Byla A2.3.-864-721/2012
Dėl ko buvo pamušta vištai koja. Taip pat B. J. pavadino R. V., jos dukterų I. T., gim. 1996-09-20, ir A. V., gim. 2010-03-08, akivaizdoje „nevala, vadala gražuole“, tuo pažeisdamas vaikų teises į augti ramioje ir saugioje aplinkoje

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui – B. J., jam teisės pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 straipsnį išaiškintos, teismo posėdyje išnagrinėjusi

2B. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) administracine tvarka bausto, neteisto administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

3Administracinėn atsakomybėn B. J. patrauktas už tai, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. apie 14.00 val., Mažeikių r., Juodeikių k., savo sode pamatęs kaimynės R. V. vištą, į ją metė medine lazda, dėl ko buvo pamušta vištai koja. Taip pat B. J. pavadino R. V., jos dukterų I. T., gim. 1996-09-20, ir A. V., gim. 2010-03-08, akivaizdoje „nevala, vadala gražuole“, tuo pažeisdamas vaikų teises į augti ramioje ir saugioje aplinkoje.

4Už tokius teisės pažeidimus atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 90 straipsnyje ir 1813 straipsnio 1 dalyje.

5Nagrinėjamu atveju surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už du B. J. administracinius teisės pažeidimus, padarytus realiąja sutaptimi. Iš padarytų administracinių teisės pažeidimų vienas pažeidimas (LR ATPK 1813 str. 1 d.) yra priskiriamas apylinkių teismų kompetencijai, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota teismų praktika, teismas tuo pačiu nagrinėja visus pažeidimus dėl kurių surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-05-19 nutartis Nr. N575-2303-08).

6Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo paaiškino, kad pastebėjęs, jog jo sode, kuris yra aptvertas, bei jame esančiame šiltnamyje kapstosi R. V. priklausančios vištos, norėdamas jas išvaryti metė nedidelį plastmasinį vamzdį, nurodė, kad piktinasi, jog jo kaimynė R. V. nesusitvarko su savo paukščiais. Jis jokių protokole žodžių kaimynės atžvilgiu nevartojo, tik ją sudrausmino sakydamas, kad tokia jauna moteris negali savo paukščių sutvarkyti, nes tokie įvykiai kartojasi nuolat. Šią bylą jis vertina kaip kerštą už tai, kad pagal jo pareiškimą kaimynas buvo nubaustas administracine nuobauda už paukščių nepriežiūra.

7Liudytoja apklausta R. V. paaiškino, kad kaimynas B. J. metė pagalius į jos vištą bei partrenkė vištai koją. Dar jis tada ją vadino įvairiais įžeidžiančiais žodžiais tai girdint jos nepilnamečiams vaikams.

8Analogiškus parodymus teisme davė nepilnametė liudytoja I. T..

9Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2004-02-19 sprendimu Nr.T1-53 patvirtintos Gyvūnų auginimo, laikymo taisyklės, kurių 31 punkte nustatyta, kad savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės ir nepakenks žmonių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų. Šių taisyklių 32 punkte nurodyta, kad savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, netrikdytų žmonių ramybės, viešosios rimtį.

10Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog R. V. būdama vištų savininkė, privalėjo tinkami rūpintis naminiais paukščiais ir juos prižiūri, todėl privalėjo užtikrinti, kad jie nekeltų grėsmės kitų asmenų turtui. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog vištos kapstydamos po B. J. prižiūrimą sodą ir šiltnamį kėlė grėsmę, jog bus iškapos auginamas daržovės bei sugadinta sodo aplinką.

11LR ATPK 10 straipsnis nustato, kad administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisesi savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti.

12Teismo vertinimu, aplinkybė, kad B. J. norėdamas iš savo sodo ir šiltnamio išvaryti R. V. priklausančias vištas, siekdamas apsaugoti turtą nuo sugadinimo, ir negalėdamas kaimynei priklausančių vištų pašalinti kitu būdu, sudarė prielaidą imtis priemonių, kad naminiai paukščiai nenuniokotu sodo ir šiltnamyje auginamų daržovių. Byloje nėra pagrįstų įrodymų, t. y. veterinarijos gydytojo pažymos apie tai, koks sužalojimas buvo padarytas vištai, ir duomenų, koką materialinę žalą patyrė jos savininkė, pastebėtina, kad pati R. V. paaiškinime nurodė, kad višta po poros dienų nebešlubavo. Taip pat byloje nėra duomenų, kad B. J. būtų tyčia siekiąs pamušti vištai koją.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad administracinė atsakomybėn traukiamas asmuo B. J. metė lazda ir pamušė R. V. priklausančiai vištai koją, norėdamas ją tik nubaidyti ir taip išvaryti iš savo sodo, todėl pradėta administracinė byla dėl administracinio teisės pažeidimo numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 90 straipsnyje, B. J. atžvilgiu nutrauktina (Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 4 p., 287 str. 1 d. 2 p., 2 d.).

14B. J. kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1813 straipsnio 1 dalyje, nėra įrodyta 2012-09-13 administracinio teisės pažeidimo protokolu, bendra įvykio informacija. Tai, kad B. J. įžeidinėjo R. V. jos vaikų akivaizdoje, nurodyta jos pareiškime ir patvirtinta jos ir jos dukters I. T. paaiškinimais teisme. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nepripažino save kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo.

15Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1813 straipsnio 1 dalis numato, kad neteisėtas trukdymas vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokia vaiko teises pažeidžianti veika – užtraukia įspėjimą arba baudą iki vieno šimto litų. Iš šios teisės normos formuluotės matyti, jog ji yra blanketinė, t. y. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1813 straipsnio 1 dalį administracinėn atsakomybėn gali būti traukiama už kituose teisės aktuose nustatytų vaiko teisių ir laisvių pažeidimą. Vaiko teises apibrėžia Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (2006 m. birželio 8 d. įstatymo redakcija Nr. X-672), vienai iš pagrindinių vaiko teisių priskirdamas jo teisę būti sveikam, garantuojamą priemonėmis, leidžiančiomis sudaryti vaikui sveiką ir saugią aplinką (įstatymo 8 straipsnio 1 punktas). Iš šios pagrindinės vaiko teisės išplaukia tėvų, kurie užtikrinti vaiko teises privalo pirmiausiai (įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 7 punktas), taip pat valstybės, vietos savivaldos institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų pareiga saugoti vaiką nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos (įstatymo 43 straipsnio 1 dalis).

16Atsižvelgiant į šį teisinį reguliavimą ne tik tėvams, turintiems nepilnamečių vaikų, bet ir kitiems fiziniams asmenims yra keliama pareiga į tarpusavio konfliktus neįtraukti nepilnamečių vaikų, apsaugoti juos ne tik nuo psichologinio smurto reiškimo pačių vaikų atžvilgiu, bet ir nuo bet kokio pobūdžio psichologinio smurto demonstravimo jų akivaizdoje. Byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad B. J. vaikų akivaizdoje žemino jų motiną ir tai darė vaikams neigiamą socialinę įtaką. Tokia išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad tarp B. J. ir R. V. egzistuoja seni konfliktiniai santykiai, jie pastoviai apsižodžiuoja dėl įvairių nesutarimų, ką patvirtino teisme ir pati R. V.. Atsižvelgtina ir į tai, kad B. J. yra neįgalus, 76 metų amžiaus, o jo kaimynė 32 metų moteris. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai.

17Įvertinęs visas teismo posėdyje bylos aplinkybes ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad B. J. veikoje nenustatyta visuma požymių, būtinų konstatuoti administracinių teisės pažeidimų padarymo faktą, todėl administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina ATPK 250 str. 1 p. pagrindu, tai yra B. J. veikoje nesant Lietuvos Respublikos ATPK 1813 str. ir 90 str. numatytų administracinių teisės pažeidimų įvykio ir sudėties.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1813, 224, 250, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

19Administracinę bylą, iškeltą B. J. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 90 straipsnį, 1813 straipsnį, nutraukti nesant tokių pažeidimų sudėties.

20Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutarimą priėmusį apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, dalyvaujant... 2. B. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, gyv. ( - ),... 3. Administracinėn atsakomybėn B. J. patrauktas už tai, kad 2012 m. rugpjūčio... 4. Už tokius teisės pažeidimus atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos... 5. Nagrinėjamu atveju surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo... 6. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo paaiškino, kad pastebėjęs,... 7. Liudytoja apklausta R. V. paaiškino, kad kaimynas B. J. metė pagalius į jos... 8. Analogiškus parodymus teisme davė nepilnametė liudytoja I. T..... 9. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2004-02-19 sprendimu Nr.T1-53... 10. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog R. V. būdama vištų... 11. LR ATPK 10 straipsnis nustato, kad administracinis teisės pažeidimas laikomas... 12. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad B. J. norėdamas iš savo sodo ir šiltnamio... 13. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 14. B. J. kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą Lietuvos... 15. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1813... 16. Atsižvelgiant į šį teisinį reguliavimą ne tik tėvams, turintiems... 17. Įvertinęs visas teismo posėdyje bylos aplinkybes ir byloje esančius... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 19. Administracinę bylą, iškeltą B. J. pagal Lietuvos Respublikos... 20. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...