Byla II-29-161/2012
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2012 m. birželio 28 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant Loretai Dvilevičienei,

2dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros atstovui D. B., administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. L.,

3teismo posėdyje išnagrinėjo V. L. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2012 m. birželio 28 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117,

Nustatė

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2012 m. birželio 28 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117 V. L. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 513 straipsnio 21 dalį paskirta 600 Lt administracinė bauda už tai, kad jai būnant UAB „Ukmergės šiluma“ technike, 2012 m. balandžio 25 ir 26 dienomis, buvo nustatyta, kad UAB „Ukmergės šiluma“, turinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, suteikiančius teisę eksploatuoti stacionarius oro taršos šaltinius, pažeidė leidimų sąlygas ir nevykdė atliekų tvarkymo ir ataskaitų teikimo reikalavimų ir pagal leidimų 35 punkto sąlygas iki sausio 25 d., privalėdama pateikti pirmines atliekų apskaitos ataskaitas už praėjusius metus, UAB „Ukmergės šiluma“ pirminės atliekų apskaitos ataskaitų už 2011 metus pagal leidimus Nr. 4.7-V-02-4-53, katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Nr. 4.7-V-02-4-55, katilinė Nr. 3, Vilniaus g. 89a ir Nr. 4.7-V-02-4-54 „Šilo“ katilinė Miškų g. 45, iki 2012 m. balandžio 25 d. nustatyta tvarka nepateikė ataskaitų ir tuo pažeidė atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimus.

5V. L. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2012 m. birželio 28 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117 paskirtą baudą, o administracinę bylą nutraukti.

6V. L. skunde nurodė, kad UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 93 ji paskirta atsakinga už įmonės aplinkosaugą. Įmonė valdo 5 katilines. Leidimai šių katilinių eksploatavimui išduoti 2011 m. gruodžio 16 d. Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos katilinėse (Nr. l ir Šventupės), kuriose metų bėgyje susidarė atliekos, buvo pateiktos laiku iki 2012 m. sausio 25 d. Vadovaujantis „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 15 punktu, pirminė atliekų apskaitos 2011 m. ataskaita teikiama pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu. Kadangi gamtinėmis dujomis kūrenamose katilinėse Nr. 2, Nr. 3 ir Šilo katilinėje atliekos nesusidarė, todėl nebuvo duomenų pirminės atliekų apskaitos ataskaitos užpildymui. Nurodė, kad telefonu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Atliekų skyriaus darbuotojai pasakė, kad tereikia parašyti raštą, kad atliekos nesusidarė. Buvo parašytas oficialus raštas Vilniaus RAAD ir Ukmergės aplinkos apsaugos agentūrai, tačiau pareigūnas savo nusistatymo bausti nepakeitė. Pareigūnas, priimdamas skundžiamą nutarimą, nevertino jos pateiktų paaiškinimų, nenurodė, kodėl juos atmeta. Vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius paskirdamas itin didelę baudą, nesivadovavo teisingumo ir protingumo kriterijais, niekaip nemotyvavo ir nepagrindę, kodėl skiriama itin didelė bauda, kodėl netaikomas ATPK 301 straipsnis, todėl skundžiamas nutarimas nėra pagrįstas ir teisėtas. Vykdydama skundžiamame nutarime nurodytas darbines funkcijas, ji nepažeidė įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų.

7Teisme V. L. patvirtino skunde nurodytas aplinkybes, prašė atsižvelgti į tai, kad ji yra išsituokusi, viena augina vaiką, nuobaudų neturi, ir paskirti mažesnę nuobaudą.

8Atsiliepime į skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra nurodė, kad su pateiktu skundu nesutinka. Pažymėjo, kad 2012-04-25 ir 2012-04-26 patikrinimų metu (Patikrinimų aktų Nr. VR-13.10-49, VR-13.10-51, VR-13.10-52) nustatyta, kad UAB „Ukmergės šiluma“ pažeidė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau -TIPK) leidimų sąlygas ir nevykdė atliekų tvarkymo ir ataskaitų teikimo reikalavimų. Vadovaujantis TIPK leidimo 35 p. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. Dl-367 patvirtintų „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 19 p. reikalavimais, UAB „Ukmergės šiluma“ Vilniaus RAAD kasmet iki sausio 25 d. raštu (arba elektroniniu būdu iki 2012-02-10) privalo pateikti Pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas už praėjusius metus. UAB „Ukmergės šiluma“ Pirminės atliekų apskaitos ataskaitų už 2011 m. pagal TIPK leidimus Nr. 4.7-V-02-U-53, katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė, Nr. 4.7-V-02-U-55, katilinė Nr. 3. Vilniaus g. 89c, Ukmergė, ir Nr. 4.7-V-02-U-54, „Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergė, iki 2012-01-25 nustatyta tvarka ataskaitų nepateikė ir tuo pažeidė atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimus, o būtent Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. Dl-367 patvirtintų „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 15, 17 ir 19 p. reikalavimus. UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus 2010-12-31 įsakymu Nr. 93 už įmonės aplinkosaugą yra paskirta V. L., todėl būtent ji ir buvo patraukta administracinėn atsakomybėn už minėtus pažeidimus. Tik 2012-04-25, jau po įvykusio 2012-04-24 pirmos katilinės (Šventupės katilinės, Šventupės km., Ukmergės rąj.) patikrinimo (Patikrinimo akto Nr. VR-13.10-48), buvo pateiktas raštas, kuriame ir buvo nurodyta, kad 3 minėtose katilinėse per 2011 m. atliekų nesusidarė. Buvo praleistas terminas Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos pateikimui už 3 katilines, priklausančias UAB „Ukmergės šiluma“. Pabrėžė, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teiginys, kad ataskaitos nebuvo pateiktos, nes 3 minėtose katilinėse atliekos nesusidarė, neatleidžia įmonės nuo Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos pateikimo ir yra visiškai nepagrįstas jokiais teisės aktais. Atsiliepime nurodė, kad atsižvelgus į visas bylai reikšmingas aplinkybes, bei įvertinus tai, kad nenustatyta pažeidėjos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, buvo paskirtas vidurkis sankcijoje numatytos baudos, o pagrindo taikyti ATPK 301 str. nuostatas nebuvo.

9Teisme Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros atstovas patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes ir klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Byloje nustatyta, kad V. L. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117 pagal LR ATPK 513 str. 21 d. paskirta administracinė nuobauda – 600 Lt administracinė bauda už tai, kad jai būnant UAB „Ukmergės šiluma“ technike, 2012 m. balandžio 25 ir 26 dienomis, buvo nustatyta, kad UAB „Ukmergės šiluma“, turinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, suteikiančius teisę eksploatuoti stacionarius oro taršos šaltinius, pažeidė leidimų sąlygas ir nevykdė atliekų tvarkymo ir ataskaitų teikimo reikalavimų ir pagal leidimų 35 punkto sąlygas iki sausio 25 d., privalėdama pateikti pirmines atliekų apskaitos ataskaitas už praėjusius metus, UAB „Ukmergės šiluma“ pirminės atliekų apskaitos ataskaitų už 2011 metus pagal leidimus Nr. 4.7-V-02-4-53, katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Nr. 4.7-V-02-4-55, katilinė Nr. 3, Vilniaus g. 89a ir Nr. 4.7-V-02-4-54 „Šilo“ katilinė Miškų g. 45, iki 2012 m. balandžio 25 d. nustatyta tvarka nepateikė ataskaitų ir tuo pažeidė atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimus (b.l. 3, 4).

12Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. L. teisme sutiko, kad nustatytu terminu nebuvo pateiktos ataskaitos dėl katilinių, kuriose nesusidarė atliekų, ir gailisi, kad dėl nežinojimo buvo padarytas pažeidimas. Kad buvo padarytas pažeidimas, matyti ir iš patikrinimų aktų (b.l. 9-12), kuriais nustatyta, kad UAB „Ukmergės šiluma“ pažeidė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų sąlygas ir nevykdė atliekų tvarkymo ir ataskaitų teikimo reikalavimų. Vadovaujantis TIPK leidimo 35 p. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. Dl-367 patvirtintų „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 19 p. reikalavimais, UAB „Ukmergės šiluma“ Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kasmet iki sausio 25 d. raštu (arba elektroniniu būdu iki 2012-02-10) privalo pateikti Pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas už praėjusius metus. UAB „Ukmergės šiluma“ Pirminės atliekų apskaitos ataskaitų už 2011 m. pagal TIPK leidimus Nr. 4.7-V-02-U-53, katilinė Nr. 2, Klaipėdos g. 5a, Ukmergės m., Nr. 4.7-V-02-U-55, katilinė Nr. 3. Vilniaus g. 89c, Ukmergės m., ir Nr. 4.7-V-02-U-54, „Šilo“ katilinė, Miškų g. 45, Ukmergės m., iki 2012-01-25 nustatyta tvarka ataskaitų nepateikė ir tuo pažeidė atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimus, o būtent Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. Dl-367 patvirtintų „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 15, 17 ir 19 p. reikalavimus. Kadangi UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus 2010-12-31 įsakymu Nr. 93 atsakinga už įmonės aplinkosaugą yra paskirta V. L., todėl ji turėjo pareigą iki nustatyto termino pateikti atliekų apskaitos ataskaitas, tačiau to nepadarė ir jos veika, šiuo atveju neveikimas yra tinkamai kvalifikuota pagal LR ATPK 513 str. 21 d.

13Pažeidėja prašo pakeisti nutarimu paskirtą nuobaudą, t.y. mažinti paskirtą baudą atsižvelgiant į tai, kad ji viena augina nepilnametį vaiką, charakterizuojama teigiamai, nuobaudų neturi.

14LR ATPK 301 straipsnis numato mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba jos neskyrimo pagrindus. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, kad aplinkybių, leidžiančių švelninti V. L. nuobaudą, šioje byloje yra. Teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, t.y. V. L. pažeidimą padarė dėl nežinojimo, tokias ataskaitas pateikinėjo pirmą kartą, kadangi atliekų trijose katilinėse nebuvo susidarę, teismas laiko, kad V. L. padarytas pažeidimas didelės žalos nepadarė ir atliekų apskaitos duomenys nebuvo iškraipyti, ataskaitos vėliau buvo pateiktos, V. L. suprato savo kaltę ir dėl to gailisi. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad darbdavio ji yra charakterizuojama teigiamai, yra išsituokusi ir viena augina nepilnametį vaiką.

15Įvertinęs byloje surinktus duomenis, teismas sprendžia, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. L. pagal nustatytas aplinkybes yra pakankamas pagrindas skirti mažesnę nuobaudą.

16Esant nurodytoms aplinkybėms ir vadovaujantis LR ATPK 301 str. 1 d. bei teisingumo ir protingumo kriterijais, skundas tenkintinas iš dalies ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2012 m. birželio 28 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117 pakeistinas (LR ATPK 302 str. 1 d. 5 p.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 300 str., 301 str., 302 str.,

Nutarė

18Skundą tenkinti iš dalies.

19Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2012 m. birželio 28 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-117 ir V. L. pagal LR ATPK 513 str. 21 d., pritaikius LR ATPK 301 str. 1 d., paskirti 200 Lt (dviejų šimtų litų) administracinę baudą.

20Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo V. L. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 5. V. L. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus regiono... 6. V. L. skunde nurodė, kad UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus 2010 m.... 7. Teisme V. L. patvirtino skunde nurodytas aplinkybes, prašė atsižvelgti į... 8. Atsiliepime į skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 9. Teisme Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje nustatyta, kad V. L. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 12. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. L. teisme sutiko, kad... 13. Pažeidėja prašo pakeisti nutarimu paskirtą nuobaudą, t.y. mažinti... 14. LR ATPK 301 straipsnis numato mažesnės nei įstatymo numatyta... 15. Įvertinęs byloje surinktus duomenis, teismas sprendžia, kad administracinėn... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms ir vadovaujantis LR ATPK 301 str. 1 d. bei... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso... 18. Skundą tenkinti iš dalies.... 19. Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono... 20. Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...