Byla e2-301-390/2018
Dėl skolos už atliktus darbus ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Komunalinių paslaugų centras“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybos ir restauravimo darbai” dėl delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Neringai Pažėraitei, dalyvaujant ieškovės atstovams S. K., advokato padėjėjai Odetai Gecevičienei, atsakovės atstovui advokato padėjėjui Vygintui Kupriui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybos ir restauravimo darbai“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Komunalinių paslaugų centras“ dėl skolos už atliktus darbus ir delspinigių priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Komunalinių paslaugų centras“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybos ir restauravimo darbai” dėl delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.

2Teismas,

Nustatė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Statybos ir restauravimo darbai“ patikslintu ieškiniu (dok. reg. Nr. E1-8199) prašo: priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“ ieškovei 33 912,60 Eur skolą už papildomai atliktus darbus ir 6 % (šešių procentų) metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“ ieškovės 15 718,10 Eur, kurią sudaro likusi nepadengta 13 234,88 Eur skola ir 2 483,22 Eur delspinigiai pagal Sutartis ir 6 % (šešių procentų) metines palūkanas laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-10) iki 2016-10-11 skaičiuojant palūkanas nuo 52 147,70 Eur, o laikotarpiu nuo 2016-10-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skaičiuojant jas nuo 15 718,10 Eur; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ (toliau — Ieškovė) pareiškė ieškinius atsakovei UAB „Komunalinių paslaugų centras“ (toliau — Atsakovė) dėl 52.147,40 Eur skolos priteisimo ir dėl 33.912,62 Eur skolos už papildomai atliktus darbus priteisimo. 2016 m. gegužės 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinės bylos sujungtos į vieną. Nustatyta, kad atsakovė dalį skolos pripažino ir 2016 m. spalio 11 d. bankiniais pavedimais (7 t., b. l. 35-36) ieškovei sumokėjo 36.429,60 Eur skolą, todėl bylos nagrinėjimo eigoje pateikė patikslintą ieškinį.

4Dėl 33912,62 Eur skolos už papildomai atliktus darbus

 1. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad ieškovė dalyvavo viešojo pirkimo procedūroje ir laimėjo Atsakovės organizuotus 2014-08-04 viešąjį pirkimą Nr. 195515 ir 2014-08-05 viešąjį pirkimą Nr. 154373. Šių viešųjų pirkimų pagrindu šalys sudarė 2014-08-29 Daugiabučio gyvenamojo, esančio adresu Miško g. 36, Ežerėlis, Kauno r., modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo sutartį Nr. 57-2 (toliau- Sutartis Miško g. 36) ir 2014-08-29 Daugiabučio gyvenamojo, esančio adresu Miško g. 38, Ežerėlis, Kauno r., modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo sutartį Nr. 57-4 (toliau- Sutartis Miško g. 38) (Sutartis Miško g. 36 ir Sutartis Miško g. 38 kartu – Sutartys). Sutartimis Ieškovė įsipareigojo parengti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo techninius darbo projektus, vykdyti projektų autorinę priežiūrą ir atlikti statybos rangos darbus (toliau- ir Darbai), o Atsakovė įsipareigojo sumokėti už juos nustatytą kainą, Sutartyse aptartomis sąlygomis ir tvarka: 863940 Lt (250214,32 Eur) pagal Sutartį Miško g. 36 ir 667920 Lt (193443 Eur) pagal Sutartį Miško g. 38. UAB „AF-Consult“ parengtų Investicinių planų 6 d. (numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės) nei pirmajame siūlomame pakete (4.1 lentelė), nei antrajame siūlomame pakete (4.2 lentelė) nebuvo numatytas senų radiatorių ir rankšluosčiu džiovintuvų keitimas naujais, todėl į pasiūlymo skaičiuojamąją kainą Ieškovė nebuvo įtraukusi senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų keitimo naujais išlaidų. Tačiau Atsakovės pateiktų konkursinių techninių specifikacijų 28 punkte buvo numatytas „Šildymo prietaisu keitimas naujais“, t. y. įtraukti darbai, kurių atlikimas nebuvo numatytas Investicijų planuose. 2015-10-07 Investicijų planai buvo atnaujinti, pakoreguojant 6 dalies „Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės“ 4.2 lentelės 6.1.6 punktą „Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas“. Buvo padidintos Atsakovei tenkančios administracinės išlaidos, tačiau nenumatyta papildomų lėšų skyrimo naujų darbų atlikimui: radiatorių pakeitimui, rankšluosčių džiovintuvų pakeitimui ir naujo šiluminio mazgo įrengimui (toliau — papildomi darbai). Tarp šalių kilo ginčas dėl skirtingo Sutarčių sąlygų vertinimo dėl reikalingų atlikti darbų apimties. Atsakovė turėdama dvi galimybes, t. y. tikslinti Investicijų planus, įtraukiant papildomų darbų atlikimą ir finansavimą arba neįgyvendinu apskritai Investicijų planuose nenumatytų, bet į Sutartis (konkursines technines specifikacijas) įtrauktų priemonių, pasirinko pirmąją galimybę, t. y. tikslinti Investicijų planus ir Įtraukti papildomų darbų atlikimą, bei pareikalavo įtraukti papildomas priemones, nenumatytas Investicijų planuose, ruošiant techninius darbo projektus. Ieškovė mano, kad tokie Atsakovės veiksmai turi būti vertinami kaip Ieškovės įpareigojimas vykdyti šiuos papildomus darbus, esant Atsakovės pritarimui bei įsipareigojimui tinkamai už juos atsiskaityti. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015-12-04 Kauno rajono savivaldybėje vykusio susitikimo metu Ieškovei buvo paaiškinta, kad Investicijų planai patikslinti, todėl ir už radiatorių pakeitimą bus sumokėti pinigai. Ieškovė, Atsakovės reikalavimu, atliko papildomus darbus. Atsakovė šių darbų atlikimo fakto neginčija, tačiau už darbus neatsiskaito. Kadangi papildomų darbų atlikimas nebuvo numatytas parengtuose Investicijų planuose, Atsakovės pateiktose projektavimo užduotyse ir negalėjo būti įtrauktas į techninius darbo projektus už Sutartyse nustatytą darbų atlikimo kainą. Nustatant fiksuotą Sutarties kainą Ieškovė negalėjo numatyti, kad bus reikalinga atlikti papildomus darbus, todėl tai vertintina kaip objektyvios priežastys, visiškai nepriklausančios nuo Ieškovės (rangovo).

5Kadangi Atsakovė pripažino šių papildomų darbų atlikimą būtinu, ieškovė įsitikinusi, kad jai kyla pareiga atsiskaityti su Ieškove pagal papildomai pateiktas lokalines sąmatas, nepriklausomai nuo to, kad UAB „AF-Consult“ pradiniuose Investicijų planuose nenumatė šių papildomų darbų atlikimo poreikio.

6Pagal Sutarčių 11.6 punktą, šalys susitarė, kad Atsakovė galės pirkti papildomus darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėtų tai, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (Sutarties 11.7. str.). Atsakovė, pasirinkusi tikslinti Investicijų planus bei įtraukdama papildomų, juose nenumatytų darbų atlikimą, privalėjo organizuoti papildomų darbų pirkimą, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme, tačiau šių veiksmų neatliko. Toks Atsakovės neveikimas negali būti vertinamas kaip teisėtas elgesys, eliminuojantis pareigą atsiskaityti su Ieškove už papildomai atliktus darbus. Atsakovė reikalaudama Ieškovės atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti Investicijų planuose, o vėliau dar ir patikslinus Investicijų planus dėl šių papildomų darbų atlikimo, prisiėmė visą su tuo susijusią riziką, bei yra materialiai atsakinga Ieškovės atžvilgiu. Kadangi Sutartys buvo sudarytos pagal Atsakovės nustatytas supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir kitus Atsakovės parengtus dokumentus, todėl visi iš Sutarčių kylantys neaiškumai, kurių Ieškovė negalėjo numatyti dalyvaudama Atsakovės organizuotuose viešuosiuose pirkimuose ir pasirašant sutartis, turi būti aiškinami Ieškovės naudai. Atsakovė nepagrįstai vadovaujasi CK 6.706 str., kuriame nustatyta, kad jeigu rangos sutartis buvo sudaryta konkurso tvarka, sutarties turinys nustatomas pagal paskelbtas konkurso sąlygas ir konkurso metu pateiktus rangovo, laimėjusio konkursą, pasiūlymus. CK 6.706 str. nuostata taikytina tada, kai nėra jokio ginčo dėl paskelbtų konkurso sąlygų ir pateiktų pirkimo dokumentų. Kaip jau minėta, kadangi konkursų sąlygose paskelbtos konkursinės techninės specifikacijos neatitiko Investicijų planų ir projektavimo užduočių, akivaizdu, kad konkursų sąlygas Atsakovė parengė netinkamai.

7Dėl neapmokėtos 13 234,88 Eur sumos pagal abi Sutartis.

84. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad 2016-09-12 Ieškovė pateikė Atsakovei atsakymus į 2016-09-07 pranešimus Nr. 3-883 (6 t., b. 1. 143-144) ir Nr. 3-884 (6 t., b. 1. 145-147), kuriuose buvo išdėstytas pagrįstas nesutikimas pasirašyti Atsakovės ieškovei atsiųstus 2016-08-11 galutinius priėmimo-perdavimo aktus, nes:

94. 1. Atsakovės pateiktuose galutiniuose priėmimo-perdavimo aktuose nėra įtraukti dalis Ieškovės atliktų darbų;

104. 2. Remiantis Sutarčių ir įstatymų nuostatomis, Atsakovė neturi teisės parengti baigiamųjų (galutinių) priėmimo- perdavimo aktų. Pagal sutarčių 6.5 p. nuostatas teisė perduoti darbus, pateikiant užsakovui aktą, yra numatyta būtent rangovui (tiekėjui), o užsakovas turi pareigą darbus priimti, pasirašant rangovo pateiktą aktą arba priimti neginčijamą darbų dalį. Priėmęs darbus ir pasirašęs aktą, užsakovas privalo jį grąžinti Tiekėjui.

114. 3. Ieškovė 2015-09-30 parengė baigiamuosius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, juos pateikė Atsakovei, o Atsakovei nepagrįstai atsisakius juos pasirašyti, juos pasirašė vienašališkai. Šie aktai yra galiojantys ir nėra nuginčyti.

124. 4. Atsakovės ginčijami darbai yra priimti tiek pačios atsakovės, tiek techninės priežiūros vadovai, todėl pagal sutarčių 5.6.p. negali būti ginčijami.

135. Pagal Sutarčių nuostatas (4.1 p., 6.5 p., 6.9 p., 9.4.12 p.) būtent rangovui (tiekėjui) yra numatyta teisė perduoti darbus, pateikiant Užsakovui aktą, o užsakovas turi pareigą darbus priimu, pasirašant rangovo pateiktą aktą. Sutartyse nėra numatyta Užsakovo teisė Rangovui perduoti pasirašyti Užsakovo parengtus aktus, todėl Atsakovės parengti 2016-08-11 galutiniai atliktų darbų aktai Nr. G1 (7 t., b. 1. 9-10, 14-15) yra akivaizdžiai neteisėti ir nepagristi.

14Dėl 1 165,71 Eur skolos priteisimo pagal Miško 36 Sutartį.

 1. Nurodoma, kad Atsakovės vienašališkai pasirašytame 2016-08-11 Galutiniame priėmimo ir perdavimo akte Nr. G1, nurodytos tos pačios sumos kaip ir Ieškovės vienašališkai pasirašytuose 2015-09-30 Aktuose Nr. 10 (11., b. 1. 32) ir Nr. 11 (1 t., b. 1. 34). Taigi iš esmės Atsakovė pripažino visą Ieškovės prašomą priteisti 17 655,01 Eur skolą pagal Miško g. 36 Sutartį, tačiau liko nesumokėta 1 165,71 Eur. Atsakovė apmokėjimą Ieškovei atliko pagal savo nepagrįstus skaičiavimus, nurodytus jos parengtame 2016-08-10 Galutiniame priėmimo ir perdavimo akte Nr. G1, kuriame ieškovės prašoma sumokėti 17 655,01 Eur skola visiškai nepagrįstai sumažinta 963,40 Eur (1 165,71 Eur su PVM) už Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimą (7 pozicija). Pažymėtina, kad už šią poziciją Atsakovė jau buvo patvirtinusi, kad darbai atlikti 100 proc. (1 t, b. l. 32).

15Dėl 12 069,17 Eur skolos priteisimo pagal Miško 38 Sutartį.

167. Kaip matyti iš Atsakovės parengto 2016-08-11 Galutinio priėmimo ir perdavimo akto Nr. G1, Atsakovė yra sumažinusi Ieškovės prašomą 14.304,87 € sumą už šildymo sistemos remontą 505,48 € suma (611,63 € su PVM), todėl pagal 2015-09-30 Aktą Nr. 8 iš Atsakovės priteistina likusi nesumokėta 611,63 € skola už šildymo sistemos remontą. Atsakovės pateiktame pranešime Nr. 3-884 (7 t., b. 1. 5-6) rankšluosčių džiovintuvų keitimas be jokio teisinio pagrindo yra priskiriamas Miško 38 Sutartimi numatytai priemonei „Šildymo sistemos remontas“. Kadangi Atsakovė apmokėjimą atliko pagal savo pačios parengtą ir vienašališkai pasirašytą 2016-08-11 galutinį atliktų darbų aktą Nr. G1 (7 t. b. 1. 14-15), kurį ieškovė vertina tik kaip įrodymą kuriuos Ieškovės atliktus darbus Atsakovė pagaliau pripažino, tačiau jame 7240,50 € (8.761,01 € su PVM) suma už techninio darbo projekto parengimą nebuvo įtraukta. Visi darbai atlikti būtent pagal parengtą Techninį darbo projektą, kuris Atsakovės 2016- 05-06 pažyma Nr. 3-513 ir 2016-06-30 pažyma Nr. 3-685 pripažintas tinkamu. Be to, Ieškovei vykdant įsipareigojimus pagal Miško 36 Sutartį Atsakovei buvo pateikti analogiški dokumentai. Tada Atsakovė jokių pretenzijų ar pastabų dėl pateiktų dokumentų atitikties ir pilnumo sutarties sąlygoms nereiškė, ir už Techninio darbo projekto parengimą pagal Miško 36 Sutartį atsiskaitė visiškai. Tai rodo Atsakovės piktnaudžiavimą teisėmis. Atsakovė savo parengtame 2016-08-11 Akte Nr. G1 (7 t., b. 1. 14-15) savo įsiskolinimą Ieškovei yra sumažinusi 2 228,55 Eur (2 696,54 Eur su PVM) suma už langų, durų, balkonų keitimo ir remonto darbus pagal Miško 38 Sutartį. Pažymėtina, kad už priemonę „Langai, durys, balkonai“ Miško 38 Sutartimi buvo susitarta 18 825,30 Eur kaina. 2015-03-31 statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 2 (3 t., b. l. 23) ir 2015-04-30 aktu Nr. 3 (3 t., b. l. 208) šie darbai buvo priimti, apie darbų priėmimą patvirtinant techninio prižiūrėtojo ir Atsakovės atstovų parašais, ir už darbus buvo atsiskaityta. Taigi, įvertinus Ieškovės patikslintu ieškiniu prašytą priteisti 32.009,47 Eur skolą pagal Darbų aktus Nr. 6 (1 t., b. l. 62), Nr. 8 (1 t., b. l. 65) ir Nr. 9 (1 t., b. l. 68), ir Atsakovės parengtame akte Nr. G1 (7 t., b. 1. 14-15) nurodytas sumas, akivaizdu, kad Atsakovė pripažino savo prievolę dėl 22 636,83 Eur skolos (21 252,98 Eur ir 1383,85 Eur su PVM), tačiau vis dar nepagrįstai nepripažįsta savo prievolės dėl 611,63 Eur skolos už šildymo sistemos remontą ir 8 761,01 Eur už techninio darbo projekto parengimą, t. y. iš viso ginčija 9 372,64 Eur skolą pagal Ieškovės vienašališkai pasirašytus Aktą Nr. 6 (visą 8761,01 Eur sumą) (1 t., b. 1. 62) ir Aktą Nr. 8 (1 t., b. 1. 65) (tik 611,63 Eur sumą). Be to, Atsakovė savo parengtame 2016-08-11 Akte Nr. G1 visiškai nepagrįstai savo įsiskolinimą Ieškovei yra sumažinusi 2228,55 Eur (2696,54 Eur su PVM) suma. Taigi pagal Miško g. 38 Sutartį Atsakovės likęs įsiskolinimas yra 12 069,17 Eur (9 372,64 Eur + 2 696,54 Eur).

17Dėl 2 493,22 Eur delspinigių priteisimo.

 1. Nurodoma, kad Ieškove visus Darbus pagal Sutartis atliko, ir Baigiamaisiais aktais perdavė Atsakovei 2015-09-30. Sutarčių 4.5 punktas numato, kad visi apmokėjimai už atliktus darbus atliekami per 30 kalendorinių dienų. Ieškovei 2015-09-30 perdavus visus atliktus darbus, Atsakovei kilo pareiga iki 2015-10-30 sumokėti už atliktus darbus. Už dalį atliktų darbų (36 429,60 Eur sumai) Atsakovė atsiskaitė 2016-10-11. Šiai dienai Atsakovė nėra atsiskaičiusi už Ieškoves atliktus darbus bendrai 13 234,88 Eur sumai. Sutarčių 10.1. p. numatyta 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Pradinio ieškinio parengimo dienai (2016-02-08) bendra delspinigių suma sudarė 2 483,22 Eur.

18Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

 1. Atsakovės įsiskolinimas Ieškovei laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki 2016-10-11 buvo 52.147,70 Eur, procesinės palūkanos už šį laikotarpį turi būti priteisiamos nuo šios sumos. Dalis Atsakovės įsipareigojimų Ieškovei buvo padengta 2016-10-11, todėl už laikotarpį nuo 2016-10-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo 15 718,10 Eur sumos. Procesinės palūkanos pagal ieškovės ieškinį dėl 33 912,60 Eur skolos priteisimo už papildomai atliktus darbus skaičiuotinos nuo 2016-05-12, t. y. bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Atsakovė UAB „Komunalinių paslaugų centras“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašo:

1910.1. Atmesti ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį kaip nepagrįstą.

2010.2. Pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 10 dėl objekto Miško g. 36, Ežerėlis, 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 11 dėl objekto Miško g. 36, Ežerėlis, 2015 m. rugpjūčio 30 d. baigiamąjį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą dėl objekto Miško g. 36, Ežerėlis;

2110.3. Pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ 2015 m. gegužės 29 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 6 dėl objekto Miško g. 38, Ežerėlis, 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 8 dėl objekto Miško g. 38, Ežerėlis, 2015 m. rugsėjo 30 d. vienašališkai pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 9 dėl objekto Miško g. 38.

2210. 4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovei.

2311. Nurodo, kad nagrinėjant bylą taikytinas jau suformuotas precedentas, nes Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017, kurioje ginčas kilo tarp tų pačių proceso šalių ir iš esmės dėl analogiško fakto klausimo, t. y. Ieškovė teigė, kad teikdama pasiūlymą jį rengė atsižvelgdama į Investicijų planą ir į savo pasiūlymą neįtraukė radiatorių pakeitimo bei naujo šilumos punkto ir karšto vandens tiekimo įrengimo rangos darbų ir kainos, o Atsakovė Ieškovės reikalavo naujus radiatorius ir šilumos punkto bei karšto vandens tiekimo įrengimo darbus suprojektuoti remiantis technine specifikacija pagal kurią buvo nupirkti darbai. Atsakovė mano, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017-03-14 nutartyje pateikė esminius ir lemiamą reikšmę turinčius išaiškinimus, kurie neabejotinai turėtų būti taikomi nagrinėjamoje byloje.

24Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 33 912,62 Eur skolą už papildomus darbus.

 1. Atsakovė įsitikinusi, kad Ieškovės nurodytus argumentus paneigia Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. kovo 14 d. nutartyje, išaiškindamas, kad Atsakovės projektavimo užduotys ir parengti investiciniai planai nėra sutarties sudarytos tarp Ieškovės ir Atsakovės dalis, o Ieškovė privalo vadovautis sutarties dalimi laikomos techninėje specifikacijoje nurodytais darbais. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas taip pat išaiškino, kad viešojo konkurso metu Atsakovė darbus pirko pagal techninę specifikaciją, o ne Investicinius planus. Pirkimo I ir Pirkimo II Konkursų sąlygų ir Techninių specifikacijų nuostatos aiškiai nurodo ir apibrėžia kokiais dokumentai privalo vadovautis tiekėjai, tame tarpe ir Ieškovė, rengdami pasiūlymus ir skaičiuodami pasiūlymų kainą. Ieškovė ieškiniu neginčija, kad jai viešojo pirkimo metu rengiant Pasiūlymus būtų buvę neaiškios ar netikslios Konkursų sąlygos. Ieškovei Atsakovės Pirkimo I ir Pirkimo II Konkursų sąlygos buvo aiškios, tik Ieškovė Pasiūlymus rengė ne pagal Konkursų sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimus, o visiškai kitus dokumentus – Investicijų planus. Todėl yra nepagrįsti visi Ieškovės argumentai, kuriais ji siekia pateisinti savo Pasiūlymo rengimą atsižvelgiant į Investicijų planuose nustatytus reikalavimus. Sisteminis Sutarčių ir jų lydimųjų dokumentų aiškinimas leidžia pagrįstai teigti, kad Šalys už Sutartyje nustatytą fiksuotą kainą (Sutarčių 3.1. p.) susitarė, jog Ieškovė atliks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus ir jokie Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai nebus papildomai apmokestinami. Todėl Ieškovei neįtraukus kokių nors darbų į savo darbų sąmatą, kurie buvo įtraukti į Atsakovės Techninę specifikaciją, Ieškovei kyla pareiga šiuos darbus atlikti Sutarties kainos ribose už juos papildomai Atsakovei neapmokant. Todėl atmestini Ieškovės pateikti argumentai, kad Sutartimi šalys nesusitarė dėl darbų numatytų Konkurso sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 2 lentelės 7 ir 28 punktuose, konkrečiai dėl senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų pakeitimo naujais. Šalys nėra sudariusios jokio susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo ar pakeitę Sutarties sąlygas. Sutarties 11.6. punktas numato, kad Atsakovas gali pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo. Ieškovės nurodomos aplinkybės, dėl kurių Ieškovė neva neįtraukė kai kurių rangos darbų į Sutartis, negali būti pripažįstamos tokiomis, kurių nebuvo galima numatyti teikiant Pasiūlymus ar sudarant ir vykdant Sutartis. Ieškovės išvestiniai argumentai, kad jai kyla prievolė vykdyti rangos darbus ir vadovautis Investiciniais planais yra nepagrįsta teisiniu pagrindu, kadangi Atsakovė jokio įsipareigojimo vykdyti rangos darbus vadovaujantis Investicijų planais neprisiėmė. Ieškovė netinkamai aiškina Investicinių planų tikslinimo ryšį su Sutartimis prisiimtų Ieškovės įsipareigojimų įvykdymu. Sutartimis Ieškovė įsipareigojo atlikti rangos darbus tokius, kurie yra numatyti Techninėje specifikacijoje, tame tarpe ir senų radiatorių keitimo bei naujų pastatymo, tuo tarpu atlikus Investicinio plano patikslinimą ir jame įtraukus minėtus statybos rangos darbus, Sutartyje nustatytų rangos darbų apimtys nesikeičia, todėl patikslintuose Investiciniuose planuose numatyti rangos darbai niekaip negali būti pripažįstami kaip papildomi Sutartyje nenumatyti darbai ir už juos apmokant papildomai. Be to, dar kartą atkreiptinas dėmesys, kad Investiciniai planai niekada nebuvo Sutarties sudėtine dalimi, kuriuo turėtų vadovautis Ieškovė vykdydama rangos darbus.

25Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 13 234,88 Eur skolą.

 1. Atsakovė nurodo, kad Ieškovė reikalavimą priteisti 13 234,88 Eur grindžia Ieškovės vienašališkai pasirašytais 2015-09-30 baigiamaisiais atliktų darbų aktais (1 t., b. l. 37), kurie neva patvirtina aplinkybę, kad visi Sutartyse numatyti darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai. Byloje susiklostė teisinė situacija, kai rangovas vienašališkai perduoda baigiamuosius darbus užsakovui, o užsakovas juos ginčija, reikalaudamas vienašališkai perduodamus darbus pripažinti negaliojančiais. Atsakovė negalėjo priimti ir pagrįstai atsisakė priimti Ieškovės teiktą Baigiamąjį (Galutinį) darbų priėmimo – perdavimo aktą, kadangi, vadovaujantis Sutarties 6.3, 6.4, 6.6 punktų reikalavimais, Galutiniu atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu perduodamas visas statinys ir tik tuo atveju, kai yra užbaigti visi darbai, tačiau darbai Ieškovei teikiant Baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą perdavimo dienai pagal Sutartį nebuvo užbaigti, Ieškovė apskritai nebuvo atlikusi privalomų bandymų, todėl pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką ši aplinkybė yra išimtinė, kai užsakovas gali atsisakyti priimti rangovo vienašališkai perduodamus darbus. Ieškovė šiluminės sistemos balansavimo darbus atliko tik 2015 m. gruodžio 23 d. (2 t. b. l. 15-18, 20-23). Šildymo sistemos bandymai buvo atlikti dar vėliau. Taip pat buvo eilė kitų neatliktų darbų, dėl kurių nebuvo galimybės tam tikrų statybos rangos rezultatų naudoti pagal paskirtį. Tik 2016 m. gegužės 6 d. Atsakovė išdavė pažymas apie statinio (-ių) atitiktį projektui Nr. 3-512 ir Nr. 3-513 (6 t., b. l. 9, 10), kuriomis patvirtino, kad statiniai yra pastatyti pagal pateiktų projektų sprendinius.
 2. Atsiliepime atsakovė argumentuoja, kad Sisteminis Sutarčių 3.2 ir 6.10 punktų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad Atsakovė už Sutartyse nurodytą kainą (Sutarčių 3.1 punktas) įsigijo darbus ir paslaugas, kurie apima ne tik techninio darbo projekto parengimo, autorinės priežiūros vykdymo ir statybos rangos darbų atlikimą, tačiau apima ir kitas būtinas paslaugas ir darbus, kurie yra reikalingi tinkamam Sutarčių įvykdymui, t. y. techninės dokumentacijos pripažinimo tinkamu naudoti komisijai parengimas ir pateikimas, Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimas, dalyvavimas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos atliekamose procedūrose, Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių nustatytus defektų šalinimas. Ieškovė tik įvykdžiusi visus aukščiau nurodytus Sutartinius įsipareigojimus gali teisėtai gauti visą Sutartyse nustatytą kainą ir būti laikoma pilnai įvykdžiusi Sutartį. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija tik 2016-09-07 pripažino, kad statyba yra užbaigta (6 t., b. l. 126 – 135). Inspekcijos sudarytai komisijai pripažinus statybą užbaigta, atsižvelgdama, kad Ieškovė atsisakė teikti naujai datuotus galutinius atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus, 2016 m. rugsėjo 07 d. raštais (7 t., b. l. 3 ) pateikė Ieškovei Galutinius priėmimo – perdavimo aktus Nr. G1 (7 t., b. l. 9 – 11 ir 14 – 19), kuriuose buvo suskaičiuoti tikslūs Ieškovės atliktų darbų kiekiai. Tačiau Ieškovė atsisakė pasirašyti šiuos Atsakovės pateiktus aktus, todėl Atsakovė juos pasirašė vienašališkai ir pateikė apmokėjimui. Pagal Sutarties nuostatas galutinis atsiskaitymas turėjo būti įvykdytas per 30 kalendorinių dienų nuo visų darbų užbaigimo momento. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija tik 2016-09-07 pripažino, kad statyba yra užbaigta (6 t., b. l. 126 – 135), mokėjimas Ieškovei atliktas 2016-10-11. Ieškovė nesutinka, kad jai nebuvo apmokėta 611,63 Eur skola apskaičiuota pagal 2016-09-30 Darbų priėmimo perdavimo aktą Nr. 8 (Miško g. 36). Ieškovė nurodo, kad rankšluosčių džiovintuvų keitimas be jokio teisinio pagrindo yra priskiriamas Miško 38 Sutartimi numatytai priemonei „Šildymo sistemos remontas“. Rankšluosčių džiovintuvų keitimo kaina apskritai nebuvo įtraukta į Miško 38 Sutarties kaina. Ieškovė nurodo, kad Atsakovė nepagrįstai neapmoka 2 696,54 Eur už langų, durų, balkonų keitimo ir remonto darbus pagal Miško 38 Sutartį. Ieškovė iš esmės reikalauja, kad Atsakovė Ieškovei sumokėtų už faktiškai neatiliktus darbus ir tokiu būdu neteisėtai praturtėtų Atsakovės sąskaita. Ieškovė neginčija aplinkybės, kad neatliko visų darbų, kurios buvo nurodžiusi savo atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktuose, o tik nurodo, kad neva Atsakovė šiuos darbus priėmė ir dėl jų pretenzijų nereiškė. Atsakovės Galutinius priėmimo – perdavimo aktų Nr. G1 yra parengtas atsižvelgiant į Ieškovės faktiškai atliktus rangos darbus objekte, o kad darbų kiekiai yra kitokie nei jame nurodyta, Ieškovė jokių tai paneigiančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.).

26Dėl ieškovės reikalavimo priteisti delspinigius.

 1. Atsakovė atsikirtinėdama teigia, kad Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad jai turėtų būti priteista 2 483,22 Eur delspinigiai, kurie turėtų būti skaičiuojami nuo 2015-10-30. Nurodo, kad Ieškovė darbus baigė 2016-09-07, kai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija pripažino, kad statyba yra užbaigta (6 t., b. l. 126 – 135).
 2. Atsakovė UAB “Komunalinių paslaugų centras” pateiktu priešieškiniu ieškovei prašo: priteisti iš ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai" atsakovei UAB „Komunalinių paslaugų centras" 39 929,16 Eur delspinigių, procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 3. Nurodo, kad Ieškovė laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų – atlikusi statinio pripažinimo tinkamu procedūrų, dėl kurių daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu Miško g. 36, Ežerėlis, Kauno r. gali būti pripažintas tinkamu naudoti. Dėl šių priežasčių Ieškovės statybos rangos darbai pagal Miško g. 36 Sutarties 5.5 punktą laikyti neužbaigtais ir Atsakovė turi teisė reikalauti netesybų - delspinigių iš Ieškovės. Šalys Miško g. 36 Sutarties 10.4. p. aptarė netesybų dydį, kuris sudaro 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos. Ieškovė buvo įsipareigojo Miško g. 36 Sutartį įvykdyti per 11 mėnesių, tačiau 2015 m. liepos 28 d. šalys sudarė susitarimą Nr. 1, kuriuo susitarė Miško g. 36 Sutarties terminą pratęsti papildomam 2 mėnesių terminui (iš viso 13 mėnesių). Ieškovė sutartinius įsipareigojimus privalėjo įvykdyti iki 2015 m. rugsėjo 29 d., todėl delspinigiai skaičiuotini nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendras pradelstų dienų skaičius, skaičiuotinas iki priešieškinio teismui pateikimo dienos (2016 m. rugpjūčio 17 d.) sudaro 323 kalendorines dienas. Tačiau Atsakovė prašo iš Ieškovės išieškoti delspinigius už 6 mėnesius (arba 180 dienų) – 22 519,29 Eur (250 214,32 Eur X 0,05% X 180 dienos). Atitinkamai dėl Miško g. 38 Sutarties netinkamo vykdymo –17 409,87 Eur (193 443,00 Eur X 0,05% X 180 dienos).
 4. Trečiasis asmuo V š Į Būsto energijos taupymo agentūra atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad Agentūra administruoja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (toliau - Įstatymas) ir atlieka Įstatymo 3 str. 8 d. numatytas funkcijas. Viena iš Įstatyme numatytų funkcijų yra administruoti ir teikti valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus) tai pat vykdyti atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą. Agentūra vykdydama Įstatyme numatytas funkcijas neįtakoja statybos rangos darbų sutarčių pasirašymo, o tik išduota dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos sutartis tinkama finansuoti, ir kitus finansuotojo nurodytus dokumentus. Agentūros nesieja jokie sutartiniai santykiai su bylos šalimis. Investicijų planas nėra pirkimų dokumentų nei sutarties dalis. Investicijų plane nurodytos priemonės yra atsakovės, kaip projekto administratorės atsakomybė, šis aspektas yra reikšmingas spendžiant projekto finansavimo klausimą, o ieškovės, kaip pirkimą laimėjusius tiekėjos, teisės ir pareigos numatytos sutartyje, o ne investicijų plane. Atsakovės įsigyti darbai yra nurodyti techninėje specifikacijoje, o ne techninėje užduotyje, parengtoje po sutarties sudarymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017).
 5. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė juos patenkinti, o atsakovės priešieškinį atmesti.
 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti ir patenkinti atsakovės priešieškinio reikalavimus.
 7. Patikslintas ieškinys tenkintinas.
 8. Priešieškinis atmestinas.
 9. Pagal byloje pateiktą medžiagą matyti, kad civilinėje byloje Nr. e2-14121-924/2016 Kauno apylinkės teisme ieškovė buvo pareiškusi ieškinį atsakovei dėl 33912,62 Eur priteisimo už papildomai atliktus darbus. Kauno apygardos teisme ieškovė buvo pareiškusi ieškinį atsakovei dėl 52 147 Eur priteisimo už papildomai atliktus darbus. 2016m. gegužės 20d. Kauno apygardos teismo nutartimi šios iškeltos bylos buvo susijungtos ir perduotos nagrinėti Kauno apygardos teismui. Bylos eigoje atsakovė dalį įsiskolinimo 36 429,60 Eur už atliktus darbus sumokėjo. Tada ieškovė pateikė patikslintą ieškinį ir prašė priteisti iš atsakovės 49630,72 Eur skolos už atliktus darbus pagal abu byloje pateiktus ieškinius.

27Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė vykdė atvirus supaprastintus konkursus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Miško g. 36 ir Miško g. 38, Ežerėlyje, Kauno r., modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo, kurie iš dalies finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Pagal atsakovės organizuotą viešą pirkimą dėl objekto Miško g. 36, Ežerėlyje, pirkimo sutarties maksimali kaina buvo 250376,51 Eur, o objekto, esančio Miško g. 38, Ežerėlyje, pirkimo sutarties maksimali kaina - 193538,58 Eur. Abiejuose viešuose pirkimuose laimėtoja buvo pripažinta ieškovė ir su ja atsakovė sudarė objektų modernizavimo darbų su projektavimu 2014-08-29d. pirkimo sutartis Nr. 57-2, Nr. 57-4. Pagal šalių sudarytų sutarčių sąlygas ieškovė įsipareigojo parengti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo techninius darbo projektus, vykdyti projektų autorinę priežiūrą ir atlikti statybos rangos darbus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už juos nustatytą kainą, sutartyse aptartomis sąlygomis ir tvarka: 250214,32 Eur pagal sutartį Miško g. 36 ir 193443 Eur pagal sutartį Miško g. 38.
 2. Nustatyta, kad UAB „AF-Consult“ Kauno rajono savivaldybės užsakymu rengė daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo projekto investicinius ( modernizavimo) planus. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, kad ieškovė rengdama techninius darbo projektus ir po konkurso atsakovės išduotomis užduotimis jomis vadovavosi.
 3. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „AF-Consult“ parengtuose investiciniuose planuose, kuriuose buvo numatomos namų atnaujinimo ( modernizavimo) priemonės, nebuvo numatytos senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų keitimo naujais, išlaidos. Kai tuo tarpu atsakovės pateiktų konkursinių techninių specifikacijų 28 punkte buvo numatytas „Šildymo prietaisų keitimais naujais“. Konkursinių techninių specifikacijų 27 punkte buvo taip pat buvo numatytas termostatinių ventilių įrengimas esamiems šildymo prietaisams. Iškilusiems neaiškumams pašalinti ieškovė kreipėsi į rengusią investicinius projektus bendrovę, kuri 2015m. balandžio 9d. raštu išaiškino, kad investicinių planų darbų apimtyse radiatorių keitimo faktas nėra aiškiai įvardintas. Tačiau, projektų rengėja rašte akcentuodama, jog radiatorių kiekiai neva įvardinti priemonėmis „Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas“ techniniuose-energiniuose rodikliuose, laikė, kad radiatorių kaitimo išlaidos įtrauktos į bendras šios priemonės įgyvendinimo išlaidas. Nustatyta, kad ieškovė siekdama išsiaiškinti iškilusius neaiškumus kreipėsi ir į V š Į Būsto energijos taupymo agentūrą – BETA), kuri vykdo ir įgyvendina Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą. BETA 2015m. gegužės 19d. raštu išaiškino, kad jeigu nupirkti statybos rangos darbai neatitinka priemonių, numatytų įgyvendinti Investicijų plane, tuomet Investicijų planas gali būti tikslinamas ir tokį prašymą renovuojamų namų administratorius turi būti pateikti Agentūrai. Ieškovė papildomai kreipėsi į BETA dėl išaiškinimo sprendžiant aptartus neaiškumus keldama klausimą, kuo reiktų vadovautis rengiant techninius darbo projektus – Investicijų planu ar atsakovės pateiktomis konkursinėmis techninėmis specifikacijomis. Atsakydama į nurodytą užklausimą BETA 2015-09-08 atsakyme pažymėjo, kad sutarties negali tinkamai įvertinti ir rekomendavo atsakovei patikslinti Investicijų planą arba neįgyvendinti jame nenumatytų, bet į Sutartį ( konkursinę techninę specifikaciją) įtrauktų priemonių ir pasirašius su rangovais papildomus susitarimus dėl sutarčių pakeitimo, teikti agentūrai derinti dėl papildomo darbų finansavimo. BETA taip pat pritarė Kauno rajono savivaldybės administracijos prašymui dėl investicijų plano taisymo ir daugiabučių namų miško g. 36, 38, Ežerėlyje projekto dalių – investicinių planų tikslinimui.
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015m. rugsėjo 8d. Investicijų planai dėl namų modernizavimo buvo atnaujinti ir patikslinti. Iš jų turinio matyti, kad buvo pakoreguota 6 dalis nurodant „Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemonės“ 4.2 lentelės 6.1.6 punktas, „Šildymo ir karšto vandens sistemų partvarkymas ar keitimas“ ir numatyta, kad „visi radiatoriai keičiami naujais ( 81 vnt.), „rankšluosčių džiovintuvai keičiami naujais ( 20 vnt.)“. Kaip rodo bylos aplinkybės, kad patikslintuose Investiciniuose planuose buvo padidintos atsakovei tenkančios administracinės išlaidos, tačiau nebuvo numatyta papildomų lėšų skyrimo naujų darbų atlikimui, t.y. naujų radiatorių pakeitimui, rankšluosčių džiovintuvų pakeitimui bei naujo šiluminio mazgo įrengimui. Nustatyta, kad ieškovė 2015m. lapkričio 16d. pranešimu Nr. 15/11/16-4 pateikė atsakovei jau papildomai atliktų darbų sąmatas ir prašė apmokėti už atliktus darbus objekte Miško g. 36 – 18 183,29 Eur ir objekte - Miško g. 38, - 15729,31 Eur, tačiau atsakovė atsisako už atliktus darbus apmokėti.
 5. Tarp šalių kyla ginčas dėl jau atliktų darbų papildomo apmokėjimo. Šalys skirtingai vertina Investicinių planų sąsajumą su kitais pirkimo dokumentais, konkursinėmis techninėmis specifikacijomis ir kylančias šalims pareigas atsiradusias iš rangos sutarčių. Ieškovė teigia, kad ji atsakovės reikalavimu buvo priversta pataisyti techninius darbo projektus ir atlikti papildomus darbus, o atsakovė tvirtina, kad papildomų darbų atlikimas nebuvo numatytas Investiciniuose projektuose ir kituose su pirkimais nurodytuose dokumentuose, todėl už darbus neprivalo apmokėti.
 6. Atsakovė atsikirsdama į ieškovės patikslintą ieškinį vienu pagrindinių argumentų nurodo tai, kad priimant sprendimą taikytinas jau suformuotas precedentas Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje apeliacinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017, kurioje dalyvavo tos pačios šalys ir iš esmės dėl analogiško ginčo. Teigia, kad apeliacinis teismas savo 2017m. kovo 14d. priimtoje nutartyje pateikė esminius ir lemiamą reikšmę turinčius išaiškinimus, kurie neabejotinai taikytini iš šiam ginčui.
 7. Teismas neturi pagrindo sutikti su nurodytu argumentu ir jį atmeta pažymėdamas, kad remiantis Kasacinio teismo išaiškinimais dėl teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, jų negalima suabsoliutinti. Kasacinis teismas yra akcentavęs, kad remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į faktines aplinkybes bylose, kuriose buvo sukurtas precedentas, ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-513-916/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017m. kovo 2d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-105-219/2017 ).
 1. Teismas įvertinęs Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-129-407/2017 nustatytas aplinkybes ir nagrinėjamoje byloje pateiktas aplinkybes sprendžia, kad abiejose bylose ginčo aplinkybės nesutampa ir nėra visiškai tapačios. Išnagrinėtoje byloje ir nagrinėjamoje byloje skiriasi pareikšti reikalavimai. Jau išnagrinėtoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo, o nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra iškilęs ginčas dėl apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus. Sprendžiant šioje byloje pareikštus reikalavimus neabejotinai reiks kvalifikuoti tarp šalių susiformavusius teisinius santykius ir teismo nuomone, kitaip negu jau aptartoje išnagrinėtoje byloje, todėl teismas neturi teisinio pagrindo vadovautis jau priimtu įsiteisėjusiu apeliacinės instancijos teismo sprendimu ( CPK 4 straipsnis). Be to, Kasacinio teismo praktikoje yra akcentuota, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori ( iš anksto, nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017m. gegužės 5d. nutartis, civilinėje byloje Nr. e3K-7-63-969/2017).
 1. Teismo nuomone, sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą aktualu yra pasisakyti dėl Investicijų plano teisinės reikšmės.
 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas ir investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje numatyta sprendimų priėmimo tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimą, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, atlikdamas Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Kitame tuo metu galiojusiame norminiame akte ( Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009m. lapkričio 10d. įsakymu Nr. D1-677 patvirtinto Aprašo „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos“ ) 3 straipsnyje nurodyta, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sudaro: daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas, parengiamas ir išduodamas prieš namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas bei statinio projektas. Taigi, atsižvelgiant į nurodytuose teisės aktuose teisinį reglamentavimą spręstina, kad Investicinio plano reikšmė yra svarbi, nes jame atsispindi kriterijai pagal kuriuos nustatomos tiek namo atnaujinimo techninės priemonės, tiek investicijų dydis ir jų paskirstymas patalpų savininkams.
 2. Taip pat akcentuotina, kad analizuojant Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatas ( 2 straipsnio 21 dalis, 25 straipsnio 1 dalis), kurios apibrėžia viešojo pirkimo dokumentų sąvoką, galima spręsti, kad pirkimo dokumentai techniniam darbo projektui parengti ir techninio darbo projekto sprendiniai turi atitikti Investicijų plane numatytas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Pagal paminėto įstatymo nuostatas ir techninė specifikacija yra pirkimo dokumentas, ji yra reikšminga, nes joje pateikiamas pirkimo objekto aprašymas. Tokia techninė specifikacija yra sutarties priedas ir neatsiejama sutarties dalis, techninėje specifikacijoje apibrėžiami visų daugiabučio namo atnaujinimo darbų kiekiai. Nagrinėjamoje byloje ieškovė akcentuoja neatitikimus tarp investiciniame plane nurodytų darbų ir techninėje specifikacijoje nurodytų darbų bei jau faktiškai atliktų darbų. Teismo vertinimu, tai yra reikšmingos aplinkybės ir jas įvertinus spręstina, kad ieškovė rengdama techninį projektą privalėjo vadovautis visais pirkimo dokumentais, tame tarpe ir Investiciniu planu. Dėl nurodyto visi atsakovės argumentai aptartu klausimu pripažintini nepagrįstais ir atmestini.
 3. Atskirai pastebėtina, kad tarp šalių nekyla ginčas dėl sudarytose rangos sutartyse įvykdymo kainos dydžių. Dėl to atkreiptinas dėmesys, kad Sutarčių 3.3 punkte yra įtvirtintos sąlygos, kad, jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti darbus, kurių rangovas nenumatė pagal sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini sutarčiai tinkamai įvykdyti, juos rangovas atlieka savo sąskaita. Be to, sutarčių 3.4. punkte nurodoma ir tai, kad atliekant sutartyje nurodytus darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatytus atskirus darbus galima keisti kitais. Šie keitimai laikytini numatytais sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, sutarties 3.5. – 3.7 punktuose nustatyta tvarka. Sutarčių 11 punkte nustatyta, jog esant reikalui gali būti koreguojama sutarties kaina jos nedidinant, visi pakeitimai turi būti patvirtinti užsakovo raštu (sutarties 11.5 p.). Papildomų darbų pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (sutarties 11.6 – 11.7 p.).

28Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 33 912,62 Eur skolą už papildomus darbus.

 1. Kasacinis teismas nagrinėdamas viešųjų pirkimų bylas ir formuodamas teisminę praktiką savo nutartyse yra pažymėjęs, kad viešojo pirkimo sutarčių kontrahentų ginčai dėl sutarties kainos ir papildomo atsiskaitymo iš principo siejami su perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose padaryta klaida ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013m. gruodžio 20d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-713/2013, 2014m. kovo 3d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2014) ar tiesiog iškilusių papildomų darbų atlikimo poreikiu, plačiau nevertinant galimo pirkimo sąlygų turinio trūkumo ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012m. spalio 24d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2012; 2015m. balandžio 8d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-202-248/2015). Taigi, sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą ypač svarbu įvertinti šalių atliktus veiksmus ir jų reiškiamo reikalavimo pagrįstumą, atsižvelgiant į CK nuostatas dėl statybos rangos sutarčių kainos keitimo sąlygų ir tvarkos, taip pat viešojo pirkimo sutarčių keitimo sąlygų bei ribojimų. Kaip jau buvo aukščiau minėta, nuosekliai išplėtotoje kasacinio teismo praktikoje iš principo pripažįstama galimybė keisti viešojo pirkimo sutarties kainą, nustačius pirkimo sąlygų turinio trūkumą.
 2. Minėta, kad ginčas tarp ieškovės ir atsakovės kyla iš viešojo pirkimo sutarties, kurį organizavo atsakovė. Minėta ir tai, kad Investicinių planų reikšmė sprendžiant ginčą yra svarbi. Kaip matyti iš byloje pateiktų investicinių planų, kad 2015m. rugsėjo 7d. minėtų namų investiciniai planai buvo patikslinti ir atnaujinti. Iš jų turinio aišku, kad buvo pakoreguota 6 dalis nurodant „Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemonės“ 4.2 lentelės 6.1.6 punktas, „Šildymo ir karšto vandens sistemų partvarkymas ar keitimas“ ir numatyta, kad „visi radiatoriai keičiami naujais ( 81 vnt.), „rankšluosčių džiovintuvai keičiami naujais ( 20 vnt.)“. Nustatyta, kad atliktuose planų patikslinimuose buvo padidintos atsakovei tik administravimo išlaidos, tačiau nebuvo numatyta papildomos išlaidos naujų darbų atlikimui. Teismas įvertinęs atsakovės veiksmus sprendžia, kad papildomos išlaidos dėl papildomai atliktų darbų turėjo būti numatytos ir dėl to atsakovė yra atsakinga dėl susidariusios situacijos. Akcentuotina, kad papildomi darbai už kuriuos prašoma apmokėti buvo įtraukti atsakovės pateiktose konkursinėse techninėse specifikacijose ir tai buvo atlikta pačios atsakovės iniciatyva. Be to, atsakovė teikdama raštus, pranešimus ieškovei reikalavo papildomus darbus atlikti. Nustatytos aplinkybės leidžia teismui, atsižvelgiant į atsakovės atliktų veiksmų visumą daryti išvadą, jog atsakovės veiksmai buvo klaidinantys ieškovės atžvilgiu. Kita vertus, atsakovė nesilaikė ir sutarčių 11.6 punkte nustatytos sąlygos ir neinicijavo papildomų darbų pirkimo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, o sutiko ir reikalavo, kad papildomus darbus atliktų ieškovė. Neatlikdama aptartų veiksmų ir nevykdydama sutartyje nustatytų reikalavimų, teismo vertinimu, atsakovė prisiėmė jų apmokėjimo riziką ir tai neatleidžia atsakovės nuo pareigos įvykdyti sutarčių 9. 2.5 punkte numatytą įpareigojimą- sumokėti tiekėjui už tinkamai atliktus darbus. Nustatyta, kad ieškovė 2015m. lapkričio 16d. pranešimu Nr. 15/11/16-4 pateikė atsakovei jau papildomai atliktų darbų sąmatas ir prašė apmokėti už atliktus darbus objekte Miško g. 36 – 18 183, 29 Eur ir objekte - Miško g. 38, - 15729,31 Eur. Byloje atsakovė neginčija atliktų darbų atlikimo, taip pat ir darbų kainos. Taigi, iš atsakovės ieškovei priteistina 33 912,62 Eurų skola už papildomai atliktus darbus – senų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą naujais bei modulio sumontavimą punktuose ( CK 6. 644 straipsnis).

29Dėl ieškovės reikalavimo apmokėti 13 234,88 Eur sumą pagal abi sutartis

 1. Ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovės 13 234,88 Eur skolą grindžia 2015m. rugsėjo 30d. vienašališkai pasirašytais atliktų darbų aktais ir nurodo, kad visi sutartyse numatyti darbai buvo atlikti nustatytu laiku ir kokybiškai.
 2. Atsakovė atsikirsdama teigia, kad aktai turi būti pripažinti negaliojančiais, nes nebuvo užbaigti visi darbai, kuriuos ieškovė turėjo atlikti.
 3. Pagal CK 6. 681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Kaip matyti iš šalių sudarytų sutarčių sąlygų, kad atlikti darbai perduodami ir priimami pagal atliktų darbų aktus. Šiose sutartyse taip pat yra numatyta užsakovės teisė nepasirašyti aktų ir neatlikti mokėjimų tuo atveju, jeigu tiekėja savo lėšomis nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol šalys nesusitaria dėl jų kompensavimo tvarkos ( Sutarčių 6. 9 punkto sąlyga).
 4. Kasacinės instancijos teismas pasisakydamas dėl darbų perdavimo-priėmimo reikšmės, bylose kylančiose iš rangos teisinių santykių yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitiktį sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016; kt.).
 5. Atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009; kt.).
 6. Ieškovė teigia ir tai patvirtina bylos medžiaga, kad bylos nagrinėjimo eigos metu atsakovė ieškovės reikalautą priteisti 17655,01 skolą pagal Miško g. 36 Sutartį sumokėjo ir pagal šią sutartį atsakovė liko skolinga tik 1 165,71 Eur už rankšluosčių džiovintuvų pakeitimą. Kaip rodo byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad rankšluosčių džiovintuvai faktiškai yra įrengti ir atsakovė pretenzijų dėl tokių darbų atlikimo nėra reiškusi, todėl iš atsakovės priteistina 1 165, 71 Eur neapmokėta skola už atliktus darbus ieškovei.
 7. Teismas įvertinęs ieškovės ir atsakovės išdėstytus argumentus bei byloje esančius įrodymus daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 12 069,17 Eur skolą pagal Miško g. 38 Sutartį yra pagrįstas. Kai rodo byloje pateiktas atsakovės 2015m. kovo 30d. raštas Nr. 3-288 adresuotas ieškovei, kad atsakovė nurodė, jog ieškovei už techninio darbo projekto parengimą nebus mokama 8761,01 Eur skola tol, kol sąmatiniuos skaičiavimuose nebus išskirta naujų radiatorių kaina. Pažymėtina, kad naujų radiatorių įrengimas nebuvo numatytas nei pradiniuose investiciniuose projektuose, nei pateiktoje projektavimo užduotyje, todėl visiškai pagrįsti yra ieškovės argumentai, kad dėl šių priežasčių radiatorių keitimas nebuvo įtrauktas į techninius sąmatinius paskaičiavimus ir negalėjo atsispindėti lokalinėje sąmatoje Nr. 1. Bylos faktinės aplinkybė rodo, kad vėliau vykdant įsipareigojimus pagal sudarytą sutartį dėl darbų objekte, Miško 36, atsakovei buvo pateikti tapatūs dokumentai, kurie patvirtino darbų atlikimą ir atsakovė jokių pretenzijų dėl to nereiškė ir už techninio projekto parengimą minėtame objekte atsiskaitė, todėl atsakovės ginčijama argumentacija analizuotu klausimu laikytina nepagrįsta ir atmestina. Byloje taip pat nustatyta, kad pagal 2015m. kovo 31d. statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2 ir pagal 2015m. kovo 30d. darbų priėmimo aktą Nr. 3 buvo priimti langų, durų, balkonų remonto darbai, objekte Miško 38, kurių vertė 2 696,54 Eur. Tokių darbų priėmimas patvirtintas techninio prižiūrėtojo ir pačios atsakovės darbuotojų parašais, todėl neapmokta 2696,54 Eur skola priteistina iš atsakovės ieškovei. Atsakovė įrodinėja ir teikia 2016m. rugpjūčio 11d. priėmimo-pardavimo aktą Nr. G1, kuriuo sumažina kainą minėtų atliktų darbų. Teismas tokius atsakovės teiginius laiko nepagrįstu ir juos atmeta, nes jie nėra informatyvūs ir patikimi spręsti ieškovės prašomai priteisti skolai sumažinti ( CPK 178, 185 straipsnis).
 8. Pagal byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines bylos aplinkybes nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė negalėjo vienašališkai pasirašyti atsakovės ginčijamų darbų priėmimo aktų. Byloje pati atsakovė ir neneigia darbų atlikimo fakto, todėl darytina išvada, kad ieškovė įgijo teisę pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį pasirašyti darbų priėmimo aktus vienašališkai. Nustačius, kad ieškovė įgijo teisę pasirašyti aktus vienašališkai, juos nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais ir jais nesivadovauti. Pritartina ieškovės nurodytiems argumentams, kad darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl vėliau remtis negalima ( CK 6. 662 straipsnio 2 dalis). Taigi, atsakovės argumentai, kad ji nepasirašė atliktų darbų aktų, nes nebuvo atlikti visi darbai ir pašalinti visi ieškovės atliktų darbų defektai, neteikia teisinio pagrindo pripažinti, jog ieškovė neturėjo teisės vienašališkai pasirašyti darbų perdavimo aktų.

30Dėl 2 483,22 Eur delspinigių priteisimo

 1. Kaip matyti iš šalių sudarytų sutarčių 10.1 punkto sąlygos, kad atsakovė nevykdydama sutartinių įsipareigojimų, moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Ieškovė nurodo, kad atsakovei darbai buvo priduoti 2015m. rugsėjo 30d. baigiamaisiais darbų priėmimo aktais ir atsakovė pagal sutarčių 4. 5 punktą turėjo už atliktus darbus sumokėti per 30 kalendorinių dienų, tačiau tokios pareigos nevykdė, todėl turi sumokėti prašomus priteisti delspinigius. Atsakovė atsikirsdama tvirtina, kad statyba buvo užbaigta tik 2016m. rugsėjo 7d., kai statybos užbaigimo komisija pripažino statybą baigtą ir prašė delspinigių nepriteisti. Teismo vertinimu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudarytos komisijos pripažinimo statybą užbaigta faktas negali būti susietas su atliktų darbų pabaiga, todėl atsakovės argumentai dėl delspinigių nepriteisimo nepagrįsti. Atsakovė prašomų priteisti delspinigių dydžio neginčija, todėl konstatavus atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, toks ieškovės ieškinio reikalavimas tenkintinas.
 2. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio palūkanos už priteistą sumą 49630,70 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Dėl atsakovės priešieškinio, reikalavimo priteisti delspinigius.

 1. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).
 2. Atsakovė savo reikalavimą priteisti delspinigius argumentuoja tuo, kad ieškovė laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų – atlikusi statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrų, dėl kurių statomi objektai, gali būti pripažinti tinkamais naudoti ir pagal sutarčių 5. 5 punkto sąlygas statybos darbai negali būti laikomi užbaigtais. Tai reiškia, kad atsakovė savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo grindžia būtent sutarčių 10. 4 punkto sąlyga. Atsakovės nuomone, ji galėtų reikalauti iš ieškovės 43 036,86 delspinigių už darbų laiku neatlikimą, tačiau prašo priteisti tik už 6 mėnesius - 22 519,29 Eur delspinigių. Ieškovė atsikirsdama teigia, kad ji atliko laiku darbus ir nustatytais terminais ir negali atsakyti už statinio pripažinimo naudoti tinkamu, procedūrų atlikimą.
 3. Pagal sutarčių 10.4 punktų sąlygas buvo numatyta, kad jeigu Tiekėjas neatlieka visų Darbų sutartyje nustatytu laiku, tačiau sutartis nenutraukiama ir Tiekėjas toliau vykdo sutartį, jis Užsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos.
 4. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad iškilus ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais.
 5. Šalys jau anksčiau aptartomis sudarytomis sutartimis dėl Miško g. 36, 38 statybos darbų susitarė, kad darbai turi būti atlikti per 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Vėliau sudarytais susitarimais dėl termino pratęsimo, šalys sutarė, kad pagal sutartis darbai turi būti užbaigti vėliausiai iki 2015m. rugsėjo 29d. Kaip matyti iš statybos darbų žurnalų ir 2015m. rugsėjo 30d. baigiamųjų darbų aktų, kad ieškovė darbus pagal Miško g. 38 užbaigė 2015m. rugsėjo 22d., o Miško g. 36 – 2015m. rugsėjo 23d. ir pradėjo darbų perdavimą atsakovei. Bylos medžiaga rodo, kad ieškovė nepažeisdama sutartinių terminų siuntė atsakovei visą reikiamą dokumentaciją reikalingą objektų statybai užbaigti ir priduoti, tačiau ieškovei dokumentai buvo grąžinti. Byloje nėra duomenų ir atsakovė neįrodė, kad projektavimo darbai buvo atlikti netinkamai. Teismas vertindamas susidariusią situaciją sprendžia, kad šalys vykdydamos sutartį netinkamai bendradarbiavo. Pagal įstatymą šalys vykdydamos sutartį turi pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis ( CK 6. 200 straipsnis), tai reiškia, kad šalys privalo padėti viena kitai įgyvendinti sutarties teises ir vykdyti pareigas, t.y. dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas sutarties tikslas. Tik šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai.
 6. Akcentuotina, kad galiojusioje Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytoje imperatyviojoje nuostatoje yra nurodoma, kad statytojas (užsakovas) privalo šio įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo procedūras. Tai reiškia, kad statybos užbaigimo procedūras turėjo organizuoti būtent atsakovė, o ieškovė turėjo atlikti veiksmus, kuriuos turi atlikti tiekėjas tik pagal sutarties 9. 45 punkto sąlygas. Kaip jau buvo nustatyta, kad byloje nepateikta įrodymų ir atsakovė nenurodė, kokių jai privalomų dokumentų trūko, kad būtų galima statinį pripažinti tinkamu naudoti ir priešieškinio aplinkybių neįrodė. Taigi, įvertinęs aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, esančius rašytinius įrodymus bei šalių procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu šalių atstovų išdėstytą poziciją teismas negali daryti išvados, kad statybos užbaigimo procedūros užsitęsė dėl ieškovės veiksmų. Atsakovei neįrodžius nagrinėjamojo reikalavimo, priešieškinis netenkintinas ( CPK 178 straipsnis).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o spręsdamas dėl išlaidų dydžio turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcijos aktualios atitinkamo procesinio dokumento parengimo arba atstovavimo teismo posėdyje momentu) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).
 2. Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovės pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis ir išlaidos už teisinę pagalbą). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 12316,61 Eur už teisinę pagalbą ją teikusiam advokato padėjėjui bei 1724 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Spręsdamas dėl priteisiamos atstovavimo išlaidų sumos teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015m. kovo 19d. įsakymu Nr. 1R-77 pakeistų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004m. balandžio 2d. įsakymo Nr. R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) ( toliau - Rekomendacijų ) maksimalaus dydžio I skyriaus 2 punkte nurodytus priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą kriterijus: išnagrinėta byla nėra itin sudėtinga, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ieškovui atstovavusi advokato padėjėja dalyvavo byloje nuo jos iškėlimo pradžios. Pažymėtina, kad pagal paminėtų Rekomendacijų 5 punktą už advokato padėjėjo teikiamas paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus dydžio. Įvertinęs šiuos kriterijus teismas sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti už atstovavimą turėtų išlaidų suma mažintina iki 6000 Eur (CPK 98 straipsnio 2 dalis, CK 1. 5 straipsnis).
 3. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovei priteistinas prašomas žyminis mokestis, o remiantis CPK 92 straipsniu išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, teismas,

Nutarė

34Patikslintą ieškinį patenkinti.

35Priešieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“, į/k 301846604 ieškovei UAB “Statybos restauravimo darbai” į/k 134741740, 33 912,60 Eur skolą už papildomai atliktus darbus, 13 234,88 Eur už neapmokėtus darbus, 2 483,22 Eur delspinigių ir 6 % (šešių procentų) metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-10), nuo priteistos sumos – 49630,70 Eur, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Iš atsakovės priteisti 1724 Eur žyminį mokestį ir 6000 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ieškovei ir 6,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

39Nurodyti, kad vadovaujantis CPK 140 straipsnio 4 dalimi, šalys, nepasibaigus sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui, turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Teismas,... 3.
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 4. Dėl 33912,62 Eur skolos už papildomai atliktus darbus
   5. Kadangi Atsakovė pripažino šių papildomų darbų atlikimą būtinu,... 6. Pagal Sutarčių 11.6 punktą, šalys susitarė, kad Atsakovė galės pirkti... 7. Dėl neapmokėtos 13 234,88 Eur sumos pagal abi Sutartis.... 8. 4. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad 2016-09-12 Ieškovė pateikė... 9. 4. 1. Atsakovės pateiktuose galutiniuose priėmimo-perdavimo aktuose nėra... 10. 4. 2. Remiantis Sutarčių ir įstatymų nuostatomis, Atsakovė neturi teisės... 11. 4. 3. Ieškovė 2015-09-30 parengė baigiamuosius atliktų darbų... 12. 4. 4. Atsakovės ginčijami darbai yra priimti tiek pačios atsakovės, tiek... 13. 5. Pagal Sutarčių nuostatas (4.1 p., 6.5 p., 6.9 p., 9.4.12 p.) būtent... 14. Dėl 1 165,71 Eur skolos priteisimo pagal Miško 36 Sutartį.
    15. Dėl 12 069,17 Eur skolos priteisimo pagal Miško 38 Sutartį.... 16. 7. Kaip matyti iš Atsakovės parengto 2016-08-11 Galutinio priėmimo ir... 17. Dėl 2 493,22 Eur delspinigių priteisimo.
     18. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.
     1. Atsakovės... 19. 10.1. Atmesti ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį... 20. 10.2. Pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo... 21. 10.3. Pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Statybos ir restauravimo... 22. 10. 4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovei.... 23. 11. Nurodo, kad nagrinėjant bylą taikytinas jau suformuotas precedentas, nes... 24. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 33 912,62 Eur skolą už papildomus... 25. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 13 234,88 Eur skolą.
       26. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti delspinigius.
        27. Dėl faktinių bylos aplinkybių
        1. Bylos medžiaga... 28. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 33 912,62 Eur skolą už papildomus... 29. Dėl ieškovės reikalavimo apmokėti 13 234,88 Eur sumą pagal abi... 30. Dėl 2 483,22 Eur delspinigių priteisimo
         1. Kaip... 31. Dėl atsakovės priešieškinio, reikalavimo priteisti delspinigius. 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų
          1. Kasacinis teismas... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, teismas,... 34. Patikslintą ieškinį patenkinti.... 35. Priešieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Komunalinių paslaugų centras“, į/k... 37. Iš atsakovės priteisti 1724 Eur žyminį mokestį ir 6000 Eur išlaidų... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos... 39. Nurodyti, kad vadovaujantis CPK 140 straipsnio 4 dalimi, šalys, nepasibaigus...