Byla eAS-286-602/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ prašymą atsakovui D. B. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga „Gargždų švara“ (toliau – ir VšĮ „Gargždų švara“, pareiškėjas) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas iš atsakovo D. B. (toliau – ir atsakovas) priteisti 144,12 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

52014 m. gruodžio 8 d. atsakovas teismui pateikė atsiliepimą į prašymą bei įrodymus, patvirtinančius vietinės rinkliavos apmokėjimą. Atsiliepimu į prašymą prašė bylos nagrinėjimą nutraukti, kadangi vietinę rinkliavą sumokėjo.

62014 m. gruodžio 15 d. teisme gautas pareiškėjo atstovo prašymas, kuriame nurodoma, kad atsakovas apmokėjo prašomą priteisti vietinės rinkliavos sumą, todėl pareiškėjas atsisako prašymo ir prašo administracinę bylą nutraukti.

7Pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl atsisakymo nuo prašymo, taip pat prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (298,87 Lt), kadangi atsakovas vietinę rinkliavą sumokėjo tik padavus prašymą teismui. Pagrindimui pateikė 2014 m. gruodžio 2 d. specifikaciją, kurios 4 punkte nurodoma, kad procesinių dokumentų parengimas šioje byloje įvertintas 298,87 Lt, bei duomenys, patvirtinantys, kad 2014 m. gruodžio 2 d. pateikta apmokėjimui PVM sąskaita – faktūra apmokėta 2012 m. gruodžio 3 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 1024.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi

10administracinę bylą nutraukė, pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tenkino iš dalies – iš atsakovo pareiškėjui priteisė 50,00 Lt (14 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kitos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo dalies netenkino.

11Teismas konstatavo, kad aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas negalimas, nenustatyta, bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 102 straipsnio 3 dalyje, pareiškėjui žinomos, todėl bylą nutraukė ABTĮ 101 straipsnio 3 punkto pagrindu.

12Teismas pažymėjo, kad ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalies nuostatas pareiškėjui teisė reikalauti teismo išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

13Teismas vertino, kad pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog prašomą priteisti sumą sudaro 298,87 Lt už prašymo teismui paruošimą ir surašymą. Patirtas išlaidas patvirtina 2014 m. gruodžio 2 d. specifikacijos Nr. 1 4 punktas, 2012 m. gruodžio 2 d. PVM sąskaita faktūra ir 2014 m. gruodžio 3 d. vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 1024. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.2 punktą už dokumentų parengimą (prašymo surašymą) maksimali priteistina suma gali sudaryti 3 minimalias mėnesines algas (toliau – ir MMA).

14Teismas vadovavosi Rekomendacijų 2 punkto nuostatomis ir konstatavo, kad administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti, turi kompleksiškai įvertinti, ar atsižvelgiant į atitinkamo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, į tai, ar atsakovas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei nutarti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas.

15Vertindamas pareiškėjo nagrinėjamu atveju patirtas išlaidas, teismas pabrėžė ir pareiškėjo teisinį statusą, kad VšĮ „Gargždų švara“ yra Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-673 patvirtinta steigti pelno nesiekianti, visuomenės poreikius tenkinanti Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga. Taigi, teismo vertinimu, pareiškėjas yra subjektas, įsteigtas vietos savivaldos institucijos, kuri perdavė dalį įgalinimų administruojant vietinę rinkliavą ir tokiu būdu finansuojamas iš viešųjų finansų, todėl privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti steigėjų suteiktas administravimo funkcijas.

16Nors pareiškėjo prašoma priteisti 298,87 Lt suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte numatyto maksimalaus dydžio, tačiau teismas, atsižvelgdamas į aukščiau paminėtus kriterijus, į tai, kad pareikštų reikalavimų dydis ženkliai mažesnis už prašomą atstovavimo išlaidų atlyginimo dydį (prašoma priteisti 144,12 Lt), byla yra šabloninė, nesudėtinga, nereikalavo teisinių paslaugų kompleksiškumo, inicijuota elektroninių ryšių priemonėmis, teismo procesas baigiamas nutraukiant bylą atsakovui patenkinus reikalavimus iki teismo posėdžio, konstatavo, jog pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies ir priteistina 50 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma.

17III.

18Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – ir apeliantas), nesutikdamas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi, pateiktu atskiruoju skundu prašo ją pakeisti, priteisiant visas VšĮ „Gargždų švara“ pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios yra lygios 298,87 Lt. Atskirajame skunde remiasi tokiais pagrindiniais argumentais:

191. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo mažinti priteistinas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pozityvioji teisė išskiria tokius pagrindus, kuriais remiantis gali būti mažinamos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos: 1) prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 str. 2 d.); 2) ieškinio reikalavimai tenkinami iš dalies (CPK 93 str. 2 d.). 3) šalių procesinis elgesys bylos nagrinėjimo metu buvo netinkamas (CPK 93 str. 4 d.).

202. Teismų praktikoje aplinkybė, jog prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma neviršija Rekomendacijose numatytų dydžių, yra teisinis pagrindas prašymą dėl patirtų pastarųjų išlaidų priteisimo tenkinti visiškai (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2889-656/2014; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2289-302/2014).

213. Administracinių teismų praktikoje, be kita ko, ir paties ginčą nagrinėjusio Klaipėdos apygardos administracinio teismo praktikoje, nagrinėjant analogiškas bylas dėl vietinės rinkliavos priteisimo, pripažįstama, jog atsižvelgiant į tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra akivaizdžiai mažesnės už Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, tokios išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vertintinos kaip ne per didelės, protingos bei pagrįstos, todėl yra priteisiamos nemažintinos. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nepagrįstai nukrypo nuo savo paties suformuotos praktikos.

224. Maksimali galima priteisti suma už prašymo parengimą sudaro 3 105,00 Lt (3 x 1 035,00 Lt), tuo tarpu apelianto prašyta priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma tėra 298,87 Lt, t. y. prašyta priteisti suma ne tik neviršija Rekomendacijose nustatytos priteistinos sumos, tačiau yra daugiau nei 10 kartų mažesnė, todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo mažinti priteistinas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutarties dalies, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo D. B. priteisti 144,12 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

272014 m. gruodžio 15 d. teisme gautas pareiškėjo atstovo prašymas, kuriuo nurodoma, kad atsakovas apmokėjo prašyme prašomą priteisti vietinės rinkliavos sumą, todėl pareiškėjas atsisako prašymo ir prašo administracinę bylą nutraukti. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (298,87 Lt).

28Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi

29administracinę bylą nutraukė, pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tenkino iš dalies – iš atsakovo pareiškėjui priteisė 50,00 Lt (14 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kitos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dalies netenkino.

30Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

31Rekomendacijų 8 punkte nurodyti priteistini užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Šioje byloje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri yra 1 035 Lt (nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.).

32Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos teismas prašomą priteisti 298,87 Lt sumą sumažino iki 50,00 Lt. Nurodo, kad prašyta suma neviršijo Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, todėl buvo pagrindas ją priteisti visą.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Taigi iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014).

34Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog 298,87 Lt dydžio išlaidos už skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyto maksimalaus advokato užmokesčio dydžio už skundo surašymą (3 x 1 035 Lt), tačiau taip pat įvertino Rekomendacijose nurodytas aplinkybes dėl bylos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo, atsižvelgė į tai, kad prašymas teismui buvo teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, kad pareiškėjas yra pelno nesiekianti, visuomenės poreikius tenkinanti Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga, kad pareikštų reikalavimų dydis ženkliai mažesnis už prašomą atstovavimo išlaidų atlyginimo dydį (prašoma priteisti 144,12 Lt) ir tai, jog teismo procesas baigiamas nutraukiant bylą atsakovui patenkinus reikalavimus iki teismo posėdžio. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, konstatavo, kad 50,00 Lt dydžio išlaidos už skundo parengimą laikytinos atitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo teismo vertinimu, papildomai pažymi, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis matyti, jog Klaipėdos apygardos administraciniame teisme yra nagrinėta ne viena to paties pareiškėjo byla, kurioje sprendžiami iš esmės analogiški teisiniai klausimai (pvz., administracinės bylos Nr. I-2069-609/2014, Nr. I-2079-583/2014, I-2081-243/2014 ir kt.) ir sprendžia, kad nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos sudėtingumą ir dėl to nustatė netinkamus išlaidų dydžius pagal Rekomendacijas.

35Apibendrindama nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atskirąjį skundą atmesti.

38Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Gargždų švara“ (toliau – ir VšĮ... 5. 2014 m. gruodžio 8 d. atsakovas teismui pateikė atsiliepimą į prašymą bei... 6. 2014 m. gruodžio 15 d. teisme gautas pareiškėjo atstovo prašymas, kuriame... 7. Pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl atsisakymo nuo prašymo, taip pat... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi... 10. administracinę bylą nutraukė, pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi... 11. Teismas konstatavo, kad aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas negalimas,... 12. Teismas pažymėjo, kad ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis,... 13. Teismas vertino, kad pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina,... 14. Teismas vadovavosi Rekomendacijų 2 punkto nuostatomis ir konstatavo, kad... 15. Vertindamas pareiškėjo nagrinėjamu atveju patirtas išlaidas, teismas... 16. Nors pareiškėjo prašoma priteisti 298,87 Lt suma neviršija Rekomendacijų... 17. III.... 18. Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – ir apeliantas),... 19. 1. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo mažinti priteistinas išlaidas... 20. 2. Teismų praktikoje aplinkybė, jog prašoma priteisti išlaidų advokato... 21. 3. Administracinių teismų praktikoje, be kita ko, ir paties ginčą... 22. 4. Maksimali galima priteisti suma už prašymo parengimą sudaro 3 105,00 Lt... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 26. Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 27. 2014 m. gruodžio 15 d. teisme gautas pareiškėjo atstovo prašymas, kuriuo... 28. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi... 29. administracinę bylą nutraukė, pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi... 30. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 31. Rekomendacijų 8 punkte nurodyti priteistini užmokesčio už teikiamą... 32. Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog... 34. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog 298,87... 35. Apibendrindama nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atskirąjį skundą... 38. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....