Byla 2-2136-260/2013
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUGUST IR KO“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-2136-260/2013 dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUGUST IR KO“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „AUGUST IR KO“ ieškiniu, pareikštu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos vandenys“ (b. l. 4-10, t. I), prašo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo Nr.135393) „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“ 1) pripažinti konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punktą, ta apimtimi kiek tai susiję su reikalavimu nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus, įskaitant talpas, kanalus ir kameras, pastatyti iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio, neteisėtu ir negaliojančiu; 2) pripažinti konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punktą, ta apimtimi kiek tai susiję su šiais reikalavimais: (i) aerotanko darbinis gylis ne mažesnis kaip 4 metrai; (ii) technologiniame rezervuare turi būti įrengtos panardinamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps./min.; (iii) turi būti įrengti sutapdinti su aerotanku vertikalinio tipo antriniai nusodintuvai, kurių sodinamosios dalies gylis ne mažesnis kaip 3 metrai; (iv) turi būti įrengti apytakinio veikliojo dumblo grąžinimui vienas darbinis ir vienas atsarginis (arba 2 darbiniai ir vienas atsarginis) siurbliai, kurių apsisukimo greitis ne daugiau kaip 1500 aps/min.; (v) atjungus oro tiekimą aeratoriai nepraleistų į vamzdyno vidų nuotekų, neteisėtais ir negaliojančiais; taip pat nutraukti konkurso procedūras bei priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovės paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“ (toliau – Konkursas) kai kurios sąlygos prieštarauja viešųjų pirkimų principams, riboja konkurenciją, diskriminuoja tiekėjus, 201 06 13 pateikė atsakovei pretenziją dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies bei 25 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir pareikalavo, kad atsakovė patikslintų konkurso sąlygas, sudarytų potencialiems konkurso dalyviams realią galimybę dalyvauti konkurse, siūlyti atsakovei analogišką arba ekvivalentišką (lygiavertį) objektą (analogišką ir lygiavertę nuotekų valyklą). 2013 m. birželio 18 d. atsakovė raštu Nr. (1.8.) SD-310 atmetė ieškovės pretenzija bei naujai išdėstė konkurso sąlygų I skyriaus, 1 skirsnio A dalies 4.1.3. papunktį. Sprendimą atmesti ieškovės pretenziją atsakovė grindė grindė tik abstrakčiais ir deklaratyviais teiginiais, esą formuojant techninę specifikaciją atsakovė vadovavosi įprastine analogiškų pirkimų komercinę praktika, atsižvelgė į galiojančius norminius dokumentus ir konkrečias sąlygas, kuriomis teks eksploatuoti pirkimo objektą bei teigiamą ir neigiamą savo paties ir analogišką veiklą vykdančių įmonių ilgametę praktiką.

4Ieškovė vertina, kad Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punkte įtvirtintas ribojimas statyti nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus tik iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio laikytinas pertekliniu, dirbtinai didinančiu pirkimo objekto kainą, atitinkamai neatitinkančiu pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Atmesdama ieškovės pretenziją, atsakovė nurodė, techninis reikalavimas paminėtus konstrukcinius elementus statyti iš statybos vietoje liejamo monolito yra grindžiamas analogiškų pirkimų komercinę praktika ir atsižvelgiant į galiojančius norminius dokumentus. Tačiau tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje nuotekų valymo įrenginiai yra statomi ne tik iš monolitinio gelžbetonio, bet ir gaminami iš gniuždymui bei kitiems fizikiniams poveikiams atsparaus polipropileno, atitinkančio Europos Sąjungos darnųjį standartą, kuris yra perkeltas į Lietuvos darnųjį standartą LST EN ISO 15013. Minėto standarto reikalavimus atitinkantis polipropilenas be apribojimų gali būti naudojamas tiek nuotekų valymo įrenginių gamyboje, tiek ir gaminant bei statant kitus statybos produktus. Iš polipropileno atitinkančio Lietuvos darnųjį standartą pastatytos nuotekų valyklos atitinka ir 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-376 statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos" 16 punkte nuotekų valyklų konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Šiuos ieškovo teiginius netiesiogiai patvirtinta VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ ieškovei išduotas AT tipo buitinių nuotekų biologinių reaktorių virš 50 SGS nacionalinis techninis liudijimas NTL-01-050:2012. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 188 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2008 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“ 9 punktu, statybos produktas, kai jo atitiktis patikrinta, įvertinta ir patvirtinta pagal jam parengto ir patvirtinto techninio liudijimo nuostatas, gali būti naudojamas statybose be papildomo patikrinimo, jei nėra nustatyta kitokių reikalavimų. Tuo tarpu remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu techninis liudijimas yra priskiriamas prie normatyvinių statybos dokumentų. Sutinkamai su nacionalinio techninio liudijimo NTL-01-050:2012 1.1. punktu liudijimas yra išduotas AT tipo biologiniams reaktoriams pagamintiems būtent iš ekstruzinio polipropileno. Taigi ir be platesnio argumentavimo yra aišku, kad nuotekų valymo įrenginys pagamintas iš ekstruzinio polipropileno, kuris yra gerokai pigesnis nei gelžbetonis, lygiai taip pat kaip ir valymo įrenginys pagamintas iš gelžbetonio, atitinka nuotekų valyklų konstrukcijoms normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus. Taigi atsakovė, kaip perkančioji organizacija, nustatė aukštus arba pernelyg specifinius reikalavimus, ir atsakydama į pretenziją dėl specifinio reikalavimo statyti nuotekų valymo įrenginius išimtinai iš statybos aikštelėje liejamo monolitinio gelžbetonio, nepateikė patikimo ir įtikinamo tokio reikalavimo nustatymo pagrindimo, apsiribojo tik abstrakčiais niekuo nepagrįstais teiginiais.

5Taip pat ieškovė vertina, kad Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punktas, ta apimtimi kiek tai susiję su reikalavimais: 1)aerotanko darbinis gylis būtų ne mažesnis kaip 4 metrai; 2) technologiniame rezervuare turi būti įrengiamos panardinamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps./min.; 3) būtų įrengti sutapdinti su aerotanku vertikalinio tipo antriniai nusodintuvai, kurių sodinamosios dalies gylis - ne mažesnis kaip 3 metrai; 4) būtų įrengti apytakinio veikliojo dumblo gražinimui vienas darbinis ir vienas atsarginis (arba 2 darbiniai ir vienas atsarginis) siurbliai, kurių apsisukimo greitis ne daugiau kaip 1500 aps/min.; 5) atjungus oro tiekimą aeratoriai nepraleistu į vamzdyno vidų nuotekų; laikytini dirbtinai ribojančiais konkurenciją ir atitinkamai neatitinkančiais pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo. Ieškovės manymu, šie Konkurso sąlygose nurodyti reikalavimai, atsakovės keliami biologinei nuotekų valymo grandžiai, yra pernelyg specifiniai ir nepateisinami, galimai iš anksto pritaikyti konkretaus gamintojo projektuojamai ir gaminamai biologinei nuotekų valymo grandžiai. Atmesdama ieškovės pretenziją atsakovė apie tai nepateikė jokio patikimo ir įtikinamo tokio reikalavimo nustatymo pagrindimo. Ieškovės nuomone, atsakovė privalėjo tiekėjams nurodyti pripažįstanti ir analogišką (alternatyvią) biologinę nuotekų valymo grandį, kuri patikimumo, kainos ir eksploatavimo prasme būtų lygiavertė aukščiau aprašytus reikalavimus atitinkančiai biologinei nuotekų valymo grandžiai.

6Ieškovė nurodė, kad teismui šioje byloje pripažinus ginčijamas Konkurso sąlygas ginčijama apimtimi neteisėtomis ir negaliojančiomis, Konkursas laikytinas neteisėtu. Kadangi pasiūlymų pateikimo terminas sueina ieškinio surašymo dieną, ieškovės manymu, vienintelė galimybė pašalinti VPĮ pažeidimus yra Konkurso procedūrų nutraukimas.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 86-91, t. III), kuriame nurodė, kad ieškinį laiko neteisėtu ir visiškai nepagrįstu, dėl ko prašo bylą nutraukti arba atmesti ieškinį, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė pagrindinius nesutikimo su ieškiniu argumentus sąlyginai suskirstė į tokias grupes:

  1. Ieškovė nesilaikė viešųjų pirkimų kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d.) ir negalima šia tvarka pasinaudoti, todėl byla nutrauktina (CPK 293 str. 2 p.);
  2. Atsakovė turėjo teisę pasirinkti gelžbetonio konstrukciją vietoj plastikinės, šis pasirinkimas yra racionalus, todėl ieškinys yra neįrodytas (CPK 12, 178 str.);
  3. Atsakovė turėjo teisę remtis bendro pobūdžio standartais nustatydamas minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, nesuteikė jokiam tiekėjui pranašumo ir nedraudė tiekėjui teikti lygiaverčius pasiūlymus, todėl ieškinys yra neįrodytas (CPK 12, 178 str.).

8Atsakovės vertinimu, ieškovė pareiškė ieškinį iš esmės dėl Konkurso sąlygų III-II skirsnio 2.1. p. ir 3.2.3. punkte pateiktų reikalavimų teisėtumo bei pagrįstumo praleidusi VPĮ 94 str. 1 d. nustatytą terminą pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai, todėl laikytina, kad Ieškovas nesilaikė viešųjų pirkimų kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d.) ir negalima šia tvarka pasinaudoti. Todėl byla turi būti nutraukta (CPK 293 str. 2 p.).VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. nustato, kad supaprastintų pirkimų atveju tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Ši išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka yra taikoma skundžiant ir Konkurso sąlygas. Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) planuojamo pirkimo techninės specifikacijos (tarp jų ir skundžiamos Konkurso sąlygų III-II skirsnio 2.1. p. ir 3.2.3. p. sąlygos) buvo patalpintos 2013-05-15. Pilna Konkurso dokumentacija ir skelbimas apie pirkimą buvo paskelbti 2013-05-30 (pirkimo Nr. 137858). Todėl, vadovaujantis VPĮ 93 str. 3 d. ir 94 str. 1 d. 2 p., ieškovė privalėjo pateikti atsakovei pretenziją dėl Konkurso sąlygų ne vėliau kaip 2013-06-06 (5 darbo dienos nuo 2013-05-30). Atsakovė pretenziją gavo tik 2013-06-13, t.y. praleidus 5 darbo dienų terminą. Be to, pretenzija pateikta likus vienai dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kas rodo akivaizdų ketinimą sustabdyti Konkurso procedūras. Kadangi ieškovė praleido VPĮ 94 str. 1 d. nustatytą terminą pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai, laikytina, kad iškovė nesilaikė viešųjų pirkimų kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d.) ir negalima šia tvarka pasinaudoti, byla turi būti nutraukta CPK 293 str. 2 p. nustatytu pagrindu.

9Atsakovė nesutinka su ieškovės ieškinyje nurodytais teiginiais, kad Konkurso sąlygų III-II skirsnio 2.1. p. nustatytas reikalavimas konstrukcinius elementus pastatyti iš gelžbetonio, o ne pigesnio plastiko neatitinka VPĮ 3 str. 2 d. reikalavimo, kadangi atsakovės pasirinkimas atitinka Konkursu siekiamų tikslų. VPĮ 3 str. 2 d. nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Racionalumo reikalavimas Lietuvos teismų praktikoje nėra siejamas vien su perkamo objekto sąnaudomis (t.y. kaina). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad racionalus valstybės biudžeto lėšų naudojimas visų pirma reiškia kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą. Be to, viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; ir kt.). Atsakovė turi teisę pasirinkti ir nurodyti pagrindines funkcines pageidaujamo įsigyti objekto savybes, atsižvelgdamas pirmiausiai į visumą siekiamų tikslų. Šiuo Konkursu atsakovė siekia įgyti ilgaamžius, tvirtus ir patikimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius. Įgyvendinus Konkurso tikslus, būtų prijungti 65 nauji gyventojai prie geriamojo vandens tinklų ir 122 - prie nuotekų tinklų, butu pastatyta nauja nuotekų valykla, kuri aptarnautų apie 500 gyventoju, bei Naujų Valkininkų gyvenvietėje esančias sanatorijas, vaikų globos namus ir kt., o taip pat iki minimumo būtų sumažinta aplinkos tarša. Visuomenės poreikis turėti efektyvią nuotekų sistemą yra pripažįstamas viešuoju interesu ir teisminėje praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-08-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-987/2009). Be to, Konkursu planuojami įgijimai yra finansuojami 2007-2013 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra” (VP3-3.1-AM-01-V). Tai yra, Konkursu siekiama plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Varėnos rajone, tokiu būdu užtikrinant gyventojams tvarų, ilgaamžį ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Efektyvus nuotėkų valymas reikš iš mažesnę aplinkos taršą, bei geresnę Naujųjų Valkininkų (Varėnos raj.) gyventojų gyvenimo kokybę. Be to, įgyvendinus projektą bus tenkinamas ir valstybės interesas optimizuoti savivaldos išlaidas, skiriamas nuotėkų valymo infrastruktūrai išlaikyti. Atitinkamai, racionalus lėšų panaudojimas turi būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant pirmiausiai į tai, ar Konkurso sąlygose nustatytos konstrukcinių elementų savybės, t.y. reikalavimas juos pastatyti iš gelžbetonio, o ne plastiko ar kitokių medžiagų, yra racionalios siekiamų viešųjų tikslų atžvilgiu. Be to Konkurso sąlygų III-II skirsnio 2.1. p. yra aiškiai nurodoma, kad atsakovė renkasi klasikinę, patikrintą bei plačiai taikomą nuotekų valymo technologiją. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad gelžbetonis yra stipresnė ir tvaresnė medžiaga nei plastikas. Gelžbetonio konstrukcijos yra atsparesnės gamtos ir technologinio spaudimo poveikiui, gali būti lengviau vystomos, pertvarkomos ar remontuojamos. Dar daugiau, atsakovė turi patirties eksploatuojant klasikines ir plačiai paplitusias gelžbetonio konstrukcijas. Todėl atsakovė pasirinko visuotinai priimtiną tokių įrenginių statybos technologiją, kuri yra iš esmės tvaresnė, ilgaamžiškesnė ir leidžianti pasiekti maksimalų viešąjį efektą. Reikšminga ir tai, kad vietoje liejamas gelžbetonis nėra ypatinga ar unikali statybos technologija, kuri būtų suteikusi nepagrįstą konkurencinį pranašumą kuriam nors gamintojui. Tuo tarpu plastikinių konstrukcijų pasirinkimas iš esmės būtų apribojęs galimybę Konkurse dalyvauti toms įmonėms, kurios su šia technologija nėra dirbusios, ar kurios neturi atitinkamų dalykinių ryšių su subtiekėjais. Taigi, toks pasirinkimas būtų suteikęs nepagrįstą pranašumą santykinai siauram ratui šios produkcijos gamintojų ar platintojų. Be to, juk gelžbetoninės konstrukcijos reikalavimas buvo taikomas visiems Konkurso dalyviams ir jie visi (įskaitant ir Ieškovą) pasiūlymus teikė vienodomis konkurencinėmis sąlygomis.

10Ieškovė, kaip atsiliepime nurodė atsakovė, nepagrįstai teigia, kad Konkurso sąlygų III-II skirsnio 2.1. bei 3.2.3. punktas, nustatantys konkrečius reikalavimus perkamam objektui bei nurodydamas konkrečius technologinius standartus pritaikė Konkurso sąlygas konkretaus gamintojo projektuojamiems gaminiams ir taip pažeidė VPĮ 3 str. 2 d. nuostatas. Atsakovė rėmėsi visuotinai taikomais standartais nedraudžiant teikti lygiaverčius pasiūlymus, o ieškovė savo teiginių nepagrindė įrodymais. Pirmiausia, ieškovė nepateikė konkretaus gamintojo pavadinimo, jo prekių aprašymo ar kitų įrodymų, pagrindžiančių tai, kad Konkurso sąlygos pritaikytos konkrečiam ūkio subjektui. Antra, visos Konkurso sąlygų III-II skirsnio 3.2.3. punkte pateiktos techninės charakteristikos buvo parinktos ir pateiktos remiantis tame punkte nurodomu visuotinai taikomu standartu EN1.4436. Be to, Konkurso sąlygų I skyriaus I skirsnio 27.8. punkte atsakovė aiškiai nurodo, kad priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Trečia, Konkursas yra organizuojamas mažiausios kainos principu, o tai savaime suponuoja būtinybę tiksliai nustatyti ekonominį naudingumą lemiančius kriterijus. Pagal nusistovėjusią praktiką, nuotekų valymo įrenginių pirkimui (nesant paruoštam techniniam projektui) naudojamas ekonominio naudingumo vertinimas (o ne mažiausios kainos). Vertinant pagal ekonominį naudingumą, jame įvertinamas ir valymo įrenginių eksploatavimo ekonomiškumas, kuris sudaro tam tikrą pasiūlymo vertę. Kadangi šis projektas yra tik rezerviniame sąraše ir savalaikis ir greitas pirkimo procedūrų įvykdymas gali lemti finansavimo gavimą, tai užsakovas pasirinko mažiausios kainos vertinimo kriterijų (vertinant pagal ekonominį naudingumą pirkimo procedūros ženkliai ilgesnės dėl procedūrinių veiksmų). Tačiau pasirinkdamas mažiausios kainos kriterijų ir negalėdamas įvertinti tiekėjų pasiūlytų valymo įrenginių eksploatavimo ekonomiškumo, jis formulavo tam tikrus techninius parametrus, kurie maksimaliai leistų tikėti ekonomiško valymo įrenginių eksploatavimo. Konkrečiai: 1) Dėl reikalavimo, jog aerotanko darbinis gylis būtų ne mažesnis kaip 4 m. Šį pasirinkimą iš esmės lėmė tai, kad didžiąją dalį nuotėkų valyklos eksploatavimo sąnaudų, sudaro išlaidos už sunaudotą elektros energiją. Apie 50% elektros energijos išlaidų- tai išlaidos nuotekų aeravimui, kai suspaustas oras orapūčių pagalba tiekiamas į aerotanko dugne sumontuota aeracinę sistemą. Esant aerotanko gyliui 4 m ir daugiau užtikrinamas efektyviausias deguonies tirpinimo procentas. Siekiant turėti mažas elektros energijos sąnaudas aeravimo procese, yra numatytas reikalavimas, kad aerotanko gylis būtu ne mažesnis kaip 4 m. Be to, žiemos sąlygomis, nuotekų valyklose, privalu palaikyti veikliojo dumblo mišinio temperatūrą aukštesne kaip 8 -10 laipsnių. Nukritus dumblo mišinio temperatūrai žemiau 8 laipsnių neįmanoma užtikrinti pakankamo nuotekų nitrifikavimo ir denitrifikavimo proceso, o tuo pačiu ir konkurso reikalavimų užtikrinant azoto junginių pašalinimą. Didėjant aerotanko gyliui (4 m ir daugiau) mažėja aerotanko paviršiaus plotas, o tuo pačiu ir šaldomo paviršiaus plotas. 2) Dėl reikalavimo, jog technologiniame rezervuare būtų įrengiamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps/min. Šį pasirinkimą iš esmės lėmė tai, kad technologiniuose rezervuaruose veikliojo dumblo ir nuotekų maišymui naudojamos panardinamos maišyklės. Maišyklės būna lėtaeigės ( 12-500 aps/min), vidutinio greičio 700-950 aps/min ir greitaeigės 1350-1400 aps/min. Šios maišyklės dirba 24 val. per parą ir joms keliami dideli patikimumo ir efektyvumo reikalavimai. Pagal nusistovėjusią praktiką, technologiniuose rezervuaruose nuolatiniam darbui turi būti naudojamos lėtaeigės ir vidutinio greičio maišyklės, kurių sūkiai ne didesni kaip 950 aps/min. Greitaeigės maišyklės yra nepatikimos nuolatiniam darbui ir naudoja žymiai daugiau elektros energijos analogiškam tūriui maišyti. 3) Dėl reikalavimo įrengti sutapdintus su aerotanku vertikalinio tipo nusodintuvus, kurių sodinamosios dalies gylis ne mažesnis kaip 3 m. Šį pasirinkimą iš esmės lėmė tai, kad sutapdinti su aerotanku vertikaliniai nusodintuvai yra kompaktiškesni ir pigesni statyboje. Sutapdinus šiuos įrenginius užtikrinamas mažesnis paviršiaus plotas, o tuo pačiu ir veikliojo mišinio atšalimas šaltuoju metu laikotarpiu. Didėjant vertikalinio nusodintuvo gyliui, didėja skaidrinamų nuotekų efektyvumas. 4) Dėl reikalavimo apytakinio veikliojo dumblo grąžinimui įrengti vieną darbinį ir vieną atsarginį siurblius, kurių apsisukimų greitis ne daugiau kaip 1500 aps/min. Šį pasirinkimą iš esmės lėmė tai, siekiant užtikrinti valymo technologinį procesą veikliuoju dumblu, cirkuliacinis dumblas iš vertikalinio nusodintuvo privalo būti grąžinamas į aerotanką. Šiam reikalui yra naudojami išcentriniai siurbliai. Siurbliai būna 900, 1500 ir 3000 aps/min. Cirkuliacinio dumblo siurbliai dirba 24 val. per parą ir jiems keliami dideli patikimumo ir efektyvumo reikalavimai. Siekiant užtikrinti siurblių darbo ilgaamžiškumą ir proceso patikimumą, siurblių sūkiai apriboti iki 1500 aps/min. 5) Dėl reikalavimo, kad atjungus oro tiekimą aeratoriai nepraleistu į vamzdyno vidų nuotekų. Šis reikalavimas (kaip ir visi kiti) yra bendrai nusistovėjusi praktiką keliant reikalavimus aeracinėms sistemoms. Aeracinė sistema yra sumontuota aerotanko dugne ir užtikrina oro dispergavimą į veikliojo dumblo mišinį. Jeigu nutraukus aeraciją nuotekos su veikliuoju dumblu patenka į vamzdyną, tai veikliojo dumblo dalelės, iš membranos vidaus, užkišą smulkiai perforuotą membraną ir aeracinė sistema sugenda.

11Taigi, visi technologiniai sprendiniai yra motyvuoti, pasverti ir sąlygoti siekio įgyti tvarius bei ilgaamžius įrenginius, kurie leistų maksimaliai užtikrinti viešuosius Varėnos rajono gyventojų poreikius minimaliomis eksploatavimo sąnaudomis. Priešingai nei yra teigiama, ieškovei nebuvo draudžiama pateikti lygiaverčių priemonių įrodymus (jie to net nebandė daryti), o kaltinimai pritaikius Konkurso sąlygas konkrečiam tiekėjui (nenurodant konkretaus tiekėjo) yra pagrįsti tik prielaidomis. Dėl to laikytina, kad ieškinys yra neįrodytas (CPK 12, 178 str.) ir dėl to – atmestinas.

12Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė, teikdama teismui ieškinį akivaizdžiai praleidusi terminą pretenzijai paduoti, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, dėl to prašo skirti ieškovei 10000 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise.

13Teismui pateiktame dublike (b.l.99-104, t. III) ieškovė nurodė, kad savo reikalavimus palaiko, prašo ieškinį tenkinti pilna apimtimi. Šiame procesiniame dokumente ji teigia, kad nepraleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pareikšti pretenziją atsakovei. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 17.1. ir 17.2. punktuose yra įtvirtintas draudimas potencialiems tiekėjams teikti alternatyvius pasiūlymus, o alternatyvomis šių sąlygų prasme nelaikomi dalyvių pasiūlyti techniniai sprendimai, įrengimai arba medžiagos, kuriuos pagal užsakovo reikalavimus privalo parinkti arba detalizuoti pats dalyvis, griežtai laikydamasis techninių specifikacijų reikalavimų ir nustatytų funkcinių savybių. Tuo tarpu Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.8. punkte nurodoma, kad atsakovė priima ir kitus potencialių tiekėjų lygiaverčių priemonių įrodymus. Ši nuostata paties suponuoja potencialiems tiekėjams teisę teikti ir Konkurso sąlygose nurodytiems lygiaverčius pasiūlymus. Būtent taip Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.8. punktą suvokė ieškovė. Esant neatitikimams tarp Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 17.1. ir 17. 2. punktų draudžiančių teikti alternatyvius (lygiaverčius) pasiūlymus, bei 27.8. punkto, leidžiančio teigti alternatyvius (lygiaverčius) pasiūlymus, ieškovė, siekdama išsiaiškinti Konkurso sąlygose esančias dviprasmybes, pateikė atsakovei klausimus dėl konkurso sąlygų. Tik 2013 06 11 gavusi atsakovės atsakymus į klausimus ieškovė suprato, kad atsakovė neleidžia teikti lygiaverčių (alternatyvių) pasiūlymų, nustatė ir galėjo objektyviai nustatyti savo teisių ir VPĮ nuostatų pažeidimus Konkurso sąlygų pagrindu vykdant atsakovei viešąjį pirkimą. 2013 06 13 pateikusi pretenziją, ieškovė jos pateikimo termino nepraleido, todėl negalima bylą nutraukti CPK 293 str. 2 p. nustatytu pagrindu.

14Ieškovės nuomone, atsiliepime atsakovė nepateikė patikimo ir įtikinamo Konkurso sąlygose nustatytų aukštų ar pernelyg specifinių reikalavimų pagrindimo. Nepagrįstai atsakovė teigia, kad gelžbetoninės konstrukcijos yra patvaresnės nei polipropileno. Vien tik ta aplinkybė, kad šiuo metu vietoje ilgą laiką statybose naudotų gelžbetoninių, metalinių ar kitų vamzdžių visame pasaulyje yra naudojami polipropileniniai vamzdžiai leidžia manyti, kad polipropilenas savo fizikinėmis savybėmis nenusileidžia gelžbetonio konstrukcijoms ir neabejotinai yra patikima statybinė medžiaga. Gelžbetoninės konstrukcijos, priešingai nei teigia atsakovė, jokiais aspektais nėra laikytinos gerokai pranašesnėmis už analogiškas (lygiavertes) fizikines savybes turinčias konstrukcijas iš polipropileno tiek patvarumo, tiek eksploatavimo prasmėmis. Todėl atsiliepime atsakovės dėstomi argumentai susijęs su gelžbetoninių konstrukcijų tariamu pranašumu, lyginant jas su polipropileninėmis konstrukcijomis, laikytini nepagrįstais. Taip pat, priešingai nei teigiama atsiliepime, Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punkte įtvirtinti specifiniai reikalavimai nuotekų valyklai: aerotanko darbinis gylis ne mažesnis kaip 4 metrai; technologiniame rezervuare turi būti įrengiamos panardinamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps./min.; turi būti įrengti apytakinio veikliojo dumblo gražinimui vienas darbinis ir vienas atsarginis (arba 2 darbiniai ir vienas atsarginis) siurbliai, kurių apsisukimo greitis ne daugiau kaip 1500 aps/min. techniniu požiūriu ir ekonominio naudingumo prasme laikytini visiškai nepagrįstais. Tai patvirtina 2013 m. liepos 10 d. prof. dr. A. B., beveik 20 (dvidešimt) metų vadovavusio Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Vandentvarkos katedrai, turinčio ilgametę profesinę patirtį nuotekų valymo srityje bei šiuo metu teisės norminių aktų nustatyta tvarka turinčio teisę atlikti nuotekų šalinimo statinių projekto ir statybos ekspertizę (VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras" išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 21263 ir 21402) išvada.

15Tripliku (b.l. 121-129, t. III) atsakovė UAB „Varėnos vandenys“ prašė ieškinį atmesti.

16Byloje dalyvauti trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Inžineriniai tinklai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l.5-10, t. IV). Atsiliepime nurodė, kad su ieškovės pareikštu ieškiniu trečiasis asmuo visiškai nesutinka ir teismo prašo ieškinį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą dėl tokių motyvų:

17Pirma, ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, šia tvarka pasinaudoti negali, todėl ieškinys atmestinas.

18Antra, atsakovė pasinaudojo diskrecijos teise nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų. Todėl ieškinys laikytinas nepagrįstu ir neįrodytu, nes ieškovė siūlo alternatyvą. Ieškovė teigia, kad atsakovė, būdama perkančiąja organizacija, neturėjo teisės pasirinkti konkrečios vienos iš kelių galimų statybinių medžiagų talpoms, kameroms ir kanalams statyti — monolitinio gelžbetonio, o net jei ir turėjo, ši teisė pažeidžia viešųjų pirkimų principus, įtvirtintus VPĮ 3 str. 1 d. Trečiojo asmens nuomone, ši ieškovės nuomone neatitinka teisės aktų nuostatų, bylos faktinių aplinkybių, todėl ieškinys atmestinas. Perkančiai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone yra būtini, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi, perkančioji organizacija turi teisę nuspręsti, kokius reikalavimus perkamam objektui nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau teismų praktikoje nurodoma, kad ši perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė pasirinkti neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų. Iš to seka, kad atsakovė, siekdama įsigyti norimą objektą, turėjo teisę pasirinkti monolitinį gelžbetonį, kad būtų sukurtas atsakovės norimų parametrų objektas, jei šis pasirinkimas nepažeidė viešųjų pirkimų principų. Atsakovės pasirinkimas naudoti monolitinį gelžbetonį talpų, kamerų ir kanalų statybai atitinka statinių statybos praktiką, todėl nelaikytinas pernelyg aukštu ir specifiniu reikalavimu. Atsakovė pirkimo sutartimi sieke įsigyti ilgaamžius, tvirtus ir patikimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius. Siekdama šio tikslo, atsakovė pasinaudojo diskrecijos teise ir pasirinko įprastą, laiko patikrintą ir plačiai taikomą nuotekų valymo technologiją ir technologinius sprendinius. Lieti talpas, kanalus ir kameras iš monolitinio gelžbetonio yra klasikinė, įprasta, neišsiskirianti ir niekuo ne unikali technologija, kuri įvaldyta didžiosios dalies tokius įrenginius statančių tiekėjų. Todėl tiekėjų konkurencija apribota nebuvo.

19Trečia, ieškovė savo reikalavimo motyvavime sumaišo lygiaverčio ir alternatyvaus pasiūlymo reguliavimą, t.y. ieškovė motyvuoja, kad perkančioji organizacija neturi diskrecijos teisės neleisti alternatyvių pasiūlymų, pasitelkdama teisinius argumentus dėl lygiaverčių pasiūlymų atmetimo draudimo. Perkančioji organizacija turi teisę pati suformuoti perkamą objektą, jo charakteristikas bei kartu nuspręsti, ar priimti alternatyvius pasiūlymus, ar ne. Trečiojo asmens nuomone, plastiko ir betono konstrukcijos duotoje situacijoje yra vertintinos kaip alternatyvos, bet ne kaip lygiaverčiai pasiūlymai. Vien alternatyvų nepriėmimas nėra tiekėjų diskriminacija. Priešingu atveju, negalėtų įvykti joks pirkimas, nes užsakius devynių aukštų namo statybą, kažkas pareikalautų teisės dalyvauti su dviejų aukštų mediniu namu, kurio gyvenamas plotas sutapai ir pan. Tokiu atveju niekada nebūtų galima palyginti dviejų pasiūlymų, nes jie nebūtų lygiaverčiai, o alternatyvūs. Šiuo atveju plastiko tarnavimo amžius yra žymiai trumpesnis nei betono, todėl šių medžiagų negalima laikyti lygiavertėmis, o tik alternatyviomis. Draudimas pateikti alternatyvius pasiūlymus nelaikomas diskriminaciniu reikalavimu.

20Taip pat trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad likusioje dalyje jis palaiko atsakovės atsikirtimus į ieškovės ieškinio argumentus.

21Ieškinys atmetamas.

22Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

23UAB „Varėnos vandenys“ 2013 m. gegužės 30 d. paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamą viešąjį pirkimą projektavimo ir statybos darbams „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“ (pirkimo Nr. 135393).

24Šio Konkurso sąlygų 27 p. buvo numatyta, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal „mažiausios kainos“ kriterijų.

25Ieškovė UAB „AUGUST IR KO“ pateikė perkančiajai organizacijai UAB „Varėnos vandenys“ 2013 06 13 pretenziją „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei 25 straipsnio 2 dalies pažeidimo“, kurioje nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai kelia perteklinį, tiekėjus diskriminuojantį, minimalų kvalifikacijos reikalavimą, kad tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose būtų nurodyta, jog tiekėjas turi teisę vykdyti Konkurso sąlygose nurodytus darbus kitų statinių pogrupiui (hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties statiniai ir kitos paskirties statiniai) priskirtuose statiniuose, o taip pat, kad nurodant tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, nėra sudaryta galimybė potencialiems tiekėjams pasiūlyti perkančiajai organizacijai analogišką arba ekvivalentišką (lygiavertį) Konkurso sąlygose nurodytam objektą (b.l.20-24, t. III).

26Atsakovė UAB „Varėnos vandenys“ 2013 06 18 raštu Nr. (1.8.) SD – 310 atsakė į ieškovės pretenziją, nurodydama, kad aiškiau išdėsto Konkurso sąlygų reikalavimus, taikomus tiekėjų kvalifikacijai, ir kad nepagrįsta pripažįsta ieškovės pretenziją pareikštą dėl pirkimo objektą kvalifikuojančių kriterijų.

272013 06 21 ieškovė pateikė (išsiuntė paštu) šioje byloje nagrinėjamą ieškinį, kuriuo prašo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo Nr.135393) „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų įrenginių statyba Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone“ 1) pripažinti konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punktą, ta apimtimi kiek tai susiję su reikalavimu nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus, įskaitant talpas, kanalus ir kameras, pastatyti iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio, neteisėtu ir negaliojančiu; 2) pripažinti konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punktą, ta apimtimi kiek tai susiję su šiais reikalavimais: (i) aerotanko darbinis gylis ne mažesnis kaip 4 metrai; (ii) technologiniame rezervuare turi būti įrengtos panardinamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps./min.; (iii) turi būti įrengti sutapdinti su aerotanku vertikalinio tipo antriniai nusodintuvai, kurių sodinamosios dalies gylis ne mažesnis kaip 3 metrai; (iv) turi būti įrengti apytakinio veikliojo dumblo grąžinimui vienas darbinis ir vienas atsarginis (arba 2 darbiniai ir vienas atsarginis) siurbliai, kurių apsisukimo greitis ne daugiau kaip 1500 aps/min.; (v) atjungus oro tiekimą aeratoriai nepraleistų į vamzdyno vidų nuotekų, neteisėtais ir negaliojančiais; taip pat nutraukti konkurso procedūras bei priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

28Teismas vertina, kad ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Tokią teisę ieškovei suteikia VPĮ 93 str. 1 d. 2 p.

29CPK 4232 str. 1 d. nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

30Teismas, nesutikdamas su atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodytomis nuomonėmis, pripažįsta, kad ieškovė, prieš pateikdama 2013 06 21 ieškinį, išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikėsi. Ji, kaip minėta, pateikė atsakovei 2013 06 13 pretenziją, kurią atsakovė išnagrinėjo. Būtent ta aplinkybė, kad atsakovė priėmė ir išnagrinėjo ieškovės pretenziją, neleidžia teismui vertinti, kad ieškovė nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovės ir trečiojo asmens nuomonėmis, pripažįsta, kad ieškovės dublike pateikti paaiškinimai apie prieštaravimus tarp atsakovės Konkurso sąlygų 17.1, 17.2 ir 27.8 punktų nuostatų yra neįtikinami ir tiesiog naivūs. Taip teismas vertina, kadangi Konkurso sąlygų 17.1 p. aiškiai nustato, kad alternatyvių pasiūlymų teikti neleidžiama, o 17.2 p. labai tiksliai ir nedviprasmiškai paaiškina, kad alternatyvomis nelaikomi tik tie techniniai sprendimai, kuriuos pagal užsakovą privalo pasirinkti pats dalyvis, laikydamasis užsakovo nustatytų techninių specifikacijų reikalavimų, t.y. tik tiek, kiek leidžia, konkrečiai nenustatydamas, užsakovas. Konkurso sąlygų 27.8 p. nenustato galimybės teikti alternatyvus pasiūlymus, jis reglamentuoja įrodymų priėmimą. Tačiau net ir dėl šios priežasties negalima pripažinti, kad ieškovė, teikdama nepagrįstą pretenziją, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, kuria nebegalima pasinaudoti, kas būtų CPK 293 str. 2 p. numatytas pagrindas bylai nutraukti.

31Teismas pripažįsta, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 2 dalies 2.1 punkte įtvirtintas ribojimas statyti nuotekas, dumblą ar vandenį talpinančius arba perduodančius konstrukcinius elementus tik iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio laikytinas pertekliniu, dirbtinai didinančiu pirkimo objekto kainą, atitinkamai neatitinkančiu pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).

32Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi tik jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose. Tačiau perkančioji organizacija tai privalo daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat VPĮ 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją, laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą.

33Teismas neturi pagrindo vertinti, kad atsakovei pasirenkant, jog nuotekas, dumblą ar vandenį talpinantys arba perduodantys konstrukciniai elementai, įskaitant talpas, kanalus ir kameras, turi būti pastatyti iš statybos vietoje liejamo monolitinio gelžbetonio, nebuvo tinkamai įgyvendintas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimų tikslas nagrinėjamoje byloje, buvo pažeista VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Teismas taip sprendžia atsižvelgdamas į tai, kad konkurenciją riboja tik pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Atsakovės pasirinkimas naudoti monolitinį gelžbetonį talpų, kamerų ir kanalų statybai atitinka statinių statybos praktiką, jo negalima laikyti pernelyg aukštu ir specifiniu reikalavimu. Atsakovė, kaip ji paaiškino, pirkimo sutartimi siekia įsigyti ilgaamžius, tvirtus ir patikimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius, todėl ji ir pasinaudojo diskrecijos teise pasirinkti įprastą, laiko patikrintą ir plačiai taikomą nuotekų valymo technologiją ir technologinius sprendinius. Kad atsakovė pasirinko už plastikines pranašesnes patikimumo, ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo požiūriu gelžbetonines talpas, patvirtina ir atsakovės pateikta Ekspertinio vertinimo išvada (b.l. 133, t. III).Talpų, kanalų, ir kamerų liejimas iš monolitinio gelžbetonio yra klasikinė, įprasta, neišsiskirianti ir niekuo ne unikali technologija, kurią gali naudoti, teismo įsitikinimu, daug tokius įrenginius statančių tiekėjų. Todėl, kaip vertina teismas, tiekėjų konkurencija apribota nebuvo.

34Dėl nurodytų priežasčių teismas ir daro išvadą, kad atsakovės pirkimo dokumentuose išdėstyti aptariami reikalavimai pirkimo objektui pilnai atitiko VPĮ 25 straipsnio 2 dalies ir 8 dalies reikalavimus, nebuvo diskriminacinio pobūdžio, todėl perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 25 straipsnio nuostatų.

35Taip nuspręsdamas, teismas nesivadovauja ieškovės argumentais, kad galimybė pastatyti ieškovės pageidaujamą objektą – vandens tiekimo, nuotekų ir nuotekų valymo įrenginius – ne iš monolitinio gelžbetonio, o iš plastiko ar kitokių medžiagų yra žymiai racionalesnis siekiamų viešųjų pirkimų tikslų atžvilgiu. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal „mažiausios kainos“ kriterijų, alternatyvūs pasiūlymai yra negalimi, todėl ieškovės nurodomas iš esmės galimas alternatyvus pasiūlymas, negali būti vertinamas taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. VPĮ 26 straipsnis labai aiškiai reglamentuoja, kad pastarasis vertinimo kriterijus gali būti taikomas, kai perkančioji organizacija leidžia pateikti ir alternatyvius pasiūlymus.

36Ieškovės reikalavimas pripažinti Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 3 dalies 3.2.3 punktą, ta apimtimi kiek tai susiję su šiais reikalavimais: (i)aerotanko darbinis gylis ne mažesnis kaip 4 metrai; (ii) technologiniame rezervuare turi būti įrengtos panardinamos maišyklės, kurių propelerio sukimosi greitis ne didesnis kaip 950 aps./min.; (iii) turi būti įrengti sutapdinti su aerotanku vertikalinio tipo antriniai nusodintuvai, kurių sodinamosios dalies gylis ne mažesnis kaip 3 metrai; (iv) turi būti įrengti apytakinio veikliojo dumblo grąžinimui vienas darbinis ir vienas atsarginis (arba 2 darbiniai ir vienas atsarginis) siurbliai, kurių apsisukimo greitis ne daugiau kaip 1500 aps/min.; (v) atjungus oro tiekimą aeratoriai nepraleistų į vamzdyno vidų nuotekų, neteisėtu ir negaliojančiu, teismo vertinimu taip pat yra nepagrįstas. Šiuos Konkurso sąlygų reikalavimus atsakovė, kaip ji paaiškino, suformulavo todėl, kad, jos nuomone, tai maksimaliai leistų tikėtis ekonomiško valymo įrenginių eksploatavimo. Dėl šių aptariamų reikalavimų ieškovė nepateikė įrodymų, kad jie numatyti pritaikant Konkurso sąlygas konkretaus gamintojo projektuojamiems gaminiams ir taip buvo pažeistos VPĮ 3 str. 2 d. nuostatos.

37Kadangi teismas, kaip paminėta, nepripažįsta pagrįstais ieškovės reikalavimų pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis konkrečias ieškovės nurodytas atsakovės vykdomo Konkurso sąlygas, ieškovės reikalavimai nutraukti konkurso procedūras bei priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas, netenkinami, vertinant, jog jie yra nepagrįsti.

38Teismas taip pat pripažįsta, kad atsakovė, pagrįstai atmetusi ieškovių pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių reikalavimų, pagrįstai, aiškiai bei suprantamai motyvuodama, atmetė ir ieškovių pretenziją. Todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovių ieškinyje pareikštus visus reikalavimus.

39Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį atmeta.

40Atmesdamas ieškovės ieškinį, teismas netenkina atsakovės atsiliepime pareikšto prašymo skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nepagrįsto ieškinio pareiškimas, teismo nuomone, pats savaime negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu teise.

41Kadangi atsakovė prašo priteisti bylinėjimosi, t.y. jai advokato, teikusio teisinę pagalbą, pagalbai apmokėti turėtas išlaidas bei advokato sumokėtas už įrodymo – specialisto išvadą – pateikimo išlaidas, teismas, atmetęs ieškovės ieškinį, atsakovei priteisia tokias išlaidas (CPK 93 ir 98 str.).

42Byloje įtrauktas dalyvauti atsakovo pusėje savarankiškų reikalavimų nepareiškęs asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ taip pat atsiliepimu prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, tačiau jis nepateikė įrodymų, kokio dydžio bylinėjimosi išlaidų turėjo. Todėl šiam asmeniui bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str., teismas

Nutarė

44Ieškinį atmesti.

45Priteisti atsakovei UAB „Varėnos vandenys“ (j.a.k. 184626819) iš ieškovės „AUGUST IR KO“ (j.a.k. 124600588) 6818,35 Lt (šešis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniolika litų ir 35 centus bylinėjimosi išlaidų.

46Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „AUGUST IR KO“ ieškiniu, pareikštu atsakovei uždarajai... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovės paskelbto supaprastinto atviro... 4. Ieškovė vertina, kad Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio... 5. Taip pat ieškovė vertina, kad Konkurso sąlygų III skyriaus III-II skirsnio... 6. Ieškovė nurodė, kad teismui šioje byloje pripažinus ginčijamas Konkurso... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 86-91, t. III), kuriame... 8. Atsakovės vertinimu, ieškovė pareiškė ieškinį iš esmės dėl Konkurso... 9. Atsakovė nesutinka su ieškovės ieškinyje nurodytais teiginiais, kad... 10. Ieškovė, kaip atsiliepime nurodė atsakovė, nepagrįstai teigia, kad... 11. Taigi, visi technologiniai sprendiniai yra motyvuoti, pasverti ir sąlygoti... 12. Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė, teikdama teismui... 13. Teismui pateiktame dublike (b.l.99-104, t. III) ieškovė nurodė, kad savo... 14. Ieškovės nuomone, atsiliepime atsakovė nepateikė patikimo ir įtikinamo... 15. Tripliku (b.l. 121-129, t. III) atsakovė UAB „Varėnos vandenys“ prašė... 16. Byloje dalyvauti trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Inžineriniai tinklai“... 17. Pirma, ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų kategorijos byloms nustatytos... 18. Antra, atsakovė pasinaudojo diskrecijos teise nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 19. Trečia, ieškovė savo reikalavimo motyvavime sumaišo lygiaverčio ir... 20. Taip pat trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad likusioje dalyje jis palaiko... 21. Ieškinys atmetamas.... 22. Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais,... 23. UAB „Varėnos vandenys“ 2013 m. gegužės 30 d. paskelbė apie... 24. Šio Konkurso sąlygų 27 p. buvo numatyta, kad tiekėjų pasiūlymai bus... 25. Ieškovė UAB „AUGUST IR KO“ pateikė perkančiajai organizacijai UAB... 26. Atsakovė UAB „Varėnos vandenys“ 2013 06 18 raštu Nr. (1.8.) SD – 310... 27. 2013 06 21 ieškovė pateikė (išsiuntė paštu) šioje byloje nagrinėjamą... 28. Teismas vertina, kad ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl... 29. CPK 4232 str. 1 d. nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi... 30. Teismas, nesutikdamas su atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimuose... 31. Teismas pripažįsta, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog Konkurso sąlygų... 32. Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti... 33. Teismas neturi pagrindo vertinti, kad atsakovei pasirenkant, jog nuotekas,... 34. Dėl nurodytų priežasčių teismas ir daro išvadą, kad atsakovės pirkimo... 35. Taip nuspręsdamas, teismas nesivadovauja ieškovės argumentais, kad galimybė... 36. Ieškovės reikalavimas pripažinti Konkurso sąlygų III skyriaus III-II... 37. Kadangi teismas, kaip paminėta, nepripažįsta pagrįstais ieškovės... 38. Teismas taip pat pripažįsta, kad atsakovė, pagrįstai atmetusi ieškovių... 39. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovės... 40. Atmesdamas ieškovės ieškinį, teismas netenkina atsakovės atsiliepime... 41. Kadangi atsakovė prašo priteisti bylinėjimosi, t.y. jai advokato, teikusio... 42. Byloje įtrauktas dalyvauti atsakovo pusėje savarankiškų reikalavimų... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str.,... 44. Ieškinį atmesti.... 45. Priteisti atsakovei UAB „Varėnos vandenys“ (j.a.k. 184626819) iš... 46. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...