Byla 2S-1970-798/2015
Dėl baudos skyrimo Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI)

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojo UAB „Sigma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18051-728/2015 pagal antstolio D. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI), ir

Nustatė

2antstolis D. B. prašė skirti baudą VMI už antstolio reikalavimo nevykdymą. Nurodė, jog vykdo vykdomąjį dokumentą, išduotą Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014-04-18 Nr. 2-504-670/2014 dėl 1826,08 Eur išieškojimo iš skolininko UAB „Veliuonos pramogos“ išieškotojo UAB „Sigma“ naudai. Vilniaus apskrities VMI 2014-10-28 buvo išsiųstas patvarkymas areštuoti turtines teises Nr. 0035/14/00785. Patvarkyme buvo nurodyta, areštuoti UAB „Veliuonos pramogos“ priklausančias turtines teises į esamas ir būsimas lėšas bei turtą. Arešto mastas - 7867,37 Lt. Uždrausti UAB „Veliuonos pramogos“ priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ar disponuoti minėtomis areštuotomis turtinėmis teisėmis 7867,37 Lt apimtimi. Įpareigoti Vilniaus apskrities VMI, jeigu yra skolininkui UAB „Veliuonos pramogos“ priklausančių piniginių lėšų, jas nedelsiant pervesti į antstolio D. B. depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, neviršijant arešto masto - 7867,37 Lt. Antstolis D. B. 2015-02-17 gavo išieškotojo UAB „Sigma“ prašymą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0035/14/00785. Išieškotojas prašyme nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2014-11-27 sprendimu grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) Nr. 20.16-06)-331-88665 nusprendė UAB „Veliuonos pramogos“ negrąžinti mokesčio permokos 7867,37 Lt (2278,55 Eur).

3Išieškotojas UAB „Sigma“ atsiliepimu prašė skirti baudą VMI už antstolio reikalavimų nevykdymą.

4VMI atsiliepimu prašė antstolio pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad vykdydama antstolio patvarkymą, VMI turi įsitikinti permokos (skirtumo) pagrįstumu, nustatyti tikslų mokesčių mokėtojo turtinės teisės dydį, siekiant šių tikslų atliekamos kontrolės procedūros (nurodytoje situacijoje buvo nuspręsta atlikti mokestinį tyrimą). Mokesčio permokos (skirtumo) suma pervedama pagal antstolio patvarkymą į antstolio depozitinę sąskaitą tuomet, kai nustatyta tvarka įsitikinama mokesčio permokos (skirtumo) realumu bei nustatomas tikslus mokesčių mokėtojo turtinės teisės dydis.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi antstolio D. B. pareiškimo dėl baudos skyrimo netenkino. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad pagal antstolio patvarkymą, 2014 m. lapkričio 10 d. suformuotas Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) MAIS Nr. 859844, 2014 m. lapkričio 27 d. surašyta Išvada Nr. 5015693, pagal kurią negrąžinta 7867,37 Lt (2278,55 Eur), pagrindas - numatyta atlikti mokestinį tyrimą, kurio tikslas nustatyti ir įvertinti pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą bei šio mokesčio permokos (skirtumo) pagrįstumą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 dienos. Nagrinėjant Prašymą Nr. 859844 grąžinti PVM skirtumą buvo paprašyta pirminių dokumentų, kuriais remiantis nustatyti neatitikimai tarp deklaruojamų ir registruose fiksuojamų sandorių (registrai buvo atsiųsti tik kelių mėnesių). Kaip nurodo VMI, bendraujant su UAB „Veliuonos pramogos“ vadovu, jis teigė, kad tuo metu (lapkričio mėn.) buvo atliekamas įmonės vidaus auditas ir, direktoriaus teigimu, artimiausiu metu turės būti tikslinamos PVM deklaracijos ir grąžintinos sumos turėtų nebebūti. Nustatytų faktų ir turimos informacijos pagrindu buvo suformuota išvada negrąžinti (neįskaityti) pridėtinės vertės mokesčio permokos (skirtumo) 7867,37 Lt (2278,55 Eur). 2015 m. sausio 19 d. išrašyta Užduotis atlikti MT Nr. FR0688-14. Bendrovės atstovai įgaliotas asmuo K. N. ir vadovas I. Č. vengė atvykti į Tauragės apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - Tauragės AVMI) susipažinti su užduotimi ir pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus. 2015 m. vasario 3 d. vadovas I. Č., atvykęs į Tauragės AVMI, pasirašytinai susipažino su Užduotimi. 2015 m. vasario 3 d. I. Č. įteiktas 2015 m sausio 30 d. mokesčių administratoriaus nurodymas Nr. (12.11) FR0706-557 per 10 dienų (iki 2015 m. vasario 13d.) sutvarkyti buhalterinę apskaitą už laikotarpį 2010-2014 m. ir pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį 2013-2014. Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo nevykdymo medžiaga perduota administracinės atsakomybės taikymui. Pagal antstolės B. P. patvarkymą 2015 m. vasario 20 d. suformuotas prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) MAIS Nr. 887684. 2015 m. kovo 4 d. raštu Nr. (10.1) R-402 bendrovė perduota VMI prie FM padaliniui mokestinio tyrimo metu nustatytų faktų ir aplinkybių įvertinimui, sprendimo dėl mokestinio patikrinimo bendrovės atžvilgiu priėmimui. Nurodė, kad VMI, įvertinusi 2015 m. vasario 27 d. atlikto mokestinio tyrimo rezultatus ir įžvelgtą riziką dėl galimo pajamų slėpimo, siekiant išvengti mokestinių prievolių, priėmė sprendimą bendrovės atžvilgiu atlikti teminį PVM mokestinį patikrinimą. Taisyklių 54 punkte įtvirtinta, kad visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir VMI priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas kitoms mokestinėms nepriemokoms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo. Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausiai įskaitoma mokestinėms nepriemokoms padengti. Atlikus įskaitymus, likęs permokos (skirtumo) likutis grąžinamas per Taisyklių 52 punkte nurodytą terminą. Jeigu VMI mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota suma ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta mokesčio suma yra mažesnė už prašomą grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumą, tai priimamas sprendimas grąžinti likusią dalį prašomos grąžinti sumos, įvertinus patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą sumą ir atlikus mokestinių nepriemokų įskaitymą. Atsižvelgiant į tai konstatavo, kad mokesčio permokos (skirtumo) suma pervedama pagal antstolio patvarkymą į antstolio depozitinę sąskaitą tuomet, kai nustatyta tvarka įsitikinama mokesčio permokos (skirtumo) realumu bei nustatomas tikslus mokesčių mokėtojo turtinės teisės dydis, todėl nagrinėjamu atveju VMI nesiekė kliudyti antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, o priešingai – siekė įsitikinti permokos (skirtumo) pagrįstumu.

6Išieškotojas UAB „Sigma“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti antstolio D. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neįsigilino į situaciją, nes VMI jau po skolininko UAB „Veliuonos pramogos” lėšų arešto priėmė sprendimą negrąžinti mokesčio permokos ir atlikti skolininko mokestinį patikrinimą. Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 5 d. nustatyta tvarka, pagal kurią grąžinamos mokesčio mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, tačiau antstoliui areštavus skolininko turtines teises, mokesčių administratorius netenka teisės pagal šio įstatymo nuostatas atlikti įskaitymą, nes vykdymo procesą reglamentuojančios normos taikomos visiems asmenims ir turi būti įvykdytos per antstolio nustatytą terminą. Tačiau nagrinėjamu atveju VMI vykdo ne mokesčių egzistavimo patikrinimą, o pilną mokesčių mokėtojo mokestinį tyrimą, kad negali būti pateisinama.

7VMI atsiliepimu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nors atskirasis skundas grindžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-684/2013, tačiau minėtos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2013 nurodė, kad antstoliui areštavus skolininko turtines teises į mokesčio permoką, mokesčių administratorius turi teisę tik patikrinti faktinį prievolės įvykdymą, t.y, atlikti patikrinimą mokesčių permokos egzistavimui ir jos realiam dydžiui patvirtinti. Todėl galima daryti išvadą, kad VMI kaip mokesčių administratoriui yra suteikta teisė atlikti patikrinimą mokesčių permokos egzistavimui ir jos realiam dydžiui patvirtinti. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 114 straipsnis numato, kad mokesčių administratorius pats pasirenka tikrinimo mastą. MAĮ 135 straipsnio 3 dalis numato, kad mokestinio tyrimo atlikimui mutatis mutantis taikomos VI skyriaus nuostatos. Atsižvelgiant į tai, bei vertinant mokesčių mokėtojų riziką, sudarytus sandorius ir kitas aplinkybes mokesčių administratorius turi teisę pats spręsti kokio laikotarpio patikrinimas (tyrimas) turi būti atliekamas. Nagrinėjamu atveju 2014 m. lapkričio 27 d. buvo priimtas Sprendimas negrąžinti mokesčio permoką (skirtumą) Nr. (20.16-06)-331-88665 ir atlikti kontrolės veiksmus mokesčių permokos egzistavimui ir jos realiam dydžiui patvirtinti. Valstybinė mokesčių inspekcija, vykdydama antstolio patvarkymą, turi įsitikinti permokos (skirtumo) pagrįstumu, nustatyti tikslų mokesčių mokėtojo turtinės teisės dydį. Taigi, mokesčių administratorius veikė savo kompetencijos ribose. Nurodo, kad mokesčio permokos (skirtumo) suma pervedama pagal antstolio patvarkymą į antstolio depozitinę sąskaitą tuomet, kai nustatyta tvarka įsitikinama mokesčio permokos (skirtumo) realumu bei nustatomas tikslus mokesčių mokėtojo turtinės teisės dydis. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės, patvirtintos VMI viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)” nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti (įskaityti) VMI administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų, permokas (skirtumus) užpildymo, pateikimo, mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių apskaitos, susijusios su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu), tvarką. Šių Taisyklių 51.3 papunktyje įtvirtinta, kad VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, išnagrinėjęs prašymą, privalo pervesti antstoliui pagal jo patvarkymą areštuotą mokesčio permokos (skirtumo) sumą ir grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos (skirtumo) likutį ar sumokėtos įmokos likutį. Taisyklių 54 punkte įtvirtinta, kad visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir VMI priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas kitoms mokestinėms nepriemokoms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo. Šiuo metu vyksta UAB „Veliuonos pramogos" mokestinis patikrinimas ir nėra priimtas VMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Atlikus mokestinį patikrinimą kreditoriniai reikalavimai bus vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka.

8Atskirasis skundas atmetamas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Civilinės bei vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis D. B. vykdo vykdomąjį dokumentą, išduotą Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014-04-18 Nr. 2-504-670/2014 dėl 1826,08 Eur išieškojimo iš skolininko UAB „Veliuonos pramogos“ išieškotojo UAB „Sigma“ naudai. Vilniaus apskrities VMI 2014-10-28 buvo išsiųstas patvarkymas areštuoti turtines teises Nr. 0035/14/00785. Patvarkyme buvo nurodyta, areštuoti UAB „Veliuonos pramogos“ priklausančias turtines teises į esamas ir būsimas lėšas bei turtą, arešto mastas - 7867,37 Lt, uždrausti UAB „Veliuonos pramogos“ priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ar disponuoti minėtomis areštuotomis turtinėmis teisėmis 7867,37 Lt apimtimi, įpareigoti Vilniaus apskrities VMI, jeigu yra skolininkui UAB „Veliuonos pramogos“ priklausančių piniginių lėšų, jas nedelsiant pervesti į antstolio D. B. depozitinę sąskaitą. Pagal antstolio patvarkymą, 2014 m. lapkričio 10 d. suformuotas Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) MAIS Nr. 859844, 2014 m. lapkričio 27 d. surašyta Išvada Nr. 5015693, pagal kurią negrąžinta 7867,37 Lt (2278,55 Eur), pagrindas - numatyta atlikti mokestinį tyrimą, kurio tikslas - nustatyti ir įvertinti pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą bei šio mokesčio permokos (skirtumo) pagrįstumą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 dienos. 2015 m. sausio 19 d. išrašyta Užduotis atlikti mokestinį tyrimą Nr. FR0688-14. VMI, įvertinusi 2015 m. vasario 27 d. atlikto mokestinio tyrimo rezultatus ir įžvelgtą riziką dėl galimo pajamų slėpimo, siekiant išvengti mokestinių prievolių, priėmė sprendimą bendrovės atžvilgiu atlikti teminį PVM mokestinį patikrinimą.

11Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog VMI jau po skolininko UAB „Veliuonos pramogos” lėšų arešto priėmė sprendimą negrąžinti mokesčio permokos ir atlikti skolininko mokestinį patikrinimą. MAĮ 87 str. 5 d. nustatyta tvarka, pagal kurią grąžinamos mokesčio mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, tačiau antstoliui areštavus skolininko turtines teises, mokesčių administratorius netenka teisės pagal šio įstatymo nuostatas atlikti įskaitymą, nes vykdymo procesą reglamentuojančios normos taikomos visiems asmenims ir turi būti įvykdytos per antstolio nustatytą terminą.

12MAĮ 87 straipsnyje ir jį detalizuojančiose Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse nustatyta tvarka, pagal kurią grąžinamos mokesčio mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, tačiau, antstoliui areštavus skolininko turtines teises, mokesčių administratorius netenka teisės pagal šio įstatymo nuostatas atlikti įskaitymą, nes vykdymo procesą reglamentuojančios proceso normos taikomos visiems asmenims ir turi būti įvykdytos per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad antstoliui areštavus skolininko turtines teises į mokesčio permoką, mokesčių administratorius turi teisę tik patikrinti faktinį prievolės įvykdymą, t. y. atlikti patikrinimą mokesčių permokos egzistavimui ir jos realiam dydžiui patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2013).

13Apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su apelianto išdėstytais argumentais, kad Mokesčių administravimo įstatyme nenustatyta išimčių dėl išieškojimo iš turtinių teisių ir taikius skolininko turtinių teisių areštą, ribojami ne tik skolininko, bet ir prievolės skolininko veiksmai, todėl jis turi paklusti teisėtiems antstolio nurodymams ir nebegali atlikti visų veiksmų, nustatytų MAĮ, mokesčio permokai įskaityti ir grąžinti. Tačiau nagrinėjamu atveju, priešingai nei nurodo apeliantas, matyti, kad mokesčių administratorius, t.y. VMI, neatliko mokesčio permokos įskaitymo. Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. lapkričio 27 d. buvo priimtas Sprendimas negrąžinti mokesčio permoko (skirtumo) ir atlikti mokestinį tyrimą mokesčių permokos egzistavimui ir jos realiam dydžiui patvirtinti. VMI, įvertinusi 2015 m. vasario 27 d. atlikto mokestinio tyrimo rezultatus ir įžvelgtą riziką dėl galimo pajamų slėpimo, siekiant išvengti mokestinių prievolių, priėmė sprendimą bendrovės atžvilgiu atlikti teminį PVM mokestinį patikrinimą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, vienas iš VMI uždavinių yra užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti, todėl negalima sutikti su apeliantu, kad mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimas, yra nepateisinama ir jo interesus pažeidžianti priemonė.

14Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai