Byla e2-3622-345/2018
Dėl supaprastintą pirkimą organizuojančios perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo - AB „Energijos skirstymo operatorius“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovių UAB „Sautrana“ ir AB „Vilniaus energetinė statyba“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl supaprastintą pirkimą organizuojančios perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo - AB „Energijos skirstymo operatorius“,

Nustatė

3

 1. Ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės 2018 m. kovo 14 d. priimtą sprendimą dėl tiekėjų grupės, veikiančios 2017 m. liepos 24 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymo atmetimo; įpareigoti atsakovę įtraukti tiekėjų grupę, veikiančią 2017 m. liepos 24 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, į tiekėjų pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad ieškovė UAB „Sautrana“, 2017 m. liepos 24 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu su partnerių grupe (viena iš partnerių – ieškovė AB „Vilniaus energetinė statyba“), pateikė pasiūlymą atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – ir perkančioji organizacija) organizuotame, 2017 m. birželio 23 d. per CVP IS paskelbtame viešajame pirkime „(Nr. 2017-ESO-1425) Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35 000,00 Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintų r., Elektrėnų r., Trakų r., Šalčininkų r., Vilniaus r., Vilniaus m.“ (toliau – ir Konkursas, Pirkimas). Partnerių grupė pateikė pasiūlymą Konkurse. Atsakovė, įvertinusi ieškovių pasiūlymą, pateikė pranešimą dėl informacijos patikslinimo su prašymu pateikti informaciją apie jungtinės veiklos partnerius ir informaciją apie UAB „Sautrana“ 2017 m. lapkričio 29 d. įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – ir VSDFV, Sodra). UAB „Sautrana“ 2018 m. vasario 26 d. pranešime perkančiajam subjektui pateikė informaciją dėl susidariusio įsiskolinimo VSDFV, įrodymus, kad įsiskolinimas buvo apmokėtas. Perkantysis subjektas konstatavo, kad tiekėja neįrodė, jog pasiūlymo pateikimo dieną ji neturėjo įsiskolinimo Sodrai, perkantysis subjektas taip pat atsižvelgė į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) redakcijos taikymą ginčo sprendimui, kad į VPĮ dar nebuvo perkelta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES. Dėl minėtų aplinkybių konstatavimo perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad tiekėjos UAB „Sautrana“ kvalifikacija neatitiko minimalių kvalifikacijos atitikties deklaracijoje nurodytų reikalavimų. Ieškovės nesutikimo su šiuo atsakovės priimtu sprendimu motyvus grindžia žemiau nurodytais argumentais.
 3. Pirma, taikydama VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.1. punktą, numatantį dalyvio pateikto pasiūlymo atmetimo atvejus, atsakovė nepagrįstai plečiamai aiškina minimalių kvalifikacinių reikalavimų apibrėžimą, į jį įtraukdama laikinus periodinius įsiskolinimus Sodrai. Minėtas aiškinimas neatitinka teismų praktikos, pagal kurią trumpalaikis įsiskolinimas, susidaręs po tos dienos, kai periodinė įmoka turėjo būti sumokėta, nepaneigia dalyvio kvalifikacijos. Atsakovė, nevertindama prievolės mokėti mokesčius Sodrai atsinaujinančio pobūdžio ir fakto, kad įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo kaip tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju, tiekėjų grupės pasiūlymą atmetė nepagrįstai.
 4. Ieškovės nesutinka su atsakovės pozicija, kad ji nepažeidė pareigos kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti jo kvalifikacijos duomenis, kaip tai numato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, kadangi atsakovė neatliko pareigos po tokio kreipimosi į ieškovę jos pateiktus dokumentus tikrinti, vertinti ir kitaip analizuoti. Kadangi tiekėja pateikė perkančiajam subjektui dokumentus, pagrindžiančius 2017 m. gruodžio 5 d. skolos Sodrai padengimą, atsižvelgiant į teismų praktiką, vien skolos buvimas pasiūlymo pateikimo dieną nedaro jos neatitinkančios kvalifikaciniams Pirkimo reikalavimams. Atsakovė, nevertindama ieškovės UAB „Sautrana“ pateiktų dokumentų – neįsigilindama į periodinių įmokų įsikolinimo kaitą, jos vertinimą remiantis teismų praktika, priėmė neteisingą sprendimą dėl tiekėjų grupės pateikto pasiūlymo atmetimo.
 5. Ieškovės nesutinka su atsakovės pozicija, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (toliau – ir Direktyva) neinkorporavimas į Lietuvos Respublikos teisės aktų bazę gali būti tinkamu pagrindu atmesti tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą. Šios Direktyvos neinkorporavimas į teisinę sistemą esminės teisinės reikšmės neturi, kadangi ginčo sprendimui taikoma teismų praktika buvo suformuota iki Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę.
 6. Ieškovės UAB „Sautrana“ finansinė padėtis yra gera, įmonėje dirba virš dvidešimt darbuotojų, kuriems mokamas 1200 Eur darbo užmokestis, informacijos apie galimas įmonės skolas nėra, tiekėja pajėgi vykdyti visas kitas viešojo pirkimo sąlygas ir atitinka Pirkimo reikalavimus. Faktas, kad patikrinimo dieną ieškovė buvo skolinga Sodrai ir skolą greitai padengė, negali būti pagrindu šios įmonės pripažinti kaip neatitinkančios kvalifikacinių reikalavimų.
 7. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 8. Nurodo, kad Pirkimo dokumentai ir jų sąlygos buvo rengiami, Pirkimo procedūros vykdomos teisėtai, griežtai laikantis ir nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų principų ir nuostatų, taip pat kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Viešųjų pirkimų tarnybos ir teismų nuosekliai formuotos praktikos, susijusios su perkančiųjų organizacijų pareiga nustatyti teisingas ir teisėtas pirkimo sąlygas, susijusias su reikalavimais tiekėjų kvalifikacijai (jų nebuvimo nustatymu bei vertinimu) bei tinkamu nustatytų sąlygų laikymusi vertinant tiekėjų kvalifikaciją (įskaitant minimalius/privalomus kvalifikacinius reikalavimus) ir pasiūlymų atmetimu. Pirkimo sąlygos ir jų nuostatos, susijusios su ūkio subjektų pasitelkimu bei dalyvavimu Pirkime jungtinės veiklos pagrindu, kvalifikacijos įrodinėjimu ir vertinimu, tiekėjams buvo žinomos nuo Pirkimo paskelbimo dienos. Be to, Pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos arba tikslinamos.
 9. Sąlygos tiekėjams dalyvauti Konkurse buvo vienodos ir lygios. Tiekėjai, žinodami, kad viena iš ieškovių pirminių pasiūlymų teikimo metu faktiškai neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, dalyvavo Pirkime ir tokiu būdu prisiėmė pašalinimo iš jo riziką. Pirkimo sąlygos buvo tinkamai išviešintos ir Tiekėjui buvo žinomos nuo Pirkimo pradžios.
 10. Nagrinėjamu atveju remiantis Pirkimo dokumentais, reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu turi atitikti visi Jungtinės veiklos dalyviai pirminių pasiūlymų pateikimo dieną.
 11. Atsakovė ir trečiasis asmuo nesutinka su ieškovių teiginiu, kad atsakovė pareigą patikrinti tiekėjos kvalifikaciją atliko formaliai. Siekdama įvertinti ieškovių pajėgumus bei patikimumą, kilus abejonėms dėl jų kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, buvo patikrinti ieškovių atitikties dokumentai ir iš viešai prieinamos informacijos nustačius, kad vienas iš Jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymo pateikimo dieną buvo skolingas VSDFV, ieškovėms išsiųstas pranešimas dėl kvalifikacinių dokumentų apie įsiskolinimą patikslinimo. Gavus ieškovių atsakymą informacija, kad pasiūlymų pateikimo dieną vienas iš jungtinės veiklos dalyvių turėjo įsiskolinimą VSDFV, pasitvirtino. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad ieškovės, teikdamos pasiūlymą, neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, siekdama nepažeisti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Bendrųjų Pirkimo sąlygų 12.3.1. punkto nuostatomis, paisydama teismų praktikoje išplėtoto draudimo laisvai interpretuoti savo paskelbtas sąlygas, konstatavo, kad ieškovės negali toliau varžytis ir dalyvauti Pirkime ir atmetė Jungtinės veiklos dalyvių galutinį pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju atsakovė vienodai ir pagal iš anksto paskelbtas sąlygas bei jų reikalavimus vertino tiek ieškovių, tiek kitų Pirkimo dalyvių atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, t. y. patikrino visų tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirminių pasiūlymų pateikimo dienai taip, kaip buvo nustatyta Pirkimo sąlygose.
 12. Ieškovės nepagrįstai nurodo, kad Pirkimų vykdymui turi būti taikoma Direktyva 2014/24/ES. 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veikla vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinta Direktyva 2014/17/ES ir Direktyva 2014/24/ES buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę tik nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos VPĮ.
 13. Dubliku ieškovės prašo tenkinti ieškinio reikalavimus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 14. Pažymėjo, kad atsiliepime į ieškinį atsakovė remiasi kitais argumentais nei pateiktais sprendime dėl tiekėjų pasiūlymo atmetimo. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nepasisakė dėl Direktyvos neinkorporavimo ir jos pozicija grindžiama kitais argumentais nei dėstytais anksčiau.
 15. Nurodė, kad atsakovė nevertino ginčo specifiškai, tiekėjų grupės pasiūlymą atmetė formaliai. Tiekėjų grupės pasiūlymas atmestas nepagrįstai, nes atsakovė neteisingai nevertino fakto, kad prievolė mokėti mokesčius Sodrai yra atsinaujinanti ir nuolat kintanti; atsakovė taipogi neteisingai nevertino fakto, kad įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju. Atsiliepime atsakovė nepateikė faktinės situacijos analizės ir preziumavo, kad priešingu atveju būtų pažeisti viešųjų pirkimų principai. Atsakovė turėjo įvertinti, kad reikalavimas tiekėjams būti įvykdžius mokestinius įsipareigojimus yra skirtas patikrinti tiekėjo patikimumą ir pajėgumą bei nustatyti, ar jo kvalifikacija pakankama perkamiems darbams atlikti, taip pat ar įsiskolinimo trukmė bei jo dydis leidžia teigti, jog yra nepakankamas tiekėjo ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas teikti tinkamas, kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas.
 16. Jokie kiti argumentai ir įrodymai, pagrindžiantys, kad tiekėja UAB „Sautrana“ gali būti laikoma nepatikima ar nepajėgi dėl neatitikimo kitiems kvalifikacijos reikalavimams, byloje nepateikti.
 17. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros buvo daug kartų stabdomos ir atidedamas pirminių pasiūlymų pateikimo terminas, Pirkime buvo ženkliai apsunkinta tiek ieškovių, tiek kitų Pirkimo dalyvių ar ketinusių jame dalyvauti tiekėjų padėtis ir tai trukdė jų normaliai veiklai, nes reikėjo nuolat sekti situaciją ir atnaujinti informaciją apie atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Daugkartinis terminų atidėjimas buvo viena iš esminių priežasčių, nulėmusių tai, kad UAB „Sautrana“ nesukontroliavo savo finansinių srautų ir nepastebėjo, kad būtent paskutinę pirminių pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atsiradęs jos įsiskolinimas Sodrai.
 18. Tripliku atsakovė prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 19. Nurodo, kad savo poziciją išsamiai išdėstė atsiliepime į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atskirajame skunde dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atsiliepime į ieškinį, motyvų nekartoja, juos palaiko ir prašo vertinti procesinius dokumentus kartu. Papildomai pažymėjo, kad kadangi Pirkimo procedūros buvo vykdytos pagal iki 2017 m. birželio 30 d. galiojusio VPĮ nuostatas, dabartinės redakcijos VPĮ ginčo Pirkimo procedūroms netaikomas. Be to, galiojančio VPĮ nuostatos, reglamentuojančios tiekėjo „apsivalymo“ teisę, nėra taikomos tiekėjo pašalinimo pagrindams. Pažymėjo, kad ieškovių pateiktas pasiūlymas Pirkime ir veiksmai vertintini kaip melagingos informacijos pateikimas, dėl ko savaime jų pasiūlymas turėtų būti atmestas. Ieškovės apie priežastis dėl jų pasiūlymo atmetimo buvo informuotos atsakovės pranešimu bei atsakymu į pretenziją, o teismui ir ieškovėms pateiktuose procesiniuose dokumentuose dėstoma pozicija yra sąlygota ieškovių argumentų. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose nustatė konkretų kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams, kurio neatitinkant draudžiama toliau dalyvauti Pirkime. Dėl ieškovių nuorodos į teismų praktiką, susijusią su socialinio draudimo mokestiniais įsipareigojimais, ji šiuo klausimu nėra vienareikšmė, kadangi kiekvienu atveju skirtingai vertinamos bylų faktinės, pirkimo procedūrų aplinkybės, tiekėjo pateiktų dokumentų visuma, pirkimo sąlygų nuostatos ir kt.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017 m. birželio 23 d. CVP IS paskelbė skelbimą apie

5Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35 000,00 Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM Vilniaus regione, pirkimą Nr. 2017-ESO-1425.

 1. Pirminį pasiūlymą pateikė ir ieškovė UAB „Sautrana“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Elektros pajėgos“, UAB „Elstatas“, UAB „Jodesta“, ieškove AB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Elmonta“, veikiančios 2017 m. liepos 24 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 2018 m. vasario 21 d. tiekėja UAB „Sautrana“ ir jungtinės veiklos partneriai gavo perkančiosios organizacijos pranešimą su prašymu patikslinti informaciją apie UAB „Sautrana“ skolą Sodrai pirminių pasiūlymų pateikimo dieną; prie perkančiosios organizacijos prašymo pridėtas išrašas iš viešai prieinamos Sodros duomenų bazės, kuriame nurodyta, kad 2017 m. lapkričio 29 d. UAB „Sautrana“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudarė 5397,05 Eur.
 2. UAB „Sautrana“ 2018 m. vasario 26 d. pranešime nurodė, kad 2018 m. gruodžio 5 d. įsiskolinimas VSDFV buvo padengtas. Pažymėjo, kad užsitęsus Pirkimui įmonei kilo įvairių situacijų, susijusių su mokestinėmis prievolėmis valstybei. Iki galutinio kvalifikacijos patvirtinimo dienos įmonei nebuvo sumokėję užsakovai, dėl to negalėjo laiku atsiskaityti su VSDFV. Kadangi užsakovų vėlavimai atsiskaityti su įmone yra nuolatinė problema, sureguliuoti piniginius srautus sudėtinga ir tai sukelia savalaikių problemų mokant mokesčius. Remiantis teismų praktika, periodinių įmokų įsiskolinimo kaita turi būti vertinama kitaip negu profesinis pajėgumas, tai negali paneigti dalyvio kvalifikacijos. Prie pateikto pranešimo ieškovė pridėjo VSDFV Vilniaus skyriaus išduotą pažymą, kurioje nurodyta, kad UAB „Sautrana“ fondo biudžetui įsipareigojimus 2018 m. gruodžio 6 d. yra įvykdžiusi.
 3. Perkančioji organizacija 2018 m. kovo 14 d. sprendime atmesdama UAB „Sautrana“ ir kitų tiekėjų grupės pasiūlymą nurodė, kad UAB „Sautrana“ pasiūlymų pateikimo dieną buvo skolinga Sodrai, o 2018 m. vasario 26 d. pateiktu pranešimu neįrodė, kad tokio įsiskolinimo nebuvo; atsakovė patvirtino tiekėjų galutinių pasiūlymų eilę.
 4. 2018 m. kovo 23 d. pretenzijoje UAB „Sautrana“ ir AB „Vilniaus energetinė statyba“ nurodė su perkančiosios organizacijos 2018 m. kovo 14 d. sprendimu nesutinkanti, prašė jį panaikinti ir į tiekėjų pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka įtraukti ieškovių ir jų partnerių grupę, veikiančią 2017 m. liepos 24 d. sutarties pagrindu. Ieškovės pretenziją motyvavo tuo, kad minėtas pažeidimas nėra esminis ir neturėtų būti vertinamas sprendžiant dėl tiekėjos kvalifikacijos.
 5. 2018 m. balandžio 5 d. raštu (dokumente klaidingai nurodyta data) atsakovė ieškovių pretenziją atmetė. Nurodė, kad Pirkimo vykdymui ir procedūroms taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, galiojęs iki 2017 m. birželio 30 d. Kadangi UAB „Sautrana“ objektyviai neatitiko Pirkimo sąlygose keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija priėmė sprendimą pateiktą pasiūlymą atmesti.
 6. Apie ginčo Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbta 2017 m. birželio 23 d., todėl bylai išnagrinėti taikomos iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios VPĮ nuostatos (2017 m. gegužės 2 d. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 7 dalis).
 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).
 8. Atsakovė 2018 m. kovo 14 d. sprendime ir 2018 m. balandžio 5 d. atsakyme į ieškovių pretenziją pažymėjo, kad ginčo atveju taikoma VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. ir kad 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2014/17/EB, nustatanti tiekėjo „apsivalymo“ galimybę, šiuo atveju netaikoma. Ieškovė nurodo nesutinkanti su atsakovės pozicija, kad Direktyvos neinkorporavimas į Lietuvos Respublikos teisės aktų bazę gali būti tinkamu pagrindu atmesti tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą.
 9. Teismas konstatuoja, kad nei ieškovės, nei atsakovės pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl Direktyvos taikymo šiuo atveju ginčo sprendimui reikšmės neturi, kadangi Pirkimas buvo paskelbtas iki 2017 m. liepos 1 d., t. y. Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir naujos VPĮ redakcijos taikymo momento. Tiek CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalys, tiek sprendimo 27 punkte nurodyta kasacinio teismo praktika ieškinio ribas viešųjų pirkimų bylose sieja su tiekėjo pretenzija, jos turiniu bei keliamais reikalavimais, pagrįstus tiekėjo dėstomomis faktinėmis aplinkybėmis, bet ne su perkančiosios organizacijos atsakyme į tiekėjo pretenziją pateiktais argumentais. Direktyvos nuostatos, inkorporuotos į VPĮ, šiuo atveju sprendžiant klausimą dėl tiekėjo kvalifikacijos netaikomos. Atsižvelgiant į tai, sprendime toliau pasisakytina dėl ginčo esmės, t. y. tiekėjo neatitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams remiantis iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusia VPĮ redakcija ir ginčo klausimais išplėtota teismų praktika.
 10. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Sprendžiant nagrinėjamą ginčą svarbu nustatyti, ar perkančioji organizacija laikėsi visų VPĮ nuostatų bei savo pačios paskelbtų konkurso sąlygų, ar tinkamai įvertino dalyvių kvalifikaciją, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą ir pan.
 11. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal VPĮ 33–37 straipsniuose įtvirtintus kriterijus (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančio tiekėjų dalyvavimą konkurse). Tai – kokybinės atrankos kriterijai (2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45–50 straipsniai). Pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) dalyvauja tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose ir konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Tiekėjų, kurie neatitinka bent vieno iš minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2011).
 12. Tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali vykdyti patys, taip pat pasitelkti kitus subjektus, pvz., subtiekėjus. Nors subtiekėjai (subrangovai) nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, neigiamo pobūdžio sąlygos, ribojančios ar draudžiančios dalyvavimą pirkime, bei kitos sąlygos (pvz., teistumas, socialinės įmonės statusas), tikrinama atitiktis jiems.
 13. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Tokia sąlyga nustatyta ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), arba jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).
 14. Perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas aplinkybes, pati sprendžia dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų konkretaus pirkimo atveju. Minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Tam, kad perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjo kvalifikacija patenka į draudimo dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose apimtį, galėtų atmesti šį tiekėjo pasiūlymą, būtina atitinkamą pasiūlymo atmetimo pagrindą nustatyti pirkimo sąlygose.
 15. Remiantis Specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.1 ir 4.2.2 punktais, tiekėjai buvo įpareigoti kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą ir pasirašytą Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (Specialiųjų Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 5) be priedų, preliminariai patvirtinančią jų kvalifikaciją. Minėtose Specialiųjų Pirkimo sąlygų nuostatose įtvirtinta, kad Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos priedus bei kitus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bus prašoma pateikti iš laimėtojais galinčių būti pripažintais tiekėjų. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.8 punkte nustatyta, kad pateikti duomenys turi patvirtinti faktą, jog Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje pažymėta kvalifikacija yra įgyta ne vėliau kaip paskutinę pirminių pasiūlymų pateikimo termino dieną. Bendrųjų Pirkimo sąlygų 12.3.1 punkte nustatyta, kad dalyvio pasiūlymas atmetamas, jeigu dalyvis, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, per Pirkėjo nurodytą terminą nepateikė kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų arba dalyvio kvalifikacija neatitiko Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje nurodytos informacijos.
 16. Pagal Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 2 dalies f punktą ūkio subjektas gali būti pašalintas iš dalyvavimo pirkime, jei neįvykdė reikalavimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, šalies, kurioje jis įsikūręs arba kurioje įsikūrusi perkančioji organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Atsakovė analogišką VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktui sąlygą įtvirtino Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 4 punkte.
 17. Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino paskutinės dienos ir tai turėtų būti užfiksuota pačiame dokumente. Po pirminių pasiūlymų pateikimo pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacija vertinama pagal Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje pateiktus duomenis. Jei deklaracijose nurodyti duomenys atitinka Pirkimų dokumentuose nustatytus reikalavimus, tiekėjai kviečiami dalyvauti derybose ir teikti galutinius pasiūlymus. Deklaracijos priedus ir kitus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tiekėjo perkančioji organizacija prašo pateikti, jei jis gali būti pripažintas laimėtoju. Be to, Reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDFV biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDFV biudžetui, bet dėl to, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
 18. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 19. Atsakovei 2018 m. vasario 21 d. pateikus reikalavimą patikslinti informaciją apie UAB „Sautrana“ skolą Sodrai pirminių pasiūlymų pateikimo dieną, ieškovė UAB „Sautrana“ pateikė VSDFV Vilniaus skyriaus pažymą, kurioje nurodyta, kad įsipareigojimai buvo įvykdyti 2018 m. gruodžio 6 d.
 20. Perkančioji organizacija, vertindama informaciją apie tiekėjo skolą, turi išnagrinėti klausimą, ar įsipareigojimų dydžiai reiškia apskaičiuotas mokėtinas socialinio draudimo įmokas, kurių mokėjimo terminas nepraleistas, ar tai skola, kurios mokėjimo terminas praleistas (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Iš viešai prieinamos Sodros duomenų bazės išrašo matyti, kad pirminių pasiūlymų pateikimo dieną UAB „Sautrana“ skola VSDFV biudžetui buvo 5397,05 Eur t. y., mokėjimo terminas atsiskaityti su VSDFV praleistas. Teismas šiuo aspektu nesutinka su ieškovės UAB „Sautrana“ teiginiais, kad dėl jos užsakovų nesavalaikio atsiskaitymo su ieškove ir užsitęsusių Pirkimo procedūrų kilo problemų apmokant mokesčius. Įmonės, viešųjų pirkimų dalyvės, įmokų valstybės biudžetui apmokėjimo trukdžiai negali būti siejami su perkančiosios organizacijos vykdomais viešaisiais pirkimais ar nesavalaikiu užsakovų atsiskaitymu, kadangi tokiu būdu įmonės prievolė vykdyti įmonės mokestinius įsipareigojimus nepagrįstai būtų perkelta tretiesiems asmenims. Be to, ieškovės argumentai dėl kitų jos gerą finansinę padėtį pagrindžiančių rodiklių (darbuotojų skaičiaus, jiems mokamo darbo užmokesčio ir kt.) šiuo atveju nėra reikšmingi, kadangi nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl atsiskaitymo su VSDFV ir kiti ieškovės nurodyti rodikliai, vertinant jos finansinę padėtį, tam įtakos neturi. Įmonė yra atsakinga už savo veiklos ir dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose organizavimą taip, kad nebūtų pažeisti teisės aktuose ar kituose dokumentuose nustatyti įsipareigojimai tretiesiems asmenims, valstybės biudžetui ir t. t.
 21. Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai, kad pasiūlymų pateikimo dieną jos ir tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas atitiko VPĮ reikalavimus arba kad pažeidimas nėra esminis ir neturėtų būti vertinamas sprendžiant dėl tiekėjos kvalifikacijos, kad atsakovė plečiamai aiškina minimalių kvalifikacijos reikalavimų apibrėžimą, yra nepagrįsti. Perkančioji organizacija ne formaliai, bet tinkamai ir pagrįstai įvertino, jog ieškovė UAB „Sautrana“ neatitinka Pirkimo sąlygose jos nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, t. y. pateikdama pirminį pasiūlymą turėjo skolą VSDF biudžetui, neatitiko Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 4 punkte, Specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.8 punkte keliamų kvalifikacijos reikalavimų, dėl ko negalėtų tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį ir kas, remiantis Pirkimo sąlygų nuostatomis, sudaro pagrindą atmesti ieškovių ir jų tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju laikant, kad ieškovių ir tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose numatytus tiekėjams keliamus reikalavimus, susidarytų situacija, kai minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu tokius reikalavimus. Tokiu atveju vienam iš tiekėjų būtų suteiktos privilegijos viešajame pirkime ir tokiu būdu būtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai.
 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovių (jungtinės veiklos dalyvių) pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys atmestinas.
 23. Ieškovės laikomos bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovė įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad duomenų, pagrindžiančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, atsakovė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui nepateikė, bylinėjimosi išlaidos jai nepriteisiamos.
 24. 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdytos atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdomo viešojo pirkimo (2017-ESO-1425) Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35 000,00 Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM, Vilniaus regione (Širvintų r., Elektrėnų r., Trakų r., Šalčininkų r., Vilniaus r., Vilniaus m.) procedūros ir atsakovė įpareigota nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą - panaikintinos ir šioje dalyje nustatytinas skubus sprendimo vykdymas (CPK 149 straipsnio 2 dalis, CPK 152 straipsnio 2 dalis, 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹ - 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

7ieškovių UAB „Sautrana“ ir AB „Vilniaus energetinė statyba“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl supaprastintą pirkimą organizuojančios perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo - AB „Energijos skirstymo operatorius“, atmesti.

8Panaikinti 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.

10Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai