Byla e2S-870-730/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys UAB Medicinos bankas, AB TEO LT, antstolė V. L., antstolis D. J

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB Medicinos banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys UAB Medicinos bankas, AB TEO LT, antstolė V. L., antstolis D. J.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratore skirti L. B.. Nurodė, kad santuokos su V. B. metu 2007-08-09 UAB Medicinos bankas suteikė 147 706,21 Eur kreditą, 2007-08-22 papildomu susitarimu Nr. 1 dėl suteiktino kredito dydžio patikslinimo nustatytas suteikto kredito dydis 10 334,35 Eur, o 2009-01-07 papildomu susitarimu bankas suteikė 21 142,26 Eur papildomą kreditą žemės ūkio paskirties sklypams įsigyti, kredito sutarties sąlygų įvykdymas užtikrintas 2007-08-09 V. B. (pareiškėjo sutuoktinės) pasirašyta laidavimo sutartimi. Dėl kilusių ekonominių sunkumų pareiškėjas nesugebėjo kredito mokėti nustatytais terminais, dengti skolų, o 2009-02-20 santuoka buvo nutraukta, santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi kreditiniai įsipareigojimai pagal 2007-08-09 sudarytą kredito sutartį Nr. LOAN_44672 liko pareiškėjui. Po santuokos nutraukimo pasidalijus turtą pareiškėjui priklauso už skolintas lėšas įgyti keturi žemės sklypai, kurių vertė 8700,00 Eur. Grąžinti įsiskolinimų neturi galimybės, kito nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, išskyrus minėtus žemės sklypus, neturi. Skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių negali įvykdyti, suma sudaro 160 355,13 Eur. Pareiškėjo poreikiams tenkinti per mėnesį reikalinga suma yra 350,00 Eur. Mano, kad yra visos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir FABĮ) numatytos sąlygos iškelti bankroto bylą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-18 nutartimi patenkino pareiškėjo prašymą. Iškėlė pareiškėjui V. B. bankroto bylą, paskyrė V. B. bankroto administratore L. B., nustatė 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, patvirtino 500,00 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtino 350,00 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį V. B. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, nustatė trijų mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas pagal jo turtinę padėtį negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų nurodytiems kreditoriams, kadangi skolinių įsipareigojimų, kurių pareiškėjas negali įvykdyti, suma akivaizdžiai viršija 25 MMA. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, kad pareiškėjo gaunamų pajamų nepakaktų padengti skolinius įsipareigojimus, todėl konstatavo, kad pareiškėjas V. B. yra nemokus. Teismui nepateikta jokių pagrįstų duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą. Įvertinęs teismui pateiktą bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, teismas konstatavo, kad 500,00 Eur suma yra protinga ir pagrįsta. Teismas patvirtino 350,00 Eur sumą kaip būtiną ir reikalingą pareiškėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti.

4Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti V. B. fizinio asmens bankroto bylą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo pareiškėjo sąžiningumą, kadangi pareiškėjas savo noru buvo nusistatęs tik 2 valandų per dieną darbo trukmę, tik prieš bylos iškėlimą (2016-02-01) buvo padarytas darbo sutarties pakeitimas ir padidintas pareiškėjo atlyginimas iki 350,00 Eur, tai įrodo asmens siekį pabloginti savo finansinę būklę. Be darbo santykių, pareiškėjas pajamas gauna iš individualios veiklos, bet 2015 m. pajamų deklaracija nebuvo pateikta teismui, todėl nėra žinoma tikroji pareiškėjo finansinė padėtis. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo sąžiningumo iš suinteresuoto asmens gauto kredito panaudojimo aspektu.
  2. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino aplinkybių ir nepasisakė, ar nėra kliūčių iškelti bankroto bylą FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punkte numatytu pagrindu dėl atliktų nusikalstamų veikų bei piktnaudžiavimo narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu.

    5

6Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo netenkinti atskirojo skundo ir nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pareiškėjas dėjo ir deda pastangas gauti didesnes pajamas, tai įrodo pateikta darbo sutartis dėl antraeilių pareigų. Apeliantė nurodo klaidingas aplinkybes dėl kredito panaudojimo, kadangi apeliantei buvo pateiktas verslo planas ir visos aplinkybes dėl kredito grąžinimo buvo žinomos.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis).

9Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjui iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodyta jo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos fiziniams asmenims, iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą terminą pagal galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, t. y. atkuriamas jų mokumas ir užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nustatyta tvarka. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis). FABĮ fizinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip tokia asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (FABĮ 2 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

11Taigi fizinio asmens nemokumui konstatuoti reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas ir fizinis asmuo negali įvykdyti šių skolinių įsipareigojimų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Be to, pripažįstama, kad nemokumui nustatyti reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant klausimą kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą.

12Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2007-08-09 UAB Medicinos bankas bei pareiškėjas sudarė kreditavimo sutartį Nr. LOAN_44672, pagal kurią kredito gavėjui bankas suteikė 147 706,21 Eur tikslinės paskirties kreditą. Prie minėtos kredito sutarties sudaryti 6 papildomi susitarimai. Paskutinis papildomas susitarimas sudarytas 2014-01-24, pagal kurį kredito sumą sudaro 123 636,61 Eur, viso kredito grąžinimo terminas numatytas 2018-06-10. Pareiškėjo santuoka su V. B. nutraukta ( - ), sutuoktiniai susitarė, jog prievolė bankui lieka pareiškėjui, nekeičiant kredito sutarties sąlygų, jos įsipareigojimų įvykdymas užtikrintas V. B. 2007-08-09 pasirašyta laidavimo sutartimi Nr. LS-F-07-04. Pareiškėjo įsiskolinimas UAB Medicinos bankui, kurio išieškojimą vykdo antstolė V. L. sudaro 159 997,33 Eur. UAB Medicinos banko teigimu, reikalavimas pareiškėjui sudaro 164 643,18 Eur. Antstolio J. D., vykdančio skolos išieškojimą iš V. B. išieškotojos AB „Teo“ naudai, duomenimis, skolos dydis yra 357,80 Eur.

13Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti įvertinamos dvi grupės aplinkybių. Pirma, turi būti konstatuotas fizinio asmens nemokumas. Pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Antra, nustačius fizinio asmens nemokumą turi būti patikrinama, ar neegzistuoja FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant bankroto bylą atsisakoma iškelti.

14Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti, gerokai viršija 25 MMA, todėl pagal savo turtinę padėtį jis negali jų įvykdyti. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nemokumą nustatė, įvertinęs aplinkybes, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklauso tik keturi žemės sklypai, kurių vertė 8700,00 Eur, dirba pagal individualios veiklos liudijimą bei pagal darbo sutartį ( - ).

15Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo nurodo argumentus, pagrindžiančius pareiškėjo nesąžiningumą, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar egzistuoja FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nustatyti fizinio asmens bankroto bylos neiškėlimo pagrindai.

16Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą sąžiningumo aspektu turi būti vertinamas pareiškėjų elgesys būtent per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jų nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014; 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-242-248/2015; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394-415/2015). Asmenims, kurių nemokumą lėmė nesąžiningi veiksmai, nurodyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte, praėjus 3 metams nuo šių veiksmų atlikimo neturėtų būti užkertamas kelias kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2015; 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680-684/2015). Nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl 3 metų termino taikymo nekeičia ir nemodifikuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. L. ir V. L. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. e3K-3-434-686/2015, išdėstyti motyvai, kad tik teismui įvertinus pareiškėjų veiksmus (neveikimą) sąžiningumo aspektu per pastaruosius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo teisme, nurodyta FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto nuostata neužkerta kelio teismui vertinti ir ankstesniu laikotarpiu atliktus pareiškėjų veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-701/2016).

18Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino pareiškėjo gaunamų pajamų, kadangi pareiškėjas siekia pabloginti savo turtinę padėtį, slėpti pajamas, susimažino savo darbo valandas iki 2 valandų per savaitę.

19Nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. J. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 3K-3-516/2014).

20FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėti taip pat ir fizinio asmens gaunamas ir (ar) numatomas gauti pajamas patvirtinantys dokumentai. Viena iš FABĮ 16 straipsnyje nurodytų fizinio asmens pareigų bankroto proceso metu – pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą (FABĮ 16 straipsnio 10 punktas).

21Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjas nuo 2015-04-03 dirba ( - ) galerijos asistentu, pareiškėjo prašymu iki 2016-02-01 pareiškėjo darbo trukmė buvo nustatyta 2 valandos per dieną, mėnesinį atlyginimą sudarė apie 74,14 Eur. Nuo 2016-02-01 pareiškėjas dirba pilną visą darbo dieną, jo atlyginimą sudaro 350,00 Eur. Iš byloje esančios pareiškėjo darbo sutarties matyti, kad sudarant darbo sutartį, darbdavio poreikis buvo įdarbinti pareiškėją tik 10 valandų darbo savaitei. Pareiškėjas taip pat nuo 2013-12-05 gauna pajamas iš individualios veiklos, pateikta pareiškėjo 2014 metų pajamų deklaracija patvirtina, kad iš individualios veiklos 2014 m. pareiškėjas uždirbo 5740,00 Lt neatskaičius mokesčių. Papildomai pateikta 2016-02-08 sudaryta darbo sutartis su Vilniaus dailės akademija, kurios pagrindu pareiškėjas dirba ( - ) lektoriumi 0,1 etato. Pareiškėjo 2012 m. pajamos sudarė 42 003,30 Lt, 2013 m. – 46 964,34 Lt neatskaičius mokesčių. Iš pateiktų susirašinėjimų su suinteresuotu asmeniu matyti, kad pareiškėjas dar 2014-01-22 informavo kreditorių, jog neteko darbo pajamų, kurios siekė 4000,00 Lt, prašė atidėti mokėjimus, todėl negalima daryti išvados, jog pareiškėjas buvo nesąžiningas, siekdamas nuslėpti finansinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtų įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad pareiškėjo gaunamos pajamos nėra pakankamos atsiskaityti su kreditoriais, atsižvelgiant į įsiskolinimų sumą. Dėl aplinkybės, kad pareiškėjas nepateikė teismui 2015 metų pajamų deklaracijos, pažymėtina, jog terminas deklaruoti pajamas dar nebuvo pasibaigęs, be to, iš esančių byloje įrodymų matyti, jog pareiškėjas deda pastangas gauti kuo didesnes pajamas.

22Apeliantė taip pat teigia, jog pareiškėjas, siekdamas gauti kreditą, teikė klaidinančius duomenis dėl kredito tikslo ir gautas lėšas naudojo ne pagal tikslinę paskirtį. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu.

23Kaip jau buvo minėta anksčiau, pagal kasacinio teismo praktiką, pareiškėjo veiksmai siekiant suklaidinti kreditorę apie ketinamo gauti kredito tikslą gali būti laikomi nesąžiningais, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau sprendžiant dėl FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto taikymo, turi būti vertinami pareiškėjo veiksmai (neveikimas) per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, t. y. nuo 2013-02-11 iki 2016-02-11. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kredito sutartis su UAB Medicinos banku sudaryta dar 2007 m., todėl šis sandoris nepatenka į vertintiną laikotarpį. Tačiau apeliacinės instancijos teismui įvertinus byloje pateiktą kredito sutartį, jos papildomus susitarimus, matyti, kad UAB Medicinos bankui buvo žinoma apie kredito panaudojimo būdą ir tikslą. Kredito sutarties 2.3 punkte nurodyta, jog kredito paskirtis – gyvenamojo namo statybai, 2.7.2 punkte šalys, be kitų prievolės užtikrinimo priemonių, susitarė, kad prievolės įvykdymas užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka bei, įkeistame sklype vykdant statybos darbus ir sumontavus namo pamatus, jų įkeitimu. Sudarius papildomą kredito sutarties susitarimą Nr. 2, buvo pakeistas ir 2.7 punktas įtraukiant papildomas prievolės užtikrinimo priemones – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įkeitimą. Vėlesniame sutarties papildomame susitarime Nr. 3 šalys vėl susitarė dėl papildomų prievolės užtikrinimo priemonių, tai yra dar kelių žemės sklypų bei gyvenamojo namo su visais priklausiniais, esančio ( - ), įkeitimo, taigi darytina išvada, kad kreditorei buvo žinoma, kokiam tikslui buvo naudojamas kreditas. Be to, pareiškėjas taip pat nurodė aplinkybes, jog kreditorei buvo pateiktas verslo planas, kurio pagrindu buvo planuojama pirkti žemės sklypą, kuriame bus statomi namai, kitaip pareiškėjui nebūtų pavykę gauti kredito, nes kredito grąžinimo terminas buvo numatytas itin trumpas – iki 2009-02-28.

24Esant šių aplinkybių visumai, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius suteikė daugiau nei

25500 000,00 Lt kreditą trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui, šalys bendru susitarimu sudarė net 6 sutarties papildymus, kuriuose buvo pildomos ir keičiamos kredito sutarties sąlygos dėl prievolės užtikrinimo būdo, tai yra ne tik gyvenamojo namo, bet ir sklypų įkeitimo, nėra pagrindo sutikti su apeliante, jog pareiškėjas buvo nesąžiningas nuslėpdamas kredito paskirtį. Papildomai pažymėtina, kad apeliantė neginčija, jog kredito sutarties papildomi susitarimai buvo sudaryti teisėtai, pretenzijų ar nesutikimo kreditorė neišreiškė. Įrodymų, jog per paskutinius 3 metus pareiškėjas būtų sudaręs CK 6.67 straipsnyje nurodytus sandorius, ar atlikęs kitokius veiksmus, kurie FABĮ prasme laikytini nesąžiningais, dėl kurių tapo nemokus, nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagrįstų duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą, nėra.

26Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino pareiškėjo sąžiningumo FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punkto pagrindu, kadangi nesiaiškino aplinkybių ir nepasisakė dėl kliūčių iškelti fizinio asmens bankroto bylą dėl atliktų nusikalstamų veikų bei piktnaudžiavimo narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, dėl ko pareiškėjas tapo nemokus.

27FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punktuose numatyta, kad fizinio asmens bankroto byla nekeliama, jei paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų); paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus. Apeliantės vertinimu, pareiškėjas minėtų aplinkybių egzistavimą turėjo paneigti, pateikdamas įrodymus. Pažymėtina, kad FABĮ 4 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios, kokie įrodymai ir duomenys privalo būti pateikti teismui prašant iškelti bankroto bylą, nenumato pareigos pateikti FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punkte nurodytas aplinkybes paneigiančius įrodymus, įstatymas tik numato pareigą pateikti informaciją apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka. Iš pareiškimo turinio nustatyta, kad šią pareigą pareiškėjas įvykdė nurodydamas, kad nei civilinių, nei baudžiamųjų bylų nėra iškelta. Aplinkybių, jog pareiškėjui yra kliūtis iškelti fizinio asmens bankroto bylą FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punkto pagrindu, nebuvo nustatyta.

28Atskirajame skunde apeliantė neginčija teismo patvirtintos sumos pareiškėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti pagrįstumo ir dydžio, tačiau teigia, kad įrodymai apie uždirbamas pinigines lėšas nepatvirtina, kad pareiškėjas gali padengti savo būtinųjų poreikių išlaidas ir vykdyti FABĮ nuostatas.

29Vertinant lėšų, reikalingų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti, maksimalaus dydžio pagrįstumo klausimą, vienu iš vertinimo kriterijų galėtų būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga, kurios dydis, atsižvelgiant į esamą valstybės ekonominę padėtį, laikytinas nežeminančiu asmens orumo ir patenkinančiu asmens, siekiančio bankroto, poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269-219/2015).

30Pareiškėjas nurodė, kad būtiniems poreikiams patenkinti jam reikalinga 350,00 Eur, iš kurių 180,00 Eur skirta maistui, 120,00 Eur – nuomai ir komunalinių mokesčių sumokėjimui, 50,00 Eur – kitoms išlaidoms (rūbai, avalynė ir pan.). Atsižvelgiant į tai, jog Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1240 nuo 2016-01-01 patvirtinta 350,00 Eur minimalioji alga, pareiškėjas išlaikomų asmenų neturi, į tai, kad pareiškėjo darbo užmokestis ( - ) sudaro 350,00 Eur, bei į tai, kad pareiškėjas gauna pajamas iš antraeilių pareigų bei individualios veiklos, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo patvirtinta 350,00 Eur suma būtiniesiems poreikiams patenkinti nėra per didelė ir (ar) pažeidžianti kreditorių interesus. Be to, ši suma nustatyta tik preliminariai, pradiniam bankroto proceso etapui, iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 7, 8 straipsniai). Pareiškėjo kreditoriai, spręsdami mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą, turės teisę reikšti pareiškėjui pastabas dėl plane nurodytų mokumo atkūrimo priemonių, taip pat ir dėl jo būtiniesiems poreikiams tenkinti būtinos sumos dydžio (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis).

31Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

32Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, reglamentuojančias fizinio asmens bankroto bylos iškėlimą, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis), todėl atskirasis skundas netenkintinas.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

34palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-18 nutartimi patenkino... 4. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas prašo panaikinti... 5. ... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo netenkinti atskirojo... 7. Atskirasis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 10. Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodyta jo paskirtis – sudaryti sąlygas... 11. Taigi fizinio asmens nemokumui konstatuoti reikalinga nustatyti, jog fizinio... 12. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2007-08-09 UAB Medicinos bankas... 13. Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti įvertinamos dvi grupės... 14. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjo skolinių... 15. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo nurodo argumentus, pagrindžiančius... 16. Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2... 18. Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų... 20. FABĮ 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto... 21. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjas nuo 2015-04-03 dirba (... 22. Apeliantė taip pat teigia, jog pareiškėjas, siekdamas gauti kreditą, teikė... 23. Kaip jau buvo minėta anksčiau, pagal kasacinio teismo praktiką, pareiškėjo... 24. Esant šių aplinkybių visumai, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius... 25. 500 000,00 Lt kreditą trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui, šalys bendru... 26. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 27. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punktuose numatyta, kad fizinio asmens... 28. Atskirajame skunde apeliantė neginčija teismo patvirtintos sumos pareiškėjo... 29. Vertinant lėšų, reikalingų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams... 30. Pareiškėjas nurodė, kad būtiniems poreikiams patenkinti jam reikalinga... 31. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 32. Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą,... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 34. palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d....