Byla 2-1360-213/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Mastebrockienei,

3dalyvaujant pareiškėjui L. R., jo atstovei advokato padėjėjai Aušrai Rimšelienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

5pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 1, 3500 ha ploto žemės sklype (( - )), esančiame adresu ( - ), buvo sodyba.

6L. R. pareiškime nurodė, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklauso 1.3500 ha ploto žemės sklypas, (kadastrinis Nr. ( - )), esantis adresu: ( - ). Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Ši vietovė, kurioje yra pareiškėjui priklausantis Žemės sklypas, yra priskirta Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijai.

7Nurodo, kad iš A. B. sužinojo, kad jam nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype iki II Pasaulinio karo buvo gyvenamasis namas ir ūkio pastatas, tai yra sodyba, kuri nuosavybės teise priklausė I. J., J. (J.), gim. 1887 m. Šią aplinkybę patvirtina Vilniaus apskrities archyvo išduotos Trakų rajono Kariotiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų fondo, Karatiškių apylinkės Varnikų (Užsienis - Varnikai) kaimo 1952-1958 m. ūkinės knygos. Archyviniai duomenys patvirtina, kad I. J. 1958 m. su šeima išvyko į Lenkiją. Turimais duomenimis po 1958 m. į Lietuvą jis nebuvo grįžęs. Nurodė, kad LR saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. nustatyta, kad: «...gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą. Be to, Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento I skyriuje „Pagrindinės sąvokos" 5 d. 3 p., numato, kad: « buvusi sodyba - tai sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas archyviniais dokumentais, moksliniais tyrimais ar teismo sprendimu». Pareiškime taip pat nurodė, jog manydamas, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvusios sodybos faktas yra įrodytas archyviniais dokumentais bei moksliniais tyrimais ir, kad šių įrodymų visiškai pakanka, prašymu kreipėsi į Trakų istorinį nacionalinį parką dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo. 2014-03-07 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija raštu Nr. S-(10.7)-117 pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad „Atsižvelgiant į pastaruoju metu saugomose teritorijose susiklosčiusią praktiką dėl sodybų atkūrimo, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija paprastai tokiu atveju reikalauja teismo sprendimo". Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai atsisakius pareiškėjui pagal jo pateiktą prašymą ir rašytinius įrodymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus buvusios sodybos atkūrimui, L. R. savo teises ir teisėtus interesus gali apginti tik teisme, prašydamas nustatyti sodybos buvimo faktą jam priklausančiame žemės sklype. Kitokia tvarka pareiškėjas negali gauti sodybos buvimo faktą patvirtinančių dokumentų. Sodybos nustatymo faktas L. R. turės juridinę reikšmę sodybos atkūrimo tikslu. Iš to seka, kad egzistuoja visos aplinkybės, kurios yra reikalingos tam, kad teismas galėtų nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Nurodė, kad savo pareiškimą grindžia rašytiniais įrodymais, o būtent: „Registrų centras" išrašu apie asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, žemės sklypo planu, UAB „Traksalis" pamatų schematiniu pririšimu sklype, specialisto dr. J. V. atliktu moksliniu tyrimu bei paaiškinimais, kuriuose užfiksuota, kad specialistui pateiktame tyrimui 1934 - 1935 m. topografiniame žemėlapyje, L. R. priklausančio žemės sklypo ribose, šiaurės vakarinėje jo dalyje ties 23-24 ribų matavimo taškų apribota sklypo ribos atkarpa yra objektas, kuris žemėlapyje įvardintas statinio ar jų komplekso topografiniu ženklu. Tai liudija apie šioje sklypo dalyje 1934-1935 metais buvusius statinius. Tai patvirtina ir faktas, jog šioje vietoje (ties 23-24 ribų matavimų taškais) yra išlikusios, apie sodybos buvimą liudijančios dvi senos (ne jaunesnės kaip 50 metų) kriaušės. Šie medžiai yra tipiniai senųjų sodybviečių želdiniai.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas L. R. ir jo atstovė palaikė pareiškimą ir papildomai paaiškino, kad vietiniai gyventojai pasakojo, kad tame sklype buvo grupelė namų, kaimas buvo rėžinis. L. R. taip pat nurodė, kad tame sklype yra išlikę rūsio pamatai. Prašė pareiškimą tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad L. R. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo gali būti tenkinamas, jei tam yra pakankamų ir patikimų įrodymų. Nurodė, kad pareiškėjui asmeninės nuosavybės teise priklauso 1.3500 ha bendrojo ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ). Šiam žemės sklypui yra taikomos specialios naudojimo sąlygos: - miško naudojimo apribojimai ir nacionaliniai ir regioniniai parkai, šias aplinkybes patvirtina VĮ Registrų centras išrašas iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko. Paminėti faktai įrodo, jog pareiškėjui asmeninės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas yra kompleksinėje valstybės saugomoje teritorijoje – Trakų istoriniame nacionaliniame parke. Šį faktą pripažįsta ir jo neginčija ir pats pareiškėjas. Todėl veiklai pareiškėjui asmeninės nuosavybės teise valdomame žemės sklype yra taikomi apribojimai, draudimai ir/ar reikalavimai, kuriuos, be kita ko, nustato ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys teisės aktai. Pažymėjo, jog šioje byloje ypatingai svarbios yra Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. nuostatos, pagal kurias: "Valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato šis įstatymas, Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. " (STĮ 13 str. 1 d). "<...>Valstybiniuose parkuose draudžiama: <...> 4) statyti statinius valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) ir (ar) bendruosiuose planuose nenustatytose vietose, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą); 5) statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertą, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas <...> ". (STĮ 13 str. 2 d. 4, 5p.). „Statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planu) sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus. Leistinas ir rekomenduojamas statinių formas, dydžius, teritorijos užstatymo tankį, atstumus nuo vandens telkinių ir šlaitų nustato valstybinių parkų individualūs apsaugos reglamentai. Juose gali būti sugriežtinti šio straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai ir nustatyti papildomi reikalavimai. " (STĮ 13 str. 3 d.). Pažymėjo, jog toks įstatyminis teisinis reglamentavimas suponuoja, kad valstybiniuose parkuose naujų statinių statybos nėra galimos, išskyrus: pastatų statybą esamose bei buvusiose sodybose (kai yra Išlikę buvusių statinių ir (ar) sodu liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą, kai tai nustatyta valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) ir (ar bendruosiuose planuose. Nurodė, kad pareiškėjas savo teisę statyti statinius galės įgyvendinti tik nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), yra buvusi sodyba.

10Suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad prašomam nustatyti juridinę reikšmę turintį faktui neprieštarauja, sprendimo priėmimą palieka teismo nuožiūra, įvertinus pareiškėjo pateiktus dokumentus.

11Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsiliepimas į pareiškimą negautas.

12Pareiškimas atmestinas.

13Iš 2014-04-04 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 1.3500 ha ploto žemės sklypas, unikalus ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) esantis ( - ). Pareiškėjo sklypui yra taikomos specialios naudojimo sąlygos, iš kurių viena – Nacionaliniai ir regioniniai parkai.

14Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovėse ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ir didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Todėl pareiškėjo prašomas nustatyti faktas gali jam sukelti teisines pasekmes – suteikti galimybę atkurti buvusią sodybą.

15Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 sodyba yra laikomas juridiškai įformintas sodybinis žemės sklypas su jame pastatytu gyvenamuoju (pastatu) namu ir jo priklausiniais (ūkiniais, buitiniais, verslo pastatais ir įrenginiais).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas 2005-12-29 nutarime Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“ pažymėjo, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (LR CPK 444, 445 str.).

17Iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2014-03-07 rašto Nr. S-(10.7)-120 matyti, kad pareiškėjui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija neišduoda specialiuosius saugomos teritorijos reikalavimus gyvenamojo namo ir pagalbinių pastatų statybai atkuriamoje sodyboje ( - ), žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), techninio projekto rengimui, kadangi nėra nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad anksčiau pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype yra buvusi sodyba.

18Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 176 str. 1 d., faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas konkrečioje civilinėje byloje turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-147/2005; 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008).

19Pareiškėjas L. R. savo reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), buvo sodyba, grindė VĮ „Registrų centras" išrašu apie asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, žemės sklypo planu, UAB „Traksalis" pamatų schematiniu pririšimu sklype, specialisto dr. J. V. atliktu moksliniu tyrimu bei paaiškinimais, kuriuose užfiksuota, kad specialistui pateiktame tyrimui 1934 - 1935 m. topografiniame žemėlapyje, L. R. priklausančio žemės sklypo ribose, šiaurės vakarinėje jo dalyje ties 23-24 ribų matavimo taškų apribota sklypo ribos atkarpa yra objektas, kuris žemėlapyje įvardintas statinio ar jų komplekso topografiniu ženklu. Tai liudija apie šioje sklypo dalyje 1934-1935 metais buvusius statinius. Tai patvirtina ir faktas, jog šioje vietoje (ties 23-24 ribų matavimų taškais) yra išlikusios, apie sodybos buvimą liudijančios dvi senos (ne jaunesnės kaip 50 metų) kriaušės. Šie medžiai yra tipiniai senųjų sodybviečių želdiniai.

20Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjas L. R. neįrodė ir nepateikė patikimų ir pakankamų įrodymų, jog jo nuosavybės teise valdomame žemės sklype buvo sodyba. Iš byloje esančio Vilniaus apskrities archyvo 2014-02-12 pateiktų ūkio žinių lapų kopijų matyti, kad ( - ) kaime gyveno J. I. J., gim. 1897 m šeima (jis, žmona ir duktė), jie turėjo namą 1922 metų statybos ir tvartą 1922 metų statybos, taip pat turėjo 0,60 arų, vėliau fiksuota 0,30 arų ūkio žemių, o 1958 metais išvyko į Lenkiją. Tačiau L. R. neįrodė, tos aplinkybės, jog jam nuosavybės teise priklausančiame sklype buvo aukščiau paminėti statiniai, kurie priklausė J. I. J.. Nors teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. B. parodė, kad L. R. priklausiančiame sklype buvo namas, kuris dėl avarinės būklės buvo nugriautas, jis būdamas vaiku lakstė ten po kiemą, iš pasakojimų žinojo, kad sodyba priklausė D., teismas, nesivadovauja šio liudytojo parodymais, nes jie nėra patikimi, be to, jis yra gimęs 1963 metais, iš to seka, kad buvusių sodybos savininkų nematė ir jų nepažinojo, taip pat posėdžio metu nurodė visai ne tų asmenų pavardę, apie kurių turėtą sodybą yra kalbama iš archyvo gautuose dokumentuose.

21Teismas nesivadovauja ir liudytojo J. V. parodymais ir rašytiniais įrodymais, nes jie nėra informatyvūs ir patikimi. Iš byloje esančio specialisto J. V. tyrimo (b.l. 12-17) matyti, kad atlikus L. R. priklausančio žemės sklypo vietos identifikavimo ir tikslių sklypo ribų pateiktame žemėlapyje nubrėžimo pagal tyrimui pateiktų (1-2 tyrimo objektų punktai) kartografinių vaizdų mastelių bei topografinės situacijos LKS-94 (Lietuvos koordinačių sistemą patvirtinta 1994 m.) koordinačių sistemoje transformavimą ir remiantis dabartinės topografinės situacijos (3 pav.) hidrografiniais elementais, miškų ribomis bei kelių tinklu - vaizdo korekcija, žemės sklypo (registro įrašo Nr. ( - ), sklypo Nr. ( - )) ribos (3 pav.) buvo perkeltos ant tiriamo kartografinio objekto iškarpos (4 pav.). Žemės sklypas (Sklypo nr( - )), kurio registro įrašo Nr. ( - ) yra Varnikų kaime. Jis atsiduria ties keliu vedančiu kryptimi Varnikai - Padumblė. 24 ir 1 taškai šiaurėje sutampa su kelio Varnikai - Padumblė riba. Tuo tarpu taškai 2-18 ir jų jungiama nagrinėjamo sklypo riba rytuose, pietuose ir pietvakariuose ribojasi su Varnikų mišku. Analizuojamas sklypas (1 tyrimų objektas) ties 19-20-21 ir 22 - 23 - 24 taškais vakaruose ribojasi atitinkamai su žemės sklypais, kurių kadastriniai numeriai atitinkamai yra 0268 ir 0125 (Pagal tyrimui pateikto sklypo Nr. ( - ) plano kopiją). Analizuodamas L. R. priklausančio žemės sklypo ribose, pagal pateiktą žemėlapį, statinių ar jų dalių identifikavimo bei vaizdavimo ir jų buvimo vietos žemės sklypo ribas, nustatė, kad 1934 - 1935 m. topografinio žemėlapio A30 B40. WILNO M 1:100 000, fragmente (4 pav.), L. R. priklausančio žemės sklypo (nr. 4400-2166-4553) ribose, vakarinėje jo dalyje ties 23 ir 24 ribų matavimo taškų apribota sklypo ribos atkarpa yra objektas, kuris žemėlapyje įvardintas statinio ar jų komplekso topografiniu ženklu. Tai liudija, šioje dalyje, 1934 - 1935 metų laikotarpyje buvusius statinius. Tai patvirtina ir faktas, jog šioje vietoje (ties 23 - 24 ribų matavimų taškais) yra išlikusios, apie sodybos buvimą liudijančios senos (ne jaunesnės kaip 50 metų) dvi kriaušės. Šie medžiai yra tipiniai senųjų sodybviečių želdiniai. Nurodė, kad nagrinėjamo sklypo (1 tyrimo objektas) ribos atkarpa ties 18 ir 19 matavimo taškais kerta statinį ar jų kompleksą žymintį topografinį ženklą. Tik nedidelė dalis šio ženklo patenka į analizuojamą sklypą, todėl, negalima tvirtai teigti, jog šioje vietoje analizuojamo sklypo ribose galėjo būti statinių. Iš to seka, kad ir J. V. atlikdamas tyrimą L. R. priklausančiame sklype nenustatė, kad būtent L. R. nuosavybės teise valdomame žemės sklype buvo sodyba (J. V. pasisako tik dėl dviejų kriaušių ir statinio, tačiau nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių tą aplinkybę, kad tai turi sąsają su šio sklypo ribose galimai buvusiais statiniais). Byloje esantis UAB “Traksalis” paruoštas pamatų schematinis pririšimas sklype, esančiame Varnikų kaime, Trakų r., taip pat neįrodo tos aplinkybės, kad L. R. priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, nes nei vienas rašytinis dokumentas, nei liudytojo A. B. parodymai nepatvirtino tos aplinkybės, kad L. R. priklausantis žemės sklypas yra būtent toje vietoje, kur gyveno J. I. J. šeima irk ad būtent šio sklypo ribose buvę statiniai priklausė būtent vienai sodybai, kurią valdė šią ši šeima. Iš to seka, kad L. R. pateikti įrodymai dėl buvusios sodybos jo nuosavybės teise valdomame sklype neįrodo šio fakto. Kitų leistinų įrodymų L. R. teismui nepateikė.

22Teismas, įvertinęs rašytinių įrodymų, esančių byloje bei ištirtų teisme, visumą, daro išvadą, kad pateikti ir ištirti įrodymai nepatvirtina to fakto, kad būtent L. R. priklausančio sklypo ribose buvo J. I. J. šeimai priklausanti sodyba, todėl pareiškimą atmeta, kaip neįrodytą.

23Priteisti iš L. R. išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

24Vadovaudamasi CPK 5, 88, 96, 177 - 178, 270 str., 444, 445, 448 str.,

Nutarė

25pareiškimą atmesti.

26Priteisti iš L. R. 30,81 Lt (8,92 EUR) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Mastebrockienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui L. R., jo atstovei advokato padėjėjai Aušrai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L.... 5. pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam... 6. L. R. pareiškime nurodė, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklauso... 7. Nurodo, kad iš A. B. sužinojo, kad jam nuosavybės teise priklausančiame... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas L. R. ir jo atstovė palaikė pareiškimą... 9. Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija į teismo... 10. Suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija į teismo... 11. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 12. Pareiškimas atmestinas.... 13. Iš 2014-04-04 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio... 14. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p.... 15. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 sodyba yra laikomas... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas 2005-12-29 nutarime Nr. 56 „Dėl... 17. Iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2014-03-07 rašto Nr.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 176 str. 1 d., faktą... 19. Pareiškėjas L. R. savo reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto... 20. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad... 21. Teismas nesivadovauja ir liudytojo J. V. parodymais ir rašytiniais įrodymais,... 22. Teismas, įvertinęs rašytinių įrodymų, esančių byloje bei ištirtų... 23. Priteisti iš L. R. išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu... 24. Vadovaudamasi CPK 5, 88, 96, 177 - 178, 270 str., 444, 445, 448 str.,... 25. pareiškimą atmesti.... 26. Priteisti iš L. R. 30,81 Lt (8,92 EUR) išlaidų, susijusių su procesinių... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...