Byla eI-6897-463/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ivetos Pelienės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjai B. G. ir pareiškėjo B. G. individualios įmonės savininkei, pareiškėjų atstovei advokatei Aurelijai Maumevičei, atsakovės atstovėms I. B. ir D. A., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovams J. Š.-V. ir M. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. įmonės ir individualios įmonės „Vegatransa“ skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos automobilių kelių direkcijai, uždarajai akcinei bendrovei „Kelprojektas“, AS „Reverta“, uždarajai akcinei bendrovei „Šešupės ūkis“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Pareiškėjai T. N., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Logivita“, B. G., B. G. įmonė, individuali įmonė (toliau – ir IĮ) „Vegatransa“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2016 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15–56,83 km. kelio ruožo rekonstravimo galimybių“ (toliau – ir Sprendimas) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjai skunde nurodė, kad, susipažinę su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Kelių direkcija) užsakyto ir UAB „Kelprojektas“ parengto projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ (toliau – ir Projektas) projektiniais sprendiniais, UAB „Kelprojektas“ teikė pastabas ir pasiūlymus, jog nesutinka su Projekto projektiniu sprendiniu – triukšmo užtvaros įrengimu prie jiems nuosavybės teise priklausančių / nuomos teise valdomų žemės sklypų. Pareiškėjų teigimu, Projektas turi būti tikslinamas, naikinant projektinį sprendinį – triukšmo užtvarą prie žemės sklypų: unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), priklausančių T. N., unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), priklausančių IĮ „Vegatransa“, unikalus Nr. ( - ), priklausančio B. G., išnuomotas B. G. IĮ (toliau – ir Žemės sklypai).

5Pasak pareiškėjų, Sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir neteisingas, neatitinkantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnyje nurodytų poveikio aplinkai vertinimo tikslų. Atsakovė nevertino tiesioginio ir netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos (toliau – ir PŪV) poveikio materialinėms vertybėms, nuosavybės nusidėvėjimui – nekilnojamojo turto vertės pokyčiui. Pažymėjo, kad triukšmo užtvaros sienelėmis atitvėrus sklypus nuo kelio, žemės sklypų, juose vykdomos veiklos, esančio turto matomumas, patrauklumas, pelningumas – ženkliai sumažės. Be to, panaikinus nuovažas į šalia A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai kelio esančius sklypus, juose vykdomos veiklos, esančio turto patrauklumas dar labiau sumažės. Taip pat nurodė, kad netinkamai buvo įvertinta įtaka socialinei ekonominei aplinkai. Vykdoma komercinė veikla žlugs ar patirs ženklų nuosmukį, teks atleisti B. G. įmonėje ir IĮ „Vegtransa” dirbančius darbuotojus. Be to, ir susisiekimas sudėtingės, taps mažiau saugus.

6Pabrėžė, kad į suinteresuotos visuomenės išsakytas pastabas, prašymus atsakovė neatsižvelgė. Net nebuvo svarstytos jokios kitos triukšmo mažinimo priemonių alternatyvos bei triukšmo užtvaros sudedamieji elementai. Be to, parenkant triukšmą mažinančią priemonę, į gretimų gyventojų, ūkio subjektų nuomonę, suderinamumą su kitomis strategijomis (verslu), atsižvelgta taip pat nebuvo. Pareiškėjų siūlyto sienelių išdėstymo, kuris būtų tinkamas, užtikrinant triukšmo leistinus dydžius, UAB “Kelprojektas” tinkamai nevertino.

7Akcentavo, kad Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo (toliau – ir VAĮ) įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatyto įstatymo viršenybės principo, 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų. Pabrėžė, kad Agentūra išnagrinėjusi UAB „Kelprojektas“ A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – ir Ataskaita), suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, remiantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, turėjo ne priimti Sprendimą, bet teikti motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

8Pareiškėjų atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Akcentavo, kad Sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą. Nebuvo vertinta dalis aplinkos apsaugos komponentų, t. y. poveikis materialinėms vertybėms, o kiti vertinti paviršutiniškai. Pažymėjo, kad pareiškėjams priklausančio turto vertė sumažės, jų vykdomai veiklai bus daromas neigiamas poveikis. UAB „Logivita“ priklausančio reklaminio stendo perkėlimas į kitą vietą sudėtingas ir brangus procesas. Ta aplinkybė, kad stendas neregistruotas, neturi reikšmės nuosavybės teisės faktui vertinti. Įrengus akustines tvoreles, stendai taps nematomi. Nesutiko su Direkcijos argumentais, kad turėjo naudotis privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka. Teigė, kad ginčija Sprendimą, o ne tarpinius procedūrinius priimtus dokumentus. Triukšmo ribiniai dydžiai gali būti taikomi ir mažesnius nei 40 m nuo pastatų sienų atstumu. Atsakovė nepagrindė, kad triukšmo užtvarų statymas yra vienintelė efektyvi ir jokių alternatyvų neturinti priemonė. Pabrėžė, kad UAB „Kelprojektas“ pareiškėjų interesus priešpastatydamas kitų žmonių interesams, elgėsi nesąžiningai pareiškėjų atžvilgiu. Nebuvo išsiaiškinta gyventojų, kurių gyvenamąją vietą siekiama apsaugoti užtvaromis, nuomonė. Abejojo UAB „Kelprojektas“ kompetencija rengti Ataskaitą, nes minėtai bendrovei tokia užduotis nebuvo pavesta.

9Pareiškėja B. G. ir įmonės savininkė palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir pabrėžė, kad niekas neatsižvelgė į jų interesus.

10Kitiems pareiškėjams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, jų interesams atstovauja advokatė, byla nagrinėjama pareiškėjams T. N., UAB „Logivita“, IĮ „Vegatransa“ atstovams nedalyvaujant.

11Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą jį prašė atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime nurodė, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Agentūra, išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo PAV programą ir, įvertinusi pateiktas išvadas, vadovaudamasi Įstatymo 8 straipsnio 11 dalies nuostatomis, nurodytą PAV programą patvirtino. Patvirtintos PAV programos ir Ataskaitos struktūra bei turinys atitiko Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Nuostatai), reikalavimus, poveikio aplinkai vertinimas buvo atliekamas tiems aplinkos komponentams ir jų sudėtinėms dalims, kurioms reikšmingą neigiamą poveikį vertinti buvo numatyta PAV dokumentų rengėjo parengtoje ir Agentūros patvirtintoje PAV programoje, PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai.

13Nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos jų materialinėms vertybėms ir nurodė, kad į pareiškėjų sklypus numatyti nuvažiavimai nuo greta pagrindinio kelio projektuojamų jungiamųjų kelių. Planuojamos tarp pagrindinio ir jungiamojo kelių įrengti triukšmo užtvaros patekimo į sklypus neribos. Komercinės paskirties objektų matomumui padidinti pasiūlyta įrengti dalinai skaidrias triukšmo užtvaras. Pabrėžė, kad poveikis materialiajam turtui nevertinimas atskirai nuo kitų aplinkos komponentų ir galimo poveikio jiems. Konstatavo, kad planuojama ūkinė veikla tiesioginės žalos materialinėms vertybėms nesukelia. Pabrėžė, kad atlikus PAV procedūras, triukšmo užtvarų įrengimas yra vienintelė priemonė užtikrinti, kad PŪV atitiks triukšmo normas.

14Nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos socialinei aplinkai. Pareiškėjų teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais, tai yra hipotetinio pobūdžio teiginiai, subjektyvus situacijos vertinimas. PAV dokumentų rengėjas, atlikęs išsamią gyvenamosios teritorijos ir infrastruktūros analizę, nustatė, kad PŪV ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai, kitoms ūkio šakoms tiesioginio poveikio neturės. Be to, gyventojai turėtų įvertinti gerokai saugesnį eismą ir patogesnę infrastruktūrą, nes numatytos skirtingų lygių sankryžos 52,23 km ir 56,55 km, skirtingo lygio sankirta 48,34 km, jungiamieji keliai, 4 eismo juostos, 53,87 km ir 54,33 km įrengiami tuneliniai pravažiavimai.

15Agentūra Sprendime pripažino, kad suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai buvo įvertinti tinkamai, į jas buvo atsižvelgta, kiek tai buvo galima nagrinėjamoje situacijoje, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kad PŪV pasirinktoje vietoje yra leistina.

16Teigė, kad Ataskaita, atitinka Įstatymo ir Nuostatų reikalavimus. Agentūros Sprendimas priimtas išnagrinėjus Ataskaitą, PAV subjektų išvadas ir atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad Agentūra iš pareiškėjų jokių pastabų nebuvo gavusi.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kelprojektas“ atsiliepime į skundą prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Nurodė, kad Ataskaitoje įvertintos techninės inžinerinės galimybės, kraštovaizdžio, reljefo ypatumai, eismo ir visuomenės saugumas, triukšmą mažinančios priemonės, vienintele efektyvia ir neturinčia alternatyvų triukšmą mažinančia priemone laikytinas būtent triukšmo užtvarų – akustinių sienelių – įrengimas, kuris pagal ataskaitos sprendinius, taikytinas kartu su mažiau triukšmingos kelio dangos tiesimu. Pabrėžė, kad UAB „Kelprojektas“ sutartinius įsipareigojimus vykdė nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, nėra pagrindo naikinti ar keisti Ataskaitoje siūlomus projektinius sprendinius.

20UAB „Kelprojektas“ pateikė prašymą bylą nagrinėti bendrovės atstovams nedalyvaujant.

21Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į skundą prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Nurodė, kad ginčijamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas laikantis Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, įvertinus tiek PAV dokumentų rengėjo, tiek poveikio vertinimo subjektų patiektus duomenis, todėl pripažinti jį neteisėtu. Nuovažos į magistralinį kelią įrengimas neturės neigiamos įtakos pareiškėjų vykdomai veiklai ar turto patrauklumui. Pabrėžė, kad vienintele ir efektyvia mažinančia priemone laikytinas triukšmo užtvarų įrengimas, kuris taikytinas su mažiau triukšmingos kelio dangos tiesimu. Direkcijos vertinimu, pareiškėjų skundo teiginiai dėl triukšmo užtvarų įtakos pareiškėjų ūkinei veiklai ir verslo vystymui grindžiami prielaidomis ir pasvarstymais, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

23Trečiojo suinteresuoto asmens Direkcijos atstovai teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Direkcijos atstovas M. Puodžiukas pažymėjo, kad pareiškėjai nesilaikė privalomos tokiems ginčams nustatytos apskundimo tvarkos. Šiuo metu jau yra patvirtintas techninis projektas, kurio pareiškėjai neskundė. Jau yra priimti kiti procedūriniai sprendimai. Direkcijos atstovė J. Šarpytė-V. palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir akcentavo, kad triukšmo užtvarų statymas pagrįstas skaičiavimais, siekiant apsaugoti kiekvieną žmogų.

24Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Šešupės ūkis“ ir AS „Reverta“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, byla nagrinėjama jų atstovams nedalyvaujant.

25Skundas atmestinas.

26Byloje kilęs ginčas dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

27Remiantis byloje esančiais įrodymais, nustatyta, kad Agentūra, išnagrinėjusi PAV dokumentų rengėjo UAB „Kelprojektas“ parengtą A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15–56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – ir PAV programa), įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, 2015 m. spalio 7 d. raštu Nr. (15.4)-A4 - 11157 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“, vadovaudamasi Įstatymo 8 straipsnio 11 dalies nuostatomis, PAV programą patvirtino.

28Apie PAV programą buvo skelbiama: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios" 8; Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės seniūnijoje ir Marijampolės savivaldybės administracijoje.

29Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pagal atsakingos institucijos patvirtintą programą. Šioje ataskaitoje privalo būti išsamiai išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai. Agentūrai 2016 m. vasario 12 d. raštu Nr. SR16-00941 „Dėl sprendimo priėmimo dėl PŪV leistinumo“ buvo pateikta nagrinėti Ataskaita.

30Apie Ataskaitą visuomenė buvo informuota: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, Sasnavos ir Marijampolės seniūnijose bei Marijampolės savivaldybės administracijoje. Supažindinimas su Ataskaita įvyko 2015 m. gruodžio 3 d., kurio metu dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštu, t. y. UAB „Kelprojektas 2015 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. SR15-08029 T. N. ir UAB „Logivita“, B. G. raštu Nr. SR15-08035IĮ „Vegatransa savininkui raštu Nr. SR15-08030į jų pasiūlymą nerengti triukšmo užtvarų nurodė, kad rengiant kelio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimą atliktas perspektyvinio autotransporto keliamo triukšmo modeliavimas. Triukšmo sumažinimui numatyta įrengti tylesnė danga ir triukšmo užtvaros (sienutės). Transporto priemonių keliamo triukšmo mažinančių užtvarų (sienučių) įrengimas užtikrins, kad triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų aplinkose atitiktų higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos 2011 m. birželio 13 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 (toliau – ir Higienos norma HN 33:2011), reikalavimus. Taip pat nurodė, kad triukšmo užtvarų įrengimas prie kelio A5 54,521-55,081 km ir 55,784-56,607 km kairėje pusėje yra vienintelė efektyvi ir neturinti alternatyvų triukšmą mažinanti priemonė nagrinėjamoje situacijoje. Nurodė, kad siekiant užtikrinti, kad kelio rekonstravimo projektas atitiktų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, į pareiškėjų pateiktus pasiūlymus nerengti triukšmo užtvarų nėra galimybės atsižvelgti.

31Ataskaita 2016 m. vasario 24 d. buvo paskelbta viešai ir nustatytas terminas iki 2016 m. kovo 9 d. pateikti pasiūlymus iki šio termino Agentūrai pastabų ir pasiūlymų nepateikė.

32Agentūra Sprendime konstatavo, kad PAV programos ir Ataskaitos struktūra ir turinys atitiko Nuostatų reikalavimus, poveikio aplinkai vertinimas buvo atliekamas tiems aplinkos komponentams ir jų sudėtinėms dalims, kurioms reikšmingą neigiamą poveikį vertinti buvo numatyta PAV dokumentų rengėjo parengtoje ir Agentūros patvirtintoje PAV programoje, PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai. Agentūra, vadovaudamasi Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas), 20 punktu, priėmė Sprendimą kelio ruožo rekonstravimą leisti pagal parengtą Ataskaitą ir įvykdžius Sprendime nurodytas sąlygas.

33Sprendimo 5 Punkte „Planuojamos ūkinės veiklos aprašyme“ (Triukšmas ir vibracija) nustatyta, kad siekiant užtikrinti norminį triukšmo lygį, reikėtų taikyti triukšmą mažinančią priemonę – įrengti triukšmo užtvaras. Iš viso gyvenamųjų namų ir gyvenamųjų aplinkų apsaugai bus įrengiamos apie 7,93 km ilgio ir 2,5-6,0 m aukščio triukšmo užtvaros. Poveikio visuomenės sveikatai vertinime nurodyta, kad įgyvendinus projektą ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojų sveikatą saugančias priemones, reikšmingo neigiamo poveikio žmonių sveikatai nebus. Sprendimo 6 punkte „Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinka išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas“ siūloma aplinkosauginė priemonė – apsauga nuo triukšmo. Sprendimo 10 punkte „Sprendime nustatytos sąlygos“ nustatyta, kad veikla galės būti vykdoma įgyvendinus visa Ataskaitoje ir šiame sprendime nustatytas poveikį aplinkai mažinančias priemones bei neviršijant Ataskaitoje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų, poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, rodiklių (10.2). Be to, Sprendimo 11 punkte „Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą“ nurodyta, kad numatomos įrengti triukšmo užtvaros pagerins esamą akustinę situaciją artimiausių keliui gyvenamųjų namų aplinkoje ir užtikrins triukšmo higienos normos reikalavimus (11.3 punktas).

34Pareiškėjai nesutinka su Sprendimu ir teigia, kad jis neatitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

35Įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba 2) priima sprendimą. Taigi, atsakinga institucija – Agentūra, išnagrinėjusi ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi teisę priimti spendimą, nustatytą Įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, t. y. sprendimas –atsakingos institucijos motyvuotas nustatyta tvarka priimtas nustatytos formos dokumentas, nurodantis, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina, ar neleistina pasirinktoje vietoje.

36Teismo vertinimu, Sprendimas atitinka minėtas Įstatymo nuostatas ir buvo priimtas sprendimas, kad leistina PŪV pagal Ataskaitas ir sprendime nustatytas sąlygas.

37Sprendimas, be kita ko, turi atitikti VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, t. y. turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (VAĮ 8 str. 1 d.); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.). Vertintina, ar ginčijamas Sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

38Pažymėtina, kad pareiškėjai skundžia Sprendimą, t. y. galutinį pagal Įstatyme nustatytą procedūrą kompetentingo subjekto priimtą individualų teisės aktą. Pareiškėjai nei Programos, nei Ataskaitos, kaip suinteresuotos visuomenės atstovai, procese nedalyvavo ir pasiūlymų neteikė.

39Aprašo 33 punkte nustatyta, kad PAV dokumentų rengėjas pagal nustatytą formą (4 priedas) turi parengti argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

40Pareiškėjai UAB „Kelprojektas 2015 m. lapkričio 30 d., 2015 m. gruodžio 3 d. pateikė pasiūlymus nerengti triukšmo užtvarų.

41Teismo vertinimu, pareiškėjams į jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus PAV dokumentų rengėjas atsakė išsamiai ir argumentuotai, t. y. įvertinęs pasiūlymus ir pastabas, nustatė, kad vienintelė efektyvi ir neturinti alternatyvų triukšmą mažinanti priemonė yra triukšmo užtvarų įrengimas, kuris užtikrins, kad triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų aplinkose atitiktų higienos normos HN 33:2011 reikalavimus. Pareiškėjams su atsakymais buvo pateikti triukšmo lygio skaičiavimai, atsižvelgiant į pateiktus pareiškėjų pasiūlymus. Šiuo atveju pareiškėjai teismui nepateikė jokių duomenų, paneigiančių tokius skaičiavimus. Konstatuotina, kad UAB „Kelprojektas“ pareiškėjams atsakė ne formaliai, o argumentuotai ir išsamiai. Agentūra nenustatė, kad PAV dokumentų rengėjas būtų netinkamai atsakęs į pareiškėjų pateiktus pasiūlymus. Ta aplinkybė, kad pareiškėjai nesutinka su atsakymo turiniu, nepaneigia tinkamai išnagrinėtų pareiškėjų pasiūlymo turinio.

42Pareiškėjai, kaip suinteresuota visuomenė, nepasinaudojo teise pateikti prašymus Agentūrai dėl poveikio aplinkai vertinimo, kaip tai yra numatyta Aprašo 201 punkte ir 36.2 papunktyje. Konstatuotina, kad Agentūra tinkamai vertino, jog suinteresuota visuomenė, gavusi motyvuotas pasiūlymų ir pastabų įvertinimo išvadas, daugiau pastabų ir pasiūlymų neturėjo, pretenzijų dėl pateiktų atsakymų nebuvo pareiškusi, UAB „Kelprojektas“ atsakymų neginčijo. Šiuo atveju patys pareiškėjai pasirinko tokį savo teisių gynimo būdą. Programa ir Ataskaita buvo skelbiamos viešai, todėl pareiškėjai kiekvienoje planavimo stadijoje turėjo teisę reikšti pasiūlymus, pastabas. Šiuo atveju tik galutiniame etape, pareiškus pastabas PAV dokumentų rengėjui, negali būti paneigti kitų etapų metu priimtų dokumentų teisėtumas ir pagrįstumas.

43Pažymėtina, kad Sprendimo 5 papunktyje, dalyje „Triukšmas ir vibracija“ „esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaičiuotas pagal vidutinis metinis paros eismo intensyvumas duomenis. Prognozuojamas eismo intensyvumas apskaičiuotas taikant eismo intensyvumo kitimo koeficientus pagal Europos Komisijos prognozę ir priėjo išvadą kad vienintelės efektyvios priemonės, leisiančios užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, yra transporto priemonių keliamo triukšmo mažinančių užtvarų ir tylesnės kelio dangos įrengimas. Nei Agentūra, nei teismas nenustatė PAV dokumentų rengėjo Ataskaitoje nurodytos priemonės triukšmui sumažinti – triukšmo užtvaros, reikalingumu ir būtinybe. Pareiškėjai nepaneigė būtinybės, siekiant tinkamai įvykdyti keliamus triukšmo apsaugos lygio reikalavimus, taikyti būtent šią priemonę. Triukšmo užtvarų įrengimas skirtas ne tik pareiškėjų, bet ir visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti ir akivaizdu, kad tik tokiu būdu bus užtikrinamas leistinas triukšmo lygį bei galima vykdyti PŪV. Pareiškėjai nepaneigė UAB „Kelprojektas“ atliktų skaičiavimų, taikytų metodų dėl eismo intensyvumo, keliamo triukšmo ir būtinybės tokiu būdu apsaugoti visuomenės interesus.

44Pareiškėjai teigia, kad nebuvo vertinama PŪV įtaka jų materialinėms vertybėms. Teismas su tokiais pareiškėjų teiginiais nesutinka ir juos atmeta kaip nepagrįstus. Programoje, Ataskaitoje nurodyta, kad vadovaujantis KTR 1.01:2208 „automobilių keliai“ reikalavimais AM kategorijos keliui, į pareiškėjų sklypus numatyti nuvažiavimai nuo greta pagrindinio kelio projektuojamų jungiamųjų kelių. Planuojamos tarp pagrindinio ir jungiamojo kelių įrengti triukšmo užtvaros patekimo į sklypus neribos. Komercinės paskirties objektų matomumui padidinti pasiūlyta įrengti dalinai skaidrias triukšmo užtvaras. Pareiškėjai savo teiginių dėl neigiamos reikšmės jų vystomai veiklai nepagrindė. Ataskaitoje pateikti Triukšmo sklaidos žemėlapiai patvirtina, kad tik nutiesus mažiau triukšmingą kelio dangą ir įrengus triukšmo užtvaras Ataskaitoje nurodytuose kelio ruožuose norminis triukšmo lygis būtų užtikrintas. Ataskaitoje motyvuotai padaryta išvada dėl būtinybės įrengti triukšmo užtvarą. Taigi, kitų alternatyvių galimybių nebuvo nustatyta. Pažymėtina, kad atsižvelgus į pareiškėjų interesus, buvo vertinamas ir vizualinis poveikis aplinkai, t. y. pusiau skaidria sienele nuspręsta rengti triukšmo užtvaras namų matomumui užtikrinti ir namų šešėliavimui išvengti, įskaitant ir kad reklaminiai skydai nebūtų uždengti. Pažymėtina, kad sienelės skaidrumo lygis bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. Pareiškėjai nenurodė, kokiais skaičiavimais ir metodais remdamiesi jie grindė savo poziciją dėl neigiamos įtakos materialinėms vertybėms.

45Tai, kad pareiškėjai gali patirti tam tikrų nepatogumų, savaime negali būti vertinama, jog atsakovė netinkamai įvertino Ataskaitą. Šiuo atveju Agentūrai buvo pateiktos privalomų subjektų teigiamos išvados, o suinteresuota visuomenė (pareiškėjai) pasiūlymų Agentūrai nepateikė (Įstatymo 10 straipsnio 1 dalis). Taigi šioje procedūros stadijoje, nesant suinteresuotos visuomenės siūlymų, atsakovė neturėjo pagrindo papildomai vertinti tų aplinkybių, kuriomis pareiškėjai skundą teismui grindžia. Teismo vertinimu, Ataskaitoje atliktas vertinimas yra pakankamas ir pagrindžiantis padarytas išvadas. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta visuma nustatytų aplinkybių buvo tinkamai ištirta, vertinant visumą bei komponentų tarpusavio sąveiką. Pareiškėjai nenurodė, kokių konkrečių Nuostatų ar Aprašo reikalavimų neatitinka Programa ir Ataskaita.

46Taip pat pareiškėjai nesutiko su Sprendimo išvada, kad PŪV neturės tiesioginio poveikio socialinei ekonominei aplinkai, t. y. teigė, kad žlugs verslas arba patirs didelį nuosmukį, bus atleisti darbuotojai, privažiavimas nebus nei saugesnis, nei patogesnis.

47Pareiškėjai šių teiginių nepagrindė jokiais įrodymais, o PAV dokumentų rengėjas, atlikęs išsamią gyvenamosios teritorijos ir infrastruktūros analizę, nustatė, jog PŪV ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai, kitoms ūkio šakoms tiesioginio poveikio neturės. Ataskaitoje detaliai išanalizuotos ir įvertintos aplinkybės, pagrįstos atliktais skaičiavimais, aplinkosauginėmis rekomendacijomis, moksline literatūra. Teismui nekilo abejonių dėl Ataskaitos išsamumo, atitikties Aprašo reikalavimams. Pareiškėjų manymas, kad bus mažinančių darbo vietų, verslas turės žlugti yra hipotetinio pobūdžio pasvarstymai, kurie nepaneigia Ataskaitoje atliktų tyrimų ir išvadų teisingumo bei pagrįstumo. Jokių realių skaičiavimų ir neigiamų pokyčių verslui įrodymais nepagrindė (nepateikė duomenų apie vystomą verslą, planuojamus verslo plėtros planus ir t. t.). Pateiktas turto vertinimas ir pareiškėjų teiginiai, kad bus mažinamas darbuotojų skaičius, laikytini subjektyviais.

48Pažymėtina, kad pareiškėjų siūlytos alternatyvos neįpareigoja priimti tokio sprendimo, kuris tenkintų tik jų interesus. Šiuo atveju visuma Įstatymo 9 straipsnyje nustatytų sąlygų, sudaro prielaidas priimti Spendimą, kuriame turi būti įvertinta visuma veiksnių.

49Teismas pareiškėjų teiginius, kad UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės rengti Ataskaitos, pripažįsta nepagrįstais. Teismas neturi pagrindo abejoti, kad pagal užsakovo Departamento sudarytą sutartį UAB „Kelprojektas“ buvo vykdomi darbai ir bendrovės specialistai atitiko Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje PAV rengėjui keliamus reikalavimus ir parengė Ataskaitą pagal konkrečią užduotį. Pareiškėjai nepateikė duomenų, patvirtinančių jų nurodytas teiginius, kad minėta bendrovė neturėjo teisės rengti dokumentų.

50Pareiškėjai iš esmės nepritaria neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti parinktai priemonei – triukšmo užtvarų įrengimui. Minėta, kad atlikus PAV procedūras, triukšmo užtvarų įrengimas pripažintas vienintele priemone užtikrinančia, kad PŪV atitiks triukšmo normas, nustatytas Higienos normoje HN 33:2011, kurios 1 punkte nustatyta, kad ši higienos norma nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. Minėtos higienos normos 2 punkte nustatyta, kad triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų.

51Pareiškėjų teigimu, gali būti taikoma ir mažesniu nei 40 m. atstumu triukšmo ribiniai dydžiai. Šie jų teiginiai atmestini kaip nepagrįsti. Teismo vertinimu, minėtų higienos normos reikalavimų Ataskaitoje dokumentų rengėjas laikėsi, o pareiškėjų teiginiai, kad galėjo būti ir mažesniu atstumu taikomi ribiniai triukšmo dydžiai vertinami kaip pareiškėjų subjektyvus požiūris. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad esminė higienos normos paskirtis užtikrinti tokius ribinius dydžius, kad triukšmo poveikis nedarytų neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.

52Remiantis informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis, nustatyta Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinėje byloje Nr. eI-3382-402/2016 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00346-2016-5) pagal T. N. ir UAB ,,Logivita“ skundą ir 2016 m. spalio 4 d. nutartimi bylą nutraukė, konstatavęs, kad pareiškėjų ginčijamas UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 negali būti ginčo administraciniuose teismuose dalyku. Pažymėtina, kad minėtoje administracinėje byloje nustatyti faktai turi prejudicinę galią ir nagrinėjamam ginčui (Administracinių bylų teisenos 57 straipsnio 2 dalis). Minėtoje administracinėje byloje teismas konstatavo, kad, remiantis Aprašo ir Tvarkos aprašo nuostatomis, pareiškėjai, pirmiausiai turėjo kreiptis i Agentūrą ir tik tuo atveju, jeigu, pareiškėjų nuomone, Agentūros pateikta informacija klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jie atsakymo būtų negavę per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta ar priimtas kitas sprendimas, pareiškėjai galėtų tinkamai įgyvendinti teisę skųsti institucijos veiksmus ar vilkinimą juos atlikti. Padarė išvadą, kad pareiškėjai nesilaikė aukščiau nurodytuose teisės aktuose nustatytos apskundimo tvarkos.

53Taigi, Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-3382-402/2016 2016 m. spalio 4 d. nutartyje konstatavo, kad pareiškėjai nesilaikė Apraše ir Tvarkos apraše nustatytos apskundimo tvarkos, t. y. nei Programos, nei Ataskaitos neskundė. Kadangi pareiškėjai, kaip suinteresuota visuomenė, Agentūrai nepateikė pasiūlymų ir pastabų, tai įvertinus visumą Programoje ir Ataskaitoje atliktų vertinimų, skaičiavimų, kurie pagrįsti nurodytais metodais, moksline literatūra, Sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu. Pareiškėjų nesutikimas Sprendimo priėmimo stadijoje vertinamas kaip subjektyvus situacijos vertinimas, kuris nepagrįstas jokiais įrodymais. Pažymėtina, kad pareiškėjai neskundė ir kitų po Sprendimo priėmimo besitęsiančių teisinių procedūrų, kaip teismo posėdyje patvirtino Direkcijos atstovas, techninio projekto bei statybos leidimo išdavimo. Pareiškėjai nepateikė jokių duomenų, kad minėtus aktus skundė. Pažymėtina, kad pareiškėjai jau vėlesnėse procedūrose priimtus sprendimus gali ginčyti kompleksiškai keldami jiems aktualius klausimus, siekdami apginti jų galimai pažeistas teises. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų poreikiai negali būti vertintini kaip prioritetiniai visuomenės poreikiams ir jau po Sprendimo priėmimo toliau procedūrai tęsiantis, remiantis pareiškėjų skundo argumentais, kurie nepaneigia Sprendimo teistumo ir pagrįstumo, pareiškėjų skundas negali būti tenkintas.

54Teismo vertinimu, Agentūros Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinka Įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir individualiam teisės aktui keliamus reikalavimas. Priimtas pagal atsakovei suteiktą kompetenciją, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Teismas nenustatė aplinkybių dėl kurių Sprendimas turi būti naikinamas, o Ataskaita tikslintina. Darytina išvada, kad Agentūra teisėtai ir pagrįstai pagal jai suteiktą kompetenciją konstatavo, jog Direkcijos PŪV, įvertinus taikytinų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį, galimą poveikį aplinkai, sprendimu leistina pasirinktoje vietoje.

55Pažymėtina, kad pareiškėjai teismui pateikė abstraktų prašymą skirti turto vertinimo ekspertizę, tačiau teismas, įvertinęs ginčo pobūdį ir teisinius santykius reglamentuojančius aktus, šio prašymo netenkina.

56Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

57Atmetus pareiškėjų skundą, jie neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

59Pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. įmonės ir individualios įmonės „Vegatransa“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

60Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Pareiškėjai T. N., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 4. Pareiškėjai skunde nurodė, kad, susipažinę su Lietuvos automobilių kelių... 5. Pasak pareiškėjų, Sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir neteisingas,... 6. Pabrėžė, kad į suinteresuotos visuomenės išsakytas pastabas, prašymus... 7. Akcentavo, kad Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo... 8. Pareiškėjų atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes... 9. Pareiškėja B. G. ir įmonės savininkė palaikė skunde išdėstytas... 10. Kitiems pareiškėjams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta... 11. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą jį... 12. Atsiliepime nurodė, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Agentūra,... 13. Nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos jų materialinėms... 14. Nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos socialinei... 15. Agentūra Sprendime pripažino, kad suinteresuotos visuomenės pastabos ir... 16. Teigė, kad Ataskaita, atitinka Įstatymo ir Nuostatų reikalavimus. Agentūros... 17. Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kelprojektas“ atsiliepime į skundą... 19. Nurodė, kad Ataskaitoje įvertintos techninės inžinerinės galimybės,... 20. UAB „Kelprojektas“ pateikė prašymą bylą nagrinėti bendrovės atstovams... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie... 22. Nurodė, kad ginčijamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas... 23. Trečiojo suinteresuoto asmens Direkcijos atstovai teismo posėdyje palaikė... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Šešupės ūkis“ ir AS „Reverta“... 25. Skundas atmestinas.... 26. Byloje kilęs ginčas dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 27. Remiantis byloje esančiais įrodymais, nustatyta, kad Agentūra,... 28. Apie PAV programą buvo skelbiama: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos... 29. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad poveikio aplinkai vertinimo... 30. Apie Ataskaitą visuomenė buvo informuota: respublikiniame laikraštyje... 31. Ataskaita 2016 m. vasario 24 d. buvo paskelbta viešai ir nustatytas terminas... 32. Agentūra Sprendime konstatavo, kad PAV programos ir Ataskaitos struktūra ir... 33. Sprendimo 5 Punkte „Planuojamos ūkinės veiklos aprašyme“ (Triukšmas ir... 34. Pareiškėjai nesutinka su Sprendimu ir teigia, kad jis neatitinka VAĮ 8... 35. Įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad atsakinga institucija,... 36. Teismo vertinimu, Sprendimas atitinka minėtas Įstatymo nuostatas ir buvo... 37. Sprendimas, be kita ko, turi atitikti VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, t. y.... 38. Pažymėtina, kad pareiškėjai skundžia Sprendimą, t. y. galutinį pagal... 39. Aprašo 33 punkte nustatyta, kad PAV dokumentų rengėjas pagal nustatytą... 40. Pareiškėjai UAB „Kelprojektas 2015 m. lapkričio 30 d., 2015 m. gruodžio 3... 41. Teismo vertinimu, pareiškėjams į jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus PAV... 42. Pareiškėjai, kaip suinteresuota visuomenė, nepasinaudojo teise pateikti... 43. Pažymėtina, kad Sprendimo 5 papunktyje, dalyje „Triukšmas ir vibracija“... 44. Pareiškėjai teigia, kad nebuvo vertinama PŪV įtaka jų materialinėms... 45. Tai, kad pareiškėjai gali patirti tam tikrų nepatogumų, savaime negali... 46. Taip pat pareiškėjai nesutiko su Sprendimo išvada, kad PŪV neturės... 47. Pareiškėjai šių teiginių nepagrindė jokiais įrodymais, o PAV dokumentų... 48. Pažymėtina, kad pareiškėjų siūlytos alternatyvos neįpareigoja priimti... 49. Teismas pareiškėjų teiginius, kad UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės... 50. Pareiškėjai iš esmės nepritaria neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti... 51. Pareiškėjų teigimu, gali būti taikoma ir mažesniu nei 40 m. atstumu... 52. Remiantis informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis, nustatyta Kauno... 53. Taigi, Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 54. Teismo vertinimu, Agentūros Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, t. y.... 55. Pažymėtina, kad pareiškėjai teismui pateikė abstraktų prašymą skirti... 56. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų skundas atmetamas kaip... 57. Atmetus pareiškėjų skundą, jie neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 59. Pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B.... 60. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...