Byla 2-1077-395/2011
Dėl sprendimų viešajame konkurse panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Deividui Soloveičikui, Agnei Buinauskaitei, G. P., atsakovo atstovui advokatui Evaldui Skurvydui, trečiųjų asmenų atstovu advokatui Adomui Kunčiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo WTE Wassertechnik GmbH ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Kauno vandenys“, tretiesiems asmenims Meyer & John GmbH & Co, Vilniaus filialui, Stulz Wasser – und prozesstechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ dėl sprendimų viešajame konkurse panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas WTE Wassertechnik GmbH (toliau „Ieškovas“ arba „Tiekėjas“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo UAB „Kauno vandenys” sprendimą paskelbto atviro konkurso dėl trečiojo asmens pasiūlymą laikyti atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus ir tuo pačiu panaikinti atsakovo UAB „Kauno vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę ir sprendimą paskelbti trečiojo asmens Meyer & John GmbH Co, Stulz - und prozessertechnik ir UAB „Dzūkijos statyba“ pateiktą pasiūlymą, panaikinti atsakovo UAB „Kauno vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis bei pripažinti negaliojančia atsakovo UAB „Kauno vandenys“ ir trečiojo asmens Meyer & John GmbH & Stulz Wasser – und prozesstechnik ir UAB “Dzūkijos statyba” sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Ieškovas taip pat prašo įpareigoti atsakovą UAB “Kauno vandenys” ir trečiuosius asmenis sugrąžinti viešojo konkurso dalyvius į pradinę padėtį ir tęsti viešojo pirkimo procedūras VPĮ nustatyta tvarka bei priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas UAB “Kauno vandenys” ir tretieji asmenys su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsiliepimuose nurodo, kad organizuojant atvirąjį konkursą dėl „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos“ VPĮ nuostatos nebuvo pažeistos, t. y. visi konkurso dalyviai turėjo galimybę susipažinti su viešojo pirkimo konkurso sąlygomis ir specifiniais reikalavimais, keliamais „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos“ rangovams.

4Tiek atsakovo atstovai, tiek trečiųjų asmenų atstovas nurodo, jog vykdant ieškovo ginčijamąjį viešąjį konkursą nebuvo pažeist nei VPĮ nuostatų reikalavimai, nei su šiuo teisės aktu susijusios procedūros, todėl prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5Ieškovo ieškinys atmestinas.

6Teismas, nagrinėdamas ginčą tarp šalių pažymi, jog VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo) turinio išraiška, todėl šie principai ir taikomi pirmiausia, sprendžiant tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus. Tuo pačiu teismas pažymi, kad ginčo atveju neabejotinai yra reikšmingas ne tik subjekto, galinčio patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymo pobūdis. Vertinant šias aplinkybes, teismas pažymi, jog ginčo reikalavimų patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu, kadangi būtent ieškovo reikalavimų patenkinimas ginčo atveju sąlygotų žymų perkamos viešojo konkurso būdu paslaugos kainos padidėjimą (nuo 34 iki 44 milijonų litų), todėl itin svarbu, ar ieškovo nurodomi ginčo atveju Viešųjų pirkimų principų ir įstatymų imperatyviųjų nuostatų pažeidimai buvo esminiai ir ar jų pasekoje gali būti patenkinti ieškovo reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas WTE Wassertechnik Gmbh reikšdamas ieškinį teisme, nurodo, kad pagal atsakovo viešai paskelbto konkurso sąlygas dėl „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos“ nurodo, jog sąmoningais, t. y. tyčiniais atsakovo ir trečiųjų asmenų veiksmais, neatsižvelgiant į VPĮ nuostatas, buvo kliudoma dalyvauti viešajame konkurse ir būti pripažintu ginčo konkurso nugalėtoju. Atsakovo sudaryta viešųjų pirkimų komisija, kuri, susipažinusi su konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, 2010 m. kovo 29 d. posėdyje nusprendė, jog trečiųjų asmenų Meyer & John GMB & Co Vilniaus filialo, Stultz Wasser – und prozesstechnik GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba“ pateiktas pasiūlymas (t. 1, b. l. 65-67) dėl „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos“ geriausias iš visų pateiktų viešojo pirkimo konkurso dalyvių. Šį pasiūlymą viešojo pirkimo konkurso organizatorius, t. y. atsakovas, priėmė, atsižvelgdamas į atviro konkurso darbų pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus (t. 1, b. l. 107-202) bei įvertinęs konkurso dalyvių pasiūlytų paslaugos pirkimo sąlygų patikimumą ir turimą patirtį aukščiau paminėtų darbų atlikimo srityje. Tai, kad trečiųjų asmenų, sudariusių ginčo konkurso darbų atlikimui būtiną jungtinės veiklos partnerystės sutartį, kompetencija ir kvalifikacija atitinka konkurso dalyviams keliamus reikalavimus, patvirtina teismui pateikti byloje esantys duomenys (t. 2, b. l. 29-36; 61-82), kurių nepaneigia ieškovo 2010 m. liepos 20 d. patikslintame ieškinio pareiškime (t. 2, b. l. 100-119) nurodyti argumentai.

8Šią išvadą teismas daro, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas, būdamas susipažinęs su 2010 m. sausio 6 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 1 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto ginčo konkurso sąlygomis ir reikalavimais, jokių prieštaravimų, susijusių su trečiųjų asmenų neatitikimu konkurso dalyviams keliamais reikalavimais nereiškė. Tik bylos nagrinėjimo eigoje, t. y. po to, kuomet ieškovas, pavėlavęs pateikė pretenziją dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo (t. 2, b. l. 9-11), paaiškėjo, kad ieškovas ginčija ne tik konkurso rezultatus, bet ir laiko, jog tretieji asmenys negalėjo dalyvauti konkurse, nes jie kaip tiekėjai neatitinka Konkurso 5.1.4 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovo atstovai nurodo, kad tretysis asmuo Stulz H+E GmbH pagal savo kvalifikaciją nėra įrengęs miesto nuotekų dumblo džiovinimo įrenginių, todėl jau vien dėl šios aplinkybės ginčo konkurso komisijos priimti sprendimai turėtų būti pripažinti negaliojančiais ir ieškovo ieškinys patenkintas. Šiuos ieškovo teiginius paneigia teismui pateikti trečiųjų asmenų kvalifikaciją patvirtinti oficialūs duomenys (t. 6, b. l. 9-19; 31-43 ir 61-72), iš kurių matyti, jog netgi jeigu ieškovas ir laikytų, kad kitų viešojo pirkimo konkurso dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai buvo neatitinkantys paskelbto konkurso sąlygoms, turėjo realią galimybę reikšti atsakovui, kaip viešųjų pirkimų organizatoriui, pretenzijas dėl to, tačiau to nepadarė. Kartu pažymėtina, jog ieškovas nepagrįstai teigia, jog trečiojo asmens Stulz H +E GmbH teismui pateikti duomenys apie miesto nuotekų įrenginių įrengimą Vokietijoje alaus darykloje Badishe Staasbrauewerei Rothaus AG atitinka konkurso dalyvių kvalifikaciniams reikalavimams, nes paminėtų dumblo džiovinimo įrenginių atitikimą Konkurso 5.1.4 p. reikalavimams patvirtina ne tik atsakovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, duoti teisminio bylos nagrinėjimo metu, bet ir oficialūs Grafehausen Burmistro tarnybos 2010-10- 25 bei Waldshut rajono administracijos Aplinkos apsaugos tarnybos 2010- 11- 08 raštai (t. 9, b. l. 65, 66-68 ir 70-75). Be jau nurodytų įrodymų trečiojo asmens atliekamų nuotekų valymo įrenginių statybos atitikimą konkurso dalyvių reikiamai kvalifikacijai patvirtina ir pateikto sąrašo duomenys (t. 9, b. l. 76-79), Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Inžinierinės ekologijos katedros 2011-01-12 specialistų išvada (t. 9, b. l. 113, 114-116). Taigi teismas, įvertinę aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad trečiųjų asmenų turima patirtis ir kvalifikacija buvo pagrįstai atsakovo įvertinta kaip tenkinanti Konkurso sąlygose išdėstytus reikalavimus, nes šią teismo išvadą detaliai patvirtina pirkimo dokumentų paaiškinimuose pateikti atsakymai į visus, t. sk. ir į ieškovo, ginčijamus klausimus (t. 9, b. l. 158-182).

9Nesudaro pagrindo ieškovo pareikštam ieškiniui patenkinti ir ieškovo teiginys, kad atsakovas, vykdydamas viešąjį konkursą dėl nuotekų valymo įrenginių statybos pažeidė Europos Tarybos direktyvos 91/271/ EEB dėl miesto nuotekų valymo nuostatas. Šiuo atveju 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. D-376 patvirtinto „Nuotekų tvarkymo reglamento“ 31 punktas nurodo, jog gamybines nuotekas galima išleisti į komunalinę nuotekų nuotekyną, o to paties reglamento 36 punkte įtvirtinta, kad nuotekų tvarkymui, įskaitant ir gamybines nuotekas, taikomi bendrieji reikalavimai, todėl – akivaizdu, kad vadovaujantis ieškovo nuorodomis, t. y. STR 4 punktu būtų taikomi kitokie reikalavimai nei miesto ar buitines nuotekas valančioms valykloms.

10Vertinant ieškovo teiginį, jog trečiojo asmens UAB „Dzūkijos statyba“ vadovo teistumas, ginčo konkurso atveju buvo neabejotinas VPĮ 33 straipsnio pažeidimas, kuris pats savaime jau yra pagrindas viešojo konkurso komisijos priimtiems sprendimams pripažinti neteisėtais, laikytinas nepagrįstu. Šiuo atveju teismas, spręsdamas ginčą tarp šalių nelaiko, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 4.2.3 punkte įtvirtintų reikalavimų, nes vieno iš jungtinės veiklos partnerių UAB „Dzūkijos statyba“ vadovui apkaltinamasis nuosprendis buvo priimtas ir įsiteisėjo ne konkurso dalyvių registravimo metu, o konkurso dalyvių pasiūlymo vertinimo metu šiai akcinei bendrovei teisėtai atstovavo sutinkamai su ABĮ reikalavimais 2010 m. birželio 4 d. UAB „Dzūkijos statyba“ valdybos posėdyje paskirtas naujas administracijos vadovas A. R. (t. 4, b. l. 193-195). Todėl teismas vertina, kad ginčo atveju VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3 punkte nurodyti reikalavimai nebuvo pažeisti, o atsakovas pagrįstai sprendė, kad jungtinės veiklos partneris UAB „Dzūkijos statyba“ atitinka Konkurso dalyvių 4.2.3 punkte įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą. Detaliau šių aplinkybių teismas neaptaria, nes jau po to, kai atsakovas gavo 2010 – 06 – 01 pretenziją, iš trečiųjų asmenų buvo pareikalauta pažymos iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl jungtinės veiklos partnerio UAB „Dzūkijos statyba“ vadovo teistumo. Atsakovui buvo pateikta 2010-06-10 pažyma Nr. (6-4) 28R-10104, kurioje nurodyta, kad šios įmonės vadovas ir buhalterė neteisti už veikas, nurodytas VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje (t. 4, b. l. 196).

11Teismas, analizuodamas aukščiau nurodytų aplinkybių visumą sprendžia, kad ieškovo ginčo atveju nurodomi kaip esminiai viešųjų pirkimų principų pažeidimai negali būti vertinami kaip esminiai, nes vien skirtingas tiekėjų sąlygų traktavimas viešai paskelbtame ginčo konkurse nereiškia diskriminacijos. Diskriminacijai pripažinti būtina nustatyti, ar galima atitinkamas tiekėjams žinomų perkančiosios organizacijos kriterijų vertinimas esminiai pažeidžia konkurso dalyvių teises ir sąlygoja šio konkurso, o tuo pačiu ir priimtų sprendimų viešajame konkurse, neteisėtumą. Teismas darydamas aukščiau paminėtą išvadą atsižvelgia į tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nei skaidrumo, nei lygiateisiškumo principų pažeidimo nebus, jei perkančioji organizacija konkurso dalyviams paaiškins (patikslins) pirkimo dokumentus, nekeisdama konkurso sąlygų turinio esmės. Skaidrumo principo kaip lygiateisiškumo principo pažeidimu kvalifikuotini veiksmai, kuriais keičiamos sudaromos bei sudarytos ir vykdomos viešojo pirkimo sąlygos, todėl teismui ginčo atveju nenustačius ieškovo nurodomų pagrindų dėl atsakovo perkamų darbų viešojo konkurso būdu neteisėtumo, laikytinas nepagrįstu ir atmestinas ieškovo patikslinto ieškinio (t. 8, b. l. 171-183) reikalavimas dėl 2010-08-06 Kauno dumblo įrenginių statybos rangos sutarties Nr. 5-274 (t. 8 b. l. 184-185) negaliojimo (CPK 178 straipsnis).

12Atmetant ieškinį teismas nurodo, kad šiuo atveju sutinka su atsakovo ir trečiųjų asmenų atsiliepimų į ieškinį argumentu, jog ieškovas, ginčydamas viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus, praleido VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatytą ieškinio senaties terminą, nes šis terminas ginčo atveju suėjo 2010-06-28, o ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2010-06-29 (t. 1, b. l. 85), todėl jau vien ši aplinkybė ginčo atveju pati savaime sudaro savarankišką pagrindą ieškiniui atmesti (CK 1.31 straipsnio 1 dalis).

13Atmetus ieškinį iš ieškovo sutinkamai su CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimais priteistinos valstybei byloje patirtos procesinių dokumentų vertimo ir jų įteikimo išlaidos (t. 4, b. l. 169). Taip pat iš ieškovo priteistinos atsakovo ir trečiųjų asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos pagal teismui pateiktus proceso dalyvių duomenis (t.9, b. l. 129-133 ir t. 9, b. l. 117-118, 119-120, 121-122, 123-125) (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 269 – 271 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovo WTE Wassertechnik GmbH (įmonės kodas 3100358546, buveinės adresas Savanorių pr.192, LT- 44151 Kaunas, a.s. Nr. 90 7044 0600 0525 7721 AB SEB bankas) 16860 Lt (šešiolika tūkstančių aštuonis šimtus šešiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Kauno vandenys (įmonės kodas 132751369, buveinės adresas Aukštaičių g. 43, LT-44158, Kaunas, a.s. LT44 7044 0600 0308 9823, AB SEB bankas).

17Priteisti iš ieškovo WTE Wassertechnik GmbH (įmonės kodas 3100358546, buveinės adresas Savanorių pr.192, LT- 44151 Kaunas, a.s. Nr. 90 7044 0600 0525 7721 AB SEB bankas) trečiajam asmeniui Meyer & John GmbH & Co, Vilniaus filialui (įmonės kodas 300033003, buveinės adresas Vytenio g. 9/Vivulskio g. 25, Vilnius, a.s. Nr. LT70 4010 0424 0149 5925, AB DnB Nord bankas) 40923,95 Lt (keturiasdešimt tūkstančių devynis šimtus dvidešimt tris litus, 95 ct) advokatų teisinių paslaugų išlaidų.

18Priteisti iš ieškovo WTE Wassertechnik GmbH (įmonės kodas 3100358546, buveinės adresas Savanorių pr.192, LT- 44151 Kaunas, a.s. Nr. 90 7044 0600 0525 7721 AB SEB bankas) 345,86 Lt (tris šimtus keturiasdešimt penkis litus, 86 ct) procesinių dokumentų įteikimo ir vertimo išlaidų valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai