Byla II-33-121/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovui advokatui Jonui Leikauskui, ATP protokolą surašiusios institucijos atstovei Aurelijai Blažytei, nukentėjusiajai A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens (pareiškėjo) R. P. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (MST) Administracinės komisijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo (ATP) byloje panaikinimo (ATP protokolą surašiusi institucija- Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Vilniaus miesto 2-asis policijos komisariatas (PK), nukentėjusioji- A. P.) ir

Nustatė

3Vilniaus AVPK Vilniaus miesto 2-ojo PK tyrėja R. P. 2009 m. spalio 1 d. surašė ATP protokolą Nr. R 282391 už tai, kad šis 2009 m. rugsėjo mėn., Vilniuje, ( - ) g. 18, savavališkai, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, vykdydamas savo tariamą teisę, ginčijamą kito asmens, nepadaręs žalos kitiems asmenims, trukdė A. P. ir V. P. vykdyti rekonstrukcijos darbus, t.y., jų pasamdytiems rangovams vykdyti statybos leidime numatytus šilumos trasos tiesimo darbus ir tuo savo veika pažeidė Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 188 straipsnį (b.l.16).

4Vilniaus MST Administracinė komisija (toliau- institucija, nagrinėjusi administracinę bylą, Komisija) 2009 m. spalio 22 d. nutarimu ATP byloje Nr. A11-5171, už pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje, padarymą R. P. skyrė 150 Lt baudą (b.l.11-12).

5R. P. prašo panaikinti Komisijos 2009-10-22 nutarimą Nr. A11-5171 kaip neteisėtą ir bylą nutraukti bei priteisti turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas. Paaiškina, kad administracinė byla jo atžvilgiu išnagrinėta pažeidžiant ATPK 272 str. 1 dalies reikalavimus. Apie bylos nagrinėjimą 2009-10-22 jam buvo pranešta, bet 2009-10-21 jis susirgo ir 2009-10-21 raštu kreipėsi į Komisijos pirmininką su prašymu bylą nagrinėti vėliau. Jo prašymas buvo užregistruotas, tačiau į jį nebuvo atsižvelgta. Kodėl bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas, skundžiamame nutarime nepasisakyta. Byla buvo išnagrinėta jam nedalyvaujant, nesuteikiant galimybės pateikti įrodymus, gintis nuo pareikšto kaltinimo. Tuo buvo pažeistos pareiškėjo teisės. Skundžiamo nutarimo kopiją pareiškėjas gavo tik 2009-11-05 Komisijos buveinėje. Nutarimas paštu jam nebuvo siųstas. Skundžiamo nutarimo konstatuojamoje dalyje neteisingai nurodytos faktinės aplinkybės. Sutikimo tiesti šiluminę trasą per R. P. leidyklai priklausančią teritoriją leidykla niekam niekada nėra davusi, o statybos leidimo išdavimo teisėtumo klausimas yra nagrinėjamas teismuose (b.l. 3-4).

6Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai paaiškino, kad R. P. taip pat teikė policijai pareiškimus apie Pūrų mėginimus prievarta kasinėti jo žemės sklypą, jie dalyvavo teismuose, tad žinojo apie ginčijamą statybos leidimą. Prašydamas atidėti bylos nagrinėjimą, R. P. nurodė rimtą motyvą, Komisija galėjo pareikalauti pateikti įrodymus. Kai R. P. 2004m. davė sutikimą rekonstrukcijai, Pūrai nebuvo įsigiję tarpinių patalpų iš savivaldybės, tad poreikio prisijungimui prie šilumos tiekimo tinklų iš viso nebuvo, o kai Pūrai įsigijo papildomas patalpas, jokių sutikimų nebeprašė. Be to, jei kasinėjimo darbai atliekami svetimoje teritorijoje, duodamas ne sutikimas, o pasirašoma sutartis.

7ATP protokolą surašiusios institucijos atstovė skundą prašė atmesti, paaiškino, kad ji, kaip tyrėja, surašė ATP protokolą, remdamasi tuo metu turėtais ir galiojusiais teisės aktais bei dokumentais- statybos leidimu. Ji negalėjo žinoti, kad teismas po kurio laiko jį panaikins, be to, tai civilinis ginčas, kurį išnagrinėti yra ne jos kompetencijoje.

8Nukentėjusioji skundą prašė atmesti, paaiškino, kad jie 2003m. irgi pasirašė P. analogišką sutikimą, pagal kurį jis atliko visokius kasinėjimo darbus, tad jie manė taip pat turį teisę atlikti kasinėjimo darbus, nes pagal išduotas technines sąlygas jie gavo leidimą prisijungti prie visuomeninių šilumos tinklų. R. P. duodant sutikimą buvo rodyta visa projektinė dokumentacija ir jis apie reikalingus kasinėjimus žinojo. Be to, jis valdo tik nedidelę dalį žemės sklypo, tad jį laikė valstybiniu, o apskrities leidimą kasinėti jie turėjo. Skundas tenkintinas.

9Pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn už veikos, įtvirtintos ATPK 188 straipsnyje ir numatančios, kad savavališkas, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdymas savo tikros ar tariamos teisės, ginčijamos kito asmens, nepadaręs esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams arba valstybinėms ar visuomeninėms įmonėms, įstaigoms arba organizacijoms, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

10Komisija skundžiamą nutarimą grindė tokiais įrodymais:

111) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, pagal kuriuos administracinės patalpos ( - ) g. 20-2 Vilniuje (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso A. P. ir V. P., o ( - ) žemės sklypo Nr. ( - ) ( - ) g. 18, Vilniuje, bei administracinis pastatas Nr. ( - ) ( - ) g. 18 nuosavybės teise priklauso R. P. leidyklai (b.l.19-21, 22, 23-24);.

122) R. P. leidyklos 2004-02-04 sutikimu, kuriame R. P., būdamas R. P. leidyklos savininkas, pareiškė, kad sutinka, jog A. P. rekonstruotų nuosavybės teise jai priklausančias patalpas ( - ) g. 20, Vilniaus mieste, įrengdama antrąjį aukštą bei mansardą, ir nuosavybės teise savo vardu įregistruotų Nekilnojamo turto registre. Sutikimą pasirašė R. P. Nurodyta, kad sutikimo prasmė bei pasekmės R. P. išaiškintos. Sutikimas pasirašytas Vilniaus miesto 15-ajame notarų biure (b.l.25);

133) Vilniaus apskrities viršininko administracijos (VAVA) Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2007-12-14 sutikimu Nr. K-02-27-1916 „Dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje“, pagal kurį, vadovaudamasi Žemės įstatymo 7, 12 straipsniais, 32 str. 3 dalimi, Apskrities valdymo įstatymo 10 straipsniu, Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr.215 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 ,,Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus atstovė, veikianti pagal VAV 2001-07-05 įsakymu Nr. 2186 suteiktus įgaliojimus, neprieštarauja dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje- pastato bendraturčiams sutikus, pagal suvestinį inžinerinių tinklų planą tiesti lauko inžinerinius tinklus per valstybinę žemę iki rekonstruojamo dvibučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) g. 20, Vilniuje (kadastrinis Nr.( - )) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (b.l.26);

144) Vilniaus MSA 2008-04-07 išduotu statybos leidimu Nr. ( - ), pagal kurį statytojams V. P. ir A. P. leidžiama rekonstruoti dvibutį gyvenamąjį namą (bendras plotas 461,74 m2, statybinis tūris 2266 m3, 2 aukštai (neskaičiuojant pusrūsio, mansardos), po žeme 1 aukštas, yra mansarda, statinio aukštis 12,77 m., užstatymo tankis 56 %, užstatymo intensyvumas 1,09, gyvenamojo ploto naudingas plotas 409,30 m2, 2 butai) ( - ) g.20, Vilniuje, pagal UAB ,,Vilprojektas“ 2007 metais parengtą projektą Nr. ( - ). Statybos leidimas galioja iki 2018-04-07 (b.l.27-28);

155) Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 2008-07-03 ir 2008-10-21 nutartimis, kuriomis atmestas R. P. leidyklos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę- sustabdyti Vilniaus MSA 2008-04-07 išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2008-08-07 nutartimi, kuria VAAT 2009-07-03 nutartis palikta nepakeista (b.l.37-40, 41-42, 43-44)

166) VAAT 2008-11-19 sprendimu, kuriuo buvo atmestas R. P. leidyklos skundas dėl Vilniaus MSA 2008-04-07 A. P. ir V. P. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) panaikinimo (b.l.29-33).

177) 2009-08-03 sutartimi Nr. ( - ), pagal kurią užsakovas V. P. susitarė su rangovu IĮ ,,Devilmora“ atlikti pastato ( - ) g. 20, Vilniuje, pajungimo prie miesto šilumos tinklų darbus (b.l.47).

188) 2009-08-04 statybos rangos sutartimi Nr. ( - ) pagal kurią užsakovas IĮ ,,Devilmora“ susitarė su rangovu UAB ,,Liaras“, kad šis atliks šiluminės trasos įvado statybos darbus į pastatą ( - ) g. 20, Vilniuje. Rangovas įsipareigojo statybos darbus pradėti 2009-08-17 ir baigti 2009-10-15. (b.l.45-46)

199) VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau- Departamentas) 2009-06-12 raštu Nr. (100)11.55-896 R. P. leidyklai, kad Departamentas 2009-05-15 patikrino vykdomus rekonstrukcijos darbus ( - ) g. 20, Vilniuje, ir tikrinimo metu nukrypimų nuo suderinto projekto nenustatyta. Departamentas 2008-05-08 patikrino dvibučio gyvenamojo namo ( - ) g. 20, Vilniuje, projektavimo sąlygas bei jų sąvadą, statinio projekto rengimo bei statybos leidimo Nr. ( - ) išdavimo teisėtumą. Vilniaus MSA, išduodama statybos leidimą gyvenamojo namo ( - ) g.20, Vilniuje, rekonstrukcijai, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nepažeidė. R. P. leidykla 2004-02-04 pasirašė sutikimą dėl pastato ( - ) g.20 rekonstrukcijos, kurio prasmė ir pasekmės jam buvo išaiškintos (b.l.49)

2010) Vilniaus MSA Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Žemės darbų priežiūros poskyrio užsakovams V. P. ir A. P. 2009-09-10 išduotu leidimu kasti Nr. ( - ), pagal kurį leista nutiesti šilumos tiekimo tinklus į dvibutį gyvenamąjį namą ( - ) g.20 (b.l.48).

2111) A. P. 2009-09-18 prašymu Vilniaus AVPK Vilniaus miesto 2-ajam PK užkirsti kelią R. P. savavaldžiavimui, kuriame nurodyta, kad A. P. ir V. P. šiuo metu priklauso patalpos, ( - ) g. 20, Vilniuje (unikalus Nr.( - )). Ruošdamiesi rekonstruoti šias patalpas (įrengti antrą aukštą ir prijungti jį prie Vilniaus šilumos tinklų), jie kreipėsi į greta esančio pastato (( - ) g.18) savininką R. P. dėl sutikimo rekonstrukcijai išdavimo. Tokį sutikimą kaimynas 2004-02-04 davė Vilniaus miesto 15-ajame notarų biure (pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“ 9.13 punktą statinio rekonstravimas apima ir tuos atvejus, kai įrengiamos naujos (pašalinamos, atjungiamos esamos) statinio bendrosios inžinerinės sistemos). Sutikimą naujų inžinerinių tinklų tiesimui per valstybinę žemę 2007-12-14 davė ir VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius. Vilniaus MSA išdavus statybos leidimą Nr. ( - ), kaimynas pradėjo jiems įvairiais būdais trukdyti vykdyti rekonstrukcijos darbus, teigdamas, kad jie atliekami neteisėtai. Taip pat juos ne kartą skundė įvairioms valstybės institucijoms ir teismui, tačiau nė viena iš jų pažeidimų nerado (VAAT 2008-11-19 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3344-484/2008 R. P. leidyklos savininko skundas dėl statybos leidimo Nr. ( - ) panaikinimo buvo atmestas). Šiuo metu A. P. pasamdytiems rangovams atvykus vykdyti statybos leidime Nr. ( - ) numatytų šilumos trasos tiesimo darbus, R. P. savo transporto priemonėmis užblokavo tą vietą, kur turėjo būti tiesiama šilumos trasa ir pareiškė, kad neleis vykdyti jokių darbų. Kadangi susitarti nepavyko, buvo iškviesta policija, tačiau, išklausę abi šalis, policijos pareigūnai pasišalino taip ir neišsprendę problemos. Dėl tokių R. P. veiksmų ji patiria didelių nuostolių, nes rangovai, kuriems ji jau sumokėjo už darbus, dėl kaimyno savivalės negali pradėti vykdyti jokių šilumos trasos tiesimo darbų. Prašo kuo skubiau imtis priemonių ir užkirsti kelią R. P. neteisėtiems veiksmams ir įstatymų nustatyta tvarka patraukti jį atsakomybėn už savavaldžiavimą (b.l.17-18);

2212) R. P. 2009-10-01 paaiškinimu, kad ( - ) g.20 name gyvenantys A. P. su vyru rekonstruoja pastatą. Jie nusprendė per R. P. leidyklai priklausančią žemę nutiesti šilumos trasą, kam jokio susitarimo ar sutikimo jis nedavė, jo net neprašė sutikimo, kol Vilniaus MSA išdavė statybos leidimą. R. P. įmonė apskundė Vilniaus MSA veiksmus. Šiuo metu vyksta teisminiai ginčai LVAT, kuriame sprendimas dar nepriimtas. R. P. leidykla, saugodama savo turtą ir veiklą, nesutinka, kad būtų vykdomi kasinėjimai, kadangi žemė, kurioje jie vykdomi, priklauso R. P. leidyklai (b.l.52);

2313) ATP protokolu, kuriame R. P. nurodė, kad gina konstitucinę teisę į nuosavybę, administracinė byla dėl statybų leidimo teisme dar neišspęsta (b.l.16)

24Dėl neva procedūrinių pažeidimų nagrinėjant ATP bylą.

25ATPK 272 str. 1 dalyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą. Iš ATP byloje esančio Komisijos posėdžio protokolo matyti, kad jo metu buvo apsvarstytas R. P. leidyklos redaktorės Audronės Kairienės prašymas posėdį dėl R. P. „staigaus sveikatos sutrikimo“ nukelti savaitei (b.l.14) ir jis netenkintas, nes nebuvo pateikti ligą patvirtinantys įrodymai (b.l.13). Esant tokiai situacijai, teismo nuomone, Institucija pagrįstai netenkino prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, nes tam nebuvo pagrindo. Aukščiau cituota teisės norma (ATPK 272 str.) savaime nereiškia absoliučios administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės reikalauti bylos atidėjimo bet kokiom sąlygom ir nenustato bylą nagrinėjančiam organui (pareigūnui) imperatyvios pareigos tenkinti bet kurį prašymą atidėti bylos nagrinėjimą.

26ATPK 286 str. 2 dalyje nustatyta, kad nutarime turi būti: nutarimą priėmusio organo (pareigūno) pavadinimas; bylos nagrinėjimo data; žinios apie asmenį, kurio byla nagrinėjama; žinios apie kitus, byloje dalyvaujančius asmenis; bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas ir motyvuotas jų įvertinimas; šio kodekso straipsnio, straipsnio dalies ar kito teisės akto, numatančio atsakomybę už šį pažeidimą, kurio reikalavimus pažeidė asmuo, nurodymas; byloje priimtas sprendimas. ATPK 288 str. 1 dalyje nustatyta, kad nutarimas skelbiamas tuojau pat, baigus bylos nagrinėjimą, o 2 dalyje nustatyta, kad nutarimo nuorašas per tris dienas įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, organui, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusiajam. Pagal ATPK 288 str. 3 dalį nutarimo nuorašas įteikiamas pasirašytinai. Jeigu nutarimo nuorašas išsiunčiamas, tai įrašoma byloje. Ant ATP byloje esančio skundžiamo nutarimo yra posėdyje dalyvavusios A. P. parašas, jog jai įteikta nutarimo kopija, taip pat kažkieno ranka padarytas įrašas, jog nutarimas 2009-10-23 išsiųstas registruotu laišku, bei 2009-11-05 darytas R. P. įrašas, kad gavo nutarimo kopiją (b.l.12). Teismo nuomone, net jei laikyti, kad Komisija nepateikė neginčijamų įrodymų, jog skundžiamas nutarimas, kaip to reikalauja ATPK, laiku nebuvo išsiųstas pareiškėjui, tai nėra besąlygiška vada tokiam nutarimui panaikinti; tai gali būti priežastis, dėl kurios atnaujinamas skundo padavimo terminas, kaip ir buvo svarstomu atveju.

27Dėl R. P. patraukimo atsakomybėn pagal ATPK 188 str. pagrįstumo.

28LVAT 2002 m. rugsėjo 26 nutartyje Nr.120311-02 nurodė, kad administracinę atsakomybę pagal ATPK 188 str. užtraukia savavališkas, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdymas savo tikros ar tariamos teisės, ginčijamos kito asmens, nepadaręs esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams arba valstybinėms ar visuomeninėms įmonėms, įstaigoms arba organizacijoms. Taikant šią teisės normą būtina nustatyti ar administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atliko veiksmus, kurie palietė kitų asmenų teises ar teisėtus interesus; ar šitie veiksmai buvo jo ir kitų asmenų kilusio ginčo padarinys; ar įstatymo nustatyta tokio ginčo sprendimo tvarka; ar šiais veiksmais kitiems asmenims buvo padaryta žala; ar tokia žala nėra esminė.

29Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis VAAT 2008-11-19 sprendimas, priimtas išnagrinėjus R. P. leidyklos skundą dėl Vilniaus MSA 2008-04-07 A. P. ir V. P. išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) panaikinimo, buvo apskųstas apeliacine tvarka. LVAT, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. A662-1247/2009, nutarė VAAT 2008-11-19 sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjos reikalavimas panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-04-07 išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) dalį dėl inžinierinių tinklų tiesimo (šilumos tiekimo trasos), panaikinti ir šioje dalyje skundo reikalavimą patenkinti. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą (b.l.61-68). LVAT tokį spendimą priėmė, nustatęs, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 punktą, kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) net ir tuo atveju, kai šį leidimą išduoda apskrities viršininko administracija (išskyrus statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimą), turi pateikti sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 15.4 punkte. LVAT nustatė, jog pagal VĮ Registrų centro 2008-04-22 pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) pareiškėjai nuosavybės teise priklauso ( - ) žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), o Lietuvos Respublikai ­– ( - ) žemės sklypo, o iš byloje esančio suvestinio inžinerinių tinklų plano matyti, kad šilumos tiekimo trasa kerta R. P. leidyklai ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teisėmis priklausančius žemės sklypus, o projektuojama šilumos tinklų trasa T2 eina riba, skiriančia pareiškėjai ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teisėmis priklausančius žemės sklypus, o trasa T1 jau suprojektuota per R. P. leidyklai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį. Šis teismas pripažino, kad 2004 m. vasario 4 d. duotas sutikimas reiškia, kad pareiškėja (t.y. R. P. leidykla) yra davusi sutikimą tik konkretiems darbams atlikti – II-ojo aukšto ir mansardos įrengimui. Tuo tarpu dėl inžinerinių tinklų tiesimo šiame sutikime nieko nekalbama. Teisėjų kolegija konstatavo, kad R. P. leidyklos savininko R. P. 2004-02-04 duotas sutikimas atsakovės negalėjo būti vertinamas kaip tinkamas susitarimas dėl inžinerinių tinklų tiesimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 15.4 punkto prasmėmis.

30Įvertinus išdėstytą bei vadovaujantis ABTĮ 58 str. 2 dalimi, darytina išvada, kad R. P., kaip žemės sklypo savininkės atstovas, nėra teisės aktų nustatyta tvarka davęs sutikimo per jam priklausantį žemės sklypą tiesti inžinerinius tinklus, todėl teisėtai priešinosi žemės sklypo kasinėjimui ir nepadarė pažeidimo, numatyto ATPK 188 str. Dėl šių motyvų byla nutrauktina (ATPK 250 str.1p.).

31Dėl advokato teisinės pagalbos išlaidų priteisimo.

32Pareiškėjo atstovas prašo pareiškėjo naudai priteisti 1200 Lt atstovavimo išlaidų.

33Pagal ABTĮ 44 str. 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, tačiau šios normos reglamentuoja išlaidų atlyginimą ginčo (o ne administracinių teisės pažeidimų) bylose. Pagal ATPK 279 straipsnį šios kategorijos bylose numatyta atlyginti tik nukentėjusiųjų, liudytojų, ekspertų ir vertėjų dalyvavimo nagrinėjant šias bylas išlaidas, atstovavimo išlaidų atlyginimas iš viso nėra numatytas.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teisėja

Nutarė

36skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2009 m. spalio 22 d. nutarimą ATP byloje Nr. A11-5171, kuriuo R. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje, padarymą skirta 150 Lt bauda, o bylą- nutraukti.

37Prašymo atlyginti atstovavimo išlaidas netenkinti.

38Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė,... 3. Vilniaus AVPK Vilniaus miesto 2-ojo PK tyrėja R. P. 2009 m. spalio 1 d.... 4. Vilniaus MST Administracinė komisija (toliau- institucija, nagrinėjusi... 5. R. P. prašo panaikinti Komisijos 2009-10-22 nutarimą Nr. A11-5171 kaip... 6. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovas, bylą nagrinėjant... 7. ATP protokolą surašiusios institucijos atstovė skundą prašė atmesti,... 8. Nukentėjusioji skundą prašė atmesti, paaiškino, kad jie 2003m. irgi... 9. Pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn už veikos, įtvirtintos... 10. Komisija skundžiamą nutarimą grindė tokiais įrodymais:... 11. 1) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 12. 2) R. P. leidyklos 2004-02-04 sutikimu, kuriame R. P., būdamas R. P. leidyklos... 13. 3) Vilniaus apskrities viršininko administracijos (VAVA) Žemės tvarkymo... 14. 4) Vilniaus MSA 2008-04-07 išduotu statybos leidimu Nr. ( - ),... 15. 5) Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 2008-07-03 ir 2008-10-21... 16. 6) VAAT 2008-11-19 sprendimu, kuriuo buvo atmestas R. P. leidyklos skundas dėl... 17. 7) 2009-08-03 sutartimi Nr. ( - ), pagal kurią užsakovas V. P.... 18. 8) 2009-08-04 statybos rangos sutartimi Nr. ( - ) pagal kurią... 19. 9) VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 20. 10) Vilniaus MSA Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Žemės... 21. 11) A. P. 2009-09-18 prašymu Vilniaus AVPK Vilniaus miesto 2-ajam PK užkirsti... 22. 12) R. P. 2009-10-01 paaiškinimu, kad ( - ) g.20 name gyvenantys A. P.... 23. 13) ATP protokolu, kuriame R. P. nurodė, kad gina konstitucinę teisę į... 24. Dėl neva procedūrinių pažeidimų nagrinėjant ATP bylą. ... 25. ATPK 272 str. 1 dalyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla... 26. ATPK 286 str. 2 dalyje nustatyta, kad nutarime turi būti: nutarimą priėmusio... 27. Dėl R. P. patraukimo atsakomybėn pagal ATPK 188 str. pagrįstumo. ... 28. LVAT 2002 m. rugsėjo 26 nutartyje Nr.120311-02 nurodė, kad... 29. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis VAAT 2008-11-19... 30. Įvertinus išdėstytą bei vadovaujantis ABTĮ 58 str. 2 dalimi, darytina... 31. Dėl advokato teisinės pagalbos išlaidų priteisimo.... 32. Pareiškėjo atstovas prašo pareiškėjo naudai priteisti 1200 Lt atstovavimo... 33. Pagal ABTĮ 44 str. 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 37. Prašymo atlyginti atstovavimo išlaidas netenkinti.... 38. Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...