Byla I-3344-484/2008

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R. P. ir advokatui Jonui Leikauskui, atsakovės atstovei Linai Jurevičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Nerijui Šmitui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. P. leidyklos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. leidyklos skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – V. P. ir A. P., UAB „Vilniaus energija“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja R. P. leidykla skundu (b. l. 5-6, I t.) ir patikslintais skundais (b. l. 4; 20, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Institucija) 2008 m. balandžio 7 d. išduotą statybos leidimą Nr. GR/306/08-0142.

5Nurodė, kad R. P. leidykla nuo 2002 m. birželio 25 d. nuosavybės teise valdo administracines patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, taip pat žemės sklypo dalį, kurio unikalus Nr. ( - ). Pažymėjo, kad pastate, esančiame ( - ), Vilniuje, ir turinčiame bendrą sieną su R. P. leidyklos patalpomis, 2005 m. rugpjūčio 8 d. negyvenamąsias patalpas, įsigijo V. P. ir A. P.. Paaiškino, kad Institucijos 2008 m. balandžio 7 d. išduotas statybos leidimas suteikia teisę V. P. ir A. P. rekonstruoti įsigytas patalpas. Pagal parengtą projektą, kurio pagrindu ir turi būti vykdomi rekonstrukcijos darbai, numatytas inžinerinių tinklų (šilumos trasos) tiesimas per R. P. leidyklai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Pabrėžė, kad statybos leidimas nurodytiems darbams atlikti yra išduotas be žemės sklypo savininko suderinimo ir nesant pastato, esančio ( - ), Vilniuje, savininko sutikimo, atlikti patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, turinčių bendrą sieną su pastatu ( - ), Vilniuje, rekonstrukciją sutikimo. Skundo argumentus grindė Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktais, 23 straipsnio 6 dalies 2 punktu.

6Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 45-46, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir administracinę bylą nutraukti.

7Nurodė, kad statytojai V. P. ir A. P. pateikė Institucijai R. P. 2004 m. vasario 4 d. sutikimą rekonstruoti patalpas, esančias ( - ), Vilniuje. Šiuo sutikimu pareiškėja sutiko, kad V. P. ir A. P. rekonstruotų jiems priklausančias patalpas bei įrengtų antrą aukštą su mansarda. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1:01:08:2002 „Statinio statybos rūšys“ bendrųjų inžinierinių sistemų įrengimas ar pakeitimas priskiriamas rekonstrukcijos darbams, todėl, atsakovės teigimu, R. P. 2004 m. vasario 4 d. sutikimas laikytinas ir sutikimu atlikti inžinerinių sistemų (šilumos trasos) tiesimą per R. P. leidyklai priklausantį sklypą. Pažymėjo, kad statybos leidimo panaikinimas visa apimtimi neatitiktų teisėtumo, proporcingumo principų, teismui nustačius įstatymo pažeidimus, teisės aktas galėtų būti naikinamas tik tiek ir tokia apimtimi, kuria pažeidžia konkretaus pareiškėjo teises ir daro jam žalą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 str. 1 d.). Atsakovės teigimu, pareiškėja praleido ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą terminą skundo reikalavimams reikšti, nes informacija apie tretiesiems suinteresuotiems asmenims išduotą statybos leidimą buvo skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės viešajame statybos leidimų registre.

8Tretieji suinteresuoti asmenys V. P. ir A. P. atsiliepimu į skundą (b. l. 41-42, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Nurodė, jog R. P. leidyklos savininkas R. P. 2004 m. vasario 4 d. sutiko, kad A. P. rekonstruotų nuosavybės teise jai priklausančias patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, įrengdama antrą aukštą bei mansardą, ir šias patalpas nuosavybės teise savo vardu įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Nesutiko su pareiškėjos teiginiu, jog statiniai, esantys ( - ) ir ( - ), Vilniuje, ribojasi bendra siena. Trečiųjų suinteresuotų asmenų teigimu, pareiškėja, atlikusi jai priklausančių patalpų rekonstrukciją, išgriovė išorės sieną pirmame namo, esančio ( - ), Vilniuje, aukšte ir įrengė antrą ir mansardinį aukštus, besiribojančius su pastato, esančio ( - ), Vilniuje, išorine siena, dėl to palėpėje esanti ugniasienė buvo išgriauta ir liko tik pastato, esančio ( - ), Vilniuje, išorinė siena. Pažymėjo, kad inžineriniai tinklai (šilumos trasa) nebus tiesiami per R. P. leidyklai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į skundą (b. l. 20-21, III t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Nurodė, kad Technines sąlygas Nr. 07082 objekto – gyv. namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos 2007 m. balandžio 18 d. parengė pagal Institucijos paraišką. Techninės sąlygos Nr. 07082 numato šilumos trasos tiesimą uždaru būdu, o į žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ribas patenka tik projektuojamos trasos apsauginė zona. Trečiojo suinteresuoto asmens manymu, pareiškėjos teiginiai, kad pagal parengtą projektą vykdant rekonstrukcijos darbus gali būti realiai pažeisti jos interesai, yra nepagrįsti.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas nustatė, kad pastatai, esantys adresu ( - ) ir ( - ), Vilniuje, yra atskiri pastatai. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktais, konstatavo, kad norint gauti statybos leidimą, reikalingas žemės sklypo ir pastato bendraturčių sutikimas. Sistemiškai taikė Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodoma, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Toks bendraturčių sutikimas yra būtinas tuo atveju, kai du ar keli savininkai turi teisę valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendraturčiu gali būti kiekvienas asmuo, galintis būti nuosavybės teisinių santykių subjektu. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog R. P. leidykla, A. P. ir V. P. yra pastatų, esančių ( - ) ir ( - ), Vilniuje, ar šiuose pastatuose esančių patalpų bendraturčiai, todėl R. P. leidyklos skundo argumentą, kad išduodant statybos leidimą buvo pažeistos Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2 punkto, 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų nuostatos, teismas laikė nepagrįstu.

15Teismas nurodė, kad pagal byloje esančius duomenis R. P. leidyklos savininkas R. P. 2004 m. vasario 4 d. sutikimu sutiko dėl A. P. nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, rekonstrukcijos (b. l. 26, III t.). Vilniaus miesto valdybos 2002 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1907V ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu žemės sklypui, kurio unikalus Nr. ( - ), nustatytos specialios naudojimo sąlygos - „Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos“ (b. l. 15, I t.). Pagal byloje esantį žemės sklypo planą, R. P. leidyklos atskirai naudojamo žemės sklypo ribos nėra nustatytos (b. l. 196, I t.; b. l. 65, II t.). Pagal UAB „Vilniaus energija“ išduotas Technines sąlygas Nr. 07082 išardytos dangos atstatomos į pirmykštę padėtį užsakovo lėšomis (b. l. 25, 34, III t.). Nurodė, kad pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog, vykdant statinio rekonstrukciją, t. y. inžinerinių tinklų tiesimą, pareiškėjai gali būti padaryta žala. Duomenų, jog statytojai atsisako kompensuoti pareiškėjai už galimą žemės sklypo naudojimąsi, nėra. Teismas priėjo prie išvados, kad išduodant V. P. ir A. P. statybos leidimą dėl pastato esančio ( - ), Vilniuje, rekonstrukcijos R. P. leidyklos teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti nebuvo.

16Teismas nurodė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, nustatė, kad atsakovė skundžiamą sprendimą priėmė 2008 m. balandžio 7 d., o pareiškėja į teismą kreipėsi 2008 m. balandžio 22 d. (b. l. 5-6, I t.), ir priėjo prie išvados, kad atsakovės atsiliepimo argumentas, jog pareiškėja praleido terminą kreiptis į teismą yra nepagrįstas.

17III.

18Pareiškėja R. P. leidykla apeliaciniu skundu (b. l. 70-73, III t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2008 m. balandžio 7 d. leidimą statybai Nr. GR/306/08-0142. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

191) leidimas statybai buvo išduotas pažeidžiant Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose, 23 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytą tvarką, nes be kitų dokumentų Institucijai turėjo būti pateikta sutartis su žemės savininku, jeigu numatoma jo žemėje atlikti inžinerinių tinklų statybos darbus, taip pat faktinio bendraturčio sutikimas atlikti rekonstrukcijos darbus patalpose, turinčiose bendrą sieną;

202) nors pastatai, esantys ( - ) ir ( - ), Vilniuje, kadastro ir registro duomenų bazėje įregistruoti skirtingais numeriais, tačiau turi bendrą vidinę sieną, ką patvirtina eksperto A. Č. surašyta išvada (b. l. 136, I t.), fotografijos (b. l. 157-158, I t.), fasadų išklotinės (b. l. 159, I t.). Tai, kad abu namai savo visomis konstrukcijomis yra tarpusavyje susiję, turi bendrą sieną, patvirtina J. Š. atlikti pagrindinių konstrukcijų tyrimai (b. l. 168-169, I t.). Pažymi, kad teismas neatsižvelgė į byloje esančias paminklosaugos sąlygas, kuriose nurodyta, kad šioje vietoje yra statinys, susidedantis iš dviejų butų su žemės sklypais ( - ), jo vientisas šlaitinis stogas be ugniagesinės, vientisas karnizas, bendros komunikacijos (elektra, buvęs šilumos mazgas). Atkreipia dėmesį, kad patalpų pirkimo-pardavimo dokumentuose (b. l. 198, I t.) ir projektavimo sąlygose yra įrašytas reikalavimas gauti bendrasavininkio (( - )) sutikimą (b. l. 54-55, I t.);

213) 2004 m. vasario 4 d. tretieji suinteresuoti asmenys nevaldė patalpų, turinčių bendrą sieną su pareiškėja, todėl atsakovas turėjo pareikalauti pateikti sutikimą dėl naujai įsigytų patalpų rekonstrukcijos;

224) 2004 m. vasario 4 d. sutikime buvo sprendžiamas tik turimų patalpų aukštingumo bei registracijos sutikimas, inžinerinių tinklų tiesimas per pareiškėjai priklausančią žemę nebuvo nurodomas. Pažymi, kad įsigyjant žemės sklypą buvo atlikti tikslūs kadastriniai matavimai, parengtas žemės sklypo planas ir įregistruotas nekilnojamojo turto kadastre (b. l. 196-197, I t.). Nurodo, kad suprojektuotos trečiųjų asmenų šiluminės trasos tiesimas numatytas ne per bendrą, bet tik per pareiškėjai priklausančią žemės sklypo dalį. Pabrėžia, kad atliekant pastato dalies rekonstrukciją, tiesiant inžinerinius tinklus, bus sutrukdyta normali komercinė veikla, ribojamas transporto privažiavimas prie produkcijos sandėlių, automobilių laikymas aikštelėje, suardytą dangą turės atstatyti pareiškėja (žemės savininkė) savo lėšomis (b. l. 34, III t.), bus pažeistos 14-15 m. aukščio saugomo medžio šaknys ir tai kels grėsmę aplink esantiems statiniams.

23Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 85-88, III t.) prašo apeliacinio skundo nepatenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

241) iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, kad pareiškėja nėra nei tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausančio žemės sklypo, nei pastato, esančio ( - ), Vilniuje, bendratutė. Tai, kad pareiškėjai ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausantys pastatai yra atskiras sienas turintys atskiri turtiniai vienetai, tarp kurių yra oro tarpas, patvirtina Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 2008 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. (100)11.55-108, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2008 m. birželio 6 d. raštas Nr. (7.12)2-1750, brėžiniai, kiti byloje esantys įrodymai. Pabrėžia, kad jei bendra siena ir atsirado, tai tik dėl pačios pareiškėjos neteisėtų rekonstrukcijos veiksmų;

252) nurodo Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir prieina prie išvados, kad pareiškėjos sutikimo reikėjo šilumos tinklų tiesimui, kuris buvo gautas 2004 m. vasario 4 d.;

263) galimos žalos atsiradimo faktas grindžiamas vien prielaidomis, o jei žala dėl inžinerinių tinklų tiesimo darbų atsirastų, pareiškėja nebūtų suvaržyta ginti savo teises pareikšdama statytojams reikalavimus dėl žalos atlyginimo;

274) ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas Nuolatinės statybos komisijos. Šios komisijos sprendimas Institucijos direktoriui yra privalomas. Jo pagrindu 2008 m. balandžio 7 d. V. P. ir A. P. buvo išduotas statybos leidimas. Nuolatinė statybos komisija nenustatė jokių statinio projekto neatitikimų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytiems statybos sklypo tvarkymo reikalavimams, projektavimo sąlygų sąvado reikalavimams.

28Tretieji suinteresuoti asmenys V. P. ir A. P. atsilipimu į apeliacinį skundą (b. l. 79-84, III t.) prašo apeliacinio skundo nepatenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

291) pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad pastatai, esantys ( - ), Vilniuje, turi bendrą sieną. To nematyti nei iš pateiktos fotografijos, nei iš fasadų išklotinės, A. Č. objekto eksploatavimo ataskaitoje nurodoma, kad buvo tiriama tik tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. P. ir V. P. priklausančio pastato ugniasienė, J. Š. parengtuose tyrimuose aiškiai nurodyta, kad tarp pareiškėjai ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausančių statinių yra dvi atskiros ugniasienės, kurių kiekvienos storis yra apie 14 cm. Tai, kad statiniai, esantys adresu ( - ), Vilniuje, yra atskiri pastatai, turintys atskiras sienas, konstatavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2008 m. birželio 6 d. rašte Nr. (7.12)2-1750, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. (100)11.55-108. Ši aplinkybė taip pat matyti iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylų, žymimų skirtingais numeriais;

302) pareiškėja neįrodė savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo fakto, nes šilumos trasą yra numatyta tiesti uždaru būdu, į žemės sklypo dalį, priklausančią pareiškėjai, patektų tik būsimos šilumos trasos apsauginė zona. Pareiškėjai priklausančiai sklypo daliai nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos, todėl tai, kad esant specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms į pareiškėjai priklausančio žemės sklypo dalį pateks būsimos šilumos trasos apsauginė zona, niekaip nepažeis jos teisių ir teisėtų interesų. Iš UAB „Vilniaus energija“ pateikto rekonstravimo projekto matyti, kad šilumos trasą tiesti yra numatyta ne tarp pareiškėjos nurodyto medžio šaknų, bet greta jo, išlaikant reikalingą atstumą. Pažymi, kad pagal Suvestinio inžinerinių tinklų plano ir Šilumos tiekimo tinklų plano pastabų 3 punktą, išardytų dangų atstatymu įsipareigojo pasirūpinti tretieji suinteresuoti asmenys – A. P. ir V. P.;

313) nors 2004 m. vasario 4 d. sutikimo išdavimo metu patalpos tretiesiems suinteresuotiems asmenims nepriklausė, jiems tuo metu priklausė kitos tuo pačiu adresu esančios patalpos, kuriose taip pat nebuvo centrinio šildymo, o R. P. buvo žinoma, kad tretieji suinteresuoti asmenys rengiasi įsigyti patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ), ir kad įsigijus šias patalpas kartu bus vykdoma abiejų patalpų rekonstrukcija. Atkreipia dėmesį, kad byloje yra ne tik 2004 m. vasario 4 d. sutikimas dėl patalpų rekonstrukcijos, bet ir 2004 m. vasario 4 d. A. P. sutikimas, kuriuo ji davė sutikimą pareiškėjai priklausančių patalpų rekonstrukcijai. 2004 m. vasario 4 d. sutikime buvo numatytas inžinerinių tinklų tiesimas per pareiškėjai priklausančią žemę, nes naują kokybę esamas statinys įgauna, kai įrengiamos naujos (pašalinamos, atjungiamos esamos) statinio bendrosios inžinerinės sistemos (Statybos techninio reglamento 1.01.08:2002 9.13p.).

32Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 76-77, III t.) prašo apeliacinio skundo nepatenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

331) pareiškėja ir tretieji suinteresuoti asmenys A. P. ir V. P. nėra patalpų, esančių adresu ( - ), Vilniuje, bendraturčiai, todėl išduodant statybos leidimą, atsakovė nepažeidė Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų;

342) UAB „Vilniaus energija“ 2007 m. balandžio 18 d., atsižvelgiant į pareiškėjos 2004 m. vasario 4 d. notariškai patvirtintą sutikimą rekonstrukcijai, parengė Technines sąlygas Nr. 07082, kurios numatė šilumos trasos tiesimą uždaru būdu ir pagal kurias buvo parengtas ir suderintas rekonstrukcijos projektas, o vėliau išduotas statybos leidimas. Nurodo, kad, vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 18, 20, 61, 62 dalimis, Statybos techninio reglamento 1.01.08:2002 9.13 ir 9.14 punktais, rekonstrukcijos darbams priskiriamas naujų inžinerinių tinklų įrengimas, esamų tinklų pakeitimas, todėl, pasirašant sutikimą trečiųjų asmenų patalpų numatytai rekonstrukcijai, pareiškėja tuo pačiu sutiko ir su inžinerinių tinklų tiesimu;

353) paaiškina, kad 2008 m. gegužės 9 d. iš atsakovės gavo kitą paraišką tam pačiam objektui (( - )), nurodant, kad būtina anuliuoti 2007 m. balandžio 18 d. Technines sąlygas Nr. 07082, todėl pagal šią paraišką buvo parengtos 2008 m. gegužės 9 d. techninės sąlygos Nr. 08065, numatant kitą pajungimo tašką;

364) pareiškėja neįrodo, kad jos interesai bus realiai pažeisti. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad šilumos trasa bus tiesiama uždaru būdu, t. y. nevykdant kasinėjimo darbų.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinis skundas

40Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-04-07 išduoto statybos leidimo Nr. GR/306/08–0142 teisėtumo ir pagrįstumo.

41Byloje nustatyta, kad V. P. ir A. P. 2008-01-30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė prašymą išduoti statybos leidimą dvibučio gyvenamojo namo (unikalus statinio Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) rekonstrukcijai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija 2008 m. vasario 20–21 dienomis vykusio posėdžio metu pritarė statybos leidimo išdavimui su pastabomis: nurodė pateikti Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą priestato statybai, tikslinti sklypo rodiklius bendrųjų rodiklių lentelėje, skersai gatvių ir pravažiavimų asfaltuotos važiuojamosios dalies tinklus kloti uždaru būdu ir patikslinti šilumos tinklų brėžinius nurodant šilumos trasos klojimą uždaru būdu bei pateikti šilumos punkto projektą peržiūrai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2008-04-07 išdavė ginčijamą statybos leidimą Nr. GR/306/08–0142.

42Pareiškėja R. P. leidykla iš esmės statybos leidimo išdavimo teisėtumą ginčija šiais argumentais, t. y. V. P. ir A. P. neturi A. P. leidyklos sutikimo inžinierinių tinklų (šilumos trasos) tiesimui ir bendrą sieną turinčio pastato rekonstravimui.

43I. Dėl bendraturčių sutikimo rekonstruojant pastatą, esantį ( - ), Vilniuje:

44Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalis). Statybos įstatyme ir jo pagrindu priimtuose poįstatyminiuose teisės aktuose numatyta statinio bendraturčių interesų apsauga vykdant statybos darbus. Remiantis ginčijamo leidimo išdavimo metu galiojusio Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 6 dalies 2 punktu, yra numatyta sąlyga statybos leidimo išdavimui – bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas. Bendraturčių sutikimas kaip būtinoji sąlyga išduoti statybos leidimą numatyta ir poįstatyminiuose teisės aktuose (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 15.3 punkte, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymo Nr. D1–708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, 8.3 punkte).

45Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso administracinės paskirties patalpos (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtos 1B2p), esančios ( - ), Vilniaus mieste (b. l. 12–13, I t.). Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. P. ir A. P. nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ) ir gyvenamosios paskirties (butas) patalpos (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ), Vilniaus mieste (10–11, I t., b. l. 94–95, II t.). Taigi iš šių dokumentų matyti, kad pastatai yra padalinti į du atskirus pastatus ir tokiu būdu suformuoti du atskiri nekilnojamojo turto objektai. Tuo tarpu byloje nėra jokios informacijos, patvirtinančios, jog minėti pastatai ir jame esančios patalpos sudaro vieną nuosavybės teisės objektą, į kurį Nekilnojamojo turto registre įregistruotos bendrosios dalinės nuosavybės teisės.

46Šias faktines bylos aplinkybes patvirtina ir kita bylos medžiaga: pirma, 2007-03-26 priede prie prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti pažymėta, kad tai vieno aukšto mūrinis pastatas su mansarda ir rūsiu, sublokuotas su gretimai esančiu pastatu (b. l. 58, I t.); antra, Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2008-01-23 projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokole Nr. 12–104 nurodyta, kad pastato aukštingumas sulyginamas su priblokuoto pastato ( - ) aukštingumu (b. l. 66, I t.); trečia, 2008-07-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 40/08/269 užfiksuota, jog pastatas susideda iš dviejų dalių – kairioji dalis (žiūrint nuo M. K. ( - ) puses) yra dviejų aukštų su palėpe, dešinioji – vieno aukšto su palėpe (fotonuotraukos Nr. 1–8); ketvirta, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2008-06-06 rašte Nr. (7.12)2–1750 „Dėl pastate ( - ), Vilniuje, atliktų rekonstrukcijos darbų“ teigiama, kad 2005 m. pastato ( - ) matavimų, konstrukcinių tyrinėjimų byloje pažymėta, jog pastatas sublokuotas su greta esančiu ( - ) pastatu ir yra dvi atskiros abiejų pastatų sienos ir dvi ugniasienės skiria abu pastatus (b. l. 170, I t.); penkta, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros departamento 2008-09-18 rašte Nr. (100)11.55–108 „Dėl statinių ( - ), Vilniuje, įvertinimo atlikus rekonstrukcijos darbus R. P. leidyklos administraciniame pastate“ teigiama, kad tyrimas parodė, jog ( - ) pastatai ( - ) yra du atskiri nepriklausomi pastatai, turintys visas šiai statinių grupei priskiriamas konstrukcijas ir komunikacines sistemas (b. l. 171–172, I t.); šešta, Vilniaus Gedimino technikos universiteto parengtoje Objekto ekspertavimo ataskaitoje konstatuota, jog gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, išorės siena yra sąlytyje su toje pačioje gatvėje esančio namo ( - ) išorės siena (b. l. 173–186, I t.).

47Įvertinusi šių faktinių aplinkybių visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pastatai, esantys ( - ), Vilniuje, turi atskiras ugniasienes, o jų išorės sienos yra tik sąlytyje bei jie suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas savo sprendime pagrįstai konstatavo, jog R. P. leidyklai bei V. P. ir A. P. nuosavybės teise priklauso skirtingi pastatai, t. y. pastatai, esantys adresu ( - ) ir ( - ), Vilniuje, yra atskiri pastatai. Šie pastatai nėra bendrosios dalinės nuosavybės objektai, juos valdant, naudojant ir jais disponuojant bendraturčių sutarimas nėra reikalingas. Tai reiškia, kad atsakovė, išduodama statybos leidimą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų nepažeidė.

48II. Dėl sutikimo inžinierinių tinklų (šilumos tiekimo trasos) tiesimui:

49Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punktą, kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) net ir tuo atveju, kai šį leidimą išduoda apskrities viršininko administracija (išskyrus statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimą), turi pateikti sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti. Analogiška nuostata šiuo atveju įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 15.4 punkte.

50VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2003-06-30 išduotame pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre nurodyta, jog žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esantis ( - ), Vilniaus mieste, nuosavybės teise priklauso R. P. leidyklai (385/1596 žemės sklypo dalis) ir Lietuvos Respublikai (1211/1596 žemės sklypo dalis). Pagal VĮ Registrų centro 2008-04-22 pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. 84528 pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 449/1596 žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), o Lietuvos Respublikai – 1147/1596 žemės sklypo, t. y. pareiškėjos dalis padidėjo.

51Iš byloje esančio suvestinio inžinerinių tinklų plano matyti, kad šilumos tiekimo trasa kerta R. P. leidyklai ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teisėmis priklausančius žemės sklypus (b. l. 128, II t.). Pažymėtina, jog projektuojama šilumos tinklų trasa T2 eina riba, skiriančia pareiškėjai ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teisėmis priklausančius žemės sklypus, o trasa T1 jau suprojektuota per R. P. leidyklai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį. Tai taip pat patvirtina administracinio pastato rekonstrukcijos ( - ) sklypo dangų planas, kuriame aiškiai pažymėtos pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos bendro naudojimo sklype b. l. 54, II t.). Šį faktą savo atsiliepime apeliacinės instancijos teismui pripažįsta ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nurodydama, kad R. P. leidyklos sutikimo reikėjo šilumos tinklų tiesimui, kadangi V. ir A. P. projekte yra numatytas šilumos tinklų tiesimas per pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį sklypą.

52Atsakovė ir tretieji suinteresuoti asmenys savo atsiliepimuose bei jų atstovai teismo posėdžio metu tvirtino, kad toks sutikimas iš pareiškėjo buvo gautas 2004 m. vasario 4 d. Bylos medžiaga nustatyta, kad R. P. leidyklos savininkas R. P. 2004-02-04 yra davęs sutikimą, kad A. P. rekonstruotų nuosavybės teise jai priklausančias patalpas, esančias ( - ), Vilniaus mieste, įrengdama II-ąjį aukštą bei mansardą ir nuosavybės teise savo vardu įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Taigi šis sutikimas leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja yra davusi sutikimą tik konkretiems darbams atlikti – II-ojo aukšto ir mansardos įrengimui. Tuo tarpu dėl inžinerinių tinklų tiesimo šiame sutikime nieko nekalbama. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad R. P. leidyklos savininko R. P. 2004-02-04 duotas sutikimas atsakovės negalėjo būti vertinamas kaip tinkamas susitarimas dėl inžinerinių tinklų tiesimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ 15.4 punkto prasmėmis.

53Įvertinus šiuos argumentus bei vadovaujantis ginčo teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės aktų normomis, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymo Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ normas bei vertino faktines ginčo aplinkybes, todėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-04-07 išduotas statybos leidimas dalyje dėl inžinierinių tinklų (šilumos tiekimo trasos) tiesimo naikintinas kaip prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjos reikalavimas panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007-04-07 išduoto statybos leidimo Nr. GR/306/08–0142 dalį dėl inžinierinių tinklų tiesimo (šilumos tiekimo trasos), panaikinti ir šioje dalyje skundo reikalavimą patenkinti. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja R. P. leidykla skundu (b. l. 5-6, I t.) ir... 5. Nurodė, kad R. P. leidykla nuo 2002 m. birželio 25 d.... 6. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 7. Nurodė, kad statytojai V. P. ir A.... 8. Tretieji suinteresuoti asmenys V. P. ir 9. Nurodė, jog R. P. leidyklos savininkas 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į... 11. Nurodė, kad Technines sąlygas Nr. 07082 objekto – gyv. namo, esančio... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimu... 14. Teismas nustatė, kad pastatai, esantys adresu ( - ) ir ( - ), Vilniuje, yra... 15. Teismas nurodė, kad pagal byloje esančius duomenis R.... 16. Teismas nurodė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, nustatė, kad atsakovė... 17. III.... 18. Pareiškėja R. P. leidykla apeliaciniu skundu (b. l.... 19. 1) leidimas statybai buvo išduotas pažeidžiant Statybos įstatymo 20... 20. 2) nors pastatai, esantys ( - ) ir ( - ), Vilniuje, kadastro ir registro... 21. 3) 2004 m. vasario 4 d. tretieji suinteresuoti asmenys nevaldė patalpų,... 22. 4) 2004 m. vasario 4 d. sutikime buvo sprendžiamas tik turimų patalpų... 23. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 24. 1) iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, kad... 25. 2) nurodo Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir prieina prie... 26. 3) galimos žalos atsiradimo faktas grindžiamas vien prielaidomis, o jei žala... 27. 4) ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas Nuolatinės statybos komisijos.... 28. Tretieji suinteresuoti asmenys V. P. ir 29. 1) pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad pastatai, esantys ( - ),... 30. 2) pareiškėja neįrodė savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo fakto,... 31. 3) nors 2004 m. vasario 4 d. sutikimo išdavimo metu patalpos tretiesiems... 32. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į... 33. 1) pareiškėja ir tretieji suinteresuoti asmenys A. P.... 34. 2) UAB „Vilniaus energija“ 2007 m. balandžio 18 d., atsižvelgiant į... 35. 3) paaiškina, kad 2008 m. gegužės 9 d. iš atsakovės gavo kitą paraišką... 36. 4) pareiškėja neįrodo, kad jos interesai bus realiai pažeisti. Iš byloje... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Apeliacinis skundas... 40. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės... 41. Byloje nustatyta, kad V. P. ir A.... 42. Pareiškėja R. P. leidykla iš esmės statybos leidimo... 43. I. Dėl bendraturčių sutikimo rekonstruojant pastatą, esantį ( - ),... 44. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 45. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad... 46. Šias faktines bylos aplinkybes patvirtina ir kita bylos medžiaga: pirma,... 47. Įvertinusi šių faktinių aplinkybių visumą, teisėjų kolegija daro... 48. II. Dėl sutikimo inžinierinių tinklų (šilumos tiekimo trasos) tiesimui:... 49. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punktą,... 50. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2003-06-30 išduotame pažymėjime apie... 51. Iš byloje esančio suvestinio inžinerinių tinklų plano matyti, kad šilumos... 52. Atsakovė ir tretieji suinteresuoti asmenys savo atsiliepimuose bei jų... 53. Įvertinus šiuos argumentus bei vadovaujantis ginčo teisinius santykius... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 55. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. sprendimą... 56. Nutartis neskundžiama....