Byla eB2-1094-933/2020
Dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei supaprastintos bankroto procedūros taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios mažosios bendrijos „OliLite Group“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Reniva“ prašymą dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei supaprastintos bankroto procedūros taikymo.

3Teisėjas

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2019-10-24 nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2019-11-05. Po bankroto bylos atsakovei iškėlimo:

61.1.

7Vilniaus apygardos teismo 2020-01-24 nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (nutartis įsiteisėjo 2020-02-05).

82.

9Teisme 2020-03-25 gautas atsakovės bankroto administratorės prašymas, kuris buvo patikslintas 2020-03-27, kuriame prašoma: i) pripažinti atsakovę bankrutavusia ir priimti nutartį bendrovę likviduoti; ii) atsakovei taikyti supaprastinto bankroto procedūrą. Nurodyta, kad 2020-03-19 įvyko pirmasis atsakovės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo nutarta įpareigoti atsakovės bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo bei nutarties pripažinti atsakovę likviduojama dėl bankroto. Atsakovė turto neturi, veiklos nevykdo.

10Teismas

konstatuoja:

113.

12Nutartimi sprendžiamas klausimas dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo atsakovės BMB „OliLite Group“ bankroto procese bei atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

134.

14Iki 2020-01-01 Lietuvos Respublikoje bylos dėl juridinių asmenų bankroto buvo nagrinėjamos pagal Įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodeksą (toliau – CPK) (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis). Nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikoje juridinio asmens bankroto bylos nagrinėjamos pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ) bei CPK (JANĮ 1 straipsnio 1–2 straipsniai, 15 straipsnio 2 dalis, 42 straipsnis).

15Dėl bankroto proceso supaprastinta tvarka

165.

17JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki 2019-12-31 pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos JANĮ įsigaliojus, išskyrus JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas išimtis. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 straipsnio 9 dalis), t. y. taikomos tos proceso teisės normos, kurios galioja proceso metu. Priešinga taisyklė taikoma materialiosios teisės normoms – teisiniams santykiams taikomos tos normos, kurios galiojo jų atsiradimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2020-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-529-381/2020, nutarties 11–17 punktai). Teismo vertinimu, klausimui dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo bankrutuojančiam juridiniam asmeniui turi būti taikomas tas teisinis reguliavimas, kuris galioja tokio prašymo padavimo metu, t. y. aptariamu atveju – JANĮ numatytas teisinis reguliavimas. Be to, JANĮ 155 straipsnyje nenurodyta išimtis dėl ĮBĮ taikymo sprendžiant dėl supaprastintos bankroto procedūros inicijavimo. Nesant JANĮ 155 nurodytų išimčių, supaprastintos bankroto procedūros taikymo klausimui turėtų būti taikomas JANĮ.

186.

19Pagal JANĮ 67 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, kai juridiniam asmeniui jau yra iškelta nemokumo (bankroto) byla, teismas nutartį vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka gali priimti nemokumo administratoriaus motyvuotu prašymu, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą. Nustatyta, jog: i) nutartis iškelti bankroto bylą atsakovei priimta 2019-10-24 (įsiteisėjo 2019-11-05); ii) kartu su prašymu dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo atsakovės bankroto administratorė pateikė atsakovės kreditorių susirinkimo, kuris įvyko 2020-03-19, protokolą. Aptartame protokole nurodyta, kad kreditoriai įpareigoja atsakovės bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl supaprastintos bankroto procedūros atsakovei taikymo.

207.

21JANĮ 67 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas gali priimti nutartį vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka tik iki teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos ir tik tuo atveju, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos: i) juridinis asmuo nevykdo ūkinės komercinės veiklos (JANĮ 67 straipsnio 1 dalies 1 punktas); ii) juridinio asmens turto nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti (JANĮ 67 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nustatyta, kad byloje nepriimta nutartis dėl juridinio asmens likvidavimo, todėl gali būti svarstomas kitų dviejų, JANĮ 67 straipsnio 1 dalies 1–2 punktuose numatytų, sąlygų buvimas.

228.

23Pasisakant dėl JANĮ 67 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos nustatyta, kad bankroto administratorė nurodė, kad atsakovė ūkinės komercinės veiklos (JANĮ 2 straipsnio 21 dalis) nevykdo. Duomenų apie tai, kad atsakovė vykdytų ūkinę komercinę veiklą neturi ir teismas, tokią aplinkybę patvirtina ir įsiteisėjusios nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą turinys, todėl JANĮ 67 straipsnio 1 dalies 1 punkto sąlyga tenkinama. Bankroto administratorė taip pat pažymėjo, jog atsakovė neturi turto, iš kurio būtų galima apmokėti bankroto proceso administravimo išlaidų (JANĮ 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Priešingų duomenų teismas neturi, todėl tenkinama ir JANĮ 61 straipsnio 1 dalies 2 punkto sąlyga. Sprendžiama, jog yra visos JANĮ 61 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos taikyti atsakovei bankroto procesą supaprastinta tvarka.

249.

25Aukščiau aptartos aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro teisinį pagrindą atsakovei taikyti bankroto procesą supaprastinta tvarka.

26Dėl nutarties likviduoti atsakovę dėl bankroto

2710.

28Nemokumo įstatymas numato, jog teismas gali priimti nutartį vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka tik iki teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos, kadangi nuo teismo nutarties bankroto procesą vykdyti supaprastinta tvarka įsiteisėjimo dienos juridinis asmuo įgyja likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens teisinį statusą ir jam taikoma likvidavimo procedūra (JANĮ 67 straipsnio 1 dalis, 68 straipsnio 1–2 dalys). Kadangi teismas šia nutartimi nusprendė atsakovei taikyti bankroto procesą supaprastinta tvarka, todėl įsiteisėjus nutarčiai taikyti bankroto procesą supaprastinta tvarka atsakovė bus laikytina įgijusi likviduojamos dėl bankroto bendrovės statusą įstatymo pagrindu (taikyta atsakovės bankroto supaprastinta tvarka teisinė pasekmė – likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens statuso įgijimas). Tokio statuso įgijimas reiškia, jog atsakovei nemokumo įstatymo pagrindu bus taikoma likvidavimo procedūra (JANĮ 68 straipsnio 1 dalis, 83–92 straipsniai). Aptariama aplinkybė reiškia, jog prašymas pripažinti atsakovę likviduojama dėl bankroto, įsiteisėjus nutarčiai taikyti atsakovei bankroto procesą supaprastinta tvarka, iš esmės tenkinamas ir dėl to teismui nereikia priimti atskiros nutarties ar dėl sprendimo likviduoti atsakovę dėl bankroto pasisakyti nutarties rezoliucinėje dalyje.

2911.

30Teismas papildomai pažymi, jog įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto proceso supaprastinta tvarka taikymo ir nemokumo įstatymo pagrindu prasidėjus atsakovės likvidavimo procedūrai, teismas gali nurodyti bankroto administratorei papildomus įpareigojimus (JANĮ 3 straipsnio 4 punktas), kurie būdingi priimant nutartį likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto.

3112.

32JANĮ 84 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens likvidavimas dėl bankroto negali trukti ilgiau kaip vienus metus nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. JANĮ 100 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos. JANĮ 99 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius galutinę bankroto ataskaitą turi pateikti teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinių įplaukų į kreditorių sąskaitą dienos. Teismas, atsižvelgdamas į aptartame teisiniame reguliavime numatytus terminus, taip pat į aplinkybę, jog atsakovė neturi nekilnojamojo turto, kurį reikėtų realizuoti vykdant atsakovės likvidavimo procedūrą, sprendžia, kad aptariamu atveju likvidavimo procedūros turėtų vykti operatyviai, todėl įpareigoja atsakovės bankroto administratorę likvidavimo procedūras, įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto proceso supaprastinta tvarka, užbaigti per 3 mėnesių terminą (JANĮ 3 straipsnio 4 dalis). Teismas pastebi, jog esant objektyviam poreikiui, pagal bankroto administratorės pagrįstą prašymą, aptartas terminas gali būti pratęstas iki JANĮ 84 straipsnio 3 dalyje nurodyto maksimalaus termino.

3313.

34Bankroto administratorė nenurodė poreikio tikslinti Vilniaus apygardos teismo 2020-01-24 nutartimi patvirtinto atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo, taip pat išspręsti kitų klausimų, kurie turėtų būti sprendžiami priimant nutartį likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto (JANĮ 68 straipsnio 1–2 dalys, 83 straipsnio 4 dalis), todėl kiti klausimai šioje atsakovės bankroto bylos stadijoje plačiau nebeanalizuojami.

3514.

36JANĮ 67 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad pranešimams apie bankroto proceso vykdymą supaprastinta tvarka mutatis mutandis taikomos JANĮ 27 straipsnio nuostatos.

37Teismas, vadovaudamasis juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4 punktu, 15 straipsnio 2 dalimi, 67–68, 83–84, 155 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

38Taikyti atsakovei bankrutuojančiai MB „OliLite Group“, juridinio asmens kodas 302887098, supaprastintą bankroto procesą.

39Įsiteisėjus šiai nutarčiai, įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorę UAB „Reniva“ atsakovės BMB „OliLite Group“ likvidavimo procedūrą baigti per 3 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

40Nutarties kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo, išsiųsti atsakovei MB „OliLite Group“, nemokumo (bankroto) administratorei UAB „Reniva“ ir kreditoriams (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilnius skyriui), taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

41Įpareigoti nemokumo administratorę UAB „Reniva“ atlikti veiksmus, numatytus Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnyje, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus per 3 darbo dienas nuo terminų, numatytų Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnyje, per kuriuos turi būti atliktas įpareigojimas, pabaigos.

42Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios mažosios... 3. Teisėjas... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2019-10-24 nutartimi atsakovei iškelta bankroto... 6. 1.1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2020-01-24 nutartimi patvirtintas atsakovės... 8. 2.... 9. Teisme 2020-03-25 gautas atsakovės bankroto administratorės prašymas, kuris... 10. Teismas... 11. 3.... 12. Nutartimi sprendžiamas klausimas dėl supaprastintos bankroto procedūros... 13. 4.... 14. Iki 2020-01-01 Lietuvos Respublikoje bylos dėl juridinių asmenų bankroto... 15. Dėl bankroto proceso supaprastinta tvarka... 16. 5.... 17. JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki 2019-12-31 pradėtiems... 18. 6.... 19. Pagal JANĮ 67 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, kai juridiniam asmeniui... 20. 7.... 21. JANĮ 67 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas gali priimti nutartį... 22. 8.... 23. Pasisakant dėl JANĮ 67 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos... 24. 9.... 25. Aukščiau aptartos aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro teisinį pagrindą... 26. Dėl nutarties likviduoti atsakovę dėl bankroto... 27. 10.... 28. Nemokumo įstatymas numato, jog teismas gali priimti nutartį vykdyti bankroto... 29. 11.... 30. Teismas papildomai pažymi, jog įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto proceso... 31. 12.... 32. JANĮ 84 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens likvidavimas dėl... 33. 13.... 34. Bankroto administratorė nenurodė poreikio tikslinti Vilniaus apygardos teismo... 35. 14.... 36. JANĮ 67 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad pranešimams apie bankroto proceso... 37. Teismas, vadovaudamasis juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4... 38. Taikyti atsakovei bankrutuojančiai MB „OliLite Group“, juridinio asmens... 39. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorę... 40. Nutarties kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo,... 41. Įpareigoti nemokumo administratorę UAB „Reniva“ atlikti veiksmus,... 42. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...