Byla B2-1517-480/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ignalinos statyba“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovų A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB „Alisina“, UAB „Maestro Team“, UAB „InDebt“, UAB „REALM JURIDICAL“, UAB „Cemeka“, UAB „AROMAS“, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje UAB „FIBERPOOL.EU“, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“, UAB „Lentvario kilimai“, UAB „Bikuvos“ prekyba, UAB „Gedarta“, UAB „Skolų departamentas“, UAB „DORVILA“, UAB „TOI-TOI Lietuva“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ignalinos statyba“,

Nustatė

2Ieškovai A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB „Alisina“, UAB „Maestro Team“, UAB „InDebt“, UAB „REALM JURIDICAL“, UAB „Cemeka“, UAB „AROMAS“ kreipėsi į teismas su pareiškimais, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ignalinos statyba“ dėl nemokumo. Pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme metu trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje įtrauktos UAB „FIBERPOOL.EU“, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“, UAB „Lentvario kilimai“, UAB „Bikuvos“ prekyba, UAB „Gedarta“, UAB „Skolų departamentas“, UAB „DORVILA“, UAB „TOI-TOI Lietuva“, kurios įstojo į bylą taip pat turėdamos tikslą iškelti bankroto bylą atsakovės įmonei dėl nemokumo. Pareiškimuose nurodoma, kad atsakovė nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų kreditoriams, neapmoka už gautas prekes, nemoka skolų, kurių dydžiai pagrįsti įsiteisėjusiais teismų sprendimais.

3Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

4Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Iš ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K. teismui pateikto 2013 m. vasario 28 d. balanso duomenų (t. 3, b. l. 117-118) matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 4 209 491 Lt, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudarė 2 883 067 Lt, trumpalaikis turtas – 1 326 424 Lt. Vienas pagrindinių trumpalaikio turto objektas – 640 558 Lt debitoriniai įsiskolinimai, reiškiantys tik turtinių teisių turėjimą, bet negarantuojantys įmonės mokumo. Tuo tarpu įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 2 948 156 Lt, o pagal pateiktą kreditorių sąrašą – 2 592 102,69 Lt. Taigi, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Įmonė skolinga tiekėjams (2 269 802 Lt), darbuotojams (469 263 Lt). Taip pat Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateikta pažyma (t. 2, b. l. 183) patvirtina, jog pagal pateiktas deklaracijas ir kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei mokesčių apskaitos duomenis 2013 m. kovo 14 d. UAB „Ignalinos statyba“ turi 209 450,18 Lt mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. Praėjusiais ir šiais finansiniais metais įmonė veikė nuostolingai (t. 3, b. l. 119), patyrė atitinkamai 113 922 Lt ir 1 282 916 Lt įprastinės veiklos nuostolių. Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Aplinkybės apie faktinį UAB „Ignalinos statyba“ nemokumą pagrįstos ir ieškovų bei trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, pateiktais rašytiniais dokumentais.

6Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad UAB „Ignalinos statyba“ keltina bankroto byla, konstatuojant, kad yra abu LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinti pagrindai, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, ne tik vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, bet ji taip pat yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

7Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Skaita“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“; ieškovė UAB „Noble Group“ bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“; ieškovės UAB „Alisina“ ir UAB „INDEBT“ bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Ius Positivum“; ieškovė UAB „Maestro Team“ bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Baklis“; ieškovė UAB „REALM JURIDICAL“ administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“; ieškovas A. K. ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „DORVILA“ administratoriumi pasiūlė skirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“; ieškovė UAB „Cemeka“ bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras; ieškovė UAB „AROMAS“ bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Geraldis“; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „FIBERPOOL.EU“ administratoriumi siūlo skirti UAB „TOP CONSULT“; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“ ir UAB „Gedarta“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto Valdymas“; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Bikuvos“ prekyba administratoriumi siūlo skirti UAB „Restrus“; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Lentvario kilimai“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Lideres“; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „TOI-TOI Lietuva“ administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Insolvensa“; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Skolų departamentas“ administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Eliborto“.

8Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas, t.y. jo teises ir pareigas, nustato ĮBĮ 11 straipsnis. Įmonės administratorius yra teismo paskirtas asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, taip pat privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei-komercinei veiklai bei privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir atliekantis būtinus bankroto proceso darbus. Administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis fizinis arba juridinis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis teismui suteikia diskrecinę teisę spręsti klausimą, kuris asmuo paskirtinas administratoriumi. Tačiau teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

9Nagrinėjamoje byloje teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad visos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (t. 1, b. l. 53, t. 2, 27, 28, 29, 179, t. 3, b. l. 140, 179, 180). Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje taip pat deklaravo visos pasiūlytos administravimo paslaugas teikti administratorių kandidatūros. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nei didelė administratoriaus darbo patirtis, nei pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius, nei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-117/2006). Šiuo atveju skirdamas bankroto administratorių teismas pažymi, kad iš keturiolikos pasiūlytų administratorių kandidatūrų tik UAB „Pirmas administratorių biuras“ veiklos vieta yra Klaipėdos mieste, UAB „Baklis“, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras - Kaune, o kitų administratorių – Vilniuje. Iškėlus bankroto bylą Kauno mieste registruotai atsakovo įmonei, nors šios įmonės ankstesnė ilgalaikė buveinė ir buvo Ignalinos mieste, bankroto byla bus Kauno apygardos teismo žinioje, daug bankroto procedūrų bus vykdoma bankroto bylą nagrinėsiančiame teisme. Taigi, bankroto administratoriaus veiklos vieta šiuo atveju taip pat yra svarbus kriterijus parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti bankroto administravimo proceso metu kylančius klausimus. Todėl šiuo atveju teismas skirdamas iš trijų bankroto administratorių, kurių veiklos vieta yra Kauno mieste, ir atsižvelgdamas į optimalų šiuo metu jų vykdomų bankroto procedūrų skaičių (UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ šiuo metu vykdo 21 bankroto procedūrą, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras – 208, UAB „Baklis“ – 15), sprendžia, kad labiau kreditorių interesus atitiktų UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi paskiriant UAB „Baklis“, nes taip bus greičiau, pigiau ir efektyviau sprendžiami klausimai ir užtikrinamos pačios įmonės teisėti interesai bei kreditorių teisės.

10Iškėlus UAB „Ignalinos statyba“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti UAB „Ignalinos statyba“ (juridinio asmens kodas 155550585, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 141) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi UAB „Baklis“ (juridinio asmens kodas 134335280, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kęstučio g. 60-2, Leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 11b).

14Uždėti UAB „Ignalinos statyba“ (juridinio asmens kodas 155550585) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Ieškovais byloje laikyti A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB „Alisina“, UAB „Maestro Team“, UAB „InDebt“, UAB „REALM JURIDICAL“, UAB „Cemeka“, UAB „AROMAS“, atsakove - UAB „Ignalinos statyba“, trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, - UAB „FIBERPOOL.EU“, BUAB „Rekolas“, UAB „Stogdenga“, UAB „Lentvario kilimai“, UAB „Bikuvos“ prekyba, UAB „Gedarta“, UAB „Skolų departamentas“, UAB „DORVILA“, UAB „TOI-TOI Lietuva“, o į bylą įstojusius kitus atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, taip pat pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Ignalinos statyba“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovai A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB „Alisina“,... 3. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 4. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 5. Iš ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ direktoriaus A. K. teismui pateikto... 6. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 8. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas, t.y. jo teises ir... 9. Nagrinėjamoje byloje teismui suderinus sutikimus teikti administravimo... 10. Iškėlus UAB „Ignalinos statyba“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. Iškelti UAB „Ignalinos statyba“ (juridinio asmens kodas 155550585,... 13. Paskirti UAB „Ignalinos statyba“ administratoriumi UAB „Baklis“... 14. Uždėti UAB „Ignalinos statyba“ (juridinio asmens kodas 155550585)... 15. Ieškovais byloje laikyti A. K., UAB „Skaita“, UAB „Noble Group“, UAB... 16. Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad UAB „Ignalinos statyba“ valdymo organai nė vėliau kaip per... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...