Byla 2-117/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), teisėjų: Alės Bukavinienės ir Virginijos Čekanauskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Parama“, uždarosios akcinės bendrovės „Zona Optima“, uždarosios akcinės bendrovės „Madresa“, uždarosios akcinės bendrovės „Asrema“, akcinės bendrovės banko „Snoras“, Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei “Marijampolės statyba” nutraukta restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla, paskirtas administratorius ir kt. civilinėje byloje Nr. B2-59-260/2006 dėl uždarosios akcinės bendrovės “Marijampolės statyba” restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2003 m. sausio 3 d. UAB “Marijampolės statyba” iškėlė restruktūrizavimo bylą, 2003 m. spalio 31 d. patvirtino šios įmonės restruktūrizavimo planą 2003-2006 metams.

4Kreditoriai UAB “Parama“, UAB “Vezo statyba”, likviduojama UAB “Madresa”, UAB “Zona Optima”, VSDFV Marijampolės skyrius, UAB “Marijampolės gelžbetonis”, UAB “Vitomos statybinės medžiagos”, UAB “Asrema”, Mocevičiaus firma “Ginalas”, UAB “TUV Uolektis”, AB bankas “Snoras” bei RUAB “Marijampolės statyba” kreditorių komiteto pirmininkas nurodė, kad UAB „Marijampolės statyba“ nevykdė restruktūrizavimo plano, neatsiskaitė su kreditoriais ir prašė Kauno apygardos teismo nutraukti UAB “Marijampolės statyba” restruktūrizavimo bylą ir šiai bendrovei iškelti bankroto bylą. Administratoriumi prašė paskirti kiekvieno pareiškimuose bei ieškiniuose nurodytus asmenis. RUAB “Marijampolės statyba” administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat siūlė nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti šiai bendrovei bankroto bylą.

5Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutraukė UAB „Marijampolės statyba“ restruktūrizavimo bylą bei iškėlė bankroto bylą. UAB “Marijampolės statyba” administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Teismas nutartyje nurodė, kad, įvertinus byloje pateiktus įrodymus, tapo aišku, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos. Įmonė neįrodė, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas. Dėl šios priežasties teismas pripažino, kad restruktūrizavimo byla nutrauktina Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnio pirmosios dalies trečiajame punkte numatytu pagrindu. Kreditorių reikalavimus teismas įvertino kaip pradelstus įmonės įsiskolinimus ir įmonę pripažino nemokia (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

7Motyvuodamas nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo, teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė raštus, patvirtindamas, kad kreditorių pasiūlyti pretendentai administruoti UAB “Marijampolės statyba” atitinka teisės aktų reikalavimus. Teismas taip pat nurodė, kad skirdamas administratorių, vadovaujasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 11 straipsnio antrosios dalies nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 “Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose” 12 punkto pateiktais išaiškinimais, pagal kuriuos administratoriumi teismas gali paskirti asmenį, atitinkantį bankrutuojančios įmonės administratoriui keliamus reikalavimus ir suderinus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Teismas, atmetė kreditorių atstovų argumentus, kad įmonės administratoriaus pareigų negalės tinkamai atlikti fizinis asmuo, kad nėra tinkami kandidatai būti administratoriais asmenys, kurių kompetencija nėra žinoma AB bankui “Snoras”, kad negali būti paskirtas asmuo, teikęs administravimo paslaugas tai pačiai įmonei jos restruktūrizavimo laikotarpiu, ar kad tinkamesnis administratorius yra tas, kurio buveinė ar gyvenamoji vieta yra Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje. Teismas nurodė, kad visi kandidatai yra tinkami ir gali būti paskirti administratoriais. Skirdamas administratoriumi UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, teismas motyvavo, kad ši bendrovė tikrai galės tinkamai atlikti administratoriaus pareigas, nes turi didelę patirtį šioje srityje ir yra pasirengusi pagal pateiktą byloje informaciją sudaryti savo darbuotojų grupę, į kurią be įgalioto asmens įeitų buhalteris, juristas, biuro administratorė ir vadybininkas.

8Kreditoriai UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, AB bankas „Snoras“, Marijampolės apskrities VMI, VSDFV Marijampolės skyrius atskiraisiais skundais prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirtas UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” ir išspręsti klausimą iš esmės, paskiriant kiekvieno jų nurodytą administratorių: atitinkamai Aroną Šerberį, UAB „Bankroto administratorių biuras“, UAB „Baklis“, UAB „Jurveda“, Paulių Paulavičių bei UAB „Vadybos apskaita“.

9Atskiruosius skundus apeliantai grindžia šiais argumentais:

101. Teismas, pripažindamas, jog visi kreditorių pasiūlyti kandidatai administruoti šią įmonę yra tinkami, nepasisakė, kodėl atmetė kitas kandidatūras (CPK 270 str. 4 d. 3 p. įtvirtinta teismo pareiga nurodyti argumentus, dėl kurių atmesti kurie nors įrodymai) ir paskyrė kreditorių nepasiūlytąjį administratorių – UAB "Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras". UAB „Parama“. UAB „Madresa“ pažymi, kad teismo valia pasirinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. UAB „Parama“ nurodo, kad įstatymų leidėjas numato kreditoriaus teisę teismui pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, tokiu būdu perkeldamas jam įstatymuose įtvirtintą pareigą toliau tinkamai rūpintis savo turtu, lėšomis, rūpestingai pasirinkti šio turto administratorių. Šio administratoriaus paskyrimas vertintinas kaip priešingas įstatymo dvasiai ir kreditoriaus teisėtiems interesams įstatymo normų interpretavimas. UAB „Madresa“ nuomone, administratoriaus, kurio nepasiūlė nei vienas kreditorių, paskyrimas gali kliudyti išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesams. UAB „Zona Optima“ nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo aptarta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras" kandidatūra, nebuvo vertinamas jos tinkamumas lyginant su kitais kandidatais, dėl ko byloje dalyvaujantys asmenys negalėjo pasisakyti minėtu klausimu, užduoti klausimų, susijusių su minėto administratoriaus kvalifikacija ir pan. Bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas susijęs su visų kreditorių interesais, todėl minėto administratoriaus paskyrimas pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą ir negali būti laikomas pagrįstu. AB bankas „Snoras“ atskirajame skunde nurodo, kad, neatidėjus civilinės bylos nagrinėjimo, jis negalėjo tinkamai pasiruošti bylai, todėl buvo pažeistos jo, kaip proceso dalyvio procesinės teisės, taip pat pažymi, kad teismo motyvai ir argumentai, suteikiantys UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” pirmenybę kitų kreditorių pasiūlytų kandidatūrų atžvilgiu yra nepakankami, vienpusiškai ištirti, prieštaraujantys kitiems teismo išdėstytiems argumentams bei neatitinkantys ĮBĮ nuostatų ir anksčiau minėto Senato nutarimo, CPK įrodymų tyrimui ir vertinimui keliamų reikalavimų. UAB „Madresa“ pažymi, kad teismas, paskirdamas administratorių, turėjo vadovautis Verslo administratorių etikos taisyklių (LR ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymas Nr.221) 2.4 punktu, numatančiu, kad administratoriaus darbas ir įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procese atsirandantys partnerystės santykiai grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Sandoriai dėl įmonių administravimo sudaromi ir įmonių administravimo pavedimo sutartys vykdomos remiantis abipuse pagarba, geranoriškumu ir tarpusavio pasitikėjimu. Kadangi teismas UAB „Marijampolės statyba" bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras", kurio nebuvo pasiūliusi nei viena proceso šalis, įmonės kreditorių ir administratoriaus santykiai negalės būti grįsti tarpusavio pasitikėjimu. Teismas neįvertino argumentų, kad pasitikėjimo bei abipusės pagarbos tarp administratoriaus ir kreditorių nebuvimas užvilkins bankroto bylos nagrinėjimą ir turės neigiamos įtakos šalių procesinio lygiateisiškumo ir kitiems pagrindiniams proceso principams. Marijampolės apskrities VMI ir VSDFV Marijampolės skyrius teigia, kad teismas turėjo skirti administratorių, už kurį pasisakė dauguma kreditorių. UAB „Zona Optima“ nurodo, kad negali būti laikoma pagrįsta nutartis, jei teismas nepateikė jokių argumentų dėl kitų kandidatų netinkamumo vykdyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas, o taip pat ir dėl kvalifikuotų darbuotojų skaičiaus kitose bendrovėse buvimo, nevertino kitų kandidatų, atitikimo įstatymo keliamiems reikalavimams, atliekant bankroto procedūrų vykdymą. Teismas, spręsdamas šį klausimą, turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, todėl turi atsižvelgti į visų kreditorių pareikštą nuomonę bei į kitas šio klausimo sprendimui svarbias aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo civ. b. Nr. 2-445/2003).

112. Teismo motyvą, kad UAB "Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras" yra pasirengęs sudaryti savo darbuotojų grupę, apeliantai UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, AB banko „Snoras“ vertintina kritiškai ir teigia, kad kreditorių pasiūlyti kandidatai tokias grupes jau turi sudarę ar taip pat gali sudaryti, o UAB „Parama“ taip pat nurodo, kad tokių vertinimo kriterijų ir reikalavimų nenumato jokia teisės norma. UAB „Zona Optima“ pažymi, kad šios grupės sudarymo galimumas galėtų būti pateikiamas, lyginant administratorių kandidatūras, todėl minėta aplinkybė negali būti teisėta ir pagrįsta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ skyrimo bankroto administratoriumi priežastis. UAB „Asrema“ pažymi, kad esą nepagrįstas teismo paskirto administratoriaus pareiškimas, kad jis gali sudaryti savo darbuotojų grupę, į kurią be įgalioto asmens įeitų buhalteris, juristas, biuro administratorė ir vadybininkas, nes čia įvardyti 5 asmenys, o bendrovėje dirba tik 4 asmenys.

123. UAB „Parama“ nurodo, kad tiek ĮBĮ nuostatos, tiek ir minėtas Senato nutarimas patirties, administruojant įmones, reikalavimo nenumato. Apeliantai teigia, kad pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis, jų pateiktos administratorių kandidatūros atitinka bankrutuojančios įmonės administratoriui keliamus reikalavimus, todėl yra tinkamos kvalifikuotai teikti administravimo paslaugas. Teismo paskirtas administratorius turi du kartus didesnį darbo krūvį negu kiti administratoriai, t.y. administruoja 51 įmonę (informacija apie administratorių darbo krūvį yra vieša), todėl jis gali nesugebėti tikrai tinkamai administruoti įmonę. AB bankas „Snoras“ pažymi, kad teismas nenurodė, kokią patirtį turi jo paskirtas administratorius. Teismas esą neatsižvelgė į apeliantų nurodytus argumentus, kad jų siūlomi administratoriai turi didelę darbo patirtį, ypač dirbant su advokatų kontoromis bei audito bendrovėmis, teikiančiomis aukštos kvalifikacijos paslaugas teisės ir finansų srityje (UAB „Asrema“ pasiūlytas administratorius UAB „Jurveda“) ar dirbančių su advokatų kontoromis bei turinčių savo buhalterinės apskaitos specialistą (administratorius UAB „Vadybos apskaita“). UAB „Parama“ nurodo, kad teismui iškilo pareiga motyvuotai paaiškinti, kodėl kiti administratoriai tikrai tinkamai negalės atlikti savo pareigų, nors yra tinkami. Pažymi, kad teismas jau buvo apsirikęs, skirdamas restruktūrizacijos laikotarpiui administratorių UAB "Verslo administravimo centras", dėl kurio netinkamo administravimo ir netinkamos restruktūrizuojamos įmonės priežiūros yra pareikšti kreditorių skundai ir šie įrodymai yra byloje.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB “Madresa” prašo teismo atmesti ieškovų UAB „Parama“, UAB „Asrema“, trečiųjų asmenų UAB „Zona Optima“, AB banko „Snoras“, Marijampolės apskrities VMI bei VSDFV Marijampolės skyriaus atskiruosius skundus dėl 2005 m. gruodžio 21 d. Kauno apygardos teismo nutarties bei panaikinti teismo nutarties dalį, kuria UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” buvo paskirtas UAB „Marijampolės statyba“ administratoriumi ir išspręsti klausimą iš esmės, bendrovės administratoriumi skiriant UAB „Baklis“.

14UAB “Madresa” mano, kad teismas neteisėtai ir nepagrįstai UAB „Marijampolės statyba“ bankroto administratoriumi skyrė UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”. UAB “Madresa” pasiūlyta administratoriaus UAB „Baklis“ kandidatūra kitų administratorių atžvilgiu turi privalumų darbo užimtumo, patirties, darbuotojų skaičiaus, funkcijų vykdymo teritoriniu aspektais. Beveik identiški Marijampolės apskrities VMI bei VSDFV Marijampolės skyriaus pateikti atskirieji skundai UAB “Madresa” kelia abejonių šių kreditorių sąžiningumu.

15Marijampolės apskrities VMI bei VSDFV Marijampolės skyriaus atskirieji skundai tenkintini, UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, AB banko „Snoras“ atskirieji skundai atmestini.

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies antrojo punkto nuostatą, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jei skundą paduoda neveiksnus asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Šiam trūkumui paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

17UAB „Zona Optima“ vardu atskirąjį skundą pasirašė advokato padėjėjas R. Kairelis. Atstovavimo sutartis buvo sudaryta 2005 m. gruodžio 7 d., t.y. galiojant 2004 m. kovo 18 d. priimtam bei nuo 2004 m. balandžio 6 d. įsigaliojusiam Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymui. Remiantis šio įstatymo nuostatomis, advokato padėjėjams leidžiama atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios (34 str.). Todėl advokato padėjėjas R. kairelis neturėjo teisės pasirašyti ir paduoti atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui UAB „Zona Optima“ vardu. Šiai aplinkybei paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutraukiamas.

18Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas, jo teises ir pareigas reglamentuoja ĮBĮ 11 straipsnis, kuriuo nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto proceso darbus. Taigi administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. Esminiai administratorių veiklos principai yra įtvirtinti Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse, kuriose, be kita ko, nustatyta, kad administratoriaus darbas ir įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai turi būti grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais (2.4 p.).

19ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Tačiau teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra siūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Todėl administratoriaus skyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas faktiniais duomenimis bei įstatymu.

20Remiantis aukščiau minėtomis bankroto procedūras reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, laikytina, kad teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, todėl turi atsižvelgti ir į asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, ir į kitų ĮBĮ penktojo straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus, ir į įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes.

21Teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, skirdamas administratorių, jis privalo išdėstyti motyvus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas kandidatūras. Pirmosios instancijos teismas, UAB “Marijampolės statyba” administratoriumi skirdamas nei vieno iš kreditorių bei kitų ĮBĮ penktojo straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų nesiūlomą kandidatūrą - UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, iš esmės nenurodė esminių administratoriaus parinkimo argumentų bei motyvų ir kreditorių pasiūlytųjų kandidatūrų netinkamumo bei nepriimtinumo aplinkybių. Tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai, pasirenkant vieną iš kandidatų, tačiau nemotyvuojant kitų pasiūlytų kandidatūrų atmetimo, duoda pagrindą abejoti, ar nuosekliai buvo laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo principo.

22Pagrindiniu kriterijumi, skiriant administratoriumi UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, pirmosios instancijos teismas nurodė šios bendrovės turimą didelę patirtį įmonių bankroto administravimo srityje bei pasirengimą sudaryti darbuotojų grupę, į kurią be įgalioto asmens įeitų buhalteris, juristas, biuro administratorė ir vadybininkas. Tačiau minėti kriterijai administratoriaus pasirinkimui šiuo atveju jokio pranašumo nesuteikia. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai internetiniame tinklapyje skelbiamos informacijos apie įmonių bankroto administratorius, kreditorių pasiūlyti kandidatai taip pat turi reikiamą patirtį: UAB „Baklis“ baigė 70 bankroto procedūrų (t. VIII, b.l. 228), UAB „Bankroto administratorių biuras“ – 36 (t.VIII, b.l. 137-138, 232-233), UAB „Vadybos apskaita“ – 23 (t.VIII, b.l. 225-226), Paulius Paulavičius - 12 (t.VIII, b.l. 139, 224), Aronas Šerberis – 9 (t.VIII, b.l. 134, 227). Nors UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” baigė 245 bankroto procedūras (t.VIII, b.l. 64-65,), tačiau pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis negali būti vienintelis vertinamasis kriterijus, parenkant tinkamiausią administratorių.

23Kitas kriterijus – pasirengimas sudaryti darbuotojų grupę, į kurią, be įgalioto asmens, įeitų buhalteris, juristas, biuro administratorė ir vadybininkas, taip pat jokio pranašumo nesuteikia: kiekvienas iš administratorių organizuoja savo darbą savarankiškai ir taip pat gali sudaryti savo darbuotojų grupę, sudaryti sutartis su kitais asmenimis konkretiems veiksmams ar konkrečioms pareigoms bankroto procedūros metu atlikti. Todėl konkrečios darbuotojų grupės sudarymas negali būti laikomas vertinamuoju kriterijumi, tuo labiau lemiančiu konkretaus administratoriaus skyrimą.

24Skirdamas administratoriumi UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, teismas neatsižvelgė į tokią svarbią aplinkybę, kaip šio administratoriaus užimtumas. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai internetiniame tinklapyje skelbiamos informacijos apie įmonių bankroto administratorius (t. VIII, b.l. 79, 93) matyti, kad administratoriumi pirmosios instancijos teismo paskirtoji bendrovė, turinti keturis darbuotojus, šiuo metu vykdo bankroto procedūras 52 įmonėse. Toks teismo paskirtojo administratoriaus užimtumas, vykdant bankroto procedūrų administravimą kitose bankrutuojančiose įmonėse, objektyviai neleis tinkamai atlikti pareigas administruojant dar vieną bankrutuojančią įmonę – UAB ,,Marijampolės statyba“, kuri pagal savo įstatinio kapitalo dydį, balanse apskaityto turto vertę, neįvykdytus įsipareigojimus bei kreditorių skaičių yra pakankamai didelė įmonė.

25Kaip jau minėta, administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas, jis privalo ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, jo darbas ir įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai turi būti grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Todėl teismas, nors ir turėdamas teisę skirti administratoriumi ir kitą asmenį, kurio nesiūlo ĮBĮ penktojo straipsnio pirmojoje dalyje išvardinti asmenys, privalo įvertinti ir daugumos kreditorių bei kitų asmenų, turinčių teisę pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, nuomonę ir į ją tinkamai atsižvelgti. Kaip matyti iš atskiruosiuose skunduose nurodytų aplinkybių bei pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo, teismo paskirtai administratoriaus kandidatūrai nepritarė ir nepritaria kreditoriai, turintys daugumą kreditorinių reikalavimų ir nei vienas iš asmenų, turinčių teisę pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, tokios kandidatūros nesiūlė. Esant tokiai situacijai, bankrutuojančią UAB ,,Marijampolės statyba“ administruojant pirmosios instancijos teismo paskirtai UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”, gali būti neužtikrintas bankroto procedūrų sklandumas bei skaidrumas, kilti ginčai tarp paskirtojo administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugos užtikrinimo tinkamumo, atstovavimo įmonei bei kreditoriams tinkamumo, kas apsunkintų bankroto procedūrų atlikimą bei nepagrįstai jas užtęstų.

26Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino kreditorių siūlomų administratoriaus kandidatūrų tinkamumo ir iš esmės nepasisakė, kodėl atmetė siūlomas kandidatūras bei paskyrė kitą administratorių, t.y. neištyrė visų svarbių šiam klausimui išspręsti aplinkybių ir faktiškai neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės, teismo nutarties dalis, kuria yra paskirtas UAB ,,Marijampolės statyba“ bankroto administratorius, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama (CPK 329 str. 1 d.).

27Byloje nėra duomenų, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas būtų įvertinęs AB banko „Snoras“ pasiūlyto administratoriaus Pauliaus Paulavičiaus kandidatūrą, tad pastarasis negalėtų būti skiriamas UAB “Marijampolės statyba” administratoriumi, kaip neatitinkantis ĮBĮ 11 straipsnio antrosios dalies reikalavimų.

28Įvertinusi byloje esančius duomenis apie kreditorių siūlomas administratoriaus kandidatūras, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorių UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, Marijampolės apskrities VMI, VSDFV Marijampolės skyriaus pasiūlyti kandidatai į bankrutuojančios UAB ,,Marijampolės statyba“ administratoriaus pareigas – Aronas Šerberis, UAB ,,Bankroto administratorių biuras“, UAB ,,Baklis“, UAB ,,Jurveda“ ir UAB ,,Vadybos apskaita“, atitinka bankrutuojančios įmonės administratoriams keliamus reikalavimus, tai patvirtina Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pateikti raštai (t. V, b.l. 107, 185, 217, t.VIII, b.l. 3), visi šie kandidatai turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, dėl šių aplinkybių ginčo nėra, todėl iš esmės galėtų būti skiriami administruoti bankrutuojančią UAB ,,Marijampolės statyba“. Tačiau skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, būtina siekti, kad administratorius paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kaip galima mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

29Atsižvelgdama į tai, kad vieną iš administratoriaus kandidatūrų – uždarąją akcinę bendrovę ,,Vadybos apskaita“ siūlo kreditoriai Marijampolės apskrities VMI, VSDFV Marijampolės skyrius bei UAB ,,Vitomos statybinės medžiagos“, kurių bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro didžiausią kreditorinių reikalavimų dalį, į tai, kad UAB ,,Vadybos apskaita“, pagal Ūkio ministerijos viešai internetiniame tinklapyje skelbiamą informaciją (t. VIII, b.l. 225), šiuo metu vykdo bankroto procedūras tik penkiose įmonėse, į tai, kad šios įmonės buveinė yra Marijampolės mieste, t.y. bankrutuojančios įmonės veiklos teritorijoje, bei į tai, kad UAB ,,Vadybos apskaita“ taip pat turi pakankamą patirtį, administruojant įmones (baigtos 23 bankroto procedūros), teisėjų kolegija daro išvadą, kad ši bendrovė turi realią bei didesnę nei kiti siūlomi kandidatai galimybę užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, tinkamai atstovauti bei ginti kreditorių bei įmonės interesus, todėl administratoriumi paskiria šią bendrovę.

30Kiti administratoriais pasiūlyti asmenys Aronas Šerberis, UAB ,,Bankroto administratorių biuras“, UAB ,,Baklis“ ir UAB ,,Jurveda“ nors, kaip jau minėta, atitinka bankrutuojančios įmonės administratoriams keliamus reikalavimus ir iš esmės galėtų būti skiriami administruoti bankrutuojančią UAB ,,Marijampolės statyba“, tačiau jų veiklos teritorija nesutampa su UAB ,,Marijampolės statyba“ veiklos teritorija. UAB ,,Baklis“ šiuo metu administruoja bankroto procedūras 23 įmonėse, todėl dėl didelio užimtumo gali neužtikrinti tinkamo pakankamai didelės įmonės administravimo. Tuo tarpu duomenų apie tai, kokią bankrutuojančių įmonių administravimo patirtį turi UAB ,,Jurveda“, nėra nei šios bylos medžiagoje, nei Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai internetiniame tinklapyje skelbiamoje informacijoje. Tokių duomenų nenurodo ir apeliantas UAB ,,Asrema“, kuris teigia, kad šioje bendrovėje dirba didelę patirtį turintys darbuotojai. Jau minėtoje viešai skelbiamoje informacijoje taip pat nurodyta, kad UAB ,,Jurveda“ dirba tik vienas darbuotojas, kuris, kaip fizinis bankroto administratorius, šiuo metu administruoja septynias bankrutuojančias įmones. Todėl nėra pakankamo pagrindo teigti, kad ši bendrovė bus pajėgi užtikrinti sklandų bankroto procedūrų vykdymą pakankamai didelėje įmonėje. Dėl tos pačios priežasties nėra pakankamo pagrindo administratoriumi skirti siūlomą fizinį bankroto administratorių Aroną Šerberį, kuris pagal minėtą viešą informaciją administruoja bankroto procedūras 10 įmonių (t. VIII, b.l. 227).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

32Apeliacinį procesą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Zona Optima“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutarties dalies panaikinimo nutraukti.

33Panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės statyba“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir administratoriaus paskyrimo klausimą išspręsti iš esmės.

34Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės statyba“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Vadybos apskaita“, įmonės kodas 5139037, įmonės buveinė Sporto g. 9-402, Marijampolė, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 21 a.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismas 2003 m. sausio 3 d. UAB “Marijampolės statyba”... 4. Kreditoriai UAB “Parama“, UAB “Vezo statyba”, likviduojama UAB... 5. Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 21 d. nutartimi nutraukė UAB... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad, įvertinus byloje pateiktus įrodymus, tapo... 7. Motyvuodamas nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo, teismas nurodė,... 8. Kreditoriai UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB... 9. Atskiruosius skundus apeliantai grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Teismas, pripažindamas, jog visi kreditorių pasiūlyti kandidatai... 11. 2. Teismo motyvą, kad UAB "Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 12. 3. UAB „Parama“ nurodo, kad tiek ĮBĮ nuostatos, tiek ir minėtas Senato... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB “Madresa” prašo teismo atmesti... 14. UAB “Madresa” mano, kad teismas neteisėtai ir nepagrįstai UAB... 15. Marijampolės apskrities VMI bei VSDFV Marijampolės skyriaus atskirieji... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies antrojo punkto... 17. UAB „Zona Optima“ vardu atskirąjį skundą pasirašė advokato padėjėjas... 18. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas, jo teises ir pareigas... 19. ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti... 20. Remiantis aukščiau minėtomis bankroto procedūras reglamentuojančių... 21. Teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi... 22. Pagrindiniu kriterijumi, skiriant administratoriumi UAB “Įmonių bankroto... 23. Kitas kriterijus – pasirengimas sudaryti darbuotojų grupę, į kurią, be... 24. Skirdamas administratoriumi UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 25. Kaip jau minėta, administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto... 26. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad pirmosios instancijos... 27. Byloje nėra duomenų, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas būtų... 28. Įvertinusi byloje esančius duomenis apie kreditorių siūlomas... 29. Atsižvelgdama į tai, kad vieną iš administratoriaus kandidatūrų –... 30. Kiti administratoriais pasiūlyti asmenys Aronas Šerberis, UAB ,,Bankroto... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Apeliacinį procesą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Zona... 33. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį,... 34. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės statyba“...