Byla B2-1071-153/2014
Dėl bankrutavusios UAB „Flemakas“ 2013-10-03 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus skundą atsakovei bankrutavusiai UAB „Flemakas“, tretieji asmenys VĮ Turto bankas, AB Šiaulių bankas, UAB „Statrentus“, UAB „Geras maistas“, UAB „Cramo“, UAB „Adesoma“, UAB „Interinfo Lietuva“, UAB „Omnitel“, AB „TEO LT“, BUAB „KDS statyba“, dėl bankrutavusios UAB „Flemakas“ 2013-10-03 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2BUAB „Flemakas“ kreditorius VSDFV Kauno skyrius skundu prašo pripažinti neteisėtas, negaliojančiais ir panaikinti 2013-10-03 BUAB „Flemakas“ kreditorių susirinkimo 1 ir 2 darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, kuriais buvo nutarta patvirtinti administratoriaus bankroto bylos užbaigimo ataskaitą ir įpareigoti administratorių kreiptis į teismą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Nurodo, kad 2013-10-07 gavo BUAB „Flemakas“ 2013-10-03 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolą. Savo nuomonę dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo pareiškė 3 kreditoriai: AB Šiaulių bankas, Fondo valdybos Kauno skyrius, valstybinė įmonė Turto bankas, visi kreditoriai savo nuomonę išreiškė raštu. Fondo valdybos Kauno skyriaus atstovas, balsuodamas „prieš“ ataskaitos patvirtinimą, nurodė, kad nepateikta išsami informacija apie bankroto proceso eigą, t. y. nepateikta analizė apie patikrintus sandorius už 36 mėnesius, apie turto pokytį, nėra informacijos, ar bankroto byla iškelta laiku, ar nepadaryta žala kreditoriams, ar nėra tyčinio bankroto požymių, be to, administratorius nesiėmė visų priemonių, siekdamas perimti UAB „Flemakas“ dokumentus, buvusiam bendrovės vadovui už dokumentų neperdavimą nebuvo taikyta administracinė atsakomybė, t. y. bauda, vadovui nevykdant administratoriaus ir teismo įpareigojimų, yra galimybė kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl baudžiamosios atsakomybės, administratorius nepateikė kreditoriams informacijos apie galimybę teismui teikti civilinį ieškinį ir prisiteisti iš buvusių bendrovės vadovų padarytą žalą kreditoriams neteisėtais veiksmais. Pareiškėjo nuomone, administratorius neįvykdė pareigų, numatytų ĮBĮ. Kadangi bankroto procedūrų taikymo esmė yra maksimalus kreditorinių reikalavimų tenkinimas, todėl kuo daugiau žalos bus išieškota, tuo didesnė tikimybė, kad bus padengti kreditoriniai reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, 2013-10-03 kreditorių susirinkime priimti nutarimai prieštarauja kreditorių interesams, kurie, teismui priėmus sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, negalėtų būti tinkamai apginti.

4BUAB „Flemakas“ atsiliepimu į skundą prašo VSDFV Kauno skyriaus skundą atmesti. Nurodo, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nurodytus reikalavimus privalomai turi atitikti veiklos ataskaita, administratoriaus teikiama pirmajam kreditorių susirinkimui, todėl 2013-10-03 kreditorių susirinkimui nesant pirmajam, administratoriaus pateikta ataskaita neprivalėjo atitikti nurodytų įstatymo reikalavimų. 2011-06-30 vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita. VĮ Registrų centro duomenimis, paskutinis įmonės akcininkas ir vadovas yra M. D., kuris įmonės turto ar dokumentų neperėmė, buvo tik nusikalstamų kėslų turėjusių asmenų statytinis. 2013-02-18 ikiteisminis tyrimas, kuriame įtarimai buvo pareikšti buvusiems bendrovės vadovams ar akcininkams S. P., A. P., M. D., nutrauktas konstatavus, kad nėra pakankamai duomenų, jog buvę įmonės vadovai ar akcininkai padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 184 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, o asmuo, faktiškai padaręs šias veikas, nenustatytas. Norint kreiptis į teismą dėl kitų asmenų atsakomybės, reikalinga pateikti įrodymus, pagrindžiančius šių asmenų atsakomybę ir kaltę, tačiau administratorius tokių įrodymų neturėjo ir neturi. Pažymi, kad administratorius pateikė atsakymus ir visą informaciją į visus pareiškėjo paklausimus.

5Trečiasis asmuo kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepimu į skundą prašo teismo nuožiūra spręsti dėl skundo pagrįstumo. Nurodo, kad netiesiogiai dėl skunde nurodytų aplinkybių jau yra pasisakiusi Vilniaus apylinkės prokuratūra 2013-02-18 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 10-2-00842-10 pagal BK 182 str. 2 dalį remiantis UAB Ūkio banko pareiškime nurodytų aplinkybių pagrindu dėl UAB „Flemakas“ atsakingų asmenų galimai nusikalstamų veikų. Prokuratūra konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo metu nepavyko surinkti pakankamai objektyvių duomenų, jog S. P., A. P. ir M. D. dalyvavo iššvaistant UAB „Flemakas“ turtą ir klastojo dokumentus.

6Trečiasis asmuo kreditorius UAB „Omnitel“ atsiliepimu į skundą sutinka su VSDFV Kauno skyriaus pareikštu skundu.

7Skundas atmestinas.

8Dėl termino ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos suteikia teisę kreditoriams kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų ir apskųsti juos įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 24 straipsnio 5 dalis). ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti nustatytas 14 dienų terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kreditoriai privalo būti aktyvūs ir domėtis bankroto procesu. Įvertinus byloje esančią medžiagą, darytina išvada, kad pareiškėjas apie skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus turėjo sužinoti 2013-10-03, t. y. tuomet, kai buvo priimti skundžiami nutarimai, kadangi pareiškėjas dalyvavo kreditorių susirinkime, dėl kreditorių susirinkime svarstomų klausimų pareiškęs savo nuomonę raštu, t. y. jam buvo žinoma apie kreditorių susirinkime svarstomus klausimus. Pareiškėjas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą skaičiuoja nuo kreditorių susirinkimo protokolo gavimo dienos – 2013-10-07, todėl mano, kad 2013-10-18 pateikdamas teismui skundą termino jam pateikti nepraleido. Teismų nutartyse, priimtose bankroto bylose, yra ne kartą nurodyta, kad šiame procese yra itin svarbus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų taikymas (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis, CPK 7 straipsnis). Pareiškėjas, būdamas bankrutavusios įmonės kreditoriumi, išreikšdamas savo nuomonę raštu, realizavo teisę spręsti klausimus, susijusius su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ir įmonės pabaigos, todėl suvokdamas apie svarstomus klausimus ir šiais klausimais priimtus sprendimus, turėjo pareigą domėtis susirinkime priimtais nutarimais, susipažinti su protokolu anksčiau nei jį pateikė administratorius. Šios pareigos jam neįvykdžius ir per ĮBĮ nustatytą terminą nepareiškus reikalavimo ginti, jo nuomone, pažeistą teisę, yra pagrindas atmesti pareikštą reikalavimą. Pažymėtina ir tai, kad nors terminas praleistas nežymiai – 1 diena, tačiau pareiškėjas reikalavimo atnaujinti įstatymo praleistą terminą nepareiškė. Termino procesiniam veiksmui atlikti praleidimas, nesant pagrindo jį atnaujinti, yra savarankiškas pagrindas atmesti reikalavimą.

10 Dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo

11Nustatyta, kad 2013-10-03 įvyko BUAB „Flemakas“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditorių VSDFV Kauno skyriaus, VĮ Turto banko, AB Šiaulių banko atstovai, kurie savo nuomonę darbotvarkės klausimais išreiškė balsuodami raštu. Pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo metu priimtais nutarimais, kuriais buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita (nutarimas Nr. 1) ir patvirtintas likvidacinis balansas ir įpareigotas administratorius kreiptis į teismą priimti sprendimą dėl BUAB „Flemakas“ pabaigos (nutarimas Nr. 2), už kuriuos balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų vertinė išraiška sudaro 58,88 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, pateikė teismui skundą. Pareiškėjas, ginčydamas kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus, iš esmės nenurodė procedūrinių pažeidimų, kurie galimai daro priimtus nutarimus neteisėtais ar negaliojančiais, todėl šiuo aspektu nutarimo teisėtumas nevertintinas.

12Pareiškėjas teigia, kad raštu balsavo „prieš“ administratoriaus pateiktos ataskaitos patvirtinimą, nes administratorius nepateikė išsamios informacijos apie bankroto proceso eigą, administratoriaus atliktus veiksmus vykdant bankroto procedūrą, todėl mano, kad administratorius neįvykdė pareigų, numatytų ĮBĮ. Tik tinkamai administratoriui įvykdžius visas būtinas bankroto procedūras, yra pagrindas kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Kadangi bankroto procedūra turi būti maksimaliai naudinga kreditoriams, todėl pareiškėjo nuomone, ginčijami nutarimai prieštarauja kreditorių interesams.

13Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

14Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus (CK 6.760 straipsnio 4 dalis). Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimo našta, pagrindžiant tinkamą pareigų vykdymą, tenka administratoriui. Įstatymas nedetalizuoja pagrindų, kuriais remiantis kreditoriai turi teisę netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, ar kriterijų, kuriuos turi įvertinti teismas, spręsdamas kreditorių nepatvirtintos administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimą.

15Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad administratorius 2011-06-30 kreditorių susirinkime svarstant klausimą dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo pateikė paaiškinimus dėl galimybės perimti įmonės turtą iš įmonės vadovo M. D. nebuvimo, nurodė aplinkybes, dėl kurių pateikti ieškiniai teisme dėl sandorių ginčijimo būtų betiksliai (2011-06-30 kreditorių susirinkimo protokolas). Nors pareiškėjas skunde nurodo, kad prašomos informacijos apie administratoriaus vykdomus veiksmus bankroto procedūroje iš administratoriaus negavo, tačiau pagal bylos duomenis matyti, kad pareiškėjui administratorius teikė elektroniniu paštu informaciją dėl bankroto proceso eigą – atsakydamas į pareiškėjo klausimus dėl įmonės turto iššvaistymo, dėl žalos atlyginimo priteisimo iš įmonės vadovo, dėl baudžiamosios atsakomybės dėl turto perleidimo, dėl galimybės spręsti klausimą kreditorių susirinkime dėl įmonės pabaigos tik gavus iš Vilniaus apylinkės prokuratūros informaciją apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, taip pat informaciją apie Vilniaus apylinkės prokuratūroje vykdomą ikiteisminį tyrimą, jo rezultatus, pateikdamas teismo nutartis dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo, Vilniaus apylinkės prokuroro nutarimą (pareiškėjo ir administratoriaus įgalioto asmens susirašinėjimo elektroniniu paštu duomenys). Pagal Vilniaus apylinkės prokurorės 2013-02-18 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad 2010-12-02 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 10-2-00842-10 dėl UAB „Flemakas“ atsakingų asmenų galimai nusikalstamų veikų, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nepavykus surinkti pakankamai objektyvių duomenų, kad S. P., A, P., M. D. iššvaistė UAB „Flemakas“ turtą, klastojo dokumentus, ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu nutrauktas. Atsižvelgdamas į šį nutarimą, administratoriaus įgaliotas asmuo sudarė 2013-09-25 administratoriaus ataskaitą, kurią kartu su balsavimo raštu biuleteniais pateikė įmonės kreditoriams. Pateiktoje administratoriaus ataskaitoje nurodyta bankroto bylos eiga, dėl įmonės turto – informacija, kad administratorius neturėjo galimybės atlikti sandorių patikrinimo, nes įmonės dokumentai jam nebuvo perduoti, taip pat duomenys apie ikiteisminio tyrimo rezultatą, dėl pajamų ir administravimo išlaidų – jokių pajamų nebuvo gauta, bankroto procesas atliktas už administratoriaus lėšas, nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašas, taip pat teikiamas likvidacinis balansas (2013-09-25 administratoriaus ataskaita). Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, sprendžia, kad pareiškėjui informacija apie bankroto procesą buvo tinkamai teikta, o pareiškėjo pastabos, kodėl nepritaria administratoriaus veiklos ataskaitai, yra nepakankamai konkrečios ir pagrįstos, atsižvelgiant į administratoriaus argumentus pagrindžiantį (CK 6.760 straipsnio 4 dalis) įrodymą – Vilniaus apylinkės prokurorės 2013-02-18 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Teismo vertinimu, administratoriui neperdavus bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto, ikiteisminio tyrimo metu nenustačius, kad įmonės vadovai (akcininkai) dalyvavo išvaistant įmonės turtą ir klastojo dokumentus, administratorius neturi realios galimybės gauti įmonės dokumentų, patikrinti įmonės sudarytų sandorių, teikti ieškinių dėl žalos atlyginimo.

16Teismas pažymi, kad kreditoriai neturėtų piktnaudžiauti savo teisėmis be pagrindo atsisakydami tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-354/2011, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-819/2013 ir kt.) kreditorių nutarimas netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos paprastai laikomas pagrįstu ir teisėtu tada, kai ataskaitoje nurodyti darbai iš tiesų nėra atlikti arba administratorius nėra atlikęs darbų, kurie administratoriui yra privalomi pagal LR ĮBĮ ir kitus teisės aktus, taip pat kai administratorius tinkamai nepagrindžia administravimo metu turėtų išlaidų dydžio, jų poreikio.

17Įvertinęs įrodymų visumą, teismas nenustatė, kad administratorius nėra atlikęs darbų, nurodytų 2013-09-25 administratoriaus ataskaitoje, ar administratorius savo pareigas ĮBĮ nustatyta tvarka vykdė netinkamai, kas sudarytų pagrindą netvirtinti ataskaitos.

18Kadangi nėra pagrindo panaikinti pareiškėjo ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1, kuriuo patvirtinta administratoriaus ataskaita, ir jis laikytinas teisėtu, todėl, pareiškėjui skunde nenurodžius argumentų dėl kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2, kuriuo patvirtintas likvidacinis balansas ir įpareigotas administratorius kreiptis į teismą priimti sprendimą dėl BUAB „Flemakas“ pabaigos, nėra pagrindo šį kreditorių susirinkimo nutarimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti.

19Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas neįrodė, jog skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai neteisėti ar pažeidžia BUAB „Flemakas“ ar jos kreditorių, įskaitant pareiškėją, teises bei interesus, kreditoriaus skundą dėl šių nutarimų panaikinimo laiko nepagrįstu, todėl atmestinu.

20Vadovaudamasis LR CPK 290–291 straipsniais, ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

21pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus skundą dėl BUAB „Flemakas“ 2013-10-03 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

22Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio... 2. BUAB „Flemakas“ kreditorius VSDFV Kauno skyrius skundu prašo pripažinti... 3. Nurodo, kad 2013-10-07 gavo BUAB „Flemakas“ 2013-10-03 įvykusio... 4. BUAB „Flemakas“ atsiliepimu į skundą prašo VSDFV Kauno skyriaus skundą... 5. Trečiasis asmuo kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepimu į skundą prašo... 6. Trečiasis asmuo kreditorius UAB „Omnitel“ atsiliepimu į skundą sutinka... 7. Skundas atmestinas.... 8. Dėl termino ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus... 9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos... 10. Dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo... 11. Nustatyta, kad 2013-10-03 įvyko BUAB „Flemakas“ kreditorių susirinkimas,... 12. Pareiškėjas teigia, kad raštu balsavo „prieš“ administratoriaus... 13. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 14. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo,... 15. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad administratorius 2011-06-30 kreditorių... 16. Teismas pažymi, kad kreditoriai neturėtų piktnaudžiauti savo teisėmis be... 17. Įvertinęs įrodymų visumą, teismas nenustatė, kad administratorius nėra... 18. Kadangi nėra pagrindo panaikinti pareiškėjo ginčijamą kreditorių... 19. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas neįrodė, jog skundžiami... 20. Vadovaudamasis LR CPK 290–291 straipsniais, ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu,... 21. pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus skundą dėl BUAB „Flemakas“ 2013-10-03... 22. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...