Byla e2-3354-820/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Vilmai Dolotovaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams: vadovui S. D. ir advokatui J. B., atsakovo atstovams: vadovui A. J. ir advokatui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo mažosios bendrijos „Signumus“ (toliau tekste – Ieškovas) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Izomarinas“ (toliau tekste – Atsakovas) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Priteisti Ieškovui MB „Signumus“ iš Atsakovo UAB „Izomarinas“ po 2 EUR (du eurus) už kiekvieną Ieškovo vykdant 2017 m. liepos 24 d. Paslaugų teikimo sutartį surasto darbuotojo darbo valandą pagal su Atsakovu sudarytą darbo sutartį už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 24 d. (preliminarus reikalavimo dydis 11 833 EUR);
  2. Priteisti iš Atsakovo 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo pareikštų reikalavimų sumos nuo bylos iškėlimo Teisme dienos iki visiško Teismo sprendimo įvykdymo dienos;
  3. Priteisti iš Atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, atlyginti Ieškovo išlaidas advokato pagalbai apmokėti patirtas teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teikiant ieškinį ir atstovaujant Ieškovui šioje byloje.
 2. Ieškovas vėliau patikslino reikalavimus (1 t., p. 79-80) ir suformulavo reikalavimus galutinai:
  1. Priteisti Ieškovui MB „Signumus“ iš Atsakovo UAB „Izomarinas“ 11 833 EUR skolą pagal 2017 m. liepos 24 d. Paslaugų teikimo sutartį ir sąskaitas Nr. 20170805-01, 20170821-02, 20170901-02;
  2. Priteisti iš Atsakovo 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo pareikštų reikalavimų sumos nuo bylos iškėlimo Teisme dienos iki visiško Teismo sprendimo įvykdymo dienos;
  3. Priteisti iš Atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, atlyginti Ieškovo išlaidas advokato pagalbai apmokėti patirtas teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teikiant ieškinį ir atstovaujant Ieškovui šioje byloje.
 3. Ieškovas nurodė, jog 2017 m. liepos 24 d. su Atsakovu sudarė Paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama - Sutartimi).
 4. Pagal Sutarties 1 straipsnio 1.2 punktą Ieškovas įsipareigojo surasti Atsakovui reikalingų darbuotojų, vykdyti jų preliminarią atranką pagal Atsakovo užsakyme pateiktus reikalavimus. Pagal Sutarties 1 straipsnio 1.4 punktą Atsakovas su Ieškovo surastais ir paties Atsakovo pasirinktais darbuotojais sudaro darbo sutartis. Pagal Sutarties 2 straipsnio 2.2.5 punktą Ieškovas turi parengti ir pateikti Atsakovui pagal kiekvieną užsakymą suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (forma pateikiama Sutarties priede Nr. 2). Šalys 2017 m. liepos 24 d. sudarė suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Užsakymo Nr. 24-07/2017). Atitinkamu aktu buvo nustatyta, kad Atsakovas įdarbina 23 Ieškovo surastus žmones. Pasirašydamas suteiktų paslaugų perdavimo aktą ir sudarydamas su Ieškovo surastais darbuotojais darbo sutartis Atsakovas patvirtino, kad paslaugos Ieškovo jam suteiktos tinkamai. Darbuotojų tinkamumą darbo funkcijų įgyvendinimui vertino pats Atsakovas. Ieškovas Sutartimi neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl jo surastų darbuotojų darbo laiko normų ir darbo metu sukuriamo rezultato apimties.
 5. Pagal Sutarties 3 straipsnio 4 punktą Atsakovas įsipareigojo vesti Ieškovo surastų bei Atsakovo įdarbintų darbuotojų laiko apskaitą ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikti Ieškovui darbo laiko apskaitos žiniaraščius (ar jų kopijas) apie minėtų darbuotojų dirbtą laiką per praėjusį mėnesį. Tokiu būdu visa atsakomybė dėl Ieškovo surastų darbuotojų darbo laiko apskaitos ir informavimo apie dirbtą darbo laiką tenka Atsakovui. Atsakovui ir Ieškovui sudarius 2017 m. liepos 24 d. suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Užsakymo Nr. 24-07/2017), remiantis Sutarties 3 straipsnio 5 punktu, Atsakovas privalo mokėti Ieškovui už tinkamai suteiktas paslaugas. Sutarties 4 straipsnio 4.1 punkte numatyta, kad Atsakovas privalo sumokėti 2 EUR už kiekvieno darbuotojo pradirbtą valandų kiekį pagal darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Atsižvelgiant į tai, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas ir jų pateikimas Ieškovui yra būtent Atsakovo pareiga, Atsakovui tenka visa rizika dėl tinkamos informacijos Ieškovui pateikimo bei Ieškovo atlyginimo dydžio nustatymo.
 6. Šalys Sutarties 4.1 punktu numatė, kad Atsakovas atsiskaito per 45 dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Ieškovas gavęs 30 ir 31 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščius pateikė Atsakovui sąskaitą Nr. 20170805-01. Ieškovas gavęs 32 ir 33 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščius pateikė Atsakovui sąskaitą Nr. 20170821-02. Ieškovas gavęs 34 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščius pateikė Atsakovui sąskaitą Nr. 20170901-02. Atsakovas nei vienos sąskaitos iki šios dienos nėra apmokėjęs. Sąskaitą Nr. 20170805-01 Atsakovas priėmė, patvirtindamas jos gavimą elektroniniu paštu ir jokių pretenzijų nereiškė, tačiau iki šiol neapmokėjo. Galiausiai 2017 m. rugpjūčio 28 d. raštu Atsakovas nurodė, kad sąskaitos neapmokės, remdamasis klaidingo darbo laiko apskaitymo aplinkybe.
 7. Ieškovas, gavęs iš Atsakovo darbuotojų informaciją dėl darbo laiko žiniaraščių, jais vadovaudamasis pateikė Ieškovui sąskaitas, kurių Atsakovas neapmokėjo, motyvuodamas netiksliais darbo laiko apskaitos duomenimis. Nepaisant to, kad Atsakovas neigia nustatytas darbo laiko valandas, Atsakovas nepateikia jokių kitų Ieškovo surastų darbuotojų darbo laiko duomenų. Tuo tarpu Ieškovo gautų darbo laiko apskaitos žiniaraščių atitikimą faktinei situacijai patvirtino tiesioginis Atsakovo užsakovas Suomijos bendrovė „Archtech“.
 8. Atsakovas 2017 m. rugsėjo 8 d. pranešimu vienašališkai nutraukė sudarytą Sutartį, motyvuodamas tuo, kad buvo padaryti esminiai Sutarties pažeidimai. Nepaisant to, po Sutarties nutraukimo Atsakovas sudarė darbo sutartis tiems patiems darbams atlikti su Ieškovo surastais darbuotojais.
 9. Tarp Ieškovo ir Atsakovo susiformavo komercinio atstovavimo teisiniai santykiai. CK 2.152 str. 1 d. numatyta, kad prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla - nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Remiantis atitinkamomis teisės normomis ir Sutarties nuostatomis, Ieškovas ieškojo Atsakovui tokių darbuotojų, kurie atitiktų jo reikalavimus. Ieškovas Atsakovui pateikė visą jo prašytą informaciją ir Atsakovas sudarė sutartis su Ieškovo surastais darbuotojais savo sprendimu ir rizika. Ieškovas Sutartimi neprisiėmė jokios atsakomybės dėl atitinkamų darbuotojų sukuriamo darbo rezultato, darbo laiko normų. Ši rizika tenka pačiam Atsakovui.
 10. CK 2.158 str. 1 d. numatyta, kad prekybos agentui už kiekvieną sėkmingai sudarytą sandorį atstovaujamasis moka sutartyje nustatytą atlyginimą, ir taip pat, kad prekybos agentas taip pat turi teisę į atlyginimą, kai sandorį sudaro pats atstovaujamasis, tačiau prekybos agento veiklos dėka, net jeigu tas sandoris buvo sudarytas pasibaigus atstovavimo santykiams. Šiuo atveju yra pateikti dokumentai patvirtinantys Sutarties sudarymą bei paslaugų pagal Sutartį suteikimą (2017 m. liepos 24 d. suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas (Užsakymo Nr. 24-07/2017)). LR CK 2.158 str. 2 d. numatyta, kad sutartyje gali būti numatyta, kad prekybos agento atlyginimas priklauso nuo atstovaujamojo pavedimo įvykdymo kokybės arba kad prekybos agentas atlyginimą gauna tik tada, kai trečiasis asmuo įvykdo sudarytą sutartį. Sutartis nenumato, kad Ieškovui atlyginimas priklausytų nuo atliktų darbų kokybės. Ieškovo atlyginimo gavimas siejamas tik su Ieškovo surastų asmenų, su kuriais Atsakovas sudarė darbo sutartis, išdirbtomis valandomis. Atsižvelgiant į tai, Atsakovo argumentai dėl darbo kokybės yra visiškai nesusiję su Sutarties vykdymu. Galutinis darbų užsakovas Suomijos bendrovė „Arctech“ neteikė jokių pretenzijų ir buvo patenkinta darbų rezultatu (bendrovė taip pat patvirtino darbo laiko išdirbius savo raštais). Taip pat Atsakovas turėjo teisę su darbuotojais nutraukti darbo sutartis, jeigu darbuotojai nevykdo jiems darbo sutartimis priskirtų įsipareigojimų bei tokiu būdu nemokėti atlyginimo Ieškovui (Sutarties 4 straipsnio 4.1 punktas).
 11. Remiantis CK 2.157 str. atstovaujamasis privalo suteikti agentui informaciją, būtiną komercinio atstovavimo sutarčiai vykdyti, ypač pranešti apie tai, kad prekybinių sandorių daug mažiau, nei prekybos agentas galėtų tikėtis. LR CK 2.160 str. 5 d. numatyta, kad atstovaujamasis privalo kas mėnesį, o susitarus raštu - ne rečiau kaip kas trys mėnesiai pateikti prekybos agentui buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal kurių duomenis apskaičiuojamas ir mokamas atlyginimas. Atitinkamas nuostatas atitinka ir Sutarties 3 straipsnio 4 punktas, pagal kurį Atsakovas įsipareigojo vesti Ieškovo surastų bei Atsakovo įdarbintų darbuotojų laiko apskaitą ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikti Ieškovui darbo laiko apskaitos žiniaraščius (ar jų kopijas) apie minėtų darbuotojų dirbtą laiką per praėjusį mėnesį. Šios savo pareigos Atsakovas tinkamai nevykdė. Ieškovui informaciją apie darbo laiko apskaitą teikė projekto vadovas G. B.. Ja vadovaujantis Ieškovas pateikė sąskaitas apmokėjimui Atsakovui. Atsakovas pateikė pretenziją, nurodydamas, kad darbo laikas netinkamai apskaitytas, tačiau jokių įrodymų dėl darbo laiko nepateikė. Tokios informacijos nepateikimas yra Atsakovo pareigų pagal Sutartį pažeidimas.
 12. CK 2.160 str. 4 d. numatyta, kad atstovaujamasis privalo atsiskaityti su prekybos agentu kas mėnesį ir ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės dienos. Atitinkamoje dalyje taip pat numatyta, kad Šalys rašytine sutartimi gali pratęsti atsiskaitymo terminą, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams nuo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos. Šalys Sutarties 4.1 punktu numatė, kad Atsakovas atsiskaito per 45 dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Atsakovas praleido terminus šių mokėjimų atlikimui ir nors nurodė, kad sąskaitų jis neapmokės dėl netinkamo darbo laiko apskaitymo, tačiau nepateikė jokių įrodymų.
 13. CK 2.160 str. 9 d. numatyta, kad prekybos agentui priklauso komisinis atlyginimas ir tuo atveju, kai trečiosios šalies užsakymas pasiekė atstovaujamąjį iki komercinio atstovavimo sutarties galiojimo pabaigos arba per protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį po to, kai komercinio atstovavimo sutartis pasibaigė, ir sandoris yra susijęs su komercinio atstovavimo sutartimi. Akivaizdu, kad Atsakovas po savo atlikto vienašalio Sutarties nutraukimą gauna naudos iš Ieškovo atlikto tarpininkavimo paslaugų. Jis sudarė sutartis su šio ieškinio 2 skyriuje nurodytais darbuotojais, kurie dirba toje pačioje laivų remonto gamykloje Arctech, bei iš užsakovo Arctech gauna pajamas dėl darbų atlikimo. Nepaisant to, Atsakovas neteikia Ieškovui jokios informacijos dėl sudarytų darbo sutarčių ir neteikia informacijos apie šių asmenų dirbtas darbo valandas.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „Izomarinas“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog Ieškovas turėjo surasti Atsakovui darbuotojus tam, kad šie darbuotojai siektų konkretaus Atsakovui reikalingo tikslo bei tinkamai vykdydami savo darbo funkcijas ir laikydamiesi darbo normų kurtų atitinkamą darbo rezultatą. Ir tik tokiu atveju galėtų būti pripažįstama, kad Ieškovas tinkamai suteikė paslaugas pagal Sutartį. Tokia išvada darytina analizuojant ir Sutarties tekstą, ir tikrus Sutarties šalių ketinimus. Pagal Sutarties 2 straipsnio 1 punktą, Ieškovas įsipareigojo suteikti reikalingu darbuotojų paieškos paslaugas remdamasis Atsakovo pateiktais užsakymais. Pagal Sutarties 2 straipsnio 2 punktą, kaip neatsiejamą paslaugų dalį Ieškovas įsipareigojo reikiamu laiku surasti, įvertinti ir atrinkti Atsakovo pateiktame užsakyme nurodytus reikalingus darbuotojus (Sutarties 2.2.1. punktas); teikdamas paslaugas veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktu Atsakovo interesus (Sutarties 2.2.3. punktas). Pagal Sutarties 2 straipsnio 4 punktą, Ieškovas garantuoja, kad paslaugos bus teikiamos naudojant reikalingus sugebėjimus bei patirti. Šiame straipsnyje vartojama frazė „naudojant reikalingus sugebėjimus bei patirtį“ reiškia, kad paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjo (Ieškovo) darbuotojai naudos visus reikalingus sugebėjimus ir kompetenciją, atitinkančius darbuotojų paieškos versle vyraujančias normas. Pagal Sutarties 3 straipsnio 5 punktą Atsakovas įsipareigojo mokėti Ieškovui būtent už tinkamai suteiktas paslaugas, o ne šiaip už bet kokių darbuotojų suradimą. Pagal Sutarties 4.1. punktą, Atsakovas įsipareigojo sumokėti Ieškovui atlygį būtent už tinkamai užsakymo pagrindu suteiktas paslaugas.
 3. Atsakovo įsitikinimu, paslaugas pagal Sutartį Ieškovas jam suteikė labai netinkamai. Iš 2017-09-08 pranešimo, adresuoto Atsakovo UAB „Izomarinas“ direktoriui, kurį bendrai pateikė Ieškovo atrinkti darbuotojai, matyti jog: „Dėl darbų norime pasakyti, kad dalis darbuotojų buvo nekvalifikuoti ir neatliko projektinių darbų. Taip pat norime pažymėti, kad projektų vadovas G. B. vadovavo tikrai blogai ir neatitiko jokių organizavimo normų. Pranešame, kad kai kurie darbuotojai buvo dangstomi projektų vadovo G. B., būdami neblaivūs, nėjo į darbą, o valandos buvo įtraukiamos į tabelį kaip dirbančio“.
 4. Be to, 2017-08-24 buvo gautas Paslaugų teikėjo (Ieškovo) surasto ir atrinkto projektų vadovo G. B. elektroninis laiškas, kuriame jis nurodo, kad neva dėl įmonės ir gamyklos kaltės žmonės nedirbo labai daug valandų. Šiame laiške (pridedamas) G. B. nurodo, kad dėl iškeldinimo iš viešbučio 7 žmonės nedirbo 49 valandas; žmonės, kurių neįleido pro vartus, nedirbo 4 darbo dienas ir 336 valandas; žmonės nedirbo 4 darbo dienas ir 96 valandas; dėl vykstančių gamykloje kursų naujokams 23 žmonės nedirbo 69 valandas; objekte laive atlikta papildomų darbų už 300 valandų, kurie visai neįeina į projektą. Nors darbuotojai faktiškai nedirbo, projektų vadovo atsiųstose darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodoma, kad visi darbuotojai dirbo po 6 darbo dienas ir po 70 valandų per savaitę. Projektų vadovo G. B. pasirašytose žiniaraščiuose nurodomos aplinkybės apie darbuotoj ų dirbtas valandas ir jo elektroniniame laiške nurodytos aplinkybės prieštarauja vieni kitoms, todėl aišku, kad Atsakovui buvo teikiama melaginga informacija apie darbuotojų realiai išdirbtas valandas.
 5. G. B. laiško Atsakovas nedelsiant, t. y. sekančią dieną išsiuntė Ieškovui 2017-08-25 pretenziją, nurodydamas Sutarties pažeidimus ir prašydamas kuo skubiau pakeisti visus 2017-07-24 užsakyme Nr. 24-07/2017 nurodytus darbuotojus kitais darbuotojais, kurie atitiktų Sutarties sąlygas ir Kliento (Atsakovo) kriterijus dėl darbuotojų kvalifikacijos, sugebėjimų ir patirties. Į šią pretenziją Ieškovas nieko neatsakė.
 6. 2017-09-25 Atsakovo UAB „Izomarinas“ direktorius gavo darbuotojo paaiškinimą, kuriame nurodoma, jog nuo 08.14 iki 08.17 jis nėjo į darbą, buvo viešbutyje, turėjo biuletenį, o 08.07 jis nėjo į darbą, nes buvo, kaip jis pats nurodo, „pahmelingas iš po savaitgalio“. Tačiau Ieškovo pateikti į bylą darbo laiko apskaitos žiniaraščiai rodo, kad nurodytomis datomis dirbo po 12 valandų per parą. Tai patvirtina, kad Ieškovas bandė teikti Atsakovui melagingą informaciją apie darbuotojų dirbtas valandas. Minėtame 2017-09-25 paaiškinime V. M. nurodo: „turėjau patirties ant ventiliojamų fasadų, laive patirties neturėjau“. Tai reiškė, kad Ieškovas, žinodamas, kokios patirties darbuotojai yra reikalingi Atsakovui, kad jie atlikinėtų izoliacijos darbus laive (laivų gamykloje), sąmoningai ir tyčia surado ir atrinko Ieškovui reikiamos patirties neturinčių darbuotojų. Atsakovas tai vertina kaip netinkamą paslaugų suteikimą pagal Sutartį.
 7. Su kiekvienu iš darbuotojų sudarytoje darbo sutartyje 3 straipsnyje yra nurodyta, kad nustatoma darbo laiko norma 5 darbo dienų, 40 valandų per savaitę. Su visais darbuotojais yra sudarytos identiškos darbo sutartys. Nuo 2017-08-07 Atsakovui UAB „Izomarinas“ buvo siunčiami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pasirašyti Paslaugų teikėjo (Ieškovo) surasto ir atrinkto projektų vadovo. Šiose žiniaraščiuose yra nurodoma, kad darbuotojai neva dirba po 6 (o ne po 5) darbo dienas per savaitę ir po 70 valandų (o ne po 40 valandų) per savaitę. Tokiais Paslaugų teikėjo (Ieškovo) surastų ir atrinktų darbuotoj ų veiksmais yra šiurkščiai pažeidžiamos galiojančios darbo teisės normos ir darbo sutarčių sąlygos. Šios aplinkybės buvo nurodytos ir Ieškovui siųstoje 2017-08-25 pretenzijoje, tačiau jokio atsakymo į pretenziją nebuvo sulaukta.
 8. Paslaugas pagal Sutartį Ieškovas buvo suteikęs Atsakovui netinkamai, nes didžioji dalis Ieškovo surastų ir atrinktų darbuotojų kompetencija, sugebėjimai ir patirtis yra itin žemo lygio ir neleidžia vykdyti darbus, kuriems atlikti šie darbuotojai ir buvo ieškomi. Ieškovo atrinkti ir Atsakovui pateikti darbuotojai nesugebėdavo laikytis net elementariausios darbo drausmės, nesilaikė su jais sudarytų darbo sutarčių ir darbo teisės normų, darbo metu būdavo neblaivūs, nėjo į darbą, buvo dangstomi projekto vadovo, kuris įrašydavo į darbo laiko apskaitos žiniaraščius melagingą informaciją apie darbuotojų dirbtas valandas ir teikdavo šią melagingą informaciją Atsakovui, tikėdamasis, kad Atsakovas vadovaudamasis šia melaginga informacija apie darbuotojų dirbtas valandas mokės atlyginimą Ieškovui pagal Sutarties 4.1. punktą.
 1. Ieškovo dubliko santrauka
 1. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog iš Atsakovo pateikto atsiliepimo turinio akivaizdu, kad Šalys nesutaria, koks tarp jų sudarytos Sutarties pobūdis: ar tarpininkauti, surandant darbuotojus, ar tarpininkauti surandant darbuotojus ir užtikrinant, kad jie pasiektų tam tikrą rezultatą.
 2. Atsakovas nepateikė nei vieno patikimo ir konkretaus įrodymo dėl tariamai netinkamos kvalifikacijos darbuotojų netinkamo darbo. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad sudarytoje Sutartyje nėra nei vienos nuostatos dėl to, kad Ieškovas turėtų užtikrinti Atsakovui surastų darbuotojų darbo rezultatus. Pagal Sutarties 1 straipsnio 1.2 punktą Ieškovas įsipareigojo surasti Atsakovui reikalingų darbuotojų, vykdyti jų preliminarią atranką pagal Atsakovo užsakyme pateiktus reikalavimus. Pagal Sutarties 1 straipsnio 1.4 punktą Atsakovas su Ieškovo surastais ir paties Atsakovo pasirinktais darbuotojais sudaro darbo sutartis. Pagal Sutarties 2 straipsnio 2.2.5 punktą Ieškovas turi parengti ir pateikti Atsakovui pagal kiekvieną užsakymą suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (forma pateikiama Sutarties priede Nr. 2). Šalys 2017 m. liepos 24 d. sudarė suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Užsakymo Nr. 24-07/2017). Atitinkamu aktu buvo nustatyta, kad Atsakovas įdarbina 23 Ieškovo surastus žmones. Pasirašydamas suteiktų paslaugų perdavimo aktą ir sudarydamas su Ieškovo surastais darbuotojais darbo sutartis Atsakovas patvirtino, kad paslaugos Ieškovo jam suteiktos tinkamai. Darbuotojų tinkamumą darbo funkcijų įgyvendinimui vertino pats Atsakovas. Ieškovas Sutartimi neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl jo surastų darbuotojų darbo laiko normų ir darbo metu sukuriamo rezultato apimties. Ieškovas nėra Atsakovo rangovas, taip pat nėra darbų vykdytojas ar prižiūrėtojas ir tokios funkcijos atlikti negali.
 3. Sutartis nenumatė jokio papildomo atlyginimo už tai, kad Ieškovui tarpininkaujant Atsakovo surasti darbuotojai pasieks tam tikrus rezultatus. Taigi, Atsakovas visiškai nepagrįstai nurodo, kad Ieškovas turėjo užtikrinti, kad darbuotojai dirbs tam tikrą laiką ir sukurs tam tikrą rezultatą.
 4. Atsakovas pats pasirinko, kuriuos darbuotojus įdarbinti. Ieškovas tik tarpininkavo - suteikė informaciją apie darbuotojus ir juos pasiūlė Atsakovui. Ieškovas nebuvo įsipareigojęs surasti darbuotojus konkrečiam darbui ir vadovavosi tik bendrais Atsakovo nurodymais dėl galimų darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos. Sutartimi ir aktais nebuvo jokios nuorodos, kad darbuotojai turėtų patirties laivų statybose. Sutartis nenumatė, kad Ieškovas turi rasti konkrečios, o ne bendros kvalifikacijos, patirties ir savybių darbuotojų. 2017 m. liepos 24 d. Paslaugų suteikimo akte taip pat nurodyta bendra kvalifikacija „šiltintojai - apskardintojai“ Paties Atsakovo su atsiliepimu pateiktose darbo sutartyse numatyta, kad darbuotojai įdarbinami „apdailininko - izoliuotojo“ pareigoms. Atsakovas pats įvertino būsimus darbuotojus ir juos pasirinko savo nustatytoms pareigoms. Darbuotojo tinkamumo įvertinimas yra paties Atsakovo sprendimas bei su tuo susijusios pasekmės tenka išimtinai jam. Ieškovo kartu su ieškiniu pateiktame Sutarties priede „Atlygis darbuotojams ir apgyvendinimo sąlygos. Aptartos El. Paštu“ nurodoma, kad darbuotojai taip pat turi praeiti būtinuosius kursus, už kuriuos Atsakovo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš darbuotojų darbo užmokesčio. Taigi Šalys aiškiai susitarė, kad darbuotojų kvalifikacija bus papildomai keliama. Atsakovas samdydamas darbuotojus tai įvertino.
 5. Nutraukus darbo sutartį su Ieškovui tarpininkaujant Atsakovo pasirinktu darbuotoju, Atsakovui nereikėtų mokėti atlyginimo Ieškovui pagal Sutartį. Darbuotojams darbo sutartimis buvo nustatytas bandomasis laikotarpis, per kurį Atsakovas galėjo darbuotojus atleisti nedelsiant po įdarbinimo, jeigu jie neatitiko Atsakovo lūkesčių. Ieškovo atlyginimas netiesiogiai susietas su darbdavio pasitenkinimu darbuotoju, t. y. priklauso nuo darbuotojo išdirbto darbo laiko, tačiau nėra jokios tiesioginės sąsajos su tuo, kad darbuotojas atliktų konkretų darbą ar išdirbtų konkretų laiką. Atsakovas darbuotojų neatleido, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad atitinkamu laikotarpiu darbuotojai netinkamai atliko savo pareigas Atsakovui.
 6. Atsakovas argumentus, kad darbus Ieškovui tarpininkaujant surasti darbuotojai atliko netinkamai, paneigia Ieškovo kartu su ieškiniu pateiktas Atsakovo užsakovo Suomijos bendrovės „Archtech“ patvirtinimas dėl darbuotojų išdirbto darbo laiko. Atitinkamuose dokumentuose nėra nurodoma jokių pretenzijų dėl darbo kokybės. Jokių duomenų apie Atsakovo užsakovo pretenzijas nepateikė ir pats Atsakovas.
 1. Atsakovo tripliko santrauka
 1. Dublike Ieškovas teigia, kad darbuotojų tinkamumą darbo funkcijų įgyvendinimui tikrino pats Atsakovas, kad darbo sutartis Atsakovas sudarė su savo paties pasirinktais darbuotojais, kad Ieškovas neva negali atsakyti už šiuos darbuotojus, kaip jie atliks darbo funkcijas. Su tokiais Ieškovo teiginiais nesutiktina. CK 6.718 str. nustato kliento interesų prioriteto principą. Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus. Paslaugų teikėjas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų. Ieškovas nepateikė jokių kitų duomenų apie jokius kitus darbuotojus, iš kurių Atsakovas neva galėtų pasirinkti sau tinkamus. Kartu su 2017-07-24 Paslaugų teikimo sutartimi Atsakovui buvo pateiktas būtent Ieškovo surastų ir pasirinktų darbuotojų sąrašas, nurodant, kad šie darbuotojai yra tinkami Atsakovo nurodytiems darbams atlikti. Galimybės rinktis iš kitų darbuotojų Atsakovas neturėjo. Jis galėjo tik sudaryti arba nesudaryti darbo sutarčių su Ieškovo pateiktame sąraše nurodytais darbuotojais. Sutarties sąlygas (2 straipsnio 2 punkto 2.2.2 papunktis) būtent Ieškovas turėjo patikrinti, įvertinti ir surinkti pagal darbų pobūdį reikiamų darbuotojų dokumentus, darbuotojo turimą profesiją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, įgytus mokymus patvirtinančius dokumentus, sertifikatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus. Ieškovas turėjo pareigą veikti tinkamai ir sąžiningai Atsakovo naudai, todėl ir buvo sudarytos darbo sutartys su šiais Ieškovo atrinktais ir būtent Ieškovo pasirinktais bei Atsakovui pateiktais darbuotojais, įskaitant ir projektų vadovą G. B..
 2. Ieškovas turėjo surasti Atsakovui iš anksto aptartos kvalifikacijos darbuotojus, kad šie darbuotojai siektų konkretaus Atsakovui reikalingo tikslo bei tinkamai vykdydami savo darbo funkcijas ir laikydamiesi darbo normų kurtų atitinkamą darbo rezultatą. Atsakovui darbuotojai turėtų sugebėti laikytis darbo drausmės, visuotinai tinkamo elgesio taisyklių ir tinkamai vykdyti darbo pareigas.
 3. Pagal Sutarties 2 straipsnio 1 punktą, Ieškovas įsipareigojo suteikti reikalingų darbuotojų paieškos paslaugas remdamasis Atsakovo pateiktais užsakymais. Pagal Sutarties 2 straipsnio 2 punktą, kaip neatsiejamą paslaugų dalį Ieškovas įsipareigojo reikiamu laiku surasti, įvertinti ir atrinkti Atsakovo pateiktame užsakyme nurodytus reikalingus darbuotojus (Sutarties 2.2.1. punktas); teikdamas paslaugas veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Atsakovo interesus (Sutarties 2.2.3. punktas). Pagal Sutarties 2 straipsnio 4 punktą, Ieškovas garantuoja, kad paslaugos bus teikiamos naudojant reikalingus sugebėjimus bei patirtį. Šiame straipsnyje vartojama frazė „naudojant reikalingus sugebėjimus bei patirtį“ reiškia, kad paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjo (Ieškovo) darbuotojai naudos visus reikalingus sugebėjimus ir kompetenciją, atitinkančius darbuotojų paieškos versle vyraujančias normas. Atskirai reikia pažymėti, kad pagal Sutarties 3 straipsnio 5 punktą, Atsakovas įsipareigojo mokėti Ieškovui būtent už tinkamai suteiktas paslaugas (o ne šiaip už bet kokių darbuotojų suradimą). Pagal Sutarties 4.1. punktą, Atsakovas įsipareigojo sumokėti Ieškovui atlygį būtent už tinkamai užsakymo pagrindu suteiktas paslaugas.
 4. Ieškovo atrinkti ir Atsakovui pateikti darbuotojai nesilaikė nei darbo laiko režimo, nei darbo drausmės, nevykdė darbdavio teisėtų įsakymų, atlikinėjo kažkokius neaiškius darbus, kurie neįėjo į projektą, nesaugojo darbdavio turto ir gadino jį, o Ieškovas, atrinkęs ir pateikęs Atsakovui tokius darbo teisės pažeidėjus dar nori ir atlyginimą už tai gauti. Iš 2017-10-06 el. laiško aišku, kad G. B. ir su juo vykusiai darbuotojų komandai patikėtas automobilis VW Sharan nuvykti į komandiruotę į Suomiją buvo rastas Estijoje be valstybinių numerių, be akumuliatoriaus, be magnetolos ir vandališkai nuniokotas. Be to, Ieškovo surasti darbuotojai su kitu jiems patikėtu automobiliu viršijo greitį (t. y. padarė teisės pažeidimą), neteisėtai valdė ir vengė grąžinti Atsakovui priklausantį turtą.
 5. Ieškovo surasto ir atrinkto projektų vadovo elektroninis laiške nurodyta, kad dėl įmonės ir gamyklos kaltės žmonės nedirbo labai daug valandų. Pažymėtina, kad būtent Ieškovo surastas projektų vadovas buvo atsakingas už tinkamą darbo įstatymų vykdymą jam priskirtame darbo objekte, už darbo organizavimą ir už darbuotojų darbo laiko režimo laikymąsi, už darbo laiko apskaitą ir už teisingą darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą. Atsižvelgiant į akivaizdų nugebėjimą vykdyti tokias savo pareigas, Atsakovas savo 2017-08-28 įsakymu atšaukė projektų vadovą iš komandiruotės Suomijoje. Tačiau šį teisėtą darbdavio įsakymą asmuo atsisakė vykdyti, dėl ko jam buvo surašytas 2017-08-28 įsakymas dėl įpareigojimo nevykdymo.
 6. Atsakovas, siekdamas išsaugoti sutartį, siuntė pretenziją ir prašė Ieškovo pakeisti jo surastus darbuotojus kitais. Į šią pretenziją nebuvo nieko atsakyta ir darbuotojai nebuvo pakeisti. Todėl galiausiai Atsakovas nutraukė paslaugų teikimo sutartį laikantis joje nustatyto įspėjimo apie nutraukimą termino, t. y. įspėjęs prieš trisdešimt kalendorinių dienų, kaip ir buvo šalių susitarta (Sutarties 8.3 punktas).
 7. Užsakovo Suomijos bendrovės „Archtech“ patvirtinimai dėl darbuotojų išdirbto darbo laiko, neatitinka realių aplinkybių, neaišku, kokiu pagrindu surašyti, ar kompetentingo asmens pasirašyti, neaišku, kaip buvo kontroliuojamas darbuotojų išdirbtas laikas, be to, yra galimai suklastoti. Pastebėtina, kad Ieškovo pateikti į bylą Suomijos bendrovės „Archtech“ patvirtinimai neatitinka ir CPK įtvirtintų įrodymų leistinumo reikalavimų, nes nėra išversti į valstybinę kalbą (CPK 113 sr. 3 d.).
 8. Dalis darbuotojų šių G. B. surašytų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pagrindu kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, siekdami išsiieškoti sau atlyginimus už neva dirbtus viršvalandžius, tačiau Darbo ginčų komisija šiais darbuotojų duomenimis visiškai nesivadovavo, nes jie akivaizdžiai neteisingi, ir atmetė visus tokius darbuotojų reikalavimus dėl darbo užmokesčio išieškojimo. Pridedame tai patvirtinančius Darbo ginčų komisijos sprendimus. Visų prašymus Darbo ginčų komisija atmetė adekvačiai įvertinusi susiklosčiusią situaciją ir bylų medžiagą. Darbo ginčų komisija priimdama sprendimus pagrįstai vadovavosi ne darbuotojų pateiktais projekto vadovo surašytais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais su netikrais duomenimis, o būtent Atsakovo užpildytas darbo laiko apskaitos žiniaraščiais (pridedami prie šio tripliko) apie darbuotojų dirbtą laiką 2017 metų liepos mėnesį ir 2017 metų rugpjūčio mėnesį. Nagrinėdama šių darbuotojų prašymus Darbo ginčų komisija savo sprendimo motyvuojamojoje dalyje (3 puslapyje) konstatavo, kad „neaišku kada ir kiek darbo valandų Ieškovas faktiškai dirbo, kadangi komisijos posėdžio metu jis nurodė, kad buvo dienų, kada ,,į darbą neišėjo“, tačiau jų nurodyti tiksliai negalėjo, bei kad buvo dienų, kada dirbo trumpiau“.
 9. Atsakovo 2017-08-13 ir 2017-08-16 įsakymai patvirtina, kad darbuotojai A. M. ir H. M. laikotarpiu nuo 2017-08-14 iki 2017-08-17 buvo komandiruoti į kitą Suomijos Respublikos miestą (į Paimio miestą) į visai kitą objektą, tačiau pagal projektų vadovo užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius matyti, kad laikotarpiu nuo 2017-08-14 iki 2017-08-17 darbuotojai A. M. ir H. M. dirbo ne Paimio mieste, į kurį jie buvo komandiruoti, o kad jie po 6 darbo dienas per savaitę ir po 70 valandų per savaitę dirbo Helsinkyje, nors realiai jų net fiziškai ten nebuvo.
 10. Atsakovas 2017-08-29 surašė įsakymą (pridedamas), kuriuo pripažino projektų vadovo pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius neteisėtais ir niekiniais bei tą pačią dieną kreipėsi dėl to su pareiškimu į Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyrių.
 11. Dalis darbuotojų pasirašė pareiškimą, kad įdarbinti asmenys buvo netinkamos kvalifikacijos ir kad darbų vadovas įtraukdavo į tabelius realiai nedirbusių asmenų darbo laiką.
 12. Ieškovas nurodo, kad dėl prastovų dėl Atsakovo kaltės ar dėl Atsakovo netinkamo darbo organizavimo atlyginimas Ieškovui vis tiek turi būti mokamas. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kad prastovos ar netinkamai organizuotas darbas buvo būtent dėl Atsakovo kaltės. Atsakovas paskyrė atsakingą asmenį už tinkamą darbų organizavimą objekte - projektų vadovą, kurį jam surado Ieškovas ir kuris turėjo pareigą tinkamai organizuoti darbus. Taigi prastovos ir netinkamas darbų organizavimas įvyko išimtinai dėl paties Ieškovo kaltės, kuris pats įvertino, atrinko ir pateikė Atsakovui visiškai netinkamą tokiam darbui asmenį - projektų vadovą.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ieškovas ir Atsakovas 2017 m. liepos 24 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį (1 t., p. 6-18). Sutarties 1.2 punktu šalys sutarė, jog Ieškovas pagal Atsakovo raštu pateiktą užsakymo sąlygas surasti Atsakovui reikalingų darbuotojų, vykdyti preliminarią jų atranką ir įvertinimą pagal Atsakovo nurodytus reikalavimus bei suteikti paslaugas pagal Sutarties ir Atsakovo pateiktą užsakymą.
 4. Byloje keliamas klausimas ar tarp šalių susiklostė prekybos agento santykiai numatyti CK 2.152 straipsnio 1 dalyje ( XII skyrius), ar atlygintinų paslaugų teikimo. Iš Sutarties turinio matyti, jog tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (CK XXXV skyrius), Ieškovas neturėjo teisių ir pareigų bei neatliko atitinkamo pobūdžio veiksmų, būdingų prekybos agentui (CK 6.152 str.), todėl šie šalių teisiniai santykiai kvalifikuotini, kaip atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai, nes.
 5. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.
 6. Iš Sutarties 1.3 punkto matyti, kad Ieškovas darbuotojus renka pagal Atsakovo raštu pateiktą užsakymą, kuriame turi būti darbuotojų skaičius, profesija, kvalifikacija, specialūs reikalavimai, paslaugos atlikimo terminas, įdarbinimo terminai, įkainis už paslaugas ir kita Atsakovui svarbi informacija. Iš Atsakovo pateikto Užsakymo dėl darbuotojų paieškos (priedas prie Sutarties) matyti, jog ieškovas prašė jam surasti apšiltintojus – skardininkus (1 t., p. 16-18). Jokių papildomų sąlygų Atsakovas Ieškovui renkant darbuotojus užsakyme nenurodė.
 7. Sutarties 4 straipsnio 4.1 punktu šalys sutarė, jog Ieškovui Atsakovas mokės po 2 EUR už kiekvieno darbuotojo kiekvieną darbo valandą pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Taigi Sutarties šalys sutarė, jog apmokėjimas paskaičiuojamas pagal Atsakovo sudarytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 8. Byloje keliami reikalavimai dėl mokėjimų už Ieškovo surastų darbuotojų darbą laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2017 m. rugpjūčio 27 d.
 9. Iš 30 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščio (1 t., p. 67) matyti, kad Ieškovo išrinkti darbuotojai dirbo 101,5 valandų. Žiniaraštis pasirašytas Ieškovo surasto projekto vadovo.
 10. Iš 31 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščio (1 t., p. 68) matyti, jog Ieškovo išrinkti darbuotojai dirbo 1448 valandų. Žiniaraštis pasirašytas Ieškovo surasto projekto vadovo.
 11. Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 05 d. išrašė sąskaitą Nr. 20170805-01 (1 t., p. 4) už 30 ir 31 savaitę 3 099 EUR.
 12. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. pranešimu informavo Ieškovą, jog 2017 m. rugpjūčio 05 d. sąskaita išrašytas pagal netinkamus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, todėl sąskaita nebus apmokėta.
 13. Iš 32 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščio (1 t., p. 70) matyti, kad Ieškovo rinkti darbuotojai dirbo 1564 valandas. Žiniaraštis pasirašytas Ieškovo surasto projekto vadovo.
 14. Iš 33 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščio (1 t., p. 69) matyti, kad Ieškovo išrinkti darbuotojai dirbo 1540 valandų. Žiniaraštis pasirašytas Ieškovo surasto projekto vadovo.
 15. Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 21 d. išrašė sąskaitą Nr. 20170821-02 (1 t., p. 3) už 32 ir 33 savaitę 6 208 EUR.
 16. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu informavo Ieškovą, kad sąskaita buvo išrašyta remiantis neteisingais darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenimis.
 17. Iš 34 savaitės darbo laiko apskaitos žiniaraščio (1 t., p. 71) matyti, kad Ieškovo išrinkti darbuotojai dirbo 1263 valandas. Žiniaraštis pasirašytas Ieškovo surasto projekto vadovo.
 18. Ieškovas 2017 m. rugsėjo 01 d. išrašė sąskaitą Nr. 20170901-02 (1 t., p. 5) už 34 savaitę 2 526 EUR.
 19. Atsakovas 2017 m. rugsėjo 08 d. Pranešimu (1 t., p. 53) nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Iš pranešimo matyti, jog Sutartis nutraukiama po 30 kalendorinių dienų, t. y. nuo 2017 m. spalio 08 d.
 20. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu atšaukė projektų vadovą iš komandiruotės (2 t., p. 64).
 21. Taigi byloje nustatyta, jog Ieškovas pateikė sąskaitas Atsakovui pagal Atsakovo darbų vadovo, kurį surado Ieškovas, surašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 22. Atsakovo teigimu šie pirminiai darbo laiko apskaitos žiniaraščiai yra neteisingi.
 23. Atsakovas atsikirtinėja, jog pats projektų vadovas elektroniniu laišku pripažįsta, jog tam tikrais atvejais darbuotojai nedirbo (1 t., p. 97, 98), tačiau šios aplinkybės neatsispindėjo darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Atsakovas atsikirtinėja (1 t., p. 96), jog projektų vadovas netinkamai atliko savo pareigas, netinkamai žymėjo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, buvo nekvalifikuotas, padarė žalos Atsakovui ir pan. Šios aplinkybės neatleidžia Atsakovo nuo jo sutartinių įsipareigojimų Ieškovui vykdymo. Pasirašius darbo sutartis visi darbuotojai, įskaitant ir projektų vadovą, buvo pavaldūs Atsakovui. Atsakovas, kaip darbdavys, galėjo ir privalėjo organizuoti darbą ir kontroliuoti jo atlikimą taip, kaip manė esant reikalinga. Darbdavys yra pilnai atsakingas už savo darbuotojų tinkamumą ir tinkamą darbinių pareigų atlikimą. Sutartimi Atsakovas nebuvo perdavęs darbuotojų priežiūros, nebuvo perdavęs darbdavio įgalinimų jokioms funkcijoms vykdyti Ieškovui, todėl Ieškovas negalėjo ir negali būti atsakingas už Atsakovo darbuotojų galimai netinkamą paslaugų vykdymą. Darbuotojų atsakomybės prieš darbdavį klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismas plačiau šių aplinkybių nenagrinėja ir dėl jų nepasisako. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes Atsakovo atsikirtimai atmestini, kaip nepagrįsti.
 24. Atsakovas atsikirtinėja, jog buvo parinkti netinkami, nekvalifikuoti darbuotojai. Iš Sutarties 1.3 punkto matyti, kad Ieškovas darbuotojus renka pagal Atsakovo raštu pateiktą užsakymą, kuriame turi būti darbuotojų skaičius, profesija, kvalifikacija, specialūs reikalavimai, paslaugos atlikimo terminas, įdarbinimo terminai, įkainis už paslaugas ir kita Atsakovui svarbi informacija. Iš Sutarties 1.5 punkto matyti, jog šalys sutarė, kad Ieškovas, Atsakovui raštu pareikalavus, turi patikrinti ir įvertinti parinktų darbuotojų kvalifikaciją, pažymėjimus ir sertifikatus. Iš Atsakovo pateikto Užsakymo dėl darbuotojų paieškos (priedas prie Sutarties) matyti, jog ieškovas prašė jam surasti apšiltintojus – skardininkus (1 t., p. 16-18). Jokių specialių sąlygų ir papildomų reikalavimų Atsakovas užsakyme nenurodė. Atsakovas raštu nepareikalavo Ieškovo patikrinti darbuotojų kvalifikaciją ir/ar pažymėjimus. Taigi, Ieškovas surado tokius darbuotojus, kokių prašė Atsakovas ir neatliko jų vertinimo, nes to raštu neprašė Atsakovas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes Atsakovo teiginiai, jog Ieškovo surasti darbuotojai nebuvo tinkami pagal Sutartyje sutartas nuostatas, atmestini, kaip nepagrįsti.
 25. Kartu pažymėtina, jog Ieškovas nesudarė darbo sutarčių su Atsakovo darbuotojais ir Ieškovo pateikti darbuotojai nebuvo privalomai įdarbinami pas Atsakovą. Galutinį sprendimą dėl priėmimo į darbą ir darbo sutarčių pasirašymo priėmė Atsakovas, todėl Ieškovas nėra ir negali būti atsakingu už paties Atsakovo sprendimus ir veiksmus.
 26. Atsakovo atsikirtimai dėl žalos, kurią jam galimai padarė Ieškovas ar Ieškovo surasti darbuotojai, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šis sprendimas neužkerta kelio Atsakovui kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl galimai padarytos žalos atlyginimo.
 27. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 25 d. pateikė Ieškovui Pretenziją (1 t., p. 33-35), kurioje nurodė, jog Ieškovo atrinkti darbuotojai ir darbų vadovas rašo neteisingus duomenis į žiniaraštį, o atliktų darbų kiekiai yra aiškiai per maži, lyginant su kitų darbininkų darbo rezultatais per tą patį laikotarpį. Atsakovas pareikalavo pakeisti visus darbuotojus.
 28. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. DL-17-08-29 (2 t., p. 69) panaikino darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pasirašytus Ieškovo surasto projekto vadovo ir nurodė surašyti tinkamus darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra lokalus Atsakovo teisės aktas, todėl Atsakovas turi teisę jį tvirtinti, naikinti ar taisyti. Atsakovas savo įsakymu panaikino darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir sudarė naujus darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Ieškovas nereiškė reikalavimo pripažinti negaliojančiu įsakymo ir naujų darbo laiko apskaitos žiniaraščių, kuriuo buvo panaikinti ir pakeisti pirmieji darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, todėl Atsakovo įsakymas yra galiojantis, o pirminiai, Ieškovo surasto projekto vadovo pasirašyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai laikytini negaliojančiais. Esant negaliojantiems pirminiams darbo laiko apskaitos žiniaraščiams, Ieškovas negalėjo jais remtis, reikalaudamas sumokėti už suteiktas paslaugas.
 29. Atsakovas sudarė naujus darbo laiko apskaitos žiniaraščius už 2017 metų liepos ir rugpjūčio mėnesius.
 30. Iš Atsakovo pateikto 2017 m. liepos mėnesio žiniaraščio (2 t., p. 6-9) matyti, kad Ieškovo pagal Sutartį Atsakovui surasti darbuotojai dirbo 464 valandų.
 31. Iš Atsakovo pateikto 2017 m. rugpjūčio mėnesio žiniaraščio (2 t., p. 85-89) matyti, kad Ieškovo pagal Sutartį Atsakovui surasti darbuotojai dirbo 3554 valandų.
 32. Taigi ginčo laikotarpiu Atsakovo surasti darbuotojai dirbo 4018 valandų. Tuomet, pagal Sutarties 4 straipsnio 4.1 punktą, Atsakovas Ieškovui privalėjo sumokėti 8 036 EUR už suteiktas paslaugas. Byloje nėra įrodymų, jog Atsakovas būtų sumokėjęs Ieškovui Sutartyje sutarta tvarka, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintas ir Ieškovui iš Atsakovo priteistina 8 036 EUR (CK 6.716 str. 1 d.).. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 33. Ieškovas pateikė „Arctech“ darbuotojo raštus (3 t., p. 8-18), kuriame teigiama, jog Atsakovo darbuotojai dirbo po 70 valandų per savaitę. Šiais įrodymais negalima vadovautis, nes, pirma, daugiau nei akivaizdu, jog darbuotojai negalėjo dirbti kasdien po 12 valandų be pietų poilsio laiko, todėl akivaizdu, jog dirbant nuo 7 ryto iki 7 vakaro, asmuo negalėjo išdirbti 12 darbo valandų. Antra, svarbiausia, pagal Sutartį šalys sutarė, jog apmokėjimui apskaičiuoti tinkamas dokumentas bus Atsakovo darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Atsižvelgiant į tai, teismas šiuos įrodymus nelaiko tinkamais įrodymais, galinčiais paslaugų kainos paskaičiavimo pagrindu. Šie įrodymai galėtų būti pagrindu ginčyti Atsakovo naujus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tačiau tokie reikalavimai byloje nebuvo pareikšti.
 34. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 35. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Patenkinta 68 procentai ieškinio reikalavimų.
 2. Ieškovas sumokėjo 266,25 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 20). Ieškovas prašė priteisti patirtas 1 650 EUR išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį ieškovui iš atsakovo priteistina 1 303,05 EUR bylinėjimosi išlaidų.
 3. Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 200 EUR (1 t., p. 30, 36). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovams iš ieškovo priteistina 64 EUR bylinėjimosi išlaidų.
 4. Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.
 5. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui MB „Signumus“ (į. k. 303094698) iš atsakovo UAB „Izomarinas“ (į. k. 302577701), 8 036 EUR (aštuonis tūkstančius trisdešimt šešis euro) skolos už suteiktas paslaugas, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 8 036 EUR (aštuonių tūkstančių trisdešimt šešių euro) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017 m. spalio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 303,05 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus tris euro ir 05 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Atmesti ieškinį likusioje dalyje. Priteisti iš ieškovo MB „Signumus“ (į. k. 303094698) atsakovui UAB „Izomarinas“ (į. k. 302577701), 64 EUR (šešiasdešimt keturis euro) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai