Byla AS-556-404-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo

22010 m. gegužės 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „Vilkyškių pieninė“, Rambyno regioninio parko direkcijai, Pagėgių savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Schema“, uždarajai akcinei bendrovei „Genys“, uždarajai akcinei bendrovei „Ruuki Lietuva“, akcinei bendrovei SEB bankas dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas (toliau – ir pareiškėjas, prokuroras) 2009 m. rugsėjo 16 d. prašymu, kurį patikslino, kreipėsi į teismą, kuriuo prašė:

61) panaikinti valymo įrenginių, esančių ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą, 2004 m. liepos 29 d. patvirtintą Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo;

72) panaikinti gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos įrengimo, sūdymo cecho, esančių ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akto, 2005 m. liepos 25 d. patvirtinto Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo, 6 punkto lentelės 1 punktą (mansarda - patalpos Nr. ( - ), 568,3 kv.m); 2 punktą (gerbūvis: trinkelių aikštelė su bordiūrais 1 200 kv.m; betoninė aikštelė 160 kv.m; tvora 185 m), 3 punktą (inžineriniai tinklai: 1 - K6 (40 m), 2 - K14 (1 vnt.), 3 - K7 (20 m), 4 - K15, 5 - K16, 6 - K17, 7 - K18, 8 - K9, K11, K12, K13); sūdymo cechas 16 Plg (pagrindinis plotas - bendras 524,07 kv.m, tūris – 2 837 kub.m, aukštų skaičius - 2), paliekant galioti akto 6 punkto lentelės 3 punktą dėl amoniakinės šaldymo kompresorinės ir 9 punktą dėl elektros kabelių pripažinimo tinkamais naudoti.

8Pareiškėjas skundo reikalavimą dėl valymo įrenginių 2004-07-29 pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo grindė tuo, jog statinys buvo pastatytas be statybos leidimo, pažeidžiant Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatas bei galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 3 priedo 15 punkto nuostatas, nustatančias statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai privalomų pateikti dokumentų sąrašą (nesudaryta kadastrinių matavimų byla), 11 punkto nuostatas, nustatančias statinius tinkamais naudoti pripažįstančios komisijos sudėtį, nes komisijoje nedalyvavo projekto vadovai (11.5 p.), Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovas (11.8 p.), Rambyno regioninio parko atstovas (11.21 p.), 22 punkto nuostatas, nustatančias reikalavimus statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto turiniui, nes akte nenurodyta faktiška statybos kaina, nepilnai apibūdintos statinio konstrukcijos ir įranga (22.8 p.), nenurodyti inžinerinių sistemų tinklų bei įrangos patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktų duomenys (22.9 p.), neišbraukti nereikalingi žodžiai iš akto formos 9 ir 10 punktų, nenurodyti akto priedai. Nurodė, jog dėl padarytų pažeidimų valymo įrenginiai negalėjo būti pripažinti tinkamais naudoti, o šių statinių pripažinimo tinkamais naudoti 2004-07-29 aktas yra neteisėtas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2005-07-25 pripažinimo tinkamu naudoti aktas buvo teisinis pagrindas įregistruoti nuosavybės teises UAB „Vilkyškių pieninė“ į objektus - gerbūvį, inžinerinius tinklus, įrengtą mansardą, sūdymo cechą, kompresorinę, esančius ( - ). Skundžiamame akte nurodyta, jog gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos, sūdymo cecho statyba vyko pagal parengtą projektą bei statybos leidimus

92002-03-05 Nr. ( - ) ir 2004-08-18 Nr. ( - ). Pareiškėjo teigimu, 2002-03-05 statybos leidimas Nr. ( - ) išduotas nebuvo, o 2004-08-18 statybos leidimas Nr. ( - ) išduotas tik UAB „Vilkyškių pieninė“ šaldymo amoniakinei kompresorinei leduoto vandens gamybai. Skundo reikalavimą grindė tuo, jog mansardos patalpos pastate 1P1p (sūrių gamykla, pastato unikalus Nr. ( - )) buvo rekonstruotos, teisės aktų nustatyta tvarka neparengus projekto ir negavus statybos leidimo, sūdymo cechas pastatytas be statybos leidimo, gerbūvio ir inžinieriniai tinklai taip pat įrengti be projekto ir statybos leidimo, tuo pažeidžiant Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus bei 23 straipsnio 1 dalį bei galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11, 22, punktų nuostatas dėl akto turinio ir komisijos sudėties. Akcentavo, jog projektuojant valymo įrenginius, vieta, kurioje buvo planuojama juos statyti, nepateko į Rambyno regioninio parko urbanistinio draustinio teritoriją, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1254 patvirtinus Rambyno regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą AB „Vilkyškių pieninė“ teritorija patenka į Vilkyškių urbanistinį draustinį. Pareiškėjas pažymėjo, jog siekia apginti valstybės ir visuomenės, nacionalinių kultūros vertybių interesus, remdamasis Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalimi, Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalimi, Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi. Teigė, jog nustatytų teisės aktų pažeidimų pobūdis yra reikšmingas visuomenei, o viešas interesas reikalauja statybos pradėjimo, vykdymo ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti teisėtumo. Pareiškėjo teigimu, statiniai yra valstybės saugomoje teritorijoje – Rambyno regioninio parko dalyje, turinčioje urbanistinę ir architektūrinę vertę, Vilkyškių miestelis yra nekilnojamoji kultūros vertybė, urbanistinis paminklas, o vertingų vietovių išsaugojimas svarbus visuomenei, todėl saugomų vietovių ir teritorijų apsaugos režimo pažeidimas suponuoja prokuroro pareigą ginti viešąjį interesą. Nurodė, jog nereiškia reikalavimų dėl neteisėtai pastatytų statinių nugriovimo ar grąžinimo į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, nes toks procesas bus inicijuojamas įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėjus šią bylą.

10Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą.

11Pareiškėjas nurodė, jog 2009 m. rugpjūčio 31 d. gavo duomenis iš Tauragės rajono apylinkės prokuratūros apie teisės aktų pažeidimus statant ir pripažįstant tinkamais naudoti AB „Vilkyškių pieninė“ objektus: valymo įrenginius, gerbūvio, inžinerinių tinklų įrenginius, mansardos įrengimą, sūdymo cechą, kompresorinę, kurie išdėstyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009-08-24 rašte Nr. (10.4)-2D-1934. Prašymą teismui padavė 2009-09-16, todėl nepraleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyto termino. Pareiškėjo teigimu, Tauragės rajono apylinkės prokuratūra, veikdama pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatus, gautą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštą pagal kompetenciją persiuntė Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Nurodė, jog gavęs pradinę informaciją apie galimai padarytus pažeidimus AB „Vilkyškių pieninė“ vykdant statinių statybą, tikrino, ar administraciniai sprendimai yra susiję su viešuoju interesu, ir ar šis interesas nėra pažeistas, reikalavo papildomos medžiagos, pagrindžiančios teisės aktų pažeidimus ir patikslinančios faktines aplinkybes, nes rašte pateikti duomenys nebuvo išsamūs ir pakankami spręsti dėl galimybės kreiptis į teismą siekiant neteisėtų administracinių aktų panaikinimo. Teigė, jog į Tauragės rajono apylinkės prokuratūros 2008-11-04 raštą Nr. 14-4044 Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba 2008-11-14 raštu Nr. 4-08-803 nepateikė reikalingos informacijos inicijuoti procesą dėl ginčo statinių statybos neteisėtumo. Akcentavo, jog termino prašymui paduoti eigos pradžia neturėtų būti laikoma ir 2009 m. birželio 19 d. specialisto išvada Nr. 1, nes apie šią išvadą prokuroras sužinojo 2009 m. spalio mėnesį. Pareiškėjas išdėstęs prašyme argumentus, jog nepraleido terminą paduoti teismui prašymą nurodo, jog tuo atveju, jeigu teismas vertindamas pateiktus įrodymus ir argumentus nustatytų kitą termino prašymui paduoti pradžios momentą, prašo įvertinti, kad dėl medžiagos sudėtingumo, apimties, surinkti visus duomenis, reikalingus prašymui pareikšti, per įstatyme numatytą terminą buvo sudėtinga. Akcentavo, jog ėmėsi aktyvių priemonių ginti galimai pažeistą viešąjį interesą: nedelsdamas kreipėsi į įvairias institucijas, prašydamas reikalingą medžiagą pateikti per protingą terminą. Prašė įvertinti ginčo esmę, t.y. tai, kad prašymu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus bei tai, kad procesiškai elgėsi sąžiningai, todėl neturi prarasti teisės ginčyti neteisėtus administracinius aktus ir jų sukurtas teisines pasekmes, nes taip apginant viešąjį interesą būtų užtikrinta, kad statybų veikla valstybės saugomoje Rambyno regioninio parko dalyje, turinčioje urbanistinę ir architektūrinę vertę, nuo kitų teritorijų (nesaugomų) besiskiriančioje tuo, kad dėl savo kultūrinės, istorinės reikšmės ji yra ypatinga ir svarbi visai visuomenei, būtų vykdoma griežtai laikantis įstatymų, kadangi vertingų vietovių išsaugojimas svarbus visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Svarbia taip pat nurodo aplinkybę, jog pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas, buvo sukurtas ir pripažintas tinkamu naudotis visuomeninės svarbos objektas - valymo įrenginiai, turintys užtikrinti, kad technologiškai pavojinga žmonių sveikatai ir aplinkai pieno perdirbimo ir pieno produkcijos gamyba bei jos procese atsirandantys teršalai būtų valomi panaudojant valymo įrenginius, suprojektuotus, pastatytus ir pripažintus tinkamais naudoti remiantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. Pareiškėjo teigimu, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl yra pagrindas praleistą terminą atnaujinti ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies pagrindu.

12II.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi nepatenkino pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymo dėl atnaujinimo praleisto termino paduoti teismui prašymą, ginant viešąjį interesą. Teismas nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, prašymą dėl 2004-07-29 ir 2005-07-25 statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 101 str.

146 p.).

15Teismas nurodė, kad pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, teikdamas prašymą atnaujinti prašymo padavimo teismui terminą, pripažįsta, jog terminą praleido, todėl spręstinas klausimas dėl ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto kreipimosi į administracinį teismą termino eigos pradžios momento nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo. Teismas konstatavo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, jog yra pažeistas viešasis interesas (2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-585/2005; 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje

16Nr. AS10-67/2005; 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-27/2005;

172007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-660/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007; 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1490/2008 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra suformulavęs nuostatą, jog tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad viešąjį interesą ginantis subjektas (nagrinėjamu atveju – prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, jog priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, terminas kreiptis į teismą turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Taigi termino kreiptis į teismą pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad buvo pažeistas viešasis interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007; 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1490/2008; 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-471/2008; 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-500/2008; 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A882-65/2009; 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-621/2010 ir kt.). Sprendžiant, ar pareiškėjas nepraleido termino kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo, įvertintina ir tai, jog teisinės valstybės principas reikalauja, kad būtų užtikrinamas teisinių santykių stabilumas. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Prokuroras, pareiškęs teismui prašymą viešajam interesui ginti, neturi materialinio teisinio intereso ir dėl to materialiąja teisine prasme nelaikomas šalimi, tačiau procesine teisine prasme yra proceso šalis ir turi visas pareiškėjo procesines teises ir pareigas, numatytas ABTĮ 51, 53 straipsniuose. Tai reiškia, jog prokurorui (kaip pareiškėjui) negali būti suteikiama daugiau procesinių teisių ar privilegijų atsakovo atžvilgiu, nes priešingu atveju būtų pažeistas procesinio šalių lygiateisiškumo principas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog išplėtus prokuroro galimybę kreiptis į teismą neribojant jos laiko atžvilgiu, gali būti neatsižvelgta į aplinkybes, susijusias su ginčijamų administracinių teisės aktų panaikinimu sukeltais teisiniais padariniais bei trečiųjų suinteresuotų asmenų interesais. Teismas nustatė, kad Tauragės rajono apylinkės prokuratūra pagal Rambyno regioninio parko direkcijos duomenis apie pažeidimus regioninio parko teritorijoje 2008-06-11 raštu Nr. 14-2400 užklausė Tauragės apskrities viršininko administraciją dėl neteisėtų statybų AB „Vilkyškių pieninė“ teritorijoje. Tauragės apskrities viršininko administracija 2008-07-07 raštu Nr. V5-820, Tauragės rajono apylinkės prokuratūroje gautu 2008-07-11, nurodė, jog AB „Vilkyškių pieninė“ teritorijoje vyko statybos darbai be statybos leidimo, surašytas savavališkos statybos aktas ir darbai sustabdyti. Pagal Tauragės rajono prokuratūros 2008-07-18 užduotį

18Nr. 14-2902 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2009-01-29 pateikė išvadas Nr. (7.9)-2D-204, jog AB „Vilkyškių pieninė“ savavališkai stato sūrių sūdymo ir nokinimo cechus ir pasiūlė prokurorui kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Prašyme atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl viešo intereso gynimo teismui paduoti pareiškėjas priešingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms, nurodo, jog nei Tauragės apskrities viršininko administracija, nei Inspekcija nenustatė pažeidimų, susijusių su ginčo statinių neteisėtomis statybomis AB „Vilkyškių pieninė“. Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos ikiteisminio tyrimo skyrius 2008-11-04 raštu Nr. 4-08-903 taip pat informavo Tauragės rajono apylinkės prokurorą, jog ginčo statiniams 2002-03-05 statybos leidimas Nr. ( - ) AB „Vilkyškių pieninė“ nebuvo išduotas (t. 2, b.l. 19). Pareiškėjui argumentuojant, jog šiame rašte nebuvo pakankamų duomenų inicijuoti procesą dėl viešo intereso gynimo, pažymėtina, jog rašte yra aiškiai nurodyta, kad yra nustatyta aplinkybė dėl nurodyto statybos leidimo neišdavimo. Turėdamas tokią informaciją prokuroras turėjo ir galėjo domėtis tolesne šios institucijos tyrimo eiga ir pats pradėti tyrimą, siekdamas apginti viešąjį interesą. Rinkdamas duomenis ir aiškindamasis, ar yra pagrindas kreiptis į teismą, pareiškėjas tai turėjo padaryti per įmanomai trumpesnį laiką. Prokuroras turėjo pasirinkti teisingus įrodymų rinkimo būdus ir tinkamai įstatymu nustatytu terminu atlikti procesinius veiksmus, susijusius su prašymo teismui parengimu ir įrodymų, reikalingų prašymui pagrįsti, rinkimu. Teisiniam įvertinimui statinių pastatytų be statybos leidimų nereikalingos specialios žinios teritorijų planavimo ir statybų srityje. Pripažįstami nepagrįstais pareiškėjo argumentai, jog nagrinėjamu atveju Tauragės apylinkės prokuroras, būdamas pavaldus Klaipėdos apygardos prokurorui, negalėjo pradėti teisminį procesą, ginant viešąjį interesą. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003-10-07 įsakymu Nr. I-108, galiojusius iki naujų nuostatų patvirtinimo Generalinio prokuroro 2008-12-31 įsakymu Nr. I-215, apylinkės prokurorui buvo suteikta teisė organizuoti ir vykdyti viešojo intereso gynimą apylinkės prokuratūros veiklos teritorijoje. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, jog Tauragės apylinkės prokuroras, gindamas viešąjį interesą 2008 metais padavė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui prašymus (administracinės bylos Nr. I-376-513/2010, I-169-583/2009, I-168-513/2009 ir kt., t. 2, b.l 132-133). Ginčo atveju Tauragės apylinkės prokuroras nerealizavo teisės ginti viešąjį interesą, o Klaipėdos apygardos prokuroras nekontroliavo, kaip prokuroras atlieka jam priskirtas funkcijas. Negalima formaliai atriboti prokurorų kompetencijas ir konstatuoti, kad kompetentingam prokurorui tinkamai neįvykdžius pareigų, tai gali padaryti jo veiklą kontroliuojantis pareigūnas, nes tokiu atveju akivaizdžiai iškreipiamas teisinių santykių stabilumas, teisinių santykių subjektai neribotą laiką negali būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Ginčo teisiniame santykyje prokuroras, būdamas teisininkas, turėjo objektyvią galimybę 2008 metais įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją ir apsispręsti dėl viešojo intereso pažeidimo ir prašyme nurodyti faktines bei teisines aplinkybes, kuriomis grindžia prašymo reikalavimą, nes prašymo parengimui visiškai pakanka jo turimų teisinių žinių, tačiau delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus kreipimuisi į teismą ginant viešąjį interesą. Prokuroras, turėdamas pakankamai faktinių duomenų apie galimą viešojo intereso pažeidimą, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, nesidomėjo vykstančiu tyrimu, ir praleido terminą kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Termino praleidimą lėmė prokuroro pasirinktas elgesio modelis, priklausantis tik nuo jo paties subjektyvios valios taip elgtis, kuris negali būti laikomas svarbia priežastimi, dėl kurios turėtų būti atnaujintas terminas prašymui dėl viešojo intereso gynimo paduoti (2009 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1410/2009). Teismo vertinimu, nepagrįstas prokuroro argumentas dėl praleisto termino atnaujinimo siejant jį su viešojo intereso gynimo svarba dėl to, kad statiniai pastatyti valstybės saugomoje Rambyno regioninio parko dalyje, turinčioje urbanistinę ir architektūrinę vertę, nes pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinėse bylose Nr. A666-1410/2009, AS143-12/2010, AS261-435/2009, AS63-500/2008, AS502-471/2008, kuriuose prokuroras gynė viešąjį interesą Kuršių nerijoje, unikaliame gamtos ir žmogaus sukurtame kraštovaizdžio komplekse, saugomame Lietuvos ir Europos saugomų gamtos bei paveldo vertybių sistemoje, Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas terminų padavimo teismui klausimą, nevertino viešojo intereso gynimo svarbos, konstatuodamas, jog praleisti terminai prašymams paduoti, administracines bylas nutraukė. Pareiškėjo prašymas dėl termino paduoti teismui prašymą atnaujinimo netenkintinas, nes nėra pagrindo konstatuoti, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (ABTĮ 34 str.). Teismas administracinę bylą nutraukė, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu, nes paaiškėjo, kad prašymas buvo priimtas praleidus terminą paduoti teismui prašymą ir prokuroro prašymas terminą atnaujinti nepatenkintas. Administracinę bylą nutraukus, teismas nenagrinėjo pareiškėjo prašymo argumentų dėl ginčijamų administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo.

19III.

20Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino pareiškėjo kreipimosi į teismą aplinkybes ir neteisingai pritaikė teismų praktikoje suformuluotas taisykles dėl ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto vieno mėnesio skundo (prašymo) padavimo termino skaičiavimo tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiasi prokuroras, siekdamas apginti viešąjį interesą. Prašyme atnaujinti praleistą terminą prokuroras nurodė, jog nei Tauragės apskrities viršininko administracija, nei Inspekcija teismo nurodytuose raštuose neaptarė pažeidimų, susijusių su ginčo statinių neteisėtomis statybomis. Teismas šiuos prokuroro argumentus įvardino nepagrįstais, tačiau kuo grindžia tokias išvadas nenurodė. Inspekcijos išvadoje

21Nr. (7.9)-2D-204 kalbama apie sūrių nokinimo cechą, tuo tarpu aptariamos bylos ginčo objektas - sūrių sūdymo cechas. Šie statiniai, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, funkcine ir architektūrine prasmėmis yra tampriai susiję (išdėstyti šalia, juos jungia praėjimas), tačiau nėra vienas statinys, o leidimai statyboms turėjo būti išduoti kiekvienam iš jų. Teismas neatsižvelgė ir nepasisakė dėl prokuroro prašyme atnaujinti terminą prašymui paduoti išdėstytos aplinkybės, kad nurodytu statybos leidimo išdavimo laikotarpiu keitėsi leidimų statybai išdavimo tvarka ir teisė išduoti statybos leidimus iš vietos savivaldos administracijos institucijų (nuolatinės statybų priežiūros komisijos arba vyr. architekto) buvo perduota apskričių viršininkų administracijai. Tyrimo pradžioje duomenys, leidžiantys manyti, kad 2002-03-05 statybos leidimas Nr. ( - ) nebuvo išduotas, buvo paremti tik Šilutės rajono savivaldybės pateikta informacija ir dokumentais, nepatvirtinančiais, kad toks leidimas buvo išduotas, todėl ikiteisminio tyrimo metu buvo išreikalauti papildomi dokumentai iš įvairių institucijų, tame tarpe apskrities viršininko administracijos, tikslu paskirti užduotį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Paskyrus šią užduotį, 2009 m. birželio 19 d. buvo parengta specialisto išvada Nr. 1. Apie gautą specialisto išvadą tyrimą kontroliuojantis prokuroras buvo informuotas 2009 metų spalio mėnesį, ką patvirtina ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro 2010 m. sausio 27 d. raštas Nr. 3-626, o iki specialisto išvados gavimo surinkti ikiteisminio tyrimo duomenys galimai pažeisto viešojo intereso gynimo aspektu vertinami nebuvo dėl jų nepakankamumo, o taip pat būtinumo juos vertinant turėti specialių žinių teritorijų planavimo ir statybų srityje. Prokuroras, teismo posėdžių metu išsakė vienareikšmišką poziciją, kad termino paduoti prašymą (skundą) eigos pradžia laiko 2009-08-25, kada Tauragės rajono apylinkės prokuratūra gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. (10.4)-2D-1934 apie galimai neteisėtas ginčo objektų statybas. Būtent šie duomenys, prokuroro vertinimu, buvo pakankami patvirtinti ir teisiškai pagrįsti, kad viešasis interesas yra pažeistas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-05-04 nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-197/2009). Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad su pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytais argumentais bei prašymu - Klaipėdos apygardos administracinio teismo

222010 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, sutinka. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Vilkyškių pieninė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo

232010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo aplinkybes, susijusias su termino klausimu šioje byloje, ir priėmė teisingą bei pagrįstą nutartį. Prokuroras nepateikė įrodymų, kad, gavus STT Klaipėdos valdybos ikiteisminio tyrimo skyriaus 2008-11-14 raštą, buvo kreiptasi į Tauragės apskrities viršininko administraciją su tikslu įsitikinti, ar tokie statybos leidimai nebuvo išduoti Tauragės apskrities viršininko administracijos pareigūnų. Prokurorui nebuvo jokių kliūčių ar sunkumų gauti kokius tai duomenis ar dokumentus, susijusius su ginčijamais administraciniais aktais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad būtina užtikrinti teisinių santykių stabilumą bei teisinių santykių dalyvių apibrėžtumą dėl jų padėties. Priešingu atveju teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimas teisme. Pabrėžia, kad prokuroro ginčijami statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai yra patvirtinti prieš 5-6 metus. Šių aktų pagrindu AB „Vilkyškių pieninė“ yra įsiregistravusi nuosavybės teises į statinius, kurie yra eksploatuojami daug metų ir jokių šių statinių defektų ar neatitikimų projektams nenustatyta. Teisinėje valstybėje negalima tokia situacija, kad galimybė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą taptų praktiškai neribota laiko požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-07-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008; 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1576/2008; 2009 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-782/2009). Nesuprantamas prokuroro teiginys, kad būtina išsaugoti Rambyno regioninio parko kraštovaizdžio kompleksą, o teismo nutartis neva tam užkerta kelią. AB „Vilkyškių pieninė“ kaip tik visokeriopai stengiasi išsaugoti Rambyno regioninio parko kompleksą - pastoviai tvarko gamyklos aplinką teritoriją ir želdinius, renovuoja pagal šiuolaikinius technologijos ir gamtosaugos reikalavimus senus gamybinius statinius bei įrenginius (pastaba - Vilkyškių pieninė statyta 1932-1940 m.), atnaujino gamybinių nuotekų valymo įrenginius, kurie ženkliai sumažino vandens nuotekų taršą. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, jog pareiškėjas atskirajame skunde neįrodė, kad nepraleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto 30 dienų termino pateikti prašymą administraciniam teismui dėl pareiškėjo ginčijamų aktų pripažinimo negaliojančiais. Prokuroro pareiga yra ne tik kreiptis į teismą, kai prokuroras gauna kitų subjektų surinktą informaciją apie neteisėtą statybą, bet, gavus informaciją apie galimus pažeidimus, pradėti savarankišką tyrimą, siekiant ginti viešąjį interesą bei įmanomai trumpiausiais terminais pateikti teismui atitinkamą prašymą dėl neteisėtų administracinių aktų panaikinimo. Nagrinėjamu atveju prokurorai praleido vieno mėnesio terminą pateikti atitinkamą prašymą bei nepateisinamai uždelsė būtinos informacijos rinkimą. Pareiškėjas atskirajame skunde neįrodė, kad praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą 30 dienų terminą dėl svarbių priežasčių. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje viešojo intereso gynimo svarba nevertinama kaip svarbi priežastis pareiškėjui atnaujinti praleistą ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Be to, būtina atsižvelgti į tai, kad socialiniu požiūriu tiek viešasis interesas, tiek privatusis interesas (asmens teisės į nuosavybę) yra konstitucinės vertybės. Viešo intereso gynimas, ignoruojant privačių asmenų teisėtus lūkesčius, yra prilyginamas žmogaus teisių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, pažeidimui. Nagrinėjamoje byloje pripažinus pareiškėjo nurodytus aktus negaliojančiais, atsirastų pagrindas nugriauti AB „Vilkyškių pieninė“ nuosavybės teise priklausančius ir bankui teisėtai įkeistus statinius, kas pažeistų šių asmenų privačius interesus, t. y. būtų pažeisti AB „Vilkyškių pieninė“ teisėti lūkesčiai naudotis statiniais, pripažintais tinkamais naudoti, bankas neteiktų AB „Vilkyškių pieninė“ kredito užtikrinimo priemonės.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Atskirasis skundas tenkintinas. Pareiškėjas (prokuroras), gindamas viešąjį interesą, 2009 m. rugsėjo 16 d. prašymu kreipėsi į teismą, kuriuo prašė: 1) panaikinti valymo įrenginių, esančių ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą, 2004 m. liepos 29 d. patvirtintą Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo;

272) panaikinti gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos įrengimo, sūdymo cecho, esančių ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akto, 2005 m. liepos 25 d. patvirtinto Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo, 6 punkto lentelės 1 punktą (mansarda - patalpos Nr. ( - ), 568,3 kv.m); 2 punktą (gerbūvis: trinkelių aikštelė su bordiūrais 1 200 kv.m; betoninė aikštelė 160 kv.m; tvora 185 m), 3 punktą (inžineriniai tinklai: 1 - K6 (40 m), 2 - K14 (1 vnt.), 3 - K7 (20 m), 4 - K15, 5 - K16, 6 - K17, 7 - K18, 8 - K9, K11, K12, K13); sūdymo cechas 16 Plg (pagrindinis plotas - bendras 524,07 kv.m, tūris - 2 837 kub.m, aukštų skaičius - 2), paliekant galioti akto 6 punkto lentelės 3 punktą dėl amoniakinės šaldymo kompresorinės ir 9 punktą dėl elektros kabelių pripažinimo tinkamais naudoti.

28Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino pareiškėjo kreipimosi į teismą aplinkybes.

29ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, atsižvelgiant į tai, kuris momentas atsiranda anksčiau. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidimą, ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos pradžia. Teismas, spręsdamas prokuroro prašymo dėl viešojo intereso gynimo priėmimo klausimą ir aiškindamasis, ar nėra praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas paduoti skundą, turi nustatyti termino paduoti skundą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią, t. y. kada pagal surinktą medžiagą prokurorui pakako duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 335/2008). Nagrinėjamu atveju prašymo padavimo terminas pareiškėjui turi būti pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių viešojo intereso pažeidimą. Laikytina, jog pakankamai duomenų dėl viešojo intereso pažeidimo pareiškėjas surinko tada, kai gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. (10.4)-2D-1934 apie galimai neteisėtas ginčo objektų statybas (T 1, b. l. 15-20). Ši raštą pareiškėjas gavo 2009 m. rugpjūčio 25 d. ir būtent nuo šios datos šioje byloje turi būti skaičiuojamas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio skundo (prašymo) padavimo terminas. Pareiškėjas į teismą kreipėsi

302009 m. rugsėjo 16 d. (T 1, b. l. 5-13) ir tokiu būdu šio termino nepraleido. Šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas reikiamus duomenis, patvirtinančius viešojo intereso pažeidimą, rinko nepagrįstai ilgai. Taip pat nėra pagrindo konstatuoti, jog buvo delsiama informuoti pareiškėją apie galimus viešojo intereso pažeidimus. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, 2008 m. liepos 9 d. Tauragės apylinkės prokuratūroje pagal prokuratūros prašymą gauta informacija iš Tauragės apskrities viršininko administracijos dėl savavališkos statybos atvejų Rambyno regioninio parko teritorijoje. Pagal Tauragės rajono prokuratūros 2008 m. liepos 18 d. raštą Nr. 14-2902, kuriame prašoma pateikti išvadas dėl pažeidimų Rambyno regioninio parko teritorijoje, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2009 m. sausio 29 d. pateikė išvadas Nr. (7.9)-2D-204. Įvertinus Inspekcijos 2009 m. sausio 29 d. pateiktas išvadas, darytina išvada, kad jose neaptarti pažeidimai, susiję su ginčo statinių neteisėtomis statybomis. Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos ikiteisminio tyrimo skyrius 2008 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. 4-08-903 informavo Tauragės rajono apylinkės prokurorą, jog ginčo statiniams 2002 m. kovo 5 d. statybos leidimas Nr. ( - ) AB „Vilkyškių pieninė“ nebuvo išduotas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad šioje informacijoje buvo akcentuojami galimi pažeidimai, susiję su ginčo statiniais, nurodant, jog vyksta ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-211-08 dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dokumentų suklastojimo. Šio tyrimo duomenys nebuvo pakankami pažeisto viešojo intereso gynimui. Kadangi atliekant tyrimą buvo reikalingos specialios žinios, Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos ikiteisminio tyrimo skyrius 2009 m. kovo 9 d. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikė 2009 m. vasario 26 d. užduotį Nr. 4-08-161 dėl 2004 m. liepos 29 d. ir 2005 m. liepos 25 d. ginčo statinių pripažinimo tinkamais naudotis aktų, statybų leidimo išdavimo galimų pažeidimų. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. birželio 19 d. specialisto išvadą Nr. 1 dėl ginčo aktų Specialiųjų tyrimų tarnyba gavo 2009 m. liepos 7 d. Kaip minėta, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

312009 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. (10.4)-2D-1934 apie galimai neteisėtas ginčo objektų statybas pareiškėjas gavo 2009 m. rugpjūčio 25 d. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad aukščiau paminėtas duomenų rinkimas dėl galimo viešojo intereso pažeidimo buvo atliktas iš esmės tinkamai, ir nėra pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjas nepagrįstai užtęsė duomenų rinkimo procesą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išskyrė teisinių santykių stabilumo užtikrinimo svarbą. Tačiau atsižvelgtina į tai, kad prokuroro prašymu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, siekiama, jog statybų veikla valstybės saugomoje Rambyno regioninio parko teritorijoje būtų vykdoma griežtai laikantis įstatymų, išsaugotas valstybei ir visuomenei reikšmingas gamtos bei žmogaus sukurtas kraštovaizdžio kompleksas. Be to, šiuo metu valymo įrenginiai ir visa akcinės bendrovės ,,Vilkyškių pieninė“ naudojama teritorija patenka į prasiplėtusį Vilkyškių urbanistinį draustinį. Darytina išvada, jog pareiškėjas šiuo atveju nepraleido skundo (prašymo) padavimo termino, todėl ši byla negali būti nutraukiama Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punkto pagrindu. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą patenkinti.

33Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti.

34Bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. 2010 m. gegužės 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas 6. 1) panaikinti valymo įrenginių, esančių 7. 2) panaikinti gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos... 8. Pareiškėjas skundo reikalavimą dėl valymo įrenginių 2004-07-29... 9. 2002-03-05 Nr. ( - ) ir 2004-08-18... 10. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą.... 11. Pareiškėjas nurodė, jog 2009 m. rugpjūčio 31 d. gavo duomenis iš... 12. II.... 13. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi... 14. 6 p.).... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro... 16. Nr. AS10-67/2005; 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje... 17. 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr.... 18. Nr. 14-2902 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 19. III.... 20. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu... 21. Nr. (7.9)-2D-204 kalbama apie sūrių nokinimo cechą, tuo tarpu aptariamos... 22. 2010 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios... 23. 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Trečiasis... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Atskirasis skundas tenkintinas. Pareiškėjas (prokuroras), gindamas... 27. 2) panaikinti gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos... 28. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino pareiškėjo kreipimosi į... 29. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 30. 2009 m. rugsėjo 16 d. (T 1, b. l. 5-13) ir tokiu būdu šio termino... 31. 2009 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. (10.4)-2D-1934 apie galimai neteisėtas... 32. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą... 33. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį... 34. Bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.... 35. Nutartis neskundžiama....