Byla 2-60-335/2012
Dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo nugriauti statinį

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė,

2sekretoriaujant Astai Kanapienienei,

3dalyvaujant ieškovo atst. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei Ugnei Arlauskaitei-Rinkevičienei,

4atsakovų atst. V. Ž., L. B., A. K.-Ž., adv. Pauliui Bružui ir V. S.,

53-jo asm. R. U.,

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams Molėtų rajono savivaldybės administracijai, LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, V. S. ir J. S.,

73-jam asmeniui R. U. dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo nugriauti statinį ir

Nustatė

8prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą prašydamas:

  1. Pripažinti negaliojančiu 2005-06-30 Molėtų rajono savivaldybės nuolatinės statybų komisijos protokolą Nr. P2-22-2, kuriuo pritarta 2005 metais A. P. firmos „Oikos“ parengtam gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )) projektui.
  2. Pripažinti negaliojančiu 2005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės statytojui R. U. išduotą statybos leidimą Nr. P5-60 ir 2008-05-22 perrašytą V. S. vardu (Nr.P5-95).
  3. Panaikinti gyvenamojo namo, esančio Molėtų rajone, Joniškio sen. Skardžių kaime, (unikalus Nr.( - )) teisinę registraciją.

94. Įpareigoti statytojus V. S. ir J. S. jų abiejų, Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento lėšomis per teismo nustatytą terminą statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę.

10Ieškinyje ir teismo posėdyje prokurorė pažymėjo, kad 2005-06-07 R. U. buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. P4-l26, kuriuo jam buvo leista žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame Molėtų rajone Skardžių kaime, projektuoti ir statyti gyvenamąjį namą.

11Molėtų rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija 2005-06-30 posėdžio protokolu Nr. P2-22-2 suderino 2005 metais A. P. firmos „Oikos“ parengtą projektą dėl gyvenamojo namo statybos (b.l. 69-70, t.1).

122005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės administracija išdavė R. U. statybos leidimą Nr. P5-60 jam statyti (b. l. 73-74, t.1).

132005-07-28 R. U. su sutuoktine R. U. jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą-2,25ha, kadastrinis Nr.( - ), pardavė J. S. ir V. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise (b.l. 79-80, t.1).

14Pasikeitus šio žemės sklypo savininkams, 2005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės administracija išduotą statybos leidimą Nr. P5-60 2008-05-22 sprendimu perrašė V. S. vardu (b.l. 98-99, t. 1).

15Teigiama, kad nurodyti administraciniai aktai, t.y. Molėtų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2005-06-30 posėdžio protokolas Nr. P2-22-2, 2005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės išduotas statybos leidimas Nr. P5-60, kuriuo buvo leista statyti gyvenamąjį namą ir 2008-05-22 sprendimu perrašytas statybos leidimas V. S. vardu (Nr. P5-95), taip pat 2008-10-13 Utenos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statytojui V. S. išduota pažyma Nr. l14M-53 apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto, kurios pagrindu savininkų vardu buvo įregistruota nuosavybės teisė į nebaigtą statyti statinį yra neteisėti, kadangi prieštarauja šių administracinių aktų priėmimo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams, draudžiantiems statybą miško žemėje.

16Todėl iš pamatinių blokų atsakovų V. ir J. S. įrengti pamatai 11,5 x 8 m su prieangiu 3,5 x 2 m., esantys maždaug 150 m nuo Arino ežero atstumu esą yra pastatyti neteisėtai ir nugriautini, nes miško žemėje leidžiama statyti tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius. O kaltė dėl neteisėtos statybos ieškovo atstovės teigimu tenka ne tik minėtoms institucijoms, bet ir dėl minėtų leidimų besikreipusiems ir tokią statybą vykdantiems asmenims V. S. ir J. S., nes žemės sklypas įgytas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn ir ir nebaigtas statinys, kurio baigtumas sutinkamai su V. S. išduota pažyma Nr. l14M-53 yra 8%, sukurtas jiems gyvenant santuokoje nuo 1991-09-21.

17Atsiliepimu į ieškinį Molėtų rajono savivaldybės administracija ieškinį laikė nepagrįstu ir atmestinu dėl skundžiamų administracinių aktų apskundimo terminų pažeidimo. Akcentavo, kad statybos leidimo 2005-07-05 išdavimą tuo metu reglamentavo LR statybos įstatymo 23 str. ir Statybos techninis reglamentas STR1.07.01:2002, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218. 2005-06-30 Molėtų rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija, susidedanti iš projektavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovų, patikrino pateiktus dokumentus bei parengtą projektą ir nustatė, kad statinio projektas parengtas laikantis išduotų projektavimo sąlygų bei rekomendavo išduoti statytojui statybos leidimą. Vadovaujantis tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 2 punktu statybos leidimą išduodavo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius gavęs Nuolatinės statybos komisijos rekomendaciją išduoti leidimą, jį statytojui R. U. ir išdavė, kadangi nebuvo teisinio pagrindo jo neišduoti.

18Nei išduodant projektavimo sąlygų sąvadą, nei tikrinant projektą Nuolatinės statybos komisijos posėdžio metu, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ar jo atstovai nepareiškė jokių pastabų ar prieštaravimų dėl dokumentų neatitikimo teisės aktams. Šiuo atveju esą nėra nei vieno iš Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. 29 dalyje nurodytų pagrindų, kuriais remiantis būtų galima panaikinti statybą leidžiantį dokumentą. Be to, Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje nestabdė ginčijamų aktų ir nesikreipė dėl jų sustabdymo ar panaikinimo, kas įrodo, kad ginčijami aktai priimti teisėtai (b l. 175-179, t. 1).

19Atsiliepimu į ieškinį LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamentas (toliau-departamentas) taip pat prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą tvirtindamas, kad teises ir pareigas statytojui sukėlė būtent statybos leidimas, išduotas ne departamento, o vietinės savivaldos institucijos. Teigė, kad pirminis leidimas yra teisėtas, nes išduotas laikantis jo išdavimo metu galiojusio teisinio reguliavimo, 2008 05 22 perrašytas statybos leidimas buvo išduotas jau nedalyvaujant departamentui, todėl jis nėra atsakingas už kitos institucijos neteisėtus veiksmus (b.l. 172-173, t. 1).

20Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius ieškinį palaikė. Pažymėjo, kad minėto žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos buvo žinomos ar turėjo būti žinomos ir naujiesiems savininkams-V. S. ir J. S., kuriems teko pareiga ir jų laikytis. Pažymėjo, jog galimybė statyti ūkininko sodybą žemės ūkio paskirties žemės sklype nerengiant detaliojo plano pagal įstatymo išimtį iš bendros taisyklės yra numatyta būtent ūkininkams, t.y. kai fizinis asmuo vienas ar su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Gi statytojas V. S. nei parengė detaliojo plano, nei yra ūkininkas, todėl pripažinus statybos leidimą neteisėtu, tokia statyba irgi pripažintina neteisėta, dėl ko panaikintinos ir neteisėtų administracinių aktų pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės-(pradėtas statyti gyvenamasis namas) bei turi būti atkurta buvusi padėtis (b.l.187-191, t.1).

21Atsiliepimu į ieškinį atsakovas V. S. ir J. S. išdėstė analogišką poziciją ir be kita ko, akcentavo būtinumą nagrinėjant ginčą paisyti teisėtų lūkesčių apsaugos, garantuojant teisinį tikrumą bei saugumą, principo. Esą yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento iki kreipimosi į teismą, per kurį jie kaip savininkai pagrįstai tikėjęsi, kad jų teisės jau tvirtai saugomos tiek pagrindinio šalies įstatymo, tiek kitų teisės aktų. Todėl laikė, kad teismas turėtų atsisakyti ginti viešąjį interesą pagal ieškovo pareikštą ieškinį ir taikyti senaties terminą (b.l. 180-182, t. 1).

22Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų R. U. ieškinio reikalavimus laikė esant atmestinais, nes teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir lūkesčių (b.l. 183-186, t.1). Jo parduotas sklypas yra žemės ūkio paskirties ir statybos leidimas jo nuomone yra išduotas sklypui, o ne asmeniui. Teismo posėdyje pažymėjo, jog gerai išmano su statybomis susijusius įstatymus ir mano, jog jie nebuvo pažeisti, statyba miško laukymėje galima.

23Teismo posėdyje šalių atstovai ir tretysis asmuo nuosekliai laikėsi savo pozicijos.

24Ieškinys tenkinamas.

25Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas-tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio teismo 2005-05-13 nutarimas). Todėl visi žemės sklypų, miškų, vandens telkinių savininkai, valdytojai, naudotojai privalo paisyti konstitucinio natūralios gamtinės aplinkos apsaugos imperatyvo, saugoti gamtinę aplinką ir pan.

26Teismas nustatė sekančias bylos aplinkybes: atsakovai V.ir J. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo 2.2500 ha žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), iš kurio 0.9700ha yra miško žemė, o žemės ūkio naudmenų dalis-1.2800ha, esantį Skardžių k. Molėtų rajone, įgytą 2005-07-28 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.4247 iš sutuoktinių R.R. U. (b.l. 79-83, t. 1). Pastarieji jį atsakovams pardavė vos tik 2005 07 05 Molėtų rajono savivaldybės administracija neteisėtai išdavė R. U. (jį realiai gavo 2005 07 07), neva kaip ūkininkui, statybos leidimą gyvenamajam namui statyti, nors įstatyminio pagrindo tam aiškiai nebuvo. Pirkimo-pardavimo sutarties 9p. pažymėta, jog pirkėjui V. S. buvo paaiškinta, kad žemės sklypui taikomi miško naudojimo apribojimai-0,97ha, tačiau to nepaisant, jis 2008 06 19 gavęs 2008 05 22 Molėtų rajono savivaldybės administracijos perrašytą jo vardu statybos leidimą Nr. P5-60, (b.l. 77-78, t.1), ėmėsi gyvenamojo namo statybos darbų savo įgytame žemės sklype, esančiame būtent miške prie Arino ežero, maždaug 150 m nuo jo atstumu ir 2008 09 22 jau buvo atlikti kadastriniai matavimai (b.l. 13-17, t. 1). Faktinių duomenų patikrinimo vietoje 2010 12 08 surašytas aktas patvirtina, kad tuo laiku V. S. iš pamatinių blokų buvo įrengęs pamatus namui 11,5 x 8 m su prieangiu 3,5 x 2 m (b.l. 86-87, t.1) ir siekdamas atlikti teisinę registraciją gavo 2008 10 13 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento išduotą pažymą Nr. 114M-53, kurioje nurodytas statinio baigtumas-8% (b.l. 84, t. 1). Byloje neginčijamai nustatyta, kad statinys pradėtas statyti miško žemėje, laukymėje, ką patvirtina Valstybinės miškų tarnybos pateiktas miškų žemėlapio fragmentas (b.l.91-93, t. 1) ir iš jo grafinio pavaizdavimo akivaizdžiai matyti, jog statinys yra miško žemėje (miško naudmenose), kur statyba pagal LR Miškų įstatymo 2str. 3d. (galiojusį statybos leidimo išdavimo metu) yra negalima, išskyrus medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius. V. ir J. S. prašymas Valstybinei miškų tarnybai patikslinti jų sklypo duomenis, nes esą dalis teritorijos, apie 0,20 ha neatitinka miško žemei keliamų reikalavimų, netenkintas pažymėjus, kad jis atitinka miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus ir nėra teisinio pagrindo tikslinti kadastro duomenis (b.l. 87, 107, t. 2). Ir nors V. ir J. S. ir jų atstovas teismui atkakliai teigė, kad žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, kurioje esą gali būti statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi statiniai, teismui yra visiškai akivaizdu, jog tai tėra deklaratyvaus pobūdžio, bet realybės neatitinkantys ir įstatymų reikalavimams prieštaraujantys teiginiai.

27Iš tikrųjų priimant ginčijamus administracinius aktus, kuriais remdamasis atsakovas M. S. be pagrindo savo pradėtas statybas laiko esant teisėtomis (nes esą pradėtomis vykdyti su statybos leidimu), buvo pažeistos imperatyios teisės aktų nuostatos, draudžiančios statybą miško žemėje. Visiškai sutiktina su ieškovo teisiniais argumentais, kad 2006-03-14 nutarimu LR Konstitucinis teismas, nagrinėdamas statybų miško žemėje klausimus, pripažino, jog LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento (toliau-Reglamentas) 2 punkto nuostata, numačiusi galimybę miško žemėje ir kitose ypač vertingose teritorijose statyti naujus gyvenamuosius namus, prieštarauja LR Konstitucijos 94str. 2, 7 p., LR Miškų įstatymo 2str. 3d., LR Žemės įstatymo 26str. 1d. 3p. bei konstatavo, jog pagal LR Miškų įstatymą ir Žemės įstatymą miško žemėje galima statyti tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius. Gi kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie dar statiniai gali būti miško žemėje nėra. Atliktoje Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo analizėje padarytos išvados apie tai, kad juose nustatyti apribojimai naudojantis gamtos ištekliais yra proporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui, pabrėžiant, jog savininkų teisės nevaržomos labiau negu įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Kadangi teisinis reglamentavimas nesuteikė atsakovui V. S. teisės vykdyti statybą jam priklausančiame žemės sklype, jis negalėjo turėti teisėtų lūkesčių realizuoti statytojo teises. Kaip kiekvienas atidus ir rūpestingas Lietuvos Respublikos pilietis jis privalėjo suprasti, kad jo siekiamas tikslas miško žemėje statyti gyvenamąjį namą prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir minėtiems įstatymams. Teismas sprendžia, kad bent jau R. U., pats būdamas architektu ir susiprojektavęs gyvenamąjį namą (b.l. 19, 53-68), tai gerai suprato, tad vos gavęs 2005-07-07 statybos leidimą, sklypą tuoj pat pardavė.

28Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 4 d. nustatyta, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie buvo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011-10-25 nutarime yra išaiškinęs, kad sąvoka „sprendimas“ reiškia tokį vadovaujantis teisės aktu priimtą valinį aktą, kuriuo sukuriamos įvairios teisinės pasekmės, kaip antai: sukuriamos, pakeičiamos, nesuteikiamos (apribojamos) ar panaikinamos konkretaus asmens teisės, pareigos, teisinis statusas. Todėl atsakovui V. S. 2005-07-05 perrašytas statybos leidimas negalėjo būti realizuojamas po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo 2006-03-14 priėmimo. Tačiau iš byloje esančios Techninės priežiūros vykdymo sutarties Nr. 10 (b.l.75, t. 1) matyti, kad atsakovai S. namo statybos darbų pradžią numatė 2008m. birželio mėnesį, t.y. po dvejų metų nuo šio nutarimo paskelbimo. Tai dar kartą patvirtina, kad jie negalėjo turėti teisėtų lūkesčių realizuoti statytojų teises, tad pripažintina, kad neapdairiai veikė savo rizika, pasirūpino elektros energijos įvado pajungimu ir 2008-05-16 atsiskaitė už jo įrenginių prijungimą prie statomo objekto (b.l. 52-56, t. 2).

29Be kita ko pažymėtina, kad draudimas statyti su mišku nesusijusius statinius buvo nustatytas dar 1994-11-22 LR Miškų įstatyme, įsigaliojusiame nuo 1995-01-01, t.y. iki jam su sutuoktine įgyjant žemės sklypą. Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, savo reikalavimus grindė būtent šio įstatymo 2str. 3d. Todėl akivaizdu, kad priimant minėtus sprendimus ir administracinius aktus dėl statybos leidimo išdavimo R. U. tuo metu, o vėliau jį perrašant V. S., buvo būtina vadovautis specialiuoju LR Miškų įstatymu, bet ne Statybų privačioje žemėje reglamentu (kuriuo „prisidengia“ atsakovai). Tą dalinai patvirtino ir atsakovas Molėtų rajono savivaldybės administracija, atsiliepime iš esmės pripažinusi, kad nesivadovavo Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu (kaip nepalankiu). Taigi, organizuojant būsimą statybą miško žemėje, kuri niekaip nesusijusi su miško veikla, buvo pažeista teisės aktų hierarchija ir konstatuotina, kad šiuo atveju valstybės ir savivaldybės institucijos nesilaikė pareigos užtikrinti, kad jų priimami administraciniai aktai nepažeistų aukštesnės galios teisės aktų. Dėl to daroma išvada, kad minėti administraciniai aktai (nuolatinės statybų komisijos protokolas ir statybos leidimas) yra neteisėti ir išduoti neįsigilinus į teisės aktų reikalavimus, o jų pagrindu pradėta vykdyti statyba yra neteisėta.

30LR Miškų įstatymo 2012 11 06 priimtas 4,11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, įsigaliosiantis nuo 2013 01 01, ateityje taip pat nesuteikia atsakovams S. teisės miško žemėje vykdyti ginčijamą statybą, todėl vadovaujantis šiuo metu galiojančio (su pataisomis) LR Statybos įstatymo 281str. 2d. 1p. ir LR CK 4.103str. nuostatomis nors ir ne savavališkai pradėtas statyti gyvenamasis namas-8% baigtumo turi būti per nustatytą terminą nugriautas ir sutvarkyta statybvietė jo statytojų, Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento bendromis lėšomis.

31Ieškovų argumentai dėl ieškinio senaties taikymo nepriimtini dėmesin, nes terminas nėra praleistas: ieškinys teismui pateiktas per vieną mėnesį, kai Vilniaus apygardos prokuratūroje 2011 11 02 buvo gautas Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus kreipimasis dėl viešojo intereso gynimo (b.l. 6-12, t. 1).

32Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), iš atsakovų lygiomis dalimis turi būti priteistas žyminis mokestis, kuris ieškinio pareiškimo dieną buvo 139 Lt (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str.), taip pat 62,79 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 88str. 1d. 3p.)

33Todėl vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185, 259, 270str., teismas

Nutarė

34ieškinį tenkinti.

35Pripažinti negaliojančiu 2005-06-30 Molėtų rajono savivaldybės nuolatinės statybų komisijos protokolą Nr. P2-22-2, kuriuo pritarta 2005 metais A. P. firmos „Oikos“ parengtam gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )) projektui.

36Pripažinti negaliojančiais 2005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės statytojui R. U. išduotą statybos leidimą Nr. P5-60 ir 2008-05-22 perrašytą V. S. vardu (Nr.P5-95).

37Įpareigoti atsakovus V. S. ir J. S. savo, taip pat Molėtų rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti nebaigtą statinį: gyvenamąjį namą, unikalus Nr.( - ), esantį Molėtų raj., Joniškio sen. Skardžių k., žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.( - ).

38Panaikinti šio gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )) teisinę registraciją.

39Pritesti lygiomis dalimis iš V. S. ir J. S., Molėtų rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 201,79Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, šią sumą sumokant į VMI sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660.

40Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė,... 2. sekretoriaujant Astai Kanapienienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atst. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei Ugnei... 4. atsakovų atst. V. Ž., L. B., A. K.-Ž., adv. Pauliui Bružui ir V. S.,... 5. 3-jo asm. R. U.,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus apygardos... 7. 3-jam asmeniui R. U. dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais,... 8. prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą... 9. 4. Įpareigoti statytojus V. S. ir J. S. jų abiejų, Molėtų rajono... 10. Ieškinyje ir teismo posėdyje prokurorė pažymėjo, kad 2005-06-07 R. U. buvo... 11. Molėtų rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija 2005-06-30... 12. 2005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės administracija išdavė R. U. statybos... 13. 2005-07-28 R. U. su sutuoktine R. U. jiems bendrosios jungtinės nuosavybės... 14. Pasikeitus šio žemės sklypo savininkams, 2005-07-05 Molėtų rajono... 15. Teigiama, kad nurodyti administraciniai aktai, t.y. Molėtų rajono... 16. Todėl iš pamatinių blokų atsakovų V. ir J. S. įrengti pamatai 11,5 x 8 m... 17. Atsiliepimu į ieškinį Molėtų rajono savivaldybės administracija ieškinį... 18. Nei išduodant projektavimo sąlygų sąvadą, nei tikrinant projektą... 19. Atsiliepimu į ieškinį LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono Aplinkos... 20. Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius... 21. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas V. S. ir J. S. išdėstė analogišką... 22. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų... 23. Teismo posėdyje šalių atstovai ir tretysis asmuo nuosekliai laikėsi savo... 24. Ieškinys tenkinamas.... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad natūrali gamtinė... 26. Teismas nustatė sekančias bylos aplinkybes: atsakovai V.ir J. S. bendrosios... 27. Iš tikrųjų priimant ginčijamus administracinius aktus, kuriais remdamasis... 28. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 4 d. nustatyta, kad... 29. Be kita ko pažymėtina, kad draudimas statyti su mišku nesusijusius statinius... 30. LR Miškų įstatymo 2012 11 06 priimtas 4,11 straipsnių pakeitimo ir... 31. Ieškovų argumentai dėl ieškinio senaties taikymo nepriimtini dėmesin, nes... 32. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas (CPK 83 str. 1 d.... 33. Todėl vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185, 259, 270str.,... 34. ieškinį tenkinti.... 35. Pripažinti negaliojančiu 2005-06-30 Molėtų rajono savivaldybės nuolatinės... 36. Pripažinti negaliojančiais 2005-07-05 Molėtų rajono savivaldybės... 37. Įpareigoti atsakovus V. S. ir J. S. savo, taip pat Molėtų rajono... 38. Panaikinti šio gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )) teisinę registraciją.... 39. Pritesti lygiomis dalimis iš V. S. ir J. S., Molėtų rajono savivaldybės... 40. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per...