Byla P-492-54-13
Dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens J. T. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A146-1657/2012 pagal pareiškėjų E. M., L. M. ir V. M. skundą atsakovams Trakų rajono savivaldybei ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijai (tretieji suinteresuotieji asmenys – J. T. ir Trakų rajono policijos komisariatas) dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai E. M., L. M. ir V. M. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2011 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. (2011-467-SPR)-59 „Dėl V. M., L. M. ir E. M. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo“; 2) priteisti iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos neturtinės žalos atlyginimą L. M. ir E. M..

5Pateiktame atsiliepime atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija (toliau – ir atsakovas, Trakų seniūnija) su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovas Trakų rajono savivaldybė pateiktame atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą atsakovės Trakų seniūnijos atsiliepime išdėstytais argumentais.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. pateiktame atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutiko ir taip pat prašė jį atmesti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 19 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino iš dalies. Panaikino Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2011 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą „Dėl V. M., L. M. ir E. M. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo“, o kitoje dalyje pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T., nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 167 – 169), kuriuo prašė skundžiamą teismo sprendimą panaikinti, bylą nutraukti ir palikti galioti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2011 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. (2011-467-SPR)–59 „Dėl V. M., L. M. ir E. M. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo“.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas atsiliepimu į trečiojo suinteresuotojo asmens J. T. apeliacinį skundą (b. l. 178 – 179) nurodė, jog sutinka su skunde išdėstytais motyvais.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą Trakų RPK iš esmės nurodė tapačius motyvus, kaip ir atsiliepime į pareiškėjų pirmosios instancijos teismui pateiktą skundą.

12Pareiškėjai E. M., L. M. ir V. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 180 – 182) prašė šį apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimą.

13Išnagrinėjęs trečiojo suinteresuoto asmens J. T. apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2011 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. (2011-467-SPR)-59 Dėl V. M. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo, kuriuo nuspręsta patenkinti gyvenamosios patalpos, esančios Trakų raj. sav., Trakų sen., ( - ) k., savininkės J. T. prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo jai priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusiai V. M., panaikinti ir bylą šioje dalyje nutraukti. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

14II.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A146-1657/2012, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu.

16Prašyme nurodo, kad pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, pateikdami klaidingus duomenis, melagingai tvirtindami dėl gyvenamosios vietos ir teismas 2012 m. sausio 19 d. sprendimu jų reikalavimus patenkino, o Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų rajono seniūnijos minėtą sprendimą panaikino, tuo pagrindu, jog neteisingai buvo taikytos Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (toliau – ir Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos.

17Teigia, kad pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas atnaujinamas jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Nors buvo pateikti akivaizdūs įrodymai, tačiau materialinės teisės normos buvo taikomos netinkamai, jas pažeidžiant. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodoma, kad gyvenamosios vietos savininkai (ar keli šio bendro turto savininkai) turėdami nuosavybės teisę į gyvenamąją patalpą, turi teisę kreiptis dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, jeigu tokie asmenys jau gyvenamojoje vietoje negyvena. Faktiniai bylos duomenys atitinka šių įstatyminių normų reikalavimus, nes J. T. yra namų valdos savininkė ir yra pateikti akivaizdūs įrodymai, kad pareiškėjai L. M. ir E. M. negyvena jai nuosavybės teisėmis priklausančiame name, o gyvena kitame name.

18J. T. teikia papildomus įrodymus, kurie patvirtina, kad L. M. ir jo sūnus E. M. negyvena minėtame name. Nurodo, jog 2012 m. rugpjūčio 18 d. su K. E. buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų ir žemės sklypo nuomos sutartis. K. E. su vyru D. E. ir vaikais gyvena nuomoninkų teisėmis jai nuosavybės teisėmis priklausančiame name ( - ) km., Žemaitės ( - ), Trakų sen. Todėl neįmanoma, kad name dar gali gyventi L. M. ir jo sūnus. Be to pažymi, jog advokatas papildomai kreipėsi į Trakų seniūniją, kad dar kartą patikrintų kas gyvena minėtame name. Trakų seniūnijos specialistė G. Ž. ir Trakų seniūno pavaduotojas V. Ū. du kartus (2012 m. lapkričio 22 d. ir 2012 m. gruodžio 5 d.) buvo nuvykę į vietą ir nustatė, kad adresu Žemaitės ( - ), ( - ) km., Trakų sen., gyvena Kristinos ir D. E. šeima su vaikais. Taip pat pats L. M. neneigia, kad jis turi nuosavybės teisėmis pasistatęs gyvenamąjį namą. Nurodo, jog buvo pažeistas ABTĮ 81 straipsnis, nes teismas privalėjo nustatyti visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti, tačiau teismas neanalizavo ir neaptarė bei neįvertino minėtų institucijų išvadų, o sprendimą priėmė be pagrįstos teisinės motyvacijos, neatsižvelgė į teisingumo, protingumo ir sąžinigumo principus, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20III.

21Trečiojo suinteresuoto asmens prašymas atmestinas, procesas byloje neatnaujintinas.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžė šios proceso stadijos išimtinumą, pažymėdamas, jog atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos teisėtvarkos darną ir pastovumą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-17/2012). Pažymėtina, jog proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra, tai – išimtinė procedūra, kurios vienas iš tikslų yra kiek įmanoma didesnio objektyvumo nagrinėjant bylas pasiekimas per atitinkamų kriterijų, kurie objektyviai gali sudaryti pagrindą manyti, jog byla galėjo būti išspręsta neteisingai, nustatymą. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas tampa susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos nagrinėjimo. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas baigtinis 12 pagrindų, iš kurių bent vienam esant galimas proceso atnaujinimas, sąrašas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P492-183/2011). Griežtai apibrėžtų atnaujinimo pagrindų nustatymas nėra savitikslis, jis būtinas siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, nes kitaip susidarytų situacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų sistemos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) prasmę (žr., pvz., 2010 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P858–177/2010, 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P438–134/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).

23Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimą byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95), 2002 m. liepos 25 d. sprendimą byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimą byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Taigi visais atvejais analizuojant klausimą dėl proceso atnaujinimo turi būti atsižvelgiama į bendruosius principus, tokius kaip protingumas, sąžiningumas, koncentruotumas, ekonomiškumas ir kt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti teismo priimtų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

24Trečiasis suinteresuotas asmuo savo prašymą grindžia ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyta, kad procesas šioje įstatymo normoje numatytu pagrindu gali būti atnaujinamas jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, procesas administracinėje byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu gali būti atnaujintas ne dėl bet kokio nagrinėjant bylą padaryto materialinės teisės normų pažeidimo, o tik dėl esminio pažeidimo, kurį patvirtina akivaizdūs įrodymai. Tai reiškia, kad ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto nuostatų prasme proceso atnaujinimo pagrindu gali būti pripažįstamas tik akivaizdus esminis materialinių teisės normų pažeidimas, t. y. toks pažeidimas, kurį akivaizdžiai patvirtina kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo pateikiami įrodymai ar prašyme dėstomi motyvai bei argumentai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P662-143/2010, 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602–71/2012, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P438-206/2012)

26Nors trečiasis suinteresuotas asmuo prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu, tačiau iš prašymo argumentų visumos matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nesutinka su apeliacinės instancijos teismo atliktu faktinių aplinkybių (įrodymų) vertinimu ir teismo padarytomis išvadomis, teigia, kad teismas nepatikrino kai kurių aplinkybių bei kartu su prašymu pateikia naujus įrodymus. ABTĮ 153 straipsnis, įtvirtinantis administracinių bylų proceso atnaujinimo pagrindus, nenumato, kad procesas galėtų būti atnaujintas proceso šaliai dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo pareiškus, jog byloje buvo netinkamai atliktas faktinių aplinkybių (įrodymų) tyrimas ar vertinimas. Tokia įstatymų leidėjo pozicija yra pagrįsta taisykle, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, ir teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.). Taigi, trečiojo suinteresuoto asmens argumentai, susiję su apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos atliktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu, nesuteikia pagrindo atnaujinti procesą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų ir argumentų, kurie akivaizdžiai rodytų, jog byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, ir kad toks pažeidimas, jeigu jis buvo padarytas, galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Remdamasi šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atnaujinti administracinėje byloje Nr. A146-1657/2012 procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu pagrindu.

28Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo prašymas dėl proceso administracinėje byloje Nr. A146-1657/2012 atnaujinimo netenkinamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30Trečiojo suinteresuoto asmens J. T. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

31Proceso administracinėje byloje Nr. A146-1657/2012 neatnaujinti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai E. M., L. M. ir V. M. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu,... 5. Pateiktame atsiliepime atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracijos... 6. Atsakovas Trakų rajono savivaldybė pateiktame atsiliepime su pareiškėjų... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. pateiktame atsiliepime su pareiškėjų... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 19 d. sprendimu... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T., nesutikdama su Vilniaus apygardos... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą Trakų RPK iš esmės nurodė tapačius... 12. Pareiškėjai E. M., L. M. ir V. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 13. Išnagrinėjęs trečiojo suinteresuoto asmens J. T. apeliacinį skundą,... 14. II.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. T. pateikė Lietuvos vyriausiajam... 16. Prašyme nurodo, kad pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos... 17. Teigia, kad pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas... 18. J. T. teikia papildomus įrodymus, kurie patvirtina, kad L. M. ir jo sūnus E.... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. III.... 21. Trečiojo suinteresuoto asmens prašymas atmestinas, procesas byloje... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą... 23. Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo savo prašymą grindžia ABTĮ 153 straipsnio 2... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, vadovaujantis ABTĮ 153... 26. Nors trečiasis suinteresuotas asmuo prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų ir argumentų,... 28. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo prašymas dėl proceso... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Trečiojo suinteresuoto asmens J. T. prašymą dėl proceso atnaujinimo... 31. Proceso administracinėje byloje Nr. A146-1657/2012 neatnaujinti.... 32. Nutartis neskundžiama....