Byla 2-609-267/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti UAB „Labbis“ pasiūlymą viešajame pirkime Nr.108424

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Labbis“ direktoriui D. G., atstovui advokatui Deividui Soloveičikui, atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovams Vaidotui Smirnovui, J. M., V. P., a. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labbis“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Žemaitijos auditas“, institucija teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti UAB „Labbis“ pasiūlymą viešajame pirkime Nr.108424

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

42012-02-07 Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labbis“ ieškinys atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, kuriuo prašoma panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl UAB „Labbis“ pasiūlymo pripažinimo neatitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimų. Bylos iškėlimo stadijoje ieškovė reiškė dar vieną reikalavimą – grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją tęsti pirkimo procedūras nuo to momento iki buvo priimtas neteisėtas sprendimas atmesti tiekėjo UAB „Labbis“ pasiūlymą, tačiau teismo posėdyje ieškovės atstovai atsisakė ieškinio reikalavimo šioje dalyje ir prašė įpareigoti atsakovą vykdyti Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymą – nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

5Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija 2012 m. sausio 6 d. raštu Nr. S-63 (8.56) informavo tiekėją UAB „Labbis“ apie jos pateikto pasiūlymo atmetimą, nurodydama, kad „pasiūlyme ir pasiūlymo paaiškinimuose deklaruojami techniniai parametrai skiriasi nuo faktinių parametrų, kurie buvo demonstruojami sistemos demonstravimo procedūros metu, ir nustatyti susipažinus su faktiškai įdiegta sistema Prienų r. savivaldybėje“. Tokį perkančiosios organizacijos sprendimą ieškovė vertino kaip neteisėtą ir pateikė pretenziją, tačiau atsakovė atmetė ir pretenziją. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimais, kadangi atlikdama pasiūlymų techninių duomenų vertinimą, viešojo pirkimo komisija nesivadovavo Konkurso sąlygomis (LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste VPĮ) 39 str. 7 d.), pažeidė jose nustatytą vertinimo tvarką ir todėl neteisėtai ir nepagrįstai įvertino ir atmetė ieškovės pasiūlymą. Konkurso sąlygose buvo nustatyti esminiai reikalavimai siūlomai įdiegti sistemai, tačiau tiekėjai buvo laisvi pasirinkti programavimo kalbą ar kūrimo platformą, kurios pagrindu ši sistema yra sukurta. UAB „Labbis“ pateiktame pasiūlyme aiškiai nurodyta, kad siūloma sistema yra sukurta .NET programavimo kalba, o perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kad ieškovės siūloma sistema sukurta „Visual FoxPro“ programavimo kalba. Atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo spręsti, kad ieškovė pateikė melagingą (tikrovės neatitinkančią) informaciją ir kaip atmetimo pagrindą nurodyti Konkurso sąlygų 9.8.3 ir 9.8.10 punktus. Ieškovė įrodinėjo, kad perkančioji organizacija, atlikusi tiekėjo UAB „Labbis‘“ pasiūlymo vertinimą ne pagal Konkurso sąlygas, neteisėtai atmetė Konkurso sąlygas visiškai atitinkantį ir konkurencingą pasiūlymą. Perkančioji organizacija pirkimo procedūrų metu iškėlusi naują reikalavimą tiekėjams – būti jau įdiegus siūlomą sistemą su analogiškomis techninėmis ir technologinėmis charakteristikomis, pažeidė pareigą laikytis savo pačios nustatytų sąlygų viso viešojo pirkimo metu kartu pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.). Atsakovė neatsižvelgė į aplinkybę, kad Prienų rajono savivaldybėje įdiegta sistema IS LABBIS ir Šiaulių rajono savivaldybei siūloma sistema nėra identiškos viena kitai, nes pasiūlymai buvo pritaikyti konkrečioms Konkurso sąlygoms. Perkančioji organizacija nukrypo ir nuo viešųjų pirkimų tikslo, kadangi vertino ne jai teikiamą pasiūlymą, o su pasiūlymu nesusijusius duomenis – kitoje perkančiojoje organizacijoje įdiegta senesne sistemos versija (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Atsakovė neturėjo teisės remtis informacija apie Prienų rajono savivaldybės administracijoje įdiegtą sistemą, kadangi ši informacija buvo gauta neteisėtai ir šios informacijos panaudojimas atmetant ieškovės pasiūlymą pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.). Ieškovė teigia, kad eksperto išvada yra paremta neteisėtai gautais duomenimis, todėl ja negali būti vadovaujamasi sprendžiant dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms, nes tai prieštarautų įrodymų leistinumo principui (1 tomas, 26-39 b. l.).

6Teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus, o atsakovės pateiktus atsikirtimus vertina kaip visiškai nepagrįstus. Nurodo, kad visi ieškovės UAB „Labbis“ pasiūlyme pateikti duomenys yra teisingi, nemelagingi ir atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus (4 tomas, 32-47 b. l.).

7Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareikštą ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija nustatė, jog UAB „Labbis“ pasiūlyme buvo nurodyta, kad siūloma sistema yra sukurta naudojant „.NET“ kūrimo platformą, tačiau faktiškai viešajame pirkime pasiūlyta sistema iš dalies sukurta „Visual FoxPro“ platformos (technologijos) pagrindu ir neatitinka techninės specifikacijos (Konkuso sąlygų priedas Nr.5, 3 punktas) reikalavimo, kad „visi tiekėjo siūlomą programinę įrangą sudarantys komponentai bei visos technologijos, kuriomis sukurti šie komponentai, turi turėti gamintojo palaikymą, t. y. turi būti užtikrinamas gamintojo nemokamas programinės įrangos klaidų, dėl kurių ji gali nefunkcionuoti, taisymas. UAB „Labis“ pasiūlyme deklaruodamas atitikimą šiam reikalavimui, pateikė melagingą informaciją, todėl pasiūlymas buvo atmestas, vadovaujantis Konkurso sąlygų 9.8.3 ir 9.8.10 punktų nuostatomis. Šiaulių rajono savivaldybės administracija samdė ekspertus UAB „Žemaitijos Auditas“, kurie pateikė išvadas dėl tiekėjų pasiūlymų techninės dalies ekspertinio vertinimo. Atsakovės sprendimas atmesti UAB „Labbis“ pasiūlymą buvo grindžiamas ekspertų išvadomis. Atsakovė nurodė, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kadangi dėl identiško konkurso, kuris vyko Radviliškio savivaldybėje taip pat buvo pateikęs ieškinį (civilinė byla 2-596-194/2011), kuris buvo atmestas. Ieškovė ėmėsi nesąžiningų veiksmų ir tuo pačiu metu, kai kreipėsi į teismą, kreipėsi ir į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri sustabdė viešojo pirkimo procedūrą, todėl ieškovei kyla grėsmė netekti projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-004 „Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ finansavimo 950000 Lt iš Europos Sąjungos fondo lėšų (3 tomas, 58-64 b. l.).

8Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovė laikosi pozicijos, kad ginčo atveju perkančioji organizacija griežtai vadovavosi Konkurso sąlygomis ir taikytinų teisės aktų reikalavimais. Todėl, nustačiusi, kad ieškovės UAB „Labbis“ pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, jį atmetė. Atsikirsdama į ieškovo argumentus, susijusius su Konkurso sąlygų 9.8.10 punkto taikymu, atsakovė nurodo, kad šis Konkurso sąlygų punktas iš esmės atkartoja VPĮ 33 str. 2 d. 7 p., nustatantį, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas pasiūlyme apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (4 tomas, 58-64 b. l.).

9Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos auditas“ atsiliepdamas į byloje pareikštą ieškinį prašo jį atmesti, nurodo, kad bendrovė yra tikra dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo teisėtumo ir eksperto teiktos ekspertinės išvados teisingumo. Atliekant pasiūlymų vertinimą ieškovės siūlomos sistemos demonstravimo metu buvo demonstruojami techniniai sprendimai, kurie yra sukurti „Visual FoxPro“ pagrindu, nors pasiūlyme nurodoma sistemos kūrimo platforma yra „.NET“, kurios vizualiniai sprendiniai yra kitokie. Siekiant tik papildomai įsitikinti padarytų išvadų teisingumu, ekspertas atliko analogiškų ieškovės siūlomų produktų įvertinimą kitose savivaldybėse. Analogiškų produktų vertinimas patvirtino padarytų išvadų teisingumą, t. y., kad algų skaičiavimo dalis „Bonus“, programinis modulis „Apskaita“ atliekantis buhalterinės apskaitos funkcijas, įskaitant ilgalaikio turto apskaitos funkcionalumo dalį yra parašyti „Visual FoxPro“ programavimo kalba, kas neatitinka ieškovo deklaruojamos informacijos. Todėl galima konstatuoti, kad „Visual FoxPro“ platformos (technologijos) pagrindu sukurta sistema netenkina techninės specifikacijos (Konkurso sąlygų priedas Nr. 5, 3 punktas) reikalavimo (4 tomas, 53-56 b. l.).

10Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovės UAB „Labbis“ direktorius D. G. ir bendrovės atstovas advokatas Deividas Soloveičikas palaikė byloje pareikštą ieškinį, prašė įpareigoti atsakovą vykdyti Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymą – nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir priteisti bylinėjimosi išlaidas – 18911,03 Lt.

11Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai Vaidotas Smirnovas, J. M., V. P. ir A. D. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

122010-03-26 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija sudarė Projekto „Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“, projekto kodas Nr.VP1-4.2-VRM-03-V-01-004, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. Nr.VP1-4.2-VRM-03-V-01-004/( - ) (3 tomas, 75-81 b. l.).

13Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, Lietuvos Respublikos bei Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, siekdama įsigyti Viešojo sektoriaus vykdė viešąjį pirkimą – atvirą konkursą „Finansų valdymo ir apskaitos sistema Šiaulių rajono savivaldybėje" , apie kurį paskelbta 2011 m. liepos 20 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 57 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo numeris 108424, pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus K. L. patvirtintas atviro konkurso sąlygas (aktuali 2011-08-26 redakcija) (1 tomas, 48-175 b. l., 3 tomas, 97-205 b. l.).

14Ieškovė UAB „Labbis“ pateikė Pasiūlymą dalyvauti minėtame viešajame konkurse (2 tomas, 1-356 b. l.).

15Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011-10-20 sudarė Paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį Nr. ( - ) su UAB „Žemaitijos auditas“ dėl Konkursui pateiktų pasiūlymų techninės dalies ekspertinio vertinimo paslaugos (3 tomas, 82-90 b. l.).

162011 m. gruodžio 15 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame vyko UAB „Labbis“ siūlomos Finansų valdymo ir apskaitos sistemos demonstravimo procedūros, ekspertas G. G. nurodė, kad jam, kaip specialistui akivaizdžiai matėsi, kad demonstruojamos sistemos atskiri moduliai yra sukurti naudojant skirtingas programavimo priemones (3 tomas, 70-71 b. l.).

17Ekspertas-sertifikuotas IT auditorius (CISA) G. G. 2011-12-22 pateikė perkančiajai organizacijai išvadą, kad UAB „Labbis“ pasiūlyme ir demonstruojami sistemos techniniai parametrai yra netapatūs (3 tomas, 91 b. l.).

18Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi UAB „Labbis“ pateiktą pasiūlymą ir nustačiusi, kad pasiūlyta sistema neatitinka konkurso sąlygose nustatytų techninės specifikacijos reikalavimų (Konkurso sąlygų priedas Nr. 5, 3 p.), vadovaudamasi Konkurso sąlygų 9.8.3 ir 9.8.10 punktais, ieškovės pasiūlymą atmetė (1 tomas, 41-62 b. l.).

19Pranešimas apie pasiūlymo atmetimą UAB „Labbis“ išsiųstas 2012-01-06 Nr.S-63(8.56) (1 tomas, 19, 46, 47 b. l.).

20UAB „Labbis“ 2012-01-19 pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo (3 tomas, 8-14 b. l.).

21Perkančioji organizacija 2012-01-24 atsakymu tiekėjo pretenziją atmetė (1 tomas, 21-24 b. l.).

222012-02-06 ieškovė UAB „Labbis“ pareiškė ieškinį teisme dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo jos pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų ir prašė taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras.

23Teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (3 tomas, 44, 45 b. l.), tačiau Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vykdydama Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-02-07 įpareigojimą sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, 2012-02-09 jas sustabdė (3 tomas, 67, 68 b. l., 4 tomas, 65, 66 b. l.).

242012-03-22 Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi prikimo procedūrų įvertinimą, nustatė VPĮ įstatymo pažeidimus, įpareigojo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją nutraukti Pirkimo procedūras ir 2012-03-26 pateikė teismui išvadą dėl konstatuotų pažeidimų (4 tomas, 106-111, 154-156 b. l.).

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

25Ieškinys atmestinas.

26Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo UAB „Labbis“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, vadovaujantis Konkurso sąlygų 9.8.3 ir 9.8.10 punktais, teisėtumo.

27Pateikdama pasiūlymą dalyvauti atsakovės organizuotame atvirame konkurse, ieškovė privalėjo laikytis visų jo sąlygų. Konkurso sąlygų 15.3 punkte nurodyta, kad perkančiosios organizacijos komisija techninių pasiūlymų vertinimui (įskaitant sistemos demonstravimą) gali pasitelkti ekspertus, o 15. 8 punkte įtvirtinta nuostata, jei, atliekant sistemos demonstravimą pagal demonstravimo pradinius duomenis ar vykdant tokį komisijos atstovų ar ekspertų prašymą, paaiškės, kad tiekėjo siūlomoje sistemoje atitinkama funkcinė ar technologinė siūlomos programinės įrangos savybė (funkcionalumas), kurią savo pasiūlyme tiekėjas buvo nurodęs, kaip standartinę, iš tiesų yra realizuojama papildomai programuojant ar modifikuojant, tai tokio tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

28Konkurso sąlygų priede Nr. 5, 3 punkte yra nurodyta, kad visi Tiekėjo siūlomą programinę įrangą sudarantys komponentai (duomenų bazės, taikomosios sistemos ir kt. sistemą sudarantys komponentai) bei visos technologijos, kuriomis sukurti šie komponentai, turi turėti gamintojo palaikymą, t. y. turi būti užtikrinamas gamintojo nemokamas programinės įrangos klaidų, dėl kurių ji gali nefunkcionuoti, taisymas.

29Tarp šalių nėra ginčo, kad UAB „Labbis“ konkursui pateiktame pasiūlyme nurodė, jog siūloma įdiegti sistema yra sukurta tik .NET platformoje . Ieškovė neginčija ir aplinkybių, kad 2011 m. gruodžio 15 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame vyko siūlomos Finansų valdymo ir apskaitos sistemos demonstravimo procedūros, UAB „Labbis“ demonstruojamos sistemos vizualinė išraiška leido daryti prielaidą, kad ji parašyta „Visual FoxPro“ pagrindu. Ieškovės atstovai teismo posėdyje iš dalies pripažindami šį faktą aiškino, kad demonstravimo versija nėra galutinis produktas ir iki sutarties sudarymo yra galimybė jį pakeisti. Toks pirkimo procedūrų interpretavimas, teismo vertinimas kaip akivaizdžiai pažeidžiantis VPĮ nuostatas (VPĮ 3 str., 29 str. 4 d., 39 str.). VPĮ nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, atliekant pirkimo procedūras, vertinant pasiūlymus ir nustatant laimėtoją. Teismas mano, kad nagrinėjamu atveju ieškovės pateikto pasiūlymo atmetimas visiškai atitiko viešojo konkurso tikslus, nes bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad UAB „Labbis“ Šiaulių rajono savivaldybei pasiūlytos programinės įrangos atskiri komponentai yra sukurti naudojant gamintojo nebepalaikomą ir nemokamo klaidų taisymo neturinčią Microsoft „Visual FoxPro“ technologiją. Šią išvadą teismas grindžia 2011-12-15 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo duomenimis, pirkimo procedūros metu eksperto atlikto UAB „Labbis“ pasiūlymo techninio patikrinimo išvada, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais ir liudytojo G. G. parodymais teismo posėdžio metu (3 tomas, 70, 71, 91 b. l., 4 tomas, 143-153 b. l.).

30Nagrinėjamu atveju svarbu yra ir tai, kad ieškovė nevykdė įstatymu reglamentuotos bendrosios įrodinėjimo paskirstymo pareigos – nepateikė jokių leistinų įrodymų dėl ginčo esmės –pateikto pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms, neįrodinėjo, kad siūlomas produktas buvo sukurtas tik „.NET“ platformos pagrindu, kaip numatyta konkurso sąlygose (CPK 178 str.).

31Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė deklaratyviais teiginiais apie VPĮ nuostatų pažeidimą iš esmės siekia ne teisingumo, o sau naudingo rezultato – laimėti konkursą. Šios bylos kontekste aktualu yra ir tai, kad ginčo konkursą atsakovė vykdo pakartotinai, nes ieškovė 2010-12-28 jau buvo pareiškusi ieškinį, ginčydama jai nepalankius viešojo pirkimo – atviro konkurso „Finansų valdymo ir apskaitos sistema Šiaulių rajono savivaldybėje" rezultatus, o vėliau ieškinio atsisakė, nes viešojo pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymu buvo nutrauktos (LITEKO duomenys, civilinė byla Nr.2-587-267-2011).

32Liudytojas G. G. teismo posėdyje paaiškino, kad atliekant sistemos demonstravimą tiekėjas deklaravo, kad produktas atitinka pasiūlyme nurodytą „.Net“ platformos pagrindu sukurtą produktą, o faktiškai buvo demonstruojami moduliai, kurie yra sukurti „Visual Fox Pro“ pagrindu. Byloje yra pateiktas 2011 m. gruodžio 15 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas, kuriame užfiksuota, kad UAB „Labbis“ atstovai vykdę demonstravimo procedūrą negalėjo ekspertui paaiškinti aplinkybių, susijusių su darbo užmokesčio modulio „Bonus“ sukūrimo priemonėmis (3 tomas, 70, 71 b. l.). Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos auditas“ teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike nurodė, kad kiekvienas gerai su rinka susipažinęs rinkos ekspertas demonstravimo procedūros metu gali nustatyti ir identifikuoti, kad vienas ieškovės siūlomų modulių yra „Bonus“ yra sukurtas ne „.Net“, o „Visual Fox Pro“ pagrindu.

33Apibendrindamas tai kas pasakyta, teismas sprendžia, kad situaciją, numatytą Konkurso sąlygų 15.8 punkte „jei, atliekant sistemos demonstravimą pagal demonstravimo pradinius duomenis ar vykdant tokį komisijos atstovų ar ekspertų prašymą, paaiškės, kad tiekėjo siūlomoje sistemoje atitinkama funkcinė ar technologinė siūlomos programinės įrangos savybė (funkcionalumas), kurią savo pasiūlyme tiekėjas buvo nurodęs, kaip standartinę, iš tiesų yra realizuojama papildomai programuojant ar modifikuojant, tai tokio tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas“, viešojo pirkimo komisijos nariai konstatavo 2011 m. gruodžio 15 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu. Todėl atmetami ieškinio argumentai, susiję Prienų rajono savivaldybėje UAB „Labbis“ įdiegtos programinės įrangos vertinimu, nes šis vertinimas teismo įsitikinimu buvo perteklinis. Be to, teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad Konkurso sąlygų 9.8.10 punkto ir VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatos leidžia perkančiajai organizacijai melagingos informacijos pateikimo faktą įrodinėti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis

342012-03-26 Viešųjų pirkimų tarnybos išvada Nr.4S-1338, kurioje konstatuotas VPĮ 39 straipsnio 7 dalies pažeidimas, teismo vertinama kaip neatitinkanti faktinių bylos aplinkybių. Todėl ja nesivadovaujama nagrinėjamoje byloje priimant sprendimą. Kiti išvadoje nurodyti pažeidimai neaktualūs, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, todėl teismas dėl jų nepasisako, tik atkreipia atsakovės dėmesį, kad, sudarant sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju būtina įvertinti, kad Sutartis turi atitikti VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.

35Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys yra neįrodytas, todėl turi būti atmestas (6.947-6.952 str., VPĮ 39 str., 93 str.,95 str., CPK 178 str.).

36Vadovaujantis LR CPK 259 str., 270 str., 423 8 – 423 9 straipsniais teismas

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 2012-02-07 Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės... 5. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija 2012 m. sausio 6 d. raštu Nr.... 6. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike ieškovė palaikė... 7. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 8. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovė laikosi... 9. Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos auditas“ atsiliepdamas į byloje... 10. Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovės UAB „Labbis“ direktorius D. G. ir... 11. Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai Vaidotas... 12. 2010-03-26 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio... 13. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad atsakovė... 14. Ieškovė UAB „Labbis“ pateikė Pasiūlymą dalyvauti minėtame viešajame... 15. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2011-10-20 sudarė... 16. 2011 m. gruodžio 15 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame vyko UAB... 17. Ekspertas-sertifikuotas IT auditorius (CISA) G. G. 2011-12-22 pateikė... 18. Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi UAB „Labbis“ pateiktą pasiūlymą... 19. Pranešimas apie pasiūlymo atmetimą UAB „Labbis“ išsiųstas 2012-01-06... 20. UAB „Labbis“ 2012-01-19 pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo (3... 21. Perkančioji organizacija 2012-01-24 atsakymu tiekėjo pretenziją atmetė (1... 22. 2012-02-06 ieškovė UAB „Labbis“ pareiškė ieškinį teisme dėl... 23. Teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. 2012-03-22 Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi prikimo procedūrų... 25. Ieškinys atmestinas.... 26. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos... 27. Pateikdama pasiūlymą dalyvauti atsakovės organizuotame atvirame konkurse,... 28. Konkurso sąlygų priede Nr. 5, 3 punkte yra nurodyta, kad visi Tiekėjo... 29. Tarp šalių nėra ginčo, kad UAB „Labbis“ konkursui pateiktame pasiūlyme... 30. Nagrinėjamu atveju svarbu yra ir tai, kad ieškovė nevykdė įstatymu... 31. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė deklaratyviais teiginiais apie... 32. Liudytojas G. G. teismo posėdyje paaiškino, kad atliekant sistemos... 33. Apibendrindamas tai kas pasakyta, teismas sprendžia, kad situaciją, numatytą... 34. 2012-03-26 Viešųjų pirkimų tarnybos išvada Nr.4S-1338, kurioje... 35. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys yra neįrodytas, todėl turi... 36. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 270 str., 423 8 – 423 9 straipsniais teismas... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...