Byla e2-20850-931/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Juris LT“ ieškinį atsakovui UAB „Elastlita“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Juris LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Elastlita“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 393,49 EUR skolą, 119,62 EUR delspinigius, 40 EUR skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2019 m. balandžio 3 d. ieškovas UAB „Juris LT“ ir UAB „WURTH LIETUVA“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „Juris LT“, kaip naujasis kreditorius, perėmė, o atitinkamai UAB „WURTH LIETUVA“ perleido reikalavimo teisę į atsakovą UAB „Elastlita“. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI skyriaus nuostatomis, išsiuntė atsakovui pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Pradinis kreditorius UAB „WURTH LIETUVA“ sudarė su atsakovu UAB „Elastlita“ 2009 m. spalio 7 d. Ilgalaikę pirkimo-pardavimo sutartį Nr. E-10/07, pagal kurią pristatė atsakovui prekes, nurodytas PVM sąskaitoje-faktūroje. Atsakovas pretenzijų dėl prekių kokybės ar kitokių pretenzijų nereiškė, PVM sąskaitos-faktūros kaip išrašytos be pagrindo negrąžino, dalį sumos sumokėjo, tačiau iki galo su pradiniu kreditoriumi nėra atsiskaitęs iki šiol. Atsakovas sumokėjo dalį skolos (per abu mokėjimus – 180 EUR), todėl ieškinio pateikimo teismui dieną atsakovo likusią pagrindinę skolą už prekes sudaro 393,49 EUR.

4Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalį, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties), ieškovo prašymu gali būti išsprendžiami dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis 1 dalis).

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „WURTH LIETUVA“ ir atsakovas 2009 m. spalio 7 d. sudarė Ilgalaikę didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. E-10/07, kuria pradinis kreditorius įsipareigojo perduoti atsakovui prekes remiantis raštišku ar elektroniniu paštu suderintu užsakymu, o atsakovas – priimti prekes ir sumokėti už jas sulygtą kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (17-18 e. b. l.). Pradinis kreditorius išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 623,49 EUR sumai (8-9 e. b. l.). Iš ieškinio turinio nustatyta, jog atsakovas už pateiktas prekes iki ieškinio pateikimo dienos yra atsiskaitęs tik iš dalies ir jo skola sudaro 393,49 EUR.

9Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu (CK 6.313 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytose vietose (CK 6.344 straipsnio 1 dalis).

10Nustatyta, jog pradinis kreditorius ir ieškovas UAB „Juris LT“ 2019 m. balandžio 3 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pradinis kreditorius perleido reikalavimo teises ieškovui į atsakovo skolą (10-11 e. b. l.).

11Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Bylos duomenimis, apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas 2019 m. balandžio 4 d. pranešimu (7 e. b. l.).

12Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Kadangi atsakovas pareigos mokėti už pradinio kreditoriaus pateiktas prekes tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 393,49 EUR skola (CK 6.38, 6.200 straipsniai, 6.314 straipsnio 1, 5 dalys, 6.371 straipsnis).

13CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Atsakovas su pradiniu kreditoriumi sudarytos sutarties 8 punktu už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą (17 e. b. l.). Kadangi atsakovas savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti jos naudai iš atsakovo priskaičiuotus 119,62 EUR delspinigius už apmokėjimo termino praleidimą (už 152 dienas) yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Ieškovas prašo priteisti 40 EUR, kaip skolos išieškojimo išlaidų kompensaciją, vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu. Pažymėtina, kad Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) taikymo sritis apibrėžta plačiai – jis taikomas visoms komercinėms sutartims, kurios atitinka jo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą apibrėžtį ir nepatenka į taikymo srities išimtis, nustatytas Įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje. Sutarties patekimas į minėto teisės akto materialiąją taikymo sritį gali būti nustatomas taikant šiuos kriterijus: 1) sutarties subjektinės sudėties – tokia sutartis turi būti sudaryta tarp dviejų ir daugiau ūkio subjektų inter se (tarpusavyje) arba tarp vieno ar daugiau ūkio subjektų vienoje pusėje bei vienos ar daugiau valstybės institucijų kitoje pusėje; 2) komercinės sutarties kriterijaus; 3) sutarties dalyko – pagal sutartį turi būti arba perduodamos prekės, arba teikiamos paslaugos, arba atliekami darbai, arba atliekami keli iš šių veiksmų; 4) sutarties atlygintinumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-413-378/2016). Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 EUR sumą. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 40 EUR skolos išieškojimo išlaidų kompensacija.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi bei 3 straipsnio 2 dalimi, taip pat prašo priteisti iš atsakovo 8 procento dydžio procesines palūkanas. Pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Pagal Įstatymo 2 dalies 5 dalį, pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu.

16Pažymėtina, jog Europos centrinio banko viešais duomenimis, vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudaro 0,00 procento (http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 8 procento dydžio palūkanas tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (553,11 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gegužės 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimus tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 8 EUR sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai) (12 e. b. l.) bei 363 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnio 1 dalis) (14 e. b. l.), t. y. iš viso 371 EUR bylinėjimosi išlaidos.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 424-428 straipsniais,

Nutarė

19Ieškovo UAB „Juris LT“ ieškinį atsakovui UAB „Elastlita“ dėl įsiskolinimo priteisimo tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovui UAB „Juris LT“ (j. a. k. 303262509) 393,49 EUR (trijų šimtų devyniasdešimt trijų eurų 49 ct) skolą, 119,62 EUR (vieno šimto devyniolikos eurų 62 ct) delspinigius, 40 EUR (keturiasdešimt eurų) skolos išieškojimo išlaidų kompensaciją, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (553,11 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 371 EUR (trijų šimtų septyniasdešimt vieno euro) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo UAB „Elastlita“ (j. a. k. 110881958).

21Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis.

22Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

23Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

24Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

25Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

26Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė dokumentinio... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Juris LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305... 10. Nustatyta, jog pradinis kreditorius ir ieškovas UAB „Juris LT“ 2019 m.... 11. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 12. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 13. CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties... 14. Ieškovas prašo priteisti 40 EUR, kaip skolos išieškojimo išlaidų... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Pažymėtina, jog Europos centrinio banko viešais duomenimis, vėliausiai... 17. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262,... 19. Ieškovo UAB „Juris LT“ ieškinį atsakovui UAB „Elastlita“ dėl... 20. Priteisti ieškovui UAB „Juris LT“ (j. a. k. 303262509) 393,49 EUR (trijų... 21. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 22. Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai... 23. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 24. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 25. Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją... 26. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....