Byla I-2101-331/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos N. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos N. M. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, tretieji suinteresuoti asmenys – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas ir A. D., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I

6Pareiškėja N. M. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama:

  1. panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centras (toliau – ir Registrų centras, atsakovas) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2009 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. 155 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ (toliau – ir Sprendimas);
  2. įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjos skundą iš esmės.

7Skunde pareiškėja paaiškino, kad 2009 m. kovo 12 d. prašymu ji kreipėsi į Registrų centro Klaipėdos filialą (toliau – ir Filialas, trečiasis suinteresuotas asmuo) prašydama iš Nekilnojamojo turto registro (toliau – ir Registras) išregistruoti A. D. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) vardu įregistruotus statinius, t. y. nebaigtą statyti bitininko namelį su pagalbinėmis patalpomis (unikalus Nr. ( - )) bei kiemo statiniais (unikalus Nr. ( - )), esančius Kretingos raj., ( - ), kaip realiai neegzistuojančius. Nurodė, kad 2009 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-137 pareiškėjos prašymas buvo atmestas, kadangi jos pateikti dokumentai neatitiko įstatymo reikalavimų. Teigė, kad nesutikdama su tokiu sprendimu, pareiškėja skundu kreipėsi į Komisiją. Pažymėjo, jog Sprendimu Komisija atsisakė priimti pareiškėjos atstovo advokato Laimono Straukos skundą, nes jo dalykas yra susijęs su kito asmens (A. D.) teisėmis ir pareigomis, atsiradusiomis dėl jos nuosavybės teisių įregistravimo Registre, ir šis asmuo skunde nebuvo nurodytas trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

8Nesutiko su atsakovo argumentais, kad skundui, kuris yra teikiamas Komisijai, yra taikomi reikalavimai, identiški skundo, kuris yra teikiamas administraciniam teismui, reikalavimams. Rėmėsi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) 31 straipsniu ir nurodė, kad jie negali būti identiški vien todėl, kad skundas administraciniam teismui yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu, o Komisijai – ne, taigi negalima teigti, kad reikalavimai, keliami skundui, teikiamam pagal Registro įstatymą, yra tokie patys, kokius nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ). Pažymėjo, kad Filialas 2009 m. kovo 20 d. sprendime Nr. 2050/08-S-137 nurodė visiškai kitas priežastis, dėl kurių pareiškėjos prašymas nebuvo patenkintas. Pabrėžė, kad minėtame sprendime nenurodyta, jog nagrinėjant pareiškėjos prašymą, trečiuoju suinteresuotu asmeniu turi būti įtraukta ir A. D., ir laikėsi pozicijos, kad būtent Filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. 2050/08-S-137 apibrėžia pareiškėjos skundo, pateikto Komisijai, apimtį.

9Nukreipė į ABTĮ 37 straipsnį ir pabrėžė, kad jame nustatyta, jog tuo atveju, jeigu nustatomi skundo trūkumai, jį pateikęs asmuo gali būti įpareigotas juos pašalinti per teismo nustatytą terminą, taigi ir šiuo atveju, pasak pareiškėjos, atsakovas, taikydamas analogiją, galėjo jai pasiūlyti A. D. įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu, jeigu jau manė, kad nagrinėjant pareiškėjos skundą, tai yra būtina. Manė, kad atsižvelgiant į Filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendime Nr. 2050/08-S-137 nurodytas aplinkybes, A. D. įtraukimas trečiuoju suinteresuotu asmeniu nėra būtinas, nes pareiškėjos prašymas buvo atmestas dėl priežasčių, nesusijusių su A. D. įtraukimu trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

10Atsakovas Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ABTĮ 37 straipsnio analogija galėtų būti taikoma tik tuo atveju, jeigu specialiosios Registro įstatymo normos visiškai nereglamentuotų tokios teisinės situacijos, kai paduodamas skundas neatitinka įstatymo jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų, t. y. nenumatytų Komisijos teisės atsisakyti priimti tokį skundą (Registro įstatymo 32 str. 3 d.). Teigė, kad pati pareiškėja turėtų būti aktyvi gindama savo pažeistas teises, juolab kad ji padavė skundą dėl kitam asmeniui priklausančių statinių išregistravimo iš Registro, todėl negalėjo nežinoti, kad jos skundas neabejotinai yra susijęs su šių statinių savininko teisėmis. Taigi ji tą asmenį turėjo nurodyti savo skunde kaip trečiąjį suinteresuotą asmenį. Laikėsi pozicijos, kad pareiškėjai to nepadarius, Komisija, remdamasi Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, visiškai pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Filialas atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pareiškėjos prašymas netenkintas Registro įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 punktų pagrindu. Nurodė, kad Registre ginčo bitininko namelis su pagalbinėmis patalpomis, remiantis 2003 m. lapkričio 20 d. paveldėjimo teisės liudijimu Nr. ( - ), yra įregistruotas kaip A. D. nuosavybė. Pažymėjo, kad statinio nugriovimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 ir 35 straipsniai, ir nurodė, jog Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 17 d. pažymoje apie statinių nugriovimą Nr. ( - ) nenurodoma, ar buvo išduotas leidimas nugriauti ginčo bitininko namelį su pagalbinėmis patalpomis ir kiemo statinius (šulinį), kokiu teisiniu pagrindu ir kas juos nugriovė, todėl ši pažyma neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2003 m. spalio 28 d. rašte Nr. 1-19-7539 nustatytos pažymos apie statinio nugriovimą formos. Atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2007 paliko galioti Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas L. B. ieškinys dėl minėtų statinių nugriovimo. Nukreipė į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Registrų nuostatai) 12 ir 19 punktus, pagal kuriuos prašymą išregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos paduoda nekilnojamojo daikto savininkas.

14Kiti trečiojo suinteresuoto asmens Filialo atsiliepimo į pareiškėjos skundą argumentai yra analogiški atsakovo Registrų centro atsiliepimo į pareiškėjos skundą argumentams.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo A. D. atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad nuo 2005 m. vyksta bylinėjimasis dėl jai priklausančių statinių, esančių ( - ), Kretingos raj. Nurodė, jog pareiškėja yra L. B. įpėdinė. Pažymėjo, jog Kretingos rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 31 d. sprendimu L. B. ieškinį atsakovei A. D. atmetė. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 15 d. sprendimu patenkino L. B. apeliacinį skundą: panaikino Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą, kuriuo L. B. ieškinį patenkino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartimi panaikino minėtą Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ir paliko galioti Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą.

17Teigė, kad 2008 m. gegužės mėnesį nuvykusi į statybvietę, neberado sumontuotų gelžbetoninių pamatinių blokų, monolitinių betono grindų. Taip pat buvo užpiltas šulinys, išrauta apie 60 vienetų beveik 20 metų senumo eglių. Pažymėjo, jog dėl to 2008 m. gegužės 19 d. ji kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Manė, kad statinys buvo sunaikintas pareiškėjos iniciatyva, kadangi ankstesni pareiškėjos veiksmai rodo jos suinteresuotumą. Pabrėžė, kad be jos sutikimo statinys negali būti išregistruotas iš Registro. Teigė, jog leidimas nugriauti statinį nebuvo išduotas ir ji niekada nebuvo suinteresuota jį griauti. Vertino, kad pastato išregistravimas reikštų neteisėtų veiksmų įteisinimą.

18II.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 2 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

20Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Registro įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 3 dalimi, ABTĮ 23 straipsniu ir pažymėjo, kad pareiškėja, pateikdama skundą Komisijai, jame nenurodė trečiojo suinteresuoto asmens A. D., kurios daiktines teises ji siekia išregistruoti iš Registro. Nurodė, kad pareiškėjos reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su kito asmens teisėmis ir pareigomis, todėl Komisijos išnagrinėjus pareiškėjos skundą priimtas sprendimas galėtų turėti įtakos A. D. teisėms ir pareigoms. Pabrėžė, jog tokiu atveju asmuo laikytinas trečiuoju suinteresuotu asmeniu, kuris, atsižvelgiant į ABTĮ įtvirtintus reikalavimus skundo formai ir turiniui, turėjo būti nurodytas ir pareiškėjos skunde. Akcentavo, kad pareiškėja nepagrįstai teigia, jog Komisija turėjo taikyti skundų trūkumų šalinimo procedūrą, kadangi Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalis imperatyviai numato konkretų procedūrinį veiksmą, kurį tokiu atveju gali atlikti Komisija, t. y. atsisakyti priimti skundą. Laikėsi pozicijos, kad ši norma laikoma specialiąja teisės norma, kuri jokių išimčių nenumato. Vertino, jog pareiškėja negalėjo nežinoti, kad jos skundas Komisijai yra susijęs su ginčo statinių savininkės, t. y. A. D., teisėmis, ir pažymėjo, kad pareiškėja privalėjo ją, kaip trečiąjį suinteresuotą asmenį, nurodyti skunde. Konstatavo, kad Komisija, remdamasi Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą. Nurodė, kad padarius išvadą, jog Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą pareiškėjos skundą išnagrinėti iš esmės.

21III.

22Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo jos skundas būtų patenkintas.

23Apeliaciniame skunde pareiškėja pateikia argumentus, analogiškus jos skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.

24Atsakovas Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

25Atsiliepime laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo A. D. atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti.

27Atsiliepime laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjos apeliacinio skundo turinys iš esmės yra analogiškas jos skundo pirmosios instancijos teismui turiniui.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Filialas nepateikė atsiliepimo į pareiškėjos apeliacinį skundą.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinis skundas tenkintinas.

32Administracinis ginčas kilo dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei atsakovo įpareigojimo atlikti atitinkamus veiksmus, todėl inter alia turi būti tiriama ir vertinama, ar pareiškėjas turi teisę reikalauti, idant atsakovas atliktų tokius veiksmus, ir ar atsakovas turi kompetenciją ir pareigą juos atlikti.

33Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2009 m. kovo 13 d. prašymu (b. l. 24-26) kreipėsi į Filialą, idant šis iš Registro išregistruotų A. D. vardu įregistruotus statinius. Filialas 2009 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-137 (b. l. 22-23) atsisakė tenkinti minėtą pareiškėjos prašymą ir nurodė, jog prašymą dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos išregistravimo turi paduoti nekilnojamojo daikto savininkas ir jog pareiškėjos kartu su prašymu pateikti dokumentai neatitinka įstatymų reikalavimų. Pareiškėja, inter alia prašydama šį Filialo sprendimą panaikinti, skundu (b. l. 36-38) kreipėsi į atsakovą, kuris Sprendimu, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjos skundas neatitinka Registro įstatymo ir ABTĮ nustatytų reikalavimų, atsisakė jį priimti.

34Sprendimas iš esmės grindžiamas tuo, kad pareiškėja, prašydama iš Registro išregistruoti kito asmens (A. D.) vardu įregistruotus statinius (nekilnojamuosius daiktus), šio asmens nenurodė trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nors akivaizdu, kad pareiškėjos prašymo patenkinimas tokio asmens teisėms ir pareigoms turėtų esminės įtakos.

35Registro įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti ABTĮ nustatytus reikalavimus, o pagal to paties įstatymo 32 straipsnio 3 dalį, centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys, forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų. Pastarieji reikalavimai skundo formai ir turiniui nustatyti ABTĮ 23 straipsnyje. Tarp jų (nagrinėjamai bylai aktualiu klausimu) yra reikalavimas, kad skunde būtų nurodyti duomenys apie trečiuosius suinteresuotus asmenis.

36Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas pirmiau nurodytas teisės normas, yra pažymėjęs, kad išankstinė administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka yra reglamentuojama ir paties ABTĮ. Tam yra skirti ABTĮ 25–31 straipsniai. ABTĮ 25 straipsnio 2 dalyje, panašiai kaip ir Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje, nurodyta, kad išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai paduodami skundai turi atitikti ABTĮ 23 straipsnio reikalavimus. Tačiau šioje teisės normoje, skirtingai nuo Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalies, nėra nurodyta, kad skundas, neatitinkantis ABTĮ 23 straipsnio reikalavimų, negali būti priimtas nagrinėti iš esmės. Be to, pagal bendrąją išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituto prasmę, jis yra skirtas tam, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas) maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis (t. y. esant maksimaliai vienodam aiškumui dėl ginčo esmės, asmens reikalavimų bei šių reikalavimų teisinio pagrindo) kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o priešingai, papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą, nustatymas. Tuo pačiu tai reiškia, kad, palyginus su ABTĮ nustatyta skundu nagrinėjimo administraciniame teisme tvarka, asmeniui, siekiančiam apginti savo tariamai pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus, neturi būti nustatytos procedūrinės (procesinės) kliūtys tokiam siekiui realizuoti. Todėl aptartu aspektu skundo trūkumas (trečiojo suinteresuoto asmens nenurodymas) negali būti pripažintas pakankama priežastimi atsisakyti priimti skundą Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalies pagrindu. Galiausiai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas būtinumą tokioje situacijoje taikyti ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje numatytą skundo trūkumų pašalinimo institutą, pažymėjo, kad tokio instituto nenurodymas Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje savaime nepanaikina asmens teisės „būti išklausytam“ ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje, todėl, netgi įžvelgiant tam tikrus prieštaravimus tarp Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalies ir ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies (kurioje paminėtas institutas yra nustatytas), būtina remtis ABTĮ 4 straipsnio 5 dalyje numatytu ABTĮ normų taikymo prioriteto principu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-191/2010). Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog vien ta aplinkybė, kad pareiškėja savo skunde Komisijai nenurodė trečiojo suinteresuoto asmens, yra pakankamas pagrindas, remiantis Registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, atsisakyti priimti jos skundą, ir jog Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi jis toks nėra, dėl ko turi būti panaikintas. Atitinkamai tenkintinas ir pareiškėjos reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo iš naujo išnagrinėti jos skundą.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjos N. M. apeliacinį skundą tenkinti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

40Pareiškėjos N. M. skundą tenkinti.

41Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. 155 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinti ir įpareigoti atsakovą valstybės įmonę Registrų centrą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos skundą.

42Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I... 6. Pareiškėja N. M. (toliau – ir pareiškėja,... 7. Skunde pareiškėja paaiškino, kad 2009 m. kovo 12 d. prašymu ji kreipėsi į... 8. Nesutiko su atsakovo argumentais, kad skundui, kuris yra teikiamas Komisijai,... 9. Nukreipė į ABTĮ 37 straipsnį ir pabrėžė, kad jame nustatyta, jog tuo... 10. Atsakovas Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad... 11. Atsiliepime atsakovas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ABTĮ 37 straipsnio... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Filialas atsiliepime į pareiškėjos skundą... 13. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pareiškėjos... 14. Kiti trečiojo suinteresuoto asmens Filialo atsiliepimo į pareiškėjos... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. D. atsiliepime į... 16. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad nuo 2005 m. vyksta... 17. Teigė, kad 2008 m. gegužės mėnesį nuvykusi į statybvietę, neberado... 18. II.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 2 d. sprendimu... 20. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Registro įstatymo 31 straipsnio 1... 21. III.... 22. Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio... 23. Apeliaciniame skunde pareiškėja pateikia argumentus, analogiškus jos skundo... 24. Atsakovas Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą... 25. Atsiliepime laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. D. atsiliepime į... 27. Atsiliepime laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Filialas nepateikė atsiliepimo į... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 32. Administracinis ginčas kilo dėl Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei... 33. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2009 m. kovo 13 d. prašymu (b. l. 24-26)... 34. Sprendimas iš esmės grindžiamas tuo, kad pareiškėja, prašydama iš... 35. Registro įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad centriniam... 36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas pirmiau nurodytas... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Pareiškėjos N. M. apeliacinį skundą tenkinti.... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą... 40. Pareiškėjos N. M. skundą tenkinti.... 41. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 42. Sprendimas neskundžiamas....