Byla B2-4118-640/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi biudžetinės įstaigos Lietuvos sporto centro pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Diadelfa“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

21.

3Pareiškėja BĮ Lietuvos sporto centras kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti UAB „Diadelfa“ bankroto bylą.

42.

5Pareiškimas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:

62.1.

7Atsakovė yra skolinga pareiškėjai 19 708,63 Eur dydžio skolą pagal neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras. Šią sumą sudaro 8789,64 Eur patalpų nuomos mokesčio nepriemoka, 9818,00 Eur skola už komunalines paslaugas, 1100,99 Eur susidariusių delspinigių, kurių dydis ir skaičiavimo taisyklės buvo nustatytos nuomos sutartyje.

82.2.

9Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-887-983/2017 nusprendė priteisti iš atsakovės 8789,64 Eur skolos už patalpų nuomą, 9818,00 Eur skolos už komunalines paslaugas, 1100,99 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 19 708,63 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei.

102.3.

11Kadangi atsakovė sprendimo nevykdė, ieškovės naudai buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-887/983/2017 su kuriuo pareiškėja kreipėsi į antstolę B. Č. dėl skolos už patalpų nuomą išieškojimo. Antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00850 nustatė, kad atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, banko sąskaitos areštuotos, tačiau jose nėra lėšų. 2018 m. rugsėjo 14 d. antstolė surašė išieškojimo negalimumo aktą ir priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, bei vykdomojo dokumento grąžinimo.

122.4.

13Pareiškėja per kurjerį, atsakovės adresu korespondencijai 2019 m. liepos 19 d. išsiuntė pranešimą dėl ketinimo kelti bankroto bylą, kuriuo įspėjo, jog tuo atveju, jeigu atsakovė per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos nesumokės įsiskolinimo pareiškėjai pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą, pareiškėja kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Pranešimas atsakovei buvo įteiktas 2019 m. liepos 22 d. Nepaisant visų pareiškėjos raginimų, atsakovė nėra įvykdžiusi piniginės prievolės pareiškėjai, todėl yra pagrindas teigti, jos atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

14Iškelti bankroto bylą

152.

16Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba, kai įmonė negali/negalės vykdyti įsipareigojimo. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis apibrėžia įmonės nemokumą – tokią įmonės būseną, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įmonės (ne)mokumas nustatomas pagal įmonės balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Tiek finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), tiek duomenis apie pradelstus įsipareigojimus ir kitus įmonės tikrajai turtinei – finansinei padėčiai įvertinti reikalingus duomenis teismui pateikia įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas (ĮBĮ 9 str. 1 d.).

173.

18Atsakovės vadovas buvo įpareigotas teismui pateikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, t. y. įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinį; informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus; įmonės turto įvertinimą; raštišką paaiškinimą, susijusį su bankroto bylos iškėlimo. Šiuo atveju, nustatyta, kad atsakovės vadovas nepateikė praėjusių finansinių metu ir ataskaitinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, todėl teismas spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą vadovausis viešų registrų teikiama informacija.

194.

20Iš viešų registrų duomenų matyti, jog atsakovė neturi jokio jai nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų nustatyta, kad atsakovė nuo 2015 m. nevykdo pareigos teikti viešam registrui finansinės atskaitomybės duomenis, o remiantis atsakovės pateiktu 2017 m. balansu įmonės turtą sudarė 12792 Eur, kai tuo tarpu sumos mokėtinos per vienerius metus siekė 30711 Eur. Pažymėtina, kad atsakovė nurodė, jog jos skolas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 22 472 Eur įsiskolinimas tiekėjams, 586 Eur įsiskolinimas Sodrai, 61 Eur įsiskolinimas VMI, 87 Eur atlyginimo įsiskolinimas darbuotojai D. B. ir 7505 Eur įsiskolinimas D. B.. Taip pat, iš teismui pateiktų dokumentų amtyti, kad 2019 m. spalio 29 d. duomenimis UAB „Diadelfa“ skolinga 80,84 Eur UAB „Tele2“, 177,98 Eur UAB „Mineraliniai vandenys“, 693,56 Eur AB „PREMIA KPC“, 1 811,32 Eur BĮ UAB „OLKUSJANA“, 19708,63 Eur Lietuvos olimpiniam sporto centrui ir 12 732,52 Eur UAB „DASTORA“, t.y. įmonės įsiskolinimai viršija pusę į balansą įrašytos turto vertės. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų ir todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1-2 p.).

215.

22Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, turi būti paskirtas bankroto administratorius. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Bankroto administratorių atrankos kompiuterinėje programoje suvedus turimus duomenis apie atsakovę, programa bankroto administratoriumi parinko UAB „Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės Nr. ( - )). Duomenų, kurie keltų abejonių dėl šio administratoriaus paskyrimo bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi byloje nėra, todėl jis skiriamas administruoti bankrutuojančią UAB „Diadelfa“.

236.

24Atsakovės UAB „Diadelfa“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui uždėtinas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d.2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

26iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Diadelfa“ (juridinio asmens kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - )) bankroto bylą.

27Įmonės bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės Nr. ( - )).

28Nustatyti 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

29Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

30Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte; ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui sąmatą lėšų, reikalingų administravimo išlaidoms apmokėti; ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

31Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas uždarajai akcinei bendrovei „Diadelfa“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa“ nedelsiant raštu informuoti teismą.

32Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa“ valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

33Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

34Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

35Nutartis, išskyrus dalyje dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. 1.... 3. Pareiškėja BĮ Lietuvos sporto centras kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 4. 2.... 5. Pareiškimas grindžiamas žemiau nurodytais argumentais:... 6. 2.1.... 7. Atsakovė yra skolinga pareiškėjai 19 708,63 Eur dydžio skolą pagal... 8. 2.2.... 9. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu už akių... 10. 2.3.... 11. Kadangi atsakovė sprendimo nevykdė, ieškovės naudai buvo išduotas... 12. 2.4.... 13. Pareiškėja per kurjerį, atsakovės adresu korespondencijai 2019 m. liepos 19... 14. Iškelti bankroto bylą... 15. 2.... 16. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9... 17. 3.... 18. Atsakovės vadovas buvo įpareigotas teismui pateikti Lietuvos Respublikos... 19. 4.... 20. Iš viešų registrų duomenų matyti, jog atsakovė neturi jokio jai... 21. 5.... 22. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti... 23. 6.... 24. Atsakovės UAB „Diadelfa“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 –... 26. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Diadelfa“ (juridinio asmens kodas: (... 27. Įmonės bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 28. Nustatyti 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 29. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa nekilnojamajam turtui ir... 30. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto... 31. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas... 32. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa“ valdymo organus per... 33. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 34. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.... 35. Nutartis, išskyrus dalyje dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo...