Byla 1-25-547/2013

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui, kaltinamojo gynėjui advokatui A. P., nukentėjusiajam A. A., jo atstovei adv. N. K., nukentėjusiajam A. B., civilinio atsakovo atstovei adv. J. Ž., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. R., a.k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB S. gamybos meistru, gyv. ( - ), neteistas,

2kaltinamas pagal LR BK 176 str. 1 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4D. R. pažeidė teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus ir dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, tai yra: eidamas Strielčiškių žemės ūkio bendrovės, esančios Varėnos r., Strielčiškių k., direktoriaus pareigas, 2011 m. birželio 10 d. apie 10 val. davė žodinį nurodymą bendrovės pagalbiniam darbininkui E. J. padėti UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojams praplauti Strielčiškių ŽŪB priklausančius kanalizacijos šulinius, išvalyti užsikišusią kanalizaciją ir vykdant nurodytus darbus įvyko nelaimingas atsitikimas dėl netinkamo pavojingų darbų organizavimo ir nenumatytų saugių darbų atlikimo būdų, kuris pasireiškė tuo, kad neįvertindamas atliekamų kanalizacijos remonto darbų rizikos, pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 str. 3 d., jog „Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje“, nepaskirdamas pavojingų darbų vykdymui darbų vadovo ir neišrašydamas paskyros- leidimo darbams atlikti, tuo pažeidė Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT3-99 142 p., jog „Prieš pradedant darbus, darbdavio įsakymu skirtas darbuotojas išrašo paskyrą- leidimą darbams atlikti“, skirdamas darbui nustatyta tvarka neapmokytą ir neatestuotą, neinstruktuotą saugos ir sveikatos darbe klausimais, pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 str. 5 d., jog “darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė, mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys“; 27 str. 1 d., jog „Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti jam pavestą darbą“, Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT3-99 145 p., jog „Atsakingas darbų vadovas darbo vietoje privalo: 145.3 p. pravesti dirbantiesiems specialių darbų saugos instruktažą“, neaprūpindamas darbuotojo E. J. asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 str. 2 d., jog „Jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, darbuotojams privalo būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės“; Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT 3-99 145.2 p., jog “Aprūpinti darbuotojus įrankiais ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis“, dėl ko įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, nes nukentėjusiajam E. J. dėl ūmaus atsitiktinio sunkaus inhaliacinio apsinuodijimo kanalizacijos dujomis su išsivysčiusiu ūmiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu sunkiai sutrikdyta sveikata.

5Kaltinamasis D. R. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme savo kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad nuo 2007 m. gruodžio mėn.iki 2011 m.spalio mėn. jis dirbo Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje direktoriumi. Jam vadovaujant bendrovėje A. A. dirbo traktorininku, E. J. pagalbiniu darbininku. 2011-06-10 d.apie 10 val. jis davė žodinį nurodymą A. ir J. padėti UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojams praplauti ir atkimšti kanalizacijos šulinį. A. liepė važiuoti traktoriumi MTZ 52, kad iš kanalizacijos šulinio išsiveržus srutoms jas būtų galima ištraukti. Kaltinamasis nurodė, kad jis nedavė A. nurodymo lipti į šulinį ir ten atlikti kokius nors darbus. E. J. liepė įlipti į šulinį atsukti sklendes ir uždėti plokštelę, prie kurios būtų galima prijungti spaudimų siurblį. Jis nepaskyrė šių darbų vykdymui darbų vadovo, neišdavė paskyros-leidimo atlikti pavojingus darbus. Kaltinamasis paaiškino ,kad tokie darbai tokiu būdu buvo daromi ne pirmą kartą, tad jam nekilo abejonių dėl tokių darbų atlikimo tvarkos. Jis pripažino, kad skyrė darbui neapmokytą ir neatestuotą, neinstruktuotą saugos ir sveikatos darbe klausimais žmogų. E. J. buvo išduoti guminiai batai, darbo kostiumas bei darbinės guminės pirštinės. Jis neišdavė J. asmeninių apsaugos priemonių. Apie 10.40 val. jam paskambino darbuotojas iš UAB „Varėnos vandenys“ ir pranešė, kad jo bendrovės darbuotojai, kurie buvo paskirti vykdyti darbus, kanalizacijos šulinyje pasijuto blogai. Jis staiga nuvyko į vietą. Atvykęs kartu su B. J. kanalizacijos šulinyje pamatė apsvaigusius nuo šulinyje susikaupusių dujų A. ir J. ir buvusį bendrovės darbuotoją A. B.. UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojai tuo metu pylė į šulinį vandenį. Šalia šulinio stovėjo A. traktorius, kurio žarna buvo įleista į šulinį, variklis dirbo. Tada puolė gelbėti šulinyje buvusių žmonių. Į šulinį, pririštą virve įleido B. J., kad šis galėtų apjuosti virve ir ištraukti iš šulinio žmones. J., kurį ištraukė iš šulinio pirmą, buvo be sąmonės. Antrąjį ištraukė B., trečią – A.. Po kokių 10 min. atvyko „greitoji pagalba“, nukentėjusius nuvežė į ligoninę. Iš karto po įvykio jis apie nelaimingą atsitikimą informavo Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyrių. Kaltinamasis paaiškino, kad jis labai gailisi, jog įvyko toks nelaimingas atsitikimas. Jis patvirtino, kad su nukentėjusiuoju E. J. susitaikė, jam atlygino žalą, jis pretenzijų jam neturi. Taip pat susitaikė su A. B..

6Nukentėjusysis E. J. buvo apklaustas tik ikiteisminio tyrimo metu, nes pradėjus bylą nagrinėti teisme, jis buvo išvykęs į užsienį. Pavykus su nukentėjusiuoju susisiekti telefonu, jis informavo, kad į bylos naginėjimą nevyks, ketino savo poziciją išdėstyti raštu ir ją pateikti teismui, tačiau jokių pareiškimų iš nukentėjusiojo E. J. nebuvo gauta. Ikiteisminio tyrimo metu jis parodė, kad dirbo pagalbiniu darbininku Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje nuo 2009 m. rudens. Jam reikėdavo šienauti žolę, atlikti santechnikos darbus. 2011-06-10 d. ryte jis atvyko į darbą, persirengė darbiniais drabužiais, vaikščiojo po bendrovės teritoriją. Kas vyko vėliau - jis neprisimena, atsigavo Vilniuje ligoninėje. Gydytoja jam paaiškino, kad jis apsinuodijo kanalizacijos šulinyje susikaupusiomis nuodingomis dujomis. Jis neprisimena, kad tą dieną būtų lipęs į kanalizacijos šulinį. Anksčiau jis niekada neatlikinėjo kokių nors darbų šuliniuose. Nukentėjusysis nurodė, kad negai paaiškinti jokių aplinkybių, susijusių su šlinio valymu, kadangi nieko neprisimena. E. J. patvirtino, kad A. B. pažįsta, jis anksčiau yra dirbęs bendrovėje. Nukentėjusysis paaiškino, kad anksčiau bendrovėje tokių darbų, susijusių su šulinių valymu, neatliko. Dėl tokių darbų saugos, jo niekas neinstruktavo. Visus darbus atlikdavo kaip pagalbinis darbininkas. Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad niekam jokių pretenzijų nereiškia, su D. R. susitaikė ir nereikalauja jam atsakomybės (b. l. 33-34, 43, T 1).

7Nukentėjusysis A. A. parodė, kad jis dirbo nuo 2010 m. gegužės mėn traktorininku Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje. 2011-06-10 d. apie 09-10 val. bendrovės direktoriaus R. nurodymu jis kartu su bendradarbiu E. J. vyko išvalyti fekalijų šulinį, kad UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojai galėtų prapūsti užsikišusias angas. Jis važiavo traktoriumi, nes jis turėjo ištraukti iš šulinio fekalijas (srutas), o J. turėjo įlipti į šulinį ir atsukti sklendę. Nukentėjusysis nurodė, kad nuvykus prie šulinio, iš kažkur prie jų priėjo A. B., kuris anksčiau dirbo toje pačioje bendrovėje ir kuris paprašė vėliau parvežti traktoriumi malkų. Jis pasakė, kad baigęs darbą užvažiuos. J. įlipo į šulinį ir atsuko sklendę, po kurio laiko jis pastebėjo, kad J. nuo laiptelių įkrito į fekalijas. Jis nesuprato, kas atsitiko, nes dujų kvapo nesijautė, pagalvojo, kad šis susižalojo koją. B. nieko nelaukęs įlipo į šulinį sakydamas, kad bandys ištraukti J.. Tik įlipęs B. irgi įkrito į fekalijas. Tuo metu prie šulinio jau buvo atvažiavę UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojai. Jis sušuko, priėjo vandentiekio darbuotojai. Jis prisimena, kad leidosi į šulinį, nes norėjo padėti šulinyje buvusiems J. ir B.. Jam pasidarė bloga, kas vyko vėliau - neprisimena. Vėliau pamena, kaip vyrai ant jo pylė vandenį, po to jį atvežė į Varėnos ligoninę. Nukentėjusysis nurodė, kad E. J. dirbo be jokių specialių priemonių, tik buvo apsiavęs didelius guminius batus. Nukentėjusysis nurodė, kad jis žino, kokius darbus turi daryti traktorininkas, tačiau pamatęs, kad jo pažįstami žmonės šulinyje įkritę ir be sąmonės, puolė jiems padėti, kitaip pasielgti negalėjo. Jis paaiškino, kad tą pačią dieną, prieš atliekant šulinio valymo darbus, joks saugos darbų instruktažas nebuvo pravestas. Pripažino, kad yra išklausęs tik bendrą instruktažą, kai buvo priimtas į darbą. A. A. nurodė, kad jam davė tik pirštines. Traktorininko pareigoms atlikti to ir pakako. Šio įvykio metu jis nukentėjo, buvo padaryta didelė žala jo sveikatai. Ilgą laiką apie 5 mėnesius po įvykio jis gydėsi dėl sutrikdytos sveikatos. Nurodė, kad buvo plaučių uždegimas, sutriko atmintis, išsivystė podagra, kojos silpnos, negali daug vaikščioti.

8Nukentėjusysis A. A. pareiškė civilinį ieškinį byloje, kuriuo prašo jam priteisti iš Strielčiškių ŽŪB 20000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 1000 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b. l. 120-122, T 1).

9Nukentėjusysis A. B. parodė, kad jis iki 2011 m. sausio mėn. dirbo Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje, iš darbo išėjo savo noru. 2011-06-10 d. ryte jis nuėjo pas bendrovės direktorių D. R. paprašyti traktoriaus parsivežti malkų. R. pasakė susitarti su traktorininku A. A.. Sutiko E. J., kuris pasakė, kad parodys, kur dirba traktorininkas. Kartu su E. J. jis nuėjo iki siurblinės. Ten stovėjo bendrovės traktorius, buvo du UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojai. Nukentėjusysis paaiškino, kad E. J. įlipo į srutų šulinį, kad atsuktų kraną ir prijungtų žarną. Prie šulinio buvo jis, A. A. ir vandentiekio darbuotojai. Po kelių sekundžių pasigirdo pliaukštelėjimas, jis pažiūrėjo į šulinį ir pamatė, kad J. pusiau paniręs į srutas, veidas buvo srutose. Jis įlipo į šulinį gelbėti J.. Jis pakėlė J. iš srutų ir kėlė į viršų. A. buvo įlipęs į šulinį iki pusės. Norėjo J. perduoti A., bet jam pasidarė silpna ir jis pats kartu su J. krito atgal į srutas. Nuo to momento jis nieko neprisimena. Sąmonę atgavo tik Vilniuje ligoninėje. Jis prisimena, kad įlipęs į šulinį jautė kažkokį aitrų kvapą, bet nepagalvojo, kad tai gali būti nuodinga. Įvykio metu jis bendrovėje nedirbo. Nukentėjusysis nurodė, kad jis norėjo pagelbėti E. J., negalėjo jo palikti šulinyje srutose. Nukentėjusysis nurodė, kad dėl patirtų sužalojimų jis niekam neturi pretenzijų, civilinio ieškinio nereiškia.

10Liudytojas A. J. parodė, kad jis dirba UAB „Varėnos vandenys“ vairuotoju-šaltkalviu. 2011-06-10 d. kartu su kolega V. Z. jis vyko į Strielčiškių žemės ūkio bendrovę prapūsti užsikišusio nuo fekalijų kanalizacijos šulinio. Nuvykus į vietą matė, kad šulinyje įlipęs vyriškis- apie 30 metų amžiaus, antras vyriškis- apie 45 metų amžiaus stovėjo prie šulinio, o trečias vyriškis- apie 60 metų amžiaus stovėjo prie traktoriaus. Jis su Z. ruošė savo automobilį prapūtimo darbams. Jauniausias vyriškis, esantis šulinyje, turėjo atsukti sklendę ir išleisti fekalijas, o tada jis su Z. turėjo prapūsti užsikišusias angas. Vyriškis šulinyje dirbo be jokių specialių priemonių. Po to atsisukęs link šulinio jis nepamatė nei vieno vyriškio. Su Z. jis priėjo prie šulinio ir šulinyje pamatė gulinčius visus tris vyriškius. Liudytojas nurodė, kad labai išsigando, skambino medikams ir gaisrinei, apie įvykį informavo savo darbovietę ir paprašė, kad praneštų Strielčiškių žemės ūkio bendrovės direktoriui. Jis su Z. pasiruošė žarnas, virves gelbėjimo darbams. Kaip tik tuo metu atvyko bendrovės direktorius su B. J.. J. aprišę virve įleido į šulinį, o jis su kolega ir D. R. traukė vieną po kito iš šulinio visus tris vyriškius. Blogiausios būklės buvo jauniausias vyriškis. Atvykusi „greitoji pagalba“ išvežė visus tris vyriškius į ligoninę. Liudytojas patvirtino, kad visi ŽŪB darbininkai buvo be jokių specialių priemonių, tik su darbiniai rūbais.

11Liudytojas V. Z. parodė, kad jis dirba vairuotoju UAB „Varėnos vandenys“. 2011-06-10 d. jis kartu su A. J. važiavo vykdyti darbų į Strielčiškių žemės ūkio bendrovę. Nuvykus į vietą jis matė kanalizacijos šulinyje maždaug 30 metų vyriškį, kuris turėjo atsukti sklendę ir išleisti šulinyje susikaupusias fekalijas, o jis su J. turėjo tada prapūsti, atkimšti fekalijomis užsikišusias angas. Prie šulinio stovėjo du vyriškiai. Jis su kolega ruošė savo automobilį prapūtimo darbams ir buvo apie 20 metrų atstumu nuo šulinio. Atvykus, šulinio dugnas buvo sausas. Vienu momentu atsisukęs jis pamatė, kad prie šulinio nėra nei vieno vyriškio, iš karto priėjo prie pat šulinio ir pamatė, kad šulinyje fekalijose gulėjo visi trys vyriškiai. Matėsi, kad vyriškiai apsvaigę. Iš karto paskambino gelbėjimo tarnyboms. Į įvykio vietą atvažiavo B. J. ir Strielčiškių žemės ūkio bendrovės direktorius. Tuomet J. įleido į šulinį ir vieną po kito visus tris vyriškius ištraukė į lauką. Tada įpylė į šulinį vandens, kad prasisklaidytų susikaupusios dujos. Blogesnės būsenos buvo jauniausias vyriškis, darė dirbtinį kvėpavimą. Kiti du vyriškiai jautėsi šiek tiek geriau. Atvyko „greitoji medicinos pagalba“, visus tris vyriškius išvežė į ligoninę. Liudytojas nurodė, kad tokius darbus jie darė ne pirmą kartą, žinojo kur važiuoti ir važiavo pagal ŽŪB Strielčiškiai užsakymą.

12Liudytojas B. J. parodė, kad 2011-06-10 d. apie 11 val. jis nuvažiavo į Strielčiškių žemės ūkio bendrovę, važiavo pas veterinarijos gydytoją ir bendrovės direktorių. Bekalbant su direktoriumi šiam kažkas paskambino ir pasakė, kad bendrovės darbuotojus ištiko nelaimė, kad įkrito į kanalizacijos šulinį. Jis kartu su bendrovės direktoriumi nuvažiavo į įvykio vietą. Įvykio vietoje stovėjo du UAB „Varėnos vandenys“ darbuotojai, kurie pasakė, kad šulinyje yra įkritę trys vyriškiai. Tada jis pasisiūlė, kad jį įleistų virvėmis į šulinį ir tokiu būdu ištraukti vyrus į viršų. Šulinyje matėsi plūduriavo du vyriškiai, trečio vyriškio nesimatė. Jis virve apsirišo ir įlipo į kanalizacijos šulinį, kuris buvo pilnas fekalijų. Jam taip pat pasidarė bloga. Tuomet vyrai jį ištraukė į viršų. Atsigavęs jis vėl įlipo į šulinį, virve apjuosė vieną iš tų vyriškių ir bendromis pastangomis iškėlė į viršų. Taip ištraukė antrą ir trečią vyrus. Visus tris vyriškius bandė visokiais būdais gaivinti, darė dirbtinį kvėpavimą, pylė vandenį. Liudytojas patvirtino, kad traukiant A. A., jis labiausiai nukentėjo, nes buvo sunkus, tad buvo nubrozdintas A. kūnas, bet mano, kad tai buvo mažesnė blogybė, nei palikti jį šulinyje. Greitai atvažiavo medikai ir išvežė vyrus į ligoninę.

13Nors kaltinamasis savo kaltę pripažino iš dalies, jo kaltė patvirtinama ir kita bylos medžiaga.

142011-06-10 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, foto lentele, (b. l. 27-31, T 1).

15Specialisto išvadoje Nr. G 691/11 (06), nurodyta, kad E. J. nustatytas ūmus atsitiktinis sunkus inhaliacinis apsinuodijimas kanalizacijos dujomis su išsivysčiusiu ūmiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu ir vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas (b. l. 40-42, T1).

16Specialisto išvadoje Nr. G 571/11 (06) nurodoma, kad A. A. kliniškai nustatyta dauginiai kūno odos nubrozdinimai bei kraujosruvos odoje ir poodyje, ūmus atsitiktinis apsinuodijimas gyvulinių fekalijų kanalizacijos dujomis (galimai sieros vandeniliu) su bronchopulmoniniu pažeidimu bei dešinio plaučio segmentiniu uždegimu. Toks sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b. l. 58-60, T1).

172012-05-18 d. specialisto išvada Nr. pG 49-571/11/12 (06), buvo patikslintas A. A. sveikatos sutrikdymo mastas ir nurodyta, kad A. A. padarytas sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl ūmaus atsitiktinio apsinuodijimo gyvulinių fekalijų kanalizacijos dujomis ( galimai sieros vandeniliu) su bronchopulmoniniu pažeidimu bei dešinio plaučio segmentiniu uždegimu sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Tokią išvadą specialistas padarė įvertinęs jam pateiktus postacionarinio gydymo ir nedarbingumo pažymėjimo tęsimo dokumentus (b. l. 110-114, T1).

182011-11-03 d. specialisto išvada Nr. G 690/11 (06), kurioje nurodyta, kad A. B. nustatytas ūmus atsitiktinis sunkus inhaliacinis apsinuodijimas kanalizacijos dujomis su išsivysčiusiu ūmiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, plaučių ir smegenų edemos, aspiracinė pneumonija. Toks apsinuodijimas vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas (b. l. 139-140, T1).

192011-12-28 d. specialisto išvadoje Nr. 11-3119 (11) nurodoma, jog jei nuodingos dujos šulinyje buvo iki darbuotojui nusileidžiant į šulinį, tai tiriamo nelaimingo atsitikimo priežastimis yra tai, kad nebuvo panaudotas dujų analizatorius, pavojingos dujos nebuvo pašalintos iš šulinio ir nebuvo panaudotos dujokaukės. Jei nuodingos dujos kanalizacijos šulinyje atsirado E. J. darbo šulinyje metu, tai tiriamo nelaimingo atsitikimo priežastimis yra tai, jog darbuotojai nenaudojo saugos diržo su saugos virve iškelti apsinuodijusį darbuotoją iš šulinio, ir tai, jog viršuje esantys darbuotojai nelaikė apsaugnės virvės su prie jos saugos diržu pririšto darbuotojo. Organizaciniu požiūriu nelaimingą atsitikimą įtakojo tai, kad darbuotojai nebuvo aprūpinti atitinkamomis techninėmis priemonėmis, nebuvo mokyti dirbti pavojingus darbus šuliniuose ir nebuvo instruktuoti darbo vietose apie tai, kaip saugiai atlikti darbus kanalizacijos šulinyje.

20Dalinis nelaimingo atsitikimo mechanizmas yra toks: į kanalizacijos šulinį įlipę darbuotojai įkvėptų kanalizacijos šulinyje buvusių dujų buvo paveikti taip, kad patyrė ūmius inhaliacinius apsinuodijimus.

21Vien tai, kad direktorius D. R. davė nurodymą dirbti pavojingus darbus kanalizacijos šulinyje, turėjo įtakos nelaimingam atsitikimui – direktoriaus nurodymas inicijavo darbus kanalizacijos šulinyje, o nustatyti, ar direktoriaus veiksmai atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį, pagal tyrimui pateiktą medžiagą negalima.

22Darbuotojo E. J. veiksmai, pasireiškę jo įlipimu į kanalizacijos šulinį ir darbu jame, neatitiko Taisyklių, nemokytas, neinstruktuotas, neaprūpintas atitinkamomis techninėmis priemonėmis darbuotojas neturėjo techninės galimybės dirbti taip, kaip numato Taisyklės (b. l. 4-7, T 2).

232012-09-18 d. specialisto išvadoje Nr. 11-2035 (12), kuri buvo atlikta papildomai, nurodoma, kad pagal tyrimui pateiktą medžiagą negalima nustatyti, ar traktorininko A. A. veiksmai, pasireiškę jo įlipimu į kanalizacijos šulinį, atitiko jo pareiginių nuostatų reikalavimus, o tai kad neatestuotas, neinstruktuotas ir neaprūpintas atitinkamomis techninėmis priemonėmis traktorininkas lipo į šulinį atlikti gelbėjimo darbus, neatitiko Taisyklių (b. l. 11-14, T 2).

24A. A. 2010-04-30 darbo sutartimi Nr. 120 buvo priimtas į darbą Strielčiškių ŽŪB dirbti traktorininku, pagalbiniu darbininku (b. l. 166,T 1). Strielčiškių ŽŪB pažyma patvirtinama, kad A. A. nuo 2010-05-03 iki 2012-02-15 dirbo Strielčiškių ŽŪB ir buvo atleistas iš darbo pagal DK 136 str. 4d. (b. l. 124, T1).

25E. J. 2009-09-18 darbo sutartimi Nr. 114 buvo priimtas į darbą Strielčiškių ŽŪB dirbti pagalbiniu darbininku (b. l. 167, T1).

26Nelaimingo atsitikimo darbe akte 2011-07-11 nurodoma, kad nelaimingas atsitikimas įvyko, nes netinkamai organizuoti pavojingi darbai ir nenumatyti saugūs darbo atlikimo būdai, neįvertinta rizika atliekant kanalizacijos remonto darbus, tuo pažeidžiant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 str. 3d.; pavojingų darbų vykdymui nepaskirtas darbų vadovas ir neišrašyta paskyra – leidimas darbams atlikti , tuo pažeista Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT 3-99 142 punktas; skyrimas darbui nustatyta tvarka neapmokytą ir neatestuotą, neinstruktuotą saugos ir sveikatos darbe klausimais pagalbinį darbininką E. J., pažeista Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 str. 5d., 27 str. 1d., Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT3-99 145 p., 145.3p.; darbuotojas neaprūpintas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis tuo pažeidžiant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 str. 2 d. ir Vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT3-99 145.2 p. (b. l. 171-172, T 1).

27Byloje yra dokumentai, patvirtinantys, jog A. A. 2010-05-03, A. B. 2010-05-03 ir E. J. 2009-09-21 buvo supažindinti su darbo tvarkos taisyklėmis (b. l. 191-192, T 1). E. J. 2009-09-21, A. A. 2010-05-03 ir A. B. 2010-05-09 išklausė darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinį instruktavimą (b. l. 199-200, T 1).

28Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 2011-06-20 pažymoje Nr.1930 nurodė, kad E. J. buvo diagnozuotas ūminis atsitiktinis sunkus apsinuodijimas kanalizacinėmis dujomis. Vadovaujantis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001-07-18 įsakymu Nr.397, nurodytoji trauma priskiriama prie sunkių (b. l. 205, T 1).

29Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. J. ir įtariamasis D. R. pasirašė susitaikymo protokolą dėl 2011-06-10 Strielčiškių ŽŪB įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe, kuriame nurodoma, kad nukentėjusysis jokių pretenzijų neturi, su įtariamuoju susitaikė, nes šis atsiprašė, atlygino padarytą materialinę ir moralinę žalą. Prašo ikiteisminį tyrimą byloje nutraukti. Įtariamasis D. R. nurodė, kad kaltę pripažįsta visiškai, kad su nukentėjusiuoju susitaikė, atlygino padarytą materialinę ir moralinę žalą, pasižada daugiau nedaryti nusikalstamų veikų ir prašo tyrimą nutraukti susitaikius (b. l. 21, T 2).

30Apklaustas įtariamuoju D. R. yra nurodė, kad savo kaltę pripažįsta dėl to, jog davė nurodymus E. J., tačiau kartu jis nurodė, kad nepripažįsta savo kaltės dėl A. A. padaryto sveikatos sutrikdymo, nes jam jis nedavė nurodymo lipti į šulinį. Jis turėjo tik įleisti žarną (b. l. 25, T 2).

31Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus informacijoje nurodoma, kad nelaimingas atsitikimas darbe, įvykęs 2011-06-10 Puodžių kaime, Varėnos rajone, Strielčiškių ŽŪB traktorininkui A. A., buvo nepriskiriamas prie sunkių. Vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, lengvą nelaimingą atsitikimą tyrė įmonės vadovo įsakymu patvirtinta dvišalė komisija. Baigus tyrimą, lengvo nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio A. A., tyrimo akto vienas egzempliorius buvo išsiųstas į VDI Alytaus teritorinį skyrių. Vadovaujantis tuo metu galiojusių Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės Metodinių nurodymų 21 p., skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius S. L., patikrinęs nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto turinį ir nustatęs tyrimo pažeidimų, aktą išsiuntė VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriui (b. l. 41, T 3).

32Valstybinė ligonių kasa pateikė byloje civilinį ieškinį dėl žalos 7 482,17 Lt atlyginimo už A. B. gydymą (b. l. 143-144, 147-148, T1).

33Nukentėjusysis A. A. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš Strielčiškių ŽŪB priteisti 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 120-122, T 1).

34BK 176 str. 1 d. numato atsakomybę darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui, pažeidusiam darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. Baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 176 straipsnį galima esant tiek tyčinei, tiek neatsargiai kaltei. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad Strielčiškių žemės ūkio bendrovės direktorius veikė neatsargiai, kadangi jis duodamas nurodymą išvalyti užsikišusį kanalizacijos šulinį kartu su UAB ,,Varėnos vandenys“ darbuotojais, nepasirūpino, kad asmenys atliekantys šiuos darbu būtų aprūpinti tinkamomis apsaugos priemonėmis, neužtikrino saugių darbo sąlygų, neužtikrino, kad šiuos darbus atliktų tik tinkmai instruktuoti ir galintys tokisu darbus atlikti darbuotojai. Kaip nurodė kaltinamasis D. R. tokius darbus darė jau ne pirmą kartą ir niekada niekas neatsitiko, tad nemanė , kad ir šį kartą galėtų kilti kokios sudėtingos aplinkybės. Tai rodo, kad jis neatsargiai tikėjosi, jog darbai praeis sėkmingai. Toks kaltinamojo elgesys vertintinas kaip neatsargi kaltė, nes jis suvokdamas, kad gali kilti neigiamos pasekmės, neikalstamai nerūpestingai tikėjosi jų išvengti.

35Kaltinimas byloje buvo pareikštas dėl to , jog atliekant darbus ir įvykus nelaimingam atsitikimui nukentėjo trys asmenys: E. J. patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą, jis bendrovės darbininkas, A. A. patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą, jis bendrovės traktorininkas ir A. B. patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą, jis, atsitikus nelaimingam atsitikimui, bendrovėje nedirbo.

36Prokuroras atsisakė kaltinimo prieš D. R. dalyje dėl A. B. sveikatos sutrikdymo, nurodė, jog A. B. nelaimingo atsitikimo metu nedirbo Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje, todėl jis iš kaltinimo pašalintinas.

37BK 176 straipsnio nusikalstamos veikos objektas – saugios darbo sąlygos, užtikrinančios darbuotojų gyvybės ir sveikatos apsaugą. Nelaimingo atsitikimo darbe sąvoką apibrėžia Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 straipsnis, kuriame nurodoma, kad nelaimingas atsitikimas darbe – tai įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys – darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina).

38Iš šių apibrėžimų darytina išvada, jog nelaimingas atsitikimas darbe, kuris užtraukia atsakomybę darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui, pažeidusiam darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, gali kilti tik tuomet, jei asmuo, kuriam atsitiko nelaimingas atsitikimas buvo darbo santykiuose su bendrove, kurios vadovas ar kitas įgaliotas asmuo davė jam konkrečius nurodymus atlikti darbus. Jeigu atsitikus nelaimingas atsiikimui asmuo savo iniciatyva ėmėsi tam tikrų veiksmų ir dėl to jis patyrė sveikatos sutrikdymą, tai negali užtraukti bendrovės vadovui atsakomybės, nes nukentėjusysis nebuvo darbo teisiniuose santykiuose su bendrove, nebuvo vadovo tiesioginio nurodymo nukentėjusiajam asmeniui atlikti kažkokius darbus, todėl nėra ir priežastinio ryšio tarp atliktų veiksmų ir patirto sveikatos sutrikdymo.

39Bylos nagrinėjimo metu buvo neginčijamai įrodyta, jog A. B. 2011-06-10 kai atsitiko nelaimingas atsitikimas bendrovėje nedirbo. Pagal byloje esančias darbo sutartis matyti, kad ŽŪB ,,Strielčiškės“ A. B. dirbo nuo 2010-04-30 iki 2011-02-11 ir nuo 2011-07-08, t. y. į darbą antrą kartą jis buvo priimtas jau po nelaimingo atsitikimo. Byloje nebuvo nustatyta ir aplinkybių, jog bendrovės direktorius D. R. būtų davęs kokius nors nurodymus A. B. dėl kokių veiksmų atlikimo 2011-06-10. Todėl teismas laiko, kad kaltinamajam D. R. negali kilti atsakomybė už A. B., kaip piliečio savavališkai atliktus veiksmus. Todėl aplinkybės nurodytos kaltinime dėl A. B. sveikatos sutrikdymo, iš kaltinimo pašalintinos.

40Byloje yra susitaikymo protokolas tarp nukentėjusiojo E. J., kuris patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą ir kaltinamojo D. R.. Nukenėjusysis E. J. dar 2011-08-12 apklaustas nukentėjusiuoju (b. l. 17-18, T 2) nurodė, kad koks įvyko įvykis jis nepamena dėl patirtos traumos, todėl negali nurodyti jokių įvykio aplinkybių. Jis patvirtino, kad jokių darbų saugos instruktavimų nebuvo, viską dirbo kaip pagalbinis darbininkas. Papildomai apklaustas 2012-02-13 (b. l. 43, T 1), E. J. nurodė, kad civilinio ieškinio nereiškia, nes niekam jokių pretenzijų neturi, taip pat ir D. R.. Nurodė, kad su D. R. susitaikė, jis žalą atlygino ir prašė ikiteisminį tyrimą nutraukti susitaikius. Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusysis E. J. į bylos nagrinėjimą nevyko, kadangi jis šiuo metu yra užsienyje. Tačiau jis nepateikė ir jokių rašytinių dokumentų, kuriais atšauktų savo išdėstytą poziciją ikiteisminio tyrimo metu. Apie posėdį E. J. buvo informuotas brolio, teismo - telefonu, kaltinamasis nurodė, kad jam taip pat teko bendrauti su nukentėjusiuoju telefonu. Šių poklabių metu jis nurodė, kad į posėdį atvykti neturi galimybių.

41Susitaikymo protokolas tarp nukentėjusiojo E. J. ir kaltinamojo D. R. buvo pasirašytas 2012-02-13 ir jis yra byloje (b. l. 21, T 2).

42BK 11 str. 2 d. nurodo, kad nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs. Neatsargus nusikaltimas yra padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo, jeigu jį padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti (BK 16 str. 3d.).

43Asmuo, padaręs neatsargų nusikaltimą, gali būti atliestas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, atlygino ar susitarė dėl padarytos žalos atlyginimo, susitaikė su nukentėjusiuoju asmeniu ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys daugiau nusikalstamų veikų (BK 38 str. 1 d.).

44Teismas laiko, kad visos įstatyme BK 38 str. numatytos sąlygos yra: padarytas neatsargus nusikaltimas, D. R. iš esmės pripažino savo kaltę, nes jis patvirtino, kad davė nurodymą E. J. eiti prie šulinio, kur bus vykdomi jo pravalymo darbai, nurodė, ką turės daryti. Atsitikus nelaimei, jis pats gelbėjo žmones. Po įvykio atlygino nukentėjusiajam žalą, ką patvirtino nukentėjusysis, su juo susitaikė. Kaltinamasis D. R. anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas tik kartą (b. l. 34, T 2) ir tikėtina, kad ateityje jis taip pat nedarys naujų nusikalstamų veikų, tad yra visos galimybės nukentėjusiojo E. J. ir kaltinamojo D. R. susitaikymą patvirtinti bei baudžiamąją bylą nutraukti.

45Iš kaltinimo pašalinus nukentėjusįjį A. B., kaip nedarbo santykiuose buvusį asmenį, pripažinus, kad byla nutrauktina dalyje dėl kaltinamojo susitaikymo su nukentėjusiuoju E. J., kuriam nelaimingo atsitikimo metu buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, lieka kaltinimo dalis dėl nukentėjusiajam A. A. nelaimingo atsitikimo darbe metu padaryto nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

46Bylos nagrinėjimo metu pasitvirtino, jog A. A. buvo darbo santykiuose su ŽŪB ,,Strielčiškiai”, darbo sutartimi patvirtinama, kad jis dirbo nuo 2010-05-03 iki 2012-02-15 traktorininko pareigose (b. l. 130, T 1). Kaltinamasis D. R., apklaustas teisme nurodė, kad pagalbinis darbininkas neturėjo atlikti valymo darbų, turėjo tik atsukti sklendę ir prisukti žarną. Jis patvirtino, kad E. J. davė nurodymą esant reikalui įlipti į šulinį, o A. A. ir A. B. tokio nurodymo nedavė. Nukentėjusysis A. A. teisme paaiškino, kad direktorius liepė jam vykti prie šulinio, kur bus ,,Varėnos vandenys” darbuotojai, jei bus srutų reiks jas ištraukti iš šulnio. Nukentėjusysis nurodė, kad jis turėjo, atsukus sklendę, ištraukti srutas. Bylos nagrinėjimo metu A. A. paaiškino, kad jis lipo į šulinį gelbėdamas draugus. Šio įvykio metu nukentėjusiajam A. A. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, tai patvirtinama specialisto išvada (b. l. 110-114, T 1). VDI prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinis skyrius pažymoje nurodė, kad nelaimingas atsitikimas darbe, įvykęs 2011-06-10 Puodžių kaime, Varėnos r., Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje traktorininkui A. A., buvo nepriskiriamas prie sunkių (b. l. 41, T 3).

47Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką, yra pasisakęs, jog už darbų saugos norminių aktų pažeidimus yra numatyta ir administracinė atsakomybė (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41 straipsnis) . Baudžiamoji atsakomybė už šių norminių aktų pažeidimus siejama su atvejais, kai dėl to kyla sunkūs padariniai (BK 176 str. 1 d.) arba atsiranda reali jų kilimo rizika (BK 176 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegija 2013-01-15 nutartyje (baudžiamoji bylaNr. 2K-123/2013) nurodė, jog praktika, kai bet kurio sunkumo nelaimingas atsitikimas ar avarija darbe būtų vertinami kaip pakankama sąlyga taikyti baudžiamąją atsakomybę, neatitinka baudžiamojo įstatymo tikslų. Sisteminis BK 176 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymių aiškinimas suponuoja išvadą, kad šiai normai taikyti tiek nelaimingas atsitikimas, tiek avarija turi būti tokio pobūdžio, kad atitiktų sunkių padarinių kriterijų.

48Todėl iš kaltinimo pašalintinos ir aplinkybės, susijusios su A. A. nukentėjimu nelaimingo atsitikimo metu. Kaltinamojo D. R. veiksmuose galimai yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 41 str. 1d. sudėtis. Administracinė byla nagrinėtina po baudžiamosios bylos išnagrinėjimo, numačius teismo posėdžio laiką.

49Byloje yra pareikštas Valstybinės teritinės ligonių kasos ieškinys dėl nukentėjusiojo A. B. gydymo. Kadangi šioje dalyje konstatuota, jog nesant darbo santykių aplinkybės dėl A. B. sveikatos sutrikdymo iš kaltinimo pašalintos, nekonstatuota kaltinamojo kaltė dėl nukentėjusiojo patirto sveikatos sutrikdymo, tai ir civilinis ieškinys šioje byloje netenkintinas.

50Byloje civilinį ieškinį buvo pareiškęs ir nukentėjusysis A. A., tačiau pripažinus, kad dėl A. A. padaryto sveikatos sutrikdymo galimai yra administracinė atsakomybė, tad civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtas. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui ir išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, civilinis ieškovas turėtų galimybę esant teisiniam pagrindui kreiptis su civiliniu ieškiniu civilinio proceso tvarka.

51Kaltinamojo D. R. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi bei atlygino padarytą žalą nukentėjusiajam E. J..

52Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

53Kaltinamasis D. R. ir nukentėjusysis E. J. sudarė susitarimą dėl susitaikymo baudžiamojoje byloje, kuriuo patvirtino, kad kaltinamasis ir nukentėjusysis susitaikė, kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę, atsiprašė. Nukentėjusysis patvirtino, kad padaryta žala jau yra atlyginta. Nukentėjusysis patvirtino, kad jis susitaikė su kaltinamuoju ir prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės.

54Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis D. R. savo kaltę pripažino pilnai, anksčiau teismo neteistas, su nukentėjusiuoju susitaikė, atlygino jam padarytą žalą, padarė neatsargų nusikaltimą ir yra pagrindo manyti , kad kaltinamasis nedarys naujų nusikalstamų veikų, tai yra visos įstatymo numatytos sąlygos, leidžiančios atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius su nukentėjusiuoju.

55Vadovaudamasis LR BK 38str., LR BPK 254 str. 5d. , 297-308 str. teismas

Nutarė

56Atleisti D. R. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo, numatyto LR BK 176 str. 1d. kaltinamajam ir nukentėjusiajam E. J. susitaikius.

57Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

58Baudžiamąją bylą nutraukti.

59Spręsti klausimą dėl D. R. administracinės atsakomybės dėl darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimo dalyje dėl A. A. patirto nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

60Valstybinės ligonių kasų civilinį ieškinį atmesti.

61Nukentėjusiajam civiliniam ieškovui A. A. išaiškinti teisę kreiptis į teismą dėl civilinio ieškinio išnagrinėjimo civilinio proceso tvarka.

62Išaiškinti, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

63Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, per 20 d. nuo jo priėmimo, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. kaltinamas pagal LR BK 176 str. 1 d.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. D. R. pažeidė teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir sveikatos apsaugos... 5. Kaltinamasis D. R. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme savo kaltę pripažino... 6. Nukentėjusysis E. J. buvo apklaustas tik ikiteisminio tyrimo metu, nes... 7. Nukentėjusysis A. A. parodė, kad jis dirbo nuo 2010 m. gegužės mėn... 8. Nukentėjusysis A. A. pareiškė civilinį ieškinį byloje, kuriuo prašo jam... 9. Nukentėjusysis A. B. parodė, kad jis iki 2011 m. sausio mėn. dirbo... 10. Liudytojas A. J. parodė, kad jis dirba UAB „Varėnos vandenys“... 11. Liudytojas V. Z. parodė, kad jis dirba vairuotoju UAB „Varėnos vandenys“.... 12. Liudytojas B. J. parodė, kad 2011-06-10 d. apie 11 val. jis nuvažiavo į... 13. Nors kaltinamasis savo kaltę pripažino iš dalies, jo kaltė patvirtinama ir... 14. 2011-06-10 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, foto lentele, (b. l. 27-31,... 15. Specialisto išvadoje Nr. G 691/11 (06), nurodyta, kad E. J. nustatytas ūmus... 16. Specialisto išvadoje Nr. G 571/11 (06) nurodoma, kad A. A. kliniškai... 17. 2012-05-18 d. specialisto išvada Nr. pG 49-571/11/12 (06), buvo patikslintas... 18. 2011-11-03 d. specialisto išvada Nr. G 690/11 (06), kurioje nurodyta, kad A.... 19. 2011-12-28 d. specialisto išvadoje Nr. 11-3119 (11) nurodoma, jog jei... 20. Dalinis nelaimingo atsitikimo mechanizmas yra toks: į kanalizacijos šulinį... 21. Vien tai, kad direktorius D. R. davė nurodymą dirbti pavojingus darbus... 22. Darbuotojo E. J. veiksmai, pasireiškę jo įlipimu į kanalizacijos šulinį... 23. 2012-09-18 d. specialisto išvadoje Nr. 11-2035 (12), kuri buvo atlikta... 24. A. A. 2010-04-30 darbo sutartimi Nr. 120 buvo priimtas į darbą... 25. E. J. 2009-09-18 darbo sutartimi Nr. 114 buvo priimtas į darbą... 26. Nelaimingo atsitikimo darbe akte 2011-07-11 nurodoma, kad nelaimingas... 27. Byloje yra dokumentai, patvirtinantys, jog A. A. 2010-05-03, A. B. 2010-05-03... 28. Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 2011-06-20 pažymoje Nr.1930... 29. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. J. ir įtariamasis D. R. pasirašė... 30. Apklaustas įtariamuoju D. R. yra nurodė, kad savo kaltę pripažįsta dėl... 31. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos... 32. Valstybinė ligonių kasa pateikė byloje civilinį ieškinį dėl žalos 7... 33. Nukentėjusysis A. A. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš... 34. BK 176 str. 1 d. numato atsakomybę darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui,... 35. Kaltinimas byloje buvo pareikštas dėl to , jog atliekant darbus ir įvykus... 36. Prokuroras atsisakė kaltinimo prieš D. R. dalyje dėl A. B. sveikatos... 37. BK 176 straipsnio nusikalstamos veikos objektas – saugios darbo sąlygos,... 38. Iš šių apibrėžimų darytina išvada, jog nelaimingas atsitikimas darbe,... 39. Bylos nagrinėjimo metu buvo neginčijamai įrodyta, jog A. B. 2011-06-10 kai... 40. Byloje yra susitaikymo protokolas tarp nukentėjusiojo E. J., kuris patyrė... 41. Susitaikymo protokolas tarp nukentėjusiojo E. J. ir kaltinamojo D. R. buvo... 42. BK 11 str. 2 d. nurodo, kad nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs.... 43. Asmuo, padaręs neatsargų nusikaltimą, gali būti atliestas nuo... 44. Teismas laiko, kad visos įstatyme BK 38 str. numatytos sąlygos yra: padarytas... 45. Iš kaltinimo pašalinus nukentėjusįjį A. B., kaip nedarbo santykiuose... 46. Bylos nagrinėjimo metu pasitvirtino, jog A. A. buvo darbo santykiuose su ŽŪB... 47. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką, yra... 48. Todėl iš kaltinimo pašalintinos ir aplinkybės, susijusios su A. A.... 49. Byloje yra pareikštas Valstybinės teritinės ligonių kasos ieškinys dėl... 50. Byloje civilinį ieškinį buvo pareiškęs ir nukentėjusysis A. A., tačiau... 51. Kaltinamojo D. R. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis prisipažino... 52. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 53. Kaltinamasis D. R. ir nukentėjusysis E. J. sudarė susitarimą dėl... 54. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis D. R. savo kaltę pripažino pilnai,... 55. Vadovaudamasis LR BK 38str., LR BPK 254 str. 5d. , 297-308 str. teismas... 56. Atleisti D. R. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo, numatyto LR BK... 57. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti... 58. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 59. Spręsti klausimą dėl D. R. administracinės atsakomybės dėl darbo... 60. Valstybinės ligonių kasų civilinį ieškinį atmesti.... 61. Nukentėjusiajam civiliniam ieškovui A. A. išaiškinti teisę kreiptis į... 62. Išaiškinti, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 63. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, per 20 d. nuo jo...