Byla I-1813-142/2013
Dėl isakymo panaikinimo ir ipareigojimo atsakovei Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijai, treciasis suinteresuotas asmuo Nacionaline mokejimo agentura prie Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytes-Markovienes ir Halinos Zaikauskaites (kolegijos pirmininke ir pranešeja), dalyvaujant pareiškejo atstovui advokatui Evaldui Valciukui, atsakoves atstovei Kristinai Vainienei, treciojo suinteresuoto asmens atstovei Viktorijai Balciunienei, viešame teismo posedyje išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejo Lietuvos Respublikos žemes ukio rumu skunda del isakymo panaikinimo ir ipareigojimo atsakovei Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijai, treciasis suinteresuotas asmuo Nacionaline mokejimo agentura prie Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos,

2nustate:

3Lietuvos Respublikos žemes ukio rumai (toliau – pareiškejas, Rumai) 2013 m. sausio 7 d. padave teismui skunda (t. I, b. l. 1–4), kuriame praše: 1) pripažinti žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d. isakyma Nr. 3D-893 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ prieštaraujanciu Pagalbos verslininkystei taisyklems; 2) ipareigoti nemažinti žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 ir 2011 m. birželio 7 d. isakymu Nr. 3D-472 pareiškejui paskirtos 1 499 996,24 Lt sumos.

4Teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartimi nustate pareiškejui termina skundo trukumams pašalinti (t. I, b. l. 69–70).

5Pareiškejas 2013 m. sausio 28 d. pateike teismui skunda, kuriame prašo panaikinti žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d. isakyma Nr. 3D-893 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“ pripažinimo netekusiu galios.“ (t. I, b. l. 75–78).

6Teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartimi (t. I, b. l. 99–100) priimti tokie pareiškejo reikalavimai: 1) ipareigoti atsakova nemažinti žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 ir 2011 m. birželio 7 d. isakymu Nr. 3D-472 pareiškejui paskirtos 1 499 996,24 Lt sumos; 2) panaikinti žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d. isakyma Nr. 3D-893 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

7Skunde pareiškejas nesutinka su skundžiamame isakyme nurodytais pažeidimais, del kuriu buvo sumažinta valstybes pagalba. Paaiškina, kad Pagalbos veislininkystei taisykliu, patvirtintu žemes ukio ministro 2010 m. kovo 30 d. isakymu Nr. 3D-290 (toliau – Taisykles), 3.1. punktas nustato, jog viena iš krypciu, kuriai teikiama pagalba veislininkystei, yra gyvunu kilmes knygu rengimas ir tvarkymas. Taisykliu 4.2 punktas nustato, kad tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 proc. su Taisykliu 3.1. punkte nurodyta veiklos kryptimi susijusiu einamuju metu administraciniu išlaidu: darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos. Taisykliu 41 punktas nustato kriterijus, pagal kuriuos skirstoma pagalba pripažintoms veislininkystes institucijoms kilmes knygu vedimui. Šiame punkte nera imperatyvios nuostatos, kad darbo užmokestis už kitus su gyvuliu kilmes knygu rengimu ir tvarkymu susijusius darbus negali buti mokamas. Šioje nuostatoje itvirtinti kriterijai taikytini tik pripažintoms veislininkystes institucijoms, mokancioms darbo užmokesti už kilmes knygu vedima. Nei Taisyklese, nei pareiškejo su Nacionaline mokejimo agentura prie Žemes ukio ministerijos (toliau – Agentura) sudarytose sutartyse nera nustatyta, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik pripažintu veislininkystes instituciju, kurios rengia ir tvarko gyvunu kilmes knygas, administracines išlaidos. Remdamasis nurodytomis, o taip pat Taisykliu 8 punkto, 29 punkto, 2011 m. birželio 22 d. pagalbos veislininkystei finansavimo sutarties Nr. PV/11-1 5 punkto nuostatomis pareiškejas daro išvada, kad ir Taisyklese, ir minetoje sutartyje savoka „išlaidos“ reiškia pareiškejo patirtas išlaidas (pareiškejas tokias išlaidas patiria iš atitinkamu pripažintu veislininkystes instituciju užsakydamas gyvunu kilmes knygu rengimo ir tvarkymo paslaugas, už kurias apmoka pagal pagalbos veislininkystei finansavimo sutartis gautomis lešomis). Faktiškai vertinamos pareiškejo, o ne gaveju, patirtos išlaidos, nurodytos teises aktu nustatyta tvarka pareiškejo pateikiamose ataskaitose. Mano, jog išlaidomis pagal Taisykliu 4.2. punkta taip pat laikytinos pareiškejo patiriamos išlaidos, iskaitant ir išlaidas darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms. Todel neteiseti ir nepagristi Žemes ukio ministerijos (toliau – atsakove, ŽUM) argumentai, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik pripažintu veislininkystes instituciju, kurios rengia ir tvarko gyvunu kilmes knygas, administracines išlaidos, o pareiškejas, nepagristai naudodamas 44 996,24 Lt valstybes biudžeto suma savo darbuotoju darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku išlaidoms finansuoti, pažeide Taisykliu 4.2 punkta ir neivykde pagalbos veislininkystei finansavimo sutartimis prisiimtu isipareigojimu. Todel neteisetas ir nepagristas yra ir ŽUM sprendimas lešu suma, kuri, vadovaujantis žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 ir 2011 m. birželio 7 d. isakymu Nr. 3D-472 buvo skirta pareiškejai, sumažinti 44 996,24 Lt. Faktiškai buvo susiklosciusi tokia situacija, kad „išlaidomis“ pagal Taisykles buvo laikomos pareiškejo patirtos išlaidos, ir ŽUM, ir Agenturai tai buvo priimtina. Šias aplinkybes patvirtina tai, jog 2011 m. balandžio 12 d. teikdamas paraiška gauti finansavima pagal Taisykles paraiškos 3 punkte pareiškejas nurode, jog dalis (37 500 Lt) finansavimo bus skiriama darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms projekto vadovui ir finansininkui. Pagal pateikta paraiška buvo skirtos lešos, todel pareiškejo paraiškoje nurodytos išlaidos laikytinos tinkamomis. Remiasi Taisykliu 21 punktu, 29 punktu ir nurodo, kad 2011 m. balandžio 13 d. ir 2011 m. spalio 14 d. pateike pagalbos veislininkystei finansavimo tarpines išlaidu pagrindimo suvestines, kuriose nurodoma, jog už skirtas lešas buvo išmoketas darbo užmokestis projektu vadovams bei finansininkams, o 2011 m. birželio 20 d. ir 2011 m. lapkricio 29 d. Agenturai buvo pateiktos galutines išlaidu pagrindimo suvestines, kuriose nurodyti išmoketi atlyginimai projektu vadovams ir finansininkams. Del pateiktu išlaidu pagrindimo suvestiniu pareiškeja nesulauke jokiu pastabu iš Agenturos. Pareiškeja tinkamai vykde visas Taisyklese ir pagalbos veislininkystei finansavimo sutartyse nustatytas pareigas, del to nesulauke jokiu pastabu iš Agenturos, todel nera teisinio pagrindo priimti sprendima del gražintinu lešu susidarymo. Taip pat nera ir kitu Gražintinu lešu, susidariusiu igyvendinant valstybes pagalbos žemes ukiui, maisto ukiui, žuvininkystei ir kaimo pletrai ir kitas iš valstybes biudžeto lešu finansuojamas priemones, administravimo taisykliu, patvirtintu žemes ukio ministro 2011 m. spalio 13 d. isakymu Nr. 3D-750 (toliau – Gražintinu lešu administravimo taisykles),7 punkte nustatytu gražintinu lešu susidarymo pagrindu.

8Teismo posedyje pareiškejos atstovas palaike skunda ir praše ji tenkinti.

9Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerija atsiliepime (t. I, b. l. 103–107) prašo skunda atmesti kaip nepagrista.

10Paaiškina, kad parama gyvuliu veislininkystei yra administruojama vadovaujantis Taisyklemis. Vadovaujantis Taisyklemis, žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 gyvuliu kilmes knygoms parengti ir tvarkyti 2011 m. I ketvirciui Rumams buvo patvirtintas 250 000 Lt finansavimas, o 2011 m. birželio 7 d. isakymu Nr. 3D-472 (žemes ukio ministro 2011 m. lapkricio 11 d. isakymo Nr. 3D-815 redakcija) gyvuliu kilmes knygoms parengti ir tvarkyti Rumams buvo patvirtinta 1 250 000 Lt lešu suma. Iš viso Rumams 2011 m. iš valstybes biudžeto lešu igyvendinant veiklos krypti „Gyvuliu knygu rengimas ir tvarkymas“ buvo skirta 1 500 000 Lt lešu. Vadovaudamiesi minetais isakymais ir Taisykliu 25 punktu Rumai ir Agentura 2011 m. vasario 19 d. sudare susitarima Nr. 3 „Del 2010 m. birželio 21 d. pagalbos finansavimo veislininkystei sutarties Nr. PV/10-1 pakeitimo“ ir 2011 m. birželio 22 d. pagalbos veislininkystei finansavimo sutarti Nr. PV/11-1. Rumai už 2011 m. I ketvirciui skirta 250 000 Lt suma Agenturai pateike 2011 m. balandžio 13 d. tarpine Nr. 1.05-0256 ir galutine Nr. 1.05-0376 išlaidu pagrindimo suvestines. Rumai, teikdami 2011 m. balandžio 13 d. tarpine išlaidu pagrindimo suvestine Nr. 1.05-0256, atsiskaite už 2011 m. vasario 19 d. susitarimu Nr. 3 išmoketo 125 000 Lt avanso (121 250 Lt tinkamu finansuoti išlaidu sudare paslaugos, susijusios su kilmes knygu rengimu ir tvarkymu, ir 3 750 Lt – darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos). Rumai, teikdami 2011 m. birželio 20 d. galutine išlaidu pagrindimo suvestine Nr. 1.05-0376, pateike 124 996,24 Lt tinkamu finansuoti išlaidu suma (121 250 Lt tinkamu finansuoti išlaidu sudare paslaugos, susijusios su kilmes knygu rengimu ir tvarkymu, ir 3 746,24 Lt – darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos). Rumai, vykdydami 2011 m. birželio 22 d. sutarti Nr. PV/11-1, pateike Agenturai 2011 m. lapkricio 29 d. galutine išlaidu pagrindimo suvestine Nr. 1.05-0662, kurioje nurode 1 250 000 Lt patirtas tinkamas išlaidas (1 212 500 Lt tinkamu finansuoti išlaidu sudare paslaugos, susijusios su kilmes knygu rengimu ir tvarkymu, ir 37 500 Lt – darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos). Faktiškai Rumams 2011 m. iš valstybes biudžeto lešu pagal veiklos sriti „Gyvuliu knygu rengimas ir tvarkymas“ iš viso buvo išmoketa 1 499 996,24 Lt (1 455 000 Lt tinkamu finansuoti išlaidu sudare paslaugos, susijusios su kilmes knygu rengimu ir tvarkymu, ir 44 996,24 Lt – darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos). Rumai 2011 m. darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku išlaidoms finansuoti iš valstybes biudžeto lešu panaudojo 44 996,24 Lt (3 750 Lt pagal 2011 m. balandžio 13 d. tarpine išlaidu pagrindimo suvestine Nr. 1.05-0256, 3 746,24 Lt pagal 2011 m. birželio 20 d. galutine išlaidu pagrindimo suvestine Nr. 1.05-0376 ir 37 500 Lt pagal 2011 m. lapkricio 29 d. galutine išlaidu pagrindimo suvestine Nr. 1.05-0662) lešu suma. Pagal Taisykliu 12 punkta Rumai yra tik pareiškejas, vienijantis pripažintas veislininkystes institucijas ir teikiantis bendra paraiška pagal veiklos krypti „Gyvuliu kilmes knygu rengimas ir tvarkymas“. Rumai savo 2012 m. balandžio 4 d. rašte Nr. 1.03-0226 nurode, kad Veislininkystes komitete buvo nuspresta skirti 3 procentus lešu Rumu vykdomai funkcijai, kuria jie atliko paskirstydami veislininkystes organizacijoms lešas gyvuliu kilmes knygoms rengti ir tvarkyti. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Taisykliu 4 punkta laikomos administracines išlaidos, susijusios su gyvunu kilmes knygu rengimo ir tvarkymo veiklos kryptimi. Darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku išlaidos pagal Taisykliu 4.2 punkta taip pat laikomos tinkamomis tik, jei jos padarytos vykdant gyvunu kilmes knygu rengimo ir tvarkymo veiklos krypti. Rumu pagal su Agentura 2011 m. vasario 19 d. sudaryta susitarima Nr. 3 „Del 2010 m. birželio 21 d. pagalbos finansavimo veislininkystei sutarties Nr. PV/10-1 pakeitimo“ ir 2011 m. birželio 22 d. pagalbos veislininkystei finansavimo sutarti Nr. PV/11-1 teiktose išlaidu pagrindimo suvestinese (2011 m. balandžio 13 d. suvestine Nr. 1.05-0256, 2011 m. birželio 20 d. suvestine Nr. 1.05-0376, 2011 m. lapkricio 29 d. suvestine Nr. 1.05-0662) kaip tinkamos finansuoti išlaidos buvo nurodyti Rumu darbuotoju darbo užmokesciai, socialinio draudimo mokesciai ir gyventoju pajamu mokesciai, t. y. Rumu išlaidas sudare atlygiai projekto vadovams, vyr. finansininkams, finansininkams, socialinio draudimo mokesciai nuo atlygiu projekta administruojantiems asmenims bei gyventoju pajamu mokesciai nuo atlygiu projekta administruojantiems asmenims (nurodytos pirmosios vardo raides, pavardes bei Rumu isakymai, kuriais leidžiama dirbti papildoma darba, ir tai patvirtina fakta, kad jie yra Rumu darbuotojai). Todel Rumai 2011 m. veiklos sriciai „Gyvuliu knygu rengimas ir tvarkymas“ nepagristai naudodami 44 996,24 Lt valstybes biudžeto lešu suma, savo darbuotoju darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku išlaidoms finansuoti, pažeide Taisykliu 4.2 punkta ir neivykde pagal 2010 m. birželio 21 d. pagalbos veislininkystei sutarti Nr. PV/10-1 ir 2011 m. birželio 22 d. pagalbos veislininkystei finansavimo sutarti Nr. PV/11-1 prisiimtu isipareigojimu igyvendinti priemone laikantis sutarties ir Taisykliu salygu (atitinkamai sutarciu 19.1 ir 18.1 punktai). Todel skundžiamu isakymu buvo sumažinta Rumams skirtu lešu suma.

11Teismo posedyje atstove palaike atsiliepime išdestytus argumentus, taciau praše byla spresti teismo nuožiura.

12Nacionaline mokejimo agentura prie Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atsiliepime (t. I, b. l. 162–163) su skundu nesutinka.

13Paaiškina, kad pagal Rumu pateikta paraiška gauti finansavima pagal Taisykles, su pareiškeju sudarytas pagalbos veislininkystei finansavimo sutartis, vadovaudamasi Taisykliu 26 punktu Agentura išmokejo pareiškejui atitinkama pagalbos suma. Žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymu Nr. 3D-668 buvo nustatyta, kad lešu suma, skirta pareiškejui, vadovaujantis žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu ir 2011 m. birželio 7 d. isakymu, yra sumažinama 44 996,24 Lt. Žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d. isakymu Nr. 3D-893 panaikintas žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymas Nr. 3D-668. Šiuo isakymu Agenturai pavesta informuoti pareiškeja apie suteiktos valstybes pagalbos sumažinima bei susigražinti dali (44 996,24) Lt pareiškejui išmoketos paramos sumos. Agentura, vadovaudamasi ministro isakymu ir Gražintinu lešu administravimo taisykliu, 9 punktu, 17.2 punktu, 2012 m. rugsejo 4 d. iskaite 44 996,24 Lt dydžio skola iš pareiškejui pagal Lietuvos kaimo pletros 2007–2013 m. programos priemones „Technine pagalba“ veiklos sriti „Nacionalinis kaimo tinklas“ paskirtos paramos sumos. Apie susidariusia skola ir atlikta skolos iskaityma Agentura pareiškeja informavo 2012 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. BRK-(3.82)-10798 „Del skolos susidarymo ir išskaiciavimo“. Valstybes pagalbos žemes ukiui, maisto ukiui, žuvininkystei ir kaimo pletrai ir kitu iš valstybes biudžeto lešu finansuojamu priemoniu bendruju administravimo taisykliu, patvirtintu žemes ukio ministro 2010 m. lapkricio 8 d. isakymu Nr. 3D-979 (toliau – Administravimo taisykles), 86 punkte nustatyta, kad „jeigu nacionaline parama skirta žemes ukio ministro isakymu, o pažeidima nustato Ministerija, ji priima ir sprendima del nacionalines paramos neskyrimo, nutraukimo arba sumažinimo ir apie tai informuoja Agentura, kuri apie priimta sprendima informuoja pareiškeja, paramos ir (arba) pagalbos gaveja“. Todel ŽUM priima sprendima del pareiškejui skirtos pagalbos sumos sumažinimo, o Agentura tik informuoja pareiškeja apie tokio sprendimo priemima. Del to Agentura, informuodama pareiškeja apie ŽUM priimta sprendima sumažinti pareiškejui išmoketa pagalbos suma, neturejo nurodyti šio sprendimo priemimo faktinio pagrindo, nes remesi žemes ukio ministro isakyme išdestytomis aplinkybemis ir vykde ŽUM priimta sprendima. Pagal Gražintinu lešu administravimo taisykliu 4 punkta, ŽUM priimtas sprendimas del gražintinu lešu susidarymo Agenturai yra pagrindas iš skolininko susigražinti lešas. Pareiškejo skundžiamas isakymas atitinka visus Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnyje nustatytus sprendimams keliamus reikalavimus. Daro išvada, kad nera pagrindo ji naikinti.

14Teismo posedyje atstove palaike visus atsiliepime išdestytus argumentus ir praše skunda atmesti.

15Skundas tenkinamas iš dalies.

16Pareiškejas šioje byloje gincija žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d. isakyma Nr. 3D-893 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, nurodo, kad šis isakymas prieštarauja Taisyklems.

17Skundžiamame isakyme (t. I, b. l. 9–12, toliau – Isakymas) nurodoma, kad jis priimtas vadovaujantis ŽUM Vidaus audito departamento atlikto audito 2012 m. kovo 12 d. ataskaita Nr. 7AT-4(7.23) „Del 2011 m. skirtu biudžeto lešu ir ŽUR dalyvavimo ES projektuose faktiniu išlaidu panaudojimo“ ir Teises departamento atlikto tyrimo del minetoje audito ataskaitoje nurodytu faktiniu aplinkybiu rezultatais, kurie iforminti Teises departamento 2012 m. lapkricio 21 d. pažymoje Nr. 1T-69(14.11) „Del gražintinu lešu nustatymo“. Isakyme nurodomos faktines aplinkybes ir teises aktu nuostatos, kuriomis remiantis jis buvo priimtas. Nurodomos Taisykles (4.2 punktas, 12 punktas). Iš faktiniu aplinkybiu nurodomas Rumu su Agentura 2011 m. vasario 19 d. sudarytas susitarimas Nr. 3, 2011 m. birželio 22 d. sudaryta pagalbos veislininkystei finansavimo sutartis Nr. PV/11-1 ir pagal ja teiktos išlaidu pagrindimo suvestines (2011 m. balandžio 13 d., 2011 m. birželio 20 d., 2011 m. lapkricio 29 d.). T. y. nurodomos faktines aplinkybes, kurios patvirtina, kad Rumai, teikdami išlaidu pagrindimo suvestines, kaip tinkamas finansuoti išlaidas, nurode Rumu darbuotoju darbo užmokesciui, socialiniam draudimui ir gyventoju pajamu mokesciui skirtas išlaidas. Todel Isakyme daroma išvada, kad nepagristai naudota 44 996,24 Lt suma valstybes biudžeto lešu. Daroma išvada, kad tuo pareiškejas pažeide Taisykliu 4.2 punkta ir neivykde pagal 2010 m. birželio 21 d. pagalbos veislininkystei sutarti Nr. PV/10-1 bei 2011 m. birželio 22 d. pagalbos veislininkystei sutarti Nr. PV/11-1 prisiimtu isipareigojimu igyvendinti priemone ir Taisykliu salygu (atitinkamai 19.1 ir 18.1 punktai). Isakymo 1.2 punkte destomos faktines aplinkybes, susijusios su pareiškejui skirta parama – nurodomas žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymas Nr. 3D-549, 2011 m. birželio 7 d. isakymas Nr. 3D-472 (2011 m. lapkricio 11 d. isakymo Nr. 3D-815 redakcija), kuriais buvo skirta parama, nurodomos tarp pareiškejo ir Agenturos sudarytos sutartys ir susitarimai bei tarpines ir galutines išlaidu pagrindimo suvestines, kuriose buvo nurodomos išlaidos darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms. Daroma išvada, kad faktiškai Rumams 2011 m. iš valstybes biudžeto lešu igyvendinant veiklos sriti „Gyvuliu knygu rengimas ir tvarkymas“ iš viso buvo išmoketa 1 499 996,24 Lt, nurodoma, kad 1 455 000 Lt tinkamu finansuoti išlaidu sudare paslaugos, susijusios su kilmes knygu rengimu ir tvarkymu, o 44 996,24 Lt – darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos. Del Isakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytu faktiniu aplinkybiu Isakymo 2 punktu ministras nusprendžia ministro isakymais Rumams skirta lešu suma sumažinti 44 996,24 Lt. Isakymo 3 punkte nurodyta jo apskundimo tvarka, o 4 punkte Agenturai pavedama organizuoti gražintinu lešu, susidariusiu igyvendinant valstybes pagalbos priemone „Parama gyvuliu veislininkystei“, gražinima iš Rumu. Šio Isakymo 4 punktu taip pat pripažistamas netekusiu galios žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymas Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“. Isakymas Nr. 3D-668 (t. II, b. l. 119–120) iš esmes buvo toks pats – juo lešu suma Rumams taip pat sumažinama 44 996,24 Lt, o Agenturai pavedama apie tai informuoti Rumus (ne organizuoti lešu gražinima).

18Nustatyta, kad Rumai pateike Valstybinei gyvuliu veislininkystes priežiuros tarnybai prie Žemes ukio ministerijos 2010 m. balandžio 19 d. paraiška gauti finansavima pagal Taisykles (t. II, b. l. 61–63). Šios paraiškos II Specialiojoje dalyje – projektas, 3 lenteleje „Duomenys apie prašoma finansavima“ 2 punkte nurodoma, kad prašoma 30 000 Lt pagalbos darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms. Šia paraiška buvo prašoma 1 000 000 Lt pagalbos. Ši paraiška buvo papildyta 2010 m. rugsejo 15 d. (t. II, b. l. 64–65), taciau papildymu neprašoma pagalbos darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms.

19Pagal 2010 metu paraiškas pareiškejui pagalbos skirta tiek, kiek jis praše ir numate projekte. Žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 ir 2010 m. spalio 19 d. isakymu Nr. 3D-918 (t. II, b. l. 66) iš viso skirta 1060,00 tukst. Lt suma.

20Nustatyta, kad Rumai pateike Valstybinei gyvuliu veislininkystes priežiuros tarnybai prie Žemes ukio ministerijos 2011 m. vasario 1 d. paraiška gauti finansavima pagal Taisykles (t. II, b. l. 74–75). Paraiškoje buvo nurodyta (II specialioji dalis – projektas, 3 lentele 2 punktas), kad prašoma pagalbos darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms – 7 500 Lt.

21Rumai pateike Valstybinei gyvuliu veislininkystes priežiuros tarnybai prie Žemes ukio ministerijos 2011 m. balandžio 12 d. paraiška gauti finansavima pagal Taisykles (t. I, b. l. 38–40, t. II, b. l. 52–54). Paraiškoje taip pat buvo nurodyta, kad prašoma finansavimo darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms (II specialiosios dalies – projektas, 3 lentele „Duomenys apie prašoma finansavima“ 2 punktas). Buvo prašoma 37 500 Lt sumos.

22Žemes ukio ministro 2011 m. lapkricio 11 d. isakymu Nr. 3D-815 (t. I, b. l. 115–116) 2011 metams patvirtintas Žemes ukio ministerijos vykdomos Kaimo pletros ir verslo skatinimo programos (valstybes biudžeto lešos) (01 301) priemonei „Parama veislininkystei“ (01 301 01 01 16) lešu paskirstymo pagal projektus ir lešu gavejus sarašas, kuriame nurodyta, kad Rumams projektui „Ukiniu gyvunu kilmes knygu rengimas ir tvarkymas“ skirta 1 250 000 Lt. T. y. butent tokios sumos pareiškejas praše, teikdamas 2011 m. balandžio 12 d. paraiška (t. I, b. l. 38–40). Prieš tai, dar 2011 m. birželio 7 d. žemes ukio ministro isakymu Nr. 3D-472 (t. I. b. l. 119–120), Rumams skirta 1 250 000 Lt parama projektui „Gyvuliu kilmes knygu rengimas ir tvarkymas“ (pakeistas 2011 lapkricio 11 d. isakymu Nr. 3D-815).

23Tarp pareiškejo ir Agenturos 2010 m. birželio 21 d. sudaryta pagalbos veislininkystei finansavimo sutartis Nr. PV/10-1 (t. II, b. l. 83–87). Sutarties 2 punkte nurodyta, kad pagalba bus teikiama už sutarties 3 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, o 3 punkte nurodyta, kad pagalba yra teikiama ir už darbo užmokesti ir socialinio draudimo imokas (30 000 Lt, t. y. kaip prašyta paraiškoje).

24Ši sutartis buvo pakeista 2011 m. vasario 19 d. susitarimu Nr. 3 (t. II, b. l. 100–101), nes buvo padidinta pagalbos suma, tarp ju ir už darbo užmokesti ir socialinio draudimo imokas iki 37 500 Lt.

25Rumai ir Agentura 2011 m. birželio 22 d. sudare pagalbos veislininkystei finansavimo sutarti Nr. PV/11-1 (t. II, b. l. 43–51, 102–110). Šios sutarties II dalyje 2 punkte taip pat nurodyta, kad mokama bus už tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nurodytos sutarties 3 punkte, o 3 punkte nurodoma, kam teikiama pagalba, numatyta, kad pagalba teikiama taip pat ir už darbo užmokesti ir socialinio draudimo imokas (37 500 Lt suma).

26Pareiškejas šioje byloje negincija Agenturos sprendimo, kuriuo 44 996,24 Lt suma išskaiciuota iš pareiškejo, todel del šiu sprendimu nepasisakoma (Agenturos 2012 m. rugsejo 17 d. raštas Nr. BRK-(3.82)-7174, 2012 m. gruodžio 7 d. raštas Nr. BR6-(3.82)-10798, t. I, b. l. 165–167).

27Valstybes pagalba Rumams buvo teikiama vadovaujantis paminetais dokumentais, sutartimis, taip pat pagalbos veislininkystei finansavimo tarpinemis ir galutinemis išlaidu pagrindimo suvestinemis, kuriu 2 punkte visais atvejais buvo nurodytos išlaidos darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms, nurodomos konkrecios darbo sutartys, išlaidos detalizuojamos pagal konkrecius darbuotojus, nurodant ju pareigas igyvendinant remiama projekta (projekto vadove, projekto vyr. finansininkas, finansininkas ir kt.).

28Valstybes paramos teikima reglamentuoja Administravimo taisykles ir Taisykles.

29Skundžiamas isakymas grindžiamas tuo, kad teikiant valstybes pagalba nebuvo laikomasi Taisykliu 4.2 punkto reikalavimu, nes pagal ši punkta tinkamomis finansuoti išlaidomis galejo buti pripažintos tik veislininkystes imoniu, kurios rengia ir tvarko gyvunu kilmes knygas, administracines išlaidos. Tuo tarpu nagrinejamu atveju parama buvo teikiama pareiškejui (Taisykliu 12 punktas), kuris vienija veislininkystes institucijas ir pateike paraiška pagal veiklos krypti „Gyvuliu kilmes knygu rengimas ir tvarkymas“, taciau šis pareiškejas faktiškai nevykdo jokios su šiu knygu rengimu ir tvarkymu susijusios veiklos. Todel buvo padaryta išvada, kad pareiškejas neturejo teises i darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku išlaidu finansavima pagal priemone (gyventoju pajamu mokestis patenka i priskaityto darbo užmokescio dydi).

30Pagal Taisykliu 3 punkta pagalba veislininkystei teikiama šiame punkte numatytoms veiklos kryptims, tarp ju gyvunu kilmes knygu rengimui ir tvarkymui (3.1 punktas). Taisykliu 4 punkte nustatyta, kad tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 procentu su Taisykliu 3.1 punkte nurodyta veiklos kryptimi susijusiu einamuju metu administraciniu išlaidu, toliau šios išlaidos yra detalizuojamos ir 4.2 punkte numatytas darbo užmokestis ir socialinio draudimo imokos. Taisykliu 41 punkte nustatyti kriterijai, taikomi skirstant pagalba pripažintoms veislininkystes institucijoms kilmes knygu vedimui pagal gyvunu grupes (galviju, arkliu, kitu gyvunu), nurodyta, kokiam gyvunu skaiciui skirtinas koks etatu skaicius, kiek lešu etatui per metus gali buti skiriama.

31Taisykliu 15–34 punktuose nustatyta tvarka, kuria teikiamos paraiškos, jos vertinamos, bei lešu skyrimo tvarka. Nustatyta, kad paraiškos pagal šia priemone teikiamos Valstybinei gyvuliu veislininkystes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, kuri teikia paraiškas vertinti Komisijai. Komisija ivertina prašomu finansuoti projektu pagristuma, priima rekomendacinio pobudžio sprendima del lešu skyrimo arba neskyrimo, taip pat ši Komisija gali sumažinti prašoma skirti lešu suma, tokiais atvejais paraiška gražinama patikslinti. Šioje byloje nenustatyta, kad svarstant pareiškejo paraiška kokia nors dalis prašomo finansuoti projekto buvo pripažinta netinkama finansuoti. Pagal Taisykliu 22 punkta galutini sprendima del lešu, remdamasis Komisijos posedžio protokolu, priima žemes ukio ministras. Šioje byloje iš pateiktu dokumentu nustatyta, kad visos pareiškejo paraiškose (nurodytam projektui vykdyti) nurodytos išlaidos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti žemes ukio ministro isakymais. Ministro isakymais prašomos sumos paskirtos visos, taip pat ir projektuose nurodytam darbo užmokesciui bei socialinio draudimo imokoms. Jau iš paraišku turejo buti aišku, kad pareiškejas prašo šiu išlaidu finansavimo savo darbuotojams. Esant neaiškumui pagal Taisykliu nuostatas Valstybine gyvuliu veislininkystes tarnyba turejo teise paprašyti papildomu duomenu, taciau, kadangi ju nepraše, galejo suprasti paraiškas tik taip, kaip jose buvo išdestyta projekto esme – pareiškejas nenurode, kad skirstys darbo užmokesti ir socialinio draudimo imokas pripažintoms veislininkystes institucijoms. Pareiškejas nurode, kad jis vykdys projekta „Gyvuliu knygu rengimas ir tvarkymas“ pagal Taisykliu 4 punkta, reiškia, ir finansavimo praše savo išlaidoms padengti. Pareiškejas pripažintas tinkamu pareiškeju pagal Taisykliu 12 punkto nuostatas. ŽUM priemus galutini sprendima del lešu skyrimo, pagal Taisykliu 23–26 punktu nuostatas, Agenturai atsiranda pareiga su projekto vykdytoju sudaryti finansavimo sutarti ir pervesti 50 proc. dydžio avansa. Šiuo atveju tokios sutartys buvo sudarytos, jos buvo papildomos susitarimais tais atvejais, kai ministras priimdavo isakymus del finansavimo skyrimo papildomai pagal papildytas paraiškas. Mineta, kad visose sutartyse kaip tinkamos finansuoti buvo nurodytos išlaidos darbo užmokesciui ir socialinems imokoms. Pagal Taisykliu 29 punkta išlaidoms pagristi teikiamos tarpines ir galutines išlaidu pagrindimo suvestines. Pagal Taisykliu 31, 32 punktus Agentura tikrina galutines išlaidu pagrindimo suvestines ir nustato, ar visos nurodytos išlaidos tinkamos finansuoti. Nustaciusi pažeidima, Agentura kreipiasi i ministerija, kuri turi priimti sprendima del sutarties nutraukimo ar finansavimo sumažinimo. Šiuo atveju pareiškejas per visa pagalbos gavimo laikotarpi teike tarpines ir galutines išlaidu pagrindimo suvestines, kuriose II dalies „Patirtos tinkamos finansuoti išlaidos“ 2 punkte detaliai nurode patirtas darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku sumas, pateike atlyginimu žiniarašcius, mokejimo pavedimus, banko saskaitos išrašus (t. I, b. l. 45, 50–52, 58, 63–66, t. II, b. l. 67–73, 88–93, 94–99, 111–118), nurode konkrecius asmenis ir už koki darba jiems buvo mokama. Del šiu tarpiniu ir galutiniu išlaidu pagrindimo suvestiniu sprendimu, kad jose nurodytos netinkamos finansuoti išlaidos, priimta nebuvo, pareiškejui visos išlaidos buvo finansuojamos. Atitinkamai ginco santykius reguliuoja ir Administravimo taisykliu nuostatos. Pagal Administravimo taisykliu 29 punkta galutini sprendima del nacionalines paramos skyrimo priima žemes ukio ministras, priemus sprendima skirti nacionaline parama, pareiškejas tampa paramos ir (arba) pagalbos gaveju. Administravimo taisyklese taip pat nustatytas išlaidu pagrindimo suvestiniu teikimas ir tikrinimas (55–61 punktai). Nustatyta, kad Agentura, teigiamai ivertinusi išlaidu pagrindimo suvestine ir (arba) tarpine išlaidu pagrindimo suvestine, išmoka lešas. Administravimo taisykliu 60 punkte nustatyta, kad Agentura gali prašyti papildomos informacijos, jeigu suvestinese nera išsamios informacijos ir (arba) dokumentu. Šiuo atveju Agentura visas ir tarpines, ir galutines išlaidu pagrindimo suvestines ivertino teigiamai, t. y. kad jose visos nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Mineta, kad iš suvestiniu ir papildomu teikiamu dokumentu (jie nurodyti suvestinese, reiškia, turejo buti teikiami), buvo aišku, kad prašoma finansuoti išlaidas, kurias patyre pareiškejas, mokedamas darbo užmokesti ir socialinio draudimo išmokas darbuotojams, kuriems buvo pavestas papildomai projekto vykdymas.

32Atsižvelgdamas i visas nurodytas aplinkybes teismas daro išvada, kad nebuvo pagrindo konstatuoti, jog pareiškejas pažeide paramos sutarciu nuostatas ir Taisykliu nuostatas. Pareiškejas pagalba gavo Taisyklese ir sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis (sutarties 18.1 punktas), igyvendindamas priemone laikesi sutarties ir Taisykliu salygu (19.1 sutarties punktas). Taisykliu 41 punktas detalizuoja tvarka, kaip skirstoma pagalba pripažintoms veislininkystes institucijoms kilmes knygu vedimui, kokie kriterijai tam taikomi, tuo tarpu šiuo atveju projekto vykdytoju buvo pareiškejas – Rumai, todel jam šis punktas galejo buti taikomas tik sprendžiant del finansuojamu išlaidu dydžio. Taciau šiuo aspektu pareiškejo prašomos finansuoti išlaidos nebuvo vertinamos. Taisykliu 12 punktas leidžia Rumams buti pareiškeju ir projekto vykdytoju. Taisyklese niekur nera draudimo, kad, jeigu projekta vykdo juridinis asmuo vienijantis pripažintas veislininkystes institucijas, jis neturi teises gauti projekto vykdymo išlaidu finansavimo jo darbuotoju darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms, jeigu šis darbas buvo atliekamas vykdant projekta. Tuo tarpu Taisykliu 4.2 punktas vienareikšmiškai nustato, kad tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 proc. su Taisykliu 3.1 punkte nurodyta veiklos kryptimi susijusiu einamuju metu darbo užmokescio ir socialinio draudimo imoku išlaidu. Nera abejones, kad pareiškejas vykde veiklos krypti – gyvunu kilmes knygu rengimas ir tvarkymas (numatyta Taisykliu 3.1 punkte). Nei atsakove, nei Agentura nera konstatavusi, kad pareiškejas praše finansuoti darbuotoju darbo užmokesti ir socialinio draudimo imokas, kai darbuotojai dirbo kita darba, nesusijusi su finansuojamo projekto vykdymu.

33Todel skundžiamas isakymas prieštarauja Taisykliu nuostatoms (3.1, 4.2 ir 12 punktams). Taip pat skundžiamas isakymas prieštarauja Viešojo administravimo istatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatytam istatymo viršenybes principui, kuris reiškia, kad administraciniai aktai, susije su asmenu teisiu ir pareigu igyvendinimu, visais atvejais turi buti pagristi istatymais. Šiuo atveju teises aktuose nustatyta tvarka pareiškejui buvo skirta valstybes pagalba, nuo pat pradžiu viešojo administravimo subjektai prieme sprendimus ir atliko veiksmus, kurie reiške, kad pareiškejui skiriama valstybes pagalba ir finansuojamos projekto vykdymo išlaidos pareiškejo darbuotoju darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms; galiojant viešojo administravimo subjekto sprendimams (žemes ukio ministro isakymams) šias išlaidas finansuoti, priimamas priešingas sprendimas tu paciu išlaidu nefinansuoti. Toks viešojo administravimo subjekto sprendimas prieštarauja ir konstituciniam teisines valstybes principui, kurio vienas iš elementu yra teisetu lukesciu apsaugos principas. Skundžiamas isakymas naikinamas vadovaujantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu kaip neteisetas iš esmes, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnes galios teises aktams.

34Pareiškejas taip pat prašo ipareigoti nemažinti žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 ir 2011 m. birželio 7 d. isakymu Nr. 3D-472 pareiškejui paskirtos 1 499 996,24 Lt sumos. Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi Administraciniu bylu teisenos istatymo 92 straipsnyje yra nustatyta, kad skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkreciu atveju atkuriama buvusi iki gincijamo akto (veiksmo) priemimo padetis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškejo teises ir teiseti interesai, taciau iki panaikinto akto galiojusio kito akto teisine galia tokiu atveju savaime neatkuriama. Tai reiškia, kad panaikinus skundžiama sprendima, neatkuriama žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“ teisine galia. Skundžiamo sprendimo (isakymo) panaikinimas tik reiškia, kad juo nepagristai nuspresta nefinansuoti pareiškejo turetos išlaidu dalies darbo užmokesciui ir socialinio draudimo imokoms. Ši suma pareiškejui jau buvo išmoketa, o panaikinus skundžiama isakyma, panaikinama ir jo 4 dalis, kuria Agenturai pavesta organizuoti gražintinu lešu, susidariusiu igyvendinant valstybes pagalbos priemone „Parama gyvuliu veislininkystei“, gražinima iš Rumu Gražintinu lešu administravimo taisykliu nustatyta tvarka. Todel pareiškejo teises ir teiseti interesai apginami panaikinant skundžiama isakyma, tai reiškia, jog jame nurodyta išlaidu finansavima pareiškejas buvo gaves teisetai. Tuo labiau, kad valstybes pagalba vykdant projekta pareiškejas gavo vadovaujantis žemes ukio ministro 2010 m. birželio 8 d. isakymu Nr. 3D-549 ir 2011 m. birželio 7 d. isakymu Nr. 3D-472, šie isakymai yra galiojantys. Kita vertus, teismas nagrinejo finansavimo sumažinima tik vienu aspektu. Finansavimas gali buti sumažinamas ir susigražinamas ir kitais pagrindais, todel ipareigoti moketi ir nurodyti moketinos pagalbos suma šiuo atveju pagrindo nera.

35Vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi teismas

Nutarė

36Pareiškejo Lietuvos Respublikos žemes ukio rumu skunda tenkinti iš dalies.

37Panaikinti Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d. isakyma Nr. 3D-893 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir žemes ukio ministro 2012 m. rugpjucio 13 d. isakymo Nr. 3D-668 „Del Lietuvos Respublikos žemes ukio rumams suteiktos valstybes pagalbos sumažinimo ir lešu susigražinimo“ pripažinimo netekusiu galios.“

38Kita Lietuvos Respublikos žemes ukio rumu reikalavima atmesti.

39Sprendimas per keturiolika dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. nustate:... 3. Lietuvos Respublikos žemes ukio rumai (toliau – pareiškejas, Rumai) 2013 m.... 4. Teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartimi nustate pareiškejui termina skundo... 5. Pareiškejas 2013 m. sausio 28 d. pateike teismui skunda, kuriame prašo... 6. Teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartimi (t. I, b. l. 99–100) priimti tokie... 7. Skunde pareiškejas nesutinka su skundžiamame isakyme nurodytais pažeidimais,... 8. Teismo posedyje pareiškejos atstovas palaike skunda ir praše ji tenkinti.... 9. Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerija atsiliepime (t. I, b. l.... 10. Paaiškina, kad parama gyvuliu veislininkystei yra administruojama... 11. Teismo posedyje atstove palaike atsiliepime išdestytus argumentus, taciau... 12. Nacionaline mokejimo agentura prie Lietuvos Respublikos žemes ukio... 13. Paaiškina, kad pagal Rumu pateikta paraiška gauti finansavima pagal... 14. Teismo posedyje atstove palaike visus atsiliepime išdestytus argumentus ir... 15. Skundas tenkinamas iš dalies.... 16. Pareiškejas šioje byloje gincija žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d.... 17. Skundžiamame isakyme (t. I, b. l. 9–12, toliau – Isakymas) nurodoma, kad... 18. Nustatyta, kad Rumai pateike Valstybinei gyvuliu veislininkystes priežiuros... 19. Pagal 2010 metu paraiškas pareiškejui pagalbos skirta tiek, kiek jis praše... 20. Nustatyta, kad Rumai pateike Valstybinei gyvuliu veislininkystes priežiuros... 21. Rumai pateike Valstybinei gyvuliu veislininkystes priežiuros tarnybai prie... 22. Žemes ukio ministro 2011 m. lapkricio 11 d. isakymu Nr. 3D-815 (t. I, b. l.... 23. Tarp pareiškejo ir Agenturos 2010 m. birželio 21 d. sudaryta pagalbos... 24. Ši sutartis buvo pakeista 2011 m. vasario 19 d. susitarimu Nr. 3 (t. II, b. l.... 25. Rumai ir Agentura 2011 m. birželio 22 d. sudare pagalbos veislininkystei... 26. Pareiškejas šioje byloje negincija Agenturos sprendimo, kuriuo 44 996,24 Lt... 27. Valstybes pagalba Rumams buvo teikiama vadovaujantis paminetais dokumentais,... 28. Valstybes paramos teikima reglamentuoja Administravimo taisykles ir Taisykles.... 29. Skundžiamas isakymas grindžiamas tuo, kad teikiant valstybes pagalba nebuvo... 30. Pagal Taisykliu 3 punkta pagalba veislininkystei teikiama šiame punkte... 31. Taisykliu 15–34 punktuose nustatyta tvarka, kuria teikiamos paraiškos, jos... 32. Atsižvelgdamas i visas nurodytas aplinkybes teismas daro išvada, kad nebuvo... 33. Todel skundžiamas isakymas prieštarauja Taisykliu nuostatoms (3.1, 4.2 ir 12... 34. Pareiškejas taip pat prašo ipareigoti nemažinti žemes ukio ministro 2010 m.... 35. Vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 straipsniais, 88... 36. Pareiškejo Lietuvos Respublikos žemes ukio rumu skunda tenkinti iš dalies.... 37. Panaikinti Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro 2012 m. lapkricio 27 d.... 38. Kita Lietuvos Respublikos žemes ukio rumu reikalavima atmesti.... 39. Sprendimas per keturiolika dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas...