Byla e2-2700-345/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys - AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Dujotiekis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Labas GAS“ ieškinį atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centras dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys - AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Dujotiekis“,

Nustatė

3

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės sprendimą Nr. 3 ir sprendimą Nr. 4, kuriais mesti ieškovės pasiūlymai Konkursuose ir panaikinti sprendimą Nr. 1 ir sprendimą Nr. 2; panaikinti atsakovės sprendimą Nr. 5, kuriuo atmestos ieškovo pretenzijos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad ieškovė, jungtinės sutarties pagrindu kartu su UAB „Dujotiekis“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“, dalyvauja atsakovės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose (toliau – Konkursai): „(Nr. ESO-2017-1362) dujotiekio V.Kudirkos g., Šakių m. projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (toliau – Konkursas Nr. 1) ir „(LVPA (217-ESO-1849) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai)“ (toliau – Konkursas Nr. 2). Ieškovė pateikė pasiūlymus Konkursuose. Atsakovė įvertinusi ieškovės pasiūlymus nustatė, kad vienas iš ieškovės jungtinės veiklos partnerių UAB „Kauno dujotiekio statyba“ turi po pasiūlymų pateikimo atsiradusią skolą valstybės biudžetui, todėl parašė ieškovę pagrįstai nepaprastai mažą pasiūlymo kainą ir paaiškinti, ar laimėjimo atveju, vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių bus pajėgus vykdyti pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį, sutarties šalimis paliekant ieškovę ir UAB „Dujotiekis“ (Sprendimas Nr. 1). Atsakovei leido koreguoti jungtinės veiklos sutartį. Atsakovė patvirtino Konkurso eilę ir Konkurse Nr. 2 laimėtoja pripažino ieškovę (Sprendimas Nr. 2). Vėliau atsakovė priėmė sprendimą panaikinti Konkurse Nr. 1 priimtą sprendimą Nr. 1 ir atmesti Konkurse Nr. 1 ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų dėl pakeistos jungtinės veiklos sutarties (Sprendimas Nr. 3). Taip pat atsakovė priėmė sprendimą panaikinti Konkurse Nr. 2 priimtą sprendimą Nr. 2,kurio pagrindu sudaryta galutinė pasiūlymų eilė ir laimėtoja paskelbta ieškovė, ir priėmė naują sprendimą – atmetė Konkurse Nr. 2 ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimų dėl pakeistos jungtinės veiklos sutarties (Sprendimas Nr. 4).
 3. Teigia, kad atsakovės priimti sprendimai Nr. 3 ir Nr. 4 prieštarauja VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintam skaidrumo principui, nepagrįstai savo sprendimus atsakovė grindė Europos Teisingumo Teismo praktika ir Konkursų sąlygos bei VPĮ nedraudė ieškovei keisti jungtinės veiklos sutarties.
 4. Pažymi, kad Konkursuose ieškovės pasiūlymai atmesti ne dėl ieškovės kvalifikacijos neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams, o išimtinai dėl jungtinės veiklos sutarčių pakeitimo, kuris atliktas vadovaujantis atsakovės priimtu Sprendimu Nr. 1. Jei atsakovė nebūtų davusi sutikimo keisti jungtinės veiklos sutartis, ieškovė jų nebūtų keitusi, o būtų teikusi paaiškinimą dėl UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Jungtinės veiklos sutarčių pakeitimas buvo sąlygotas išimtinai tik pačios atsakovės Sprendimu Nr. 1. Toks atsakovės veikimas, prieštaravo teisėtų lūkesčių principui. Ieškovė nesutinka su atsakove, kad Sprendimo Nr. 1 ir Sprendimo Nr. 2 panaikino būtinybę sąlygojo atsakovei nežinomas Europos Teisingumo Teismo sprendimas, kadangi ETT sprendimas nesusijęs su Konkursais bei juose taikoma teise ir aiškinimu. ETT sprendime nurodomos skirtingos aplinkybes ir yra prejudicinis sprendimas, kuris nėra privalomas ir tiesiogiai taikomas Lietuvos institucijoms ir teismams. ETT sprendime suformuotas prejudicinis klausimas, susijęs su teisiniais santykiais, galiojusiais 2013 m. birželio mėnesį, o ES direktyvos Nr. 2017/24 perkėlimo terminas į nacionalinę teisę baigėsi tik 2016-04-18, ETT buvo išimtinai apsiribota tik ES direktyvos Nr. 2004/18 aiškinimu pagal ES teisę. Perkančiajai organizacijai paskelbiant Konkursą galiojo ne ES direktyva Nr. 2004/18, dėl kurios aiškinimo ir taikymo buvo pasisakyta ETT sprendime, tačiau ES direktyva Nr. 2014/24, kurios 63 straipsnis tiesiogiai numato ūkio subjektų grupės teisę pakeisti savo grupės vienetą iš narių tuo atveju, jeigu jo kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Todėl Sprendime Nr. 3 ir Nr. 4 nepragrįstai remiamasi ETT sprendimu, kadangi jame suformuluotas ES aiškinimas yra neaktualus ginčo atveju. Nuo 2016-04-18 pasibaigus ES direktyvos Nr. 2014/24 perkėlimo terminui, direktyva bei jos nuostatos tapo tiesiogiai taikomos, todėl nėra pagrindo ja nesivadovauti. Sprendime Nr. 5, kuriuo buvo atmestos ieškovės pretenzijos, nebuvo pasisakyta dėl pretenzijose pateiktų argumentų, jog ETT sprendimas priimtas esant skirtingoms faktinėms situacijoms ir neturi tiesioginio veikimo Konkursų atveju
 5. Taip pat teigia, kad ieškovų pasiūlymų atmetimas yra nesusijęs su ieškovės kvalifikacija bei jos atitiktimi Konkursų sąlygoms ir tai, ieškovės nuomone patvirtina atsakovės veiksmai, šiai kreipiantis į ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju, vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių, bus pajėgus vykdyti pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Net ir tuo atveju, jeigu nebūtų buvę atsakovės leidimo keisti jungtinės veiklos sutartis, nei Konkursų sąlygos, nei VPĮ nedraudžia tiekėjui keisti jungtinės veiklos sutarties šalis, ką patvirtina ir nuosekli VPT pozicija bei tai yra nurodžiusi ir VPT savo išaiškinimuose. Jungtinės veiklos sutarties keitimas, kai jos pakeitimas niekaip nebūtų įtakojęs tiekėjo pirminės kvalifikacijos atitikties konkursų sąlygų reikalavimams, o sutarties pakeitimas yra pagrįstas ne naujo ūkio subjekto įtraukimu į jungtinę veiklą, o tik esamų ūkio subjektų pasikeitimu, atitinka turiningąjį pasiūlymų bei VPĮ aiškinimą, pagrįstą turinio prieš formą pirmenybės principu.
 6. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 7. Nurodo, kad atsakovė, laikydamasi savo Pirkimo dokumentų, patikrino viešai prieinamą informaciją apie jungtinės veiklos partnerius ir nustatė, kad vienas iš jungtinės veiklos partnerių – UAB „Kauno dujotiekio statyba“ po galutinių pasiūlymų pateikimo turėjo 100 123,27 Eur skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, todėl paprašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju, vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių, bus pajėgus vykdyti pagal pirkimų sutartis prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė nurodė, kad jai nepavyksta susisiekti su partneriu ir paprašė leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį-atsisakyti skolą turinčio jungtinės veiklos partnerio. VPT nurodžius, kad atsakovė gali duoti sutikimą jungtinės veiklos partneriams atsisakyti vieno partnerio po galutinių pasiūlymų pateikimo, atsakovė leido ieškovei Pirkime Nr. 1 pakeisti jungtinės veiklos partnerį, tačiau tai buvo padaryta neįvertinus aplinkybės, jog 2017-09-14 ESTT sprendime nurodė, kad leidimas įmonių grupei pakeisti jai priklausančią trečiąją įmonę, kuri prarado kvalifikaciją, yra laikomas esminiu pasiūlymo ir pačios grupės tapatybės pakeitimu. Tokie veiksmai pažeistų lygiateisiškumo principą. Atsižvelgiant į tai, ieškovė buvo informuota, kad yra atšaukiamas atsakovės 2017-09-29 sprendimas, kuriuo ieškovei leista Pirkime Nr. 1 pakeisti jungtinės veiklos sutartį ir vadovaujantis pirkimo sąlygų 12.3.6 punktu jungtinės veikslo sutarties partnerių pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis reikalavimų. 2017-10-05 irkime Nr. 2 atsakovė II pirkimo objekto dalyje sudarė pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinta UAB „Geovizija“ pasiūlymas. Sprendimas I pirkimo objekto dalyje Pirkime Nr. 2 nepriimtas. Atsižvelgiant į ESTT sprendimą, ieškovė informuota, jog atšaukiamas 2017-10-05 atsakovės sprendimas Pirkimo Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje, ieškovės pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 12.3.6 punkto reikalavimų. Taip pat ieškovė informuota, kad pasiūlymas atmetamas ir Pirkime Nr. 1.
 8. Teigia, kad atsakovei kilus abejonėms dėl jungtinės veiklos sutarties partnerių atitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams, kreipėsi į ieškovę, prašydama paaiškinimo. Kadangi ieškovė, atsakydama į atsakovės užklausimą, patvirtino, kad vienas jungtinės veiklos sutarties partnerių turi įsiskolinimą Valstybinio socialinio fondui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsakovė neturėjo teisės jungtinės veiklos sutarties partnerių pasiūlymo pripažinti atitinkančiu pirkimų dokumentų reikalavimus, kuriuose buvo nustatyta, kad įsipareigojimus dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo privalo būti įvykdę visi jungtinės veiklos sutarties grupės nariai. Atsakovė gavusi ieškovės prašymą pakeisti jungtinės veiklos sutartį ir neišsamų VPT atsakymą, priėmė skubotą sprendimą patenkinti ieškovės pateiktą prašymą ir leido pakeisti jungtinės veiklos sutartį – atsisakyti įsiskolinimą turinčio partnerio. Tik po to kai buvo išsiųstas pranešimas, atsakovė susipažino su ESTT sprendimu.
 9. Atsakovės nuomone, ieškovės ieškinio argumentai dėl Direktyvos 2014/24/ES yra klaidingi. Šioje Direktyvoje vartojamos ekonominės veiklos vykdytojo sąvoka ir “kitų subjektų” sąvoka nėra tapačios. Tuo atveju, kai viešuosiuose pirkimuose dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys partneriai, jie laikomi vienu tiekėju, vienu ekonominės veiklos vykdytoju, kuris turi atitikti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Direktyvos 63 straipsnyje numatyti “kiti subjektai” yra tie, kurių pajėgumais jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys partneriai gali remtis papildomai. Nei Direktyvoje, nei kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra numatyta teisė keisti tiekėją, kaip ekonominės veiklos vykdytojo, sudėtį.
 10. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad Pirkimų vykdymui turi būti taikoma Direktyva 2014/24/ES. 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veikla vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinta Direktyva 2014/17/ES ir Direktyva 2014/24/ES buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę tik nuo 2017-07-01 LR įsigaliojus PĮ naujos redakcijos VPĮ.
 11. Dubliku ieškovė prašo tenkinti ieškinio reikalavimus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 12. Nurodo, kad atsakovė dar iki galutinių pasiūlymų pateikimo, pripažino, kad ieškovės kvalifikacija Konkurse Nr. 1 atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir šis sprendimas iki šiol nėra panaikintas.
 13. Pažymi, kad ieškovės kvalifikacijos pripažinimas patvirtina, jog dėl ieškovės kvalifikacijos atitikties Konkurso Nr. 1 sąlygų reikalavimams atsakovė neteikė ieškovei jokių prašymų. Po ieškovės kvalifikacijos patikrinimo, atsakovė pateikė ieškovei prašymą pagrįsti kaip UAB “Kauno dujotiekio statyba” laimėjimo atveju bus pajėgi vykdyti pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, tačiau jokių terminų pagrindimui pateikti atsakovė nenustatė. Ieškovė teigia, kad toks atsakovės prašymas dėl paaiškinimo pateikimo negali būti laikomas prašymu paaiškinti bei pagrįsti kvalifikacijos duomenis, kadangi ieškovės kvalifikacija buvo pripažinta tinkama. Ieškovė neteikė jokių patvirtinimų atsakovei, kad UAB “Kauno dujotiekio statyba” turi įsiskolinimų Sodrai ar kitų duomenų, jog minėtas subjektas neatitinka Konkurso sąlygų. Pirminio pasiūlymo pateikimo dieną ieškovės kvalifikacija atitiko Konkurso Nr. 1 sąlygų reikalavimus.
 14. Ieškovei neaišku, kaip ir kokiu pagrindu ieškovės pasiūlymas yra atmestas Konkurse Nr. 1, t.y. dėl kvalifikacijos neatitikties konkursų sąlygų reikalavimams ar dėl tariamo pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, t.y. dėl tariamo neteisėto jungtinės veiklos sutarties keitimo. Nurodo, kad pakeista jungtinės veiklos sutartis pateikta atsakovei išimtinai vadovaujantis sprendimu Nr. 1 bei jame nustatytu įpareigojimu pateikti naują sutartį, kurioje būtų perskirstyti UAB “Kauno dujotiekio statyba” dalies įsipareigojimai likusiems jungtinės veiklos sutarties partneriams. Nei jungtinės veiklos sutartyje, nei kituose atsakovei teiktuose dokumentuose Konkurse Nr. 1 nėra nurodyta, jog yra panaikinama anksčiau atsakovei teikta jungtinės veiklos sutartis, todėl kita sudaryta jungtinės veiklos sutartis yra papildoma pradinės jungtinės veiklos sutartimi.
 15. Teigia, kad atsiliepime nepagrįstai teigiama, jog ieškovės nurodyta VPT praktika nėra taikytina nagrinėjamo ginčo atveju, nes yra susijusi su sutarties vykdymo etapu. Tiek VPT pateiktas išaiškinimas Konkurse Nr. 1, tiek ieškinyje nurodyta VPT praktika tiesiogiai patvirtina VPT turiningąjį pasiūlymų vertinimo požiūrį. Pati atsakovė savo kituose konkursuose leidžia keisti jungtinės veiklos sutarties partnerius iš jų pašalinus UAB “Kauno dujotiekio statyba”. Atsakovei iki sprendimo priėmimo buvo žinoma ESTT praktika ir nebuvo nauja aplinkybė.
 16. Teigia, kad pačioje Direktyvoje 2014/24/ES numatyta Direktyvos 2004/18/EB negaliojimo momentą. Pasibaigus Direktyvos 2014/24/ES perkėlimo terminui, Direktyvos nuostatos tapo tiesiogiai taikomos. Direktyvos neperkėlimas į nacionalinę teisę nėra pagrindas ja nesivadovauti. Atsakovė taip pat remiasi teismų praktika, kuri neatitinka ginčo faktinių aplinkybių.
 17. Tripliku atsakovė prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 18. Nurodo, kad savo pozicija išsamiai išdėstė atsiliepime į ieškinį, motyvų nekartoja, juos palaiko ir prašo vertinti procesinius dokumentus kartu.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Nustatyta, atsakovė, įgaliota AB „Energijos skirstymo operatorius“, paskelbė ir vykdo viešuosius pirkimus: 1) „(ESO-2017-1362) dujotiekio V. Kudirkos g., Šakių m., projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (toliau - Pirkimas Nr. 1); ir 2) „LVPA (2017-ESO-1849) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai). Pirkimas skaidomas į dalis: 1. Vilniaus g., Aviacijos g. Karmėlava, Kauno r. sužiedinimas; 2. Barsūniškio g. Lapių mstl. ir Plento g. Ramučių k. Kauno r. sužiedinimas” pirkimui (2017 m. birželio 21 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas Nr. 2).
 2. Pirminius pasiūlymus Pirkime Nr. 1 ir Pirkime Nr. 2 pateikė ir ieškovė kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Dujotiekis“. Įvertinusi pirminius pasiūlymus, perkančioji organizacija pakvietė ieškovę kartu su partneriais į derybas, kurios vyko vienu etapu – jungtinės veiklos sutarties partneriai buvo pakviesti pateikti galutinius pasiūlymus Pirkime Nr. 1 iki 2017-08-17 ir Pirkime Nr. 2 iki 2017-08-11. Įvertinus ieškovės galutinius pasiūlymus, perkančioji organizacija remdamasi viešai prieinama informacija nustatė, kad ieškovės Jungtinės veiklos sutarties partneris - UAB „Kauno dujotiekio statyba“ turi įsiskolinimą Valstybiniam socialiniam fondui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, todėl 2017-09-05 paprašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti pagal Pirkimų sutartis prisiimtus įsipareigojimus.
 3. Ieškovė 2017-09-08 raštu Nr. 17-09-08 informavo perkančiąją organizaciją, kad negalint susisiekti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atstovais, ieškovė negali pateikti paaiškinimo, todėl prašo leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį – atsisakyti skolą turinčio partnerio UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Perkančioji organizacija 2017-09-18 gavusi iš Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) atsakymą, jog perkančioji organizacija esant nurodytais situacijai gali duoti sutikimą jungtinės veiklos partneriams atsisakyti vieno partnerio po galutinių pasiūlymų pateikimo, 2017-09-29 informavo ieškovę, kad Pirkime Nr. 1 jai leidžiama pakeisti jungtinės veiklos sutartį. Perkančioji organizacija sužinojusi apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimą, kuriame buvo sprendžiama panaši teisės problema, 2017-10-12 informavo ieškovę, kad atšaukia savo 2017-09-29 sprendimą, kuriuo leido ieškovei Pirkime Nr. 1 pakeisti jungtinės veiklos sutartį ir ieškovės pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 12.3.6 punkto reikalavimų. 2017-10-05 Pirkime Nr. 2 perkančioji organizacija II pirkimo objekto dalyje sudarė galutinių pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino tiekėjo UAB „Geovizija“ pasiūlymą, ieškovės pasiūlymas šioje Pirkimo Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje liko ketvirtas. Perkančioji organizacija 2017-10-12 taip pat informavo ieškovę, kad yra atšaukiamas 2017-10-05 atsakovės sprendimas Pirkimo Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje, patvirtino naują pasiūlymų eilę, o ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose 12.3.6 punkte nustatytų reikalavimų. Ieškovė nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais, kuriais atmesti ieškovės pasiūlymai, 2017-10-26 pateikė perkančiajai organizacijai pretenzijas, kurias 2017-10-26 atsakovė atmetė.
 4. Ieškovė teigia, kad atsakovė iki galutinių pasiūlymų pateikimo pripažino, jog ieškovės kvalifikacija atitinka Pirkimo Nr. 1 pirkimų dokumentų reikalavimus, todėl Pirkimuose ieškovės pasiūlymai atmesti ne dėl ieškovės kvalifikacijos neatitikimo Pirkimų dokumentų reikalavimams, o išimtinai tik dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo, kuris buvo atliktas išimtinai vadovaujantis atsakovės priimtu sprendimu leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį. Jei atsakovė nebūtų davusi pritarimo keisti jungtinės veiklos sutartis, ieškovė nebūtų keitusi sutarčių. Atsakovė nesutinka su ieškove ir atsikirsdama nurodo, kad ieškovės pasiūlymus atmetė dėl ieškovės partnerio skolos Valstybiniam socialiniam fondui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o jungtinės veiklos sutarties pakeitimas po pasiūlymų pateikimo reikštų pasiūlymo pakeitimą, kas reikštų lygiateisiškumo ir skaidrumo principo pažeidimą.
 5. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tam, kad tiekėjų kvalifikacija būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, įtvirtintą pirkimo dokumentuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
 6. Pažymėtina, kad tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali vykdyti patys, taip pat pasitelkti kitus subjektus, pvz., subtiekėjus. Nors subtiekėjai (subrangovai) nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, neigiamo pobūdžio sąlygos, ribojančios ar draudžiančios dalyvavimą pirkime, bei kitos sąlygos (pvz., teistumas, socialinės įmonės statusas), tikrinama atitiktis jiems.
 7. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.11 p. numato, kad tuo atveju, kai dalyvis numato subrangovą pasitelkti veiklai, kurios atlikimui reikalingi atitinkami atestatai, licencijos, leidimai ar kiti panašaus pobūdžio dokumentai, nurodyti SPS 3 skyriuje arba Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje, arba anksčiau nurodytą veiklą numato atlikti vienas iš Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupės narių, aukščiau šiame punkte nurodytus reikalavimus kvalifikacijai privalo atitikti atitinkamai subrangovas arba tas Tiekėjų grupės narys, kuris vykdys konkrečią veiklą. Jeigu Pirkėjui kyla abejonių dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, jis turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ir tiekėjo pasiūlyme nurodytus trečiuosius asmenis, kad gautų visą reikiamą informaciją apie tiekėją. Taigi remiantis aptartomis pirkimo sąlygų nuostatomis, tiekėjo pasitelktas subrangovas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (6.4 p.).
 8. Šiuo atveju byloje nustatyta (ginčo dėl to nėra), kad po galutinių pasiūlymų pateikimo ieškovės kvalifikacija buvo netinkama – vienas iš partnerių turėjo skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Kaip minėta, perkančiajai organizacijai nustačius šią aplinkybę, vykdydama VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą pareigą, ieškovei nustatė terminą paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti pagal Pirkimų sutartis prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė pasiūlymų paaiškinimo nepateikė ir nurodė, kad paaiškinti negali, nes negali susiekti su minėtu partneriu, todėl perkančiąją organizaciją prašė leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį.
 9. Kita vertus, VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia perkančiajai organizacijai prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pažymėtina, kad ieškovė (ūkio subjektų grupė) buvo susipažinusi su pirkimo dokumentais, todėl jai buvo žinomi nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, taip pat ir reikalavimas, kad tiekėjo pasitelkiami subrangovai turi būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu.
 10. Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 4 dalimi, pasiūlymo pakeitimai gali būti atliekami tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teismo vertinimu, ieškovė pasiūlymo esmę pakeitė pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, t.y. atsisakius UAB “Kauno dujotiekio statyba” bei pakeitusi darbų paskirstymą tarp ieškovės ir kito sutarties partnerio UAB “Dujotiekis”, pakeitė pasiūlymą, t. y. taip, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas, neatitikinęs vieno iš minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, po tiekėjos padarytų pakeitimų tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. UAB “Kauno dujotiekio statyba” pašalinimas ir darbų perskirstymas tarp likusių partnerių po to, kai baigėsi galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, laikytinas ne pasiūlymo netikslių ir (ar) neišsamių duomenų papildymas ar paaiškinimas, kaip tai nustato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, o pasiūlymo keitimas (VPĮ 39 str. 1 d.).
 11. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 12. Ieškovė nepagrįstai akcentuoja, kad pasiūlymų pateikimo dieną ieškovės pasiūlymai atitiko VPĮ reikalavimus. Iš Pirkimų sąlygų matyti, kad po pirminių pasiūlymų pateikimo Pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacija vertinama pagal Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje pateiktus duomenis. Jei deklaracijose nurodyti duomenys atitinka Pirkimų dokumentuose nustatytus reikalavimus, tiekėjai kviečiami dalyvauti derybose ir teikti galutinius pasiūlymus. Deklaracijos priedus ir kitus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tiekėjo perkančioji organizacija prašo pateikti, jei jis gali būti pripažintas laimėtoju.
 13. Pagal Pirkimų Nr. 1 ir Nr. 2 specialiųjų sąlygų 3.1 p. ir 3.3 p. tiekėjai kartu su pasiūlymais Pirkimams pateikia Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Šis reikalavimas taip pat detalizuojamas Pirkimų sąlygų prieduose. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijų 1 lentelės 4 punktu ieškovė patvirtino, kad visi jungtinės veiklos partneriai atitinka reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis.
 14. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimo atitiktis tęstinė, tiekėjai pagal įstatymą turi atsinaujinančią prievolę mokėti socialinio draudimo mokestį. Periodinių mokesčių vertinimas turi tam tikrą specifiką, kurią privalo įvertinti tiek perkančioji organizacija, tiek ir patys tiekėjai. Perkančioji organizacija apie UAB „Kauno dujotiekio statyba“ socialinio draudimo skolą sužinojo ir patikrinusi viešai skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo informaciją. Be to aplinkybę, kad tiekėjo pasitelktas subrangovas nebuvo įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu patvirtina ir kiti bylos duomenys, iš kurių matyti, jog UAB “Kauno dujotiekio statyba” 2017-10-04 buvo įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Šios aplinkybės nepaneigė ir pati ieškovė. Duomenų apie socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimą minėtai bendrovei byloje nėra. Reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDF biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDF biudžetui, bet dėl to, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Be to, kaip nurodo atsakovė ir tvirtina Lietuvos teismų informacinės Liteko sistemos duomenys, galutinių pasiūlymų vertinimo metu buvo sprendžiama dėl bankroto bylos UAB „Kauno dujotiekio statyba“ kėlimo (CPK 179 str. 3 d.). Taigi nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog perkančioji organizacija ne formaliai, o tinkamai ir pagrįstai įvertino, jog ieškovės partneris neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, t.y. UAB „Kauno dujotiekio statyba“ po galutinių pateikimo turėjo skolą VSDF biudžetui, dėl ko negalėtų tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartis.
 15. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad perkančioji organizacija negali iš naujo persvarstyti savo priimtus sprendimus, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką perkančiajai organizacijai suteikta teisė keisti savo sprendimus. Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, paskatinusias ją pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011). Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nustačiusi, kad ieškovės jungtinės veiklos partneris UAB “Kauno dujotiekio statyba” po pasiūlymo pateikimo tapo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, pagrįstai sprendė, jog ieškovės pasiūlymai turi būti atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimų, o pakeitusi 2017-07-12 jungtinės veiklos sutartį ir atsisakydama šio partnerio, ieškovė su likusiu partneriu UAB “Dujotiekis” įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kas prieštarauja ir suformuotai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai draudžiančiai po pasiūlymo pakeitimo pakeisti jungtinės veiklos sutarties partnerį. Taigi esant nustatytoms aplinkybėms perkančioji organizacija turėjo persvarstyti savo skubotai priimtą sprendimą, kuriuo ieškovės pirminius pasiūlymus pripažino tinkamais. Teismo vertinimu, ieškovė pakeisdama savo sprendimą, atlikdama pakartotinį ieškovės pasiūlymų vertinimą dėl visų tiekėjų tapačiais pagrindais, VPĮ nuostatų nepažeidė.
 16. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinti prieš tai priimtus sprendimus pagrįstumą ir teisingumą patvirtina ir ETT praktika, kurioje aiškinama, jog išimtinai vienai grupei, iš anksto to nenumačius, būtų suteikta galimybė pakeisti jai priklausančią trečiąją įmonę, kuri prarado kvalifikaciją ir kuriai gresia pašalinimas iš konkurso, tai būtų esminis pasiūlymo ir pačios grupės tapatybės pakeitimas ir toks pasiūlymo pakeitimas įpareigotų perkančiąją organizaciją atlikti naujus patikrinimus ir taip būtų suteiktas konkurencinis pranašumas šiai grupei, kuri gali siekti optimizuoti savo pasiūlymą, kad šis būtų geresnis, palyginti su jos konkurentu, dalyvaujančiu atitinkamo viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje, pasiūlymas. ETT nuomone, tokia situacija prieštarautų vienodo požiūrio principui, pagal kurį reikalaujama, kad dalyviai turėtų vienodas galimybes suformuoti savo pasiūlymus, o jų pasiūlymams būtų taikomos vienodos sąlygos, ir iškraipytų sveiką ir veiksmingą viešajame pirkime dalyvaujančių įmonių konkurenciją (ESTT 2014-05-08 sprendimo Idrodinamica Spurgo Velox ir kt., C-161/13, EU:C:2014:307). Taigi nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai neatšaukus savo sprendimų ir pasiūlymų vertinimo metu leidus vienam iš konkurse dalyvaujančių tiekėjų pakeisti netinkamą subrangovą galimai tinkamu, susidarytų situacija, kai minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptu atitinkančiu tokius reikalavimus. Tokiu atveju vienam iš tiekėjų būtų suteiktos privilegijos viešajame pirkime, o tai jau pažeistų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.
 17. Ieškovė taip pat nurodo, kad perkančioji organizacija priimdama sprendimus vadovavosi neaktualia ETT praktika ir Direktyva. Ieškovės nuomone, perkančiajai organizacijai paskelbiant konkursą galiojo ne ES direktyva 2004/18, dėl kurios aiškinimo ir taikymo buvo pasisakyta ETT sprendime, tačiau ES direktyva 2014/24, kurios 63 straipsnis tiesiogiai numato ūkio subjektų grupės teisę pakeisti savo grupės vienetą iš narių tuo atveju, jeigu jo kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Todėl Sprendime Nr. 3 ir Nr. 4 nepragrįstai remiamasi ETT sprendimu, kadangi jame suformuluotas ES aiškinimas yra neaktualus ginčo atveju. Nuo 2016-04-18 pasibaigus ES direktyvos 2014/24 perkėlimo terminui, Direktyva bei jos nuostatos tapo tiesiogiai taikomos, todėl nėra pagrindo ja nesivadovauti.
 18. Sutiktina su ieškovė, kad pagal ETT praktiką, asmenys gindami savo teises gali tiesiogiai remtis direktyvos nuostatomis, jeigu valstybė neįgyvendino arba nepakankamai įgyvendino direktyvą, tačiau tokia teisę ieškovė įgytų, jei direktyvos nuostatos yra pakankamai aiškios, apibrėžtos ir besąlyginės (jose tiesiogiai nurodomos pareigos) (ETT byla301/82 Clin –Midy / Etat belge (Rec. 1984, p. 251; 38/77 Enka BV / Inspecteur der invoerrechten en accijnzen(Rec. 197, p. 2203). Teismas sprendžia, kad Direktyvos nuostatos, kuriomis remiasi ieškovė, netenkina nurodytų tiesioginio Direktyvos nuostatų taikymo sąlygų. Be to VPĮ normos yra suderintos su Direktyva 2014/24/ES (VPĮ 1 straipsnio 2 dalis, VPĮ priedo „Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai“ 14 punktas). Direktyvos 2014/24/ES 63 straipsnio 1 dalies nuostatos yra dispozityvaus pobūdžio (vartojami žodžiai „gali reikalauti“), t. y. nacionalinėje teisėje nebūtinai turi būti perkeltos priemonės, kurias prašo taikyti ieškovė. Iš viešai prieinamų įstatymo leidėjo teikiamų duomenų apie teisės aktus, jų projektus ir su jais susijusius dokumentus matyti, kad Direktyvos nuostatos į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą Pirkimo paskelbimo metu nebuvo perkeltos. Kadangi VPĮ nenustatyta pareiga perkančiosioms organizacijoms leisti tiekėjams keisti subrangovus tokiomis sąlygomis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, ieškovė be pagrindo įrodinėja atsakovės veiksmų neteisėtumą. Atsižvelgiant į tai, plačiau ieškovės pozicijos, kaip turėtų būti aiškinamos Direktyvos nuostatos, klausimu nepasisakytina.
 19. Ieškovė taip pat teigia, kad jungtinės veiklos sutartyje, nei kituose atsakovei teiktuose dokumentuose Konkurse Nr. 1 nėra nurodyta, jog yra panaikinama anksčiau atsakovei teikta jungtinės veiklos sutartis, todėl kita sudaryta jungtinės veiklos sutartis yra papildoma pradinės jungtinės veiklos sutartimi. Tačiau tokia ieškovės pozicija vertinama kaip prieštaringa. Viena vertus, ieškinyje ieškovė akcentuoja, jog jungtinės veiklos sutartį keitė leidus atsakovei. Tuo tarpu, dublike ieškovė jau dėsto argumentus dėl jungtinės veiklos sutarties papildymo.
 20. Atmestini ieškovės argumentai, jog VPT aiškina, jog tiekėjams suteikiama galimybė pakeisti jungtinės veiklos sutartį, kadangi, kaip teisingai nurodo atsakovė, viešojo pirkimo procedūros ir viešojo pirkimo sutarties vykdymas yra skirtingos pirkimų procedūrų stadijos. Galimybė pakeisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytą partnerį Pirkimo numatyta sutarčių vykdymo metu, o ne Pirkimų procedūrų vykdymo metu.
 21. Nesutiktina su ieškove, kad perkančioji organizacija pateikė ieškovei prašymą pagrįsti kaip UAB “Kauno dujotiekio statyba” laimėjimo atveju bus pajėgi vykdyti pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, tačiau jokių terminų pagrindimui pateikti atsakovė nenustatė, kadangi atsakovės prašymuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti terminai iki kada pateikti prašomus įrodomus. Tai, kad ieškovė suprato nurodytų duomenų pateikimo terminus įrodo ir tai, kad ieškovė kreipėsi šiuos terminus pratęsti.
 22. CPK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Šioje byloje teismas iš atsakovės išreikalavo papildomų dokumentų, kuriuose atsakovės teigimu yra konfidencialios informacijos. Atsižvelgiant į VPĮ 58 straipsnio 5 dalyje nustatytą ribotą asmenų ratą susipažinti su visa su pirkimais susijusias informacija, teismas atsakovės 2018-01-04 pateiktus papildomus dokumentus pripažįsta nevieša bylos dalimi, su kuria turi teisę susipažinti tik atsakovės atstovai ir dokumentų atsakovei teikėjai (kiekvienas tik su savo pateiktais įrodymais).
 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo, todėl ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

6ieškovės UAB „Labas GAS“ ieškinį atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centras dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys - AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Dujotiekis“, atmesti.

7Nustatyti, kad šios civilinės bylos dalis, t.y. atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras 2018 m. sausio 4 d. pateikti papildomi dokumentai – 16 lapų, yra nevieša bylos dalis, su kuria susipažinti turi teisę tik atsakovės ir dokumentus atsakovei pateikusių byloje dalyvaujančių asmenų atstovai, tačiau tik kiekvienas su savo pateiktais dokumentais.

8Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai