Byla e2-5872-345/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, išnagrinėjęs ieškovo UAB „Ecoservice“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2ieškovas UAB „Ecoservice“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu, prašydamas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „“Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras. Prašymą grindžia tuo, kad vykdomo viešojo konkurso sąlygos nebuvo pakankamai aiškios, tikslios, todėl kilo abejonių dėl kai kurių nuostatų teisėtumo. Perkančiosios organizacijos pateikti konkurso sąlygų paaiškinimai ir atsakymai į tiekėjų klausimus nebuvo pakankamai aiškūs ir pažeidė ieškovo, kaip tiekėjo, teises. Ieškovas pateikė pretenziją, tačiau perkančioji organizacija nesustabdė pirkimo procedūrų. Pažymi, kad egzistuoja reali grėsmė, jog dėl tolimesnių perkančiosios organizacijos veiksmų ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus neįmanomas, nes pirkimo procedūros nesustabdytos, atsakymas į ieškovo pretenzija nepateiktas. Mano, kad prašomo taikyti laikinosios pasaugos priemonės yra ekonomiško, proporcingos ir susijusios su ieškinio reikalavimais.

3Prašymas atmestinas.

4CPK 144 str. 1 d. nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos (CPK 147 str. 3 d.). Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo interesams (CPK 147 str. 3 d.). Pagal CPK 4237 str. 1 d. teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito asmens teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

5Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija Vilniaus miesto savivaldybės administracija atlieka atvirą konkursą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 281590). Teismo vertinimu, pareiškėjas savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos tinkamai nepagrindė, ieškovo nurodyti argumentai, susiję su būtinumu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra deklaratyvaus pobūdžio. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo teiginiai, jog konkurso sąlygos yra neaiškios ir netikslios grindžiami tik paties ieškovo samprotavimais ir prielaidomis, pareiškėjas nepateikė jokių tikėtinų įrodymų, pagrindžiančių savo teiginius. Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nesprendžia klausimo iš esmės, o tik patikrina, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad iš šiuo metu esančios bylos medžiagos preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados dėl reiškiamo prašymo pagrįstumo. Be to, nėra pateikta net tikėtinų duomenų, patvirtinančių, jog jau prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo momentu yra kilusi (galimai kils) grėsmė pareiškėjo interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nagrinėjamu atveju ieškinys apskritai nėra pateiktas, nėra aiškiai nurodyta, kokios konkurso sąlygos yra neskaidrios, diskriminuojančios, pažeidžiančios tiekėjų lygiateisiškumą ir ribojančios tiekėjų konkurenciją, todėl stabdyti pirkimo procedūrų remiantis prašyme išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

6Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas atmeta pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo kaip nepagrįstą (CPK 147 str.).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 147 str., 151 str., 290 - 292 str.,

Nutarė

8ieškovo UAB „Ecoservice“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atmesti.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai