Byla e2-4223-340/2017
Dėl viešojo pirkimo Nr. 185285 sąlygų neteisėtumo, trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo Nr. 185285 sąlygų neteisėtumo, trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“,

Nustatė

2

 1. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėta Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto nuostatą ir įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti Pirkimo sąlygas, tiksliai nurodant planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių aikštelių kiekius; įpareigoti

  3atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti Pirkimo sąlygas, nurodant tikslų reikalingų Pirkimo sutarčiai vykdyti konteinerių kiekį; įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti Pirkimo sąlygas, nurodant tikslų reikalingų šiukšliavežių Pirkimo sutarčiai vykdyti kiekį; pripažinti neteisėta Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.6. punkto nuostatą; priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ naudai žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos ieškinio argumentus:

  1. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 30 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė Konkursą kartu su Pirkimo sąlygomis. 2017 m. balandžio 10 d. Perkančioji organizacija pateikė atsakymus į tiekėjų užduotus klausimus dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo/ tikslinimo. 2017 m. balandžio 10 d. ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo. 2017 m. balandžio 19 d. Perkančioji organizacija pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, kuriuo nusprendė iš dalies tenkinti Tiekėjo pretenziją, atitinkamai patikslindama Pirkimo sąlygas. 2017 m. balandžio 20 d. ir 2017 m. balandžio 27 d. Perkančioji organizacija pateikė atsakymus į papildomus tiekėjų klausimus dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo / tikslinimo. Ieškovės įsitikinimu, jos pretenzija yra atmesta nepagrįstai.
  2. Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkte nurodyta, kad konteinerių pakėlimų skaičiaus sumažėjimas bei kitų šiukšliavežių poreikis prie daugiabučių įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikšteles dalyje dabartinių daugiabučių konteinerių antžeminių konteinerių aikštelių vietų; 2017-2018 m. planuojama įrengti ne mažiau kaip 20 požeminių (centre ir reprezentacinėse miesto dalyse), ir ne mažiau kaip 540 pusiau požeminių konteinerių aikštelių Vilniaus mieste - kiekvienoje Savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonoje - apytiksliai vienodą skaičių. Vadovaujantis pateiktu išaiškinimu, Perkančioji organizacija Pirkimo sutarties vykdymo metu gali įrengti tiek 540 pusiau požeminių, tiek ir 800 pusiau požeminių konteinerių aikštelių, kas lemia akivaizdžiai skirtingą tiekėjų pasiūlymų kainą bei reikalingų techninių priemonių ir žmogiškųjų išteklių kiekį.
  3. Pirkime pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Konkurso sąlygų 43 punktas), todėl planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių skaičius bei šioms aikštelėms aptarnauti reikalinga technika, žmogiškieji ištekliai ir kt. išlaidos, kaip kainos dedamoji dalis, turi esminę įtaką dalyvio galimybei laimėti Konkursą. Esant neaiškioms Konkurso sąlygoms, Perkančioji organizacija neturės svertų įvertinti, ar visi tiekėjai tikrai įskaičiavo visus reikiamus kaštus, susijusius su planuojamomis įrengti požeminėmis ir pusiau požeminėmis aikštelėmis, nes tokių darbų apimtys nėra aiškios;
  4. Konkurso sąlygų 9 priedo „Reikalavimai konteineriams“ nurodyta, kad konteinerių skaičius turi būti pakankamas Savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonoje esančių Konteinerių keitimui ar naujų Atliekų turėtojų aprūpinimui šioje techninėje specifikacijoje numatytomis sąlygomis. Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.15. punkte nurodyta, kad „<..> Užsakovas nenustato Konteinerių rezervui reikalingo Konteinerių skaičiaus, Paslaugos tiekėjas savo rizika turi numatyti reikalingą Konteinerių rezervo dydį“. Ieškovės teigimu, pagal parengtas Pirkimo sąlygas tiekėjams nėra įmanoma įsivertinti reikalingo konteinerių skaičiaus. Iš pateiktų Konkurso sąlygų teikėjai neturi galimybių patys nuspręsti, kiek konteinerių rezerve turi būti konteinerių tam, kad teikėjas tinkamai galėtų vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir atitinkamai, įvertinus konteinerių kiekį, apskaičiuoti pasiūlymo kainą. Konkurso sąlygose yra nurodyta daugybė atvejų/sąlygų, dėl kurių konteinerių apimtis gali ženkliai išaugti ir/ar sumažėti. Tiekėjams nėra įmanoma įsivertinti visų nurodytų atvejų ir apskaičiuoti reikalingo konteinerių kiekio Pirkimo sutarties vykdymui;
  5. Konkurso sąlygų 11.10 punkte yra keliami reikalavimai, jog tiekėjai turėtų ne mažesnį nei nurodyta šiukšliavežių kiekį. Tuo tarpu tikslaus šiukšliavežių, reikalingų Pirkimo sutarčiai įvykdyti, kiekio nėra pateikiama. Akivaizdu, kad tiekėjai įsivertins visiškai skirtingą transporto priemonių kiekį, o tai lems sąžiningos tiekėjų konkurencijos iškraipymą bei Perkančiosios organizacijos negalėjimą lygiavertiškai palyginti tiekėjų pasiūlymų. Atkreiptinas dėmesys, jog esant situacijai, kai paslaugų teikimo apimtys gali didėti iki 20 proc. ar net 50 proc., tiekėjams nėra galimybės tinkamai įvertinti reikalingų šiukšliavežių kiekio ir įtraukti technikos įsigijimui reikalingas išlaidas į pasiūlymo kainą. Be to, tokio didelio masto galimi paslaugų teikimo apimčių pasikeitimai apriboja tiekėjų galimybes pateikti pirkime pasiūlymą.
  6. Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.6. punkte nurodyta, kad tuo atveju, jei aktas, nurodytas 6.5 punkte, ne dėl Užsakovo kaltės Šalių nepasirašomas, laikoma, kad Paslaugos teikėjas nepasirengęs teikti Paslaugą. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu (analogiškas punktas įtvirtintas ir Konkurso sąlygų 1.2. priedo „Techninė specifikacija“ 6.6. punkte). Ieškovės teigimu, minėta nuostata yra neteisėta, kadangi daugelio Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.4. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo tinkamumas priklauso nuo Perkančiosios organizacijos diskrecijos laisvės vertinti įsipareigojimo įvykdymą tinkamu arba ne, pvz. 6.4.1 punkte nurodyta, kad leidžiama pasinaudoti turimais konteineriais, jei jie atitinka reikalavimus, tačiau kokius reikalavimus šie konteineriai turi atitikti - nedetalizuojama. Tai reiškia, kad išimtinai Perkančioji organizacija turės diskrecijos laisvę spręsti, kokius reikalavimus turėjo atitikti siūlomi konteineriai. Be to, 6.4.4 punkte keliamas reikalavimas gerai susipažinti su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, kita informacija, reikalinga kokybiškam Paslaugos teikimui. Vėlgi, kas yra laikoma „geru susipažinimu“ nedetalizuojama ir Perkančioji organizacija turės teisę spręsti dėl šio susipažinimo tinkamumo. Galima daryti išvadą, jog Perkančioji organizacija turės galimybę interpretuoti keliamus reikalavimus ir formaliu pagrindu atsisakyti patvirtinti pateiktą ataskaitą. Tuo tarpu numatomi padariniai - sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas, kas, Tiekėjo įsitikinimu, sudaro pagrindą Perkančiajai organizacijai piktnaudžiauti esama padėtimi bei nepagrįstai praturtėti.
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti visa apimtimi. Nurodė šiuos atsikirtimus į ieškinį:
  1. Pirkimo sąlygos yra parengtos griežtai vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir viešųjų pirkimų principais, taip pat maksimaliai atsižvelgus į gautus tiekėjų paklausimus ir prašymus, bei griežtai įvertinus Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nustatytus buvusius 2016 m. Pirkimo dokumentų trūkumus civilinėse bylose Nr. e2-5821-345/2016 ir Nr. e2-5872-345/2016;
  2. Ieškovei yra žinoma, jog šioje byloje reiškiami reikalavimai teisiškai yra ydingi, prieštarauja kasacinio teismo praktikai, pagrindiniams viešųjų pirkimų principams (perkančiųjų organizacijų diskrecijos teisei spręsti dėl konkretaus viešojo pirkimo poreikio, apibrėžti pirkimo objektą ir jo techninius reikalavimus), todėl negali būti tenkinami. Reikšdama tokius reikalavimus Ieškovė piktnaudžiauja teise skųsti Perkančiosios organizacijos veiksmus.
  3. Ieškovė ydingai aiškina ginčijamos sąlygos paskirtį, klaidina teismą teigdama, jog dėl ginčijamos sąlygos dėl aikštelių kiekio tiekėjams yra neįmanoma parengti pasiūlymo. Pirkimu ketinama įgyti MKA komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas, kurios, be kita ko, apima visų atliekų turėtojų Individualaus ir Bendro naudojimo konteinerių ištuštinimą pagal grafiką (TS 4.1.1. p.). Atsiskaitymas už paslaugas bus vykdomas pagal fiksuotus įkainius. Paslaugų teikėjui mokėtiną sumą sudarys pastovioji mėnesio kainos dalis ir kintama mėnesio kainos dalis, kuri bus apskaičiuojama pagal faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį ir surinktą MKA svorį taikant fiksuotus teikėjų pasiūlytus įkainius (Pirkimo dokumentų 3.1. priedo 13 p.). Taigi, paslaugos tiekėjui kas mėnesį mokėtina suma priklausys nuo to, kiek konteinerių teikėjas aptarnaus ir, kiek tonų MKA surinks. Konkrečiai ginčijamojoje TS 5.8 sąlygoje numatyta, kad viena iš galimų paslaugos teikimo rizikų yra konteinerių pakėlimų skaičiaus sumažėjimas bei šiukšliavežių poreikis prie daugiabučių įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikšteles dalyje dabartinių daugiabučių konteinerių antžeminių konteinerių aikštelių vietų; 2017-2018 m. planuojama įrengti ne mažiau kaip 20 požeminių (centre ir reprezentacinėse miesto dalyse), ir ne mažiau kaip 540 pusiau požeminių konteinerių aikštelių (toliau - aikštelės) Vilniaus mieste - kiekvienoje Savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonoje - apytiksliai vienodą skaičių. TS 5.2. p. numatė, kad paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugą pagal sutartį, turi atsižvelgti į visas galimas rizikas, nurodytas 5.1. p., bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų įmanomų rizikų įtakos sumažinimui teikiant paslaugą.
  4. Perkančioji organizacija, nustatydama ginčijamą sąlygą, aiškiai išviešino Perkančiosios organizacijos planus, susijusius su požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimu ir nurodė galimas pasikeisiančias paslaugos teikimo aplinkybes. Tokiu būdu Atsakovė siekė sudaryti sąlygas tiekėjams įvertinti savo galimybes dalyvauti Konkurse ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį esant tokioms galimoms, tačiau iš anksto tiksliai nežinomoms aplinkybėms, kurios gali turėti vienokią ar kitokią įtaką paslaugų teikimui ir tiekėjų siekiamam tikslui. Taip pat tokiu būdu Atsakovė sudarė galimybes visiems potencialiems tiekėjams šias rizikas (galimas aplinkybes) įvertinti rengiant pasiūlymą. Akcentuotina, kad Atsakovė neturėjo pareigos Pirkimo sąlygose išviešinti šias paslaugos teikimo rizikas, tačiau jį tai padarė siekdama išvengti ateityje galinčių kilti ginčų dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo ir palengvinti pačių tiekėjų padėtį.
  5. Ieškovė nepagrįstai sutapatina nustatytus minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir nustatytas teikėjo pareigas sutarties vykdymo metu. Pažymėtina, jog remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Nagrinėjamu atveju Atsakovė, įvertinusi pirkimo pobūdį, Pirkimo sąlygų 11 p. nustatė minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie, jos manymu, yra visiškai pakankami siekiant įsitikinti tiekėjų pajėgumu vykdyti sutartį. Perkančioji organizacija nėra suinteresuota tuo, kad paslaugas teikiantys subjektai nuolat turėtų tam tikrą skaičių nenaudojamų konteinerių. Reikalavimo turėti tam tikrą konteinerių rezervą tikslas yra užtikrinti, kad esant poreikiui visi atliekų turėjai būtų laiku ir tinkamai aprūpinti reikiamais konteineriais, t. y. aptarnavimo zonose nesusiformuotų konteinerių trūkumas. Atsižvelgusi į nustatyto reikalavimo tikslą bei į pareigą nustatyti Pirkimo sąlygas proporcingus siekiamam tikslui, Atsakovė patikslino Pirkimo sąlygas nenurodydama konkretaus reikalaujamo konteinerių skaičiaus, o nustatydama tiekėjų pareigą turėti tokį konteinerių rezervą, kuris būtų pakankamas aptarnavimo zonoje esančių konteinerių savalaikiam keitimui ir naujų MKA turėtojų aprūpinimui.
  6. Perkančioji organizacija negali būti įpareigojama tikslinti ir numatyti konkrečias Pirkimo sąlygas. Perkančiosios organizacijos nuomone, Pirkimo sąlygų 11.10 p. numatyti reikalavimai yra adekvatūs ir proporcingi Pirkimo objektui ir pakankami siekiant įsitikinti tiekėjų pajėgumu vykdyti sutartį. Taigi konstatuotina, kad Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose jau yra aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai nustačiusi kokį skaičių atitinkamos kategorijos šiukšliavežių tiekėjui yra būtina valdyti sutarties vykdymo metu. Akcentuotina, kad Perkančioji organizacija neturi nei teisinio pagrindo, nei intereso nustatyti maksimalų skaičių techninių priemonių, kurias privalės valdyti teikėjas sutarties vykdymo metu. Pirkimo sąlygos nedraudžia teikėjui valdyti didesnio kiekio techninių priemonių, jeigu jis, kaip savo srities profesionalas, įvertinęs visas jam žinomas paslaugos teikimo galimybes, taip pat savo darbo organizavimo tvarką, mano, kad tai yra būtina.
  7. Ieškovė siekia panaikinti Atsakovės teisę pasinaudoti sutarties vykdymo užtikrinimo tuo atveju, jeigu konstatuojama, kad tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės nepasiruošė paslaugų teikimui, tačiau nenurodo nei vieno argumento, kodėl Pirkimo sąlyga, numatanti atsakovės teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu esant esminiam sutarties pažeidimui, yra neteisėta. Priešingai Ieškovė nurodo argumentus dėl tariamo Techninės specifikacijos 6.4 punkto neapibrėžtumo, nors šių Pirkimo sąlygų neginčija.
 3. Ieškovė pateikė dubliką, kuriuo prašė ieškinį tenkinti. Papildomai nurodė šiuos atsikirtimus į atsiliepimą:
  1. Perkančiosios organizacijos argumentai nepaneigia fakto, kad Pirkimo sąlygos yra neaiškios, netikslios bei neleidžiančios tiekėjams suformuoti bei pateikti Pirkime pasiūlymų.
  2. Nepaisant to, kad, kaip teigia atsakovė, teismas neturi teisės įpareigoti Perkančiosios organizacijos patikslinti Pirkimo sąlygų tam tikru būdu, teismas turi pareigą pripažinti atitinkamas sąlygas neteisėtomis ir nutraukti pirkimą (kas savaime įpareigoja Perkančiąją organizaciją keisti sąlygas skelbiant viešąjį pirkimą iš naujo). Taigi, tokiu būdu ieškovės reikalavimai yra tenkinami.
  3. Aikštelių skaičius privalo būti apibrėžtas, kadangi lemia tiekėjo pasiūlymo kainą. Pirkime pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, todėl planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių skaičius bei šioms aikštelėms aptarnauti reikalinga technika, žmogiškieji ištekliai ir kt. išlaidos, kaip kainos dedamoji dalis, turi esminę įtaką dalyvio galimybei laimėti Konkursą. Antra, rizika dėl planuojamų įrengti aikštelių skaičiaus negali būti perkeliama tiekėjui.
  4. Reikalavimas suformuoti reikiamo kiekio konteinerių rezervą yra laikytinas esminiu. Iš pateiktų Konkurso sąlygų tiekėjai neturi galimybių patys nuspręsti, kiek konteinerių rezerve turi būti konteinerių tam, kad tiekėjas tinkamai galėtų vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir atitinkamai, įvertinus konteinerių kiekį, apskaičiuoti pasiūlymo kainą.
 4. Atsakovė pateikė tripliką, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Triplike iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes ir argumentus.

4Ieškinys atmestinas.

 1. 2017-03-30 atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija CVP IS priemonėmis paskelbė viešąjį pirkimą atvirojo konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 185285). 2017-04-10 perkančioji organizacija atsakė į tiekėjų klausimus dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo. 2017-04-12 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo.

52017-04-19 perkančioji organizacija atsakė į ieškovės pretenziją dėl Pirkimo sąlygų; ji sutiko patikslinti Konkurso sąlygų 49 punktą, Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 4.1.4 ir 10.5 punktą, Konkurso sąlygų 3.1 priedo 26.4 punktą, 3.2 priedo 27.2 punktą; argumentus dėl Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto ir 6.6 punkto bei kitų pretenzijoje skundžiamų pirkimo sąlygų neteisėtumo atmetė kaip nepagrįstus. 2017-05-04 ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėta Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto nuostatą ir įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti Pirkimo sąlygas, tiksliai nurodant planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių aikštelių kiekius; įpareigoti atsakovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti Pirkimo sąlygas, nurodant tikslų reikalingų Pirkimo sutarčiai vykdyti konteinerių kiekį; įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją patikslinti Pirkimo sąlygas, nurodant tikslų reikalingų šiukšliavežių Pirkimo sutarčiai vykdyti kiekį; pripažinti neteisėta Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.6. punkto nuostatą; paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.

 1. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (Viešųjų pirkimo įstatymo 93 straipsnio 3 dalis (įstatymo redakcija iki 2017-07-01, toliau -VPĮ), CPK 4232 straipsnio 1 dalis), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys.
 2. Atsakovė prašė palikti reikalavimą dėl Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto pripažinimo neteisėtu, nenagrinėtą motyvuodama, kad ikiteisminėje ginčo stadijoje (pretenzijoje) toks reikalavimas pareikštas nebuvo. Teismas pažymi, kad nors toks reikalavimas pretenzijoje suformuluotas nebuvo, pretenzijoje buvo pareikštas reikalavimas patikslinti pirkimo sąlygas, tiksliai nurodant planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių aikštelių kiekius; pretenzijos motyvuojamoje dalyje buvo pateikti argumentai dėl Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto neaiškumo, neteisėtumo. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nurodyto Konkurso sąlygų punkto teisėtumas buvo ginčo objektu ir ikiteisminėje ginčo stadijoje. Teismas sprendžia, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
 3. Nagrinėjamos bylos dalykas – ieškovės ginčijamų Konkurso sąlygų aiškumas, nedviprasmiškumas, atitikimas skaidrumo principui (VPĮ 3 straipsnis).

6Dėl Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto teisėtumo.

 1. Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkte nurodyta, kad konteinerių pakėlimų skaičiaus sumažėjimas bei kitų šiukšliavežių poreikis prie daugiabučių įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikšteles dalyje dabartinių daugiabučių konteinerių antžeminių konteinerių aikštelių vietų; 2017-2018 m. planuojama įrengti ne mažiau kaip 20 požeminių (centre ir reprezentacinėse miesto dalyse), ir ne mažiau kaip 540 pusiau požeminių konteinerių aikštelių Vilniaus mieste - kiekvienoje Savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonoje - apytiksliai vienodą skaičių.
 2. Ieškovė teigia, kad vadovaujantis Perkančiosios organizacijos išaiškinimu, Pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti įrengta tiek 540 pusiau požeminių, tiek ir 800 pusiau požeminių konteinerių aikštelių, kas lemia akivaizdžiai skirtingą tiekėjų pasiūlymų kainą bei reikalingų techninių priemonių ir žmogiškųjų išteklių kiekį. Pirkime pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Konkurso sąlygų 43 punktas), todėl planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių skaičius bei šioms aikštelėms aptarnauti reikalinga technika, žmogiškieji ištekliai ir kt. išlaidos, kaip kainos dedamoji dalis, turi esminę įtaką dalyvio galimybei laimėti Konkursą. Ieškovės vertinimu, akivaizdu, kad tuo atveju, jei Pirkimo sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija įrengs 540 pusiau požeminių konteinerių aikštelių, tiekėjui reikės vienokio kiekio transporto priemonių, tačiau tuo atveju, jeigu perkančioji organziaicja įrengs 800 ar 1000 konteinerių aikštelių, transporto kiekis ir kaštai didėja, tačiau tiekėjai neturi galimybės įsitraukti jų į pasiūlymo kainą, nesant aiškaus ar bent maksimalaus planuojamų įrengti konteinerių kiekį. Perkančioji organizacija neturės svertų įvertinti, ar visi tiekėjai tikrai įskaičiavo visus reikiamus kaštus, susijusius su planuojamomis įrengti požeminėmis ir pusiau požeminėmis aikštelėmis, nes tokių darbų apimtys nėra aiškios, t.y. ginčijama Konkurso sąlyga prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 8 dalies nuostatai. Atsakovė nesivadovavo VPT direktoriaus įsakymu patvirtintomis kainodaros taisyklėmis. Taisyklių 12 punkte nurodyta, kad paprastai fiksuotas įkainis turi būti nustatomas, kuomet sudaromos sutartis, pagal kurias teikimų prekių, paslaugų ar vykdomų darbų kiekis priklauso nuo aplinkybių, sunkiai prognozuojamų pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties vykdymo rezultatų Pirkimo dokumentuose ir sutartyse, nurodant preliminarius kiekius, nustatomos apatinės ir viršutinės ribos, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nustatyta tik apatinė riba. Pirkimo sąlygų aiškumas, be kita ko apima ir Pirkimo objekto kiekio (apimties) nurodymą; nesant aiškioms riboms tiekėjai neturi galimybės įsivertinti su sutarties vykdymu susijusių kaštų ir patiekti pasiūlymo. Dėl išdėstyto ieškovė reikalauja įpareigoti perkančiąją organziaicja tiksliai nurodyti planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių aikštelių kiekius (ribas), tikslai nurodyti reikalingų šiukšliavežių Pirkimo sutarčiai vykdyti kiekį, tam, kad tiekėjai galėtų įsivertinti pasiūlymo kainą o Perkančioji organziaicja palyginti tiekėjų pasiūlymus.
 3. Teismas nesutinka su ieškovės teiginiu, jog Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punkto sąlygos trukdo tiekėjams įsivertinti pasiūlymo kainą, o perkančiai organizacijai palyginti tiekėjų pasiūlymus. Pagal Konkurso sąlygų 2 priedo (Pasiūlymo forma) sąlygas bendra metinė (12 mėn.) pasiūlymo kaina kiekvienoje pirkimo dalyje nustatoma tik pasiūlymų palyginimui ir laimėtojui nustatyti, ji nustatoma, padauginus bendrą preliminarią metinę (12 mėn.) paslaugų kainą Eur su PVM iš 7. Bendra preliminari metinė pasiūlymo kaina susideda iš pastoviosios išlaidų dalies (23%±3%) ir kintamos išlaidų dalies Y(72%±3%). Pastovioji išlaidų dalis – tai metinės pastoviosios mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrengimus išlaidos; kintamoji dalis susideda iš Y1- mišrių komunalinių konteinerių ištuštinimo išlaidų, kur mato vienetas- 1 konteineriaus ištuštinimo kartas, nepriklausomai nuo jo tūrio ir preliminarus numatomų ištuštinimų kiekis per metus - 486 975 kartai; bei Y2- mišrių komunalinių atliekų konteinerių surenkamas mišrių komunalinių atliekų kiekio, kur mato vienetas - surenkamas mišrių komunalinių atliekų kiekis, 1 t., numatomas preliminarus mišrių komunalinių atliekų tonų kiekis per metus -20 950 tonų. Pasiūlymo kaina priklauso nuo tiekėjo pasiūlytos pastoviosios metinės atliekų surinkimo ir vežimo išlaidų kainos, tiekėjų pasiūlyto vieno konteineriaus ištuštinimo įkainio, bei vienos tonos surenkamų mišrių komunalinių atliekų įkainio. Aptarnaujamų konteinerių skaičius bei sutarties vykdymui naudojamų šiukšliavežių kiekis pasiūlymo kainos kintamosios dalies apskaičiavimui neturi reikšmės, taip pat neturi įtakos tiekėjo galimybei laimėti Konkursą; ateityje numatomas įvykis – tam tikro kiekio pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas perkančioji organziaicja sieja išimtinai su sutarties vykdymo sąlygų galimais pakeitimais ateityje.
 4. Ieškovės ginčijamas Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punktas nėra priskiriamas prie pirkimo dokumentų normų, apibrėžiančių pirkimo objektą; jis yra Konkurso sąlygų Priedo 1.1 (Techninė specifikacija) 5 skirsnio (Galimos paslaugos teikimo rizikos) vienas iš punktų.
 5. Pirkimo objektas apibrėžtas Bendrųjų Konkurso sąlygų II skirsnyje; tai - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos; objektas suskaidytas į 6 dalis, pagal aptarnaujamas zonas. Perkamos tik mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, esančius Jočionių g. 13, Vilniuje, paslaugos. Perkamų paslaugų savybės ir preliminarios metinės apimtys apibūdintos techninėje specifikacijoje (1 priede, 1.1 ir 1.2 dalyse). Pirmoje-penktoje pirkimo objekto dalyse kintamų paslaugų metinės apimtys gali keistis (didėti ar mažėti) iki 20 %. Šeštoje pirkimo objekto dalyje kintamų paslaugų metinės apimtys gali keistis (didėti ar mažėti) iki 50 %. Sutartis kiekvienoje pirkimo objekto dalyje sudaroma 60 (šešiasdešimties) mėnesių laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe sutartį pratęsti dar du kartus po 12 (dvylika) mėnesių, esant išankstiniam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos pritarimui dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies. Bendra su pratęsimais sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 84 (aštuoniasdešimt keturi) mėnesiai. Kiekvienoje pirkimo objekto dalyje kiekvienas sutarties pratęsimas įforminamas atskiru rašytiniu perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose, kad kintamų paslaugų metinės apimtys gali keistis; tokios sąlygos yra objektyviai būtinos, atsižvelgiant į paslaugų pobūdį bei sąlygos įtvirtintą galimybę pratęsti sutarties terminą iki 7 metų.
 6. Kaip jau buvo paminėta, ieškovės ginčijamas Konkurso sąlygų Priedo 1.1 (Techninė specifikacija) 5.1.8 punktas yra susijęs su galimų sutarties vykdymo rizikų atsiradimu, ir nėra siejamas su kainodara, todėl galiojusios iki 2017 m. liepos 1 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatos vertinant paminėtą Konkurso sąlyga netaikytinos.
 7. Atsakovė savo pirkimo dokumentuose, atsikirsdama ieškinio argumentams, nuosekliai aiškino, kad paslaugų sutartį numatoma sudaryti 5 metams, su galimybe ją pratęsti dar dvejiems metams. Esant ilgalaikiams sutartiniams santykiams, numatyti visų galimų jos vykdymo faktinių aplinkybių objektyviai neįmanoma. Atsakovė paaiškino, kad šiuo metu vykdo investicinį projektą „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“, kuris yra numatomas finansuoti iš Europos sąjungos lėšų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšų; bendra numatyta projekto vertę– 10 mln. Eur (su PVM), šia suma bus finansuojamas viešasis aikštelių įrengimo darbų ir konteinerių pirkimas. Išviešintame techninės specifikacijos projekte yra numatyti planuojamų įrengti aikštelių minimalūs ir maksimalūs skaičiai. Tikslų įrengtinų aikštelių skaičių numatyti nėra objektyvios galimybės, nes šiuo metu yra žinoma tik lėšų suma, kuri bus skirta aikštelių įrengimui. Tikslus įrengtinų aikštelių skaičius bus žinomas tik įgyvendinus projektą – t.y. įvykdžius viešąjį pirkimą ir sudarius sutartis.
 8. Viešojo pirkimo tikslas – vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis), nagrinėjamoje situacijoje –užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos vykdymą; akivaizdu, kad tiksliai nustatyti tokios paslaugos apimties poreikį, bei poreikio tenkinimui reikalingo konteinerių, šiukšliavežių kiekį 7 ar net 5 metams į priekį objektyviai neįmanoma.
 9. Galiojusių iki 2017-07-01 Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl viešojo pirkimo pardavimo sutarčių sąlygų keitimo 12 punkte numatyta, kad Pirkimo sutarties galiojimo metu neesminės pirkimo sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėmis; siekiant aiškumo dėl sutarties vykdymo bei keitimo, buvo rekomenduojama perkančiai organizacijai galimybę keisti neesminės pirkimo sąlygas, kurių keitimo galimybės nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo procedūros pradžioje ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, numatyti pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje.
 10. Ginčijamas Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punktas atskleidžia dėl kokių aplinkybių (rizikos faktorių) gali keistis kintamų paslaugų metines apimtis Konkurso sąlygų II skirsnyje numatyta tvarka - pirmoje-penktoje pirkimo objekto dalyse didėti ar mažėti iki 20 %, šeštoje pirkimo objekto - iki 50 %. Taigi ginčijamas Konkurso sąlygų .1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.8 punktas, aiškinant jį sistemiškai kitų Konkurso sąlygų kontekste, Rekomendacijoms dėl viešojo pirkimo pardavimo sutarčių sąlygų keitimo neprieštarauja.
 11. Dėl išdėstyto, atmetami ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų Priedo 1.1 (Techninė specifikacija) “ 5.1.8 punkto neaiškumo, dviprasmiškumo, neatitikimo skaidrumo principui, taip pat atmetamas reikalavimas įpareigoti patikslinti Pirkimo sąlygas, tiksliai nurodant planuojamų įrengti požeminių ir pusiau požeminių aikštelių kiekį.

7Dėl ieškovės reikalavimų įpareigoti atsakovę nurodyti tikslų reikalingų Pirkimo sutarčiai vykdyti konteinerių kiekį ir šiukšliavežių skaičių.

 1. Ieškovės reikalavimai netenkinami. Pirma, ieškovės reikalavimai suformuluoti nekorektiškai. Atsakovė pagrįstai remiasi kasacinio ir apeliacinio teismo praktika, kurioje nuosekliai aiškinama, kad teismas negali įpareigoti perkančiosios organizacijos atlikti tam tikrus veiksmus, priimti sprendimus vieno ar kito tiekėjo naudai, nustatyti tam tikras pirkimo sąlygas ir pan.; nustačius, kad pirkimo sąlyga yra neteisėta, ji panaikinama, arba pirkimas nutrauktinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje e2A-396-798/2017 ir kt.).
 2. Savo pretenzijos ir ieškinio motyvuose ieškovė nurodė, kad Konkurso sąlygose yra numatyta daugybė atvejų, kada yra būtina keisti konteinerius; tai Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.5 punktas, 10.1 punktas,10.4 punktas, 4.1.4 punktas, 10.5 punktas, taip pat jau aptartas 5.1.8 punktas. Konkurso sąlygose numatyta daugybė atvejų/sąlygų, dėl kurių konteinerių skaičius gali ženklai išaugti ar sumažėti. Dėl to tiekėjams nėra įmanoma apskaičiuoti reikalingo konteinerių kiekio sutarties vykdymui. Konteinerių įsigijimo kaštai, kaip kainos sudedamoji dalis turi reikšmę pasiūlymo rengimui ir kainos apskaičiavimui, tiekėjai neturi galimybės parengti pasiūlymą. Dėl analogiškų motyvų ieškovė reikalauja Pirkimo sąlygose nustatyti reikiamų įsigyti tikslų šiukšliavežių skaičių. Ieškovė nurodo, kad pagal konkurso sąlygas paslaugų tiekimo apimtys gali didėti iki 20 ar net iki 50 proc., dėl to tiekėjams nėra galimybės tinkamai įvertinti reikalingų šiukšliavežių kiekio ir įtraukti technikos įsigijimui reikalingas išlaidas į pasiūlymo kainą.
 3. Teismas pažymi, kad teikdama argumentus dėl įpareigojimo nustatyti Konkurso sąlygose tikslų konteinerių ar sutarties vykdymui reikalingų šiukšliavežių kiekius, ieškovė neginčija Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5.1.5 punkto, 10.1 punkto, 10.4 punkto ir kitų, kuriuose nustatyta tiekėjo pareigą keisti nepataisomai sugadintus konteinerius ar didinti (mažinti) jų kiekį sutarties vykdymo metu, teisėtumo. Neteikia argumentų dėl šių sąlygų neaiškumo, dviprasmiškumo ir pan. Paminėti Techninės specifikacijos punktai yra tiesiogiai susiję su Konkurso sąlygų II skirsnio nuostatomis, kuriuose pirkimo objektas nustatytas kaip kintamas, t.y. įtvirtinta, kad pirmoje-penktoje prikimo dalyse kintamų paslaugų metinės apimtis gali keistis (didėti ar mažėti ) iki 20 proc., šeštoje pirkimo dalyje – iki 50 proc. Ieškovė, reikalaudama nustatyti sutarties vykdymui reikalingą tikslų konteinerių ir šiukšliavežių kiekį, iš esmės paneigia Konkurso sąlygą, kad kintamų paslaugų metinės apimtys gali keistis sutarties vykdymo metu, tačiau Konkurso sąlygų II skirsnio normų ikiteisminėje stadijoje neginčijo.
 4. Sutarties vykdymui reikalingų šiukšliavežių minimalus kiekis nustatytas Konkurso sąlygų 11.10 punkte, atskirai kiekvienai pirkimo objekto daliai, kaip kvalifikacinis reikalavimas tiekėjų pajėgumui. Ieškovė šios konkurso sąlygos taip pat neginčijo.
 5. Apibendrindamas, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė konkurso sąlygų, nustatančių tiekėjų pareigą keisti konteinerių kiekį sutarties vykdymo metu, taip pat fakto, kad Konkurso sąlygose neįtvirtintas sutarties vykdymui reikalingas tikslus šiukšliavežių skaičius, prieštaravimo imperatyvioms VPĮ normoms; pripažinti, kad ieškovės nurodytos Techninės specifikacijos normos prieštarauja VPĮ normoms ir nutraukti Konkursą dėl ieškovės argumentų nėra pagrindo (VPĮ 3straipsnis).

8Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 6.6 punktą neteisėtu.

 1. Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.6. punkte nurodyta, kad tuo atveju, jei aktas, nurodytas 6.5 punkte, ne dėl Užsakovo kaltės Šalių nepasirašomas, laikoma, kad Paslaugos teikėjas nepasirengęs teikti Paslaugą. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ieškovės teigimu, minėta nuostata yra neteisėta, kadangi daugelio Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.4. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo tinkamumas priklauso nuo Perkančiosios organizacijos diskrecijos laisvės vertinti įsipareigojimo įvykdymą tinkamu arba ne, todėl sąlyga yra dviprasmiška.
 2. Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.5 punktas numato, kad Pasiruošimo Paslaugų teikimui laikotarpio pabaigoje, Paslaugos teikėjui pateikus pasiruošimo ataskaitą ir dokumentus, ir Užsakovui konstatavus, kad Paslaugos teikėjas įvykdė Techninės specifikacijos 6.3 ir 6.4 punktuose išvardytas pareigas, Šalys pasirašo aktą apie pasiruošimą Paslaugos teikimui. Šalims pasirašius šį aktą, laikoma, kad Paslaugų teikimui pasiruošta tinkamai.
 3. Konkurso sąlygų 1.1. priedo 6.3 punktas numato, kad likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki pasiruošimo termino pabaigos, Paslaugos teikėjas Užsakovui turi pateikti pasiruošimo ataskaitą, kaip reikalaujama 17.2 punkte, joje nurodydamas, ar atliko ir kaip atliko privalomus Paslaugos teikimo pasiruošimui veiksmus, išdėstytus 6.4 punkte, pridėdamas tai įrodančius dokumentus. 6.4 punktas įpareigoja tiekėjus - Konkurso laimėtojus atlikti parengiamuosius veiksmus - įsigyti visas (arba trūkstamas) Paslaugos teikimui reikalingas technines priemones ir suformuoti Konteinerių rezervą kaip numatyta 1.15 punkte; leidžiama Paslaugos teikimui panaudoti turimus konteinerius, jeigu jie atitinka keliamus reikalavimus (6.4.1 punktas), visuose šiukšliavežiuose įrengti Konteinerių identifikavimo sistemą ir konteinerių svėrimo techniką, ant konteinerių užklijuoti Informacinius lipdukus, taip pat konteineriams užklijuoti Užsakovo ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suteiktus identifikacinius numerius, konteinerių žymeklius, patikslinti Bendro naudojimo konteinerių išdėstymo vietas, esant poreikiui – pastatyti trūkstamus konteinerius (6.4.2 punktas), suderinti su Užsakovu per Konteinerių identifikavimo sistemą teikiamų duomenų srautų valdymo procesus ir formatus, suderinimo faktą įforminant raštiškai ir šį dokumentą pateikiant Užsakovui su pasiruošimo ataskaita (6.4.3 punktas); konteinerius per Konteinerių identifikavimo sistemą priskirti prie Konteinerių objektų, pritvirtinti konteineriams konteinerių žymeklius. Konteinerių objektams priskirtų konteinerių sąrašas turi būti perduotas į Užsakovo informacinę sistemą (6.4.4 punktas); gerai susipažinti su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, konteinerių išdėstymo vietomis, kita informacija, reikalinga kokybiškam Paslaugos teikimui. Iki Paslaugos teikimo pradžios Paslaugų teikėjas gali siūlyti alternatyvias vietas Bendro naudojimo konteinerių aikštelėms, jei toks pakeitimas gerina Paslaugos suteikimo kokybę (6.4.5 punktas), ir kt.
 4. Ieškovė Konkurso sąlygų nuostatų, įpareigojančių Konkurso laimėtojus atlikti parengiamuosius veiksmus, neginčija, t.y. pripažįsta perkančiosios organizacijos teisę reikalauti atlikti tokius veiksmus ir pasirašyti atitinkamą aktą, tačiau prašo panaikinti perkančiosios organizacijos teisę pasinaudoti sutarties galiojimo užtikrinimu, jeigu paruošiamieji veiksmai nebus atlikti.
 5. Pagal Konkurso sąlygų 1.1 priedo 6.1-6.2 punktų nuostatas Konkursą laimėję tiekėjai galės pradėti teikti paslaugas tik tuo atveju, jeigu jie atliko visus pasirengimo veiksmus. Viešojo pirkimo sutarties projekto 57 punktas numato, kad užsakovas (perkančioji organizacija) turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu paslaugų tiekėjas padaro pažeidimą, nurodyta 65.1-65.10 punktuose. Sutarties 65.7 punkte numatyta, kad esminiu sutarties pažeidimu bus laikomas pasiruošimo laikotarpiui keliamų sąlygų neišvykdymas arba netinkamas jų įvykdymas. Pažymėtina, kad šių Sutarties projekto sąlygų ieškovė taip pat neginčija.
 6. Esant tokioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad Konkurso sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 6.6. punkte įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė pasinaudoti sutarties galiojimo užtikrinimu logiškai seka iš nurodytų Sutarties projekto nuostatų, įgyvendina perkančiosios organizacijos teisę į nuostolių atlyginimą sutarties esminio pažeidimo atveju ir negali būti panaikinta vien dėl ieškovės prielaidos, kad šia teise gali būti piktnaudžiaujama.
 7. Teismas sprendžia, kad ieškovės ginčijamos Konkurso sąlygos nepažeidžia imperatyviųjų Viešųjų pirkimo įstatymo normų, viešųjų pirkimo principų bei pirkimų tikslo (VPĮ 3 straipsnis), dėl to ieškinys atmetamas.
 8. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.
 9. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalimi , teismas

Nutarė

10atmesti ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo Nr. 185285 sąlygų neteisėtumo.

11Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai