Byla AS-858-244-13
Dėl išvados panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės skundą atsakovui Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – V. L., V. A.) dėl išvados panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. sausio 4 d. gautas pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (toliau – ir pareiškėjas, VšĮ Tauragės ligoninė) skundas dėl atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Akreditavimo tarnyba) 2012 m. gruodžio 4 d. neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvados (toliau – ir Išvada) panaikinimo (b. l. 1-4).

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 11 d. nutartimi (b. l. 22-23) atsisakė priimti pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės skundą.

7Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Pabrėžė, jog konstatuojamojo pobūdžio aktai, nesukeliantys konkrečių teisinių pasekmių pareiškėjams, nėra skundžiami teismui. Teismo vertinimu, negali būti skundžiami teismui Valstybinio medicininio audito inspekcijos ataskaitos punktai, kuriuose yra išdėstyti faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas gydymo įstaigai duodamų nurodytų teisėtumas ir pagrįstumas. Tokio pobūdžio atsakovo surašyti dokumentai tik parodo atsakovo poziciją dėl tikrinto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vertinimo ir gali turėti tik įrodomąją reikšmę, tačiau patys savaime teisių ar pareigų asmenims nesukelia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartis byloje 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-467/2007). Nurodė, jog administraciniu aktu, kuris gali būti skundžiamas teismui, gali būti pripažįstama tik sprendimo dalis, kurioje yra nustatomi gydymo įstaigai privalomi vykdyti nurodymai.

8Teismas pabrėžė, jog iš ginčijamos Išvados matyti, kad joje nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimai, t. y. kad pacientui A. K. 2011 m. liepos 10 d. VšĮ Tauragės ligoninėje sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant teisės aktų ir įstaigos vidaus dokumentų reikalavimus, tačiau jokios kontrolės priemonės pareiškėjui Išvadoje netaikytos, paprašyta įvertinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir apie priimtus sprendimus iki 2013 m. sausio 4 d. informuoti Akreditavimo tarnybą. Išvadoje pareiškėjui nenustatyti privalomi vykdyti nurodymai, nėra priimti kiti atsakovo sprendimai, galintys turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-468/2012 ir nurodė, jog atsakovo surašytas dokumentas tik parodo atsakovo poziciją dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimo, konstatuoti faktai be privalomo pobūdžio patvarkymų tiesiogiai nesukūrė pareiškėjui ar kitiems asmenims teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio priemonės, todėl pareiškėjo skundžiamas aktas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

9Pažymėjo, jog pareiškėjas paduodamas skundą sumokėjo 100 litų žyminį mokestį, todėl teismas, atsisakęs priimti jo skundą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtą žyminį mokestį pareiškėjui grąžino.

10III.

11Pareiškėjas viešoji įstaiga Tauragės ligoninė atskiruoju skundu (b. l. 27-29) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 11 d. nutartį ir pareiškėjo skundą priimti nagrinėti.

12Atskirajame skunde nurodoma, jog materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas yra pagrindas skundą (prašymą) atmesti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartis Nr. AS520-377/2012, 2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1669/2008, 2010 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-447/2010, 2012 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1260/2012). Mano, jog pirmosios instancijos teismas turėjo išnagrinėti ir įvertinti visus pareiškėjo argumentus, susijusius su ginčijamu sprendimu, ir tik tai atlikęs priimti sprendimą dėl ginčo esmės. Teismas, nustatęs, jog skundžiamas sprendimas nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, pareiškėjo skundą turėjo atmesti. Pareiškėjo nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas neturėjo teisės įvertinti aplinkybių dėl ginčijamo sprendimo įtakos pareiškėjo teisėms be viešo bylos nagrinėjimo.

13Pažymi, jog administracinė procedūra pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų prašymą priėmus Išvadą buvo baigta. Po šio sprendimo jokių kitų administracinių sprendimų atsakovas nepriėmė. Išvada, kaip galutinis administracinis sprendimas, buvo išsiųstas ikiteisminio tyrimo pareigūnams, iniciavusiems administracinę procedūrą.

14Nurodo, jog ginčijamoje Išvadoje pareiškėjas ir konkretūs gydytojai (tretieji suinteresuoti asmenys) yra apkaltinti tuo, kad pacientui suteikė nekokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir pacientas mirė. Pažymi, jog atėmimas teisės ginčyti pareiškėją ir trečiuosius asmenis apkaltinantį sprendimą reikštų Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnio, nustatančio asmens teisę į teisingą teismą, pažeidimą, kadangi būtų atimta galimybė asmeniui, kurio veiksmai įvertinti kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, gintis nepriklausomame ir nešališkame teisme ir viešai išgirsti teismo sprendimą savo teisių nustatymo klausimu. Pažymi, kad ginčijamas administracinis sprendimas priimtas ne dėl nežymių kanceliarinių ar panašių neesminių taisyklių nesilaikymo, bet apkaltinant pareiškėją ir trečiuosius asmenis pažeidus teisės aktus, dėl ko pacientą galėjo ištikti mirtis. Pabrėžia, jog negali būti laikoma, kad pareiškėjas teisę ginčyti administracinio sprendimo teiginius realizuotų galimame baudžiamajame arba civiliniame procese. Išvada yra priimta administracinės teisės pagrindu, todėl turi būti patikrinama administraciniame teisme. Šis dokumentas nėra surašytas baudžiamosios ar civilinės teisės reguliuojamame procese, tai nėra nei eksperto, nei specialisto išvada.

15Pareiškėjo nuomone, atsakovas priimdamas Išvadą nesilaikė Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) 53, 59 straipsniuose nustatytų procedūrų ir tokiu būdu neužtikrino objektyvaus visų aplinkybių išaiškinimo bei įvertinimo. Be to, atsakovas, nesilaikydamas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58, 59 straipsnių, nustatęs asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus, nepriėmė sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo. Iš skundžiamo sprendimo turinio pareiškėjui nėra aiškios jam nustatytos pareigos, nėra aiškūs atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindai, nėra aiški skundžiamo sprendimo vykdymo tvarka.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjas viešoji įstaiga Tauragės ligoninė atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 11 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti jo skundą, teisėtumą ir pagrįstumą.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vertindama administracinėje byloje skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, pabrėžia, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Nagrinėdamas ginčą teismas, be kita ko, turi patikrinti viešojo administravimo subjekto priimto akto pagrįstumą bei teisėtumą šiais aspektais: ar jis priimtas kompetentingo subjekto, ar buvo laikytasi pagrindinių procedūrų, ypač taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą.

21Nagrinėjamoje byloje skundžiamas aktas yra priimtas remiantis inter alia Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. TI-390 (toliau – ir Taisyklės), siekiant įvertinti A. K. 2011 m. liepos 10 d. VšĮ Tauragės ligoninėje teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Skundžiamame akte yra konstatuoti galimi padaryti pažeidimai ir prašoma pareiškėjo įvertinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir apie priimtus sprendimus iki 2013 m. sausio 4 d. informuoti atsakovą (b. l. 8-10).

22Iš pateikto pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su skundžiame akte konstatuotais pažeidimais teikiant pacientui A. K. 2011 m. liepos 10 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Mano, jog nepagrįstai teismas nurodė, kad byloje skundžiama atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gruodžio 4 d. neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvada negali būti administracinės bylos dalyku ir pabrėžia, jog skundžiamas aktas pareiškėjui ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims sukėlė atitinkamas teisines pasekmes, ja jie yra kaltinami pažeidus teisės aktus, dėl ko pacientą galėjo ištikti mirtis (b. l. 1-4, 27-19).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytus argumentus, pažymi, jog skundžiamo akto priėmimo metu sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kontrolę atliekančias institucijas, jų teises ir pareigas, kontrolės priemonių taikymo pagrindus ir tvarką nustatė Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (toliau – ir Sveikatos sistemos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (toliau – ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas). Sveikatos priežiūros įstatyme numatytos pagrindinės procedūros ir taisyklės, kurių turi būti laikomasi atliekant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos valstybinę kontrolę, taip pat numatyti šių procedūrų baigimo dokumentai.

24Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (2012 m. lapkričio 22 d. redakcija) 52 straipsnio 1 dalyje kaip viena iš įstaigų atliekančių teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę yra numatyta Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, kuriai pavesta atlikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) ir ekonominio efektyvumo valstybinę kontrolę (2 p.). Nurodyto įstatymo 58 straipsnis numato įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų teises: 1) įspėti įstaigą dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų bei nustatyti jų pašalinimo terminus; 2) įstatymų nustatyta tvarka skirti įstaigos vadovams ir darbuotojams administracines nuobaudas; 3) reikalauti, kad būtų patikrinta įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinė kvalifikacija; 4) sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą; 5) turėti kitas šiame ir kituose įstatymuose nustatytas teises. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog įstaigų veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos taiko įstaigoms kontrolės priemones ir sankcijas, atsižvelgdamos į pažeidimo, kurio pagrindu taikoma kontrolės priemonė, turinį. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalį įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų sprendimai dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo gali būti per trisdešimt dienų skundžiami įstatymo nustatyta tvarka. Apskundimas nesustabdo įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų, nurodytų šiame įstatyme, nutarimų vykdymo. Taigi iš nurodyto teisinio reguliavimo matyti, kad tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimas, ta apimtimi, kuria išreikšti viešojo administravimo institucijos valdingi patvarkymai, yra administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, t. y. jo teisėtumas ir pagrįstumas gali būti vertinamas administraciniame teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracines bylas Nr. A146-1195/2012, Nr. A502-2968/2011, Nr. A756-2036/2008).

25Papildomai pažymėtina, jog pagal Taisykles (2012 m. sausio 27 d. redakcija) vienas iš atsakovo vykdomų patikrinimų tikslų yra nustatyti, ar ūkio subjektai asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia pagal teisės aktų reikalavimus (2.2 p.). Neplaninius patikrinimus atsakovas gali atlikti turėdamas rašytinės informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų (Taisyklių 17.2 p.). Taisyklės išsamiai reglamentuoja neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką ir procedūras. Pagal Taisyklių 38 punktą atsakovo struktūrinio padalinio, inicijavusio atitinkamo ūkio subjekto veiklos kontrolę, vadovas per 5 darbo dienas nuo patikrinimo ataskaitos projekto pateikimo Taisyklių 36-37 punktuose nustatyta tvarka patvirtina patikrinimo ataskaitą ir raštu informuoja ūkio subjektą apie patikrinimų rezultatus, nurodydamas teisės aktų nustatytą terminą, per kurį turi būti pašalinti patikrinimo metu nustatyti trūkumai. Taisyklių 39 punktas numato atvejus, kai pasibaigus terminui, per kurį ūkio subjektas turi pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus ar patikrinimo metu nenustačius neatitikimų teisės aktų reikalavimams, ar po šių Taisyklių 40 punkto pagrindu numatyto Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto atstovo sprendimo projekto aptarimo, įforminami galutiniai patikrinimo rezultatai. Pagal Taisyklių 48 punktą ūkio subjektas, be kita ko, nesutinkantis su šių Taisyklių 39 punkte nurodytais sprendimais, turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos paduoti skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Taigi šiuo atveju Taisyklės expressis verbis numato, kokie spendimai gali būti skundžiami. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju byloje skundžiamas aktas yra priimtas Taisyklių 38 punkto pagrindu, o, kaip minėta, Taisyklės sprendimų, priimtų nurodyto punkto pagrindu, skundimo galimybės aiškiai nenumato.

26Teisėjų kolegija dėl nurodytų pareiškėjo argumentų pabrėžia, jog šiuo atveju neigiamas gydytojų veiksmų vertinimas, tam tikrų pažeidimų galimas konstatavimas pats savaime teisinių pasekmių sveikatos priežiūros įstaigai ar tretiesiems suinteresuotiems asmenims nesukėlė, o yra tik pagrindas priimti sprendimą dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo. Skundžiamas dokumentas rodo atsakovo poziciją dėl tikrinto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vertinimo ir gali turėti tik įrodomąją reikšmę, tačiau pats savaime teisių ar pareigų asmenims nesukelia (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį byloje 2007 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS8-467/2007).

27Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju pareiškėjas siekia inicijuoti administracinį ginčą dėl faktų, konstatuotų galimų pažeidimų, bet ne dėl teisės ar pareiškėjui nustatytų valinių patvarkymų. Šiuo atveju skundžiamu aktu pareiškėjo tik prašoma įvertinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir apie priimtus sprendimus informuoti atsakovą iki 2013 m. sausio 4 d. (b. l. 8-10). Byloje skundžiamu aktu nėra išsprendžiamas klausimas dėl teisių ar pareigų pareiškėjui, jame yra konstatuoti faktai be privalomo pobūdžio patvarkymų, kurie tiesiogiai nesukūrė pareiškėjui ar kitiems asmenims teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. Pabrėžtina, jog teismas, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, negalėtų apginti asmens teisių, nes skundo patenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, taigi pats procesas būtų beprasmis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracines bylas Nr. AS146-327/2011, Nr. AS438-135/2009, Nr. AS146-201/2009).

28Pažymėtina, kad padarius žalą gydytojui taikoma atsakomybė ir žala, padaryta pacientams gydytojo ar slaugos darbuotojo kaltais veiksmais, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 3 d.). Sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė už joje dirbančių gydytojų neteisėtais veiksmais, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams padarytą žalą yra deliktinė civilinė atsakomybė, įtvirtinta CK 6.283, 6.284 straipsniuose. Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 str.) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2011). Bylas dėl žalos, kylančios iš asmens sveikatos priežiūros santykių, atlyginimo, nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Pažymėtina, jog, jeigu VšĮ Tauragės ligoninei būtų pareikštas civilinis ieškinys dėl paciento mirties, VšĮ Tauragės ligoninės, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos, civilinės atsakomybės sąlygos būtų nustatinėjamos (įrodinėjamos) pagal civilinio proceso normas, o gydytojo baudžiamosios atsakomybės klausimas būtų sprendžiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) nustatyta tvarka (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-260/2013).

29Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad byloje skundžiamas aktas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti šiuo pagrindu, todėl pareiškėjo atskirasis skundas yra atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. sausio 4 d. gautas... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 11 d. nutartimi (b.... 7. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog administraciniams teismams... 8. Teismas pabrėžė, jog iš ginčijamos Išvados matyti, kad joje nurodyti... 9. Pažymėjo, jog pareiškėjas paduodamas skundą sumokėjo 100 litų žyminį... 10. III.... 11. Pareiškėjas viešoji įstaiga Tauragės ligoninė atskiruoju skundu (b. l.... 12. Atskirajame skunde nurodoma, jog materialinių teisinių prielaidų ginti... 13. Pažymi, jog administracinė procedūra pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų... 14. Nurodo, jog ginčijamoje Išvadoje pareiškėjas ir konkretūs gydytojai... 15. Pareiškėjo nuomone, atsakovas priimdamas Išvadą nesilaikė Lietuvos... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas viešoji įstaiga Tauragės ligoninė... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vertindama... 21. Nagrinėjamoje byloje skundžiamas aktas yra priimtas remiantis inter alia... 22. Iš pateikto pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytus argumentus, pažymi, jog... 24. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (2012 m. lapkričio 22 d. redakcija)... 25. Papildomai pažymėtina, jog pagal Taisykles (2012 m. sausio 27 d. redakcija)... 26. Teisėjų kolegija dėl nurodytų pareiškėjo argumentų pabrėžia, jog šiuo... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju pareiškėjas siekia inicijuoti... 28. Pažymėtina, kad padarius žalą gydytojui taikoma atsakomybė ir žala,... 29. Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 11 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....