Byla 2YT-677-840/2016
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant pareiškėjui V. K., suinteresuotam asmeniui R. P. ir suinteresuoto asmens Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Gediminui Brejeriui, nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Kaišiadorių rajono savivaldybės ir VĮ Turto banko atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kaišiadorių rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Turto bankui ir R. P. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Pareiškėjas V. K. kreipėsi į teismą (b.l. 4, 18) prašydamas nustatyti, kad jis – V. K. – įgijo nuosavybės teise įgyjamąja senatimi 1975 m. statytus ir pastatytus statinius: dirbtuves su priestatu (unikalus Nr. ( - )) ir šulinį (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu: ( - ), 1995 m. priklausiusius šiuo metu likviduotai Kaišiadorių rajono žemės ūkio bendrovei „Bubliai“.

5Pareiškėjas V. K. teismo posėdžio metu visiškai palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad šiuo metu jau likviduota Kaišiadorių rajono ŽŪB „Bubliai“ 1995 m., likviduojant bendrovę, šiuo metu jau mirusiai jo motinai E. K. už pajų atidavė dirbtuves, su visais priklausiniais, priestatu ir šuliniu, kuo nuo pat jų atidavimo, t.y. 1995 m., naudojosi ir iki šiol naudojasi kaip savo jis – pareiškėjas V. K.. Tik jis šiuos statinius prižiūri ir, esant reikalui, paremontuoja. Nei jo motina, nei kas kitas šiais statiniais nesinaudojo ir šiuo metu niekas kitas, išskyrus jį patį, nesinaudoja. Jis yra ūkininkas, todėl šie statiniai jam yra labai reikalingi. Tik dėl to, kad šie statiniai tuo metu jam buvo reikalingi, jo motina juos ir paėmė iš bendrovės. Po šiais statiniais esanti žemė – valstybės. Iki šiol nuosavybės teisės į šiuos statinius neįregistruotos ir iki šiol niekas į jį dėl šių statinių nesikreipė. VĮ Registrų centras yra atsisakęs registruoti šiuos statinius jo 2010 m. mirusios motinos E. K. vardu, kadangi jo turimo 1995-08-11 Kaišiadorių rajono ŽŪB „Bubliai“ turto perdavimo-priėmimo akto nepakanka. Kitų dokumentų, galinčių įrodyti jo motinos daiktines teises į šiuos statinius, jis neturi. Jo mirusios motinos palikimą priėmė jo sesuo – suinteresuotas asmuo – R. P., kuri į šiuos statinius niekada nepretendavo ir nepretenduoja.

6Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo R. P. su pareiškėjo V. K. pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Paklaustas, suinteresuotas asmuo atsakė, kad jai nieko nežinoma apie šių žemės ūkio bendrovės dirbtuvių ir šulinio perdavimą jos motinai ir/ ar broliui – pareiškėjui V. K.. Ji žino, kad visą šį laiką šiais statiniais naudojosi ir juose tvarkosi jos brolis. Ji į juos nepretenduoja, jai jų nereikia.

7Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas Gediminas Brejeris palaikė atsiliepime į pareiškimą išdėstytą poziciją (b.l. 47-47) – nagrinėjamas klausimas spręstinas teismo nuožiūra, nes jų institucija šios bylos baigtimi nesuinteresuota, nors po nurodytais statiniais esanti žemės ir yra valstybės.

8Suinteresuotų asmenų Kaišiadorių rajono savivaldybės ir VĮ Turto banko atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką suinteresuotiems asmenims tinkamai pranešta, gauti prašymai bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant (b.l. 70, 71-72, 51, 55-57).

9Apie šią civilinę bylą, jos nagrinėjimo vietą ir laiką taip pat pranešta viešai specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 76). Dėl suinteresuotumo šios bylos baigtimi ir įsitraukimo į procesą niekas nesikreipė.

10Suinteresuotas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo V. K. pareiškimą (b.l. 51) nurodė, jog pastatas (dirbtuvės) ir šulinys, esantys adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), neįtraukti į savivaldybės nekilnojamojo turto apskaitą, todėl neprieštarauja, kad pareiškėjo pareiškimas būtų patenkintas.

11Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjo V. K. pareiškimą (b.l. 55-57) nurodė, jog nagrinėjamas klausimas spręstinas teismo nuožiūra, atsižvelgiant į imperatyvias teisės aktų nuostatas – įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Iš byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti:

14- pareiškėjas V. K. yra ūkininkas (b.l. 13);

15- Nekilnojamojo turto registre nuosavybės ir/ar kitos daiktinės teisės į dirbtuves (unikalus Nr. ( - )) ir šulinį (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), neregistruotos (b.l. 7, 22-35, 42-43, 79). Šių statinių Kadastro ir registro dokumentų byla pradėta 2016-02-15 (b.l. 22);

16- pagal Kadastro ir registro dokumentų bylą statiniai, esantys adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )):

17- dirbtuvės (pagrindinis pastatas 306,19 kv. m bendro ploto, 1 aukšto, plane pažymėtas indeksu 1I1p, statybos pradžia ir pabaiga – 1975 m., baigtumas – 100 proc.; priestatas 153,56 kv. m bendro ploto, 1 aukšto, plane pažymėtas indeksu 1i1p, statybos pradžia ir pabaiga – 1975 m., baigtumas – 100 proc.);

18- šulinys (gelžbetoninis, 14 m gylio, statybos pradžia ir pabaiga – 1975 m., baigtumas – 100 proc.) (b.l. 22-35);

19- žemės sklypas statiniams, esantiems adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), Dovainonių kadastro vietovės projekte nesuformuotas, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta (b.l. 19);

20- Kaišiadorių r. Rumšiškių apyl. ŽŪB „Būbliai“ Likvidacinė komisija 1995-08-11 perdavė E. K. 9819,40 Lt vertės dirbtuves, o ši jas priėmė (b.l. 6; turto perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas E. K. ir Likvidacinės komisijos narių bei patvirtintas Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ apvaliu antspaudu);

21- pareiškėjo V. K. motina E. K., gim. ( - ), mirė ( - )(b.l. 14). Jos palikimą priėmė dukra – suinteresuotas asmuo – R. P. (b.l. 21);

22- VĮ Registrų centro Kauno filialas 2016-03-09 sprendimu Nr. KAKT-1063/2016 nepatenkino R. P. prašymo įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – dirbtuves (unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), – kadangi pateikti dokumentai (Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ 1995-08-11 turto perdavimo-priėmimo aktas) nėra pakankamas teisinis pagrindas. Vadovaujantis Žemės ūkio bendrovių įstatymo 31 str. 5 d., pateiktinas ir žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos protokolinis sprendimas dėl turto perdavimo žemės ūkio bendrovės nariui/ pajininkui (b.l. 20);

23- Kaišiadorių r. sav. administracija nurodė, kad Kaišiadorių r. sav. administracijos Rumšiškių sen. saugomos 1991-2002 m. namų ūkio knygos. Pagal Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-03-17 įsakymą Nr. 20/24 „Dėl namų ūkių knygų seniūnijose“ namų ūkio knygos buvo pildomos pagal 1998-10-01 būklę. Nuo 2002 m. namų ūkio knygos nebebuvo pildomos. Įrašai apie turtą, gautą už pajus, ūkinėse knygose nebuvo daromi (b.l. 81);

24- pagal Kaišiadorių r. sav. administracijos Rumšiškių sen. 2016-03-16 pažymą dirbtuves, esančias ( - ), pagal Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen. 1998-2002 m. ūkinės knygos Nr. 38 ūkio Nr. 1216 įrašus valdė ir tebevaldo pareiškėjas V. K. (b.l. 9, 82-83);

25- Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen. 1998-2002 m. ir 1991-1995 m. ūkinėse knygose E. K. namų ūkio įrašuose dirbtuvės nenurodytos (b.l. 84-87). Dirbtuvės nenurodytos ir Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen. 1991-1995 m. ūkinėje knygoje pareiškėjo V. K. namų ūkio įrašuose (b.l. 88-89);

26- pareiškėjas V. K. pateikė teismui žemės sklypo, esančio ( - ), kuriame yra dirbtuvės su šuliniu, planą, parengtą jo vardu dar 1995-08-15 (b.l. 8);

27- Kauno apskrities archyvas informavo teismą, kad Kauno apskrities archyvui Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ dokumentai nebuvo perduoti. Pagal Dokumentų ir archyvų įstatymą jie turėjo būti perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo likviduojamos žemės ūkio bendrovės buveinė iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (b.l. 77, 94);

28- VĮ Registrų centro Kauno filialas informavo teismą, jog pagal 2006-04-03 dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą Nr. V6-45 Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ archyviniai dokumentai perduoti saugoti Kaišiadorių r. sav. administracijai (b.l. 91);

29- Kaišiadorių r. sav. administracija nurodė, kad savivaldybės archyvui perduoti tik Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ 1993-1995 m. darbuotojų darbo užmokesčio dokumentai, kur duomenys apie pajus nenurodomi. Kiti žemės ūkio bendrovės dokumentai Kaišiadorių r. sav. archyvui nebuvo perduoti (b.l. 60, 81, 104);

30- Kauno apskrities archyvas informavo teismą, kad saugomuose dokumentų fonduose žinių apie Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ pajininkus 1994-1995 m. ir Likvidacinės komisijos veiklą nėra, tačiau Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės tarybinio ūkio dokumentų fonde rastas 1992-06-01 turto ŽŪB „Bubliai“ perdavimo-priėmimo aktas. Be to, Kaišiadorių r. Rumšiškių agrarinės reformos tarnybos dokumentų fonde rasti 1992 m. Dovainonių paukštininkystės valstybinio ūkio Bublių gamybinio-technologinio komplekto turto privatizavimo duomenys ir pažyma apie E. K. tenkančią žemės ūkio įmonės išmoką (b.l. 94);

31- Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės valstybinis ūkis 1992-06-01 ŽŪB „Bubliai“ perdavė šį nekilnojamąjį turtą: dirbtuves (1 vnt.), karvidę (1 vnt.), tvartą (1 vnt.), veršidę (1 vnt.), techninį pastatą (1 vnt.), garažą ir katilinę (1 vnt.), siloso tranšėją (1 vnt.), artezinį gręžinį (1 vnt.) ir rezervuarą (1 vnt.), įvairios žemės ūkio technikos, įvairių įrankių ir kt. (turto perdavimo-priėmimo aktas, b.l. 95-98);

32- Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės valstybinis ūkis privatizuotas, panaudojant žemės ūkio įmonės išmokas, pasirašant pajus. Įsteigta žemės ūkio įmonė „Bubliai“, j.a.k. 5887478. Savininkų (pajininkų) skaičius – 95 (b.l. 99);

33- Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“, j.a.k. 158874788. Juridinių asmenų registre įregistruota 1992-09-29, o išregistruota 2006-05-05 (b.l. 8);

34- pagal Kaišiadorių r. Rumšiškių agrarinės reformos tarnybos pažymą E. K., gim. 1924 m., dirbusios Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės valstybiniame ūkyje stažas žemės ūkio įmonėje – 13 m., jai tenkanti žemės ūkio įmonės išmoka – 33488,00 Rub. Kitoje pažymos pusėje nurodyta – „Bublių komplektas 33488,00 Rub.“ Šį įrašą pasirašė Bublių komplekto steigimo vadovas (b.l. 100);

35- Kaišiadorių r. sav. administracija nurodė, kad savivaldybės archyvui perduotuose Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ 1993-1995 m. darbuotojų darbo užmokesčio dokumentuose yra duomenų apie E. K. darbą žemės ūkio įmonėje 1993 m. (b.l. 104).

36Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti ir aiškinti įstatymus. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 str. ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

37Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-07 nutartis Nr. 3K-3-257/2010, 2010-01-22 nutartis Nr. 3K-3-13/2010, 2009-11-02 nutartis Nr. 3K-3-464/2009).

38Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai.

39Pažymėtina, kad pareiškėjas V. K. nurodo, jog statinius, esančius adresu: ( - ), jis valdo kaip savo nuo 1995 m., tuo metu galiojo 1964 m. Lietuvos Respublikos CK, kuriame nebuvo nuostatų apie nuosavybės teisės įgijimą įgyjamąją senatimi, tačiau tokių nuostatų nebuvimas nereiškia, kad daikto valdymas, prasidėjęs iki 2000 m. Lietuvos Respublikos CK, nesukelia teisinių pasekmių. Tokių pasekmių atsiradimą lemia Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 str., kuriame nurodyta, kad Lietuvos Respublikos CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ III skirsnio „Įgyjamoji senatis“ nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki 2000 m. Lietuvos Respublikos CK įsigaliojimo 2003-07-01 ir tęsiasi jam įsigaliojus.

40Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo būdas (Lietuvos Respublikos CK 4.47 str. 1 d. 11 p.). Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimas įgyjamąja senatimi konstatuojamas tik esant šių sąlygų visetui:

411) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą, t.y. sąžiningai įgijęs (užvaldęs) daiktą, valdo jį kaip nuosavą, nemanydamas, kad daikto savininkas yra kažkas kitas (Lietuvos Respublikos CK 4.22 str., 4.68 str.). Daikto valdymas kitu pagrindu, pvz., pagal nuomos sutartį, neatitinka nurodytos įstatymo sąlygos;

422) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo. Tai reiškia, kad užvaldydamas daiktą asmuo turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, ir per visą daikto valdymo laiką asmuo neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str., 4.70 str.);

433) asmuo valdo daiktą teisėtai (Lietuvos Respublikos CK 4.23 str., 4.68 str.). Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas;

444) daikto atviro valdymo sąlyga (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str.). Ši sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas;

455) nepertraukiamas daikto valdymas ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str., 4.71 str.). Asmuo, kuris sąžiningai įgijo (užvaldė) daiktą, bet nėra jo savininkas, yra netitulinis daikto valdytojas, jo teisės neginamos, jas užginčijus daikto savininkui ar kitiems asmenims, turintiems daikto valdymo teisę pagal įstatymus ar sutartį. Dėl to daikto valdymo terminas nutrūksta pareiškus teisėtą reikalavimą (ieškinį) dėl daikto grąžinimo ar daiktą valdančiam asmeniui pačiam pripažinus kito asmens teisę į jį.

46Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus, todėl asmuo negali tokį daiktą teisėtai valdyti kaip savą.

47Atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, pradėtas formuoti privačios nuosavybės teise grindžiamas šalies ūkis ir viešoji nuosavybė įstatymų nustatyta tvarka buvo perleidžiama privatiems subjektams. Viešosios nuosavybės perleidimas į privačią nuosavybę vykdytas 1991 m. Butų privatizavimo įstatymo ir 1991 m. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka. Tokiu atveju valstybei nuosavybės teise priklausančio turto negalima įgyti privačios nuosavybės teise kitaip, nei specialiuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, todėl įgyjamosios senaties institutas nėra pagrindas viešajai nuosavybei pertvarkyti į privačiąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-08 nutartis Nr. 3K-3-41/2011).

48Pagal nagrinėjamu metu galiojusius 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 1172 str. ir Žemės ūkio bendrovių įstatymą žemės ūkio bendrovių nuosavybė buvo privati, įgyta privatizuojant valstybei priklausiusių ir patikėjimo teisė valdytų kolūkių, tarybinių ir valstybinių ūkių nuosavybę.

49Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju:

50- pareiškėjo V. K. nurodyti statiniai: dirbtuvės ir šulinys, esantys adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )) nėra nei valstybės, nei savivaldybės nuosavybė. Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ buvo įsteigta privatizavus Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės valstybinį ūkį – jo turtą, – taip viešąją nuosavybę paverčiant privačia, ką patvirtina Kauno apskrities archyvo saugomuose dokumentų fonduose rasti 1992 m. Dovainonių paukštininkystės valstybinio ūkio Bublių gamybinio-technologinio komplekto turto privatizavimo duomenys, Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės tarybinio ūkio 1992-06-01 turto ŽŪB „Bubliai“ perdavimo-priėmimo aktas ir pažyma apie E. K. atitekusią žemės ūkio įmonės išmoką, panaudotą steigiant ŽŪB „Bubliai“ (b.l. 95-100);

51- pareiškėjo V. K. motina E. K. buvo Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“ pajininkė ir iki 1994 m. dirbo šioje žemės ūkio bendrovėje (b.l. 95-100, 104);

52- pareiškėjo V. K. nurodyti statiniai: dirbtuvės ir šulinys, esantys adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), Kaišiadorių r. ŽŪB „Būbliai“ 1995-08-11 turto perdavimo-priėmimo aktu (b.l. 6) buvo perduoti E. K.. Nors turto-perdavimo akte nurodytos tik dirbtuvės, atsižvelgus į šių statinių statybos pradžią ir pabaigą, baigtumą, statinių dislokaciją, paskirtį ir naudojimą (b.l. 22-35), darytina išvada, jog šulinys iš esmės yra dirbtuvėms tarnaujantis daiktas, dėl ko šie daiktai neišskirtini. Net Nekilnojamojo turto registre šiems statiniams suteiktas vienas registracijos numeris registre;

53- labiau tikėtina, kad Kaišiadorių r. ŽŪB „Būbliai“ Likvidacinė komisija dirbtuves ir šulinį pareiškėjo V. K. motinai E. K. perdavė nuosavybėn – taip natūra atidavė jai priklausantį likviduojamos žemės ūkio bendrovės turimą pajų pagal Žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatas;

54- nors teismui nepavyko rasti Kaišiadorių r. ŽŪB „Būbliai“ Likvidacinės komisijos sprendimo dėl šių statinių perdavimo E. K. nuosavybėn už pajų ir nors nuosavybės teisės į dirbtuves ir šulinį taip ir nebuvo registruotos Nekilnojamojo turto registre, tai nepaneigia šių statinių nuosavybės E. K.. Tuo metu galiojęs 1964 m. Lietuvos Respublikos CK nereglamentavo žemės ūkio bendrovių turto perdavimo tvarkos, tam buvo specialios Žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatos, kurios nereikalavo privalomos žemės ūkio bendrovės nekilnojamojo turto perdavimo notarinės formos ir privaloma tokio turto perdavimo sandorio registracijos viešame registre;

55- pareiškėjo V. K. motina E. K. iš karto – galimai 1995-08-11 –perdavė/ perleido/ atidavė/ padovanojo nurodytus statinius: dirbtuves ir šulinį, esančius adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), pareiškėjui. E. K. niekada jais nesinaudojo, o pareiškėjas V. K. iki šiol jais naudojasi kaip savo (b.l. 9, 81-89, 108), tačiau jis nėra savininkas, kadangi taip ir nebuvo sudaryta pagal tuo metu galiojusį 1964 m. Lietuvos Respublikos CK privalomos notarinės formos nekilnojamojo turto dovanojimo sandoris. Įstatyme numatytos sandorio formos nesilaikymas daro sandorį negaliojančiu. Be to, nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis buvo laikoma sudaryta tik nuo jos įregistravimo viešajame registre momento (40-47 str., 255-2551 str., 280-282 str.).

56Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjo V. K. pareiškimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, nes pareiškėjas V. K. sąžiningai įgijo ir sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai valdė kaip savus valstybei ar savivaldybei nepriklausančius ir kito asmens vardu Nekilnojamojo turto registre neregistruotus statinius: dirbtuves ir šulinį, esančius adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - )), daugiau kaip dešimt metų ir per visą valdymo laikotarpį niekas kitas neįgyvendino savo teisių į šiuos statinius ir nepareiškė pretenzijų į juos.

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 533 str., teismas

Nutarė

58V. K. pareiškimą tenkinti.

59Nustatyti V. K. (a.k. ( - ) nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į 1975 m. statytus ir pastatytus statinius: dirbtuves (unikalus Nr. ( - )) ir šulinį (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu: ( - ).

60Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Pareiškėjas V. K. kreipėsi į teismą (b.l. 4, 18) prašydamas nustatyti,... 5. Pareiškėjas V. K. teismo posėdžio metu visiškai palaikė pareiškimą ir... 6. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo R. P. su pareiškėjo V. K.... 7. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Suinteresuotų asmenų Kaišiadorių rajono savivaldybės ir VĮ Turto banko... 9. Apie šią civilinę bylą, jos nagrinėjimo vietą ir laiką taip pat... 10. Suinteresuotas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybė atsiliepime į... 11. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjo V. K.... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Iš byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių... 14. - pareiškėjas V. K. yra ūkininkas (b.l. 13);... 15. - Nekilnojamojo turto registre nuosavybės ir/ar kitos daiktinės teisės į... 16. - pagal Kadastro ir registro dokumentų bylą statiniai, esantys adresu: ( - )... 17. - dirbtuvės (pagrindinis pastatas 306,19 kv. m bendro ploto, 1 aukšto, plane... 18. - šulinys (gelžbetoninis, 14 m gylio, statybos pradžia ir pabaiga – 1975... 19. - žemės sklypas statiniams, esantiems adresu: ( - ) (Nekilnojamojo turto... 20. - Kaišiadorių r. Rumšiškių apyl. ŽŪB „Būbliai“ Likvidacinė... 21. - pareiškėjo V. K. motina E. K., gim. ( - ), mirė ( - )(b.l. 14). Jos... 22. - VĮ Registrų centro Kauno filialas 2016-03-09 sprendimu Nr. KAKT-1063/2016... 23. - Kaišiadorių r. sav. administracija nurodė, kad Kaišiadorių r. sav.... 24. - pagal Kaišiadorių r. sav. administracijos Rumšiškių sen. 2016-03-16... 25. - Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių sen. 1998-2002 m. ir 1991-1995 m.... 26. - pareiškėjas V. K. pateikė teismui žemės sklypo, esančio ( - ), kuriame... 27. - Kauno apskrities archyvas informavo teismą, kad Kauno apskrities archyvui... 28. - VĮ Registrų centro Kauno filialas informavo teismą, jog pagal 2006-04-03... 29. - Kaišiadorių r. sav. administracija nurodė, kad savivaldybės archyvui... 30. - Kauno apskrities archyvas informavo teismą, kad saugomuose dokumentų... 31. - Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės valstybinis ūkis 1992-06-01... 32. - Kaišiadorių r. Dovainonių paukštininkystės valstybinis ūkis... 33. - Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“, j.a.k. 158874788. Juridinių asmenų... 34. - pagal Kaišiadorių r. Rumšiškių agrarinės reformos tarnybos pažymą E.... 35. - Kaišiadorių r. sav. administracija nurodė, kad savivaldybės archyvui... 36. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 37. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 38. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 39. Pažymėtina, kad pareiškėjas V. K. nurodo, jog statinius, esančius adresu:... 40. Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo... 41. 1) asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savą, t.y. sąžiningai... 42. 2) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo. Tai reiškia,... 43. 3) asmuo valdo daiktą teisėtai (Lietuvos Respublikos CK 4.23 str., 4.68... 44. 4) daikto atviro valdymo sąlyga (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str.). Ši... 45. 5) nepertraukiamas daikto valdymas ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos... 46. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja... 47. Atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, pradėtas formuoti privačios... 48. Pagal nagrinėjamu metu galiojusius 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 1172 str.... 49. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas... 50. - pareiškėjo V. K. nurodyti statiniai: dirbtuvės ir šulinys, esantys... 51. - pareiškėjo V. K. motina E. K. buvo Kaišiadorių r. ŽŪB „Bubliai“... 52. - pareiškėjo V. K. nurodyti statiniai: dirbtuvės ir šulinys, esantys... 53. - labiau tikėtina, kad Kaišiadorių r. ŽŪB „Būbliai“ Likvidacinė... 54. - nors teismui nepavyko rasti Kaišiadorių r. ŽŪB „Būbliai“... 55. - pareiškėjo V. K. motina E. K. iš karto – galimai 1995-08-11 –perdavė/... 56. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjo V.... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 533 str.,... 58. V. K. pareiškimą tenkinti.... 59. Nustatyti V. K. (a.k. ( - ) nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją... 60. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui,...