Byla I-6162-815/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas A. M. (toliau – ir pareiškėjas) su 2015 m. sausio 5 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 3 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1– 4).

52. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, jo laisvė apribota nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. ir skundo padavimo dieną (2015 m. sausio 5 d.) dar yra laikomas Lukiškių TI-K. Nors pagal Lukiškių TI-K vidaus tvarkos taisyklių 104 punktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas klimato sąlygoms, kubinei oro talpai, reikiamam vietos plotui, pagal HN 76:1999 vienam asmeniui, laikomam kameroje turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 gyvenamojo ploto, tačiau Lukiškių TI-K yra perpildytas, minėtos higienos normos nesilaikoma, pažeidžiamos suimtųjų teisės.

72.2. Pareiškėjas nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. iki 2015 m. sausio 5 d. laikytas kamerose Nr. 342, Nr. 174, Nr. 303 Nr. 296, Nr. 314, Nr. 265, Nr. 316, visą laiką laikytas kameroje Nr. 268 su dar 3 asmenimis. Kameros plotas – apie 8 m2, o būnant keturiese leistina minimali ploto norma asmeniui buvo mažesnė kelis kartus, todėl pareiškėjas tokioje situacijoje patyrė gilius dvasinius sukrėtimus, neigiamus išgyvenimus, pasireiškusius baime, nerimu, emocine depresija, stresu, pažeminimu, kitus nepatogumus, t. y. visi šie veiksniai darė pareiškėjo dvasinei pusiausvyrai neigiamą įtaką; dėl to sutriko miegas, o kameroje tarp suimtųjų kyla konfliktai dėl buities sąlygų, retsykiais yra ir fizinio kontakto. Kalinimo sąlygos yra nepriimtinos ir prilygintinos nežmoniškoms kalinimo sąlygoms, žeminimui. Be to, kameroje yra tik 2 kėdės, dėl to pareiškėjas negali tinkamai ruošis teismo posėdžiams

8Nurodyti pažeidimai susiję su prigimtinių žmogaus teisių, užtikrinančių jo fizinį ir dvasinį vientisumą, pažeidimu, kuris nėra trumpalaikis, o nuolatinis, besitęsiantis jau 1 m. ir 4 mėnesius.

92.3. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, jos 5 straipsniu, Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, jos 1 straipsniu, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, jo 2, 7, 14 straipsniais, Konstitucijos 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.138 straipsniu, nurodo, kad nustatant neturtinės žalos faktą teisinės reikšmės turi ne tik viešojo administravimo subjekto veiksmų neteisėtumas, bet ir asmens patirtų neigiamų išgyvenimų intensyvumas, kad rūpesčiai, ginant savo teises, yra neišvengiama objektyvi būsena, pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra ne tik tada, kai tokie rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių pažeidimų, emocinės depresijos, asmens garbės, orumo pažeidimo faktas. Neturtinė žala atlyginama, pažeidus vertybes, kurių įkainoti neįmanoma, ir pasireiškia turtinio pobūdžio praradimais, kurie negali būti tiksliai apskaičiuojami piniginiu ekvivalentu. Teismas turi vadovautis, be kita ko, teisingo žalos atlyginimo ir visiško žalos atlyginimo principais.

102.4. Materiali kompensacija už moralinę žalą turi būti skiriama, vadovaujantis visiško, adekvataus žalos atlyginimo principu. Pažymėtina, kad moralinės žalos atlyginimas pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atlyginti patirtas dvasines skriaudas. Teismo pareiga yra, be kita ko, parinkti tokią kompensaciją, satisfakciją, kuri kuo teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą. Remiantis teismų praktika, būtina atsižvelgti į tai, jog civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė: taikant civilinę atsakomybę, siekiama ne nubausti žalą padariusį subjektą, o kompensuoti dėl neteisėtų veiksmų atsiradusius negatyvius padarinius. Piniginė kompensacija už neturtinę žalą negali nukentėjusiojo asmens grąžinti į pradinę padėtį, buvusią iki pažeidimo padarymo, tokia kompensacija siekiama tik kuo labiau sušvelninti neigiamus padarinius.

11II

12Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 10–17) .

131. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. 2010 m. gegužės 11 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakyme Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124) buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

142. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopijomis, 2013 m. rugsėjo 6 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d., 2013 m. spalio 15 d., 2013 m. lapkričio 7 d., 2013 m. lapkričio 20 d., 2013 m. gruodžio 11 d. – 2013 m. gruodžio 13 d., 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. vasario 3 d., 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 20 d., 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 6 d., 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 18 d., 2014 m. kovo 28 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 10 d., 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 9 d., 2014 m. liepos 4 d. – 2014 m. liepos 8 d., 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 5 d., 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 8 d., 2014 m. rugpjūčio 12 d., 2014 m. rugpjūčio 14 d., 2014 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d., 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. spalio 7 d., 2014 m. spalio 28 d. – 2014 m. lapkričio 4 d., 2014 m. lapkričio 10 d., 2014 m. lapkričio 12 d. – 2014 m. lapkričio 14 d., 2014 m. lapkričio 17 d. – 2014 m. lapkričio 18 d., 2014 m. gruodžio 2 d., 2014 m. gruodžio 9 d. – 2014 m. gruodžio 10 d., 2014 m. gruodžio 18 d. – 2014 m. gruodžio 30 d. vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus. 2013 m. spalio 3 d. – 2013 m. spalio 15 d., 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. vasario 25 d. – 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 26 d. – 2014 m. kovo 28 d., 2014 m. spalio 14 d. – 2014 m. spalio 28 d. pareiškėjo nebuvo Lukiškių TI-K.

153. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

164. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (šiuo metu jie yra 87), ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

175. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

18Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

194. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

205. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekiant palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Lukiškių TI-K sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Dezinfa“, kuri taip pat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.`

216. Dėl kamerų remonto

22Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

237. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

24Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, ne žemesne kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

258. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

26Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai pritaikyti vėdinimui, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

279. Pareiškėjo skundžiamu buvimo laikotarpiu Lukiškių TI-K tam tikrais laikotarpiais vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus, taip pat tam tikrais laikotarpiais pareiškėjo nebuvo įstaigoje. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Pažymėtina, kad pareiškėjo buvimo laikotarpis Lukiškių TI-K yra pakankamai neilgas. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai tiesiogiai darė įtaką besiskundžiančiajam asmeniui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigimai išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

2810. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

29Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

30I

31Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

321. Pareiškėjas A. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 10–17), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 18–21)):

33– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2013 m. rugsėjo 6 d. buvo uždarytas į kamerą Nr. 106 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 2 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 104 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

34– 2013 m. rugsėjo 7 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d. kameroje Nr. 104 buvo 1 asmuo;

35– – 2013 m. rugsėjo 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 342 (plotas – 8,10 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

36– 2013 m. rugsėjo 10 d. – 2013 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 342 buvo 3 asmenys;

37– 2013 m. rugsėjo 12 d. – 2013 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 342 buvo 4 asmenys;

38– 2013 m. rugsėjo 16 d. – 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 342 buvo 3 asmenys;

39– 2013 m. rugsėjo 24 d. – 2013 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 342 buvo 4 asmenys;

40– 2013 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 342 buvo 3 asmenys;

41– 2013 m. rugsėjo 27 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 342 buvo 4 asmenys;

42– 2013 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 342 buvo 3 asmenys;

43– 2013 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 342 buvo 4 asmenys;

44– 2013 m. spalio 3 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

45– 2013 m. spalio 15 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo uždarytas į kamerą Nr. 125 (plotas – 6,48 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

46– 2013 m. spalio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas – 7,70 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

47– 2013 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;

48– 2013 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

49– 2013 m. spalio 19 d. – 2013 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;

50– 2013 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

51– 2013 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;

52– 2013 m. spalio 23 d. – 2013 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

53– 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;

54– 2013 m. spalio 29 d. – 2013 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

55– 2013 m. spalio 31 d. – 2013 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;

56– 2013 m. lapkričio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 174 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

57– 2013 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

58– 2013 m. lapkričio 6 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

59– 2013 m. lapkričio 7 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;

60– 2013 m. lapkričio 8 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

61– 2013 m. lapkričio 9 d. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

62– 2013 m. lapkričio 15 d. – 2013 m. lapkričio 19 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

63– 2013 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;

64– 2013 m. lapkričio 21 d. – 2013 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

65– 2013 m. gruodžio 4 d. – 2013 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

66– 2013 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

67– 2013 m. gruodžio 7 d. – 2013 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

68– 2013 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

69– 2013 m. gruodžio 11 d. – 2013 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;

70– 2013 m. gruodžio 14 d. – 2013 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

71– 2013 m. gruodžio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

72– 2014 m. sausio 6 d. išvyko į Kauno areštinę;

73– 2014 m. sausio 7 d. atvykęs iš Kauno areštinės buvo uždarytas į kamerą Nr. 204 (plotas – 6,90 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

74– 2014 m. sausio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 174 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

75– 2014 m. sausio 9 d. – 2014 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

76– 2014 m. sausio 13 d. – 2014 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

77– 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;

78– 2014 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

79– 2014 m. vasario 5 d. – 2014 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

80– 2014 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

81– 2014 m. vasario 12 d. – 2014 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;

82– 2014 m. vasario 16 d. – 2014 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

83– 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;

84– 2014 m. vasario 21 d. – 2014 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;

85– 2014 m. vasario 22 d. išvyko į Kauno areštinę;

86– 2014 m. vasario 28 d. atvykęs iš Kauno areštinės buvo uždarytas į kamerą Nr. 113 (plotas – 6,43 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

87– 2014 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 113 buvo 4 asmenys;

88– 2014 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 113 buvo 2 asmenys;

89– 2014 m. kovo 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 307 (plotas – 8,22 m2), kameroje buvo 3 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 111 (plotas – 7,45 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

90– 2014 m. kovo 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 146 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

91– 2014 m. kovo 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 384 (plotas – 7,35 m2), kameroje buvo 2 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 107 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

92– 2014 m. kovo 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas – 8,02 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

93– 2014 m. kovo 7 d. – 2014 m. kovo 9 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

94– 2014 m. kovo 10 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

95– 2014 m. kovo 11 d. – 2014 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

96– 2014 m. kovo 13 d. – 2014 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

97– 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 18 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;

98– 2014 m. kovo 19 d. – 2014 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

99– 2014 m. kovo 21 d. – 2014 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

100– 2014 m. kovo 26 d. išvyko į Kauno areštinę;

101– 2014 m. kovo 28 d. atvykęs iš Kauno areštinės buvo uždarytas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

102– 2014 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 121 buvo 4 asmenys;

103– 2014 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 121 buvo 3 asmenys;

104– 2014 m. kovo 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 327 (plotas – 7,65 m2), kameroje buvo 3 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

105– 2014 m. balandžio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 296 (plotas – 8,03 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

106– 2014 m. balandžio 2 d. – 2014 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

107– 2014 m. balandžio 5 d. – 2014 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

108– 2014 m. balandžio 9 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

109– 2014 m. balandžio 10 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

110– 2014 m. balandžio 11 d. – 2014 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

111– 2014 m. gegužės 8 d. – 2014 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

112– 2014 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

113– 2014 m. gegužės 17 d. – 2014 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

114– 2014 m. gegužės 20 d. – 2014 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

115– 2014 m. gegužės 30 d. perkeltas Nr. 314 (plotas – 7,58 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

116– 2014 m. gegužės 31 d. – 2014 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

117– 2014 m. birželio 7 d. – 2014 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

118– 2014 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

119– 2014 m. birželio 10 d. – 2014 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

120– 2014 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

121– 2014 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

122– 2014 m. birželio 14 d. – 2014 m. liepos 2 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

123– 2014 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

124– 2014 m. liepos 4 d. – 2014 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

125– 2014 m. liepos 9 d. – 2014 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

126– 2014 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

127– 2014 m. liepos 12 d. – 2014 m. liepos 22 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

128– 2014 m. liepos 23 d. – 2014 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

129– 2014 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

130– 2014 m. liepos 29 d. – 2014 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

131– 2014 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

132– 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 5 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

133– 2014 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

134– 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

135– 2014 m. rugpjūčio 9 d. – 2014 m. rugpjūčio 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

136– 2014 m. rugpjūčio 12 d. – 2014 m. rugpjūčio 14 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

137– 2014 m. rugpjūčio 15 d. – 2014 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

138– 2014 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

139– 2014 m. rugpjūčio 27 d. – 2014 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

140– 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

141– 2014 m. rugsėjo 10 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;

142– 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;

143– 2014 m. rugsėjo 16 d. – 2014 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

144– 2014 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 314 buvo 1 asmuo;

145– 2014 m. spalio 8 d. – 2014 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;

146– 2014 m. spalio 14 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

147– 2014 m. spalio 28 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į kamerą Nr. 105 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

148– 2014 m. spalio 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 222 (plotas – 6,93 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

149– 2014 m. spalio 30 d. – 2014 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 222 buvo 1 asmuo;

150– 2014 m. lapkričio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 265 (plotas – 7,87 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

151– 2014 m. lapkričio 6 d. – 2014 m. lapkričio 9 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

152– 2014 m. lapkričio 10 d. kameroje Nr. 265 buvo 2 asmenys;

153– 2014 m. lapkričio 11 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

154– 2014 m. lapkričio 12 d. – 2014 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 265 buvo 2 asmenys;

155– 2014 m. lapkričio 15 d. – 2014 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

156– 2014 m. lapkričio 17 d. – 2014 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 265 buvo 2 asmenys;

157– 2014 m. lapkričio 19 d. – 2014 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

158– 2014 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;

159– 2014 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

160– 2014 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;

161– 2014 m. lapkričio 29 d. – 2014 m. gruodžio 1 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

162– 2014 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 265 buvo 2 asmenys;

163– 2014 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;

164– 2014 m. gruodžio 4 d. – 2014 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

165– 2014 m. gruodžio 6 d. – 2014 m. gruodžio 8 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;

166– 2014 m. gruodžio 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 316 (plotas – 7,18 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

167– 2014 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 316 buvo 2 asmenys;

168– 2014 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 316 buvo 3 asmenys;

169– 2014 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 316 buvo 4 asmenys;

170– 2014 m. gruodžio 13 d. – 2014 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 316 buvo 3 asmenys;

171– 2014 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 316 buvo 2 asmenys;

172– 2014 m. gruodžio 19 d. – 2014 m. gruodžio 22 d. kameroje Nr. 316 buvo 1 asmuo;

173– 2014 m. gruodžio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 265 (plotas – 7,87 m2), kameroje buvo 2 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 268 (plotas – 7,30 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

174– 2014 m. gruodžio 24 d. – 2014 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 268 buvo 2 asmenys;

175– 2014 m. gruodžio 31 d. kameroje Nr. 268 buvo 3 asmenys;

176– 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 268 buvo 4 asmenys.

1772. 2013 m. rugsėjo 6 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d., 2013 m. spalio 15 d., 2013 m. lapkričio 7 d., 2013 m. lapkričio 20 d., 2013 m. gruodžio 11 d. – 2013 m. gruodžio 13 d., 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. vasario 3 d., 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 20 d., 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 6 d., 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 18 d., 2014 m. kovo 28 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 10 d., 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 9 d., 2014 m. liepos 4 d. – 2014 m. liepos 8 d., 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 5 d., 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 8 d., 2014 m. rugpjūčio 12 d., 2014 m. rugpjūčio 14 d., 2014 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d., 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. spalio 7 d., 2014 m. spalio 28 d. – 2014 m. lapkričio 4 d., 2014 m. lapkričio 10 d., 2014 m. lapkričio 12 d. – 2014 m. lapkričio 14 d., 2014 m. lapkričio 17 d. – 2014 m. lapkričio 18 d., 2014 m. gruodžio 2 d., 2014 m. gruodžio 9 d. – 2014 m. gruodžio 10 d., 2014 m. gruodžio 18 d. – 2014 m. gruodžio 30 d. vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; 2013 m. spalio 3 d. – 2013 m. spalio 15 d., 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. vasario 25 d. – 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 26 d. – 2014 m. kovo 28 d., 2014 m. spalio 14 d. – 2014 m. spalio 28 d. pareiškėjo nebuvo Lukiškių TI-K (atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 10–17), pareiškėjo asmens įskaitos kortelių kopijos (b. l. 18–21).

1783. Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodyta:

1793.1. 2014 m. vasario 5 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-71: atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kamerose Nr. 107, Nr. 111, Nr. 125 atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimą; kamerose Nr. 107, Nr. 111, Nr. 125 praustuvės buvo švarios, atitiko HN 76:2010 54 punkto reikalavimą; kamerose Nr. 111, Nr. 125 unitazai buvo vizualiai nešvarūs, tai neatitiko HN 76:2010 54 punkto reikalavimo; kamerose Nr. 107, Nr. 111, Nr. 125 patikrinimo metu valymui skirto inventoriaus nebuvo, nes šių gyvenamųjų patalpų švaros ir tvarkos palaikymu rūpinasi Lukiškių TI-K dirbantys ir už tai atsakingi asmenys; patalpų valymas Lukiškių TI-K organizuojamas pagal 2013 m. rugsėjo 6 d. direktoriaus įsakyme Nr. 1-136 „Dėl suimtųjų (nuteistųjų) gyvenamųjų patalpų tvarkymo ir jose esančio turto naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką; kamerose Nr. 107, Nr. 111, Nr. 125 lubų paviršiaus pažeidimų, keliančių pavoju sveikatai, nenustatyta (b. l. 25–27).

1803.2. 2014 m. vasario 17 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-125: 2014 m. vasario 14 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 113 yra langai, patalpa vėdinamos natūraliai per langus, langai apkalti plėvele, tačiau atsidaro; kameroje Nr. 113 išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta, naktinis dirbtinis apšvietimas, oro temperatūra ir santykinė oro drėgmė atitiko HN 76:2010 reikalavimus; patikrinimo metu kameroje Nr. 113 apgyvendintų asmenų nebuvo, patalynės nebuvo; patalynę Lukiškių TI-K numatyta keisti 1 kartą per savaitę (kas 7 dienas), Lukiškių TI-K pildomos kameros kortelės, kuriose nurodyta, kad buvo išduota patalynė, rankšluosčiai; informacija apie gyvenamųjų patalpų valymą registruojama Lukiškių TI-K nustatyta tvarka; patikrinimo metu kameroje buvo vizualiai švaru; patalpų valymui, sanitarinių įrenginių dezinfekcijai naudojama kalcinuota soda, kuri skiriama kiekvienai kamerai, duomenys apie kalcinuotos sodos išdavimą registruojami žurnale; kameroje Nr. 113 buvo valymui skirtas inventorius. HN 76:2010 pažeidimu nenustatyta; Lukiškių TI-K minkštas inventorius, čiužiniai, pagalvės, antklodės dezinfekuojami dezinfekcijos kameroje, dezinfekcijos duomenys nurodomi dezinfekcinės kameros darbo žurnale (b. l. 22–24).

1813.3. 2014 m. balandžio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-471: 2014 m. balandžio 1 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 314 yra langai, patalpa vėdinama natūraliai per langus, kameroje HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta; patikrinimo metu kameroje Nr. 314 išmatuoti dirbtinis dieninis apšvietimas buvo 376 lx, dirbtinis naktinis apšvietimas – 20 lx, oro temperatūra – 18,1°C, santykinė oro drėgmė – 41,5 proc., tai atitiko HN 76:2010 reikalavimus (b. l. 39–41).

1823.4. 2014 m. birželio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-125: 2014 m. birželio 2 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kamerose Nr. 107 ir Nr. 121 yra langai, patalpos vėdinamos natūraliai per langus; pelėsio požymių vizualiai nenustatyta, HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta; išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 107 buvo 220 lx, kameroje Nr. 121 – 210, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; išmatuota oro temperatūra kameroje Nr. 107 20,3 °C, kameroje Nr. 121 – 20 °C, išmatuot santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 107 buvo 65,4 proc., kameroje Nr. 121 – 65,2 proc., tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; minėtose kamerose buvo valymui skirti įrankiai, tualetų valymui kamerose naudojama kalcinuota soda; dėl dezinsekcijos. deratizacijos atlikimo Lukiškių TI-K yra sudaręs sutarti su UAB „Dezinfa“, atlikti dezinsekcijos, deratizacijos darbai registruojami (b. l. 30–32).

1834. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 55)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 52–54, 56). Minėta sutartis buvo pratęsta nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 57).

184Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio mėn. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (b. l. 58–60).

185II

1861. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas A. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes A. M. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo mėn. (b. l. 9-14).

1872. Minėta, kad pareiškėjas A. M. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – 3 500 Eur.

1882.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

189Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

190„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

191Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

192Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1932.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. M. į Lukiškių TI-K atvyko 2013 m. rugsėjo 6 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 10-17); asmens įskaitos kortelę (b. l. 18-21)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas A. M. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 2 punktus), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 361 parą. Atkreiptinas dėmesys, jog 2013 m. rugsėjo 6 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d., 2013 m. spalio 15 d., 2013 m. lapkričio 7 d., 2013 m. lapkričio 20 d., 2013 m. gruodžio 11 d. – 2013 m. gruodžio 13 d., 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. vasario 3 d., 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 20 d., 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 6 d., 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 18 d., 2014 m. kovo 28 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 10 d., 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 9 d., 2014 m. liepos 4 d. – 2014 m. liepos 8 d., 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 5 d., 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 8 d., 2014 m. rugpjūčio 12 d., 2014 m. rugpjūčio 14 d., 2014 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d., 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. spalio 7 d., 2014 m. spalio 28 d. – 2014 m. lapkričio 4 d., 2014 m. lapkričio 10 d., 2014 m. lapkričio 12 d. – 2014 m. lapkričio 14 d., 2014 m. lapkričio 17 d. – 2014 m. lapkričio 18 d., 2014 m. gruodžio 2 d., 2014 m. gruodžio 9 d. – 2014 m. gruodžio 10 d., 2014 m. gruodžio 18 d. – 2014 m. gruodžio 30 d. vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; 2013 m. spalio 3 d. – 2013 m. spalio 15 d., 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. vasario 25 d. – 2014 m. vasario 28 d., 2014 m. kovo 26 d. – 2014 m. kovo 28 d., 2014 m. spalio 14 d. – 2014 m. spalio 28 d. pareiškėjo nebuvo Lukiškių TI-K (atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 10–17), pareiškėjo asmens įskaitos kortelių kopijos (b. l. 18–21). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1942.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

195Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

196Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

197Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K stengiasi palaikyti švarą įstaigoje: antai, Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 55)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 52–54, 56). Minėta sutartis buvo pratęsta nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 57); Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio mėn. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (b. l. 58–60). Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose (b. l. 22-24, 25-27, 39-41, 30-32) didelių pažeidimų nenustatyta. Teismas vertina, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, kiti pažeidimai šios administracinės bylos kontekste yra mažareikšmiai.

198Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (361 paras pareiškėjas A. M. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad pareiškėjui reali žala sveikatai nepadaryta, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 1035 Lt, nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 2670 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 2670 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

199Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

200Pareiškėjo A. M. skundą tenkinti iš dalies.

201Priteisti pareiškėjui A. M., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 2670 Eur (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. iki 2015 m. sausio 5 d. (netinkamai laikytas 361 paras).

202Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

203Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas A. M. (toliau – ir pareiškėjas) su 2015 m. sausio 5 d.... 5. 2. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas tokiais argumentais.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, jo laisvė apribota nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. ir... 7. 2.2. Pareiškėjas nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. iki 2015 m. sausio 5 d. laikytas... 8. Nurodyti pažeidimai susiję su prigimtinių žmogaus teisių, užtikrinančių... 9. 2.3. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Visuotine... 10. 2.4. Materiali kompensacija už moralinę žalą turi būti skiriama,... 11. II... 12. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 13. 1. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 14. 2. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopijomis, 2013 m.... 15. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 16. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 17. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 18. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 19. 4. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 20. 5. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 21. 6. Dėl kamerų remonto... 22. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 23. 7. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 24. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 25. 8. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 26. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 27. 9. Pareiškėjo skundžiamu buvimo laikotarpiu Lukiškių TI-K tam tikrais... 28. 10. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 29. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 30. I... 31. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 32. 1. Pareiškėjas A. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 33. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2013 m. rugsėjo 6 d. buvo uždarytas į... 34. – 2013 m. rugsėjo 7 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d. kameroje Nr. 104 buvo 1... 35. – – 2013 m. rugsėjo 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 342 (plotas – 8,10... 36. – 2013 m. rugsėjo 10 d. – 2013 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 342 buvo 3... 37. – 2013 m. rugsėjo 12 d. – 2013 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 342 buvo 4... 38. – 2013 m. rugsėjo 16 d. – 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 342 buvo 3... 39. – 2013 m. rugsėjo 24 d. – 2013 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 342 buvo 4... 40. – 2013 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 342 buvo 3 asmenys;... 41. – 2013 m. rugsėjo 27 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 342 buvo 4... 42. – 2013 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 342 buvo 3 asmenys;... 43. – 2013 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 342 buvo 4 asmenys;... 44. – 2013 m. spalio 3 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 45. – 2013 m. spalio 15 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo... 46. – 2013 m. spalio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas – 7,70 m2),... 47. – 2013 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;... 48. – 2013 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;... 49. – 2013 m. spalio 19 d. – 2013 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 287 buvo 4... 50. – 2013 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;... 51. – 2013 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 287 buvo 4 asmenys;... 52. – 2013 m. spalio 23 d. – 2013 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 287 buvo 3... 53. – 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 287 buvo 4... 54. – 2013 m. spalio 29 d. – 2013 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 287 buvo 3... 55. – 2013 m. spalio 31 d. – 2013 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 287 buvo 4... 56. – 2013 m. lapkričio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 174 (plotas – 7,94 m2),... 57. – 2013 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;... 58. – 2013 m. lapkričio 6 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;... 59. – 2013 m. lapkričio 7 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;... 60. – 2013 m. lapkričio 8 d. kameroje Nr. 174 buvo 4 asmenys;... 61. – 2013 m. lapkričio 9 d. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 174 buvo... 62. – 2013 m. lapkričio 15 d. – 2013 m. lapkričio 19 d. kameroje Nr. 174 buvo... 63. – 2013 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 174 buvo 2 asmenys;... 64. – 2013 m. lapkričio 21 d. – 2013 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 174 buvo 3... 65. – 2013 m. gruodžio 4 d. – 2013 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 174 buvo 4... 66. – 2013 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;... 67. – 2013 m. gruodžio 7 d. – 2013 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 174 buvo 4... 68. – 2013 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;... 69. – 2013 m. gruodžio 11 d. – 2013 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 174 buvo 2... 70. – 2013 m. gruodžio 14 d. – 2013 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 174 buvo 3... 71. – 2013 m. gruodžio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 174 buvo 4... 72. – 2014 m. sausio 6 d. išvyko į Kauno areštinę;... 73. – 2014 m. sausio 7 d. atvykęs iš Kauno areštinės buvo uždarytas į... 74. – 2014 m. sausio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 174 (plotas – 7,94 m2),... 75. – 2014 m. sausio 9 d. – 2014 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 174 buvo 4... 76. – 2014 m. sausio 13 d. – 2014 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 174 buvo 3... 77. – 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 174 buvo 2... 78. – 2014 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;... 79. – 2014 m. vasario 5 d. – 2014 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 174 buvo 4... 80. – 2014 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 174 buvo 3 asmenys;... 81. – 2014 m. vasario 12 d. – 2014 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 174 buvo 4... 82. – 2014 m. vasario 16 d. – 2014 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 174 buvo 3... 83. – 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 174 buvo 2... 84. – 2014 m. vasario 21 d. – 2014 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 174 buvo 3... 85. – 2014 m. vasario 22 d. išvyko į Kauno areštinę;... 86. – 2014 m. vasario 28 d. atvykęs iš Kauno areštinės buvo uždarytas į... 87. – 2014 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 113 buvo 4 asmenys;... 88. – 2014 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 113 buvo 2 asmenys;... 89. – 2014 m. kovo 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 307 (plotas – 8,22 m2),... 90. – 2014 m. kovo 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 146 (plotas – 7,94 m2),... 91. – 2014 m. kovo 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 384 (plotas – 7,35 m2),... 92. – 2014 m. kovo 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas – 8,02 m2),... 93. – 2014 m. kovo 7 d. – 2014 m. kovo 9 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;... 94. – 2014 m. kovo 10 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;... 95. – 2014 m. kovo 11 d. – 2014 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;... 96. – 2014 m. kovo 13 d. – 2014 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;... 97. – 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 18 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;... 98. – 2014 m. kovo 19 d. – 2014 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;... 99. – 2014 m. kovo 21 d. – 2014 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;... 100. – 2014 m. kovo 26 d. išvyko į Kauno areštinę;... 101. – 2014 m. kovo 28 d. atvykęs iš Kauno areštinės buvo uždarytas į... 102. – 2014 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 121 buvo 4 asmenys;... 103. – 2014 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 121 buvo 3 asmenys;... 104. – 2014 m. kovo 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 327 (plotas – 7,65 m2),... 105. – 2014 m. balandžio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 296 (plotas – 8,03 m2),... 106. – 2014 m. balandžio 2 d. – 2014 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 296 buvo 4... 107. – 2014 m. balandžio 5 d. – 2014 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 296 buvo 3... 108. – 2014 m. balandžio 9 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;... 109. – 2014 m. balandžio 10 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 110. – 2014 m. balandžio 11 d. – 2014 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 296 buvo 3... 111. – 2014 m. gegužės 8 d. – 2014 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 296 buvo 4... 112. – 2014 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;... 113. – 2014 m. gegužės 17 d. – 2014 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 296 buvo 4... 114. – 2014 m. gegužės 20 d. – 2014 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 296 buvo 3... 115. – 2014 m. gegužės 30 d. perkeltas Nr. 314 (plotas – 7,58 m2), kameroje... 116. – 2014 m. gegužės 31 d. – 2014 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 314 buvo 4... 117. – 2014 m. birželio 7 d. – 2014 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 314 buvo 3... 118. – 2014 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;... 119. – 2014 m. birželio 10 d. – 2014 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 3... 120. – 2014 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;... 121. – 2014 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;... 122. – 2014 m. birželio 14 d. – 2014 m. liepos 2 d. kameroje Nr. 314 buvo 4... 123. – 2014 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;... 124. – 2014 m. liepos 4 d. – 2014 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 314 buvo 2... 125. – 2014 m. liepos 9 d. – 2014 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 314 buvo 3... 126. – 2014 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 4 asmenys;... 127. – 2014 m. liepos 12 d. – 2014 m. liepos 22 d. kameroje Nr. 314 buvo 3... 128. – 2014 m. liepos 23 d. – 2014 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 314 buvo 4... 129. – 2014 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;... 130. – 2014 m. liepos 29 d. – 2014 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 314 buvo 4... 131. – 2014 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;... 132. – 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 5 d. kameroje Nr. 314 buvo... 133. – 2014 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 314 buvo 3 asmenys;... 134. – 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 314 buvo... 135. – 2014 m. rugpjūčio 9 d. – 2014 m. rugpjūčio 11 d. kameroje Nr. 314... 136. – 2014 m. rugpjūčio 12 d. – 2014 m. rugpjūčio 14 d. kameroje Nr. 314... 137. – 2014 m. rugpjūčio 15 d. – 2014 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 314... 138. – 2014 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 314 buvo 2 asmenys;... 139. – 2014 m. rugpjūčio 27 d. – 2014 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 314 buvo 3... 140. – 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 314 buvo 2... 141. – 2014 m. rugsėjo 10 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 314 buvo 3... 142. – 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 314 buvo 2... 143. – 2014 m. rugsėjo 16 d. – 2014 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 314 buvo 4... 144. – 2014 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 314 buvo 1 asmuo;... 145. – 2014 m. spalio 8 d. – 2014 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 314 buvo 4... 146. – 2014 m. spalio 14 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 147. – 2014 m. spalio 28 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į... 148. – 2014 m. spalio 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 222 (plotas – 6,93 m2),... 149. – 2014 m. spalio 30 d. – 2014 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 222 buvo 1... 150. – 2014 m. lapkričio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 265 (plotas – 7,87 m2),... 151. – 2014 m. lapkričio 6 d. – 2014 m. lapkričio 9 d. kameroje Nr. 265 buvo 3... 152. – 2014 m. lapkričio 10 d. kameroje Nr. 265 buvo 2 asmenys;... 153. – 2014 m. lapkričio 11 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;... 154. – 2014 m. lapkričio 12 d. – 2014 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 265 buvo... 155. – 2014 m. lapkričio 15 d. – 2014 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 265 buvo... 156. – 2014 m. lapkričio 17 d. – 2014 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 265 buvo... 157. – 2014 m. lapkričio 19 d. – 2014 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 265 buvo... 158. – 2014 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;... 159. – 2014 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;... 160. – 2014 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;... 161. – 2014 m. lapkričio 29 d. – 2014 m. gruodžio 1 d. kameroje Nr. 265 buvo 3... 162. – 2014 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 265 buvo 2 asmenys;... 163. – 2014 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;... 164. – 2014 m. gruodžio 4 d. – 2014 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 265 buvo 3... 165. – 2014 m. gruodžio 6 d. – 2014 m. gruodžio 8 d. kameroje Nr. 265 buvo 4... 166. – 2014 m. gruodžio 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 316 (plotas – 7,18 m2),... 167. – 2014 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 316 buvo 2 asmenys;... 168. – 2014 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 316 buvo 3 asmenys;... 169. – 2014 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 316 buvo 4 asmenys;... 170. – 2014 m. gruodžio 13 d. – 2014 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 316 buvo 3... 171. – 2014 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 316 buvo 2 asmenys;... 172. – 2014 m. gruodžio 19 d. – 2014 m. gruodžio 22 d. kameroje Nr. 316 buvo 1... 173. – 2014 m. gruodžio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 265 (plotas – 7,87 m2),... 174. – 2014 m. gruodžio 24 d. – 2014 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 268 buvo 2... 175. – 2014 m. gruodžio 31 d. kameroje Nr. 268 buvo 3 asmenys;... 176. – 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 268 buvo 4... 177. 2. 2013 m. rugsėjo 6 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d., 2013 m. spalio 15 d., 2013... 178. 3. Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose, be kita ko,... 179. 3.1. 2014 m. vasario 5 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-71: atlikta... 180. 3.2. 2014 m. vasario 17 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-125: 2014 m.... 181. 3.3. 2014 m. balandžio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-471: 2014 m.... 182. 3.4. 2014 m. birželio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-125: 2014 m.... 183. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 184. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio... 185. II... 186. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas A. M.... 187. 2. Minėta, kad pareiškėjas A. M. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 188. 2.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 189. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 190. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 191. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 192. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 193. 2.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. M. į Lukiškių... 194. 2.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 195. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 196. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 197. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 198. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 199. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 200. Pareiškėjo A. M. skundą tenkinti iš dalies.... 201. Priteisti pareiškėjui A. M., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 202. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 203. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...