Byla A-210-261/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“) skundu (b. l. 20-23) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2014 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A-1752 dalį, pagal kurią UAB „Nekilnojamojo turo valdymas“ nuosavybės teise turimas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), įtrauktas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, bei panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2014 m. rugpjūčio 25 d. pranešimą Nr. 15-2-299.

5Paaiškino, jog 2014 m. birželio 26 d. pranešimu atsakovas pareiškėjui pranešė, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-273 nustatė 2014 m. nenaudojamai žemei, įtrauktai į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, žemės mokesčio padidintą tarifą – 4 proc., bei, kad 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-1752 patvirtintas nenaudojamos žemės sklypų sąrašas, pagal kurį už žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), už 2014 m. priklauso mokėti 4 proc. žemės mokestį. Nesutikdamas su tokiu pranešimu, pareiškėjas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūniją ir gavo ginčijamą 2014 m. rugpjūčio 25 d. pranešimą Nr. 15-2-99, kuriuo informuojama, jog buvo atliktas pakartotinis žemės sklypo ( - ), Kaune, patikrinimas ir nustatyta, kad minėto žemės sklypo nėra pagrindo išbraukti iš Nenaudojamos žemės sklypų sąrašo.

6Nurodė, kad su ginčijamais administraciniais aktais pareiškėjas nesutinka dėl to, kad žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Kaunas, kurį pareiškėjas įsigijo 2008 m. gegužės 29 d. su jame esančiais pastatais, yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Sklypo pardavėjui statytojui UAB „Serneta“ buvo išduotas statybos leidimas, kuris galioja iki 2017 m. rugsėjo 14 d. Žemės sklypo su pastatais įsigijimo momentu buvo pradėti rekonstrukcijos darbai. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriui pateikė dokumentus naujam detaliojo planavimo dokumentui rengti, kurį buvo būtina suderintis su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu padaliniu. Atsakymas dėl suderinimo buvo neigiamas ir gautas 2012 m. vasario 29 d. Ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių rekonstrukcijos darbai nėra vykdomi sklandžiai, tačiau iki 2017 m., t. y. statybos leidimo galiojimo pabaigos, pabaigtą statinį pareiškėjas įregistruos Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas aktyviai tęsia specialiųjų architektūros reikalavimų derinimo su Kauno miesto savivaldybe veiksmus bei ruošia kareivinių pastato tvarkybos darbų projektą, siekdamas geranoriškai išspręsti susidariusią situaciją.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 32-37) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas), reglamentuojantį žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras. Minėtame apraše vartojama sąvoka „nenaudojama žemė“ apibrėžiama, kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami, arba neužstatyta neprižiūrima žemė. Aprašas nenuginčytas yra galiojantis, todėl privalomas vykdyti. Ginčijamu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-1752 buvo patvirtintas Nenaudojamos žemės sklypų 2014 m. sąrašas, kurio 2.41 punktu įtrauktas pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nenaudojamos žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ). Minėtas žemės sklypas į Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą buvo įtrauktas pagal Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 4.1, 4.2 ir 4.7 papunkčius. Kai asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, tai yra vienas iš kriterijų, pagal kurį žemės sklypas įtraukiamas į Nenaudojamos žemės sklypų 2014 m. sąrašą. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, į kurį 21 punktu buvo įtrauktas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis pastatas (unikalus Nr. ( - )), buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-50. Pareiškėjas minėto įsakymo neginčijo, todėl jis yra galiojantis ir sukeliantis atitinkamas teisines pasekmes pareiškėjui. Žemės sklypo atitikimą Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 4.2 ir 4.7 papunkčiams patvirtina byloje esančios fotonuotraukos. Pareiškėjas 2014 m. liepos 28 d. prašymu prašė išbraukti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš Nenaudojamos žemės sklypų sąrašo, tačiau nepateikė jokių dokumentų, nenurodė jokių aplinkybių, įrodančių, kad žemės sklypas neatitinka įrašymo į minėtą sąrašą kriterijų. Atkreipė dėmesį, kad minėtas žemės sklypas buvo įtrauktas ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A-1795 patvirtintą Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą. Teigė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl dokumentų naujam detaliojo planavimo dokumentui rengti pateikimo, dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio neigiamo atsakymo gavimo, dėl siekio geranoriškai išspręsti susidariusią situaciją bei iki 2017 m. įregistruoti pabaigtą statinį nekilnojamojo turto registre, neturi jokios teisinės reikšmės. Išreiškė abejonę, ar pareiškėjas turi galiojantį statybos leidimą, nes ankstesniam pastato savininkui UAB „Serneta“ išduotame statybos leidime nurodyta, jog statybos leidimas netenka galios, jei po statybos leidimo išdavimo dienos per 3 metus statinys nebuvo pradėtas statyti arba per 10 metų nebuvo pripažintas tinkamu naudoti. Jei statybos darbai nebuvo pradėti, leidimas neteko galios 2010 m. rugsėjo 14 d. Be to, pagal nekilnojamojo turto įsigijimo metu galiojusius teisės aktus, UAB „Serneta“ išduotą statybos leidimą pareiškėjas turėjo persiregistruoti savo vardu, tačiau dėl perregistravimo nesikreipė. Į bylą pareiškėjo pateiktas projektinis pasiūlymas yra dėl garažų paskirties pastato, o statybos leidimas yra išduotas gyvenamojo namo (kareivinių pastato) rekonstrukcijai.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 12 d. sprendimu (b. l. 106-111) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-50 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas; b. l. 59-61), kuris pakeistas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-369 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. A-50 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (ginčui aktualus pakeitimas; toliau – ir Pakeistas įsakymas; b. l. 62-67), patvirtino ir atitinkamai pakeitė (išdėstė nauja redakcija) Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (toliau – ir Neprižiūrimų namų sąrašas). Įsakymo 24 punktu ir Pakeisto įsakymo 21 punktu į Neprižiūrimų namų sąrašą įtrauktas pastatas, esantis ( - ), Kaune (unikalus numeris ( - )), nuosavybės teise priklausantis UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Įsakymas ir Pakeistas įsakymas priimti vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-624 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 11 punktu, 13.5 papunkčiu ir 14 punktu.

12Apie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (pastato-kareivinių) įtraukimą į Neprižiūrimų namų sąrašą Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius pareiškėjui pranešė 2014 m. sausio 8 d. raštu Nr. 09-2-8 (b. l. 42) ir informavo jog jis už nekilnojamąjį turtą, ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu tarifu bei, kad turi teisę per 30 dienų nuo pranešimo apie jo nuosavybės teise valdomo objekto įrašymą į minėtą sąrašą pateikti Kauno miesto savivaldybės Finansų skyriui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo apraše nurodytų kriterijų. Pareiškėjas jam suteikta galimybe nepasinaudojo ir nekilnojamojo turto įtraukimą į Neprižiūrimų namų sąrašą neginčijo.

13Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius ginčijamu 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-1752 patvirtino Nenaudojamos žemės sklypų 2014 m. sąrašą (toliau – ir Nenaudojamos žemės sklypų sąrašas; b. l. 72-85), į kurį 2.41 punktu įtraukė pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise turimą žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune.

14Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius 2014 m. birželio 26 d. raštu Nr. 09-2-687 (b. l. 43) pareiškėjui pranešė, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-1752 patvirtino Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, pagal kurį jam už nuosavybės teise turimą žemės sklypą, ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), už 2014 m. priklauso mokėti 4 proc. tarifo žemės mokestį bei, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše nurodytų kriterijų. Pareiškėjas 2014 m. liepos 28 d. raštu (b. l. 44-45) kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos filialą Šančių seniūniją, pateikdamas paaiškinimus, jog žemės sklypas neatitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše nurodytų kriterijų, t. y. nurodydamas, jog detaliojo plano sprendinių derinimas stabdo investavimą į objektą ir statybų pradėjimą, jog šiuo metu yra sunki finansinė padėtis. Dokumentų, patvirtinančių, jog žemės sklypas neatitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše nurodytų kriterijų, pareiškėjas nepateikė. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Šančių seniūnija ginčijamu 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 15-2-299 (b. l. 46) pareiškėją informavo, jog nėra pagrindo pareiškėjo sklypą išbraukti iš Nenaudojamos žemės sklypų sąrašo, nes jis neatitinka Aprašo 4.2. ir 4.7 punktų kriterijų.

15Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turo valdymas“ nuosavybės teise valdomas pastatas, esantis ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - ); b. l. 57-58) yra įtrauktas į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-50 patvirtintą (2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-369 pakeistą) Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (b. l. 59-61; 62-67). Šis sąrašas nėra nuginčytas, todėl galiojantis ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pareiškėjo motyvai, kad vyksta (yra tęsiami) specialiųjų architektūros reikalavimų derinimo su Kauno miesto savivaldybe veiksmai bei ruošiamas kareivinių pastato tvarkybos darbų projektas, galėtų būti vertinami ginčijant pastato (unikalus Nr. ( - )) įtraukimo į Neprižiūrimų namų sąrašą teisėtumą (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-624 patvirtinto Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo 13 p., 14 p. nustatyta tvarka), o ne šioje byloje, todėl šioje byloje nevertinti.

16Nagrinėjamos bylos kontekste, pareiškėjui priklausančiam pastatui esant įtrauktam į Neprižiūrimų namų sąrašą, vertinta, jog minėtam pastatui priskirtas žemės sklypas atitinka Aprašo 4.1 punktą, pagal kurį į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą įrašoma juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti žemė, kai asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, reikalavimus. Pagal Aprašo 4.2. punktą į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą įtraukiama juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti žemė, kai nuo nenaudojamos žemės sklypo ar jo dalies įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai ir asmenys, pažeisdami Tvarkymo ir švaros taisykles, neremontuoja statinių – netvarko, nedažo ir neprižiūri pastatų ir jų fasadų, nesutvarko nugriautų namų ar kitų statinių teritorijų. Aprašo 3 punkte nurodyta, jog Apraše vartojama sąvoka – nenaudojama žemė – apibrėžiama, kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami, arba neužstatyta neprižiūrima žemė. Taigi, žemės statusas (ar ji naudojama, ar nenaudojama) priklauso nuo joje esančių statinių būklės bei naudojimo. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-624 patvirtinto Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo 3 punkte apibrėžtos sąvokos, pagal kurias apleistas arba neprižiūrimas statinys ar patalpos – tai apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti ir netvarkomi statiniai ar patalpos; nenaudojamas statinys ar patalpos – tai statiniai ar patalpos, kurių angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, užrakintos ir ilgą laiką neatidaromos, patalpos yra tuščios, netvarkomos, neprižiūrimos. Byloje liudytojais apklausti Šančių seniūnas R. R. ir vyriausias specialistas M. P. parodė, kad, gavus teismo dokumentus pareiškėjui priklausančių pastatų būklė buvo užfiksuota fotonuotraukomis. Pareiškėjo atstovas advokatas patvirtino, kad nuotraukose užfiksuotas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą įtrauktas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas ir jame esantys pastatai ir neginčijo, kad jų būklė šiuo metu yra tokia, kokia užfiksuota fotonuotraukose. Teismas padarė išvadą, kad liudytojų parodymai, atsakovo į bylą pateiktos fotonuotraukos (b. l. 48-54) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2014 m. lapkričio 4 d. aktas (b. l. 47) akivaizdžiai patvirtina, jog žemės sklype ( - ), Kaune, esantys pastatai yra nenaudojami ir apleisti. Žemės pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2008 m. gegužės 22 d. (b. l. 57-58), t. y. daugiau kaip prieš metus, todėl vertinta, kad minėtas žemės sklypas atitinka „nenaudojamos žemės“ sąvoką (Aprašo 3 p.). Minėtos fotonuotraukos ir liudytojų parodymai taip pat patvirtina, kad ( - ), Kaune esantis žemės sklypas yra neprižiūrimas (nešienaujamas ir netvarkomas).

17Nustačius, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas atitinka ne vieną Aprašo 4 punkte nurodytą kriterijų, nors įtraukimui į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą pakaktų atitikimo bent vienam kriterijui, pareiškėjo argumentai, kad pastatai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), sklypo pardavėjui statytojui UAB „Serneta“ buvo išduotas statybos leidimas, kuris galioja iki 2017 m. rugsėjo 14 d., pradėti pastatų rekonstrukcijos darbai užsitęsė dėl derinimo su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu padaliniu procedūrų, t. y. ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių, laikyti teisiškai nereikšmingais, sprendžiant šį ginčą, bei nustatant žemės sklypo statusą Aprašo 3 punkto prasme. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad projektinis pasiūlymas (b. l. 15) yra tik dėl garažų paskirties pastato, tačiau, dokumentų, įrodančių pastato-kareivinių rekonstrukcijos procedūras, byloje nėra.

18Pagal Aprašo 13 punktą asmuo, norintis, kad nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas būtų išbrauktas iš Nenaudojamos žemės sklypų sąrašo, gali pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar keleto šių aplinkybių: kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo/hipotekos) arba turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar įsiteisėjusio sprendimo su šiuo nekilnojamuoju turtu susijusioje byloje (Aprašo 13.1 p.); dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, kai žemės savininkų, nuomininkų (naudotojų) žemės sklype ar jo dalyje nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau kaip vieni metai (Aprašo 13.2 p.).

19Byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas kreipdamasis į seniūniją būtų pateikęs įrodymus, jog jo nuosavybės teise valdomas žemės sklypas neatitinka 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas Aprašo 13.1-13.2 punktuose nurodytų aplinkybių. Minėtų įrodymų teismui pareiškėjas ir jo atstovas taip pat nepateikė, todėl vertinta, kad atsakovas ginčijamu Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2014 m. rugpjūčio 25 d. pranešimu Nr. 15-2-299 teisėtai ir pagrįstai atsisakė pareiškėjo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą išbraukti iš Nenaudojamos žemės sklypų sąrašo.

20III.

21Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 114-117), kuriame prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

22Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Kadangi pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turo valdymas“ nuosavybės teise valdomas pastatas, esantis ( - ), Kaune (unikalus Nr. ( - )), 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-50 (2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-369 pakeistas) yra įtrauktas į naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, kuris nėra nuginčytas, todėl teismas nevertino pareiškėjo motyvų, kad vyksta (yra tęsiami) specialiųjų architektūros reikalavimų derinimo su Kauno miesto savivaldybe veiksmai bei ruošiamas kareivinių pastato tvarkybos darbų projektas, dėl šios priežasties darytina išvada, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog pareiškėjo sklypas pagrįstai įtrauktas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą būtent pagal Aprašo 4.1. punktą. Teismas galėjo nagrinėti tik sklypo įtraukimo į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą pagal Aprašo 4.2. ir 4.7. punktus pagrįstumą.
  2. Teismas vadovavosi įrodymais (liudytojų parodymais, atsakovo į bylą pateiktomis fotonuotraukomis (b. l. 48-54) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2014 m. lapkričio 4 d. aktu (b. 1. 47)), kurie užfiksavo faktinę padėtį, susidariusią pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu, o ne ginčijamų aktų priėmimo metu. Tiek 2014 m. lapkričio 4 d. akte, tiek prie šio akto pridėtose fotonuotraukose užfiksuota pareiškėjo sklypo būklė jau po to, kai pareiškėjas kreipėsi į teismą. Atsakovas jokių įrodymų, kurie patvirtintų sklypo būklę ginčijamų aktų priėmimo metu nepateikė. Taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad pareiškėjas ar jo vadovai būtų bausti už Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus. Taigi, ginčijamų aktų priėmimo metu nebuvo nustatyta objektyvių duomenų (faktų), kad pareiškėjo sklypas įtrauktinas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą pagal Aprašo 4.2. ir 4.7. punktus.
  3. Ginčijami aktai neatitiko Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, nes buvo priimti nesant objektyvių duomenų (faktų), kad pareiškėjo sklypas galėtų būti įtrauktas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą. Teismas privalėjo panaikinti ginčijamus aktus, kaip prieštaraujančius įstatymo reikalavimams.

23Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą, pateiktame elektroninių ryšių priemonėmis, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas apsprendžia pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribas. Teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad kadangi pareiškėjas neskundė 2014 m. sausio 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-50 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, ir šio sąrašo 21 punkte buvo įtrauktas pastatas, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ), Kaune. Negalima nesutikti su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad visi pareiškėjo argumentai dėl to, kad vyksta (yra tęsiami) specialiųjų architektūros reikalavimų derinimo su Kauno miesto savivaldybe veiksmai bei ruošiamas kareivinių pastato tvarkytos darbų projektas galėtų būti nagrinėjami jeigu pareiškėjas būtų ginčijęs 2014 m. sausio 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-50 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“. Pagal pareiškėjo byloje pateiktą rašytinį įrodymą – UAB „Grangeras“ projektinius pasiūlymus užsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ matyti, kad galimai projektuojamas garažų paskirties pastato, ( - ), Kauno mieste, statybos projektas. Tačiau 2007 m. rugsėjo 14 d. statytojui UAB „Serneta“ išduotas statybos leidimas Nr. 38-3-GR231-545 kareivinių pastato ( - ), Kaune, rekonstravimui. Bet kokiu atveju, statybos leidimo turėjimas ar neturėjimas šioje byloje jokios reikšmės neturi.
  2. Dėl argumento, kad nepagrįstai sklypas įtrauktas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą pagal Aprašo 4.2. ir 4.7 punktus pabrėžia, kad pastatas-kareivinės, kurio unikalus numeris ( - ), 2014 m. lapkričio 6 d. VĮ Registrų centro duomenimis – fiziškai pažeistas, pareiškėjo nuosavybe, kaip ir žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), tapo 2008 m. gegužės 22 d. Pareiškėjo nuosavybės teise valdomas žemės sklypas atitiko Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų, nes nuo nenaudojamo žemės sklypo įsigijimo dienos praėjo daugiau kaip metai ir pareiškėjas, pažeisdamas Tvarkymo ir švaros taisykles, neremontavo statinių – netvarkė, nedažė ir neprižiūrėjo pastatų ir jų fasadų, nesutvarkė šio statinio teritorijos. Pareiškėjo nuosavybės teise valdomas žemės sklypas atitiko ir 4.7 p. – neprižiūrimas nenaudojamos žemės sklypas ar jo dalis (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės). Šias aplinkybes patvirtino Šančių seniūnas R. bei šios seniūnijos vyriausiasis specialistas M. P.. Liudytojai patvirtino aplinkybes, kad ginčijamo administracinio akto priėmimo metu pareiškėjas neremontavo statinių, nesutvarkė šio statinio teritorijos. Kitais rašytiniais įrodymais, t. y. 2014 m. lapkričio 6 d. VĮ Registrų centrinio duomenų banko išrašu bei Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Šančių seniūnijos 2013 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 15-2-422 ir 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 15-2-299, įrodyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio pastato ir teritorijos apie jį būklė nepakito ir ji liko tokia pati ir prieš ginčijamo administracinio akto priėmimą ir po šio akto priėmimo. Pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad pastatas-kareivinės buvo buvęs tvarkytas, o jo atstovas sutiko, kad pastato būklė atitiko ir atitinka 2014 m. lapkričio 4 d. akte su nuotraukomis užfiksuotą būklę.
  3. Nesutinka su pareiškėjo motyvu, kad Kauno miesto savivaldybė negalėjo įtraukti jo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo į nenaudojamos žemės sklypų sąrašą kaip atitinkantį Aprašo 4.2 ir 4.7 punktus nurodytus kriterijus, nes byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas arba jo vadovai būtų bausti už Tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymą. Byloje pateikti įrodymai, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra apleistas – jis apgriuvęs ir kitaip fiziškai pažeistas, taip pat yra ir nenaudojamas – pastatas tuščias, netvarkomas ir neprižiūrimas, nėra langų bei durų. Žolė aplink naudojamą pastatą nepjaunama, nesurinktos šiukšlės. Atkreiptinas dėmesys, kad Apraše nėra nurodyta, kad nenaudojamos žemės savininkas turėtų būti baustas už Tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymą, kad būtų pagrindas įtraukti jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą į nenaudojamos žemės sklypų sąrašą. Taip pat dar kartą akcentuotina, kad pastatas-kareivinės VĮ Registrų centro duomenimis – fiziškai pažeistas, o Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Nors pareiškėjas ir prašo apeliacinės instancijos teismą priimti naują sprendimą ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2014 m. rugpjūčio 25 d. pranešimą Nr. 15-2-99, tačiau nenurodo, jokių motyvų, kodėl tai turėtų būti padaryta. 2014 m. liepos 28 d. pareiškėjas pateikė prašymą „Dėl žemės mokesčio mokėjimo“, kuriuo buvo prašoma išbraukti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš Nenaudojamos žemės sklypų sąrašo. Pažymėtina, kad minėtame prašyme, priešingai nei nurodyta Aprašo 13 punkte, nebuvo pateikti jokie dokumentai ar nurodytos konkrečios aplinkybės, įrodančios, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar keleto Aprašo 13.1-13.2 punktuose nurodytų aplinkybių. Todėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracija raštu Nr. 15-2-299 priėmė pagrįstą sprendimą, kad išbraukti sklypo, esančio adresu ( - ), Kaunas, iš sąrašo nėra jokio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad nors pareiškėjas ir nepateikė jokių įrodymų, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų, Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Šilainių seniūnija atliko pakartotinį žemės sklypo ( - ) Kaune, patikrinimą (dėl atitikimo / neatitikimo Aprašo 4.2 p. ir 4.7 p.) ir pakartotinai nustatė, kad pareiškėjo nuosavybės teise valdomas žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2 ir 4.7 punktuose nurodytų kriterijų.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, remdamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsniu nustatytomis bylos nagrinėjimo ribomis, kad apeliacinės instancijos teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą, daro išvadą, jog pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas.

28Atsakovas skundžiamu šioje byloje 2014 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A-1752 2.41 punktu UAB „Nekilnojamojo turo valdymas“ nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune, kurio unikalus Nr. ( - ), pripažino nenaudojamu žemės sklypu. Ginčijamas įsakymas priimtas remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“ 1.2 papunkčiu ir Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamų žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10 punktu (b. l. 71). Minėti Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, kuriuo yra suteikta teisė savivaldybės tarybai nustatyti žemės mokesčio tarifą einamajam mokestiniam laikotarpiui.

29Pagal Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalį vienas iš kriterijų, pagal kurį nustatomas mokesčio tarifas, yra žemės sklypo nenaudojimas pagal paskirtį (3 p.). Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 2014 m. birželio 26 d. pranešimas pareiškėjui Nr. 09-2-687 patvirtina, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-273 2014 metams nustatytas žemės mokesčio tarifas – 4 proc. dydžio žemės mokestinės vertės, dėl to, kad pareiškėjo valdomas žemės sklypas 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-1752 buvo įtrauktas į nenaudojamų žemės sklypų sąrašą (b. l. 12).

30Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 sprendimo Nr. T-138 redakcija) patvirtinto Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 4.1 – 4.7 punktais buvo nustatyti pagrindai bei sąlygos, kuriais remiantis konkretus žemės sklypas pripažįstamas nenaudojamu.

31Atsakovo 2014 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. A-1752 nėra nurodyta Aprašo norma, kurios pagrindu pareiškėjui priklausantis sklypas pripažintas nenaudojamu. 2014 m. birželio 19 d. įsakymas taip pat nėra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, remiantis kuriomis būtų galima kvalifikuoti žemės sklypo naudojimo pažeidimus. Dėl šios aplinkybės nėra galimybės patikrinti ginčijamo įsakymo atitikimo Aprašo normoms bei įsakymo pagrįstumo. Aprašo 4.1 – 4.7 punktais buvo nustatyti skirtingi pagrindai bei sąlygos, kada esant vienam ar keliems pagrindams sklypas pripažįstamas nenaudojamu, todėl kiekvienu konkrečiu atveju jie turi būti nustatyti bei pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis. Teismas negali remtis įrodymais, patvirtinančiais aplinkybes, esančias po ginčijamo įsakymo priėmimo, taip pat, remdamasis liudytojų parodomais, negali nustatinėti sklypo pripažinimo nenaudojamu pagrindą, nes šios aplinkybės patenka į akto teisėtumo turinį, kuris turėjo būti išreikštas administraciniame akte jo priėmimo metu, kas ir yra tyrimo dalyku nagrinėjant ginčą administraciniame teisme (ABTĮ 3 str. 2 d.).

32Administravimo subjektas, priimdamas administracinį aktą, privalo vadovautis teisinio aiškumo principu, pagal kurį aktas, nustatantis atitinkamas subjekto pareigas, turi būti tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja administravimo subjektą individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

33Šioje byloje ginčijamas administracinis aktas neatitinka minėtų reikalavimų, todėl yra defektyvus, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams, todėl yra neteisėtas ir naikintinas (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).

34Pripažinus, kad 2014 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A-1752 2.41 punktas, kuriuo UAB „Nekilnojamojo turo valdymas“ nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, kurio unikalus Nr. ( - ), įrašytas į nenaudojamų žemės sklypų sąrašą, yra neteisėtas, yra pripažintinas neteisėtu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūno 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. 15-2-299, kuriuo atsisakyta išbraukti minėtą žemės sklypą iš nenaudojamų žemės sklypų sąrašo.

35Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl minėtų aktų panaikinimo, neteisingai taikė bei aiškino ginčo santykiams taikytinas materialiosios teisės normas, todėl tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (ABTĮ 143 str.) bei patenkinti apeliacinį skundą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas tenkintinas ir skundžiami aktai naikintini (ABTĮ 88 str. 2 p.).

36Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą patenkinti.

38Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

39Patenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A-1752 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų 2014 metų sąrašo patvirtinimo“ 2.41 punktą, kuriuo UAB „Nekilnojamojo turo valdymas“ nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), įrašytas į Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūno 2014 m. rugpjūčio 25 sprendimą Nr. 15-2-299 „Dėl išbraukimo iš nenaudojamų sklypų sąrašo“.

40Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“... 5. Paaiškino, jog 2014 m. birželio 26 d. pranešimu atsakovas pareiškėjui... 6. Nurodė, kad su ginčijamais administraciniais aktais pareiškėjas nesutinka... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo... 8. Paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d.... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 12 d. sprendimu (b. l.... 11. Teismas nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius... 12. Apie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto... 13. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius ginčijamu 2014 m.... 14. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius 2014 m. birželio... 15. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turo... 16. Nagrinėjamos bylos kontekste, pareiškėjui priklausančiam pastatui esant... 17. Nustačius, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas... 18. Pagal Aprašo 13 punktą asmuo, norintis, kad nuosavybės teise valdomas ar... 19. Byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas kreipdamasis į seniūniją būtų... 20. III.... 21. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“... 22. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Kadangi... 23. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo... 24. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
    1. Pirmosios... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 28. Atsakovas skundžiamu šioje byloje 2014 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A-1752... 29. Pagal Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalį vienas iš kriterijų,... 30. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286... 31. Atsakovo 2014 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. A-1752 nėra nurodyta Aprašo... 32. Administravimo subjektas, priimdamas administracinį aktą, privalo vadovautis... 33. Šioje byloje ginčijamas administracinis aktas neatitinka minėtų... 34. Pripažinus, kad 2014 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A-1752 2.41 punktas,... 35. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl minėtų... 36. Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 37. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“... 38. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 12 d.... 39. Patenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto... 40. Sprendimas neskundžiamas....