Byla I-1843-505/2016
Dėl rašto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Janinos Vitunskienės, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Astai Kelmelienei, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Remigijui Stundžiai, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kauno saulėtekis“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Kauno saulėtekis“ dėl rašto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-383 ir įpareigoti priimti naują sprendimą – išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ) iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo, pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos finansų skyriui teigiamą išvadą dėl pareiškėjo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo.

3Pareiškėjas skunde (b. l. 5-11) ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (nauja redakcija 2013 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T-138 su vėlesniais pakeitimais) patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau ir -Aprašas).

4Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo“ (nauja redakcija 2013 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. T-276) nustatė 2013 metų nenaudojamai, įtrauktai į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, žemės nuomos mokesčio tarifą – 4 proc. žemės mokestinės vertės.

5Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašas (toliau –ir Sąrašas), kuriuo pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas, esantis adresu: ( - ) , buvo įtrauktas į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašą. Pareiškėjas 2015 m. liepos 24 d. gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos finansų skyriaus raštą dėl valstybinės žemės mokesčio, jog 2015 m. už pareiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą.

6Pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai pateikė prašymą, kuriuo prašė išbraukti pareiškėjo valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo. 2015 m. rugsėjo 4 d. pareiškėjas gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos atsakymą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti prašymą.

7Pareiškėjo nuomone, 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimas Nr. 04-2-383 (toliau – ir Sprendimas), kuriuo atsisakyta sklypą išbraukti iš Sąrašo, yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas netinkamai ištyrus ir netinkamai įvertinus esamas faktines aplinkybes.

8Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (nauja redakcija 2013-03-21 sprendimas Nr. T-138) patvirtinto Aprašo 12 punkto nuostatas, žemės mokesčio mokėtojas nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio gali būti atleistas, jei pateikia Centro seniūnijai dokumentus, pagrindžiančius pasikeitusias aplinkybes, nurodytas Aprašo 4.2 - 4.7 punktuose.

9Atsakovas, pažeisdamas aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, sprendimą priėmė išnagrinėjęs ne visas pareiškėjo nurodytas aplinkybes.

10Atsakovas Sprendime nurodo, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 4.7. punktą, kadangi Sklypas yra neva netvarkomas bei apšiukšlintas.

11Nurodė, kad atsakovas visiškai nenagrinėjo pareiškėjo prašyme pateiktų aplinkybių dėl detaliojo plano parengimo bei galimybės pilnai sutvarkyti Sklypą tik parengus techninį projektą bei pastačius naują statinį. Pareiškėjas Centro seniūnijai pateiktą Prašymą be kita grindė ir tuo, jog: „Sklypui UAB „Kauno arka“ 2014 m. parengė naują detalųjį planą, kurio pagrindu bus galima paremti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti Sklypą pastatant ten naują statinį ar rekonstruojant senąjį (detalusis planas patvirtintas 2014-03-26 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-843). Iki detaliojo plano parengimo UAB „Kauno arka“ negalėjo užsakyti nei Sklypo užstatymo galimybių vizijos, nei būsimo statinio techninio projekto, nei gauti statybos leidimo, nei vykdyti statybos darbų, o tuo pačiu negalėjo ir pilnai bei tinkamai sutvarkyti Sklypo. Tuo tarpu Centro seniūnija, priimdama Sprendimą, nenagrinėjo prašymo aukščiau nurodytu pagrindu ir dėl šių aplinkybių buvimo ar nebuvimo, jų reikšmės priimamam Sprendimui, nepasisakė.

12Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu yra rengiamos Sklypo užstatymo galimybių studijos, taip pat gautas pasiūlymas dėl Sklype esančio pastato nugriovimo. Taigi pareiškėjas deda visas racionalias įmanomas pastangas, kad Sklypas būtų pilnai ir iš esmės sutvarkytas.

13Pažymėjo, kad lyginant su 2014 m., pareiškėjas žymiai pagerino Sklypo būklę - atnaujino Sklypą juosiančią tvorą, jį nuolat tvarkė bei prižiūrėjo rinkdama šiukšles, šienaudama žolę ir kt., todėl visiškai nesuprantama, kodėl nuo 2014 m. nepablogėjus Sklypo būklei bei nepasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Sklypo įtraukimą į Sąrašą ir padidinto žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymą, Centro seniūnija Sprendimu nusprendė įtraukti Sklypą į 2015 m. Sąrašą.

14Pareiškėjo manymu, priimant Sprendimą buvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 dalies nuostatos, t. y. ginčijamas Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualaus administracinio akto turiniui keliamų reikalavimų.

15Pabrėžė, kad Aprašo 4 punkte nurodyta, kad į šį sąrašą „įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, kuri pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1798 ir 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 yra pripažįstama mokesčio objektu ir atitinka bent vieną šių kriterijų: <...>, o 4.7. punktas numato, kad neprižiūrimas nenaudojamos žemės sklypas ar jo dalis (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės)“.

16Pareiškėjas nurodo, kad jis neatitinka Aprašo 4.7 punkte nurodyto kriterijaus ir dėl šios priežasties Kauno miesto administracijos filialo Centro seniūnija turėjo tinkamai vertinti pareiškėjo pateiktus įrodymus bei nurodytas aplinkybes, atitinkamai Sklypą išbraukiant iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo, dėl ko šio Sklypo žemės nuomos mokesčiui neturėtų būti taikomas padidintas mokesčio tarifas.

17Centro seniūnija, netenkindama pareiškėjo prašymo, Sprendime nurodė, kad prašymas yra atmestinas kadangi Sklypas neatitinka Kauno miesto Tvarkymo ir švaros taisyklių keliamų reikalavimų, t. y. atlikus patikrinimą neva buvo nustatyta, kad Sklypo teritorija yra netvarkoma (joje sandėliuojamas statybinis laužas, mėtosi buitinės atliekos, auga mažaverčiai želdiniai ir kt.).

18Pažymėjo, kad pareiškėjas nepažeidžia tvarkymo ir švaros taisyklių. Sklypas 2015 m. yra nuolat prižiūrimas ir tvarkomas: sklypas yra nuolat šienaujamas, kertami menkaverčiai medžiai, renkamos šiukšlės, sklype esantis nebaigtas statyti pastatas yra prižiūrėtas, sklypas visu perimetru aptvertas sandaria tvora, prie statinio ir tvoros pakabinti įspėjamieji ženklai, draudžiantys eiti į sklypo teritoriją, uždengti sklype esantys šuliniai.

192015 m. balandžio 20 d. pareiškėjas pasirašė sutartį su UAB „Vyteda“, kuri atliko tvoros perstatymo, remonto, menkaverčių medžių iškirtimo, šiukšlių surinkimo ir išvežimo darbus, 2015 m. buvo pilnai rekonstruota Sklypą juosianti tvora, ją perkeliant giliau į Sklypą nuo A. M. g. ir ( - ) , sutvarkant angas prie ( - ) g., perkeltos tvoros vietoje Kauno miesto savivaldybės administracija nutiesė šaligatvį.

20Pareiškėjas neneigia, kad Sklypo teritoriją piktybiškai niokoja nenustatyti asmenys, t. y. piktybiškai išlaužo ir/ar išspardo tvorą, taip pat supila šiukšles. Tačiau pareiškėjas nuolat prižiūri teritoriją ir, esant reikalui, suremontuoja tvorą, užsandarina pažeistus praėjimus, keičia spynas, užsandarina praėjimus į Sklype esantį nebaigtą statyti statinį, kabina iškabas „Įeiti draudžiama“, „Šiukšlinti draudžiama“, renka šiukšles, šienauja žolę, pjauna menkaverčius medžius ir pan. Aplinkybę, kad pareiškėjas prižiūri Sklypą patvirtina net ir pačios Centro seniūnijos veiksmai. Dar 2013 m. Sklypas, buvo įtrauktas į sąrašą, tuo tarpu 2014 m. Centro seniūnija neteikė siūlymo įtraukti Sklypą į minėtą sąrašą. Vien faktas, kad nenustatyti asmenys periodiškai šiukšlina Sklypą, nereiškia, kad pareiškėjas Sklypo neprižiūri. Kadangi Sklype esantį pastatą pareiškėjas 2015 m. prižiūrėjo, paties Sklypo teritorijos sutvarkyti nevykdant statybos, griovimo ar rekonstrukcijos darbų, tinkamai sutvarkyti neįmanoma, todėl Aprašo 4.7 punktas yra netaikytinas pareiškėjui. Prašė skundą tenkinti.

21Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą su pareiškėjo skundu nesutiko (b. l. 47-54).

22Atsiliepime į skundą ir teismo posėdžio metu minėtos institucijos atstovė nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog atsakovas netinkamai įvykdė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus administracinio akto priėmimui. Mano, kad atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 20 d. prašymą, priėmė motyvuotą, teisės aktų reikalavimais pagrįstą ir juos atitinkantį sprendimą, atitinkantį individualiam administraciniam aktui teisės aktais nustatytus reikalavimus. Atsakovas ginčijamame sprendime tikslai nurodė, jog pareiškėjo nuomojamas žemės sklypas adresu ( - ) yra įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-286 patvirtinto nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo (galiojant redakcija 2013 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T-138) 4.7 punktą. 2015 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 04-2-383 pareiškėjas išsamiai informuojamas, jog žemės sklypas ( - ) yra neprižiūrimas, apleistas, netvarkomas iš visų pusių. Žemės sklypo dalyje nuo A. M. g. 7, 9 pastatų pusės yra sandėliuojamas statybinis laužas, yra ir buitinių atliekų, auga mažaverčiai želdiniai (krūmai), yra medžio, popieriaus, metalo atliekų, guli lovos čiužinys, yra statybinių atliekų, plytų nuolaužų ir kt. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjui nurodyta, jog žemės sklypas neatitinka Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 7 ir 7.1 punktų (privaloma nuolat prižiūrėti žemės sklypą), 7.3 punkto (priskirtose teritorijose neturi augti krūmai ir piktžolės), 14 ir 25.17 punktų (statybinės atliekos turi būti nedelsiant sutvarkomos, draudžiama statybiniu laužu teršti žemės paviršių), 11.2 punkto (pastato sienos skirtinguose aukštuose išpieštos grafiti užrašais, sienos ir grindys aprūkę dūmais). Akivaizdu, jog UAB „Kauno arka“ pažeisdama Tvarkymo ir švaros taisykles, nesutvarkė šalia statinio esančios teritorijos. Šias faktines aplinkybes aiškiai nurodė atsakovas ginčijamame sprendime.

23Pastebėjo, jog pareiškėjas ne kartą buvo raštu informuotas apie netvarkingą žemės sklypo priežiūrą. Ši faktinė aplinkybė paminėta ir ginčijamame sprendime, kuriame nurodyta, jog žemės sklypas ir pastatas buvo apžiūrėtas iš naujo ir atlikta pakartotinė foto fiksacija. Užfiksuota, jog netvarka žemės sklype liko tokia pati kaip ir iki 2015 m. gegužės 13 d. išsiųsto pranešimo dėl netvarkomo žemės sklypo.

24Atsakovo atstovė atkreipė dėmesį, jog pareiškėjo žemės sklypas nėra tinkamai prižiūrimas jau keletą metų iš eilės (įtrauktas į 2013 metų sąrašą) ir toliau piktnaudžiaujama šia pareiga. Šią faktinę aplinkybę patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 12 d. raštas Nr. 04-2-8, 2015 m. gegužės 13 d. raštas Nr. 04-2-194, 2015 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. 04-2-392, kuriuose užfiksuotos žemės sklypo netvarkymo aplinkybės. Pastebėjo, jog UAB „Kauno arka“ ne vienu raštu buvo raginama susitvarkyti žemės sklypą, tačiau iš esmės žemės sklypo būklė tvarkos ir švaros požiūriu nepasikeitė. Akivaizdu, jog Kauno miesto savivaldybės administracija daugybę kartų ragino pareiškėją geranoriškai susitvarkyti žemės sklypo teritoriją, detaliai ir išsamiai nurodydama nustatytus trukumus ir nepriežiūros keliamas grėsmes visuomenei, tačiau teritorija nebuvo sutvarkyta, jog atitiktų Tvarkos ir švaros taisyklių reikalavimus.

25Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. Al-776 (kartu su pakeitimu 2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A-1968) buvo patvirtintas Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašas, į kurį buvo įtrauktas žemės sklypas esantis ( - ) , priklausantis nuomos teise UAB „Kauno arka“, pagal Aprašo 4.7 punktą. Apie šią faktinę aplinkybę pareiškėjas buvo informuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 20 d. raštu Nr. 06-2-571. Pažymėjo, jog nors pareiškėjas nesutinka, jog jo nuomos teise valdomas žemės sklypas būtų įtrauktas į šį sąrašą, tačiau Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. Al-776, kuriuo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašas neskundė.

26Atsakovo atstovė pabrėžė, jog tam, kad į Sąrašą būtų įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė ji turi atitikti bent vieną Aprašo 4 p. įtvirtintus kriterijus. Pareiškėjo nuomojama valstybinė žemė šiuo atveju atitiko Aprašo 4.7 punkte nurodytą kriterijų, kuris neapsiriboja netvarkomo žemės sklypo įtraukimu į sąrašą dėl Tvarkos ir švaros taisyklių pažeidimo dėl kokių nors aplinkybių, pavyzdžiui kaip nurodo pareiškėjas, dėl detalaus plano nebuvimo.

272015 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjas pateikė prašymą dėl 2015 m. nevalstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo, kuriame iš esmės nurodė vieną argumentą, kad sklypas yra prižiūrimas t. y. nėra Aprašo 4.7 punkte nurodytų aplinkybių: sklypas nušienautas, jame nėra šiukšlių, pastatas prižiūrėtas, teritorija aptverta tvora, uždengti šuliniai ir pakabinti įspėjamieji ženklai.

28Pažymėjo, kad Centro seniūnas, 2015 m. rugpjūčio 31 d. išnagrinėjęs pareiškėjo prašyme išdėstytas aplinkybes ir motyvus, išsiaiškinęs, kokių veiksmų imtasi žemės sklypo būklei pagerinti ir įvertinęs visą informaciją, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, be to atitinkantį individualiam administraciniam aktui teisės aktais keliamus reikalavimus - pareiškėjo prašymo netenkino.

29Atsakovas nesutinka su pareiškėjo skundo teiginiu, jog kol nebuvo parengtas žemės sklypo detalusis planas UAB „Kauno arka“ „<..> negalėjo užsakyti nei Sklypo užstatymo galimybių vizijos, nei būsimo statinio techninio projekto, nei gauti statybos leidimo, nei vykdyti statybos darbų, o tuo pačiu negalėjo ir pilnai bei tinkamai sutvarkyti Sklypo".

30Atsakovo atstovė nurodė, jog detalaus plano nebuvimas, nors ir ne dėl pareiškėjo kaltės, neapribojo pareiškėjo teisės pilna apimtimi disponuoti, naudotis ar valdyti nuomos pagrindais valdome žemės sklype esančiu turtu (statiniu) tuo aspektu, kad nenaudojamas statinys ir prie jo esanti teritorija nebūtų apleista, bet prižiūrima ir tvarkoma. Negalėjimas vykdyti statinio rekonstrukcijos, statybos ar griovimo darbų neužkerta kelio tokio statinio, jo fasado bei teritorijos, kurioje yra šie statiniai, tvarkymui, priežiūrai ir nepaneigia pareiškėjo pareigos laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, kurių pažeidimas, ir yra privaloma sąlyga taikant Aprašo 4.7 punkto nuostatas.

31Remiantis išdėstytu, darė išvadą, kad aplinkybės, jog iki kol nebuvo patvirtintas teritorijos detalusis planas, būtinybė pakeisti šio žemės sklypo detalaus plano sprendinius, kurių pakeitimą iniciavo atitinkamos kompetentingos institucijos, taip pat teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje numatyta sąlyga nevykdyti statybos darbų, netrukdė pareiškėjui atlikti elementarių statinio ir teritorijos priežiūros, tvarkymo darbų, kuriems atlikti (žolės nupjovimui, šiukšlių išvežimui ir pan.) nereikalingas nei detalusis planas, nei statybos leidimas, nepaneigė Aprašo 4.7 punkto taikymo, todėl atsižvelgiant į šias nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai atsisakė išbraukti žemės sklypą iš sąrašo.

32Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti priimti naują sprendimą išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ) iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašo, pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui teigiamą išvadą dėl pareiškėjo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo, atsakovo atstovė teigė, jog nesuprantama, kodėl ir kokiu teisės aktu vadovaujantis atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija turėtų teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui „teigiamą išvadą“. Pagal LR vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalį savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Pagal to paties Įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktą savivaldybės administracijos direktorius organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje. Taigi, ką kuris padalinys privalo daryti Kauno miesto savivaldybės administracijoje sprendžia išimtinai administracijos direktorius ir tai negali būti sprendžiama teismo įpareigojimais.

33Aukščiau nurodytas pareiškėjo reikalavimas yra atmestinas, kadangi jis yra sąlyginis bei priskirtinas viešojo administravimo subjekto kompetencijai. LVAT teismas yra konstatavęs, kad administracinis teismas paprastai negali perimti viešojo administravimo institucijos funkcijų ir savarankiškai atlikęs administracinę procedūrą, priimti sprendimą, priskirtiną viešojo administravimo institucijos kompetencijai, pagal teismo sprendimo priėmimo metu egzistuojančią situaciją, nes tai galėtų pažeisti konstitucinį valdžių padalijimo principą (LVAT 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1606/2012). Prašė skundą atmesti.

34Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 43-44) ir minėtos institucijos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad žemės sklypas, esantis ( - ) , nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. Minėtas žemės sklypas 2007 m. rugpjūčio 28 d. išnuomotas UAB „Kauno verslo rūmai“, 2010 m. sausio 28 d. buvo pasirašytas susitarimas „Dėl 2007 m. rugpjūčio 28 d. nuomos sutarties Nr. 19/2007-177 pakeitimo“, kuriuo nuomos teisė perėjo UAB „Kauno arka“.

35Vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798, konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą ir nuomos mokesčio mokėjimo terminus savo teritorijos ribose nustato savivaldybės. Vadinasi, tik savivaldybės kompetencijai priklauso nustatyti valstybinės žemės nuomos tarifus.

362012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (nauja redakcija išdėstyta 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-138), kuriuo vadovaujantis, pareiškėjo nuomojamas valstybinės žemės sklypas buvo įtrauktas į Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 m. sąrašą ir jam nustatytas 4 procentų nuomos mokesčio tarifas.

37Neginčijama aplinkybė, kad UAB „Kauno arka“ valstybinės žemės nuomininku tapo nuo 2010 m. sausio 28 d. t. y., nuo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo praėjo daugiau nei vieneri metai. Kauno miesto savivaldybė nustatė, kad pareiškėjas neremontavo statinių - netvarkė, nedažė ir neprižiūrėjo pastatų ir jų fasadų, nesutvarkė šio statinio teritorijos.

38Aprašo 3 punkte nurodyta, kad nenaudojama žemė yra ta, kurioje esantys statiniai apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami, arba neužstatyta neprižiūrima žemė. Atsakovo teigimu, statiniai, esantys, žemės sklype ( - ) , yra apleisti ir nenaudojami.

39Pareiškėjo pareiga yra įrodyti, kad jis prižiūri, naudoja valstybinės žemės sklypą. Pareiškėjas skunde nurodo, kad siekia sutvarkyti nuomojamą žemės sklypą ir ne dėl savo kaltės nevykdo statybos ar rekonstrukcijos darbų. Pažymėjo, kad šioje byloje reikėtų įvertinti aktyvius pareiškėjo veiksmus, siekiant parengti nuomojamo žemės sklypo detalųjį planą. Pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina skunde nurodytas aplinkybes, jog UAB „Kauno arka“ pradėjo naują detaliojo plano rengimo procedūrą - 2012 m. kovo 28 d. buvo išduotos sąlygos detaliajam planui rengti, detaliojo plano preliminarūs sprendiniai svarstyti Kauno architektų urbanistų taryboje, 2013 m. liepos 30 d. vyko detaliojo plano viešas svarstymas.

40Nurodė, jog 2011 m. lapkričio 28 d. Nacionalinė žemės tarnyba išdavė sutikimą „Dėl detaliojo plano rengimo“, kuriame sutiko, kad būtų rengiamas žemės sklypo, esančio ( - ) , detalusis planas. Pareiškėjas 2013 m. liepos 3 d. kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl sutikimo statyti statinius sklypuose, besiribojančius su valstybine žeme, išdavimo. Nacionalinė žemės tarnyba 2013 m. rugpjūčio 1 d. raštu nurodė, kad neprieštarauja, jog gavus su planuojama teritorija besiribojančiose valdose esančių nekilnojamojo turto savininkų/nuomininkų/naudotojų rašytinius sutikimus, rengiant žemės sklypo, esančio ( - ) , detalųjį planą, planuojama riba būtų numatyta pagal pateiktą planavimo schemą. 2013 m. spalio 30 d. buvo suderintas ir pats žemės sklypo, esančio ( - ) , detalusis planas. Pareiškėjo skundo pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra.

41Trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 75 str. 1 d., 76 str. 2 d.). Trečiojo suinteresuoto asmens atstovo neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

42Skundas tenkintinas dalinai.

43Šios bylos skundo dalykas yra pareiškėjo reikalavimas panaikinti (pakeisti) 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-383 „Dėl žemės sklypo ( - ) „ ir įpareigoti priimti naują sprendimą išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ) , iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo, pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui teigiamą išvadą dėl pareiškėjo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo.

44Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau- Aprašas), kurio nauja redakcija buvo išdėstyta 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-138, 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-131.

45Šis Aprašas reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras (1 punktas), o jo tikslas - nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifais (2 punktas). Apraše vartojama sąvoka nenaudojama žemė apibrėžiama, kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami, arba neužstatyta neprižiūrima žemė (3 punktas). Taigi, nenaudojama žemė yra pripažįstama atsižvelgiant į ant jos esančių statinių naudojimą ir būklę arba žemės nepriežiūrą. Kriterijai, kurių nors vieną atitikus fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė įrašoma į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą įtvirtinti Aprašo 4 punkte: asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (4.1); nuo nenaudojamos žemės sklypo ar jo dalies įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai ir asmenys, pažeisdami Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. T-20 (toliau -Tvarkymo ir švaros taisyklės), neremontuoja statinių - netvarko, nedažo ir neprižiūri pastatų ir jų fasadų, nesutvarko nugriautų namų ar kitų statinių teritorijų (4.2); nenaudojamos žemės sklypo (naudotojui) išduotas statybą leidžiantis dokumentas - leidimas atlikti statybos darbus (išskyrus paprasto remonto darbus pastato viduje) (toliau - statybos darbai) ir per penkerius metus nuo tokio statybą leidžiančio dokumento išdavimo nustatyta tvarka pabaigtas statinys neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre (4.3); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) išduotas statybą leidžiantis dokumentas - leidimas griauti ir per dvejus metus nekilnojamasis turtas nenugriautas ir nustatyta tvarka neišregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro (4.4); parengtas ir patvirtintas nenaudojamos žemės sklypo detalusis planas ir per pusę metų žemės sklypo duomenų pakeitimai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre arba registruoti duomenys neatitinka patvirtinto detaliojo plano duomenų (4.5); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) per dvejus metus nuo detaliojo plano duomenų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (4.6); neprižiūrimas nenaudojamos žemės sklypas ar jo dalis (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės)(4.7).

46Šio Aprašo 13-16 punktuose nustatyta, kad asmuo, kurio nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į Sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1–4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių: 13.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo ar hipotekos) arba turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar įsiteisėjusio sprendimo su šiuo nekilnojamuoju turtu susijusioje byloje; 13.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, kai žemės savininkų, nuomininkų (naudotojų) žemės sklype ar jo dalyje nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau kaip vieni metai. 14. Seniūnas, išnagrinėjęs pareiškėjo (žemės savininko, nuomininko, naudotojo) prašyme išdėstytus motyvus, išsiaiškinęs, kokių imtasi veiksmų žemės sklypo būklei pagerinti, ir įvertinęs Skyrių pateiktą Aprašo 6.1–6.4 punktuose nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos pateikia Finansų skyriui informaciją, kad, atsižvelgiant į Aprašo 4.2–4.7 punktuose nurodytus kriterijus, žemės sklypas turi būti išbrauktas iš Sąrašo. 15. Finansų skyrius per 15 darbo dienų nuo Aprašo 14 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos nustatyta tvarka parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Sąrašo pakeitimo ir teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui. 16. Finansų skyrius per 10 darbo dienų nuo Aprašo 15 punkte nurodyto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos: 16.1. praneša apie Sąrašo pakeitimą žemės sklypų valdytojams (žemės nuomos mokesčio mokėtojams); 16.2. pateikia Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai šio įsakymo nuorašą.“

47Iš šių Aprašo nuostatų matyti, kad seniūnui yra pavesta tirti žemės mokesčio mokėtojų prašymus dėl atleidimo nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio klausimus. Tuo atveju, kai seniūnas nustato atleidimo nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio pagrindus, jam pavesta apie tai informuoti Finansų skyrių, kuris parengia atitinkamą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius minėtą įsakymą, mokesčio mokėtojas yra atleidžiamas nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio.

48Tačiau tuo atveju, kai seniūnas nenustato pagrindų, kurie leistų mokesčio mokėtoją atleisti nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio, ši administracinė procedūra yra baigiama seniūno sprendimu neatleisti mokesčio mokėtojo nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio.

49Toks seniūno sprendimo – neatleisti mokesčio mokėtojo nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio, pobūdis reiškia, kad juo yra priimamas galutinis administracinis aktas (sprendimas), kuris sukelia atitinkamas pasekmes žemės mokesčio mokėtojo subjektinėms teisėms.

50Byloje nustatyta, kad žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus ( - ) , kadastro Nr. ( - ) ) nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. Minėtas žemės sklypas 2007 m. rugpjūčio 28 d. išnuomotas UAB „Kauno verslo rūmai" (nuomos sutartis Nr. ( - ) ), 2010 m. sausio 28 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. 126 „Dėl 2007-08-28 nuomos sutarties Nr. ( - ) pakeitimo", kuriuo nuomos teisė perėjo UAB „Kauno arka" (b. l. 43, 44).

51Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. Al-776 (kartu su 2015-08-03 pakeitimu Nr. A-1968) buvo patvirtintas Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašas, į kurį buvo įtrauktas žemės sklypas (unikalus ( - ) ), esantis ( - ) , priklausantis nuomos teise UAB „Kauno arka" (Nr. 16), pagal Aprašo 4.7 punktą (b. l. 103, 104). Apie tai pareiškėjas buvo informuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 2015 m. liepos 20 d. raštu Nr. 06-2-571 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio“, kuriame nurodyta, jog žemės nuomos mokesčio skaičiavimui taikytinas 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifas (b. l. 13, 14). Pažymėtina, jog nors pareiškėjas nesutinka, jog jo nuomos teise valdomas žemės sklypas būtų įtrauktas į šį sąrašą, tačiau Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. Al-776, kuriuo patvirtintas Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašas neskundė.

52Kaip minėta, Aprašo 13 punkte numatyta, kad nenaudojamos žemės sklypo savininkas, nuomininkas (naudotojas) gali per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1.-4.7. punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar keleto 13.1.p. – 13.2 p. nurodytų aplinkybių.

53Nesutikdamas su UAB „Kauno arka“ nuomojamo žemės sklypo, esančio ( - ) , įtraukimu į Sąrašą, pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 20 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūniją, prašydamas išbraukti UAB „Kauno arka" valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo, sudaryti ir patvirtinti naują nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą iš kurio būtų išbrauktas UAB „ Kauno arka " nuomos teise valdomas Sklypas ir pateikė 2015 m. rugpjūčio 20 d. sklypo būklės foto fiksacija (b. l. 79-84).

54Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnija 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 04-2-383 „Dėl žemės sklypo ( - ) „ pareiškėjo prašymo netenkino (b. l 85,86). Iš minėto sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjas buvo informuotas, kad 2015 m. rugpjūčio 20 d. gavus UAB „Kauno arka“ prašymą, minimas žemės sklypas ir pastatas buvo apžiūrėtas ir atlikta pakartotinė foto fiksacija. Netvarka žemės sklype buvo tokia pati kaip ir 2015 m. gegužės 13 d. išsiunčiant UAB „Kauno arka“ pranešimą, dėl netvarkomo žemės sklypo. Atsakydami į UAB „Kauno arka“ teiginius pažymėjo, kad žemės sklype ( - ) , auga menkaverčiai želdiniai, jame yra statybinių atliekų, šiukšlių, sklype esantis nebaigtas statinys yra atviromis langų, durų angomis, jo viduje yra stiklo duženų, medžio, plastiko ir kitų atliekų, tvora aplink sklypą nėra sandari - nuo Statybininkų g. yra suniokota (nesiekia l m aukščio). Žemės sklypas neatitinka Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 7 ir 7.1 punktų (privaloma nuolat prižiūrėti žemės sklypą), 7.3 punkto (priskirtose teritorijose neturi augti krūmai ir piktžolės) 14 ir 25.17 punktų (statybinės atliekos turi būti nedelsiant sutvarkomos, draudžiama statybiniu laužu teršti žemės paviršių), 11.2 punkto (pastato sienos skirtinguose aukštuose išpieštos grafiti užrašais, sienos ir grindys aprūkę dūmais). Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą informaciją ir tai, kad žemės sklypas neatitinka Kauno miesto Tvarkymo ir švaros taisyklių keliamų reikalavimų ir atitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 4.7 punkto, Centro seniūnija nesiūlė Finansų skyriui žemės sklypo, esančio ( - ) , išbraukti iš 2015 m. Nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašo.

55Pareiškėjo nuomone, ginčijamas seniūnijos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas tik formaliai taikant Aprašo nuostatas, tinkamai neišnagrinėjus ir neįvertinus pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių, pateiktų dokumentų, neįsigilinus į ginčo esmę ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.

56Šiuo nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo prašymo Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai matyti, jog pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 13 punkte suteikta teise, pateikė seniūnijai prašymą ir dokumentus, fotonuotraukas, kurie, jo teigimu, įrodo, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų, bei kad ši atitiktis yra sąlygota aplinkybės, jog sklypui UAB „Kauno arka" 2014 m. parengė naują detalųjį planą, kurio pagrindu bus galima parengti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti sklypą pastatant ten naują statinį ar rekonstruojant senąjį (detalusis planas patvirtintas 2014 m. kovo 26 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-843). Iki detaliojo plano parengimo UAB „ Kauno arka " negalėjo užsakyti nei sklypo užstatymo galimybių vizijos, nei būsimo statinio techninio projekto, nei gauti statybos leidimo, nei vykdyti statybos darbų, o tuo pačiu negalėjo ir pilnai bei tinkamai sutvarkyti sklypo.

57Taigi, pateikdamas minėtą prašymą, pareiškėjas siekė įrodyti ne tik 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų nebuvimą, bet ir Aprašo 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytas sąlygas, dėl kurių žemės sklypas nors ir atitinka 4.1-4.7 punkte nurodytus kriterijus, tačiau jis turi būti išbrauktas iš Sąrašo dėl to, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės tinkamai nesutvarkė, neprižiūrėjo, neremontavo ginčo pastatų ir žemės sklypo teritorijos.

58Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnija yra Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, todėl atsisakymas tenkinti pareiškėjo prašymą, įformintas 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 04-2-383, vertintinas kaip viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, kuriam turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos.

59Vadovaujantis Viešojo administravimo 8 straipsnio 1, 2 dalimis, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008); Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012).

60Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-700/2008 konstatavo, kad individualiame administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas; akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus.

61Tačiau individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti, pvz. nuosavybės teisių atkūrimas, valstybė tarnyba, mokesčiai ir kt..

62Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius.

63Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y., turi būti įvertinama kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose.

64Kaip minėta, byloje nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija, 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-131 redakcija) patvirtintas Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašas.

65Pagal šio Aprašo 13.1.; 13.2. punktų nuostatas žemės mokesčio mokėtojas nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio gali būti atleistas, jei žemės sklypas nenaudojamas ir/ar tinkamai neprižiūrimas dėl trečiųjų asmenų atitinkamos veiklos - kompetentingų institucijų sprendimų, ar kitų asmenų neteisėtų veiksmų, kurių rezultate yra apribojama žemės sklypo naudotojo teisė bei galimybės pilna apimtimi disponuoti, naudotis ir valdyti žemės sklypą.

66Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad šios trečiųjų asmenų veiklos buvimas ar nebuvimas, yra tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, nuo kurių priklauso žemės mokesčio mokėtojo teisės – būti atleistam nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio, atsiradimas.

67Todėl viešojo administravimo subjektui, sprendžiančiam atleidimo nuo maksimalaus dydžio žemės mokesčio klausimą šiuo pagrindu, tenka pareiga įvertinti minėtas aplinkybes bei konstatuoti ar jos yra nustatytos, ar ne, ir priklausomai nuo šių aplinkybių pobūdžio priimti atitinkamą sprendimą.

68Iš bylos aplinkybių matyti, kad pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai 2015 m. rugpjūčio 20 d. pateiktą prašymą dėl jo išbraukimo iš Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-776 patvirtinto Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo, be kita ko, grindė ir tuo, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1-4.7 punktuose nurodytų kriterijų, bei kad ši atitiktis yra sąlygota aplinkybės, jog sklypui UAB „Kauno arka" 2014 m. parengė naują detalųjį planą, kurio pagrindu bus galima parengti projektą bei tinkamai ir pilnai sutvarkyti sklypą pastatant ten naują statinį ar rekonstruojant senąjį. Iki detaliojo plano parengimo UAB „ Kauno arka " negalėjo užsakyti nei sklypo užstatymo galimybių vizijos, nei būsimo statinio techninio projekto, nei gauti statybos leidimo, nei vykdyti statybos darbų, o tuo pačiu negalėjo ir pilnai bei tinkamai sutvarkyti sklypo.

69Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos 2015 m. rugpjūčio 31 d. rašto Nr. 04-2-383 „Dėl žemės sklypo ( - ) „ turinio matyti, kad pareiškėjo prašymas minėtu pagrindu nebuvo tiriamas ir dėl šių aplinkybių buvimo ar nebuvimo, jų reikšmės priimamam sprendimui, neišdėstytos jokios faktinės aplinkybės, teisės aktų normos, motyvacija, todėl nagrinėjamu atveju, priimant ginčijamą sprendimą, buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai, įpareigojantys, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-107-438/2015, 2016 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-210-261/2016).

70Minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr. 04-2-383 „Dėl žemės sklypo ( - ) “, nes dėl pažeistų procedūrų nebuvo užtikrintas visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, įvertinimas ( ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.), ir atsakovas įpareigotinas iš naujo įstatymo nustatytu terminu išnagrinėti pareiškėjo UAB „Kauno arka“ prašymą, Kauno miesto savivaldybės administracijos filiale Centro seniūnijoje gautą 2015 m. rugpjūčio 20 d. (reg. Nr. 04-1-231), priimant motyvuotą, teisės aktų reikalavimais pagrįstą sprendimą.

71Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ) iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2015 metų sąrašo, pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui teigiamą išvadą dėl pareiškėjo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo netenkintinas pritariant atsakovo atsiliepime į skundą argumentams, jog toks veiksmas priskirtinas viešojo administravimo subjekto kompetencijai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad administracinis teismas paprastai negali perimti viešojo administravimo institucijos funkcijų ir savarankiškai atlikęs administracinę procedūrą, priimti sprendimą, priskirtiną viešojo administravimo institucijos kompetencijai, pagal teismo sprendimo priėmimo metu egzistuojančią situaciją, nes tai galėtų pažeisti konstitucinį valdžių padalijimo principą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1606/2012).

72Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

73Pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą patenkinti iš dalies.

74Panaikinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-383 „Dėl žemės sklypo ( - ) “.

75Atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu įpareigoti iš naujo išnagrinėti pareiškėjo UAB „Kauno arka“ prašymą, Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijoje gautą 2015 m. rugpjūčio 20 d. ( reg. Nr. 04-1-231).

76Kitos skundo dalies netenkinti.

77Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Pareiškėjas skunde (b. l. 5-11) ir jo atstovas teismo posėdžio metu... 4. Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313... 5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d.... 6. Pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 20 d. Kauno miesto savivaldybės... 7. Pareiškėjo nuomone, 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės... 8. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286... 9. Atsakovas, pažeisdamas aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas,... 10. Atsakovas Sprendime nurodo, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 4.7. punktą,... 11. Nurodė, kad atsakovas visiškai nenagrinėjo pareiškėjo prašyme pateiktų... 12. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu yra rengiamos Sklypo užstatymo... 13. Pažymėjo, kad lyginant su 2014 m., pareiškėjas žymiai pagerino Sklypo... 14. Pareiškėjo manymu, priimant Sprendimą buvo pažeistos Viešojo... 15. Pabrėžė, kad Aprašo 4 punkte nurodyta, kad į šį sąrašą „įrašoma... 16. Pareiškėjas nurodo, kad jis neatitinka Aprašo 4.7 punkte nurodyto... 17. Centro seniūnija, netenkindama pareiškėjo prašymo, Sprendime nurodė, kad... 18. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepažeidžia tvarkymo ir švaros taisyklių.... 19. 2015 m. balandžio 20 d. pareiškėjas pasirašė sutartį su UAB „Vyteda“,... 20. Pareiškėjas neneigia, kad Sklypo teritoriją piktybiškai niokoja nenustatyti... 21. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą su... 22. Atsiliepime į skundą ir teismo posėdžio metu minėtos institucijos atstovė... 23. Pastebėjo, jog pareiškėjas ne kartą buvo raštu informuotas apie... 24. Atsakovo atstovė atkreipė dėmesį, jog pareiškėjo žemės sklypas nėra... 25. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.... 26. Atsakovo atstovė pabrėžė, jog tam, kad į Sąrašą būtų įrašoma... 27. 2015 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjas pateikė prašymą dėl 2015 m.... 28. Pažymėjo, kad Centro seniūnas, 2015 m. rugpjūčio 31 d. išnagrinėjęs... 29. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo skundo teiginiu, jog kol nebuvo parengtas... 30. Atsakovo atstovė nurodė, jog detalaus plano nebuvimas, nors ir ne dėl... 31. Remiantis išdėstytu, darė išvadą, kad aplinkybės, jog iki kol nebuvo... 32. Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti priimti naują sprendimą išbraukti... 33. Aukščiau nurodytas pareiškėjo reikalavimas yra atmestinas, kadangi jis yra... 34. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 35. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798,... 36. 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 286... 37. Neginčijama aplinkybė, kad UAB „Kauno arka“ valstybinės žemės... 38. Aprašo 3 punkte nurodyta, kad nenaudojama žemė yra ta, kurioje esantys... 39. Pareiškėjo pareiga yra įrodyti, kad jis prižiūri, naudoja valstybinės... 40. Nurodė, jog 2011 m. lapkričio 28 d. Nacionalinė žemės tarnyba išdavė... 41. Trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ apie bylos... 42. Skundas tenkintinas dalinai.... 43. Šios bylos skundo dalykas yra pareiškėjo reikalavimas panaikinti (pakeisti)... 44. Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286... 45. Šis Aprašas reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio... 46. Šio Aprašo 13-16 punktuose nustatyta, kad asmuo, kurio nuosavybės teise... 47. Iš šių Aprašo nuostatų matyti, kad seniūnui yra pavesta tirti žemės... 48. Tačiau tuo atveju, kai seniūnas nenustato pagrindų, kurie leistų mokesčio... 49. Toks seniūno sprendimo – neatleisti mokesčio mokėtojo nuo maksimalaus... 50. Byloje nustatyta, kad žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus ( - ) , kadastro... 51. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.... 52. Kaip minėta, Aprašo 13 punkte numatyta, kad nenaudojamos žemės sklypo... 53. Nesutikdamas su UAB „Kauno arka“ nuomojamo žemės sklypo, esančio ( - ) ,... 54. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnija 2015 m.... 55. Pareiškėjo nuomone, ginčijamas seniūnijos sprendimas yra neteisėtas ir... 56. Šiuo nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo prašymo Kauno miesto savivaldybės... 57. Taigi, pateikdamas minėtą prašymą, pareiškėjas siekė įrodyti ne tik... 58. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnija yra Kauno... 59. Vadovaujantis Viešojo administravimo 8 straipsnio 1, 2 dalimis, individualus... 60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartyje... 61. Tačiau individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo... 62. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių... 63. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio... 64. Kaip minėta, byloje nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Kauno... 65. Pagal šio Aprašo 13.1.; 13.2. punktų nuostatas žemės mokesčio mokėtojas... 66. Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad šios trečiųjų asmenų veiklos... 67. Todėl viešojo administravimo subjektui, sprendžiančiam atleidimo nuo... 68. Iš bylos aplinkybių matyti, kad pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės... 69. Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos 2015... 70. Minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti Kauno miesto... 71. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą –... 72. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 73. Pareiškėjo UAB „Kauno arka“ skundą patenkinti iš dalies.... 74. Panaikinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos... 75. Atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją teisės aktų nustatyta... 76. Kitos skundo dalies netenkinti.... 77. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...