Byla 2-1693-563/2011
Dėl ipareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Violeta Olcvikiene, sekretoriaujant Algidai Guobei, dalyvaujant ieškoves Klaipedos miesto savivaldybes atstovui Ignui Kerbeliui, atsakoves DNSB „Vaizdas“ atstovui advokato padejejui Sauliui Gabniui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves Klaipedos miesto savivaldybes ieškini atsakovei DNSB „Vaizdas“ del ipareigojimo atlikti veiksmus,

2n u s t a t e :

3ieškove kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydama ipareigoti atsakove pateikti ieškovei informacija ir patvirtintas ja pagrindžianciu dokumentu kopijas apie tai, kiek nariu DNSB „Vaizdas“ buvo 2008, 2009 metais ir kiek nariu bendrijoje yra šiuo metu; kaip ir kokie sprendimai nuo 2008 metu iki dabar buvo priimti del administravimo ir kitu mokesciu bei ju dydžiu nustatymo. Nurode, kad Klaipedos miesto savivaldybei nuosavybes teise priklauso butas adresu ( - ). Gyvenamaji nama adresu ( - ) administruoja DNSB „Vaizdas“. Savivaldybe du kartus 2010-05-04 ir 2010-05-17 raštais kreipesi i DNSB „Vaizdas“ su prašymu pateikti informacija ir dokumentu kopijas, taciau atsakove nei i viena iš minimu raštu neatsake.

4Teismo posedžio metu ieškoves atstovas ieškini palaike ir praše ji tenkinti.

5Atsakoves atstovas teismo posedžio metu su ieškiniu nesutiko. Nurode, kad bendrija neprivalo ne bendrijos nariui suteikti informacijos raštu. Klaipedos miesto savivaldybei priklauso butas, esantis adresu ( - ), taciau Savivaldybe nera DNSB „Vaizdas“ nare. LR Daugiabuciu namu savininku bendriju istatymo 23 straipsnyje yra numatyta, kam yra teikiama informacija ir kokia forma. Bendrijos valdyba informacija per penkias darbo dienas privalo suteikti tik bendrijos nariams. Be to, bendrijoje nera numatytu lešu, iš kuriu butu apmokamos išlaidos už dokumentu kopijas.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš šaliu paaiškinimu, byloje pateiktu rašytiniu irodymu nustatyta, kad Klaipedos miesto savivaldybei nuosavybes teise priklauso butas, esantis adresu ( - ) (b.l. 4-5). Gyvenamaji nama adresu ( - ) administruoja DNSB „Vaizdas“. Savivaldybe 2010-05-04 raštu Nr. (11.3.)-MD3-504 ir 2010-05-17 raštu Nr. (11.3.)-MD3-557 kreipesi i DNSB „Vaizdas“ su prašymu pateikti informacija ir dokumentu kopijas, taciau atsakove nei i viena iš minimu raštu neatsake (b.l. 6, 7).

8Daugiabucio namo savininku bendrija yra viena iš bendrosios dalines nuosavybes objektu valdymo formu. Pagal Daugiabuciu namu savininku bendriju istatymo 3 straipsnio 1 dali daugiabucio namo savininku bendrija yra ne pelno organizacija, igyvendinanti šio namo patalpu savininku bendrasias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektu ir istatymu nustatyta tvarka namui priskirto žemes sklypo valdymu, naudojimu, priežiura ir tvarkymu. Nors pagal šia norma bendrija yra ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo, taciau ji, kaip civilines atsakomybes subjektas, turi ypatumu, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektu savininkas yra ne bendrija, o butu savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teise. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje turi teise i bendrojo naudojimo objektu duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis; LAT 2007-11-26 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dali sprendimai del bendrojo naudojimo objektu valdymo ir naudojimo priimami butu ir kitu patalpu savininku balsu dauguma, jeigu butu ir kitu patalpu savininku bendrijos istatuose ar jungtines veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taigi išanalizavus nurodytas materialines teises normas akivaizdu, kad teise spresti del bendrojo naudojimo objektu valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso butent butu ir kitu patalpu savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia istatyme nustatyta forma jie šia teise igyvendina.

9Remiantis CK 4.85 straipsnio 1 dalimi ieškove, kaip gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektu bendrasavininke, turi teise spresti del šiu objektu valdymo, naudojimo ir disponavimo, nors ir nera šiame name isteigtos bendrijos nare. Konstitucinis Teismas 1999-06-23 nutarime „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995-06-15 nutarimu Nr. 852 „Del Lietuvos Respublikos daugiabuciu namu savininku bendriju istatymo igyvendinimo tvarkos“ patvirtintos namo perdavimo bendrijai tvarkos 2.1.2 papunkcio ir 3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos daugiabuciu namu savininku bendriju istatymo 20 straipsnio 3 daliai“ konstatavo, kad bendrijos isteigimas nereiškia, kad privacios ar viešosios nuosavybes teises subjektai netenka nuosavybes teises i jiems priklausanti turta, todel bendrijos isteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininku teises ir teisetus interesus. Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimo 3.4 punkte taip pat konstatuota, kad narystes bendrijoje savanoriškumo principas reiškia, jog savininkas gali ir nestoti i bendrija, t. y. nesusieti saves narystes bendrijoje ryšiais, taciau ir tokiu atveju gyvenamuju ir negyvenamuju patalpu daugiabuciame name savininkas yra kitu teisiniu santykiu, susijusiu su bendrosios dalines nuosavybes teisiu igyvendinimu, subjektas. Taigi, butu ir kitu patalpu savininkai, nesantys gyvenamojo namo bendrijos nariai, negali buti nušalinami sprendžiant del jiems taip pat bendrosios dalines nuosavybes teise priklausanciu bendrojo naudojimo objektu valdymo ir naudojimo (LAT 2009-10-05 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-376/2009). Tam, kad galetu dalyvauti sprendimu priemimo procese, užimti vienokia ar kitokia pozicija, ieškove, kaip gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektu bendrasavininke, turi teise gauti reikalinga informacija.

10Duomenu apie tai, kad atsakove butu pateikusi ieškoves prašoma informacija, byloje nera, todel, ivertinus išdestytas aplinkybes ir byloje esancius irodymus, ieškoves reikalavimas, kaip pagristas, tenkintinas, atsakove ipareigotina pateikti ieškoves prašoma informacija ir dokumentu kopijas.

11Ieškove nuo žyminio mokescio mokejimo yra atleista, todel, patenkinus ieškini, iš atsakoves valstybei priteistina 132,00 Lt žyminio mokescio (LR CPK 96 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškini tenkinti visiškai.

14Ipareigoti atsakove DNSB „Vaizdas“ pateikti ieškovei Klaipedos miesto savivaldybei informacija ir patvirtintas ja pagrindžianciu dokumentu kopijas apie tai:

151. kiek nariu DNSB „Vaizdas“ buvo 2008, 2009 metais ir kiek nariu bendrijoje yra šiuo metu;

162. kaip ir kokie sprendimai nuo 2008 metu iki dabar buvo priimti del administravimo ir kitu mokesciu bei ju dydžiu nustatymo.

17Priteisti iš atsakoves DNSB „Vaizdas“ 132,00 Lt žyminio mokescio valstybei.

18Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui apeliacini skunda paduodant per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai