Byla 2-2526-230/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Statybų vizija“ direktoriui R. T., UAB „Santechniniai darbai“ direktoriui A. B., ieškovų atstovei adv. Marinai Laurinaitienei, atsakovo atstovams V. S., D. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Statybų vizija“, uždarosios akcinės bendrovės „Santechniniai darbai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kančo studija“ ieškinį atsakovui Lietuvos žemės ūkio universitetui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Statybų vizija“, UAB „Santechniniai darbai“ ir UAB „Kančo studija“ pareiškė ieškinį (t.1, b.l.5-12) atsakovui Lietuvos žemės ūkio universitetui (toliau - LŽŪU), kuriuo prašo panaikinti atsakovo LŽŪU Viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „Statybų vizija“ ir partnerių UAB „Santechniniai darbai“ ir UAB „Kančo studija“ pasiūlymą atsakovo LŽŪU vykdomam viešajam pirkimui „LŽŪU II-ųjų rūmų rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūros, energetinio naudingumo sertifikavimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“ (pirkimo numeris – 85671). Ieškovai nurodo, kad atsakovas LŽŪU organizavo viešą supaprastintą atvirą konkursą dėl LŽŪU II-ųjų rūmų rekonstrukcijos projektų ir darbų pirkimo. Ieškovai jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateikė bendrą pasiūlymą, kurį atsakovas 2010 m. gegužės 10 d. sprendimu atmetė kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Dėl šio sprendimo ieškovai pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta atsakovo LŽŪU Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu. Ieškovų pasiūlymas atmestas motyvuojant tuo, kad pasiūlyme nurodytas partneris UAB „Kančo studija“ neatitinka konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.3. punkto kvalifikacinių reikalavimų, jog pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (kiekvieno jungtinės veiklos partnerio) pastarųjų 3 finansinių metų pelno reikšmė kiekvienais metais turi būti teigiama, o UAB „Kančo studija“ 2008 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta neigiama pelno reikšmė. Ieškovai nesutinka su pasiūlymo atmetimo motyvais ir prašo panaikinti atsakovo sprendimą dėl šių pažeidimų: 1) konkurso sąlygos dėl nurodyto kriterijaus reikšmės buvo netikslios, neaiškios, dviprasmiškos. Ieškovai turėjo pagrindą manyti, kad šio kriterijaus reikšmė yra teigiama pelno reikšmė per pastaruosius 3 finansinius metus, sumuojant kiekvienų metų reikšmes per visą laikotarpį, o ne kiekvienų metų reikšmes vertinant atskirai. Atsakovas nepagrįstai dviprasmiškų sąlygų nulemtą neigiamų padarinių riziką perkėlė tiekėjams (ieškovams), tuo pažeistas Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 2 ir 7 dalyse nurodytas skaidrumo principas; 2) minėtas konkurso sąlygų kvalifikacinis reikalavimas yra pernelyg aukštas, neadekvatus pirkimo pobūdžiui ir neproporcingas, kuris riboja konkurenciją, atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti ieškovams - tuo pažeista VPĮ 32 straipsnio 2 dalis ir proporcingumo principas. Nurodo, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimui. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, o pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str. 7 d.), tai liečia ir kvalifikacijos reikalavimus. Neaiškios, netikslios ir dviprasmiškos konkurso sąlygos reiškia įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimą, ir jos turi būti aiškinamos perkančiosios organizacijos nenaudai. Be nurodyto 5.1.3. punkto konkurso I skyriaus 1 skirsnio E dalies 26.2 punkte buvo nurodyta, kad kvalifikaciniai duomenys vertinami, vadovaujantis pirkimo dokumentų 1 skyriuje 3 skirsnyje nurodyta vertinimo lentele Nr. 2, kurioje yra nurodyta, kad dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (kiekvieno jungtinės veiklos partnerio) pastarųjų 3 finansinių metų pelno reikšmė turi būti teigiama, vadinasi, turi būti teigiama nurodytų trijų metų subendrinta pelno reikšmė, o ne kiekvienais metais. Ieškovų pasiūlymas šį reikalavimą atitinka, nes UAB „Kančo studija“ trijų metų pelno reikšmė yra akivaizdžiai teigiama, tačiau Viešojo pirkimo komisija nurodytu lentelės reikalavimu nesivadovavo. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijų 18.4 punkte taip pat nurodyta, kad yra sumuojamos kiekvienų metų pelno reikšmės, o šių rekomendacijų 20 punkte akcentuota, kad perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami. Ir tik pagrįstais atvejais galima reikalauti, kad kiekvienas subjektų grupės narys tenkintų reikalavimus atskirai. Dėl šių priežasčių perkančioji organizacija yra nustačiusi pernelyg aukštą kvalifikacinį reikalavimą, numatytą pirkimo dokumentų 5.1.3. punkte. Be to, atsakovas, nustatęs prieštaravimus pirkimo dokumentuose, galėjo savo iniciatyva paaiškinti pirkimo dokumentus. Taip pat nurodo, jog atsakovas pažeidė konkurso sąlygų 31.3. punkto reikalavimus, kadangi apie sprendimą atmesti pasiūlymą ieškovams pranešė ne per 3 darbo dienas, o tik po 11 dienų, kas verčia abejoti konkurso skaidrumu.

4Ieškovo atstovė advokatė M. Laurinaitienė prašo ieškinį patenkinti, nurodo, kad palaiko procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir ieškinio aplinkybes iš esmės paaiškino analogiškai, kaip jos nurodytos ieškinyje. Papildomai paaiškino, kad jungtinės veiklos dalyviai galėjo teikti pasiūlymą ir be UAB „Kančo studija“ dalyvavimo, tačiau nuosekliai laikėsi pozicijos, kad visi dalyviai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Be to, atsakovas pernelyg formaliai vertino kvalifikacinius reikalavimus, kadangi UAB „Kančo tudija“ pagal pasiūlymą turėjo atlikti tik 5 procentus darbų, o 2009 m. ši bendrovė turėjo 2 mln. Lt pelno. Ieškovai pasiūlymą teikė, manydami, kad rizika dėl pirkimo dokumentų neaiškumo tenka perkančiajai organizacijai, kaip stipresniajai teisinio santykio pusei, o komisija turėjo vadovautis lentelės nuostatomis. Taip pat mano, kad kvalifikaciniai reikalavimai turėjo būti proporcingi siekiamam tikslui, kurio pasiekimą užtikrina ir pateikta banko garantija.

5Ieškovo UAB „Statybų vizija“ direktorius R. T. prašo ieškinį patenkinti ir paaiškino, kad jų įmonės veikla 90 procentų vykdoma viešųjų pirkimų pagrindu, todėl jų įmonė turi daug patirties šioje sferoje. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą, buvo įsitikinęs savo teisumu. Buvo pasirinktas žinomas architektas, žinojo, kad šioje įmonėje vienais metais buvo nuostolis, tačiau sekančiais metais ši įmonė gavo 2 mln. Lt pelną. Todėl ieškovams negalėjo būti kliūčių dalyvauti konkurse. Jiems nekilo abejonių dėl kvalifikacijos vertinimo kriterijų ir nemanė, kad į 5.1.3. punkte numatytą kriterijų bus atsižvelgta formaliai. Projektavimas nėra ypatingai svarbus, jis reikalingas tiek, kiek reikia laikytis užsakovo reikalavimų.

6Ieškovo UAB „Snatechniniai darbai“ direktorius A. B. taip pat prašo ieškinį patenkinti ir paaiškino, kad konkurso tikslas buvo gerinti energetinį efektyvumą, o ieškovų rodikliai šiuo požiūriu buvo geriausi. Be to, jungtinės veiklos dalyviai vienas už kitą yra atsakingi, ir pagrindinė atsakomybė šiuo atveju tenka pagrindiniam dalyviui, todėl turėjo būti svarbi būtent šio dalyvio finansinė padėtis, be to, kartu buvo reikalauta banko garantija. Mano, kad pirkimo dokumentų 5.1.3. punktas netaikytinas, nes taikytini II lentelės reikalavimai.

7Atsakovas LŽŪU atsiliepimu į ieškinį (t.3, b.l. 4-13) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovų ieškinio argumentai yra nepagrįsti, nelogiški ir prieštarauja suformuotai teismui praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-373/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2009, 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Viešojo pirkimo komisija, nustačiusi, kad ieškovų pasiūlyme nurodytas partneris UAB „Kančo studija“ neatitinka konkurso sąlygų 5.1.3. punkto kvalifikacinio reikalavimo dėl pastarųjų 3 finansinių metų teigiamos pelno reikšmės kiekvienais metais, paprašė patikslinti ir patvirtinti, kad ieškovo pateikti dokumentai yra teisingi. Gavus ieškovų patvirtinimą, kad pateikti dokumentai yra teisingi, atsakovo LŽŪU Viešojo pirkimo komisija 2010 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškovų pasiūlymą atmetė. Ieškovų pateikta pretenzija atmesta kaip nepagrįsta 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu, kadangi ieškovų pateikti dokumentai neįrodė jų atitikimo konkurso sąlygose nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui, todėl tiekėjas perkančiajai organizacijai taip pat neįrodė sugebėsiąs tinkamai atlikti darbus. Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjui keliamas kvalifikacinis reikalavimas, kad jo pelno reikšmė kiekvienais finansiniais metais būtų teigiama, yra svarbus todėl, kad jis geriau atspindi būsimo partnerio patikimumą, parodo jo gebėjimą tvarkyti savo ūkinę komercinę veiklą, kas leidžia spręsti apie pretendento pasiryžimą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodomos visos įmonės pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per finansinių metų laikotarpį, todėl negali būti sumuojami. Atsakovas kėlė reikalavimą konkurso dalyviui, kad jo veikla per pastaruosius trejus metus būtų pelninga kiekvienais metais. Todėl atsakovas pagrįstai vertino ne apibendrintus duomenis, o kiekvienų metų atskirai. Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai yra numatyti konkurso sąlygų pirmame skyriuje „Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai“, todėl būtent šiais reikalavimais ir turi būti vadovaujamasi, o ne vertinimo lentelių tekstu. Ieškovo teiginiai dėl pažeisto lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų nepagrįsti. Atsakovas nustatė įprastus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, siekdamas gauti aukštos kokybės paslaugas, kad būtų sėkmingai įgyvendinti svarbūs ir brangiai kainuojantys projektai. Abiems dalyviams buvo taikomi vienodi reikalavimai, kurie savo esme nesiskyrė nuo paskelbtų konkurso sąlygose. Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams buvo žinomi nuo pat pradžių ir buvo taikomi visiems vienodai. Ieškovų argumentai dėl neaiškių ir dviprasmiškų konkurso sąlygų taip pat nepagrįsti, nes pateiktame pasiūlyme ieškovai nurodė, kad pirkimo dokumentų turinį išanalizavo ir su jų turiniu sutinka. Be to, konkurso sąlygos nebuvo ginčijamos, o sąlygų neaiškumas buvo iškeltas tik tuomet, kai jos buvo pritaikytos, šių konkurso sąlygų nebuvo prašoma paaiškinti.

8Atsakovo atstovė V. S. prašo ieškinį atmesti ir papildomai paaiškino, kad projektui, kurio vertė 4 mln. Lt, buvo naudojami Europos Sąjungos pinigai, todėl buvo itin svarbu atsižvelgti į tiekėjų finansinį pajėgumą. Konkursas buvo organizuotas ekonominio naudingumo kriterijų pagrindu, todėl kvalifikaciniai kriterijai yra labai svarbūs. Konkurso dokumentų 5.1.3. punkte numatytos pagrindinės sąlygos ir pagrindiniai minimalūs reikalavimai, todėl jais pirmiausia ir reikia vadovautis. Be to, ir lentelėje nėra nurodyta, kad turi būti atsižvelgta į pelno reikšmės vidurkį. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumą ir skaidrumą, negalima buvo vertinti skirtingai. Ieškovas taip pat galėjo kreiptis dėl konkurso sąlygų paaiškinimo, tačiau ieškovams jos buvo žinomos ir aiškios, ką nurodo ir jų pasiūlymo pirmame lape nurodyta informacija, pretenzijų dėl konkurso sąlygų nebuvo gauta. Vykdant kitą pirkimą, gavus tiekėjų pretenzijas, kvalifikaciniai reikalavimai buvo sumažinti. Atsakovas privalėjo atmesti ieškovų pasiūlymą, kad nebūtų pažeistos kitų tiekėjų teisės.

9Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „LŽŪU II-ųjų rūmų rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimo, projektų vykdymo priežiūros, energetinio naudingumo sertifikavimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimas". Konkurso sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose (t.1, b.l. 13-144). Ieškovai UAB „Statybų vizija“, UAB „Santechniniai darbai“ ir UAB „Kančo studija“ pateikė pasiūlymą (t.1, b.l. 145-200, t.2, b.l. 2-43). Atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 10 d. posėdyje (t.3, b.l. 61-62) ieškovų pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų, ieškovas UAB „Statybų vizija“ apie tai buvo informuotas raštu (t.2, b.l. 49), kurį jis gavo 2010 m. gegužės 21 d. Komisija nustatė, kad UAB „Kančo studija“ 2008 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta neigiama pelno reikšmė, todėl ieškovų pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.3. punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo, nustatančio, kad pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (kiekvieno jungtinės veiklos partnerio) pastarųjų 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno reikšmė kiekvienais metais turi būti teigiama, (t.1, b.l. 28). Ieškovų 2010 m. gegužės 26 d. pretenzija dėl šio komisijos sprendimo panaikinimo (t.2, b.l. 50-53) atsakovo Viešojo pirkimo komisijos buvo atmesta 2010 m. gegužės 27 d. posėdyje, apie tai informuojant ieškovą (t.2, b.l. 46-48).

10Ieškovai ginčija atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 10 d. sprendimą atmesti ieškovų pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, dviem pagrindais: 1) kad konkurso sąlygos dėl nurodyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo buvo netikslios, neaiškios ir dviprasmiškos, todėl atmetant ieškovų pasiūlymą buvo pažeistas skaidrumo principas; 2) kad konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.3. punkto kvalifikacinis reikalavimas yra pernelyg aukštas ir neadekvatus pirkimo pobūdžiui bei neproporcingas konkurso sąlygoms, todėl riboja konkurenciją taip pat pažeidžia proporcingumo principą.

11Dėl netikslių neaiškių ir dviprasmiškų konkurso sąlygų. Ieškovų teigimu, konkurso sąlygos yra neaiškios, kadangi pirkimo dokumentai tą patį kvalifikacinį reikalavimą reglamentuoja skirtingai. Konkurso sąlygų 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ A dalies „Bendrosios nuostatos“ 5 punkto „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai“ 5.1.3 punktas (t.1, b.l. 28) numato kvalifikacinį reikalavimą, kad pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (kiekvieno jungtinės veiklos partnerio) pastarųjų 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno reikšmė kiekvienais metais turi būti teigiama. Konkurso sąlygų 1 skirsnio E dalies „Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas“ 26 punkto „Pasiūlymų tikrinimas ir jų atitikimas pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams“ 26.2 punkte (t.1, b.l. 43) nurodyta, kad „konkurso dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nurodytais kriterijais (žr. šio skirsnio 4 ir 5 straipsnius) ir procedūromis. Pirkimo dokumentų I skyriuje 3 skirsnyje pateikta vertinimo lentelė Nr. 2 yra Komisijos instrumentas nustatyti konkurso pasiūlymų atitikimą pasiūlymo pateikimo ir kvalifikacijos reikalavimams“. Vertinimo lentelėje Nr. 2 eilutėje 1 skirsnio 5.1.3. punktas (t.1, b.l. 96) nustatyta, kad dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (kiekvieno jungtinės veiklos partnerio) pastarųjų 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno reikšmė turi būti teigiama (t.y. nenurodant kiekvienais metais). Iš tikrųjų LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 24 straipsnio 7 dalyje yra numatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tačiau sugretinus pirkimo dokumentų nurodytų punktų reikalavimus, darytina išvada, jog pirkimo dokumentų sąlygos, apibrėžiančios minimalius kvalifikacinius reikalavimu tiekėjams, yra pakankamai aiškios ir prieštaravimų tarp jų nėra. Pirkimo dokumentų sandara, jų struktūra, konkurso sąlygų turinys (t.1, b.l. 14-16) leidžia daryti išvadą, jog minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai (Tiekėjų teisė verstis veikla, ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas) buvo įvardinti ir apibrėžti būtent pirkimo dokumentų 1 skirsnio (Nurodymai dalyviams) Bendrųjų nuostatų (A dalis) 5 punkte. Būtent šiame punkte nurodyti reikalavimai yra adresuojami konkurse pageidaujantiems dalyvauti tiekėjams (visas 1 skirsnis yra Nurodymai dalyviams). Pats punkto 5.1.3. reikalavimas yra itin aiškus ir nekelia ir negali kelti jokių abejonių, to neteigia ir patys ieškovai. Tai, kad tų pačių pirkimo dokumentų skyriuje E „Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas“ 26 punkte, numatančiame pasiūlymų tikrinimą ir jų atitikimą pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams, 26.2. papunktyje yra nuoroda, jog Komisijos instrumentu yra lentelė Nr. 2, o pastarojoje atskirai nenurodyta, kad pelno reikšmė turi būti teigiama kiekvienais metais, neįneša neaiškumo dėl tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Be to, ir nurodytame 26.2. punkte pirmiausia yra akcentuojama, kad kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais, o būtent 4 ir 5 straipsniais. Ir nurodytoje lentelėje Nr. 2 įvardinant 5.1.3. punkto reikalavimą nors praleisti žodžiai „kiekvienais metais“ akivaizdu, kad turėjo būti pilnai atkartotas 5.1.3. punkto reikalavimas, o tai nepadaryta tik dėl paprastos techninės klaidos. Be to, ir lentelėje nenurodžius žodžių junginio „kiekvienais metais" likusi formuluotė, kad pastarųjų 3 (trijų) finansinių metų pelno reikšmė turi būti teigiama, nereiškia, kad ji turėtų būti nustatyta, sumuojant atskirų metų pelno (nuostolių) reikšmes.

12VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Atsakovas, paskelbdamas apie supaprastintą atvirą konkursą, skelbime (http://www.cvpp.lt/) III.2 skirsnyje „Tiekėjų kvalifikacija“ 11 punkte buvo nurodęs pirkimo dokumentų 5.1.3. punkto reikalavimą, kad pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (kiekvieno jungtinės veiklos partnerio) pastarųjų 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno reikšmė kiekvienais metais turi būti teigiama. Tai dar kartą patvirtina, kad ieškovai, pateikdami savo pasiūlymą, privalėjo vadovautis šiuo reikalavimu, ir jis buvo akivaizdus ir nedviprasmiškas. Priešingu atveju, jeigu viešųjų pirkimų procedūrų metu nebūtų paisoma šio reikalavimo, nurodyto skelbime dėl konkurso, būtų pažeidžiamos kitų potencialių tiekėjų teisės, kadangi jie gal būt taip pat būtų turėję galimybę dalyvauti konkurse ir teikti savo pasiūlymą.

13Vertinant ieškovų nurodomus neatitikimus pirkimo dokumentuose atsižvelgtina ir pačių ieškovų elgesio pagrįstumą, jų apdairumą ir net sąžiningumą. Nustatant kokybinės atrankos kriterijus tiekėjams, perkančiosios organizacijos, laikydamosi skaidrumo principo, juos turi aiškinti ir taikyti taip, kaip juos suprastų kiekvienas rūpestingas asmuo („Viešųjų pirkimų reglamento ir teismų praktikos apžvalga“ Teismų praktika Nr. 31, psl. 307). Apdairus asmuo, siekdamas dalyvauti konkurse ir matydamas visiškai aiškų reikalavimą, suformuluotą 5.1.3. punkte, neturėjo pagrindo tikėtis, kad ši minimalius kvalifikacinius reikalavimus apibrėžianti nuostata, tikrinant tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nebus taikoma. Pirkimo dokumentų B dalies 10 punktas (t.1, b.l. 35), VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 15 punkto, 27 straipsnio 2, 3 dalių nuostatos įtvirtina dalyvių teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją ir prašyti paaiškinti konkurso sąlygas, taip pat perkančiosios organizacijos pareigą pateikti atsakymą į kiekvieną paklausimą. Ieškovai tokia teise pirkimo procedūrų metu iki pasiūlymo pateikimo nepasinaudojo, ir ją nepagrįstai traktavo kaip atsakovo pareigą. Todėl tai, kad ieškovai neprašė paaiškinti šios sąlygos, o sąlygų neaiškumą iškėlė tik po to, kai buvo atmestas ieškovų pasiūlymas, kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, rodo jų tam tikrą nesąžiningumą ar net piktnaudžiavimą įstatymo suteiktomis teisėmis. Kaip paaiškino ieškovo UAB „Statybų vizija“ direktorius, 90 procentų įmonės veiklos yra vykdoma dalyvavimo įvairiuose konkursuose pagrindu. Todėl turint tokią patirtį, akivaizdu, jog nebuvo pagrindo tikėtis, kad pirkimo dokumentuose nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai gali būti netaikomi.

14Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pradėjusi vykdyti viešojo pirkimo procedūras, neturi galimybės keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, kadangi perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje („Viešųjų pirkimų reglamento ir teismų praktikos apžvalga“, Teismų praktika Nr. 31, psl. 287). Todėl visiškai nepagrįstas ieškovų tvirtinimas, kad viešojo pirkimo komisija nebūtų pažeidusi pirkimo dokumentų reikalavimų, ieškovų atžvilgiu netaikydama nurodyto 5.1.3. punkto reikalavimo. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Dėl to vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai. Lygiateisiškumo principas suponuoja tai, kad ribojama galimybė aiškinti ir keisti konkurso sąlygas bei draudžiama tiekėjams keisti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus. Nesilaikant šio draudimo būtų pažeidžiamas ir skaidrumo principas, kadangi tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo.

15Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei tai konkurencingas pasiūlymas savo esme. Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja ne teisę, bet perkančiosios organizacijos pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas gali užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų laikymąsi. Tiekėjams nustačiusi tam tikrus kokybinės atrankos kriterijus, nepaisant to, kad tiekėjo veikla, kuriai vykdyti yra būtini konkurso sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, viešojo pirkimo sutartyje sudarytų labai nedidelę visos sutarties vertės dalį, perkančioji organizacija viešojo pirkimo laimėtoju turi išrinkti tą tiekėją, kuris visiškai atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-185/2008).

16Dėl pernelyg aukšto, neadekvataus pirkimo pobūdžiui, neproporcingo konkurso sąlygoms ir ribojančio konkurenciją kvalifikacinio reikalavimo nustatymo. Ieškovų teigimu, nurodytas pirkimo dokumentų 5.1.3. punkte numatytas reikalavimas (dėl teigiamos pelno reikšmės kiekvienais metais per pastaruosius 3 finansinius metus) yra pernelyg aukštas, neproporcingas pirkimo tikslui, todėl nepagrįstai riboja konkurenciją. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovai nurodytos pirkimo sąlygos, neginčijo VPĮ nustatyta tvarka ir terminais iki tol, kol nebuvo atmestas jų pasiūlymas dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškiniu nėra reiškiamas reikalavimas pripažinti neteisėtu pirkimo dokumentų 5.1.3. punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą, tuo yra grindžiamas tik priimto sprendimo atmesti ieškovų pasiūlymą neteisėtumas. Ieškovų pretenzija dėl neteisėtos ir nepagrįstos konkurso sąlygos (5.1.3. punkto) VPĮ V skyriaus nustatyta tvarka nebuvo pareikšta, o ieškovų pareikštoje pretenzijoje dėl sprendimo atmesti ieškovų pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nebuvo nurodyti ieškinio argumentai dėl pernelyg aukšto, neproporcingo siekiamam tikslui ir diskriminuojančio reikalavimo nustatymo (t. 2, b.l. 50-53). Atsižvelgiant į tai bei į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą ir į ieškovų pateiktos pretenzijos padavimo laiką, darytina išvada, kad ieškovai ginčija ne konkurso sąlygų turinį, bet jos taikymą dalyvių pasiūlymų vertinimo etape. Tačiau galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus (šiuo atveju – pirkimo sąlygas), kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Atsižvelgiant į tai šioje byloje spręstina tik dėl to, ar tiekėjų kvalifikacijos vertinimas nepažeidė viešųjų pirkimų principų. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

17Kaip jau nustatyta lygiateisiškumo ir skaidrumo principai priimant ginčijamą viešojo pirkimo komisijos sprendimą nebuvo pažeisti, o racionalumo principas, siekiant optimaliausio rezultato, reikalauja, kad tiekėjo kvalifikacija būtų patikrinta pagal nustatytus minimalius dalyvių finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus. Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad tai, jog tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai (paslaugų teikimo rinkoje) yra apskritai diskriminaciniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-222/2008). Bet kuriuo atveju ypatinga perkamo objekto svarba, Europos Sąjungos lėšų panaudojimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl nustatyti aukšti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai vertintini kaip pagrįsti ir proporcingi siekiamam tikslui.

18Ieškovų nurodytas pažeidimas, jog atsakovas pažeidė konkurso sąlygų 31.3. punktą (t.1, b.l. 48), kadangi apie pasiūlymo atmetimą pranešė ne per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo, o tik praėjus 11 dienų, nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą esminės reikšmės neturi. Ieškovų pretenzija buvo nustatyta tvarka priimta ir išnagrinėta, todėl nurodytas termino pažeidimas nedaro jokios įtakos ieškovų teisėms ir pareigoms, ir jam jokių neigiamų teisinių pasekmių nesukėlė. Todėl šis pažeidimas negali būti pagrindu panaikinti komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovų pasiūlymas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

19Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 268, 270 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Statybų vizija“, įmonės kodas 135991451, uždarosios akcinės bendrovės “Santechniniai darbai“, įmonės kodas 134516067, uždarosios akcinės bendrovės „Kančo studija“, įmonės kodas 132660784, po 9,11 Lt iš kiekvieno pašto išlaidų valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Danutei... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai UAB „Statybų vizija“, UAB „Santechniniai darbai“ ir UAB... 4. Ieškovo atstovė advokatė M. Laurinaitienė prašo ieškinį patenkinti,... 5. Ieškovo UAB „Statybų vizija“ direktorius R. T. prašo ieškinį... 6. Ieškovo UAB „Snatechniniai darbai“ direktorius A. B. taip pat prašo... 7. Atsakovas LŽŪU atsiliepimu į ieškinį (t.3, b.l. 4-13) prašo ieškinį... 8. Atsakovo atstovė V. S. prašo ieškinį atmesti ir papildomai paaiškino, kad... 9. Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad Lietuvos žemės ūkio universitetas... 10. Ieškovai ginčija atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 10 d.... 11. Dėl netikslių neaiškių ir dviprasmiškų konkurso sąlygų. Ieškovų... 12. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija privalo... 13. Vertinant ieškovų nurodomus neatitikimus pirkimo dokumentuose atsižvelgtina... 14. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pradėjusi vykdyti viešojo pirkimo... 15. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 16. Dėl pernelyg aukšto, neadekvataus pirkimo pobūdžiui, neproporcingo konkurso... 17. Kaip jau nustatyta lygiateisiškumo ir skaidrumo principai priimant ginčijamą... 18. Ieškovų nurodytas pažeidimas, jog atsakovas pažeidė konkurso sąlygų... 19. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 268, 270 straipsniais,... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Statybų vizija“,... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...