Byla 2A-373/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Audriui Bitinui, atsakovo atstovams Arūnui Jarašiui ir Vidmantui Balčiui, trečiojo asmens atstovui advokatui Mariui Juoniui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IDT Biologika GmbH apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2957-178/2008 pagal ieškovo IDT Biologika GmbH ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“, Bioveta a.s. dėl viešo konkurso sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai kreipėsi ieškovas IDT Biologika GmbH ir prašė:

41) panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus dėl ieškovo konkurso pasiūlymo atmetimo bei preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir pripažinimo konkurso nugalėtoju UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ kartu su Bioveta a.s.;

52) pripažinti ieškovą atsakovo skelbto viešojo pirkimo konkurso „Vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės pirkimas“ (pirkimo numeris 63501) laimėtoju ir įpareigoti atsakovą pradėti su ieškovu derybas dėl pirkimo sutarties sudarymo; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė atvirą viešojo pirkimo konkursą „Vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės pirkimas“ (pirkimo numeris 63501). Konkurse dalyvavo dvi įmonės - IDT Biologika GmbH ir UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ kartu su Bioveta a.s. Vokų atplėšimo metu buvo paskelbta, kad mažiausią kainą pasiūlė IDT Biologika GmbH. Tarnyba 2008 m. liepos 18 d. raštu B6-(l-9)-1113 informavo ieškovą, kad buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje nurodytas UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ ir Bioveta a.s., o rašte B6-(l-9)-1114 nurodyta, kad ITD Biologika GmbH pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkto reikalavimų „Tiekėjo veikla per pastaruosius trejus metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo mažiau nei trejus metus) nėra nuostolinga“. Pastarajame rašte nebuvo nurodyti IDT Biologika GmbH pasiūlymo atmetimo argumentai. Ieškovas 2008 m. liepos 23 d. kreipėsi į Komisiją su pretenzija, o 2008 m. liepos 28 d. gavo raštą Nr. B6-(1.9)-1147, kuriame nepagrįstai interpretuojamos konkurso sąlygų nuostatos bei nurodyta, kad IDT Biologika GmbH pretenzija netenkinama. Tokie Tarnybos veiksmai prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau - VPĮ). Ieškovo IDT Biologika GmbH veikla yra pelninga. 2005 m. pelnas sudarė 13.489 tūkst. EUR, 2006 m. nuostoliai sudarė 2.265 tūkst. EUR, 2007 m. pelnas sudarė 3.528 tūkst EUR. Nors 2006 m. dėl investicinės veiklos metinis rezultatas ir buvo neigiamas, tačiau 2007 m. gautas pelnas rodo, kad 2006 m. nuostolis nebuvo susijęs su įmonės nestabilumu ar kitais sunkumais, o su investicijų vykdymu, t.y. naujo fabriko atidarymu. Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkto kriterijus, reikalaujantis apibendrintų trijų metų pelningos veiklos rezultatų, yra proporcingas, atitinkantis ekonominę logiką bei įmonių veiklos principus. Tačiau atsakovo Konkurso sąlygų interpretavimas, kad įmonė kiekvienais metais turi dirbti pelningai, prieštarauja VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems proporcingumo, skaidrumo ir racionalumo principams, taip pat pažeidžia šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas bei dirbtinai riboja konkurenciją. Toks sąlygų interpretavimas taip pat prieštarauja VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje nurodytiems bendriesiems pirkimo dokumentų reikalavimams - pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški bei neturi pažeisti tiekėjų teisių. Taigi, atsakovas savaip išaiškino Konkurso sąlygas, apie tokį sąlygų vertinimą nebuvo pranešta tiekėjams, tokia interpretacija yra esminė, todėl Komisija turėjo pritaikyti Konkurso sąlygų 7.3. punkto nuostatas – jas paaiškinti ar patikslinti. Remiantis 2007 m. birželio 8 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymo Nr. 1S-23 „Dėl Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo“ 18.4 punktu, Konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkto kriterijus, reikalaujantis apibendrintų trijų metų pelningos veiklos rezultatų, turi būti vertinamas kaip bendras trijų metų veiklos rezultatas. Tokią išvadą patvirtina ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB „Dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų sudarymo tvarkos derinimo“ (toliau - Direktyva) 47 straipsnio 1c punktas, be to, atmetant pasiūlymą buvo pažeistas Direktyvos 2 straipsnis.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nusprendė priteisti iš ieškovo IDT Biologika GmbH 550,51 Lt išlaidų už advokato pagalbą trečiajam asmeniui Bioveta a.s., 33,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

8Teismas sprendime nurodė, kad iš bylos duomenų matyti (tarp šalių nėra dėl to ginčo), jog ieškovas 2006 m. dirbo nuostolingai. Nors Konkurse ieškovo pasiūlyta kaina iš tikrųjų yra mažesnė negu trečiųjų asmenų pasiūlyta kaina, tačiau ši aplinkybė pati savaime neleidžia daryti išvados, kad perkančioji organizacija, priimdama ginčijamus sprendimus, pažeidė racionalumo principą, nes nei vienas principas (tarp jų ir racionalumo) negali būti absoliutinamas ir vertinamas atsietai nuo kitų principų bei aplinkybių visumos. Teismas nurodė, kad nėra pateikta įrodymų, jog Konkurso sąlyga apskritai ar atsakovo nurodoma konkreti jos interpretacija suteiktų nepagrįstą prioritetą vieniems prieš kitus pastaruosius trejus metus pelningai dirbantiems tiekėjams. Reikalavimas dirbti pelningai kiekvienais metais (o ne skaičiuojant vidutinį kelerių metų veiklos rezultatą) teisminėje praktikoje pripažįstamas pagrįstu ir teisėtu (LAT 2007 m. spalio 29 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-435/2007). Pasak teismo, nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovo Konkurso sąlygos aiškinimas pasireiškia pernelyg aukštais arba specifiniais reikalavimais, nes didelė dalis pirkimų turi tam tikrą specifiką pagal apimtis, prekių, darbų ar paslaugų kokybės reikalavimus, interesus (privatus, viešas) ir pan. Teismas pažymėjo, kad reikalavimai tiekėjams gali priklausyti nuo šios specifikos, priešingu atveju reikalavimai galėtų būti unifikuojami visiems pirkimams. Byloje pirkimas akivaizdžiai susijęs su viešu interesu (ne tik su gamtos, bet ir visuomenės apsauga), todėl reikalavimai tiekėjo patikimumui užtikrinti yra itin aktualūs ir pateisinami, tad nėra pagrindo Konkurso sąlygą vertinti kaip neproporcingą. Konkurso sąlygose nurodoma pateikti, kaip kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus, 2005 - 2007 m. m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas, t.y. ne apskritai apibendrintus už šį laikotarpį veiklos duomenis, o kiekvienų metų duomenis. Teismo teigimu, esant tokiai Konkurso sąlygos formuluotei bei kvalifikacinius reikalavimus įrodančių dokumentų pobūdžiui ir žinodamas, jog jo veikla atitinkamų metų vienu laikotarpiu buvo nuostolinga, bet kuris apdairus tiekėjas galėjo suvokti, kad ši nuostata nebūtinai gali būti interpretuojama taip, kaip ją pageidauja interpretuoti ieškovas, taigi, ir galėjo pasinaudoti teise paprašyti Konkurso sąlygos išaiškinimo. Ieškovo nurodomos Metodinės rekomendacijos, kurių 18.4 punktu jis remiasi teikdamas Konkurso sąlygos interpretaciją, numato, jog perkančioji organizacija gali nustatyti ir kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes, tačiau tik tokius, kurie neprieštarauja VPĮ nuostatoms (Metodinių rekomendacijų 4 p.). Metodinių rekomendacijų 18.4 punkto nuostata nėra imperatyvas visiems pirkimams. Byloje nėra įrodymų, kad iki ieškovui pareiškiant pretenziją, atsakovas būtų turėjęs omenyje kitokią Konkurso sąlygos interpretaciją, o nurodomą interpretaciją pradėjo naudoti tik gavęs ieškovo pretenziją. Ieškovas pateikė konkrečius, nereikalaujančius tikslinimo duomenis, kitokių duomenų ieškovas nenurodo ir byloje. Pasak teismo, nėra pagrindo sutikti su ieškovo nurodomais Direktyvos 47 straipsnio 1 dalies „c“ punkto, 2 straipsnio pažeidimais. Direktyvos 2 straipsnis nustato iš esmės tuos pačius jau minėtus principus, kaip ir nacionalinis teisės aktas – VPĮ. Direktyvos 47 straipsnio 1 dalies „c“ punkto nuostatos yra bendro pobūdžio nuorodos į iš tiekėjų reikalautinus dokumentus, nedetalizuojant tų dokumentų duomenų įtakos, nustatant kvalifikacinius reikalavimus, iš esmės jos nuostatos taip pat perkeltos į nacionalinę teisę (VPĮ 35 str. 1 d.).

9Apeliaciniu skundu ieškovas IDT Biologika GmbH prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus dėl ieškovo konkurso pasiūlymo atmetimo kaip netenkinančio kvalifikacinių reikalavimų bei preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir pripažinimo konkurso nugalėtoju UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ kartu su Bioveta a.s.; pripažinti ieškovą IDT Biologika GmbH atsakovo skelbto viešojo pirkimo konkurso „Vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės pirkimas“ (pirkimo numeris 63501) laimėtoju ir įpareigoti atsakovą pradėti su ieškovu derybas dėl pirkimo sutarties sudarymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

111. Atmetus ieškovo pasiūlymą, pirkimo objektas gali būti perkamas didesne kaina, tuo padarant žalą valstybės biudžetui. Viešųjų pirkimų esmė - tinkamai, racionaliai bei teisėtai nupirkti prekes ar paslaugas, nepažeidžiant viešo intereso. Atsakovas pažeidė VPĮ numatytus skaidrumo ir racionalumo principus. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, tad VPĮ nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio.

122. Tarnybos viešojo pirkimo komisija neaiškiai, netiksliai ir neproporcingai siekiamam tikslui interpretavo konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkto kriterijų. Tarnybos konkurso sąlygų interpretavimas prieštarauja VPĮ 3 str. įtvirtintiems proporcingumo, skaidrumo ir racionalumo principams bei VPĮ 24 str. 7 d. nurodytiems bendriesiems pirkimo dokumentų reikalavimams - pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški bei neturi pažeisti tiekėjų teisių. Viešojo pirkimo komisija 2008 m. liepos 25 d. raštu Nr. B6-(1.9)-l 147 savaip išaiškino konkurso sąlygas, nors tai nenumatyta konkurso sąlygose bei apie tokį konkurso sąlygų vertinimą nebuvo pranešta tiekėjams. Tokia konkurso sąlygų interpretacija yra esminė, todėl Tarnybos viešojo pirkimo komisija turėjo pritaikyti konkurso sąlygų 7.3. p. nuostatas. Tiekėjo pasiūlymas negali būti atmestas dėl klaidinančių ir netikslių reikalavimų nesilaikymo. Neaiškios, dviprasmiškos pirkimo dokumentų sąlygos aiškinamos jas pasiūliusios ar parengusios šalies, t. y. šiuo atveju perkančiosios organizacijos, nenaudai.

133. Kriterijus, reikalaujantis apibendrintų trijų metų pelningos veiklos rezultatų, turi būti vertinamas kaip bendras trijų metų veiklos rezultatas. Sąvoka „pastarieji trys metai“ turi būti traktuojama kaip trijų metų subendrintas rodiklis (2007 m. birželio 8 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymo Nr. 1S-23 „Dėl Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 18.4 p.). Atsakovas neįrodė, koks rodiklis buvo naudojamas, nustatant, ar ieškovo veikla nėra nuostolinga (Bendrojo pelno (nuostolių), tipinės veiklos pelno (nuostolių), įprastinės veiklos pelno (nuostolių), pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą ar grynojo pelno (nuostolių) rodiklis). Teisės aktuose, finansine-buhalterine prasme sąvoka „nėra nuostolinga“ nėra naudojama. Nepagrįstas teismo sprendimas, kuriame nėra nurodyta, kokiu pagrindu yra skaičiuojamas kvalifikacinis kriterijus „nėra nuostolinga“. Teismas nepagrįstai nurodė, kad šis kriterijus yra itin aktualus ir pateisinamas. Ieškovas neginčija pirkimo objekto techninių kriterijų ar visuomenės intereso svarbos, ginčo objektas yra ekonominis kvalifikacinis kriterijus, kuris susijęs su tiekėjo įmonės veiklos ekonominiais rodikliais. Teismas nepagrįstai vadovavosi LAT 2007 m. spalio 29 d. nutartimi, nes nutartis yra susijusi su kvalifikacinio kriterijaus - grynojo pelno buvimu. Įmonės pelningumas negali būti vertinamas vien tik retrospektyvine prasme (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, c.v b. Nr. 2A-267/2008). Perkančioji organizacija, rengdama ir patvirtindama pirkimo dokumentus, neaiškiai atskyrė kandidatų kvalifikacijos tikrinimo ir vertinimo kriterijų reikšmę pagal pelno rodiklį kiekvienais iš trejų pastarųjų finansinių metų nuo kriterijų reikšmės pagal trejų metų veiklos vidutinį išvestinį rodiklį.

144. Teismas nepateikė argumentų, kaip šis kvalifikacinis kriterijus turi būti aiškinamas, o apsiribojo bendro pobūdžio įrodymų vertinimu. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas privalėjo kreiptis į atsakovą dėl neaiškios konkurso sąlygos paaiškinimo. Konkurso sąlygų 9.2 p. nustato prievolę Tarnybai papildomai paprašyti iš tiekėjo paaiškinimų ar pagrindimų dėl tiekėjo pateiktų duomenų. Iš karto atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą perkančioji organizacija gali tik tuo atveju, jeigu pateikti duomenys aiškiai rodo, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (LAT 2005 m. kovo 16 d. nutartis, civ.b. Nr. 3K-3-180/2005). Teismas neįvertino teisės normų ir teisminės praktikos, ar nebuvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, kadangi vakcina nupirkta didesne kaina, nei pasiūlė ieškovas.

155. Konstatavus, kad atsakovas pažeidė VPĮ nustatytas imperatyvias normas, teismas turi ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių (CK 1.78 str. 5 d.).

16Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas pažeidė VPĮ nustatytą specialią ginčo sprendimo specifiką, t. y. nesilaikė penkių dienų termino pretenzijai pareikšti, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo apie tariamą savo teisių pažeidimą (VPĮ 121 str.). Ieškovas ieškinyje gali reikšti tik tokius pačius reikalavimus, kurie buvo pareikšti ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, t. y. teikiant pretenziją. Ieškovas, gavęs konkurso sąlygas ir nepateikęs atsakovui pretenzijos, kurioje būtų ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas, neįgyja teisės ginčyti šio kvalifikacinio reikalavimo, pareikšdamas ieškinį. Teismas galėjo atmesti ieškinį, pritaikęs ieškinio senatį, tačiau teismas dėl to nepasisakė. Apeliacinis teismas turėtų pritaikyti senatį ir bylą nutraukti (CPK 293 str. 2 d.). Suteikus racionalumo principui prioritetą, būtų iškreipta viešųjų pirkimų sistema, sudarytos sąlygos piktnaudžiauti tiekėjams pateikiant pasiūlymus, nes tokiu būdu nebūtų galimybių patikrinti tiekėjų kvalifikacijos, jų techninio ir finansinio pajėgumo ir panašių kriterijų (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2007). Skaidrumo principas nebuvo pažeistas, nes, nagrinėjant dalyvių atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, buvo taikomi vienodi reikalavimai. Teismas nesustabdė pirkimo procedūrų, todėl atsakovo pasirašyta sutartis su trečiaisiais asmenimis yra teisėti veiksmai, kurie negali būti pripažinti nesąžiningais. Ieškovas neįrodė ir neįrodinėjo, kad atsakovo suformuoti kvalifikaciniai reikalavimai dirbtinai riboja konkurenciją, tad nėra pagrindo teigti, kad atsakovo suformuluota konkurso sąlyga pažeidžia proporcingumo principą. Siekdamas būti sąžiningas ir atsakingas už savo veiksmus, ieškovas galėjo pasinaudoti teise paprašyti konkurso sąlygos paaiškinimo. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas neįrodė, koks rodiklis naudojamas, nustatant ar ieškovo veikla nėra nuostolinga, nes ieškovas turėjo pateikti 2005 m., 2006 m. ir 2007 m. pelno (nuostolių) ataskaitas.

17Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo Bioveta a.s. prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad be aplinkybės, kad ieškovas pasiūlė mažiausią kainą pirkimui, naujų argumentų, pagrindžiančių jo teiginį dėl tariamo racionalumo principo pažeidimo, jis nepateikė. Racionalumo principas reikalauja iš perkančiosios organizacijos ne tik įsigyti reikiamas prekes už mažiausią kainą, bet ir įsitikinti, kad tiekėjas apskritai bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, yra finansiškai stabilus, kad galėtų patiekti reikiamą kiekį vakcinos, kurios tiekimas laiku yra būtinas viešajam interesui užtikrinti. Kvalifikacinio reikalavimo nustatymas ir gautų tiekėjų pasiūlymų vertinimas pagal nustatytą kvalifikacinį reikalavimą negali būti laikomas racionalumo principo pažeidimu. Atsakovo viešųjų pirkimų komisijos protokolai, patvirtina, kad atsakovas suprato ir taikė kvalifikacinį reikalavimą nuosekliai ir vienodai visų ginčijamo pirkimo procedūrų metu visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų atžvilgiu kaip reiškiantį, kad tiekėjo veikla neturėjo būti nuostolinga kiekvienais ataskaitiniais metais. Ieškovas stengiasi nukreipti ginčo esmę į tai, kad ginčas yra kilęs ne dėl paties kvalifikacinio reikalavimo, bet jo aiškinimo, nes ieškovas nesilaikė VPĮ 120 str. 1 d. nustatytos privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros, ginčydamas kvalifikacinį reikalavimą. Jeigu Ieškovas pripažintų, kad yra ginčijamas pats kvalifikacinis reikalavimas, kuris nebuvo ginčytas laikantis privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros, byla turėtų būti nutraukta CPK 293 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Ieškovas nesiekė išsiaiškinti su atsakovu, ar jis teisingai supranta Kvalifikacinio reikalavimo reikšmę. Ta aplinkybė, kad atsakovas nurodė pateikti atskirų metų pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas, pagrindžia kvalifikacinio reikalavimo interpretaciją. Ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-343/2008, kadangi šioje byloje buvo nagrinėjamas tiekėjo profesiniam, bet ne ekonominiam pajėgumui keliamas reikalavimas. Kiekvienas protingas tiekėjas ar bet kuris kitas asmuo supranta, kad, vertinant veiklos nuostolingumą, žiūrima, ar tiekėjas atitinkamu laikotarpiu patyrė nuostolį, ar ne. Tiek ieškovo rentabilumas, tiek metinis pelnas 2006 m. yra neigiamas. Teismas atliko kvalifikacinio reikalavimo pagrįstumo analizę. Naujų argumentų dėl Direktyvos 47 str. 1 d. (c) punkto taikymo ieškovas skunde nepateikė. Sąvoka „nėra nuostolinga“ ieškovui turėjo būti neaiški jau rengiant pasiūlymą, tad jis privalėjo kreiptis į atsakovą su prašymu ją paaiškinti. Ieškovo pateikti dokumentai aiškiai parodė, kad 2006 m. ieškovas veikė nuostolingai, todėl atsakovas neprivalėjo prašyti ieškovo papildyti pateiktus duomenis. VPĮ apskritai nėra pateikiama jokių pavyzdžių, kokius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija gali nustatyti, siekdama įsitikinti tiekėjo ekonomine ir finansine būkle. VPĮ 35 str. 1 d. yra pateikiamas tik pavyzdinis dokumentų sąrašas.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.). VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija - nupirkti tai, ko reikia. Toks imperatyvas taikomas ir tiems pirkimo dokumentams (pvz., konkurso sąlygoms), kurie nustato kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, nes jie taip pat turi būti tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str. 2 d.).

20Pagal VPĮ 32 straipsnio pirmąją dalį, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

21Remiantis VPĮ 39 straipsnio antrąja dalimi, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

22Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atviro viešojo pirkimo konkurso sąlygų (t. 1, b.l. 32-40) 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkte nurodoma, kad tiekėjo veikla per pastaruosius trejus metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo mažiau nei trejus metus) nėra nuostolinga. Remiantis šiuo Konkurso sąlygų punktu, minėtą kvalifikacinį reikalavimą įrodantys dokumentai yra 2005, 2006, 2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitų (jeigu tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei trejus metus, pateikiami duomenys nuo įmonės įregistravimo datos) kopijos.

23Taigi, atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kaip perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, nustatė kvalifikacijos reikalavimą, susijusį su tiekėjų ekonomine ir finansine būkle, ir tai, ar tiekėjo veikla buvo nenuostolinga, buvo vertinama pagal 2005, 2006, 2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitas.

24Kaip matyti iš byloje esančio perkančiosios organizacijos, t.y. atsakovo, viešojo pirkimo komisijos 2008 m. liepos 17 d. protokolo Nr. B11-37 (t. 1, b.l. 104-105), komisija nutarė atmesti apelianto pasiūlymą, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 9.5.1 punktu, numatančiu, jog komisija atmeta pasiūlymą, jei tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Apie tai 2008 m. liepos 18 d. raštu buvo informuotas ir ieškovas IDT Biologika GmbH (t. 1, b.l. 121).

25Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 25 d. rašte dėl pretenzijos (t. 1, b.l. 13-16), komisija, konkurso sąlygose nustatydama reikalavimą, kad tiekėjo veikla per pastaruosius trejus metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo mažiau nei trejus metus) nėra nuostolinga, numatė reikalavimą, kad tiekėjas kiekvienais metais būtų dirbęs pelningai. Šiame rašte taip pat nurodyta, kad Komisija vertino visų dalyvio IDT Biologika GmbH kvalifikacijos reikalavimų patvirtinančių dokumentų visumą.

26Byloje nėra ginčo, kad 2006 m. IDT Biologika GmbH, vykdydamas veiklą, patyrė nuostolių, tačiau, ieškovo nuomone, kriterijus, reikalaujantis trijų metų pelningos veiklos rezultatų, turi būti vertinamas kaip subendrintas šio laikotarpio veiklos rezultatas. Apeliantas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad nėra aišku, kokį kriterijų, nustatant, ar ieškovo veikla nėra nuostolinga, naudojo atsakovas.

27Kaip jau minėta, ekonominiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti perkančioji organizacija nurodė pateikti 3 metų pelno (nuostolių) ataskaitas, norėdama įsitikinti, jog tiekėjo veikla per pastaruosius trejus metus nėra nuostolinga.

28Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 11 punktu, įmonės pelno (nuostolių) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai. Taigi, pelno (nuostolių) ataskaitoje įmonės ekonominę ir finansinę būklę atspindintys duomenys yra jos veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai ataskaitiniu laikotarpiu, t.y. finansiniais metais.

29Remiantis VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 patvirtinto 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 11 punktu, pelno (nuostolių) ataskaitoje informacija turi būti pateikiama pagal tokius straipsnius: III. Bendrasis pelnas (nuostolis) (11.3 p,), V. Tipinės veiklos pelnas (nuostolis) (11.5 p.), VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) (11.8 p.), XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (11.11 p.), XIII grynasis pelnas (nuostoliai) (11.13 p.).

30Nors ieškovas apeliaciniame skunde ir teigia, kad nėra nustatyta, kokiu pagrindu yra skaičiuojamas kvalifikacinis kriterijus „nėra nuostolinga“, tačiau ši aplinkybė esminės reikšmės neturi, kadangi ieškovo pateiktoje 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje (t. 1, b.l. 156) atsispindi įprastinės veiklos ir grynojo pelno rodikliai, kurie abu yra neigiami, t.y. ieškovas 2006 metais savo veikloje patyrė nuostolį. Ieškovo pateiktoje 2006 m. ataskaitoje neatsispindi duomenys apie jo bendrąjį ar tipinės veiklos pelną (nuostolį).

31VPĮ 35 straipsnio pirmosios dalies 3 punktas nustato, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus: daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima.

32Be to, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 18.4 punktu, rekomenduojamas kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę veiklą apibūdinantis kriterijus yra vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiko tarpą, nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjai vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus). Iš šios nuostatos aišku, kad perkančiosios organizacijoms yra rekomenduojama atsižvelgti į vidutinį kiekvienų metų, o ne subendrintą grynąjį pelną.

33Nors perkančioji organizacija prašė pateikti tiekėjo kiekvienų metų pelno (nuostolių) ataskaitas, 2005 -2007 m. laikotarpis, kurio duomenys yra skaičiuojami tiekėjų ekonominiam, finansiniam pajėgumui įvertinti, nėra pagrindas skaičiuoti šio laikotarpio pateiktų ataskaitų vidurkio, apibendrinant trijų metų rezultatus. Iš Konkurso sąlygų formuluotės negalima daryti išvados, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija pateiktus pasiūlymus vertintų subendrinus pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis. Be to, konkurso sąlygose nebuvo nurodytas reikalavimas pateikti ir trijų pastarųjų metų subendrintus duomenis.

34Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad perkančioji organizacija turėjo vadovauti Konkurso sąlygų 7.3 punktu ir patikslinti Konkurso sąlygą dėl kvalifikacinio reikalavimo ir Konkurso sąlygų vertinimo. Apeliantui nepateikus duomenų, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija būtų taikiusi skirtingus kvalifikacinio kriterijaus vertinimo standartus, ir iš esmės vertino ne subendrintus finansinių dokumentų duomenis, o kiekvienų metų vidutinius rodiklius, ieškovo argumentas atmestinas.

35Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo kvalifikaciją – ekonominį ir finansinį pajėgumą – patvirtinantys duomenys yra pakankamai aiškūs, t.y. 2006 m. ieškovo veikla buvo nuostolinga, tad pasiūlymas galėjo būti iškart atmestas, nustačius, jog jo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų. Tai atitinka VPĮ 32 straipsnio pirmosios dalies reikalavimus.

36Pripažinus, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, t.y. ieškovo pasiūlymas kainos atžvilgiu nevertintinas, teisėjų kolegija dėl apelianto nurodytų argumentų, susijusių su viešojo pirkimo, sudarytos viešojo pirkimo sutarties ekonomiškumu, racionaliu lėšų naudojimu, nepasisako.

37Byloje yra keliamas klausimas dėl Konkurso sąlygos suvokimo ir jos interpretavimo, tad atmestinas kaip nepagrįstas trečiojo asmens argumentas, kad ieškovas nesilaikė VPĮ 120 str. 1 d. nustatytos privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros, ginčydamas kvalifikacinį reikalavimą

38Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų praleidęs VPĮ nustatytą 10 dienų terminą, skaičiuojamą nuo sužinojimo apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje, kreiptis į teismą.

39Vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, o taip pat ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

40Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. ).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovo IDT Biologika GmbH 13,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos... 4. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos... 5. 2) pripažinti ieškovą atsakovo skelbto viešojo pirkimo konkurso „Vakcinos... 6. Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė... 8. Teismas sprendime nurodė, kad iš bylos duomenų matyti (tarp šalių nėra... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas IDT Biologika GmbH prašo Vilniaus apygardos... 10. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 11. 1. Atmetus ieškovo pasiūlymą, pirkimo objektas gali būti perkamas didesne... 12. 2. Tarnybos viešojo pirkimo komisija neaiškiai, netiksliai ir neproporcingai... 13. 3. Kriterijus, reikalaujantis apibendrintų trijų metų pelningos veiklos... 14. 4. Teismas nepateikė argumentų, kaip šis kvalifikacinis kriterijus turi... 15. 5. Konstatavus, kad atsakovas pažeidė VPĮ nustatytas imperatyvias normas,... 16. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos... 17. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo Bioveta a.s.... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius... 20. Pagal VPĮ 32 straipsnio pirmąją dalį, perkančioji organizacija privalo... 21. Remiantis VPĮ 39 straipsnio antrąja dalimi, perkančioji organizacija... 22. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atviro... 23. Taigi, atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos... 24. Kaip matyti iš byloje esančio perkančiosios organizacijos, t.y. atsakovo,... 25. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos... 26. Byloje nėra ginčo, kad 2006 m. IDT Biologika GmbH, vykdydamas veiklą,... 27. Kaip jau minėta, ekonominiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti... 28. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2... 29. Remiantis VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos... 30. Nors ieškovas apeliaciniame skunde ir teigia, kad nėra nustatyta, kokiu... 31. VPĮ 35 straipsnio pirmosios dalies 3 punktas nustato, kad perkančioji... 32. Be to, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m.... 33. Nors perkančioji organizacija prašė pateikti tiekėjo kiekvienų metų pelno... 34. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad perkančioji organizacija turėjo... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo kvalifikaciją – ekonominį ir... 36. Pripažinus, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija... 37. Byloje yra keliamas klausimas dėl Konkurso sąlygos suvokimo ir jos... 38. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų praleidęs VPĮ nustatytą 10... 39. Vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 40. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteisiamos išlaidos, susijusios... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 42. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš ieškovo IDT Biologika GmbH 13,60 Lt išlaidų, susijusių su...