Byla 2-1177-730/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Adonas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Magnatum“, ieškinį atsakovui S. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2civilinė byla nagrinėjama pagal ieškovės ieškinį, kuriuo ji prašo priteisti iš atsakovo 143061,88 Eur/493964,07 Lt žalą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys su priedais, teismo pranešimas atsakovui S. B. įteikti paskelbiant viešai (CPK 130 straipsnis). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, esant ieškovės prašymui, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovei Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-05 nutartimi iškelta bankroto byla. 2012-07-17 ieškovė ir atsakovas sudarė Darbo sutartį Nr. 10, pagal kurią atsakovas priimtas dirbti vadybininko pareigoms. 2012-07-18 įsakyme, su kuriuo atsakovas susipažinęs pasirašytinai, numatyta, kad atsakovas atsakingas už prekių užpirkimą, pardavimą, atsiskaitymą su pirkėjais ir tiekėjais pavedimu ar pinigų gavimo kvitais, PVM sąskaitų – faktūrų išrašymą. Atsakovas 2014-08-11 įsakymu Nr. 2014/08/11-1 įpareigotas iki 2014-09-15 neužpirkinėti medžiagų kaip atsargų, realizuoti statybinių medžiagų likutį esantį sandėlyje, atsiskaityti pilnai su tiekėjais iš pirkėjų, pareikalauti iš pirkėjų apmokėjimo už parduotas statybines medžiagas, atsiskaityti kaip atskaitingas asmuo. 2014-08-14 Aktas patvirtina, kad atsakovas savavališkai pasiėmė minėtą 2014-08-11 įsakymą ir jo negrąžino. Ieškovė 2014-08-15 prašė atsakovo pasiaiškinti dėl savo pareigų netinkamo atlikimo, tačiau atsakovas pasiaiškinimo nepateikė. Ieškovės 2014-09-22 įsakymu atsakovui paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Ieškovė 2014-11-04 kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo dėl galimo dokumento suklastojimo pradėjimo. Iš ieškovės finansinių dokumentų matyti, kad atsakovo žinioje yra 17003,14 Eur grynųjų pinigų, 126058,75 Eur vertės ieškovei priklausančių prekių.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinyje nurodomu laikotarpiu ieškovę ir atsakovą neabejotinai siejo darbo teisiniai santykiai, šiuos santykius, tame tarpe ir materialinės atsakomybės klausimus, reglamentuoja DK normos. Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas. Nurodytos atsakomybės tikslas – pasiekti, kad darbuotojas atlygintų darbdaviui padarytus nuostolius darbo teisės normų nustatytu dydžiu ir tvarka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės normų, reglamentuojančių darbuotojo materialinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindinis šios atsakomybės uždavinys – garantuoti darbdaviui padarytų visų ar dalies nuostolių atlyginimą (DK 245 straipsnis, 253–255 straipsniai). Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (DK 246 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; kt.). Aiškindamas neteisėtos veikos, kaip materialinės atsakomybės pagal DK sąlygos, sampratą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad neteisėta veika darbo teisiniuose santykiuose suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų, tarp jų – vidaus, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) yra pakankama materialinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009), tačiau kaltės forma yra aktuali sprendžiant dėl darbuotojui taikomos atsakomybės apimties. DK 254 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio kodekso 255 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2014).

8Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovą iš ieškovę laikotarpiu nuo 2012-07-17 iki 2014-09-22 siejo darbo santykiai – atsakovas dirbo pas ieškovę vadybininku. Kadangi atsakovas buvo susipažinęs su 2012-07-18 įsakymu, kuriuo atsakovas buvo atsakingas už prekių pirkimą, pardavimą, atsiskaitymą su pirkėjais, tiekėjais, PVM sąskaitų – faktūrų išrašymu bei susipažino su 2014-08-11 įsakymu, kuriuo buvo įpareigotas iki 2014-09-15 atsiskaityti kaip atskaitingas asmuo, tai nevykdydamas pareigos grąžinti ieškovei pinigines lėšas, ieškovei priklausančias prekes, už kurias atsakovas buvo atsakingas, pažeidė darbuotojo pareigą dirbti dorai ir sąžiningai, tausoti ir saugoti bendrovės jam perduotas materialines vertybes ir imtis priemonių neleidžiančių žalai atsirasti. Atsakovas netinkamai vykdė įmonės lokalinius norminius teisės aktus, kurie buvo jam žinomi, dėl ko ieškovė patyrė 143061,88 Eur/493964,07 Lt žalą, kurią įrodo pažyma apie kasos likutį 2014-09-16 dienai bei sandėlio apyvartos žurnalas.

9Tai, kad atsakovas negrąžino ieškovei prekių bei piniginių lėšų, net kai buvo įpareigotas tokius veiksmus atlikti ieškovės nustatytu terminu, yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovas suvokė, kad būtent jo neteisėtas veikimas sukels neigiamus padarinius - žalą ieškovei. Pažymėtina ir tai, kad pasiaiškinimo dėl nevykdomų ieškovės nurodymų atsakovas nepateikė, ko pasekoje 2014-09-22 atsakovui paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Įrodymų, kad ne dėl jo, o kitų trečiųjų asmenų veiksmų buvo padaryta žala ieškovei, byloje nėra. Atsakovas nepaneigė įstatyme įtvirtintos prezumpcijos ir neįrodė, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovo pareiga atlyginti visą žalą atsirado dėl to, kad ieškovei žala padaryta tyčia (DK 255 straipsnio 1 punktas). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis formuojama teismų praktika, darytina išvada, jog ieškovė įrodė visas sąlygas, būtinas materialinei atsakomybei kilti, todėl ieškovės ieškinys, kaip pagrįstas tenkintinas, iš atsakovo priteistina 143061,88 Eur žala.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis nurodo, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 1 dalis – kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Patenkinus ieškinį, priteistina 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos 143061,88 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų, pagrindžiančių patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jų dydį, byloje nėra, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

12Teismo 2015-04-16 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Byloje nepateikti įrodymai, kad ieškovė CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į antstolį dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo, todėl klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo nesprendžiamas (CPK 150 straipsnis).

13Kadangi, vadovaujantis byloje esančiais duomenimis, išnaudotos visos galimybės procesinius dokumentus įteikti atsakovui Lietuvos Respublikos CPK XI skyriaus 2 skirsnyje numatyta tvarka, skirti kuratorių ieškovė nepageidauja, atsakovui S. B. sprendimo už akių kopija įteiktina viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 straipsnis), papildomai atsakovui sprendimą už akių išsiunčiant ieškovo ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo S. B. 143061,88 Eur (493964,07 Lt) žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 143061,88 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo S. B. 2589,00 Eur žyminį mokestį į valstybės biudžetą.

18Procesinius dokumentus (2015-06-02 sprendimo už akių kopiją) atsakovui S. B. įteikti viešo paskelbimo būdu, 2015-06-03 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

19„Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Adonas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Magnatum“, ieškinį atsakovui S. B. dėl skolos priteisimo. Atsakovo S. B. (gim. duomenys neskelbtini), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ) gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl 2015-06-02 sprendimo už akių kopija atsakovui S. B. įteikiama viešo paskelbimo būdu. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Klaipėdos apygardos teisme, H. Manto g. 26, Klaipėda. Atsakovas informuojamas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Informacijos teirautis tel. (8 46) 39 09 88.“.

20Išsiųsti papildomai atsakovui sprendimą už akių ieškovo ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. civilinė byla nagrinėjama pagal ieškovės ieškinį, kuriuo ji prašo... 3. Ieškinys su priedais, teismo pranešimas atsakovui S. B. įteikti paskelbiant... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 6. Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovei Klaipėdos... 7. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad... 8. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovą iš ieškovę laikotarpiu... 9. Tai, kad atsakovas negrąžino ieškovei prekių bei piniginių lėšų, net... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nurodo, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 12. Teismo 2015-04-16 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos... 13. Kadangi, vadovaujantis byloje esančiais duomenimis, išnaudotos visos... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo S. B. 143061,88 Eur (493964,07 Lt) žalą, 5 procentų... 17. Priteisti iš atsakovo S. B. 2589,00 Eur žyminį mokestį į valstybės... 18. Procesinius dokumentus (2015-06-02 sprendimo už akių kopiją) atsakovui S. B.... 19. „Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės... 20. Išsiųsti papildomai atsakovui sprendimą už akių ieškovo ieškinyje... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...