Byla A-602-2064-13
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2rašytiniame posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. V. skundą atsakovams valstybės įmonei Registrų centras, valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, tretieji suinteresuoti asmenys – R. V., J. B., L. P., Z. P., A. P., A. E. P., G. D. V., Z. A. S., dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas (toliau – ir VĮ Registrų centro Kauno filialas, vietos registratorius) 2012 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. (3.4.5)S-2112 (b. l. 12-14) nurodė, kad kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), duomenis kadastro ir registro dokumentų byloje ir nekilnojamojo turto kadastre pareiškėjas galės ištaisyti tik gavęs visų šioje valdoje esančių statinių (ir patalpų) savininkų prašymą.

6Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir VĮ Registrų centras, centrinis registratorius) 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. (1.1.35)s-4131 (b. l. 16-17) konstatavo, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas pagrįstai atsisakė taisyti nekilnojamojo daikto kadastro byloje esančius šių statinių kadastro duomenis bei patikslinti Nekilnojamojo turto registre įrašytus kadastro duomenis, nes jie atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą (toliau – ir Kadastras).

7II.

8Pareiškėjas D. V. skundu (b. l. 5-7, 35-38) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą (toliau – ir pirmosios instancijos teismas, KAAT) prašydamas: 1) panaikinti VĮ Registrų centro 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. (1.1.35)s-4131; 2) panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. (3.4.5)S-2112; 3) įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą ištaisyti įregistruotų kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), netikslius kadastro duomenis, betono aikštelės b1 plotu nurodant 17,80 kv. m., o aikštelės b2 plotu nurodant 13,72 kv. m.

9Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas, atlikęs duomenų patikrinimą vietoje, atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, nors ir nustatė, kad dvi iš trijų kiemo statinių – aikštelių – dalių atitinka 2001 m. lapkričio 23 d. statinių išdėstymo plane pažymėto tako b1 ir aikštelės b2 vietą. Paaiškino, jog į teritorinį registratorių kreipėsi Lietuvos Respublikos kadastro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas; Kadastro įstatymas) 15 straipsnio 2 dalies pagrindu, kur nurodoma kadastro tvarkytojo (toliau – ir Kadastro tvarkytojas) pareiga ištaisyti netikslius duomenis pagal suinteresuoto asmens pareiškimą. Teritoriniam registratoriui buvo nurodyta, jog kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), savininkų iš viso nėra, registre yra įregistruoti tik patys kiemo statiniai kaip nekilnojamojo turto objektai. Dėl šių priežasčių pareiškėjui tapo neaišku, kokio bendro savininkų prašymo VĮ Registrų centro Kauno filialas pageidauja, nes tokiu atveju prašymo autorių tapatybę jis turėtų nustatyti iš neegzistuojančių registro duomenų apie asmenų nuosavybės teises.

10Teigė, kad 2001 m. lapkričio 23 d. statinių kadastro byloje pažymint bei registruojant kadastro duomenis apie aikštelių b1 ir b2 plotus, buvo padarytos akivaizdžios klaidos, kurių taisymą tiesiogiai reglamentuoja Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatos, ir joks kitas teisės aktas nenumato teisės reikalauti iš suinteresuoto asmens (ne vien savininko) ar kitų asmenų (taip pat ne vien savininkų) patvirtinimų apie jo prašyme nurodytas aplinkybes. Kadangi pareiškėjas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs adresu ( - ), maždaug nuo 1999 metų, o faktiškai joje gyvena jau nuo 1998 m. vasario 1 d., puikiai žino, kad jokių aikštelių b1 bei b2, kurių plotai neteisingai nurodyti kaip 6 ir 45 kv. m., statybos ar perstatymai nevyko. 2007 metais kadastro plane pažymėtos aikštelės b1 dalies prie pastato 3A2/p vietoje buvo įrengta apie 150-160 kv.m. nauja betoninių trinkelių aikštelė, jos statybos teisėtumas ir registravimo neprivalomumas yra konstatuoti atsakovams pateiktuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. sausio 18 d. sprendime Nr.15.2120-563 bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011m. spalio 28 d. sprendime Nr. (7.9.)-2D-14000, kurie patvirtina, jog minėtų kiemo statinių duomenys netikslūs (b. l. 85-89), tačiau pažymėjo, jog šios naujos aikštelės registruoti pareiškėjas neprašė.

11Atsakovai VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepimu (b. l. 21-27) į pareiškėjo skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2012 m. spalio 22 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis nuosavybės teisės į kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nėra įregistruotos. Tuo tarpu žemės sklypas, adresu ( - ), priklauso bendrosios dalinės teise keliems bendraturčiams. Šiame žemės sklype esantis ūkio pastatas 5I1p, adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso D. V. ir R. V., gyvenamasis namas 2Alp, adresu ( - ) – J. B., o gyvenamuosiuose namuose 1Al m, 3A2p, 4Alp, adresu ( - ) ir ( - ), esantys butai – L. P., Z. P., A. P., D. V., R. V., A. E. P., G. D. V. ir Z. A. S.. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis kiemo statiniai yra nepasidalinti tarp šioje namų valdoje nuosavybės teisę į pastatus ir patalpas įgijusių savininkų, šie kiemo statiniai yra laikytini bendrosios nuosavybės teisės objektu.

12Dėl minėtų kiemo statinių Kauno miesto apylinkės teisme buvo užvesta civilinė byla Nr. 2-6590-364/2011, kurioje suinteresuotas asmuo D. V. buvo pareiškęs savarankiškus reikalavimus. D. V. šio teismo prašė nustatyti, jog kiemo statiniai, esantys žemės sklype, adresu ( - ), yra gyvenamųjų namų, adresu ( - ), ( - ) ir ( - ), priklausiniai, priklausantys bendrosios dalinės nuosavybės teise tokiomis proporcijomis: Z. P. - 5/100 dalys, A. P. - 15/100 dalių, G. D. V. - 10/100 dalių, J. B. - 9/100 dalys, D. V. ir R. V. - 24/100 dalys, L. P. - 19/100 dalių, Z. A. S.- 10/100 dalių, A. E. P. - 8/100 dalys. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi bylą nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme ypatingosios teisenos tvarka, kadangi nusprendė, jog pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo ne tik siekia pakeisti kiemo statinių kadastro duomenis, bet ir nustatyti kiekvienam bendraturčiui tenkančią ginčo statinių dalį. Kauno miesto apylinkės teismas konstatavo, kad asmenų nesutarimai dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo yra sprendžiami ginčo teisenos tvarka. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą.

13Atsakovai pažymėjo, jog visos šios aplinkybės patvirtina, jog kiemo statiniai, adresu ( - ), yra ne tik nepasidalinti tarp bendraturčių, bet ir yra kilęs bendraturčių ginčas dėl jų pasidalinimo. 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu buvo užfiksuoti šie kiemo statiniai: tvora T1 (1938 m., 27 m ilgis, 1,3 m aukštis, plytų mūras); tvora t2 (1938 m., 31 m ilgis, 1,5 m aukštis, medis ir plytų mūras); aikštelė b1 (1938 m., plotas 6 kv. m., betonas); aikštelė b2 (2001 m., 6 m. ilgis, 7,5 m. plotis, 45 kv. m. plotas, betonas); pavėsinė P1 (1982 m., 1,7 m ilgis, 1,7 m plotis, 2, 89 kv. m. plotas, medis). Šie kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), yra įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą. Pažymėjo, jog į nekilnojamojo turto kadastrą yra įrašyti tokie kiemo statinių kadastro duomenys kaip kiemo statinių statybos metai, statinių vertės, apskaičiuotos pagal nustatytus statinių parametrus, statinių kadastro duomenų nustatymo data (2001 m. lapkričio 23 d.) bei aprašytos kiemo statinių sudėtinės dalys. Šie duomenys visiškai atitinka nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje esančius duomenis. Todėl visiškai nepagrįstas pareiškėjo skundo teiginys, jog registruojant aikštelių plotus buvo padarytos akivaizdžios klaidos. Pareiškėjas nenurodė kokius teisės aktus pažeidė Kadastro tvarkytojas, įrašydamas minėtus duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys gali būti pripažinti netiksliais, neteisingais ar neišsamiais tuomet, kai jie neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys yra įrašyti, arba yra padarytos tam tikros techninės klaidos, įrašant duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą. Atsakovai teigė, jog šiuo atveju duomenys apie kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), yra įregistruoti 2001 m. lapkričio 23 d. atliktų kadastrinių matavimų bylos pagrindu. Be to, buvo atliktas faktinių duomenų patikrinimas namų valdoje. 2012 m. liepos 23 d. apžiūrėjus ir išmatavus aikšteles buvo nustatyta, kad prie gyvenamojo namo lAlm, adresu ( - ), yra betono plytelių takas, kurio plotas – 17,80 kv. m. Šio tako faktinė vieta atitinka 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu statinių išdėstymo plane pažymėto tako b1 vietą. Taip pat nustatyta, jog betono plytelių aikštelės, kuri 2001 m. lapkričio 23 d. buvo pažymėta prie gyvenamojo namo 3A2p, adresu ( - ), šiaurinės sienos, nėra. Toje vietoje yra įrengta nauja betono trinkelių aikštelė. Tarp gyvenamojo namo 3A2p, adresu ( - ), ir gyvenamojo namo 4Alp, adresu ( - ), yra lieto betono aikštelė, kurios plotas – 13,72 kv. m. Šios aikštelės faktinė buvimo vieta atitinka 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu statinių išdėstymo plane pažymėtos aikštelės b2 vietą.

14Atsakovai reziumavo, jog tam, kad būtų galima nustatyti, jog 2001 m. lapkričio 23 d. atliktų kadastrinių matavimų metu buvo surinkti galimai netikslūs duomenys apie kiemo statinius, nepakanka atlikti faktinį patikrinimą ginčo statinių vietoje. Pažymėjo, kad nuo atliktų kadastrinių matavimų yra praėję daugiau nei 10 metų. Be to, buvo nustatyta, jog aikštelės b1 kadastro duomenys yra pasikeitę, taip pat nėra galimybės nustatyti, kada buvo įrengtas betono plytelių takas, šiuo metu esantis prie gyvenamojo namo 1A1m, adresu ( - ), bei lieto betono aikštelė tarp gyvenamojo namo 3A2p, adresu ( - ), ir gyvenamojo namo 4Alp, adresu ( - ), ir ar tai tikrai yra tos pačios aikštelės, kurios buvo užfiksuotos 2001 m. lapkričio 23 d. Minėtus pasikeitimus galėjo sąlygoti ne 2001 m. lapkričio 23 d. atliktų kadastrinių matavimų netikslumai, bet visai kitos priežastys. Todėl ir buvo prašoma pateikti visų minėtoje valdoje, esančių statinių ir patalpų savininkų prašymus. Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos tik įrašytų į nekilnojamojo turto kadastrą duomenų taisymui, todėl kadastrinių matavimų duomenų, esančių matininko sudarytoje kadastrinių matavimų byloje, taisymui nėra aktuali. Teigė, jog pareiškėjas painioja kadastro duomenų, įrašytų į nekilnojamojo turto kadastrą, ištaisymo, kurį atlieka Kadastro tvarkytojas, ir kadastro duomenų, įrašytų kadastrinių matavimų byloje, ištaisymo, kurį atlieka matininkas, sąvokas.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo G. D. V. atsiliepimu į skundą (b. l. 39) prašė pareiškėjo skundą tenkinti. Nurodė, jog 1994 m. kovo 1 d. jai buvo grąžintas natūra butas, adresu ( - ), todėl yra anksčiausiai iš visų įgijusi nuosavybės teises šioje valdoje. Patvirtino, jog jokių 2001 m. lapkričio 23 d. įregistruotų kiemo aikštelių perstatymo darbų nevyko ir nebuvo atlikta. Taip pat 2001 m. lapkričio 23 d. atlikinėjant matavimo darbus savininkai nebuvo apie tai informuoti.

16Tretieji suinteresuoti asmenys L. P., Z. P., A. P. ir Z. A. S. atsiliepimu į skundą (b.l. 45-47) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog tarpusavio bendru sutarimu visas žemės sklypas yra valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Sklype esantiems pastatams žemė nepriskirta. Dėl šios priežasties tai nėra įprastinė namų valda, o atskiri turto objektai (daiktai).

17Atsiliepime pabrėžė, jog pareiškėjas nėra žemės sklypo, esančio ( - ), bendraturtis, o tik turi patalpas, esančias pastate, ( - ). Šios sąlygos apriboja jo, kaip suinteresuoto asmens, teises. Jis, kartu su R. V., ir pastate ( - ), turinčiomis patalpas G. D. V. ir A. E. P., yra šio pastato bendrųjų patalpų bendraturtis ir, tardamasis su jomis, gali spręsti šių pastato patalpų panaudojimo klausimus (dvi laiptinės, bendras stogas, bendra šildymo sistema ir t. t.). Žemės sklypo atžvilgiu jis yra trečiasis asmuo. Šiuo metu žemės sklypo savininkai, valdantys žemės sklypą dalinės nuosavybės teise, yra: G. D. V., J. B., Z. P., L. P. (sūnus) ir A. P. Nuosavybės teisės nustatyta tvarka yra įregistruotos Nekilnojamo turto registre. Šiame sąraše pareiškėjo pavardės nėra, taigi jis neturėjo jokios teisės ne tik reikalauti patikslinti, (o iš esmės – pakeisti) žemės sklypo priklausinių įrašus, bet ir gauti informaciją apie duomenų banke saugomą jam nepriklausantį turtą.

18Pareiškėjas tvirtino, kad aikštelė b1 prie pastato lAl/m ir aikštelė b1 prie pastato 3A2/p yra bendros aikštelės b1 dalys, taip pat, kad 2007 metais vietoje b1 buvo naujai įrengta betono trinkelių aikštelė. Tokiu būdu pareiškėjas patvirtino, kad kiemo aikštelės dalis b1 buvo ir ji buvo išgriauta statant naująją aikštelę. Buvo išgriauta ir ištisinės betono aikštelės b2 dalis. Išgriautos aikštelės dalies b2 dydis yra toks: 45 kv.m. – 13,72 kv.m. = 31,28 kv.m. Tvirtinimą, kad aikštelių b1 ir 31,28 kv. m. aikštelės b2 niekada nebuvo, paneigia šis faktas, kad pareiškėjas civilinėje byloje Nr. 2-6590-364/2011 buvo pateikęs projektą, kuriame visas aikštelių b1 (6 kv.m.) ir b2 (45 kv.m.) plotas buvo padalytas aštuoniems asmenims, iš jų trims – ne žemės sklypo bendraturčiams. Tai įrodo, kad pareiškėjas ne tik žinojo, kad šios aikštelės yra, bet ir tikėjosi realiai gauti 24/100 šių aikštelių dalis.

19III.

20Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu (b. l. 119-128) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

21Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad ginčas byloje kilo dėl VĮ Registrų centro 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. (1.1.35)s-4131 ir VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. (3.4.5)S-2112 teisėtumo ir pagrįstumo.

22Pareiškėjas teigė, kad atsakovai, priimdami ginčijamus sprendimus, nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostata, kuria rėmėsi jis, teikdamas 2012 m. gegužės 25 d. prašymą dėl netikslių kiemo statinių duomenų ištaisymo, nes jis prašė ne įregistruoti naujus kiemo statinių kadastro duomenis, o tik patikslinti juos pagal esamą faktą, t. y. pakeičiant kiemo aikštelių b1 ir b2 plotą, o vienos aikštelės b1 dalies duomenis bei pažymėjimą situacijos plane panaikinant, kadangi 2011 m. gruodžio 5 d. D. V. iniciatyva, pateikus prašymą uždarajai akcinei bendrovei „Paulimatas“ (toliau – ir UAB „Paulimatas“) atlikti jam priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), statinių kadastro matavimo ir kadastro duomenų bylos sudarymo bei statinių kadastro duomenų tikslinimo darbus (patikslinti įregistruotus kiemo statinius), surinkti kiemo statinių kadastro duomenys parodė, jog VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012 m. liepos 23 d. kadastro duomenų patikrinimo duomenys buvo tikslesni nei 2001 m. lapkričio 23 d. užfiksuoti duomenys.

23KAAT nurodė, jog sisteminė Kadastro įstatymo normų, reglamentuojančių kadastro duomenų pakeitimą bei ištaisymą, analizė leidžia formuluoti išvadą, kad Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta suinteresuotų asmenų teisė kreiptis dėl netikslių, klaidingų ir neišsamių nekilnojamojo turto kadastro duomenų taisymo ir atitinkama nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo kompetencija atlikti tokius duomenų taisymus yra susijusi su Kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 9.5-9.6 punktuose įtvirtintomis esminėmis nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo taisyklėmis, pagal kurias nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto kadastre, teisingumą ir apsaugą. Todėl buvo konstatuota, kad Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi reguliuojami tik tokie atvejai, kai į Kadastro tvarkytoją kreipiamasi su prašymu neatlygintinai papildyti neišsamius duomenis, ištaisyti netikslius ar neteisingus duomenis, kuomet jie neatitinka tų dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įregistruoti. Be to, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad kadastro duomenų patikslinimas neturėtų pažeisti kitų nekilnojamojo daikto turėtojų ar trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A442-256/2013).

24Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, jog į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Vadovaudamasis minėtomis Registro įstatymo nuostatomis, pirmosios instancijos teismas suformulavo išvadą, kad duomenys Nekilnojamojo turto registre gali būti patikslinti ir ištaisyti dviem atvejais, t. y. kai Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba, kai įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą yra padaromos techninės klaidos, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjas laikytinas suinteresuotu asmeniu Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies prasme, nes jis yra ūkio pastato 5I1p ir gyvenamųjų patalpų, esančių pastate 3A2p ( - ), bendraturtis. Vadovaudamasis minėtu teisiniu reglamentavimu ir byloje surinktais įrodymais, KAAT teisėjų kolegija priėjo išvadą, kad kiemo statinių, t. y. aikštelių b1 ir b2 kadastro duomenų neteisingumą, netikslumą ir neišsamumą VĮ Registrų centro Kauno filialui 2012 m. gegužės 25 d. pateiktame prašyme pareiškėjas grindė naujais dokumentais, t. y. 2011 m. gruodžio 5 d. UAB „Paulimatas“ pagal pareiškėjo prašymą sudaryta kadastro duomenų byla, o teismui pateiktame skunde – taip pat ir VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012 m. liepos 23 d. kadastro duomenų patikrinimo aktu (b. l. 109, 110), kuriuose pateikti duomenys neįrodo, jog ankstesnių kadastrinių matavimų metu (2001 m. lapkričio 23 d.) buvo klaidingai užfiksuoti kiemo statinių duomenys. Priešingai, palyginus 2011 m. gruodžio 5 d. UAB „Paulimatas“ ir 2001 m. lapkričio 23 d. atliktų kadastrinių matavimų duomenis, matyti, kad pasikeitė kiemo statinių medžiaga (tvoros t2 buvo medis ir plytų mūras, dabar – medinės lentos) ir plotas (aikštelės b1 plotas buvo 6 kv. m., dabar – 18,57 kv. m., o aikštelės b2 plotas buvo 45 kv. m., dabar – 14,85 kv. m. ). Taip pat palyginus 2012 m. liepos 23 d. kadastro duomenų patikrinimo akto duomenis ir 2001 m. lapkričio 23 d. atliktų kadastrinių matavimų duomenis, matyti, kad 2012 m. liepos 23 d. apžiūrėjus ir išmatavus aikšteles nustatyta, kad prie gyvenamojo namo lAlm, adresu ( - ), yra betono plytelių takas, kurio plotas – 17,80 kv. m. Šio tako faktinė vieta atitinka 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu statinių išdėstymo plane pažymėto tako b1 vietą. Taip pat buvo nustatyta, jog betono plytelių aikštelės, kuri 2001 m. lapkričio 23 d. buvo pažymėta prie gyvenamojo namo 3A2p, adresu ( - ), šiaurinės sienos, nėra. Toje vietoje yra įrengta nauja betono trinkelių aikštelė. Tarp gyvenamojo namo 3A2p, adresu ( - ), ir gyvenamojo namo 4Alp, adresu ( - ), yra lieto betono aikštelė, kurios plotas – 13,72 kv. m. Šios aikštelės faktinė buvimo vieta atitinka 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu statinių išdėstymo plane pažymėtos aikštelės b2 vietą.

25Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjas nepateikė Kauno apygardos administraciniam teismui jokių įrodymų, kad tokie kiemo statinių kadastro duomenų pakitimai atsirado ne dėl sąmoningai jų savininkų (naudotojų) atliktų pakeitimų, o dėl to, kad ankstesnių kadastrinių matavimų metu, t. y. 2001 m. lapkričio 23 d., buvo klaidingai užfiksuoti duomenys, kurie buvo įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą. Taigi įrašyti duomenys atitiko pateiktus dokumentus – 2001 m. lapkričio 23 d. kadastro duomenų byloje esančius duomenis, o pareiškėjas, prašydamas ištaisyti klaidą, neįrodė, kad pagal pateiktus dokumentus Kadastro tvarkytojas duomenis buvo įrašęs netiksliai, neteisingai ar neišsamiai. Taigi VĮ Registrų centro Kauno filialas 2012 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.(3.4.5)S-2112 pagrįstai atsisakė atlikti minėtus veiksmus ir nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą ištaisyti įregistruotų kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), netikslius kadastro duomenis, betono aikštelės b1 plotu nurodant 17,80 kv. m., o aikštelės b2 plotu nurodant 13,72 kv. m.

26Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad kiemo statiniai iki šiol neturi savininkų ir, kad jų naudotojas yra tik jis vienas, todėl VĮ Registrų centras nepagrįstai nusprendė, kad prašymą dėl kiemo statinių kadastro duomenų ištaisymo turėjo teisę teikti tik visi jų bendraturčiai. KAAT pažymėjo, jog nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo vienas iš teisinių pagrindų – kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų. Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka (Kadastro įstatymo 12 str. 3 dalis). Nuostatų 13 punktu nustatoma, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ patvirtintų „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ 10 punkte nustatyta, jog kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų (užsakovai) ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens (vykdytojas) susitarimas, jei kitaip nenumatyta įstatymais ar kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK) 4.75 straipsnyje numatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Tuo remiantis KAAT nusprendė, jog kai turtas yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas, teisės aktai nustato būtinąją sąlygą siekiant atlikti kadastrinius matavimus – tai bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens susitarimą.

27Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis kiemo statiniai, esantys adrese ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), (tvora, kiemo aikštelė, pavėsinė) tarp bendraturčių nepasidalinti, o dėl jų pasidalinimo ir dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-740-451/2013, todėl VĮ Registrų centro Kauno filialas pagrįstai 2012 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.(3.4.5)S-2112 atsisakė ištaisyti netikslius, pareiškėjo manymu, įregistruotų kiemo statinių duomenis, nes Kadastro tvarkytojas suinteresuoto asmens prašymu taiso duomenų įrašymo klaidas nekilnojamojo turto kadastre, jei įregistruojant nekilnojamąjį daiktą buvo padarytos techninio pobūdžio klaidos, t. y. įrašytas kadastro duomuo, kuris neatitinka pateiktos kadastro duomenų bylos ir dokumentų duomenų, kurių pagrindu yra įregistruotas nekilnojamasis daiktas, tačiau kaip minėta tiek 2011 m. gruodžio 5 d. UAB „Paulimatas“ pagal pareiškėjo prašymą sudarytos kadastro duomenų bylos duomenys, tiek 2012 m. liepos 23 d. kadastro duomenų patikrinimo akto duomenys patvirtina, jog aikštelės b1 kadastro duomenys yra pasikeitę, nustatyti tikslią 2001 m. lapkričio 23 d. buvusią aikštelės b1 padėtį nėra galimybės, prie gyvenamojo namo 1A1/m esantis betono plytelių takas bei lieto betono aikštelė tarp gyvenamųjų namų 3A2/p ir 4A1/p ir 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu užfiksuotos aikštelės b1 ir b2 yra ne tie patys statiniai. Pažymėjo, jog pareiškėjas, prašydamas ištaisyti klaidą, neįrodė, kad pagal pateiktus dokumentus Kadastro tvarkytojas duomenis buvo įrašęs netiksliai, neteisingai ar neišsamiai. Laikė, jog pareiškėjo pateiktas prašymas laikytinas prašymu pakeisti kadastro duomenis.

28Kauno apygardos administracinis teismas konstatavo, jog esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams, nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. (3.4.5)S-2112 ir VĮ Registrų centro 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. (1.1.35)s-4131 yra teisėti ir pagrįsti, todėl ir veiksmai, kuriais atsisakyta tenkinti pareiškėjo 2012 m. gegužės 25 d. prašymą, buvo pripažinti teisėtais bei pagrįstais, o pareiškėjo skundas dėl minėtų administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus buvo atmestas kaip nepagrįstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 57 straipsnio 1 dalies pagrindu.

29IV.

30Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 136-137) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundo reikalavimus tenkinti.

31Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Dėl nagrinėjamos bylos pagrindo. Apeliantas mano, kad pirmosios instancijos teismas suformulavo neteisingą išvadą, jog jo prašymas atsakovui dėl ginčo kiemo statinių klaidingų kadastro duomenų yra laikytinas prašymu pakeisti kadastro duomenis. Šį teiginį grindžia pozicija, jog tokį prašymą apeliantas jau yra teikęs atsakovui anksčiau ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi Nr. A442-256/2013 tokį apelianto skundą atmetė. Pabrėžia, kad skirtingų sąvokų „pakeisti“ ir „ištaisyti“ naudojimas yra esminis šios bylos priėmimo nagrinėti teisme pagrindas, o dėl bylos Nr. A442-256/2013 nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, pirmosios instancijos teismas buvo atidėjęs šios bylos nagrinėjimą. Tuo remiantis teigia, kad Kauno apygardos administraciniam teismui buvo pateikta informacija apie tai, kad šioje byloje pareiškėjas prašymu atsakovui prašė ištaisyti, o nebe pakeisti kadastro duomenis. Todėl formuluoja išvadą, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo laikyti pareiškėjo 2012 m. gegužės 25 d, prašymo pakartotiniu prašymu pakeisti kadastro duomenis. Tokį apelianto teiginį patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovas 2012 m. liepos 23 d. patikrinimo akte nustatė, kad įregistruoti ir pareiškėjo prašomi ištaisyti kiemo statinių kadastro duomenys nesutampa su faktiniais duomenimis.
  2. Dėl pareiškėjo ir UAB „Paulimatas“ sudarytos sutarties dėl kadastro duomenų nustatymo teisinės reikšmės. Apeliantas pažymi, kad skundo pirmosios instancijos teismui reikalavimuose jis neprašė vadovautis jo ir UAB „Paulimatas“ sudarytos sutarties dėl kadastro duomenų nustatymo teisinės reikšmės ir pasekmių, gautų duomenų, tokių kaip tvoros medžiagiškumas.
  3. Dėl statinių tapatumo. Mano, kad atsakovo skirtingu metu atliktais patikrinimais nustatyti kiemo statiniai – aikštelės b1 ir b2 – yra tie patys statiniai. Šią aplinkybę pagrindžia ir faktinė statinių ir sklypo išdėstymo situacija.
  4. Dėl pripažinimo suinteresuotu asmeniu. Apeliantas mano, kad buvo pagrįstai pripažintas suinteresuotuoju asmeniu, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė, kuo toks ištaisymas, palyginus su konstatuotu administracinėje byloje Nr. A442-256/2013, pažeistų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos suformuotą išaiškinimą dėl „kitų nekilnojamojo daikto turėtojų ar trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų“. Teigia, kad kadangi aikštelės nepriklauso niekam, jų teisinė priklausomybė tik pastaruoju metu yra nustatinėjama, KAAT turėjo teisę ir pareigą laikyti, kad antrasis galimas atsakovo įregistruoto kadastro duomenų taisymo atvejis yra galimas, kai įrašant duomenis padaromos techninės klaidos.

32Nesutikdami su pateiktu apeliaciniu skundu tretieji suinteresuoti asmenys Z. P., A. P., L. P. ir Z. A. S. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 142), kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad palaiko savo atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui pateiktus argumentus. Taip pat mano, kad apeliantas, kaip asmuo, turintis teisinį išsilavinimą ir užsiimantis advokato praktika, iškėlinėdamas bylas iš esmės tuo pačiu klausimu, akivaizdžiai piktnaudžiauja teise ir stengiasi išvengti asmeninės atsakomybės už savavališkais veiksmais išgriautą registre įregistruotą kiemo aikštelės dalį b1 ir didžiąją aikštelės b2 dalį.

33Nesutikdami su pateiktu apeliaciniu skundu, atsakovai VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Kauno filialas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 143-145), kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia, jog iš byloje esančių rašytinių įrodymų yra akivaizdu, kad Nekilnojamojo turto registre ir kadastre esantys duomenys apie ginčo statinius atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, be to apeliantui nenurodžius kokias materialinės ar procesinės teisės normas pirmosios instancijos teismas pažeidė ar netinkamai taikė priimdamas ginčijamą sprendimą, nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti apeliacinį skundą.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35V.

36Apeliacinis skundas atmestinas.

37Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo ištaisyti klaidingus statinių kadastro duomenis teisėtumo.

38Byloje nustatyta, kad ginčo statiniai – aikštelės b1 ir b2, yra žemės sklype, esančiame adresu ( - ). Šiame žemės sklype yra keli gyvenamieji namai, kuriuose yra arba nėra suformuoti atskiri butai, taip pat yra kiti statiniai. Pareiškėjas yra buto viename iš minėtų gyvenamųjų namų savininkas bei ūkinio pastato savininkas. Pareiškėjas nėra žemės sklypo, kuris priklauso tretiesiems suinteresuotiems asmenims bendrosios dalinės nuosavybės teise, dalies savininkas. Ginčo statiniai – aikštelės b1 ir b2, kaip ir keli kiti statiniai, yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai ir įregistruoti, tačiau į juos nėra įregistruotos daiktinės teisės.

39Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas ginčijamu 2012 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. (3.4.5)S-2112 nurodė, kad kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), duomenis kadastro ir registro dokumentų byloje ir nekilnojamojo turto kadastre pareiškėjas galės ištaisyti tik gavęs visų šioje valdoje esančių statinių (ir patalpų) savininkų prašymą.

40VĮ Registrų centras 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. (1.1.35)s-4131 konstatavo, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas pagrįstai atsisakė taisyti nekilnojamojo daikto kadastro byloje esančius šių statinių kadastro duomenis bei patikslinti Nekilnojamojo turto registre įrašytus kadastro duomenis, nes jie atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą.

41Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pažymėjo, jog pareiškėjas, prašydamas ištaisyti klaidą, neįrodė, kad pagal pateiktus dokumentus Kadastro tvarkytojas duomenis buvo įrašęs netiksliai, neteisingai ar neišsamiai.

42Taip pat nustatyta, kad dėl minėtų kiemo statinių Kauno miesto apylinkės teisme buvo užvesta civilinė byla Nr. 2-6590-364/2011, kurioje suinteresuotas asmuo D. V. buvo pareiškęs savarankiškus reikalavimus. D. V. šio teismo prašė nustatyti, jog kiemo statiniai, esantys žemės sklype, adresu ( - ), yra gyvenamųjų namų, adresu ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), priklausiniai, priklausantys bendrosios dalinės nuosavybės teise tokiomis proporcijomis: Z. P. – 5/100 dalys, A. P. – 15/100 dalių, G. D. V. – 10/100 dalių, J. B. – 9/100 dalys, D. V. ir R. V. – 24/100 dalys, L. P. – 19/100 dalių, Z. A. S. – 10/100 dalių, A. E. P. – 8/100 dalys. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi bylą nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme ypatingosios teisenos tvarka, kadangi nusprendė, jog pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo ne tik siekia pakeisti kiemo statinių kadastro duomenis, bet ir nustatyti kiekvienam bendraturčiui tenkančią ginčo statinių dalį. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 23 d. nutartimi bylą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

43Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-740-451/2013. 2013 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, priėmė sprendimą, kuriuo inter alia buvo nustatytos bendraturčių dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje (tvoros ir kiemo aikštelės).

44Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktais motyvais ir sprendžia, kad teismas teisingai pritaikė ginčui taikytiną teisę.

45Ginčo teisiniams santykiams taikytinas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, kuris reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio Kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę (Kadastro įstatymo 1 straipsnis), taip pat šio įstatymo įgyvendinimui skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas įstatymo yra pavestas Vyriausybės įsteigtai valstybės įmonei Kadastro tvarkytojui, kuris įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą (Kadastro įstatymo 4 straipsnio 1-2 dalys). Kadastro tvarkytojo darbuotojai, kurie įrašo kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, yra įpareigoti taisyti duomenų įrašymo klaidas ir pranešti apie tai raštu kadastro duomenų gavėjams, taip pat užtikrinti, kad į Kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus (Nuostatų 9.5-9.6 punktai). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalis numato, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Remiantis šia įstatymo nuostata, darytina išvada, jog kreiptis į nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Kadastrą ar juos pakeisti turi teisę tik tie asmenys, kurie valdo nekilnojamąjį daiktą nuosavybės ar patikėjimo teise.

46Pažymėtina, kad Kadastro įstatyme yra įtvirtintas išsamus ir nuoseklus kadastro duomenų nustatymo, jų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą reglamentavimas. Pagal Kadastro įstatymo 9 dalies 1 punktą nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai. Įstatyme atskirai yra aptartas atvejis, kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų. Numatyta, kad tokiu atveju nėra reikalaujama pateikti prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, o Kadastro tvarkytojas kadastro duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka (Kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalis). Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad Kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų.

47Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl D. V. prašymo pakeisti kadastro duomenis, 2013 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-256/2013 konstatavo, kad sisteminė aukščiau paminėtų Kadastro įstatymo normų, reglamentuojančių kadastro duomenų pakeitimą bei ištaisymą, analizė leidžia daryti išvadą, kad Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta suinteresuotų asmenų teisė kreiptis dėl netikslių, klaidingų ir neišsamių nekilnojamojo turto kadastro duomenų taisymo ir atitinkama nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo kompetencija atlikti tokius duomenų taisymus yra susijusi su Kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje bei Nuostatų 9.5-9.6 punktuose įtvirtintomis esminėmis nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo taisyklėmis, pagal kurias nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto kadastre, teisingumą ir apsaugą. Teismas konstatavo, kad Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis reguliuoja tik tuos atvejus, kai į Kadastro tvarkytoją kreipiamasi su prašymu neatlygintinai papildyti neišsamius duomenis, ištaisyti netikslius ar neteisingus duomenis, kuomet jie neatitinka tų dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įregistruoti.

48Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėjas į VĮ Registrų centro Kauno filialą 2012 m. gegužės 25 d. kreipėsi prašydamas atvykti įregistruotų statinių adresu ir ištaisyti netikslius kadastro duomenis dėl kiemo statinių (unikalus Nr. ( - ), adresu ( - )) remiantis Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, kur numatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad Kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Kadastro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, per 5 darbo dienas turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Kadastro tvarkytojas raštu praneša suinteresuotam asmeniui. Kreipdamasis pareiškėjas nurodė, kad adresu ( - ) yra pareiškėjo naudojami kiemo statiniai – medinė ir mūrinė tvora, kiemo aikštelė ir pavėsinė. Šie statiniai niekam nepriskirti nuosavybės teise. Pareiškėjas teigė, kad gyvena ( - ) ir kasdien naudoja šiuos statinius. Kreipdamasis prašė ištaisyti netikslius matavimų duomenis dėl kiemo aikštelių ploto remdamasis naujai atliktais kadastriniais matavimais (2011 m. gruodžio 5 d. UAB „Paulimatas” sudaryta kadastro duomenų byla), kurių metu gauti rezultatai skyrėsi nuo kadastro duomenų.

49VĮ Registrų centro Kauno filialas ginčijamu sprendimu atsisakė tikslinti kadastro duomenis remiantis Kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Registro įstatymo 33 straipsniu, CK 4.75 straipsnio 1 punktu, kur nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, bei 2012 m. liepos 23 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje rezultatais. Pažymėtina, kad 2012 m. liepos 23 d. atliktas faktinis duomenų patikrinimas vietoje ir pareiškėjas informuotas, kad nėra galimybės nustatyti, kada buvo įrengtas betono plytelių takas bei lieto betono aikštelė tarp gyvenamųjų namų ir ar tai yra tikrai tos pačios aikštelės, kurios užfiksuotos 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų metu, todėl patikrinimo metu identifikuotus kadastro duomenų pasikeitimus galėjo lemti ne 2001 m. lapkričio 23 d. atliktų kadastrinių matavimų netikslumai, bet visai kitos priežastys (pvz., vėlesnis statinių perstatymas).

50Atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-256/2013 išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kadastro įstatyme nustatyti du skirtingi atvejai – teisė kreiptis dėl kadastro duomenų pakeitimo (Kadastro įstatymo 13 str. 2 d.) ir teisė kreiptis dėl netikslių, neteisingų ar neišsamių duomenų Kadastre ištaisymo (Kadastro įstatymo 15 str. 2 d.). Nagrinėjamos bylos atveju aktualus antrasis atvejis – kai suinteresuotas asmuo kreipiasi dėl duomenų ištaisymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad duomenų ištaisymas, remiantis Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, galimas tada, kai jie neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įregistruoti. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas, kreipdamasis į VĮ Registrų centro Kauno filialą nepateikė jokių įrodymų, kad pagal anksčiau pateiktus dokumentus (2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų duomenis) buvo įrašyti netikslūs, neteisingi ar neišsamūs duomenys. Kadangi pareiškėjas remiasi vėliau atliktais matavimais (2011 m. gruodžio 5 d. UAB „Paulimatas” sudaryta kadastro duomenų byla), šie duomenys neįrodo, jog ankstesnių kadastrinių matavimų metu buvo klaidingai užfiksuoti kiemo statinių duomenys. To, kaip minėta, neįrodo ir 2012 m. liepos 23 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje rezultatai. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo pateikiami vėlesni duomenys gali būti tik kadastro duomenų pakeitimo, o ne patikslinimo pagrindas. Tačiau dėl kadastro duomenų pakeitimo nurodytų dokumentų pagrindu pareiškėjas jau yra kreipęsis ir dėl to teismuose išnagrinėta byla, galutine Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi paliekant galioti 2012 m. vasario 14 d. VĮ Registrų centro ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo panaikintas VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimas ir atmestas D. V. ir G. D. V. prašymas pakeisti kiemo statinių kadastro duomenis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toje nutartyje pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas atmestas pagrįstai, nes jis neįrodė, kad yra kiemo statinių savininkas ar valdo juos patikėjimo teise, todėl nebuvo tinkamas asmuo, kuris gali kreiptis pagal Kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalį dėl kadastro duomenų pakeitimo.

51Atsakant į pareiškėjo apeliacinio skundo argumentą, kad teismas negalėjo laikyti 2012 m. gegužės 25 d. prašymo pakartotiniu prašymu pakeisti kadastro duomenis, konstatuotina, kad teismas ir nelaikė prašymo pakartotiniu, nes tokiu atveju jis turėjo atsižvelgti į tai, kad tokia administracinė byla jau buvo nagrinėta teisme ir nagrinėjamą bylą nutraukti. Tačiau pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą nagrinėjo būtent kaip prašymą ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius duomenis ir motyvuotai pasisakė, kad pagal dokumentus, kuriuos pareiškėjas pateikė VĮ Registrų centro Kauno filialui ir pareiškėjo prašymo argumentus nebuvo pagrindo konstatuoti, kad kadastro duomenys neatitinka 2001 m. lapkričio 23 d. kadastrinių matavimų duomenų, o duomenų teisingumas tikrinamas pagal dokumentus, kurių pagrindu tie duomenys registruoti. Konstatavęs tai (t. y. iš esmės išnagrinėjęs atsisakymo tikslinti kadastro duomenis teisėtumą), pirmosios instancijos teismas papildomai pažymėjo, kad pareiškėjo argumentai ir pateikti dokumentai gali būti pagrindu ne tikslinti kadastro duomenis, o juos pakeisti. Taigi apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas laikė pareiškėjo prašymą pakartotiniu prašymu pakeisti kadastro duomenis, atmestini.

52Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-256/2013 akcentavo ir tai, kad kadastro duomenų patikslinimas neturėtų pažeisti kitų nekilnojamojo daikto turėtojų ar trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Šioje vietoje svarbu akcentuoti, kad pagal bylos duomenis ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, kiemo statiniai, adresu ( - ), yra nepasidalinti tarp bendraturčių ir tarp bendraturčių yra kilęs ginčas dėl jų pasidalinimo. Šią aplinkybę patvirtina ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenys dėl statinių (unikalus Nr. ( - )), kur nurodyta, kad dar 2011 m. birželio 3 d. gautas Kauno miesto apylinkės teismo pranešimas dėl iškeltos bylos, susijusios su nekilnojamuoju daiktu. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2012 m. spalio 23 d. nutartimi perdavus bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, 2013 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą pakartotinai, priėmė sprendimą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Šis sprendimas (jeigu nebus apskųstas apeliacine tvarka) gali būti pagrindu nustatyti suinteresuotus asmenis Kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies taikymo prasme, nes jame, be kita ko, konstatuota, kam ir kokiomis dalimis bendrosios nuosavybės teise priklauso kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )).

53Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime pripažino jį suinteresuotu asmeniu, galinčiu pateikti prašymą dėl klaidingų duomenų ištaisymo, taip pateikdamas skirtingą nei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartyje pateiktą išaiškinimą, kad patikslinimas neturėtų pažeisti kitų nekilnojamojo daikto turėtojų ar trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, yra nepagrįstas, nes tai nepaneigia fakto, kad net ir būdamas suinteresuotu asmeniu, pareiškėjas negali pažeisti kitų suiteresuotų asmenų interesų.

54Pastebėtina ir tai, jog anksčiau minėtose ir viešojo administravimo subjekto pritaikytose Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų normose, kuriose įtvirtinta suinteresuotų asmenų teisė kreiptis į kadastro tvarkytoją dėl duomenų įrašymo, pakeitimo, ištaisymo ar dėl kitų veiksmų, susijusių su daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą įgyvendinimu, atlikimo, yra nustatytos taisyklės, turinčios užtikrinti konstitucinio nuosavybės neliečiamumo principo įgyvendinimą. Taigi kreiptis į nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją turi teisę asmenys, turintys teises į registruotą turtą arba turintys teisę įregistruoti tokias teises. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas sprendžia dėl asmens suinteresuotumo pagal nekilnojamojo turto registre sukauptus duomenis dėl asmenų teisių į nekilnojamąjį turtą, tokiu būdu turėtų būti užtikrinama, kad registre įregistruotos asmenų daiktinės teisės į turtą nebus pažeistos. Nagrinėjamu atveju nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, spręsdamas dėl asmens suinteresuotumo, teisėtai atsižvelgė į tai, kad turtas dėl kurio buvo prašoma atlikti veiksmus, gali būti pripažintas sklype esančių pagrindinių statinių priklausiniu, todėl pagrįstai nurodė, jog kartu su pareiškėjo prašymu turi būti pateikiami dokumentai, kuriuose būtų pareikšta visų asmenų, galinčių pretenduoti į ginčo statinius valia dėl prašomo atlikti veiksmo. Be to, ginčijamo sprendimo priėmimo metu tarp statinių savininkų buvo kilęs ginčas dėl teisės į statinius, kas buvo pažymėta registre. Dėl to nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas teisėtai sprendė, kad kadastro duomenų ištaisymu yra suinteresuotas ne vien pareiškėjas, bet yra suinteresuoti ir kiti asmenys.

55Atsižvelgiant į tai, kad, išnagrinėjus bylą, nebuvo nustatyta pagrindų, kurie galėtų lemti ginčijamų sprendimų panaikinimą, teisėjų kolegija pritaria Kauno apygardos administracinio teismo išvadai, jog esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams, VĮ Registrų centro Kauno filialo 2012 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. (3.4.5)S-2112 ir VĮ Registrų centro 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. (1.1.35)s-4131 yra teisėti.

56Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė dėl viešojo administravimo subjekto taikytų teisės aktų, reguliuojančių ginčo santykius, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Pareiškėjo D. V. apeliacinį skundą atmesti.

59Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytiniame posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas (toliau – ir VĮ... 6. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir VĮ Registrų centras,... 7. II.... 8. Pareiškėjas D. V. skundu (b. l. 5-7, 35-38) kreipėsi į Kauno apygardos... 9. Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas, atlikęs... 10. Teigė, kad 2001 m. lapkričio 23 d. statinių kadastro byloje pažymint bei... 11. Atsakovai VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Kauno filialas... 12. Dėl minėtų kiemo statinių Kauno miesto apylinkės teisme buvo užvesta... 13. Atsakovai pažymėjo, jog visos šios aplinkybės patvirtina, jog kiemo... 14. Atsakovai reziumavo, jog tam, kad būtų galima nustatyti, jog 2001 m.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. D. V. atsiliepimu į skundą (b. l. 39)... 16. Tretieji suinteresuoti asmenys L. P., Z. P., A. P. ir Z. A. S. atsiliepimu į... 17. Atsiliepime pabrėžė, jog pareiškėjas nėra žemės sklypo, esančio ( - ),... 18. Pareiškėjas tvirtino, kad aikštelė b1 prie pastato lAl/m ir aikštelė b1... 19. III.... 20. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu (b.... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad ginčas byloje kilo... 22. Pareiškėjas teigė, kad atsakovai, priimdami ginčijamus sprendimus,... 23. KAAT nurodė, jog sisteminė Kadastro įstatymo normų, reglamentuojančių... 24. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir... 25. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo... 26. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad kiemo statiniai iki šiol neturi... 27. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis kiemo... 28. Kauno apygardos administracinis teismas konstatavo, jog esant minėtoms... 29. IV.... 30. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 136-137) prašo panaikinti Kauno... 31. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dėl... 32. Nesutikdami su pateiktu apeliaciniu skundu tretieji suinteresuoti asmenys Z.... 33. Nesutikdami su pateiktu apeliaciniu skundu, atsakovai VĮ Registrų centras ir... 34. Teisėjų kolegija... 35. V.... 36. Apeliacinis skundas atmestinas.... 37. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo ištaisyti klaidingus... 38. Byloje nustatyta, kad ginčo statiniai – aikštelės b1 ir b2, yra žemės... 39. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas... 40. VĮ Registrų centras 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. (1.1.35)s-4131... 41. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu... 42. Taip pat nustatyta, kad dėl minėtų kiemo statinių Kauno miesto apylinkės... 43. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apylinkės... 44. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos... 45. Ginčo teisiniams santykiams taikytinas Nekilnojamojo turto kadastro... 46. Pažymėtina, kad Kadastro įstatyme yra įtvirtintas išsamus ir nuoseklus... 47. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl D. V.... 48. Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėjas į VĮ Registrų centro Kauno filialą... 49. VĮ Registrų centro Kauno filialas ginčijamu sprendimu atsisakė tikslinti... 50. Atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12... 51. Atsakant į pareiškėjo apeliacinio skundo argumentą, kad teismas negalėjo... 52. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 12 d.... 53. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas, jog... 54. Pastebėtina ir tai, jog anksčiau minėtose ir viešojo administravimo... 55. Atsižvelgiant į tai, kad, išnagrinėjus bylą, nebuvo nustatyta pagrindų,... 56. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 58. Pareiškėjo D. V. apeliacinį skundą atmesti.... 59. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą... 60. Nutartis neskundžiama....