Byla 2A-421-173/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovams Jolantai Jankauskienei , Loretai Janiulytei, atsakovo UAB „Daidotomis“ atstovams Daivai Kvedarienei, advokatui Vidmantui Raviniui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal UAB „Daidotomis“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui UAB „Daidotomis“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai" pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Daidatomis", kuriuo prašė priteisti 4031,02 Lt žalai atlyginti, 120,93 Lt žyminio mokesčio bei 1199,65 Lt ekspertizės išlaidų. Ieškovas nurodė, kad 2006-01-13 pas atsakovą buvo atliekamas elektros energijos vartojimo planinis patikrinimas. Kilus įtarimui, jog gamintojo ir metrologinės patikros plombos yra pažeistos, ieškovo darbuotojai patikrinimo akto nesurašė, nes atsakovo atstovė D.Kvedarienė privalėjo vykti į ligoninę. Buvo sutarta, kad patikrinimas bus baigtas ir aktas bus surašytas 2006-01-16. Elektros energijos vartojimas buvo neatjungtas, o elektros skydas užplombuotas nauja plomba. 2006-01-16 ieškovo darbuotojai nustatė, jog ant elektros įvado 2006-01-13 uždėtos ieškovo plombos bei metrologinio patikrinimo ir gamintojo plombų nėra, t.y. buvo nustatytas pažeidimas, numatytas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu nr. 4-350, 96,5 punkte. Dalyvaujant atsakovo atstovei D.Kvedarienei buvo surašytas ir jos pasirašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.003785. Vadovaujantis minimu aktu ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis buvo paskaičiuota ieškovui padaryta 4031,02 Lt prašoma priteisti žala (laikotarpyje nuo 2005-01-16 iki 2006-01-16).

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo ieškovui 4031,02 Lt nuostolių atlyginimą bei 1320,58 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymėjo, kad 2003-12-03 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją, o atsakovas - laiku už ją atsiskaityti bei laikytis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių reikalavimų, kurių 62 ir 64 punktai numato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto, kuriuose jie įrengti, savininkas. Faktus, kad ant atsakovui priklausančio elektros apskaitos skydo nebuvo tiekėjo (ieškovo), metrologinės patikros ir gamintojų plombų, teismas nustatė, įvertinęs 2006-01-16 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.003785, kuris buvo surašytas dalyvaujant atsakovo atstovei D.Kvedarienei. Ieškinį patenkino ir dėl to, kad minėtame akte nustatytas aplinkybes patvirtino Lietuvos teismo ekspertizės cento išvados apie tyrimui pateikto skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnų priverstinį persukimą pašaliniu įrankiu bei tai, kad elektros skaitiklio gaubtas buvo neužplombuotas, metrologinę patikrą atlikusių tarnybų.

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Skunde nurodoma, jog elektros energijos skaitiklis, kurio patikrinimą atliko ieškovo darbuotojai, pas atsakovą nebuvo naujai įrengtas, o 2003-12-12 perimtas iš T. Liūto įmonės „Liūto klėtis". Atliekant skaitiklio perrašymą j o patikrinimas nebuvo atliktas, o plombos nepakeistos. Tai pagrindžia 2003-12-12 užduotis nr.781856, kurioje jokių atžymų apie patikrinimą nėra ir naujos plombos numerį nėra. Įvertinus tai, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatą atsakovo kaltę bei neteisėtus veiksmus dėl atsiradusios žalos.

5Neįvertinta, jog elektros energijos skaitiklio patikrinimas pradėtas be atsakovo atstovės. Liudytojas J. K. paaiškinimo, kad kai nuėmė plombą atsakovo atstovės nebuvo.

6Teismas nesivadovavo liudytojų S.S., J. K. ir A. P. parodymais (b.l. 48-49), kad 2006-01-13 atliekant elektros energijos apskaitos skaitiklio patikrinimą elektros apskaitos skaitiklio skydas buvo užplombuotas tiekėjo (ieškovo darbuotojų) plomba ir kad pastaroji buvo rasta nepažeista, t.y. jokių klastojimų nepastebėta. Minėti liudytojai taip pat paaiškino, kad nepažeidus šios tiekėjo plombos, kitų vidinių plombų (metrologinės ir gamintojo) pažeisti nėra galimybės.

7Nepagrįstai spręsta, jog elektros apskaitos įrenginio plombos buvo suklastotos. Kad 2006-01-13 patikrinimo metu metrologinė ir gamintojo plombos buvo suklastotos paaiškino tik ieškovo darbuotojai, t.y. kad jiems kilo įtarimas, jog jos gali būti suklastotos. Tačiau tai tik ieškovo darbuotojų teiginiai (manymas), kurie nėra patvirtinti jokiais kitais byloje surinktais įrodymais. Be to, atsakovui Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 003785 buvo surašytas ne dėl to, kad suklastotos plombos, o dėl to, kad ieškovo darbuotojams atvykus 2006-01-16 nebuvo rasta nei vienos plombos.

8Teismas priimdamas ginčijamą sprendimą nesivadovavo aplinkybe, kad 2006-01-13 atliekant patikrinimą ir nustačius tariamus pažeidimus (tariamą plombų klastojimą) aktas apie tai nebuvo surašytas ir pačios plombos nebuvo išimtos. Taip pat teismas nepagrįstai nesivadovavo ir ta aplinkybe, kad 2006-01-13 nuėmus tiekėjo plombą, aktas apie jos nuėmimą ir naujos plombos uždėjimą nebuvo surašytas, liudytojai S.S., J. K. ir A. P. paaiškino, kad jeigu yra randamos suklastotos plombos, turi būti surašomas aktas ir tokios plombos išimamos, taip pat paaiškino, kad nuėmus tiekėjo išorinę plombą ir uždėjus kitą apie tai pažymima užduotyje, nurodant naujos uždėtos plombos numerį. Todėl nesant akto apie tai, kad 2006 01-13 buvo uždėta plomba, nėra pagrindo tikėti ieškovo darbuotojų parodymais, kurie yra suinteresuoti bylos baigtimi.

9Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punktas nurodo, kad operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį ir (ar) persiųstos elektros energijos persiuntimo paslaugos vertę pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių. Teismui pateiktame pažymėjime Nr. V2-151, kuriame nurodyta, kad UAB "Daidatomis" leidžiama verstis maisto tvarkymu iki 2004-12-24. Atsakovo įmonė vertėsi tik kavinės veikla ir jokių kitų paslaugų neatlikinėjo. UAB "Daidotomis" turėjo tik vienintelę kavinę, esančią Patašinės k., Marijampolės sav., kur ir buvo atliktas patikrinimas. Nuo 2005-01-01 atsakovas kitos veiklos nevykdė ir vykdyti negalėjo, kadangi pažymėjimas verstis maisto tvarkymu nebuvo pratęstas, naujas taip pat neišduotas, o neturint tokio leidimo, verstis kavinės veikla nėra galima.

10Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punktu, elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punktas numato, kad perskaičiuojamas laikotarpis nuo operatoriaus atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnis kaip vieneri metai. Byloje neginčijamai nustatyta, kad paskutinis atsakovo elektros apskaitos prietaiso patikrinimas buvo atliktas 2006-01-13, todėl ieškovas turėjo teisę perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą nuo paskutinio patikrinimo iki akto surašymo dienos, t.y. nuo 2006-01-13 iki 2006-01-16.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo sprendimo nekeisti. Ieškovas nurodė, kad surašant 2006-01-16 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.003785, buvo konstatuota, kad nei ant skydo nei ant elektros skaitiklio plombų nėra. Tačiau nei akto surašymo metu, nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nebuvo tirta aplinkybė, ar elektros skaitiklio ir skydo plombos buvo suklastotos. Liudytojai S.S., J. K. , A. P. parodė, jog 2006-01-13 kilo įtarimų, kad plombos suklastotos, nes vizualiai ant metrologinės plombos matėsi klijai, valo galiukas buvo įspaustas į duobutę, t.y. ji galėjo būti suklijuota. Tačiau tą dieną nebuvo surašytas aktas, kadangi atsakovo atstovė labai skubėjo, buvo darbo pabaiga, ir abi šalys susitarė, kad dėl plombų klastojimo aktas bus surašytas po išeiginių, t.y. 2006-01-16 d. Atvykus ieškovo atstovams sutartą dieną, nei ant skydo nei ant elektros skaitiklio plombų nebuvo, nors pati atsakovo atstovė grafoje „vartotojo paaiškinimas" pasirašė ir įrašė, kad 2006-01-13 elektros skaitiklis ir skydas užplombuotas.

12Ieškovas taip pat nurodė, kad įrodinėti plombų pažeidimą ar falsifikavimą ieškovas neturėjo tikslo, nes jų visai nebuvo. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles asmuo atsako už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimą, falsifikavimą, plombų pažeidimą ar be operatoriaus sutikimo išardymą, savavališką elektros apskaitos schemos keitimą, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio duomenis, kitokį elektros apskaitos prietaisu ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimą arba savavališką elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus tinklo.

13Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Taigi, ši nuostata, nustačius, kad elektros skaitiklio gamyklinė ir metrologinės plombos buvo nuplėštos (nerastos), o skaičiavimo mechanizmas buvo privestinai sukinėjamas, preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000 m., kat. 7; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-241/2005). Atsakovas neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės, todėl apelianto argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų jo veiksmuose nebuvimo nepagrįsti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra pažymėjęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus, o svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standartų santykis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2006). Įvertinus paminėtas aplinkybes, pirmos instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius.

14Atsakovas elektros energiją iš ieškovo gauna pagal elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, o kaip nurodo CK 6.189 str. teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Iš Sutarties 5.5 punkto matyti, kad atsakovas įsipareigojo užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitos naudojimų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą. (CK 6.383 str. 1 d.). Todėl atsakovui pažeidus sutartinę prievolę ar prievolę, numatytą įstatymuose, reglamentuojančiuose elektros energijos tiekimo tvarką ir reikalavimus, taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Sutartinės civilinės atsakomybės taikymui būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas : atsakovo neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškia sutartinės ar įstatymuose nustatytos pareigos pažeidimu, nevykdymu, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių, ir atsakovo kaltę, kuri civilinėje teisėje suprantama kaip neapdairumas, neatsakingumas, nerūpestingumas (CK 6.246-6.249 str.). CK 6.387 str. 1 dalyje išryškinta abonento pareiga užtikrinti tinkamą jam priklausančių energijos tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, nedelsiant pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, tiekiamos energijos apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus vartojant energiją. Šių pareigų nevykdymas, neatlikimas ir reiškia neteisėtus atsakovo veiksmus bei lemia pareigą atlyginti dėl šių neteisėtų veiksmų atsiradusią žalą.

15Apeliacinis skundas netenkinamas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Tarp ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir atsakovo „Daidotomis“ 2003 m. gruodžio 3 d. sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovas šios sutarties 5. 5 punktu įsipareigojo stebėti tiekėjo(ieškovo) elektros įrenginių, esančių vartotojo(atsakovo) patalpose ar nuosavoje(nuomojamoje)teritorijoje, būklę, užtikrinti elektros apskaitos prietaisų, kitų apskaitai naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros apskaitos prietaisų prijungimo schemos. Nedelsdamas pranešti tiekėjui apie elektros tiekimo sutrikimus, pastebėtus tiekėjo elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus.

17Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatyta, kad 2006 m. sausio 13 d. ieškovo darbuotojai J. K. , S. K. S. , kurie teismo posėdžio metu buvo apklausti liudytojais, atliko atsakovo UAB“Daidotomis“ elektros energijos vartojimo vietos apžiūrą. Buvo įtarta, kad suklastotos įvadinio elektros apskaitos skydo tiekėjo plombos. Apie tai jis pranešė inžinieriui A. P. , kuris patvirtino, kad plombos gali būti suklastotos, kadangi ant metrologinės plombos matėsi klijai, valo galiukas buvo įspaustas į duobutę, kadangi plomba galėjo būti suklijuota iš naujo. Aktas surašytas nebuvo, kadangi įmonės savininkė D. Kvedarienė skubėjo išvykti, buvo darbo dienos pabaiga. Buvo nutarta patikrinimą baigti pirmadienį, todėl S.K.S. skydą užplombavo savo plomba. Pirmadienį, tęsiant patikrinimą, buvo nustatyta, kad nėra visų plombų. Apie tai buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 003785. Šį aktą pasirašė ir įmonės savininkė D. Kvedarienė(b. l. 4-5). Ji parodė, kad 2007m. sausio 13d. nedalyvavo dedant plombas, nes turėjo išvykti, aktas buvo surašytas 2006 m. sausio 16 d. Ieškovo darbuotojai jai paaiškino, kad nėra visų plombų.

18Pirmosios instancijos teismas 2006 m. rugsėjo 19 d. nutartimi paskyrė ekspertizę tikslu nustatyti ar buvo daromas poveikis iš atsakovo UAB „Daidotomis“ 2006 m. sausio 16 d. išimto elektros skaitiklio Nr. 962871 mechanizmui. Lietuvos teismo ekspertizės centras ekspertizės, atliktos 2007 m. rugsėjo 14 d., aktu nustatė, kad tirti pateikto elektros skaitiklio Nr. 962871 skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami (b. l. 65).

19Atsakovas yra juridinis asmuo, todėl jis privalėjo užtikrinti energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą, bet to nevykdė-ieškovas 2006 m. sausio 16d. nustatė, kad ant elektros skaitiklio nėra plastmasinės numerinės ir švininių metrologinės patikros bei gamintojo plombų.

202003 m. gruodžio 12 d. elektros skaitiklis buvo perrašytas iš T. Liūto įmonės „Liūto klėtis“. Jo metu nenustatyti elektros skaitiklio plombavimo pažeidimai. Atsakovas tai nurodo vadovaudamasis 2003 m. gruodžio 12 d. užduotimi Nr. 781856. Tai reiškia, kad elektros skaitiklio pažeidimai padaryti juo naudojantis atsakovui UAB „Daidotomis“.

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, sprendžia, kad naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23apeliacinį skundą atmesti. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai" pareiškė ieškinį atsakovui UAB... 3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimu... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują... 5. Neįvertinta, jog elektros energijos skaitiklio patikrinimas pradėtas be... 6. Teismas nesivadovavo liudytojų S.S., J. K. ir A. P. parodymais (b.l. 48-49),... 7. Nepagrįstai spręsta, jog elektros apskaitos įrenginio plombos buvo... 8. Teismas priimdamas ginčijamą sprendimą nesivadovavo aplinkybe, kad... 9. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punktas nurodo, kad... 10. Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punktu, elektros energijos... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo sprendimo nekeisti.... 12. Ieškovas taip pat nurodė, kad įrodinėti plombų pažeidimą ar... 13. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už... 14. Atsakovas elektros energiją iš ieškovo gauna pagal elektros energijos... 15. Apeliacinis skundas netenkinamas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 16. Tarp ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir atsakovo „Daidotomis“... 17. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatyta, kad 2006 m.... 18. Pirmosios instancijos teismas 2006 m. rugsėjo 19 d. nutartimi paskyrė... 19. Atsakovas yra juridinis asmuo, todėl jis privalėjo užtikrinti energijos... 20. 2003 m. gruodžio 12 d. elektros skaitiklis buvo perrašytas iš T. Liūto... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, sprendžia, kad... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 23. apeliacinį skundą atmesti. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m....