Byla I-622-789/2008
Dėl uždraudimo išduoti leidimą (trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Aistei Juchnevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Intergas“ atstovui advokato padėjėjui Mantui Arasimavičiui, atsakovės Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovei Žanai Mekšraitei, trečiojo suinteresuoto asmens AB „Lietuvos dujos“ atstovei Vilijai Vaitkutei Pavan, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Intergas“ skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl uždraudimo išduoti leidimą (trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“),

Nustatė

2pareiškėja UAB „Intergas“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą ir prašo: 1) uždrausti atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) ne konkurso tvarka svarstyti ir išduoti leidimą AB „Lietuvos dujos“ įrengti naujas gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemas Ignalinos rajono savivaldybėje; 2) iki teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtinta nauja Valstybinės kainų ir energetikos komisijos sudėtis ar priimtas teisės aktas dėl kadenciją baigusių komisijos narių įgaliojimų pratęsimo, uždrausti atsakovams V. J., J. G., F. K., R. L.i ir V.L. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos vardu svarstyti ir išduoti leidimą AB „Lietuvos dujos“ įrengti naujas gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemas Ignalinos rajono savivaldybėje; 3) priteisti pareiškėjos naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 70–75) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos skundu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

4Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“ atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 141–142) prašė pareiškėjos skundą atmesti. 2008-04-10 trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė teismui prašymą dėl skundo palikimo nenagrinėtu, prašė priteisti patirtas atstovavimo išlaidas (II tomas, b. l. 69–71).

52008-05-06 teisme gautas pareiškėjos atsisakymas nuo skundo (II tomas, b. l. 89), kuriame pareiškėja atsisako skundo (2007-08-17 prevencinio ieškinio), nurodė, kad pareiškėjai žinomos visos tokio atsisakymo priežastys.

62008-06-16 teismo posėdyje dalyvavę proceso dalyviai sutiko su skundo atsisakymu ir bylos nutraukimu; trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė priteisti iš pareiškėjos teismo išlaidas.

7Byla nutrauktina.

8Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir LR ABTĮ) 101 str. 3 p. teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo. Pareiškėja skundo atsisakė, todėl byla nutrauktina. LR ABTĮ 102 str. 3 d. nustatyta, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

9Vadovaudamasis LR ABTĮ 44 str. trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“ prašo priteisti iš pareiškėjos patirtas atstovavimo išlaidas (II tomas, b. l. 69–71), pateikė dokumentus, patvirtinančius AB „Lietuvos dujos“ patirtų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų dydį (II tomas, b. l. 74–85).

10Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo yra įtvirtintos LR ABTĮ 44 str., Civilinio proceso kodekso 98 str. bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Vertinant šių teisės aktų nuostatas darytina išvada, kad įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą.

11Pagal LR ABTĮ 44 str. 1 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-12-28 nutartyje administracinėje byloje Nr. AS3-608-07 konstatavo, kad bylą nutraukus dėl to, kad pareiškėjas atsisakė skundo, laikytina, kad šioje byloje teismo sprendimas yra priimtas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens naudai; teismas konstatavo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui išlaidos priteisiamos pagal ABTĮ 44 str. 4 d.

13Pagal LR ABTĮ 44 str. 4 d., kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Panaši norma yra įtvirtinta LR ATBĮ 44 str. 2 d., kur nustatyta, kokios išlaidos atlyginamos pareiškėjui, kai sprendimas priimamas jo naudai.

14LR ABTĮ 44 str. 5 d. nustatyta, kad, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (LR ABTĮ 44 str. 6 d.).

15Darytina išvada, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“ turi teisę į prašomų teismo išlaidų atlyginimą. AB „Lietuvos dujos“ turėtas išlaidas pagrindė nuo 2007-09-03 iki 2008-01-15 teiktų paslaugų ataskaitomis, PVM sąskaitomis faktūromis (II tomas, b. l. 74–78, 80–84).

16Rekomendacijų 7 p. nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Kadangi šioje byloje prašoma priteisti išlaidas už teisines paslaugas, teiktas nuo 2007-09-03 iki 2008-01-15, nustatant priteisiamų išlaidų dydį pagrindu imama LR Vyriausybės 2007-06-06 nutarime Nr. 543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2007-07-01 patvirtinta 700 Lt minimali mėnesinė alga ir LR Vyriausybės 2007-12-17 nutarime Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008-01-01 patvirtinta 800 Lt minimali mėnesinė alga.

17Iš pateiktų dokumentų matyti, kad už 2007-09-03 ir 2007-09-04 advokato Ryčio Paukštės rengtą atsiliepimą į skundą (prevencinį ieškinį) priskaičiuota 2093,80 Lt, už 2007-09-10 ir 2007-09-12 advokato Ryčio Paukštės rengtą atsiliepimą į atskirąjį skundą priskaičiuota 950 Lt, už 2007-09-10 ir 2007-09-12 Ryčio Paukštės rengtą atsiliepimą į atskirąjį skundą priskaičiuota 1026 Lt (II tomas, b. l. 76, 77). Iš viso sumokėta 4802,37 Lt (4069,80 Lt+18% PVM (732,57 Lt)) (II tomas, b. l. 78, 79).

18Rekomendacijų 8.2 p. nustatyta, kad už advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį yra 3 minimaliosios mėnesinės algos. Trečiasis suinteresuotas asmuo už atsiliepimo į skundą (prevencinį ieškinį) parengimą sumokėjo 2470,69 (2093,80 Lt+18% PVM), ši suma viršija Rekomendacijų 8.2 p. nurodytą sumą (3*700 Lt=2100 Lt), darytina išvada, kad iš pareiškėjos priteistina 2100 Lt išlaidų už atsiliepimo į skundą surašymą.

19Rekomendacijų 8.15 p. nustatyta, kad už advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,5 minimaliosios mėnesinės algos. AB „Lietuvos dujos“ už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą priskaičiuota 950 Lt+1026 Lt+18% PVM. Pažymėtina, kad R. T. , kuri rengė atsiliepimą į atskirąjį skundą, yra jaunesnioji teisininkė, ji prilyginama advokato padėjėjai, todėl taikomas Rekomendacijų 5 p., kuriame nurodyta, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad atsliepimą į atskirąjį skundą rengė R. T. ir advokatas Rytis Paukštė , imamas maksimalus priteistinas sumos, kuris gali būti priteisiamas advokatui (0,5*700 Lt=350 Lt) ir sumos, kuri gali būti priteista advokato padėjėjui (0,5*700 Lt*0,8=280 Lt) vidurkis – 315 Lt. Iš pareiškėjos priteistina 315 Lt išlaidos dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymo.

20Byloje nustatyta, kad už 2008-01-14 advokato Ryčio Paukštės rengtą prašymą dėl Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl bylos sustabdymo priskaičiuota 254,60 Lt (II tomas, b. l. 83), sumokėta 300,43 Lt (254,60 Lt+18% PVM) (II tomas, b. l. 84). Ši suma neviršija Rekomendacijų 8.15 p. nurodytos sumos, todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjos priteistina 300,43 Lt suma už minėto procesinio dokumento parengimą.

21Byloje nustatyta, kad už 2008-01-14 advokatės Vilijos Vaitkutės Pavan pasiruošimą bylai priskaičiuota 318,78 Lt (II tomas, b. l. 83), sumokėta 376,16 Lt (318,78 Lt+18% PVM) (II tomas, b. l. 84). Rekomendacijų 10 p. nustatyta, kad už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Kadangi Rekomendacijose tokios teisinės paslaugos kaip pasiruošimas bylai nenumatyta, pagal analogiją taikomas Rekomendacijų 8.18 p. nustatytas priteistinas maksimumas (0,15*800 Lt = 120 Lt). Pasiruošimas bylai truko 0,66 val., prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų 8.18 p. nustatytą maksimumą, darytina išvada, kad AB „Lietuvos dujos“ priteistina 79,20 Lt (120 Lt*0,66) suma.

22Nustatyta, kad už 2008-01-15 advokatės Vilijos Vaitkutės Pavan atstovavimą priskaičiuota 507,15 Lt (II tomas, b. l. 83), sumokėta 507,15 Lt+18% PVM (II tomas, b. l. 84, 85). Pažymėtina, kad 2008-01-15 teismo posėdis Vilniaus apygardos administraciniame teisme truko 15 min. (II tomas, b. l. 51–52), prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų 8.18 p. nurodytą maksimumą, todėl iš pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“ priteistina 30 Lt suma (0,15*800 Lt*0,25).

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Lietuvos dujos“ iš pareiškėjos priteistina 2100 Lt išlaidų už atsiliepimo į skundą surašymą suma, 315 Lt išlaidų dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymo suma, 300,43 Lt išlaidų suma už prašymo dėl Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl bylos sustabdymo parengimą, už pasiruošimą bylai priteistina 79,20 Lt suma, už atstovavimą Vilniaus apygardos administraciniame teisme priteistina 30 Lt. Iš viso 2824,63 Lt suma teismo išlaidoms atlyginti.

24Dėl likusios sąskaitų išrašuose nurodytos pajamų dalies, kurią advokatų kontora „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir Partneriai“ gavo iš AB „Lietuvos dujos“ (b. l. 79, 85) byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad šios pajamos gautos už teisines paslaugas, teiktas AB „Lietuvos dujos“ nagrinėjant šią bylą. Darytina išvada, kad šios trečiojo suinteresuoto asmens išlaidos yra nepriteistinos.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 str., 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 105-106 str., 149 str.,

Nutarė

26nutraukti bylą pagal pareiškėjos UAB „Intergas“ skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl uždraudimo išduoti leidimą.

27Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Lietuvos dujos“ naudai iš pareiškėjos UAB „Intergas“ priteisti 2824,63 Lt (du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi litai, šešiasdešimt trys centai) litų teismo išlaidoms atlyginti.

28Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja UAB „Intergas“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į... 3. Atsakovė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į... 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“ atsiliepime į skundą... 5. 2008-05-06 teisme gautas pareiškėjos atsisakymas nuo skundo (II tomas, b. l.... 6. 2008-06-16 teismo posėdyje dalyvavę proceso dalyviai sutiko su skundo... 7. Byla nutrauktina.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 9. Vadovaudamasis LR ABTĮ 44 str. trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos... 10. Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo yra įtvirtintos LR ABTĮ 44 str.,... 11. Pagal LR ABTĮ 44 str. 1 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas,... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-12-28 nutartyje... 13. Pagal LR ABTĮ 44 str. 4 d., kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi... 14. LR ABTĮ 44 str. 5 d. nustatyta, kad, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos... 15. Darytina išvada, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos dujos“... 16. Rekomendacijų 7 p. nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 17. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad už 2007-09-03 ir 2007-09-04 advokato... 18. Rekomendacijų 8.2 p. nustatyta, kad už advokato teikiamas teisines paslaugas... 19. Rekomendacijų 8.15 p. nustatyta, kad už advokato teikiamas teisines paslaugas... 20. Byloje nustatyta, kad už 2008-01-14 advokato Ryčio Paukštės rengtą... 21. Byloje nustatyta, kad už 2008-01-14 advokatės Vilijos Vaitkutės Pavan... 22. Nustatyta, kad už 2008-01-15 advokatės Vilijos Vaitkutės Pavan atstovavimą... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad trečiajam... 24. Dėl likusios sąskaitų išrašuose nurodytos pajamų dalies, kurią advokatų... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. nutraukti bylą pagal pareiškėjos UAB „Intergas“ skundą atsakovei... 27. Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Lietuvos dujos“ naudai iš pareiškėjos... 28. Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos...