Byla 2-923/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Visagino savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-3951-560/2009 pagal ieškovo R. M. individualios firmos ,,Akordas“ (dabar UAB ,,Akordas 1“) ieškinį atsakovui Visagino savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. M. individuali firma „Akordas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Visagino savivaldybės administracijos organizuoto supaprastinto atviro konkurso Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti proceso eigoje priimtą 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1663, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų, 2009 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1730, kuriuo ieškovo pretenzija pripažinta nepagrįsta, bei 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1671, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, o taip pat prašė įpareigoti atsakovą toliau nagrinėti ieškovo pateiktą pasiūlymą. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti minėto konkurso procedūras, o taip pat uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su minimu pirkimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovą Visagino savivaldybės administraciją sustabdyti supaprastinto atviro konkurso Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbų pirkimui procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams atlikti, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

5Atsakovas Visagino savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti ieškovą R. M. individualią firmą „Akordas“ užtikrinti atsakovo galimą nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 1 000 000 Lt dydžio sumą arba pateikiant teismui 1 000 000 Lt sumai banko garantiją. Nurodė, kad dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 9 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali neužbaigti vykdomo viešo pirkimo procedūrų, t. y. prarasti galimybę įgyvendinti Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos projektą. Atsakovo paskelbtu konkursu perkami darbai yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės ir savivaldybės biudžetų. Projektas yra įgyvendinamas vadovaujantis Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicine programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-148. Taip pat nurodė, kad Utenos regiono plėtros tarybos 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 153-19, numatyta, jog šiam projektui yra skiriama 5 000 000 Lt. numatyta, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2012 m. birželio mėn. Atsakovas gali patirti 92,5 proc. projekto vertės dydžio, t. y. 4 625 000 Lt dydžio nuostolius. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo objektyviai nebus įmanoma atlikti darbų, dėl kurių atlikimo buvo pradėta pirkimo procedūra, iki 2010 m. rugsėjo mėn.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartimi atsakovo Visagino savivaldybės administracijos prašymą dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė. Teismas nurodė, kad viena iš būtinų CPK 147 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygų yra teismo pagrįstas įsitikinimas, kad ieškovas ieškinio atmetimo atveju negalėtų atlyginti atsakovo nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal pateiktą ieškovo balansą už 2008 m. R. M. individuali firma „Akordas“ turto turėjo už 18 460 899 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 9 931 481 Lt, trumpalaikis – 11 529 418 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė tik 2 554 948 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad ieškovas per 2008 m. gavo 5 634 026 Lt grynojo pelno. Teismo teigimu, į bylą pateikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad R. M. individualios firmos „Akordas“ finansinė padėtis yra pakankamai gera ir to pilnai užtenka įsitikinti, kad ieškovas ieškinio atmetimo atveju bus pajėgus atlyginti atsakovui nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, 2008 m. gruodžio 9 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 153-19 patvirtintame Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ sąrašą 2007-2010 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-91 Visagino kultūros centro „Draugystės“ pastato rekonstravimui ir jo aplinkos kompleksiškam sutvarkymui numatytas terminas iki 2012 m. birželio mėnesio. Kadangi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ieškiniui ar apeliaciniam skundui išnagrinėti numatytas sutrumpintas terminas, todėl teismas nurodė, kad negali daryti išvados, jog atsakovas nespės laiku įgyvendinti projekto ir dėl to negaus numatytų skirti lėšų. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė duomenų, kurie teismui leistų daryti pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra būtina užtikrinti atsakovo nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Atsakovas Visagino savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį panaikinti ir patenkinti atsakovo prašymą įpareigoti ieškovą R. M. individualią firmą „Akordas“ užtikrinti atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 1 000 000 Lt dydžio sumą arba pateikiant teismui 1 000 000 Lt sumai banko garantiją. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina tik tai, kad ieškovas būtų galėjęs atlyginti atsakovo patirtus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jei žala būtų padaryta ar būtų atsiradusi 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau nepatvirtina ieškovo galimybės atlyginti atsakovo nuostolių patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šiuo metu ar tuo metu, kai civilinė byla bus išnagrinėta, t. y. tuo metu, kai žala atsiras.

92. Nepagrįsti teismo teiginiai dėl projekto įgyvendinimo termino. Teismas nustatė, kad tiek konkurso būdu perkamų darbų atlikimo, tiek viso projekto įgyvendinimo terminai yra riboti ir tai jau savaime lemia, jog dėl sustabdytų konkurso vykdymo procedūrų, atsakovas gali netekti galimybės projektą įgyvendinti bei dėl tokios galimybės netekimo patirs didžiulius nuostolius – praras Europos regioninės plėtros fondo paramą, kuri sudaro 92,5 procentus viso projekto vertės, t. y. 4 625 000 Lt. Darbai projekte turi būti atlikti iki 2010 m. rugsėjo 30 d., o projekto finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų numatytas laikotarpiui iki 2012 m. Sustabdytu konkursu perkami darbai, kurie gali būti atlikti tik tam tikru metų laiku ir tik esant palankioms oro sąlygoms. Viešasis pirkimas konkurse atliekamas dar neturint finansavimo sutarties ir nesant išnagrinėtai paraiškai dėl lėšų projektui finansuoti. Pirkimai turi būti įvykdyti iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos. Finansavimo sutartis gali būti nepasirašyta ar paraiška nepatenkinta, jeigu pirkimo procedūra paraiškos finansavimui suteikti nagrinėjimo metu yra nebaigta. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones užkerta kelią baigti pirkimo procedūras ir sudaro realią grėsmę negauti finansavimo tiek iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, tiek ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

10Ieškovas UAB ,,Akordas 1“ (buvusi R. M. individuali firma „Akordas“ ) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas nepateikdamas jokių įrodymų, leidžiančių suabejoti ieškovo mokumu, materialine-finansine padėtimi, nepagrįstai teigia, kad ieškovo pateikti duomenys nepatvirtina ir neužtikrina, jog ieškovas bus finansiškai pajėgus atlyginti atsakovui nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pagrįstai sprendė, kad atsakovas suspės laiku įgyvendinti projektą ir dėl to nepraras numatytų skirti lėšų.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, įstatymų leidėjas nustatė galimybę teismui, pritaikančiam laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinti šalių procesinį lygiateisiškumą, jų interesų pusiausvyrą, pareikalaujant atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.). CPK 147 straipsnyje nurodyta teismo taikoma priemonė užtikrina galimų atsakovo nuostolių atlyginimą. Jos paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovui galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti konkretaus nuostolių dydžio. Tai reiškia, kad skirdamas CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje neišvengiamai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti, atsižvelgdamas į galimų nuostolių prognozę, įvertindamas laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, konkrečių būsimų nuostolių (jeigu apie juos yra duomenų) dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

13Bylos duomenimis, atsakovas prašymą pareikalauti iš ieškovo pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, motyvavo tuo, jog sustabdžius konkurso procedūras, o taip pat uždraudus atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu, atsakovas gali neužbaigti vykdomo viešo pirkimo procedūrų, t. y. prarasti galimybę įgyvendinti Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos projektą. Nurodė, kad atsakovo paskelbtu konkursu perkami darbai yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo, valstybės ir savivaldybės biudžetų, numatyta, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2012 m. birželio mėn., o jo neįgyvendinus, atsakovas gali patirti 4 625 000 Lt dydžio nuostolius.

14Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių dydį, tačiau pažymėtina, kad visais atvejais, esant pagrindui taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismas nusprendžia, koks atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis konkrečioje situacijoje būtų teisingas, ekonomiškas, nepažeistų šalių interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo principų bei neužkirstų ieškovui galimybės ginti savo interesus teisme (CPK 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 7, 17 str., 145 str. 2 d., 185 str.). Atsižvelgdama į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį ir mastą, įvertindama tai, kad šiomis priemonėmis suvaržoma atsakovo galimybė vykdyti konkursą, dėl kurio jis gali patirti nuostolius, siekdama išlaikyti ieškovo bei atsakovo interesų pusiausvyrą, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje konkrečioje faktinėje situacijoje atsakovo reikalavimas užtikrinti galimus jo nuostolius yra pakankamai pagrįstas.

15Įvertinusi atsakovo argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo prašyme nurodytų galimų nuostolių preliminarus dydis 1 000 000 Lt, gali būti vertinamas kaip galimi atsakovo nuostoliai, kuriuos jis gali patirti, teismui sustabdžius supaprastinto atviro konkurso procedūras.

16Pirmosios instancijos teismas be pagrindo atmetė atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo motyvuodamas tuo, jog ieškovo finansinė padėtis yra pakankamai gera ir to pilnai užtenka įsitikinti, kad ieškovas ieškinio atmetimo atveju bus pajėgus atlyginti atsakovui nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

17Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina tik tai, kad ieškovas būtų galėjęs atlyginti atsakovo patirtus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jei žala būtų padaryta ar būtų atsiradusi 2008 m. gruodžio 31 d. Pagal dabartines ekonomikos tendencijas praėjusiais metais gautos pajamos neatspindi realios šiuo metu esančios įmonės finansinės būklės, todėl teismas, neturėdamas aktualių duomenų apie finansinę įmonės padėtį (dabartines pajamas bei įsipareigojimus), turimą turtą, nepagrįstai sprendė, jog ieškovas ieškinio atmetimo atveju bus pajėgus atlyginti atsakovui nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

18Dėl nurodytų motyvų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi atmesdamas atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri panaikintina, o atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo klausimas išspręstinas iš esmės, patenkinant atsakovo Visagino savivaldybės administracijos prašymą - įpareigojant ieškovą UAB ,,Akordas 1“ iki 2009 m. lapkričio 10 d. įmokėti 1 000 000 į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą, arba pateikti Vilniaus apygardos teismui nurodytos sumos banko garantiją bei įrodymus apie šio įpareigojimo įvykdymą (CPK 338 str., 337 str. 2 p., 302 str., 147 str.).

19Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju jeigu asmuo, kuris turi įmokėti pinigus arba pateikti banko garantiją, to nepadaro per teismo nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 147 str. 2 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo Visagino savivaldybės administracijos prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti.

22Įpareigoti ieškovą UAB ,,Akordas 1“ iki 2009 m. lapkričio 10 d. įmokėti 1 000 000 Lt (vieną milijoną litų) į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą, arba pateikti Vilniaus apygardos teismui nurodytos sumos banko garantiją bei įrodymus apie šio įpareigojimo įvykdymą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas R. M. individuali firma „Akordas“ kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi įpareigojo... 5. Atsakovas Visagino savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartimi atsakovo Visagino... 7. Atsakovas Visagino savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 8. 1. Ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina tik tai, kad... 9. 2. Nepagrįsti teismo teiginiai dėl projekto įgyvendinimo termino. Teismas... 10. Ieškovas UAB ,,Akordas 1“ (buvusi R. M. individuali firma „Akordas“ )... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones... 13. Bylos duomenimis, atsakovas prašymą pareikalauti iš ieškovo pateikti... 14. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių... 15. Įvertinusi atsakovo argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo... 16. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo atmetė atsakovo prašymą dėl... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad ieškovo finansinės... 18. Dėl nurodytų motyvų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju jeigu asmuo, kuris turi įmokėti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį panaikinti ir... 22. Įpareigoti ieškovą UAB ,,Akordas 1“ iki 2009 m. lapkričio 10 d. įmokėti...