Byla e2A-390-236/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vigesta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Training Expert Group“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės PONTEM apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2490-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės PONTEM ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Kauno klinikinė ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vigesta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Training Expert Group“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB PONTEM kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninės atviro konkurso „Maisto produktų pirkimas“ metu priimtus sprendimus: 2016-08-03 dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo 2 dalies laimėtojo - ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB Training Expert Group“ nustatymo, 2016-08- 12 sprendimą (raštas Nr. Nr. 3V-2243(8.4.) atmesti ieškovės pretenziją, visus kitus atsakovės vėlesnius sprendimus pirkime ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad perkančioji organizacija vykdė atvirą konkursą maisto produktų pirkimui. Ieškovė pateikė pasiūlymą dalyvauti pirkime. Atsakovė 2016-08-03 informavo pirkimo dalyvius apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, susijusius su pirkimo dalyvių kvalifikacijos atitikimu, ir nustatytą pasiūlymų eilę ir sprendimą dėl laimėjusių pasiūlymų. UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ buvo pripažintos atitinkančiomis pirkimo sąlygų reikalavimus, todėl ieškovė pateikė pretenziją, kurią atsakovė dėl pirkimo 2 dalies atmetė.
 1. Ieškovės teigimu, ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pasiūlymas negali būti pripažintas pirkimo 2 dalies laimėtoju, nes jos kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų. Pirkime nepateiktas dokumentas, pagrindžiantis šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 10.8 punkte suformuluotam reikalavimui.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad ūkio subjektų grupė pateikė UAB „Training Expert Group“ vardu išduotą sertifikatą ISO 9001:2008, galiojantį mokymų, konferencijų, seminarų organizavimui, projektų valdymui, teisinių paslaugų teikimui, tačiau perkančioji organizacija ginčo pirkime nesiekia įsigyti nurodytos srities paslaugų, o siekia įsigyti pirkimo objektą iš tiekėjo, kuris yra įdiegęs atitinkamą kokybės vadybos sistemą maisto produktų tiekimo srityje. Be to, ūkio subjektų grupės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 13 punkte suformuluoto reikalavimo nurodyti, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas jungtinės veiklos partneris, jei pirkime dalyvauja subjektai pagal jungtinės veiklos sutartį. UAB „Training Expert Group“ nepriskirti jokie įsipareigojimai, ji paslaugų perkančiajai organizacijai teikti neketina vykdant viešojo pirkimo sutartį.
 1. Ieškovės teigimu, viešojo pirkimo sąlygos vertintinos sistemiškai, t. y. 10.4, 10.5, 10.7 punktų nuostatų turinys turi būti nuosekliai vertintinas santykyje su pirkimo sąlygų 10.8 punkto nuostata. Pirkimo dokumentų 13 punktas numato privalomą solidarią jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą, tačiau iš atsakovės pateiktos viešojo pirkimo sutarties Nr. 1VS-498 matyti, kad solidarios partnerių atsakomybės klausimas sutartimi nėra apsprendžiamas.
 1. Atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad tiek UAB „Vigesta“, tiek ir UAB „Training Expert Group“ atitiko atsakovės vykdomo atviro maisto produktų pirkimo konkurso sąlygose (10.1, 10.2 ir 10.3 punktuose) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nekonkretizavo tiekėjo kokybės vadybos sistemos taikymo srities „maisto produktų tiekimo srityje“, dėl to reikalavimas tiekėjui pateikti kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus atitinkantį sertifikatą maisto tiekimui nėra būtinas.
 3. Atsakovė pažymėjo, kad UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ sudarydami vieną ūkio subjektų grupę, veikiančią jungtinės veiklos sutarties pagrindu įgijo visišką teisę dalyvauti viešajame pirkime ir sudaryti konkurenciją ieškovei. Ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties 2.1 punkte bei pačiame pasiūlyme numatė, kad partneriai sutartį vykdys bendrai. Preliminarus partnerių funkcijų ir pareigų pasidalijimas teikiant užsakovui paslaugas yra numatytas jungtinės veiklos sutarties 6 punkte. Šios sutarties 6.1 punkte nurodyta, kokius įsipareigojimus vykdys ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ kiekvienas partneris ir kokia apimtimi, kaip tai buvo reikalauta pirkimo dokumentų 13 punkte. Tuo tarpu, partnerių solidari atsakomybė pagal iš sutarties kylančias prievoles yra imperatyviai numatyta įstatyme, net jei tokia atsakomybė ir nenurodyta sutartyje.
 4. Atsakovės teigimu, nebuvo pagrindo manyti, jog jos ketinamos įsigyti prekės nebus patiektos pilna apimtimi ar jų tiekimas bus apsunkintas. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose numačiusi tam tikras sąlygas tiekėjų kvalifikacijai, vertindama tiekėjų atitiktį šiems reikalavimams, neturėjo teisės kitaip aiškinti atitinkamas pirkimo sąlygas bei kitaip negu buvo paskelbusi jas taikyti konkurso dalyviams. Dėl to ieškovės argumentus, kad konkurso sąlygas būtina aiškinti sistemiškai, jas interpretuojant atsižvelgiant į atskirų reikalavimų punktų turinį, laikė nepagrįstais.
 5. Atsakovė nurodė, kad vertindama konkurso dalyvių kvalifikacijos atitiktį konkurso reikalavimams, visiems dalyviams taikė vienodus kriterijus pagal pirkimo dokumentus.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.
 2. Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendė, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str. 1 d.).
 1. Teismas pažymėjo, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija). Sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą. Teismo vertinimu, ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku, todėl sprendė, kad reikalavimas panaikinti atsakovės 2016-08-12 sprendimą atmesti ieškovės UAB PONTEM pretenziją netenkintinas.
 1. Teismas nustatė, kad pagal konkurso sąlygų 10.8 punktą tiekėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai - LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. Ieškovės pateiktame jos atžvilgiu išduotame 2015-11-20 sertifikate patvirtinta vadybos sistemos atitiktis ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008), ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005), BS OHSAS 18001:2007(LST 1977:2008) standartams. Sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis: visuomeninis maitinimas; orlaivių keleivių maitinimas; ligonių maitinimas; maitinimo paslaugos ugdymo įstaigose; banketų bei furšetų organizavimas; maisto produktų ir pusgaminių gamyba bei pardavimas; maisto produktų tiekimas; prekių importas, eksportas, didmeninė prekyba; valymo paslaugos. Ieškovės teigimu, ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ nepateikė dokumento, pagrindžiančio jos kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 10.8 punkte nustatyto reikalavimo, nes UAB „Training Expert Group“ išduotas sertifikatas galioja tik tam tikrai sričiai, kuri nėra susijusi su maisto produktų pirkimu, ši įmonė tokios veiklos nevykdo, o UAB „Vigesta“ tokio ar lygiaverčio sertifikato neturi.
 1. Teismas, įvertinęs ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ 2016-06-17 pasiūlymą, konstatavo, kad perkančiajai organizacijai su pasiūlymu buvo pateiktas RVASVT (Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) savikontrolės įdiegimo sistemos patvirtinimas (lygiavertis dokumentas konkurso sąlygų 10.8 p.) – LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sertifikatas. Vadybos sistemos sertifikate Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS nurodyta, kad UAB „Training Expert Group“ pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008, sertifikatas galioja taikymo sričiai mokymų, konferencijų, seminarų organizavimas; projektų valdymas, teisinių paslaugų teikimas.
 1. Teismas, įvertinęs Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą dėl kokybės reikalavimų atitikimo, nustatė, kad pažymoje nurodyta, jog UAB „Vigesta“ įdiegta pilna savikontrolės sistema, gaminama produkcija atitinka kokybės reikalavimus, transporto priemonės atitinka higienos normų bei maisto produktų pervežimo reikalavimus, vežant šviežią mėsą ir mėsos produktus. Teismas taip pat nustatė, kad pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2004-03-02 patvirtinimas dėl UAB „Vigesta“ pagamintos smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių eksporto bei Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-12-13 įsakymas Nr. B1-799 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo“.
 1. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (VPĮ 37 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų tarnybos 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 20.4 punkte nustatyta, kad vienu iš kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinančių kriterijų yra įrodymas, kad tiekėjas taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tokį reikalavimą nustatė konkurso sąlygų 10.8 punkte, tačiau perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nustatyti, kokie sertifikatai, kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai turėtų būti pateikti tiek atskiro tiekėjo, tiek ūkio subjektų grupės, kartu nurodant, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai, ko pirkimo sąlygose atsakovė aiškiai nenurodė.
 1. Teismas nustatė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikdama 2016-10-18 išvadą Nr. 4S-3419 byloje nurodė, jog pirkimo sąlygų 14.1 punkte pateikta nuoroda į skelbimo III dalį, kurioje nustatyta, kokius kvalifikacijos reikalavimus nurodytus skelbimo III dalyje turi atitikti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (tokie nurodymai turėtų būti ir pirkimo sąlygose), bet nutylima, kokius reikalavimus turi atitikti bendrai jungtinės veiklos sutarties dalyviai. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, pirkimo sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 10.8 punkte nustatytą reikalavimą tiekėjui turėti kokybės vadybos sistemą, kuri turi atitikti LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus, turėtų atitikti abu jungtinės veiklos sutarties dalyviai (Rekomendacijų 21 punktas). Teismas pažymėjo, kad, be to, ieškovės teigimu, UAB „Training Expert Group“ turimas vadybos sistemos sertifikatas Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS nėra tinkamais, nes nėra susijęs su maisto produktų pirkimu, nors to reikalauja sisteminis konkurso 10.4, 10.5 ir 10.7 punktuose nustatytų sąlygų nuostatos. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat pažymėjo, jog pirkimo sąlygose nustatyta, kad tiekėjas būtų įdiegęs kokybės vadybos sistemą ir reikalaujama pateikti kokybės vadybos sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, tačiau nenurodyta kokiai veiklos sričiai taikomas. Pats reikalavimas dėl kokybės sertifikato yra tinkamas, nes jis parodo įmonės valdymo, kokybės kontrolės, paslaugų organizavimo lygį. Kita vertus, atsakovė pirkimo sąlygose nenurodė, kokiai sričiai taikomas kokybės vadybos sertifikatas LST ES ISO 9001:2008, todėl tiekėjų kvalifikacija vertinama pagal tai, kaip nustatyta pirkimo sąlygose, t. y. tiekėjas tiesiog turi turėti sertifikatą LST ES ISO 9001:2008 kaip tokį. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, atsižvelgus į pirkimo objektą, kad tai maisto produktų pirkimas, į VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, kokybės vadybos sertifikatas turėtų būti taikomas su pirkimo objektu susijusiai sričiai, tuo labiau, kad vienas iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių teiks 95 proc. paslaugų, susijusių su pirkimo objektu. Tačiau tai, kad pirkimo sąlygose nenurodyta, kokiai sričiai turi būti taikomas kokybės vadybos sertifikatas nėra pagrindas nutraukti pirkimą. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje taip pat pažymėjo, kad pirkimo sąlygose nustatydamos reikalavimus būti įsidiegus atitinkamas vadybos sistemas (pvz., Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, Maisto saugos vadybos sistemą, Aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir kt.), perkančiosios organizacijos riboja tiekėjų (ypač smulkaus verslo), kurie turi teisę teikti maitinimo paslaugas, atitinka maitinimo sritį reglamentuojančių teisės aktų privalomus reikalavimus, nors ir nėra įsidiegę atitinkamų vadybos sistemų, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Be to, minėtų kokybės vadybos sertifikatų turėjimas pats savaime nepatvirtina ir neužtikrina tiekėjo gebėjimų tinkamai vykdyti sutartį. Todėl teismas sprendė, kad ieškovės argumentas, jog buvo reikalaujamas kokybės sertifikatas maisto produktų tiekimo srityje atmestinas kaip neįrodytas.
 1. Teismas nurodė, kad UAB „Training Expert Group“ pateikė vadybos sistemos sertifikatą Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS, o UAB „Vigesta“ – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimus, kad UAB „Vigesta“, valstybinės veterinarinės priežiūros Nr. LT 61-12 EEB, įdiegta pilna savikontrolės sistema, gaminama produkcija atitinka kokybės reikalavimus, transporto priemonės atitinka higienos normų bei maisto produktų pervežimo reikalavimus, vežant šviežią mėsą ir mėsos produktus, kad eksportuojami mėsos gaminiai atitinka Europos Komisijos nustatytus reikalavimus. Dėl to teismas darė išvadą, kad ūkio subjektų grupei pateikus minėtus dokumentus, perkančioji organizacija, nepažeisdama VPĮ 37 straipsnio 1 dalies ir Rekomendacijų 20.4 punkto nuostatų, pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo abejoti ūkio subjektų grupės atitikimu pirkimo sąlygų 10.8 punkto kvalifikaciniam reikalavimui.
 1. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės argumentus, kad ūkio subjektų grupės pasiūlyme nėra nurodyta, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas jungtinės veiklos partneris, vykdant viešojo pirkimo sutartį. Teismas nustatė, kad 2016-05-10 jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ 2.1 punkte nustatyta, kad preliminarus partnerių funkcijų ir pareigų (atliekamų darbų) pasidalijimas teikiant užsakovui paslaugas yra numatytas šios sutarties 6 punkte. Pagal sutarties 6.1 punktą sutarties sudarymo metu įnašų ir teikiamų paslaugų konkurso laimėjimo atveju, procentinis pasiskirstymas tarp partnerių yra toks: UAB „Vigesta“ įnašas lygus 95 proc., UAB „Training Expert Group“ įnašas lygus 5 proc., o sutarties priede Nr. 1 detalizuotas paslaugų vykdytojų sąrašas – UAB „Vigesta“ vykdys pirkimo 2 dalies įsipareigojimus, o UAB „Training Expert Group“ teiks konsultacijas sutarties vykdymo ir kokybės vadybos klausimais.
 1. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, įvertinusi savo poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, sprendė, kad ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pagrindė savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 10.8 ir 13 punktuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, taip pat tai, kad yra aiškiai nurodyta kiekvieno iš jungtinės veiklos sutarties dalyvio įsipareigojimų pagal sutartį apimtis, o pateikti dokumentai perkančiajai organizacijai leidžia įsitikinti, kad ūkio subjektų grupė bus pajėgi vykdyti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą bei įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, kad ieškovės argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių pažeidimų vertinant laimėtojos atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir konstatavo, kad nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus savaime laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus bei tenkinti ieškinio jame nurodytais motyvais.
 1. Teismas pažymėjo, kad atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo teisme iš esmės pabaigos, nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl teismas sprendė, kad atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme neatlygintinos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB PONTEM prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016-10-31 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą ir atmesdamas ieškovės argumentus, kad kokybės vadybos sertifikatas turi būti maisto produktų tiekimo srityje, netinkamai vertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, pateiktą Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą byloje, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Ieškovė neginčijo pirkimo sąlygų 10.8. p. numatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo tiekėjams pagrįstumo, šios sąlygos yra galiojančios. Priimant sprendimus ginčo pirkime perkančioji organizacija privalo vadovautis savo parengtomis ir paskelbtomis pirkimo sąlygomis, kurių nuostatų sisteminis vertinimas leidžia daryti išvadą, kad tiekėjas privalo būti įdiegęs atitinkamą kokybės vadybos sistemą būtent perkamų paslaugų (maisto produktų tiekimo) srityje.
  1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės argumentus, kad trečiųjų asmenų pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nėra nurodyta, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių vykdant viešojo pirkimo sutartį. Vien ta aplinkybė, kad jungtinės veiklos partneriai jungtinės veiklos sutartimi numatė įnašus, t. y. procentinį pasiskirstymą tarp partnerių (UAB „Vigesta“ - 95 proc., UAB „Training Expert Group“ - 5 proc.), nesudaro pagrindo teigti, kad tokia apimtimi partneriai vykdys įsipareigojimus perkančiajai organizacijai.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad įvertinus byloje esančius įrodymus bei teisinį reglamentavimą, ieškinyje ir dublike išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių pažeidimų vertinant laimėtojos atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, todėl nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus savaime laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl tiekėjo - ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ atitikimo pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimams

 1. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, ir atmesdamas ieškovės argumentus, kad kokybės vadybos sertifikatas turi būti maisto produktų tiekimo srityje, netinkamai vertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, pateiktą Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą byloje, todėl priėmė neteisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 1. VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio įstatymo pagrindu, nepažeidžiant pagrindinių viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str., 24 str. 1 d., 2 d. 2 p., 9 d.). Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo, siekdama paminėto tikslo, išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kokybinės atrankos kriterijus – minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo ir kt.) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pirkimo sąlygų pagrindu pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, kas aktualu nagrinėjamu atveju, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, kad nors perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau toks sprendimas neturi pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-733-180/2015).
 1. VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.
 1. Konkurso sąlygų 10.8 punkte nurodyta, jog tiekėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2008 standarto arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai - LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
 1. Nagrinėjamu atveju ūkio subjektų grupės perkančiajai organizacijai pateiktas 2016-06-17 pasiūlymas patvirtina, kad kartu su minėtu pasiūlymu buvo pateiktas Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) savikontrolės įdiegimo sistemos patvirtinimas (lygiavertis dokumentas konkurso sąlygų 10.8 punkte nurodytiems dokumentams) – LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sertifikatas. Vadybos sistemos sertifikate Nr. 175284-2015-AQ-LTU-FINAS nurodyta, kad UAB „Training Expert Group“ pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008, sertifikatas galioja taikymo sričiai mokymų, konferencijų, seminarų organizavimas; projektų valdymas, teisinių paslaugų teikimas. Be to, pateikta Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažyma „Dėl kokybės reikalavimų atitikimo“ patvirtina, kad UAB „Vigesta“ įdiegta pilna savikontrolės sistema, gaminama produkcija atitinka kokybės reikalavimus, transporto priemonės atitinka higienos normų bei maisto produktų pervežimo reikalavimus, vežant šviežią mėsą ir mėsos produktus. Pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2004-03-02 patvirtinimas dėl UAB „Vigesta“, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-12-13 įsakymas Nr. B1-799 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo“ įrodo, kad UAB „Vigesta“ suteikta teisė eksportuoti pagamintą smulkintą mėsą ir mėsos pusgaminius. Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-09-30 pažyma Nr. TS-2693 dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taip pat įrodo, kad UAB „Vigesta“ turi teisę verstis mėsos ir mėsos produktų didmenine prekyba. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, jog minėti dokumentai patvirtina ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ atitikimą pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimams, ūkio subjektų grupė įrodė savo kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygoms.
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ūkio subjektų grupei pateikus minėtus dokumentus, perkančioji organizacija, pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo abejoti ūkio subjektų grupės atitikimu pirkimo sąlygų 10.8 punkto kvalifikaciniam reikalavimui.
 3. Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus įrodymus ir nustatytas byloje aplinkybes sprendžia, kad tiekėjas - ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ tinkamai ir pakankamai pagrindė tiekėjo atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija teisingai įvertino tiekėjo atitikimą nurodytiems reikalavimams.

7Dėl ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties

 1. Apeliantė, nesutikdama su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės argumentus, kad trečiųjų asmenų pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nėra nurodyta, kokią įsipareigojimų vertę atliks kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių vykdant viešojo pirkimo sutartį. Apeliantės teigimu, vien ta aplinkybė, kad jungtinės veiklos partneriai jungtinės veiklos sutartimi numatė įnašus, t. y. procentinį pasiskirstymą tarp partnerių (UAB „Vigesta“ - 95 proc., UAB „Training Expert Group“ - 5 proc.), nesudaro pagrindo teigti, kad tokia apimtimi partneriai vykdys įsipareigojimus perkančiajai organizacijai.
 1. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
 1. Pirkimo sąlygų 13 punkte nustatyta, jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
 1. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ūkio subjektų grupės UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ 2016-05-10 jungtinės veiklos sutarties 2.1 punkte nustatyta, kad preliminarus partnerių funkcijų ir pareigų (atliekamų darbų) pasidalijimas teikiant užsakovui paslaugas yra numatytas šios sutarties 6 punkte. Jungtinės veiklos sutarties 6.1. punkte nurodyta, kad sutarties sudarymo metu įnašų ir teikiamų paslaugų konkurso laimėjimo atveju, procentinis pasiskirstymas tarp partnerių yra toks: UAB „Vigesta“ įnašas lygus 95 proc., UAB „Training Expert Group“ įnašas lygus 5 proc. Jungtinės veiklos sutarties priedas Nr. 1 detalizuoja paslaugų vykdytojų sąrašą, t. y. UAB „Vigesta“ vykdys pirkimo 2 dalies įsipareigojimus, UAB „Training Expert Group“ teiks konsultacijas sutarties vykdymo ir kokybės vadybos klausimais. Teisėjų kolegijos vertinimu, ūkio subjektų grupė tinkamai pagrindė atitikti pirkimo sąlygų 13 punkto reikalavimams ir, priešingai nei teigia apeliantė, atitinka pirkimo sąlygų 13 punkto reikalavimus.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ūkio subjektų grupė UAB „Vigesta“ ir UAB „Training Expert Group“ pagrindė savo atitiktį pirkimo sąlygų 13 punkte nustatytiems reikalavimams, kad yra aiškiai nurodyta kiekvieno iš jungtinės veiklos sutarties dalyvio įsipareigojimų pagal sutartį apimtis, o pateikti dokumentai perkančiajai organizacijai leidžia įsitikinti, kad ūkio subjektų grupė bus pajėgi vykdyti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.

8Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

9Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB PONTEM ieškinį atsakovei VšĮ Kauno klinikinė ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB PONTEM nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl to atsakovės prašymas netenkintinas.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai