Byla 2-2-393/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant pareiškėjai M. Š., jos atstovei advokatei Stefanijai Bukelienei, suinteresuoto asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, Veisiejų regioninio parko direkcijos laikinai einančiai direktorės pareigas Irmai Maciulevičienei, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Irmai Jestremskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjos M. Š. su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai M. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 0,61 ha žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), žemės sklypo plane pažymėtame „224 B“ buvo sodyba, kurios statinių liekanos, akmeniniai pamatai ir sodo liekanos alyvų medžiai yra išlikę.

5Pareiškėja paaiškino, kad jos seneliui M. A. buvo skirtas 1926 m. parceliuojant ( - )dvarą 4,49 ha žemės sklypas kaip Lietuvos savanoriui ir ( - ) mažažemiui. Kartu su sklypu seneliui skyrė ir jame buvusius senus, apleistus dvaro samdiniams naudotus statinius. Per karą statiniai buvo sugriauti. Žemės sklypas iki nacionalizacijos buvo dirbamos žemės paskirties. Senelio šeimos ūkis pagal Statistikos valdybos archyvo fondo žinias buvo priskirtas žemdirbių grupei. Pareiškėjos tėvas V. A. 1991 metais padavė prašymą dėl nuosavybės atkūrimo į tėvo M. A. žemę. Tačiau jis nesulaukė nuosavybės atkūrimo, nes 1994 metais rugpjūčio 4 d. mirė. Alytaus apskrities viršininko administracija 1999-07-16 atkūrė nuosavybės teises į 4,49 ha žemės sklypą, esantį ( - )kaime. Pareiškėjai kaip įstatyminei įpėdinei atiteko 0,61 ha žemės sklypas. Sklype yra išlikusios buvusių statinių ir sodo medžių – alyvų, liekanos. Šiuo metu sklypas yra miško paskirties, jis apsodintas mišku 1962 metais. Šiame sklype pareiškėja ketina išvystyti rekreacinę ūkio veiklą. Įrengti nakvynės paslaugų namus regioninio parko lankytojams. Pareiškėja įregistravusi ūkį, kurio paskirtis žemdirbystė ir poilsio paslaugų teikimas.

6Suinteresuotojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas nurodo, kad yra pakankamai įrodymų, kad būtent pareiškėjos sklype buvo sodyba. Be to, 2012-11-15 Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė Miškų įstatymo 4 ir 11 straipsnius, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2013-01-16 Nutarimą Nr. 40, kurie pareiškėjai leistų nusistačius juridinį faktą įgyvendinti savo teises.

7Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovė bei Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė pritaria Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovo pozicijai.

8Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 7 – 8), Lazdijų rajono apylinkės teismo 2008-02-27 nutarties (b. l. 18 - 20) matyti, kad pareiškėjai M. Š. nuosavybės teise priklauso 0,61 ha sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), pagal paruoštą projektą ir pažymėtas plane Nr. 224 „A“.

9Iš Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo Nr. 0128202 matyti, kad M. Š. 2008-03-14 įregistravusi ūkininko ūkį (b. l. 10).

10Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo pažymėjimo apie nuosavybę Nr. R4-2016 matyti, kad žemės reformos archyviniame fonde ( - ) dvaro byloje yra duomenys, kad M. A. kaip kariui savanoriui paskirta 4,49 ha žemės sklypas (b. l. 12).

11Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole antstolis S. Virbickas užfiksavęs, kad ( - ), M. Š. priklausančiame sklype prie Balsio ežero pastatyto statinio šiaurės – vakarų sienos dalyje pamatų akmenų yra apaugę samanomis, matosi seno akmenis rišančio skiedinio likučiai. Šiaurės – vakarų sienos ilgis yra 8,30 m. Prie statinio auga du alyvų krūmai (b. l. 23 - 29).

12Valstybės įmonės Veisiejų miškų urėdija pažymoje pažymi, kad M. Š. nuosavybės teise priklausančiame miško sklype, pagal 2003 m. vykusios Valstybinės miškų inventorizacijos duomenis, kad šis miškas yra 45 metų amžiaus pušynas. Prieš įveisiant mišką buvo žemės ūkio naudmenos ir kitos žemės ( b. l. 30).

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis konstatuoja, kad nuosavybė yra neliečiama ir nuosavybės teises saugo įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2009 m. birželio 22 d. Nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 7.2 p. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 641 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos patvirtinimo 1 punktu patvirtintos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos 7.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms išaiškino, kad : „Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (2001-04-10 redakcija) 11 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyti išimtiniais laikytini miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejai arba (ir) kriterijai, pagal kuriuos tokie atvejai būtų nustatomi, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 54 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

142012 m. lapkričio 15 buvo priimti „Miškų įstatymo“ papildymas ir pakeitimas 4 str. ir 11 str. Miškų įstatymo 11 str. 1 d. 7 p. numatyta, kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis išimtiniais atvejais galima buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jei jie neišlikę – nustatant juridinį faktą, turi tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą. Buvo panaikinti draudimai numatyti 2 d. 3 p., 3 d. 4 p. Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento ( 2012-12-07 redakcija) 1 skyriuje yra nurodoma, kas tai yra buvusi sodyba – sodyba, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodyba pažymėta vietovės ar kituose planuose, arba kurios buvimo faktas įrodytas teismo sprendimu. VIII skyriaus „Skatinama veikla“ yra apibrėžiama kokia veikla skatinama parke, o būtent 39.12, 39.13 p. kaimo turizmo paslaugų teikimas, šiai veiklai pritaikant sodybas, užtikrinant Etnografinio regiono tradicijų tęstinumą, etnokultūros, tradicinės kaimo gyvensenos puoselėjimas, kaimo turizmas. Minėto Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamente yra nurodyta, kad žemės ūkio ir miškų ūkio zonose esančiose sodybose galima atstatyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus.

15Byloje iš archyvinių dokumentų neginčijamai nustatyta, kad M. A. 1926 m. gavo iš ( - ) dvaro 4,49 ha žemės. Apsigyveno buvusiuose samdinių pastatuose. Iš ( - )kaimo schemos matyti, kad prie ežero ėjo ( - )dvaras. Tačiau nėra išlikę duomenų apie pastatus. Antstolis faktinių aplinkybių protokole konstatavo, kad yra išlikę senų pastatų akmenys, yra tiltelis ir pastatai. Liudytojai patvirtino, kad buvo gyvenamas pastatas, kuriame gyveno M. A. šeima. Liudytoja E. R. nurodo, kad 1962 m. sodino mišką. Ji patvirtino ir tai, kad šiuo metu ten yra išlikę alyvų krūmai ir buvusios sodybos pamatų akmenys. Liudytoja vietoje patvirtino, kad M. Š. atstatytas tiltelis yra senojo tiltelio vietoje, kuris vedė į buvusią sodybą.

16Tik nustačius teismui juridinį faktą pareiškėja galės vykdyti ūkinę veiklą – atstatytoje sodyboje įrengti nakvynės namus ir vykdyti rekreacinę ūkio veiklą. Tokiu būdu juridinio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo gauti dokumentai patvirtina, kad M. A. turėjo žemės iš ( - )dvaro išskirtos, tačiau nesuteikia konkrečių žinių apie sodybos buvimo vietą. Kitokia tvarka gauti dokumentų galimybės nėra. Pagal suformuotą teismų praktiką juridinis faktas, kad sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais - buvo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008). Šiuo metu pareiškėjos žemės sklype sodyba yra visiškai sunykusi. Tačiau kaip jau nustatyta sodybos buvimo faktą patvirtina Lietuvos Centrinio valstybės archyvo pažymėjimas, faktinių aplinkybių konstatavimo aktas, nuotraukos, taip pat apklausti liudytojai, pareiškėjos paaiškinimas bei suinteresuotųjų asmenų paaiškinimai, todėl pareiškėjos pareiškimas tenkintinas ir nustatytinas jos prašomas juridinis faktas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėja

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 0,61 ha žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), žemės sklypo plane pažymėtame „224 B“ buvo sodyba, kurios statinių liekanos, akmeniniai pamatai ir sodo liekanos alyvų medžiai yra išlikę.

20Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėja galėtų įgyvendinti savo socialines ir turtines teises.

21Priteisti iš pareiškėjos M. Š., a. k. ( - ) 75,00 Lt (septyniasdešimt penkis litus ) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjos M. Š. su... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai M.... 5. Pareiškėja paaiškino, kad jos seneliui M. A. buvo skirtas 1926 m.... 6. Suinteresuotojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas... 7. Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovė bei Alytaus regiono aplinkos... 8. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 7 –... 9. Iš Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo Nr. 0128202 matyti, kad M. Š.... 10. Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo pažymėjimo apie nuosavybę Nr.... 11. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole antstolis S. Virbickas... 12. Valstybės įmonės Veisiejų miškų urėdija pažymoje pažymi, kad M. Š.... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis konstatuoja, kad nuosavybė... 14. 2012 m. lapkričio 15 buvo priimti „Miškų įstatymo“ papildymas ir... 15. Byloje iš archyvinių dokumentų neginčijamai nustatyta, kad M. A. 1926 m.... 16. Tik nustačius teismui juridinį faktą pareiškėja galės vykdyti ūkinę... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėja... 18. Pareiškimą patenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. Š., a.k. ( - )... 20. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėja galėtų įgyvendinti savo... 21. Priteisti iš pareiškėjos M. Š., a. k. ( - ) 75,00 Lt (septyniasdešimt... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos...