Byla A-146-1185-09

1

2Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjai L. V., atsakovo atstovei Olgai Arodz, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. Š., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ skundą pareiškėjai L. V., atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. A. – J. ir A. Š. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Senamiesčio ūkis“ padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. S-76-(A(G)-78).

6Paaiškino, kad skundžiamu sprendimu Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija (toliau – ir Komisija) įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyrių (toliau – ir Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyrius): 1) panaikinti 2007 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. A63-1893-(2589)-(4.4.-PD-4) „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 7/1 bendro naudojimo tinklų priežiūros ir remonto"; 2) priimti sprendimą, kuriuo nurodyti UAB „Senamiesčio ūkis" sutvarkyti bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovą ir užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą.

7Teigė, kad Komisijos sprendimas nepagrįstas dėl to, kad buvo priimtas neįtraukus UAB „Senamiesčio ūkis“ šalimi į ginčo nagrinėjimą ir jai nepranešus apie Komisijos posėdžio laiką ir vietą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-29 UAB „Senamiesčio ūkis" paskirta gyvenamojo namo, esančio Užupio g. 7, Vilniuje, administratoriumi ir turėjo dalyvauti Komisijos posėdyje. Pažymėjo, kad UAB „Senamiesčio ūkis" specialistų komisija savarankiškai, o vėliau dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei, nagrinėjo patalpų Užupio g. 7/1, Vilniuje, užpylimo priežastis ir jų paaiškinimai būtų svarbūs Komisijai priimant sprendimą. UAB „Senamiesčio ūkis“ nuomone, pareiškėja neturėjo teisės skųsti Komisijai 2007 m. kovo 5 d. rašto, kadangi jis negali būti laikomas administraciniu aktu. Jį pasirašęs Savivaldybės Energetikos ir būsto skyriaus darbuotojas neturi teisės priimti sprendimų, kurie galėtų būti laikomi administraciniais aktais.

8Dėl faktinių aplinkybių paaiškino, kad avarijų, įvykusių 2006 m. gruodžio 12 d. ir 2007 m. sausio 30 d., priežastis yra butų Nr.38 ir Nr.34 , esančių Užupio g. 7/1, Vilniuje, nuotekų tinklų rekonstrukcija be projektinės dokumentacijos. Rekonstruotas nuotekų stovas nebuvo priduotas UAB „Senamiesčio ūkis" eksploatuoti.

9Pareiškėja L. V. prašė skundą atmesti.

10Atsiliepime į skundą (b.l.53-54) paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame Užupio g. 7-38, Vilniuje, remontas ir patalpų perplanavimas vyko pagal projektą ir 2001 m. birželio 28 d. statybos leidimą Nr. 266. Kadangi bute kanalizacija ir vandentiekis buvo iki patalpų rekonstrukcijos, atskiro nuotekų tinklo rekonstrukcijos projekto rengti nereikėjo. Prisijungimo prie bendrojo naudojimo objektų bei šių objektų pripažinimo tinkamais naudoti komisijoje dalyvavo UAB "Senamiesčio ūkis" atstovas, kuris 2005 m. balandžio 26 d. akte savo parašu patvirtino, kad atlikti remonto darbai atitinka projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Teigė, kad UAB „Senamiesčio ūkis" yra namo administratorius ir turi užtikrinti namo bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, jų remontą ir tinkamą naudojimą. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų priede Nr. 2 yra nustatytas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbų sąrašas, pagal kurį vamzdynų sandūrų hermetizavimą, vamzdynų laikiklių įrengimą ir kitus nedidelės apimties darbus privalo atlikti namo administratorius. Už darbus pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 punktą turi atsiskaityti kiekvienas bendrosios dalinės nuosavybės savininkas.

11Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė skundą atmesti.

12Atsiliepime į skundą (b.l.99-100) paaiškino, jog name, esančiame Užupio g. 7, Vilniuje, 2006 m. gruodžio 12 d. ir 2007 m. sausio 30 d. įvykus vidaus nuotekų tinklų avarijai, buvo sudaryta komisija iš Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus bei UAB „Senamiesčio ūkis" darbuotojų. Ši komisija nustatė, kad 2006 m. gruodžio 12 d. ir 2007 m. sausio 30 d. bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovo Užupio g. 7/1, Vilniuje, funkcionavimo sutrikimas minėtame gyvenamajame name ir patalpų užliejimai galėjo įvykti dėl šio namo butų Nr.38 ir Nr.44 savininkų netinkamai atliktos (neparengus projektinės dokumentacijos) vidaus nuotekų tinklų ir jų prijungimo prie bendrojo naudojimo stovo rekonstrukcijos, arba dėl butų savininkų nuotekų tinklų netinkamo naudojimo. Savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 5 d. apie butų vidaus nuotekų tinklų ir jų prijungimo prie bendrojo naudojimo stovo remonto darbų vykdymo tvarką ir kontroliuoti jų įvykdymą, taip pat iki 2007 m. kovo 15 d. patikrinti gyvenamojo namo, esančio Užupio g. 7/1, Vilniuje, bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovo funkcionavimą, atlikti jo profilaktinį valymą. Su šiuo raštu nesutiko gyvenamųjų patalpų, esančių Užupio g. 7/1-38, Vilniuje, savininkė ir kreipėsi į Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisiją, kuri 2007 m. gegužės 25 d. priėmė sprendimą Nr. S-76-(A(G)-78). Ginčo šalys šio sprendimo neapskundė. Atsakovo nuomone, UAB „Senamiesčio ūkis“ neturi teisės skųsti Komisijos sprendimo, nes nebuvo ginčo šalimi (ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis, Administracinių ginčų komisijų įstatymo 19 straipsnis). Pažymėjo, kad Komisijos sprendimu Nr. S-76-(A(G)-78) UAB „Senamiesčio ūkis" nebuvo įpareigotas atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Kaip matyti iš šio Komisijos sprendimo turinio, įpareigojimai buvo nustatyti atsakovui - Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, todėl pagal ABTĮ 5 straipsnio nuostatas UAB „Senamiesčio ūkis“ neįgijo subjektinės teisės kreiptis į teismą dėl Komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. S-76-(A(G)-78) panaikinimo. Pažymėjo, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ (toliau – ir Administravimo nuostatai) 5.3 ir 7.2 punktus privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, valyti užsikimšusius vamzdynus ir kt.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo J. A. B. prašė skundą atmesti.

14Atsiliepime į skundą (b.l.42-44) paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Užupio g. 7/1-44, Vilniuje, remontas atliktas pagal projektą ir statybos leidimą. Užbaigus statybos darbus 2002 m. gegužės 2 d. aktu Nr. 486 patalpos buvo pripažintos tinkamomis naudoti. Teigė remonto metu neatlikusi jokių bendro naudojimo nuotekų stovo rekonstrukcijos darbų, tik pasenę ir avarinės būklės vandens stovo vamzdynai bute buvo pakeisti naujais. Teigė, kad namo administratorius UAB „Senamiesčio ūkis“ turi atlikti nuolatinę bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą ir remontą pagal Administravimo nuostatus, o bendro naudojimo nuotėkių stovu besinaudojantys 37, 38, 44 butai ir parduotuvė "Ikiukas" turi pareigą remontuoti bendrojo naudojimo objektus bei apmokėti išlaidas proporcingai savo daliai.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 30 d. sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Senamiesčio ūkis" skundą patenkino. Teismas panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. S-76-(A(G)-78), o Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštą Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) paliko nepakeistą.

17Teismas nustatė, jo nuomone, bylai reikšmingas faktines aplinkybes:

181. Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštu Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) (b. l. 11-12), adresuotu A. Š., L. V. ir UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriui, ši bendrovė buvo įpareigota raštu informuoti butų, esančių Užupio g. 7/1-38 ir Užupio g. 7/1-44, Vilniuje, savininkus L. V. ir J. A.-B. apie butų vidaus nuotekų tinklų ir jų prijungimo prie bendrojo naudojimo stovo remonto darbų vykdymo tvarką ir kontroliuoti jų įvykdymą, o taip pat iki 2007 m. kovo 15 d. patikrinti gyvenamojo namo, esančio Užupio g. 7/1, Vilniuje, bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovo funkcionavimą, atlikti jo profilaktinį valymą. Rašte pranešama, kad komisija nustatė, jog 2006 m. gruodžio 12 d. ir 2007 m. sausio 30 d. įvykę bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovo sutrikimai minėtame gyvenamajame name ir patalpų užliejimai galėjo įvykti dėl namo Užupio g. 7/1, Vilniuje, butų Nr.38 ir Nr.44 savininkų netinkamai atliktos vidaus nuotekų tinklų ir jų prijungimo prie bendrojo naudojimo stovo rekonstrukcijos, kuri buvo atlikta neparengus šių darbų projektinės dokumentacijos, arba dėl butų savininkų nuotekų tinklų netinkamo naudojimo. Šio rašto dėstomojoje dalyje teigiama, kad minėtų būtų savininkai turi savo lėšomis parengti butų vidaus nuotekų tinklų ir jų prisijungimo prie bendro naudojimo stovo nuotekų tinklų projektą, pagal kurį turi būti atlikti rekonstrukcijos darbai šių darbų projektą pateikiant UAB „Senamiesčio ūkis“. Rašte nurodyta, kad sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 ir 30 straipsniuose nurodyta tvarka.

192. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos L. V. skundą, 2007 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. S-76-(A(G)-78) įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyrių panaikinti savo 2007 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. A63-1893-(2589)-(4.4.-PD-4) „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 7/1 bendro naudojimo tinklų priežiūros ir remonto" ir priimti sprendimą, kuriuo nurodyti UAB „Senamiesčio ūkis" sutvarkyti bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovą ir užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą. Nesutikdamas su Komisijos sprendimu UAB „Senamiesčio ūkis“ jį apskundė teismui.

203. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo įpareigojo teismą išsiaiškinti ar pareiškėja L. V. turėjo teisę kreiptis į Komisiją, ar Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštas Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) jai sukelia neigiamas teisines pasekmes.

21Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštu Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) pareigos numatomos ne pareiškėjai L. V., o UAB “Senamiesčio ūkis”. Konstatavo, kad šio rašto rezoliucine dalimi pareiškėja nėra įpareigojama atlikti kokius nors veiksmus. Rašto dėstomojoje dalyje yra komentuojama komisijos, kuri vietoje tikrino bendrojo nuotekų stovo būklę, išvados bei konstatuoti faktai. Teismas priėjo prie išvados, kad šios komisijos išvados negali būti ginčijamos administracine tvarka, kadangi jos priimtas aktas nelaikytinas administraciniu sprendimu. Pažymėjo, kad skundžiamas raštas yra informacija pareiškėjai apie komisijos veiklos rezultatus ir neigiamų pasekmių pareiškėjai nesukelia.

22Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyrius neturi įgaliojimų priimti sprendimus dėl pareiškėjos pareigų rengti statybos darbų projektus. Pagal šio skyriaus funkcijas jis koordinuoja ir kontroliuoja daugiabučių gyvenamųjų namų, švietimo ir sveikatos objektų šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, namų vidaus elektros tinklų, vietinių katilinių priežiūros ir remonto darbus, vykdo šių objektų statybos ir remonto techninę priežiūrą, savo kompetencijos ribose konsultuoja ir informuoja gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas šilumos, karšto, šalto vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo bei komunikacijų mokesčių skaičiavimo klausimais, kuruoja seniūnijų uždarąsias akcines bendroves. Klausimus dėl projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų išdavimo sprendžia Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas. Statinių valstybinę priežiūrą atlieka teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijos.

23Įvertinęs aptartas aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėja neturėjo teisės skųsti Komisijai Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. rašto Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) kaip nesukeliančio jai teisinių pasekmių, o Komisija nebuvo kompetentinga nagrinėti šį pareiškėjos skundą. Todėl teismas Komisijos sprendimą panaikino vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalis 2 punktu.

24Atsižvelgęs į tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartyje pasisakė, kad nuotekų tinklo rekonstrukcijos analizė nėra šios bylos dalykas, teismas dėl byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų argumentų šiuo klausimu nepasisakė ir jų nevertino.

25Teismas pažymėjo, kad pagal Administracinių ginčų komisijų įstatymo 19 straipsnį teisė skųsti administracinių ginčų komisijų sprendimus suteikiama tik ginčo šaliai. Nustatė, kad nagrinėjamu atveju UAB „Senamiesčio ūkis“ nebuvo įtrauktas ginčo šalimi, nors ginčijamu raštu kaip tik jam numatytos teisės ir pareigos. Atsižvelgęs į tai, kad Administracinių ginčų komisijų įstatymas, priešingai nei kiti procesiniai teisės aktai, nenumato asmens, dėl kurio teisių ir pareigų buvo nuspręsta neįtraukus jos į bylos nagrinėjimą, teisių gynimo būdo, teismas sąvoką „ginčo šalis“ aiškino plečiamai, turint omenyje ne tik nagrinėjime dalyvavusius asmenis, bet ir kitus asmenis, dėl kurių teisių ir pareigų buvo nuspręsta. Pasisakė, kad toks aiškinimas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio taisykles dėl galimumo kreiptis teisminės gynybos.

26III.

27Pareiškėjas L. V. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 223-225), kuriuo prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir panaikinti Savivaldybės Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštą Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4). Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

28Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

291. Nesutinka su teismo išvada, kad raštas nesukelia jai jokių teisinių pasekmių. Atkreipia dėmesį, kad rašte jai ir 44 buto savininkams nustatyta pareiga "savo lėšomis parengti butų vidaus nuotekų tinklų ir jų prisijungimo prie bendrojo naudojimo stovo nuotekų tinklų projektą“ ir pareiga UAB „Senamiesčio ūkiui" – informuoti pareiškėją apie remonto darbų vykdymo tvarką ir kontroliuoti jų įvykdymą.

302. Mano, kad teismas plečiamai išaiškino Administracinių ginčų komisijos įstatymo 19 straipsnį ir priėjo prie nepagrįstos išvados, jog UAB „Senamiesčio ūkis" turi teisę apskųsti teismui Komisijos sprendimą.

313. Akcentuoja, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. rašte Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) nurodyta jo apskundimo galimybė remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 ir 30 straipsniais. Teismas sprendime dėl šios nepasisakė dėl šios galimai klaidinančios informacijos.

324. Pažymi, jog teismas sprendime nustatė, kad „Energetikos ir būsto skyrius neturi įgaliojimų priimti tokius sprendimus", tačiau raštą paliko galioti. Mano, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus raštas turi būti panaikintas, atsižvelgiant į tai, kad yra priimtas nekompetentingo administravimo subjekto, savo turiniu yra neteisėtas ir pažeidžiantis jos teises.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu (b. l. 232-233) prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Nurodo, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštas Nr. A63-1893-(2589)-(4.4.-PD-4) yra atsakymas į prašymą, šį raštą pasirašęs pareigūnas neturi teisės priimti jokių sprendimų turinčių administracinių aktų galią, kadangi tokius sprendimus priima Vilniaus miesto taryba, tarybos kolegija, arba pagal pavedimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

35Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b. l. 234-236) prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Mano, kad Energetikos ir būsto skyrius 2007 m. kovo 5 d. raštas Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 7/1 bendrojo naudojimo tinklų priežiūros ir remonto" pareiškėjos atžvilgiu laikytinas tik informaciniu pranešimu, kuriame pranešama apie komisijos išvadas bei konstatuotus faktus. Pažymi, kad pareiškėja L. V. nenurodo konkrečių subjektinių teisių ar teisėtų interesų, kuriuos būtina ginti, ir iš esmės negali būti suinteresuotas asmuo tiek Administracinių ginčų komisijų įstatymo 11 straipsnio, tiek Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme bei neturi reikalavimo teisės ginčyti 2007 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus raštą.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

40Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnio nuostatas teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.

41Nagrinėjamu atveju skundą administraciniam teismui dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. S-76-(A(G)-78) panaikinimo pateikė UAB „Senamiesčio ūkis“, t. y. subjektas, kuris nebuvo įtrauktas į pareiškėjos L. V. skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. A63-1893-(2589)-(4.4.-PD-4) nagrinėjimo bylą.

42Iš bylos medžiagos matyti, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. A63-1893-(2589)-(4.4.-PD-4) buvo priimtas išnagrinėjus A. Š. prašymą nustatyti parduotuvės „Ikiukas“ patalpų Užupio g. 7, Vilniuje, užpylimo priežastis. Šiuo raštu, remiantis UAB „Senamiečio ūkis“ sudarytos komisijos išvadomis (į bylą pateiktas 2006 m. gruodžio 20 d. šios komisijos surašytas apžiūros aktas) dėl parduotuvės „Ikiukas“ kabineto ir 37-ojo buto užpylimo priežasčių, A. Š., L. V., taip pat UAB „Senamiesčio ūkis“ direktorius informuojami, kad 2006 m. gruodžio 12 d. ir 2007 m. sausio 30 d. bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovo funkcionavimas sutriko ir patalpos galėjo būti užpiltos dėl Užupio g. 7/1 butų Nr. 38 ir Nr.44 savininkų netinkamai atliktos vidaus nuotekų tinklų ir jų prijungimo prie bendrojo naudojimo stovo rekonstrukcijos (neparengus projektinės dokumentacijos) arba butų savininkams netinkamai naudojant nuotekų tinklus (valant tinklus juose rasti pašaliniai daiktai ir buitinės atliekos). Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. sprendimu, vadovaujantis CK 4.83 straipsniu ir Administravimo nuostatais UAB „Senamiesčio ūkis“ buvo įpareigota: 1) raštu informuoti butų Nr.38 ir Nr.44 savininkus (L. V. ir J. A. – B.) apie butų vidaus nuotekų tinklų ir jų prijungimo prie bendrojo naudojimo stovo remonto darbų vykdymo tvarką ir kontroliuoti jų įvykdymą; 2) iki 2007 m. kovo 15 d. patikrinti gyvenamojo namo, esančio Užupio g. 7/1, Vilniuje, bendrojo naudojimo nuotekų tinklų stovo funkcionavimą, atlikti jo profilaktinį valymą. Pirmosios instancijos teismas priėjo prie pagrįstos išvados, kad minėtu raštu įpareigojimai buvo nustatyti namo Užupio g. 7, Vilniuje administratoriui UAB „Senamiesčio ūkis“, o ne šį sprendimą apskundusiai L. V..

432006 m. balandžio 17 d. skunde Komisijai dėl Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. sprendimo L. V. atsakovu nurodė Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, trečiuoju suinteresuotu asmeniu – A. Š.. Iš Komisijos pateiktos L. V. skundo nagrinėjimo bylos matyti, kad Komisija nesprendė klausimo dėl UAB „Senamiečio ūkis“ įtraukimo į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir skundą išnagrinėjo jam nepranešusi, nors iš skundžiamo sprendimo turinio akivaizdu, kad tiek priimtas sprendimas, tiek pateiktas skundas susiję su atitinkamų įpareigojimų nustatymu šiai bendrovei, ar prašymu juos nustatyti.

44Administracinių ginčų komisijų įstatymas nustato bendrąsias ikiteisminės skundų (prašymų) dėl priimtų individualių administracinių aktų ar valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje nagrinėjimo tvarkos nuostatas. Administracinių ginčų komisijų darbo tvarką (procesą) reglamentuoja Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatai (toliau - ir Nuostatai), patvirtinti Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533 (byloje aktuali 2004 m.gegužės 31 d. nutarimo Nr.665 redakcija) įgyvendinant Administracinių ginčų komisijų įstatymo 20 straipsnį. Nuostatų 12 punkte nurodyta, kad skundo (prašymo), kuris pateikiamas administracinių ginčų komisijai, formai ir turiniui keliami Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyti reikalavimai. Nuostatų 13 punktas nustato, kad skunde inter alia turi būti nurodyti trečiųjų suinteresuotų asmenų (fizinių arba juridinių asmenų) duomenys (Nuostatų 13.4 punktas). Nuostatų 17 punktas įpareigoja administracinių ginčų komisijos narį, kuriam pavesta išspręsti skundo (prašymo) priėmimo klausimą, išnagrinėti ir išspręsti šių Nuostatų 23 punkte nustatytus klausimus, tarp jų – ar skundas (prašymas) atitinka šių Nuostatų 13-15 punktų reikalavimus, ar būtina reikalauti papildomos medžiagos, kuriuos asmenis reikia kviesti į posėdį. Išsprendus šiuos klausimus pradedama skundo (prašymo) nagrinėjimo byla, kuri perduodama Komisijos pirmininkui. Nuostatų 23 punktas nustato, kad Komisijos pirmininkas išnagrinėja ir sprendžia šiuos klausimus: ar priklauso šios komisijos kompetencijai nagrinėti gautą skundą (prašymą); ar gautas skundas (prašymas) paduotas nepraleidus nustatyto skundo (prašymo) padavimo termino; ar skundas (prašymas) atitinka šių nuostatų 13-15 punktų reikalavimus; ar būtina reikalauti papildomos medžiagos; kuriuos asmenis reikia kviesti į posėdį; kada ir kur nagrinėti skundą (prašymą). Išsprendęs šiuos klausimus Komisijos pirmininkas paveda vienam iš komisijos narių ištirti skundą (prašymą) ir pateikti jį nagrinėti komisijos posėdžiui (Nuostatų 24 punktas). Iš Komisijos pateiktos L. V. skundo nagrinėjimo bylos matyti, kad Komisija, nespręsdama klausimo dėl UAB „Senamiečio ūkis“ įtraukimo į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, pažeidė Nuostatų 17 ir 23 punktų reikalavimus, kadangi ėmėsi nagrinėti bylą dėl neįtraukto į bylą asmens teisių ir pareigų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad UAB „Senamiečio ūkis“ skundą teismui dėl Komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. S-76-(A(G)-78) galėjo paduoti vadovaudamasis ABTĮ 5 straipsniu, nustatančiu, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

45Įvertinęs įrodymus teismas priėjo prie pagrįstos išvados, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštas Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) nesukelia L. V. jokių neigiamų teisinių pasekmių, kadangi juo pareiškėjai nebuvo nustatyti jokie įpareigojimai, ar draudimai, o tik atsakant į A. Š. prašymą nustatyti parduotuvės „Ikiukas“ patalpų užpylimo priežastis, remiantis apžiūros aktu, kuris, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nėra administracinis aktas, pateikta informacija (nuomonė) dėl patalpų užpylimo galimų priežasčių (nurodytos dvi galimos priežastys) ir bendrojo naudojimo nuotekų tinklų priežiūros ateityje, o namo administratoriui UAB „Senamiesčio ūkis“ buvo duoti atitinkami pavedimai. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde Komisijai išreiškė savo nesutikimą su jai nepalankiu Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. rašto motyvu (nuomone), tačiau viešojo administravimo prasme teisines pasekmes asmeniui sukelia tik tokie kompetentingo viešojo administravimo subjekto priimti administraciniai aktai, kuriuose to asmens atžvilgiu aiškiai ir imperatyviai suformuluojamos privalomosios elgesio taisyklės, teisės ir pareigos (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis), kurios, kaip taisyklė, išdėstomos akto baigiamojoje (rezoliucinėje) dalyje, o ne atskiri administracinių aktų teiginiai (motyvai, nuomonės) ar informaciniai raštai apie priimtus sprendimus.

46Administracinių ginčų komisijų įstatymo 11 straipsnis nustato, kad su skundu (prašymu) į atitinkamą administracinių ginčų komisiją jos kompetencijai priskirtais klausimais turi teisę kreiptis asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai, kai šie mano, kad jų teisės yra pažeistos. Taigi Komisija, nagrinėdama L. V. skundą turėjo nustatyti, ar Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštas Nr. A63-1893-(2589)-(4.4-PD-4) jai sukelia neigiamas teisines pasekmes. Komisija netinkamai vertino šio rašto turinį ir priėjo prie nepagrįstų išvadų, jog šiame rašte pareikšta nuomone pareiškėjai nustatyti atitinami įpareigojimai. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nustatęs, kad Komisija nagrinėjo pareiškėjos skundą dėl jai nesukeliančio teisinių pasekmių sprendimo, Komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. S-76-(A(G)-78) panaikino pagrįstai. Tenkinti apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

47Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes neturėjo pagrindo nagrinėti iš esmės ir nenagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. A63-1893-(2589)-(4.4.-PD-4) pagrįstumą bei teisėtumą, o tik sprendė, ar jis sukelia pareiškėjai teisines pasekmes, teisėjų kolegija šalina iš pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinės dalies antrosios pastraipos sakinį dėl šio sprendimo palikimo nepakeistu.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49pareiškėjos L. V. apeliacinį skundą atmesti.

50Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d. sprendimo rezoliucinės dalies antrąją pastraipą išdėstant ją taip: „Panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. S-76-(A(G)-78)“.

51Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Senamiesčio ūkis“... 6. Paaiškino, kad skundžiamu sprendimu Vilniaus apskrities administracinių... 7. Teigė, kad Komisijos sprendimas nepagrįstas dėl to, kad buvo priimtas... 8. Dėl faktinių aplinkybių paaiškino, kad avarijų, įvykusių 2006 m.... 9. Pareiškėja L. V. prašė skundą atmesti.... 10. Atsiliepime į skundą (b.l.53-54) paaiškino, kad jai nuosavybės teise... 11. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė skundą atmesti.... 12. Atsiliepime į skundą (b.l.99-100) paaiškino, jog name, esančiame Užupio g.... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. A. B. prašė skundą atmesti.... 14. Atsiliepime į skundą (b.l.42-44) paaiškino, kad jai nuosavybės teise... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 30 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, jo nuomone, bylai reikšmingas faktines aplinkybes:... 18. 1. Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007 m. kovo 5... 19. 2. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi... 20. 3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 8 d.... 21. Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė, kad Savivaldybės administracijos... 22. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracijos... 23. Įvertinęs aptartas aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad... 24. Atsižvelgęs į tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m.... 25. Teismas pažymėjo, kad pagal Administracinių ginčų komisijų įstatymo 19... 26. III.... 27. Pareiškėjas L. V. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 223-225), kuriuo prašo... 28. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 29. 1. Nesutinka su teismo išvada, kad raštas nesukelia jai jokių teisinių... 30. 2. Mano, kad teismas plečiamai išaiškino Administracinių ginčų komisijos... 31. 3. Akcentuoja, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus... 32. 4. Pažymi, jog teismas sprendime nustatė, kad „Energetikos ir būsto... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu (b. l.... 34. Nurodo, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir būsto skyriaus 2007... 35. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b. l.... 36. Mano, kad Energetikos ir būsto skyrius 2007 m. kovo 5 d. raštas Nr.... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 40. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)... 41. Nagrinėjamu atveju skundą administraciniam teismui dėl Vilniaus apskrities... 42. Iš bylos medžiagos matyti, kad Savivaldybės administracijos Energetikos ir... 43. 2006 m. balandžio 17 d. skunde Komisijai dėl Energetikos ir būsto skyriaus... 44. Administracinių ginčų komisijų įstatymas nustato bendrąsias ikiteisminės... 45. Įvertinęs įrodymus teismas priėjo prie pagrįstos išvados, kad... 46. Administracinių ginčų komisijų įstatymo 11 straipsnis nustato, kad su... 47. Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas pagal nagrinėjamos... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų... 49. pareiškėjos L. V. apeliacinį skundą atmesti.... 50. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 30 d.... 51. Nutartis neskundžiama....