Byla e2-3635-262/2015
Dėl viešųjų pirkimų procedūrų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Johnson & Johnson“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai dėl viešųjų pirkimų procedūrų,

Nustatė

2Atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai procesiniai dokumentai buvo siunčiami per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą 2015-01-19. Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepranešė teismui jokių pateisinamų priežasčių, kliudžiusių tai padaryti, atsiliepimo pateikimo termino pratęsti neprašė, nors Liteko sistemoje matyti, kad atsakovas kiekvieną dieną prisijungia prie elektroninės bylos. Ieškovas yra pareiškęs prašymą tokiu atveju priimti sprendimą už akių. Todėl byloje priimamas sprendimas už akių, išdėstant sutrumpintus motyvus (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

3Ieškinys atmestinas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą „Chirurginiams siūlams ir medicinos priemonėms chirurgijai pirkti“, pirkimo Nr. 155473 (toliau – Pirkimas). 2014-12-05, 2014-12-08 pranešimais atsakovas pranešė, kad priėmė sprendimą atmesti 1, 2, 4, 10, 11 ir 26 pirkimo dalims teiktą ieškovo pasiūlymą dėl to, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra per didelė bei atsakovui nepriimtina. 2014-12-12 atsakovas pranešė, kad Pirkimo dalims 1-4, 6, 8, 10, 11 eilė nenustatyta, nes visi gauti pasiūlymai buvo atmesti. 2014-12-16 ieškovas atsakovui pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti ieškovo 2014-12-05 ir 2014-12-08 pranešimuose nurodytus sprendimus, tačiau atsakovas pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

5Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta kokia informacija turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose:

61) pasiūlymų rengimo reikalavimai;

72) tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;

83) tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir mažiausias pateikti pasiūlymus kviečiamų kandidatų skaičius, kai perkančioji organizacija šio įstatymo nustatytais atvejais turi teisę apriboti pirkimo dalyvių skaičių;

94) tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas;

105) reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją apie tai, kad jis nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus;

116) prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

127) techninė specifikacija;

138) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

149) perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;

1510) informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;

1611) informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;

1712) informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;

1813) pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

1914) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas;

2015) būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

2116) data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;

2217) vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;

2318) vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;

2419) informacija, kad pasiūlymai bus vertinami litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

2520) perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;

2621) kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal šį įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai;

2722) nuorodos į išankstinį numatomo pirkimo paskelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kituose leidiniuose bei internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto.

28Taigi, VPĮ nenustatyta reikalavimo perkančiajai organizacija atskleisti pirkimo dokumentuose pirkimui skiriamą lėšų sumą, arba, kitaip tariant, kokia didžiausia kaina perkančiajai organizacijai yra priimtina. Tai natūralu, nes nėra vien tik tokios praktikos ir rinkoje su kitais pirkėjais. Vienais atvejais pirkėjui tai gali būti naudinga, kitais atvejais – priešingai, tai gali paskatinti pardavėjus orientuotis į maksimalią galimą kainą, tai reikštų pirkėjui nenaudingą, perkančiajai organizacijai - neracionalų lėšų panaudojimą sumokant gal net didesnę nei rinkos kainą. Tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime su savo prekėmis ar paslaugomis, yra ir atitinkamos rinkos dalyvis, taigi, net ir nežinodamas, kokią kainą yra pasirengusi mokėti perkančioji organizacija, jis turi žinoti savo konkurencines galimybes varžytynėse su kitais atitinkamos rinkos dalyviais – su juo konkuruojančiais pirkime tiekėjais. Tiekėjo, kurio pasiūlymas atmetamas tuo pagrindu, kad jo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacija nepriimtina (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas), teisės užtikrinamos ne privalomu pirkimui skiriamos lėšų sumos atskleidimu pirkimo dokumentuose, bet jos nustatymu planuojant pirkimą ir perkančiajai organizacijai pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atmetimą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Planuodama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija iš anksto numato jam panaudoti skiriamą lėšų sumą. Kai ši suma neatkleidžiama pirkimo dokumentuose, o perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą remdamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kilus ginčui, ji privalo įrodyti, kad kaina yra per didelė ir jai nepriimtina (CPK 178 straipsnis). Teismas sprendžia, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-11 nutartis c.b. Nr. 3K-3-158/2012). Ieškovo argumentai, kad pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta maksimali pirkimui skirtų lėšų suma ar kad tokia nebuvo nustatyta ir ieškovui siųstuose pranešimuose prieštarauja įstatymo normoms. Perkančioji organizacija turi pareigą kiekvienais biudžetiniais metais pasitvirtinti planuojamų pirkimų planą ir skelbti jį viešai, todėl galimybė preliminariai nuspėti atsakovo pirkimo sumą egzistavo. Be to iš atsakovo 2014-12-05 rašto ieškovui dėl pranešimo apie pasiūlymo atmetimo priežastis nustatyta, kad ieškovo pasiūlymas atmetamas ne tik dėl per didelės pasiūlytos kainos, tačiau ir dėl techninės specifikacijos neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (b.l. 63).

29Tiekėjų pasiūlymų vertinimą reglamentuojančio VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje (nuo 2011 m. sausio 6 d. iki 2011 rugpjūčio 1 d. galiojusi VPĮ redakcija) išvardyti pagrindai, iš kurių bent vieną nustačiusi perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 1) paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 3) visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 4) kitais šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali atmesti įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Pasiūlymui atmesti konkrečioje situacijoje gali būti vienas arba keli pagrindai, arba pagrindo gali iš viso nebūti, todėl teismai spręsdami iš to kylančius viešųjų pirkimų ginčus visais atvejais turi nustatyti, kokiu konkrečiai pagrindu perkančioji organizacija, atmesdama tiekėjo pasiūlymą, remiasi ir ar šis pagrindas, atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes bei joms taikytinas materialiosios teisės normas, yra tinkamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2013).

31Kasacinio teismo pažymėta, kad Viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises. Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas ir jų atitiktis VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimui motyvuoti komisijos sprendimus turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kokių padaryta pažeidimų – ar dėl sprendimų motyvų nebuvimo iš viso, ar dėl jų glaustumo, neinformatyvumo, abstraktumo, pavėluoto jų išsamaus pateikimo arba kitokių jų trūkumų, taip pat ar šie trūkumai buvo esminiai, ar jie buvo ištaisyti. Šios aplinkybės nustatomos įvertinant perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos protokolo turinį ir kitus pirkimo procedūrų dokumentus (pretenzijas, atsakymus į pretenzijas, kitą susirašinėjimo medžiagą). Pagal šiuos duomenis turi būti įvertinama, ar nukrypimas nuo reikalavimo motyvuoti komisijos sprendimą yra esminis, t. y. pažeidžiantis viešųjų pirkimų pamatines nuostatas dėl pirkimo procedūrų skaidrumo, viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo ir kt. (VPĮ 3 straipsnis). Vertinant tiekėjų informatyvumo pakankamumą, atsižvelgtina į tai, ar atskiri dokumentai, kuriuose įtvirtinti perkančiosios organizacijos sprendimai (protokolai, pranešimas apie Konkurso rezultatus), nors ir būdami lakoniški, glausti ir stokojantys išsamumo, užtikrina minimalios informacijos tiekėjui, reikalingos ginant savo galbūt pažeistas teises, pateikimą ar ne. Jeigu pirminiai dokumentai ne visiškai atitiko VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija visos procedūros metu teikė informaciją ir tai tiekėjams leido suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo neteisėtumo bei tiekėjų interesų pažeidimo apimtį ir taip buvo užtikrinta jų galimybė tinkamai ginti savo pažeistas teises, tai teismas gali daryti išvadą, kad pažeidimai dėl informacijos trūkumo ir motyvavimo nėra esminiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011).

32Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika raštuose dėl pranešimo apie pasiūlymų atmetimo priežastis nurodė, kad ieškovo pasiūlytos kainos atitinkamoms pirkimo dalims yra per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Be to atsakovas atmesdamas ieškovo pasiūlymą dėl pirkimo dalies Nr. 26 nurodė, kad ieškovo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir paaiškino detaliau. Todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas be pagrindo ir nepaaiškindamas atmetė ieškovo pasiūlymus. Iš atsakovo sudarytos pasiūlymų eilės matyti, kad ne visi ieškovo pasiūlymai buvo atmesti, net šešiose pozicijose ieškovas laimėjo ir dėl jų priimti sprendimai sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovas atsakydamas į ieškovo2014-12-16 pretenziją nors ir glaustai tačiau atsakė į visus ieškovo pretenzijoje keliamus klausimus, todėl teigti, kad ieškovo pasiūlymai buvo atmesti be pagrindimo nėra pagrindo. Be to svarbi aplinkybė, kad dėl neįvykusių pirkimo dalių konkursų, bus vykdomas prekių pirkimas neskelbiamų derybų būdu, todėl ieškovui nėra užkertamas kelias dalyvauti kituose atsakovo vykdomuose viešuosiuose pirkimuose ir teikti pasiūlymus. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jos atsakovas ieškovo pasiūlymus atmetė nemotyvuotai.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 285, 286, 423(9) straipsniais,

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

36Ieškovas turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sprendimą apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka... 2. Atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai... 3. Ieškinys atmestinas.... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą „Chirurginiams... 5. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24... 6. 1) pasiūlymų rengimo reikalavimai;... 7. 2) tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems... 8. 3) tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir mažiausias pateikti... 9. 4) tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas;... 10. 5) reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos... 11. 6) prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis... 12. 7) techninė specifikacija;... 13. 8) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;... 14. 9) perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties... 15. 10) informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių... 16. 11) informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių,... 17. 12) informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose... 18. 13) pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties... 19. 14) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas;... 20. 15) būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų,... 21. 16) data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi... 22. 17) vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė;... 23. 18) vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;... 24. 19) informacija, kad pasiūlymai bus vertinami litais. Jeigu pasiūlymuose... 25. 20) perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba... 26. 21) kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal šį įstatymą ir kitus... 27. 22) nuorodos į išankstinį numatomo pirkimo paskelbimą „Valstybės... 28. Taigi, VPĮ nenustatyta reikalavimo perkančiajai organizacija atskleisti... 29. Tiekėjų pasiūlymų vertinimą reglamentuojančio VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog tiekėjo pasiūlymą... 31. Kasacinio teismo pažymėta, kad Viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai... 32. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 285, 286, 423(9)... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 36. Ieškovas turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sprendimą...