Byla A-438-1115-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Birutes Janaviciutes, Romano Klišausko (pranešejas) ir Vaidos Urmonaites (kolegijos pirmininke) sekretoriaujant Alinai Dokutovicienei, dalyvaujant pareiškeju atstovams A.S., Nerijui Stukui, Andriui Kaluinai, treciuju suinteresuotuju asmenu atstovui I.D., viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Kriptonika", uždarosios akcines bendroves „Kapitalo valdymo grupe" ir uždarosios akcines bendroves „Universalios valdymo sistemos" apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Kriptonika", uždarosios akcines bendroves „Kapitalo valdymo grupe" ir uždarosios akcines bendroves „Universalios valdymo sistemos" skunda atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai", uždarajai akcinei bendrovei „Penkiu kontinentu" bankines technologijos, uždarajai akcinei bendrovei „Šiauliu titanas", uždarajai akcinei bendrovei „Tigesta" del potvarkio panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejos UAB „Kriptonika", UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" padave skunda Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir praše panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento direktoriaus 2006-10-24 potvarki Nr.(100)-l 1.1-356 „Del statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo" bei priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu".

5Skunde pareiškejos nurode, jog 2004-08-03 statybos generalines rangos sutartimi Nr.04/04 (toliau - Sutartis) UAB „Šiauliu titanas" isipareigojo per nustatyta termina savo rizika atlikti statytojai UAB „Kriptonika" nuosavybes teise priklausancio administracinio pastato, esancio Kalvariju g. 143, Vilniuje, rekonstravimo darbus. Atsižvelgiant i tai, kad rangovas nukrypo nuo projekto bei Sutarties salygu, UAB „Kriptonika" atsisake pasirašyti darbu perdavimo - priemimo aktus. Nepaisant to UAB „Kriptonika" veliau tapo žinoma, jog yra inicijuota ginco pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedura. Savo valios pradeti ši procesa ji nera pareiškusi, igaliojimu tretiesiems asmenims veikti savo vardu taip pat neišdave, todel negaves statytojo prašymo, atsakovas neturejo juridinio pagrindo sudaryti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos.

6Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškeju skundu nesutiko.

7Atsiliepime paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 isakymu Nr.242 patvirtintos STR 1.11.01:2002 Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos 14 punkta, statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedura pradedama pagal statytojo prašyma. Vilniaus apygardos teismo 2006-10-02 nutartimi civilineje byloje Nr.2S-870/2006 ginco patalpu, priklausanciu UAB „Kriptonika", administratoriumi paskirta UAB „Penki kontinentai". Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.240 ir 4.241 straipsniu nuostatomis, turto administratorius gali ir turi teise imtis veiksmu, susijusiu su turto valdymu ir naudojimu arba turto vertei išlaikyti. Taigi UAB „Penki kontinentai" turejo teisini ir faktini pagrinda inicijuoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma. Atsakovas taip pat pažymejo, jog nagrinejamo ginco išsprendimas netures itakos UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" teisems bei pareigoms, todel šios bendroves buti pareiškejomis negali.

8Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Šiauliu titanas" praše pareiškeju skunda atmesti kaip nepagrista bei priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu.

9Nurode, jog advokatas A.Bandžius neturejo igaliojimu pasirašyti skunda UAB „Kriptonika" vardu. Be to, pareiškeju skunde išdestyta pozicija nera suderinta su UAB „Kriptonika" turto administratoriumi ir neatitinka tikrosios jo valios. Dar iki Vilniaus miesto pirmojo apylinkes teismo 2006-10-18 nutarties civilineje byloje Nr.2-12766-235/2006 priemimo UAB „Kriptonika" direktorius A.S. kreipesi i UAB „Šiauliu titanas" su prašymu pradeti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedura. Pastabu del pastato rekonstrukcijos darbu atitikimo rekonstrukcijos darbu projektui, darbu perdavimo - priemimo aktu jis nepareiške. Visiškas UAB „Kriptonika" turto administratorius UAB „Penki kontinentai", atstovaudamas statytoja ir veikdamas jos interesais, teisetai inicijavo pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedura ir dalyvavo šios komisijos darbe. UAB „Šiauliu titanas" manymu, istatymu jai suteiktu igaliojimu UAB „Penki kontinentai" neviršijo, be to, šios bendroves sprendimai nustatyta tvarka nenugincyti.

10Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Tigesta" praše pareiškeju skundo netenkinti bei priteisti išlaidas, susijusias su administracines bylos nagrinejimu.

11Atsiliepime UAB „Tigesta" paaiškino, kad remiantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos nuostatomis, UAB „Kriptonika" turto administratorius turi ne tik teise, bet ir pareiga priimti sprendimus, lieciancius administruojamos bendroves turta ir turtines teises.

12Tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Penki kontinentai" ir UAB „Penkiu kontinentu" bankines technologijos pareiške, jog atsakovo veiksmai yra teiseti ir pagristi.

13Paaiškino, kad patalpu pripažinimo tinkamomis naudoti inicijavimas visiškai atitiko pacios pareiškejos UAB „Kriptonika" interesus. Rekonstrukcijos darbai buvo baigti dar 2006 m. pradžioje, juos prieme statytojos UAB „Kriptonika" atstovai bei atestuoti techniniai prižiuretojai. Rangovas UAB „Šiauliu titanas" visus statybos darbus buvo atlikes, todel tolimesnis statybvietes laikymas rangovo UAB „Šiauliu titanas" dispozicijoje didino UAB „Kriptonika" ir UAB „Šiauliu titanas" nuostolius bei mažino UAB „Kriptonika" galimybes atsiskaityti už skolas. Pripažinus patalpas tinkamomis naudoti, jos gales buti nuomojamos ar kitaip naudojamos komerciniais tikslais tokiu budu gaunant pajamas bei mažinant isiskolinimus pareiškejos kreditoriams. UAB „Penki kontinentai" ir UAB „Penkiu kontinentu" bankines technologijos negincija fakto, kad UAB „Kriptonika" yra statytoja Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" 4 punkto prasme. Nepaisant to, teismui paskyrus UAB „Penki kontinentai" visišku patalpu administratoriumi, sprendinius, susijusius su ginco objektu, statytojo vardu ir interesais pagal Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatas buvo igaliota priimti UAB „Penki kontinentai".

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendimu pareiškejos UAB „Kriptonika" paduota skunda paliko nenagrinetu, tuo tarpu skundus, paduotus pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" atmete kaip nepagristus.

16Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas, nagrinedamas civiline byla Nr.2S-1258-40/2006, 2006-12-06 nutartimi nustate, jog laikinai, iki isiteises teismo sprendimas šioje civilineje byloje, UAB „Kriptonika" administracijos vadovas A.S. veikia kartu su ieškovu UAB „Penkiu kontinentu" bankines technologijos, t. y. taike laikinasias apsaugos priemones. Šioje nutartyje taip pat buvo nurodyta, jog tai reiškia, kad UAB „Kriptonika" administracijos vadovas laikinai visus sprendimus turi priimti kartu su dalyviu, tik esant abieju subjektu išreikštai pozicijai (nors ji ir nesutaptu). Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad pagal atstovavimo sutarti, sudaryta tarp advokato A. Bandžiaus ir UAB „Kriptonika" administracijos vadovo A.S., Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2006-11-02 skunda pateike ir ji pasiraše pareiškejo UAB „Kriptonika" atstovas advokatas A. Bandžius bei pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" atstovas advokatas A. Kaluina. Pirmosios instancijos teismo nuomone, anksciau mineta Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikius laikinasias apsaugos priemones UAB „Kriptoniška" vardu skunda turejo pasirašyti abu atstovai, t. y. UAB „Kriptonika" administracijos direktorius A.S. ir UAB „Penkiu kontinentu" bankines technologijos vadovas I.D. arba tokius igaliojimus atstovavimo sutartimi suteikti advokatui A. Bandžiui. Atsižvelgdamas i visas šias aplinkybes, teismas konstatavo, jog skunda UAB „Kriptonika" vardu pasiraše neigaliotas ji paduoti asmuo. Vadovaujantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 103 straipsnio 3 punktu, teismas skunda (prašyma) palieka nenagrineta, jeigu skunda (prašyma) suinteresuoto asmens vardu padave neigaliotas vesti byla asmuo. Todel pareiškejo UAB „Kriptonika" vardu paduota skunda teismas paliko nenagrinetu.

17Teismas nurode, kad byloje taip pat sprestinas klausimas, ar UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" gali buti laikomos suinteresuotais asmenimis ir turi reikalavimo teise kreiptis del atsakovo priimto teises akto panaikinimo. Teismas išaiškino, jog teise i teismine gynyba yra asmens konstitucine teise (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis). Šis konstitucinis principas itvirtintas ir Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio l dalyje. Istatymas skelbia, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. Tai reiškia, jog kiekvienam subjektui turi buti užtikrinta jo pažeistu teisiu ar teisetu interesu gynimo galimybe, taciau toks suinteresuotas asmuo, kreipdamasis i teisma, privalo irodyti, kad jis turi subjektine teise, kad šia teise pažeidžia, kesinasi pažeisti ar gincija atsakovas. Taip pat pažymetina, jog suinteresuoto asmens teise kreiptis i teisma nereiškia teises reikalauti ginti nuo pažeidimu bet kieno teise, o reiškia galimybe kreiptis i teisma tik del to, kad butu apginta jo (pareiškejo) subjektine teise ar istatymu saugomas interesas. Atsižvelgdamas i tai, kas išdestyta, teismas padare išvada, jog i teisma turi buti kreipiamasi prireikus apginti suinteresuoto subjekto pažeista ar gincijama subjektine teise arba istatymo saugoma interesa, todel teises kreiptis gynybos i teisma principas nera absoliutus.

18Teismas akcentavo, jog pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 isakymo Nr.242 „Del statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" 9.6 punkta, statistinio pripažinimas tinkamu naudoti - nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomuju statinio projekto renginio dokumentu reikalavimus, pagal statinio projekta ir atitinka Statybos istatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teises aktais nustatytos veiklos sriciu reikalavimus, o pagal 10.6 punkta (2006 m. birželio 12 d. isakymo Nr.D1-290 redakcija), daugiabuciu namu, negyvenamosios paskirties statiniu, rekonstruotu ar kapitališkai suremontuotu statiniu (patalpu), pakeitus ju pagrindine tiksline naudojimo paskirti (ar jos nekeiciant) arba suformavus naujus kadastro objektus, statiniu (patalpu), kuriuose pakeista gamybos kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju, bei kitu statiniu (išskyrus Reglamento 10.1-10.5 papunkciuose išvardintus statinius) pripažinimo tinkamais naudoti komisijas skiria apskrities viršininkas arba jo igaliotas Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento vadovas. To paties isakymo IV skyriaus „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti komisiju skyrimo tvarka" ir V skyriaus „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka (išskyrus VI skyriuje išvardytus statinius)" nuostatu sistemine analize leidžia teigti, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas yra tik viena iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceduros stadiju. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedura yra užbaigiama statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymu ir statytojas (užsakovas) privalo statini iregistruoti Nekilnojamojo turto registre bei ji naudoti teises aktais nustatyta tvarka. Taigi, teismo nuomone, komisijos sudarymu atsakovas atliko organizacini veiksma, kuris pareiškejams jokiu pasekmiu nesukele, todel teiseju kolegija daro išvada, kad pareiškejai UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" neirode teises pažeidimo fakto, t. y. kaip Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento 2006-10-24 potvarkio Nr.(100)-ll.l-356 „Del statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo" priemimas tiesiogiai pažeidžia ju teises ar istatymo saugomus interesus. Teismas pabreže, kad pareiškeju teismo posedžio metu išsakyti teiginiai ir skunde išdestyti argumentai niekaip nesusieti su konkreciu subjektiniu teisiu ar istatymo saugomu interesu pažeidimu, o sietini su statinio pripažinimu tinkamu naudoti procedura. Remdamasis išdestytais argumentais teismas konstatavo, kad pareiškejai neturi reikalavimo teises.

19Teismas taip pat akcentavo, jog asmens teise i reikalavimo patenkinima siejama su materialinio teisinio pobudžio aplinkybemis, pareiškejo teisiu ar teisetu interesu pažeidimo fakto pagrindimu bylos nagrinejimo iš esmes procese (Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio l dalis, 22 straipsnio l dalis). Butinybe šalims irodyti teises pažeidimo fakta nustato Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo normu visetas (23 straipsnis, 57 straipsnio 4 dalis). Teismo pareiga - ištirti ir ivertinti visas bylos aplinkybes, konstatuojant ar paneigiant pareiškejos teisiu ar teisetu interesu pažeidima. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas, ivertines faktines bylos aplinkybes, padare išvada, kad atsakovas savo potvarkiu sudarydamas statinio tinkamu naudoti pripažinimo komisija neivykde pareiškeju teisiu ar istatymo saugomo intereso pažeidimo. Pareiškejai nepateike irodymu, pagrindžianciu ju subjektiniu teisiu pažeidima. Kadangi irodymu, patvirtinanciu pareiškejo subjektiniu teisu pažeidima nera, o prielaidomis sprendimo pagrindimas negalimas (Administraciniu bylu teisenos istatymo 57, 86, 86 straipsniai), teismas padare išvada, kad ginti pareiškeju subjektines teises nera pagrindo. Atsižvelges i tai, kas išdestyta, teismas konstatavo, jog atsakovas pareiškeju subjektiniu teisiu ar istatymu saugomu interesu nepažeide, todel UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" reikalavimas nera teisetas ir pagristas. Juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasis pareiškejas galetu ginti viešaji interesa teisme, taip pat nenustatyta, todel pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" skundas atmestinas.

20Del teismo išlaidu atlyginimo teismas nurode, kad pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 44 straipsnio l dali, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teise gauti iš kitos šalies savo išlaidu atlyginima. Kadangi sprendimas priimtas ne pareiškeju naudai, tai netenkintinas ir jos prašymas priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Šiauliu titanas" ir UAB „Tigesta" taip pat praše priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu, taciau byloje nera jokiu duomenu, pagrindžianciu minetas išlaidas. Remiantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 45 straipsnio l dalimi, del išlaidu atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašyma raštu su išlaidu apskaiciavimu. Taciau pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šiuo atveju anksciau nurodyti asmenys nepateike išsamaus ir detalaus išlaidu apskaiciavimo, iš kuriu butu galima nustatyti konkrecias advokato suteiktas paslaugas ir ju užmokescio dydžius. Nesant paskaiciavimu del išlaidu atlyginimo, teismo nuomone, nera aišku, kokio dydžio išlaidas tretieji suinteresuoti asmenys turejo. Teismas atkreipe demesi i tai, kad pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 45 straipsnio l dali, prašymai del išlaidu atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinejimo iš esmes pabaigos, turi buti paduoti teismui ne veliau kaip per keturiolika dienu nuo sprendimo isiteisejimo.

21III.

22Apeliaciniu skundu pareiškejai UAB „Kriptonika", UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, taip pat priteisti bylinejimosi išlaidas. Apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

231. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimu neteisetai ir nepagristai konstatavo, kad skunda UAB „Kriptonika“ vardu padave neigaliotas ji paduoti asmuo.

242. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas nepagristai ir neteisetai konstatavo, kad UAB „Kapitalo valdymo grupe“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ neturi reikalavimo teises del ginco dalyko. Pareiškeju teigimu, atmesdamas ju skunda ir motyvuodamas tuo, kad šis skundas buvo paduotas neturinciu reikalavimo teises ir skundo nagrinejimu nesuinteresuotu asmenu, teismas visiškai neanalizavo UAB „Kapitalo valdymo grupe“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ suinteresuotuma bylos baigtimi pagrindžianciu aplinkybiu bei argumentu. Kartu teismas i bylos nagrinejima suinteresuotais asmenimis itrauke kitus, analogiško pobudžio, bet priešinga interesa turincius asmenis UAB „Penki kontinentai“ bankines technologijos ir UAB „Penki kontinentai“.

253. Skundžiamame sprendime, anot pareiškeju, pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo ju skunde nurodytu imperatyviu teises aktu pažeidimu. Pasak pareiškeju, ju skundas teismui buvo grindžiamas pareiškeju interesus pažeidusiu statinio pripažinimo tinkamu naudoti procesa reguliuojanciu teises normu pažeidimu. Šiuo aspektu pareiškejai pažymi, kad statinio pripažinimas tinkamu naudoti yra viena iš statybos valstybines priežiuros priemoniu, kuriu paskirtis – igyvendinti Statybos istatyme numatytus tikslus. Pareiškeju vertinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo ir nepasisake del konkreciu ju skunde nurodytu argumentu del statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceduros pažeidimu. Tokiais teismo veiksmais nebuvo atskleista bylos esme, nebuvo užtikrintas valstybes funkciju vykdymo teisetumas ir teisingumas, del ko teismo sprendimas yra naikintinas. Be to, paciu pareiškeju teigimu, ju skunde pirmosios instancijos teismui buvo nurodyta daugybe suinteresuotu asmenu atliktu teismo nutarciu ir statybos sustabdymo akto pažeidimu, atliktu statybu procese, kurie visa statybu procesa iš esmes daro neteisetu ir nepagristu. Nors pareiškejai teige, kad nepašalinus minetu pažeidimu statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedura apskritai negali buti pradeta, taciau pirmosios instancijos teismas šiu argumentu visiškai neanalizavo, neatskleisdamas bylos esmes ir neužtikrindamas teisetumo principo igyvendinimo, del ko skundžiamas sprendimas yra naikintinas.

26Tretysis suinteresuotasis asmuo – UAB „Tigesta“ – atsiliepimu i apeliacini skunda prašo apeliacini procesa dalyje, kurioje pirmosios instancijos teismo sprendima skundžia pareiškejas UAB „Kriptonika“ nutraukti, o pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ apeliacini skunda atmesti kaip nepagrista bei palikti galioti nepakeista Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendima. Atsiliepima i apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

271. Nei iš paties apeliacinio skundo, nei iš jo prieduose esanciu dokumentu nera matyti, kad prieš teikiant apeliacini skunda butu buve laikomasi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi nustatytu UAB „Kriptonika" atstovavimo apribojimu, t. y. nepateikta jokiu irodymu, kad UAB „Penkiu kontinentu" bankines technologijos, kaip UAB „Kriptonika" dalyviui, buvo suteikta galimybe pareikšti savo pozicija del UAB „Kriptonika" vardu teikiamo apeliacinio skundo. Tretysis suinteresuotasis asmuo pažymi, jog Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis numato, kad „isiteiseje teismo sprendimas, nutartis, isakymas ar nutarimas privalomi valstybes ar savivaldybes institucijoms, tarnautojams ar pareigunams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi buti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje". Atsižvelgiant i tai, jog UAB „Kriptonika" vardu teikiant apeliacini skunda nebuvo laikomasi isiteisejusia 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi nustatytu laikinuju apsaugos priemoniu, konstatuotina, kad, vadovaujantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 134 straipsnio 3 dalies 2 punktu, apeliacinis skundas dalyje, kurioje pirmosios instancijos teismo sprendima gincija pareiškejas UAB „Kriptonika", yra paduotas igaliojimu neturinciu atstovu, todel apeliacinis procesas šioje dalyje yra nutrauktinas.

282. Tretysis suinteresuotasis asmuo atkreipia demesi, kad UAB „Tigesta" igaliotas asmuo S. Burnickas, veikdamas kaip teisetas, teismo nutartimi paskirtas visiškas UAB „Kriptonika" turto administratorius, Pranešimu del igaliojimu panaikinimo 2006 m. spalio 23 d. advokata A.Bandžiu informavo, jog, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.146 straipsniu, nuo 2006 m. spalio 23 d. yra panaikinami advokatui A.Bandžiui suteikti igaliojimai veikti UAB „Kriptonika" vardu. Pareiškeju skundas, kuri UAB „Kriptonika" vardu pasiraše advokatas A.Bandžius, Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas tik 2006 m. lapkricio 2 d., t. y. tuo metu, kai skundas buvo teikiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, advokatas A.Bandžius jau žinojo, kad jo igaliojimai veikti UAB „Kriptonika vardu, numatyti 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutartyje, yra nutraukti. Todel, vadovaujantis išdestytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriame buvo nurodyta, jog 2006 m. lapkricio 2 d. skunda UAB „Kriptonika" vardu padave neigaliotas vesti byla asmuo, yra teisetas ir pagristas, todel ji naikinti nera jokio teisinio pagrindo.

293. Tretysis suinteresuotasis asmuo akcentuoja, kad savo materialini teisini suinteresuotuma nagrinejamos administracines bylos baigtimi pareiškejos UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" grindžia tuo, kad atsakovo sudarytos komisijos sprendimas pripažinti statini tinkamu naudoti neabejotinai paveiktu UAB „Kapitalo valdymo grupe", kaip UAB „Kriptonika" akcininko, turimu akciju verte bei pažeistu UAB „Universalios valdymo sistemos", kaip nuomojamu patalpu nuomininko, teises, kadangi neva butu legalizuotas nuomininko UAB „Universalios valdymo sistemos" interesu neatitinkantis statinio išplanavimas ir irengimas. Kaip teisingai skundžiamame sprendime nurodo Vilniaus apygardos administracinis teismas, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas yra tik viena iš organizaciniu statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceduros stadiju, todel vien tik pacios komisijos sudarymas (atsižvelgiant i tai, kad pareiškejai negincija pacios sudeties) kokiu nors teisiniu pasekmiu ir negalejo sukelti. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", sudarant statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija, nera vertinamos 2006 m. lapkricio 2 d. pareiškeju skunde nurodytos aplinkybes (atliktu darbu kokybe, atliktu darbu atitikimas rangos sutarciai, statinio projektui ir pan.), todel akivaizdu, jog vien tik statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas niekaip negalejo pažeisti statytojo UAB „Kriptonika" ir tuo labiau pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" teisiu ar teisetu interesu.

30Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Šiauliu titanas“ atsiliepimu i pareiškeju apeliacini skunda prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendima nepakeista, o UAB „Kriptonika“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimo palikti nenagrinetu, taip pat atmesti kaip nepagrista UAB „Kapitalo valdymo grupe“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ apeliacini skunda. Atsiliepima i apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

311. UAB „Kriptonika“ vardu paduotas apeliacinis skundas yra pasirašytas ir paduotas asmenu, kurie neturi teises normu nustatyta tvarka patvirtintu igaliojimu veikti šios bendroves vardu. Treciojo suinteresuotojo asmens nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendime teisingai nustate, jog Vilniaus apygardos 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2S-1258-40/2006 yra taikomos laikinosios apsaugos priemones, kuriu pagrindu UAB „Kriptonika“ vadovas A.S. apskritai visus sprendimus turi priimti tik kartu su dalyviu UAB „Penkiu kontinentu bankines technologijos“. Tai reiškia, kad tik esant abieju subjektu išreikštai pozicijai, kompetentingi asmenys bendroves atžvilgiu gali priimti sprendimus. Šie asmenys pavieniui, arba kiti asmenys, kurie nepateikia abieju subjektu išreikštos valios ir tinkama atstovavima patvirtinanciu dokumentu, negali veikti bendroves vardu.

322. Pasak treciojo suinteresuotojo asmens, statinio pripažinimo tinkamu naudotis komisijos sudarymas yra organizacinio pobudžio procedurinis veiksmas, nepažeidžiantis apeliantu teisiu ir teisetu interesu. Šiuo klausimu, kaip teigiama treciojo suinteresuotojo asmens atsiliepime, pirmosios instancijos teismas teisingai pažymejo, jog statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas yra tik viena iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceduros stadiju, todel šis veiksmas yra tik organizacinio pobudžio. Priešingai nei nurodo apeliantai, šio veiksmo atlikimas nesukelia materialinio teisinio pobudžio pasekmiu turto savininkui bei neitakoja kitu teisminiu gincu. Treciojo suinteresuotojo asmens manymu, apeliantai nenurode kokias konkreciai materialinio teisinio pobudžio pasekmes sukelia komisijos sudarymas, tad ju apeliaciniame skunde išdestyti teiginiai yra nepagristi.

333. Atsiliepime pabrežiama, kad apeliantu nurodomi teismo nutarciu ir statybos sustabdymo akto pažeidimai nera šios bylos nagrinejimo dalykas. Teismas šioje byloje taip pat nesprendžia statybu proceso teisetumo ir pagristumo, bet nagrineja konkrecios komisijos sudarymo proceduros atitikima teises aktams. Treciojo suinteresuotojo asmens teigimu, šios komisijos sudarymo procedura nagrinejamu atveju atitinka visus teises aktu reikalavimus ir jokie pažeidimai sudarant komisija nebuvo nustatyti. Todel apeliantu teiginiai, kad priimant teismo sprendima nebuvo nagrinejamas atsakovo funkciju vykdymo teisetumas ir teisingumas, yra nepagristi ir atmestini.

34Teiseju kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Del UAB „Kriptonika“ apeliacinio skundo

37Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ABTI) 58 straipsnio 2 dalis nustato, kad faktai, nustatyti isiteisejusiu teismo sprendimu vienoje administracineje ar civilineje byloje, iš naujo neirodinejami nagrinejant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

38Iš gincijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, jog teismas UAB „Kriptonika“ vardu paduota skunda paliko nenagrinetu, atsižvelgdamas i tai, jog Vilniaus apygardos teismas, nagrinedamas civiline byla Nr.2S-1258-40/2006, 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi pritaike laikinasias apsaugos priemones UAB „Kriptonika" atžvilgiu, t. y. nustate, jog laikinai, iki isiteises teismo sprendimas šioje civilineje byloje, UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas A.S. veikia kartu su ieškovu UAB „Penkiu kontinentu bankines technologijos“. Pirmosios instancijos teismas pabreže, jog mineta Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikius laikinasias apsaugos priemones UAB „Kriptoniška" vardu skunda teismui turejo pasirašyti abu atstovai, t. y. UAB „Kriptonika" administracijos direktorius A.S. ir UAB „Penkiu kontinentu" bankines technologijos vadovas I.D., arba tokius igaliojimus atstovavimo sutartimi turejo kartu suteikti advokatui A.Bandžiui. Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad pagal atstovavimo sutarti, sudaryta tarp advokato A.Bandžiaus ir UAB „Kriptonika" administracijos vadovo A.S., Vilniaus apygardos administraciniam teismui skunda pateike ir ji pasiraše pareiškejo UAB „Kriptonika" atstovas advokatas A.Bandžius, kuris pirmosios instancijos teismo nuomone, laikytinas neigaliotu vesti byla asmeniu (ABTI 103 straipsnio 3 punktas).

39Teiseju kolegija pažymi, jog tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrista, kadangi teismas neatsižvelge i isiteisejusius teismu sprendimus bei nutartis, kuriose yra išaiškinta Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo esme. Tiek Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-183/2007, tiek ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gegužes 17 d. nutartyje administracineje byloje Nr. AS8-217/2007 išaiškino, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartyje nera nuspresta del teises kreiptis i teisma ribojimo. Kaip nurodyta isiteisejusiuose šiu teismu procesiniuose sprendimuose, Vilniaus apygardos teismo nustatytos laikinosios apsaugos priemones UAB „Kriptonika“ atžvilgiu taikytinos tik pareiškejos ukineje veikloje, o teise kreiptis i teisma yra kiekvienam asmeniui garantuojama konstitucine teise, todel nei teismai, nei galiojantys istatymai negali šios teises riboti.

40Vadovaujantis tuo, kas išdestyta, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas, konstatuodamas, jog pareiškejos vardu paduota skunda teismui pasirašiusio advokato A.Bandžiaus igaliojimams patvirtinti neužteko vien tik atstovavimo sutarties sudarytos su pareiškejos UAB „Kriptonika“ vadovu A.S., bet papildomai reikejo ir UAB „Penkiu kontinentu bankines technologijos“ atstovo dalyvavimo pasirašant skunda teismui ar atstovavimo sutarti, iš esmes nepagristai suvarže pareiškejo teise i teismine gynyba.

41Kaip jau buvo nurodyta, šiuo atveju pareiškeja UAB „Kriptonika“ pateike teismui tinkamai iforminta atstovavimo sutarti su advokatu A.Bandžiumi, kuriame tiesiogiai nurodyta šio pareiškejos atstovo teise surašyti bei pasirašyti skundus teismui UAB „Kriptonika“ vardu (t. 1, b.l. 14). Todel pirmosios instancijos teismas be jokio teisinio pagrindo konstatavo, kad UAB „Kriptonika“ vardu skunda teismui padave neigaliotas vesti byla asmuo.

42Esant šioms aplinkybems, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimas dalyje, kurioje pareiškejos UAB „Kriptonika“ skundas buvo paliktas nenagrinetu, panaikinamas ir administracine byla pagal pareiškejos UAB „Kriptonika“ skunda perduodama pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo (ABTI 140 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 141 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktas).

43Del UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" apeliacinio skundo

44Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog pirmosios instancijos teismas atmete pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" apeliacinius skundus, kadangi, kaip konstatavo teismas, šie asmenys neturejo materialinio teisinio suinteresuotumo administracineje byloje ir atitinkamai reikalavimo teises, kadangi ju pateikiami skundo teismui argumentai niekaip nesusieti su konkreciu subjektiniu teisiu ar istatymo saugomu interesu pažeidimu, o sietini su statinio pripažinimu tinkamu naudoti procedura.

45Vertinant šia aplinkybe pažymetina, jog pareiškejai UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" skundu pirmosios instancijos teismui praše panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. potvarki Nr.(100)-l 1.1-356 „Del statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo". Šiuo potvarkiu (t. 2, b.l. 2) Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamentas statiniui, esanciam Kalvariju g. 143, Vilniuje (UAB „Kriptonika“ dalies administracinio pastato rekonstrukcija), sudare komisija del statinio pripažinimo tinkamu naudoti (patvirtino šios komisijos sudeti).

46Atkreiptinas demesys, jog tokiu komisiju sudarymo tvarka ir ju veikla apibrežia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužes 14 d. isakymu Nr. 242 (2006 m. birželio 12 d. isakymo Nr. D1-290 redakcija) patvirtinta Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka (toliau – Tvarka). Pagal šios Tvarkos 11 punkta, statinius pripažista tinkamais naudoti komisija, susidedanti iš ivairiu suinteresuotu instituciju atstovu: komisija paskyrusios institucijos; apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento ar skyriaus (kai jis nera komisijos pirmininkas); savivaldybes administracijos; statytojo (savininko, statybos valdytojo); projektuotojo, parengusio tikrinamo statinio projekta (techninio projekto vadovas, darbo projekto vadovas, statinio architektas, statinio projekto vykdymo priežiuros vadovas) ir kitu isakmiai nurodytu ivairiu valstybes (savivaldybiu) instituciju atstovu. Be to, Tvarkos 11.23 punktas numato, kad Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovu, subrangovu) atstovai (statybos, specialiuju darbu vadovas) ir statybos techninis prižiuretojas).

47Nagrinejamu atveju, kaip apeliaciniame skunde nurodo pacios pareiškejos UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" jos nera nei pastato, esancio Kalvariju g. 143, Vilniuje, statytojos (savininkes, statybos valdytojos), nei projektuotojos, parengusios tikrinamo statinio projekta, nei statinio statybos rangoves ar subrangoves. Pareiškeju teigimu, ju materialinis teisinis suinteresuotumas nagrinejamoje byloje pasireiškia tuo, kad jos yra pastato statytojos UAB „Kriptonika“ kreditores ir akcininkes (t. 3, b.l. 146-147).

48Taciau, kaip jau buvo mineta, Tvarka nenumato, kad i komisijos del statinio pripažinimo tinkamu naudoti sudeti privalo buti itraukiami statytojo kreditoriu ar akcininku atstovai (t. y. tokiems asmenims (ju atstovams) apskritai nesuteikia teises ir nenumato galimybes dalyvauti komisijos darbe). Del šios priežasties konstatuotina, jog Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. potvarkis Nr.(100)-l 1.1-356, kuriuo patvirtinta komisijos del statinio pripažinimo tinkamu naudoti sudetis, šiuo konkreciu atveju vertintinas kaip administracinis aktas negalejes pažeisti pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" teisiu ir teisetu interesu.

49Atsižvelgiant i tai, pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškejos UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" neturejo materialinio teisinio suinteresuotumo šioje administracineje byloje yra pagrista. Del šios priežasties Vilniaus apygardos administracinis teismas atmete pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" skundus kaip nepagristus ir paduotus reikalavimo teises neturinciu asmenu (ABTI 22 straipsnio 1 dalis).

50Vadovaujantis tuo, kas išdestyta pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo sistemos" apeliaciniai skundai atmetami kaip nepagristi.

51Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 bei 4 punktais,

Nutarė

52pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Kapitalo valdymo grupe" ir uždarosios akcines bendroves „Universalios valdymo sistemos" apeliacinius skundus atmesti.

53Pareiškejos uždarosios akcines bendroves „Kriptonika“ apeliacini skunda tenkinti.

54Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendima dalyje, kurioje pareiškejos uždarosios akcines bendroves „Kriptonika“ skundas buvo paliktas nenagrinetu, panaikinti ir administracine byla pagal pareiškejos uždarosios akcines bendroves „Kriptonika“ skunda perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

55Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškejos UAB „Kriptonika", UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir... 5. Skunde pareiškejos nurode, jog 2004-08-03 statybos generalines rangos... 6. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškeju skundu... 7. Atsiliepime paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Šiauliu titanas" praše pareiškeju... 9. Nurode, jog advokatas A.Bandžius neturejo igaliojimu pasirašyti skunda UAB... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Tigesta" praše pareiškeju skundo... 11. Atsiliepime UAB „Tigesta" paaiškino, kad remiantis Civilinio kodekso... 12. Tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Penki kontinentai" ir UAB... 13. Paaiškino, kad patalpu pripažinimo tinkamomis naudoti inicijavimas visiškai... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendimu... 16. Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas, nagrinedamas civiline byla... 17. Teismas nurode, kad byloje taip pat sprestinas klausimas, ar UAB „Kapitalo... 18. Teismas akcentavo, jog pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14... 19. Teismas taip pat akcentavo, jog asmens teise i reikalavimo patenkinima siejama... 20. Del teismo išlaidu atlyginimo teismas nurode, kad pagal Administraciniu bylu... 21. III.... 22. Apeliaciniu skundu pareiškejai UAB „Kriptonika", UAB „Kapitalo... 23. 1. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimu neteisetai ir nepagristai... 24. 2. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas nepagristai ir... 25. 3. Skundžiamame sprendime, anot pareiškeju, pirmosios instancijos teismas... 26. Tretysis suinteresuotasis asmuo – UAB „Tigesta“ – atsiliepimu i... 27. 1. Nei iš paties apeliacinio skundo, nei iš jo prieduose esanciu dokumentu... 28. 2. Tretysis suinteresuotasis asmuo atkreipia demesi, kad UAB „Tigesta"... 29. 3. Tretysis suinteresuotasis asmuo akcentuoja, kad savo materialini teisini... 30. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Šiauliu titanas“ atsiliepimu i... 31. 1. UAB „Kriptonika“ vardu paduotas apeliacinis skundas yra pasirašytas ir... 32. 2. Pasak treciojo suinteresuotojo asmens, statinio pripažinimo tinkamu... 33. 3. Atsiliepime pabrežiama, kad apeliantu nurodomi teismo nutarciu ir statybos... 34. Teiseju kolegija... 35. IV.... 36. Del UAB „Kriptonika“ apeliacinio skundo ... 37. Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ABTI) 58 straipsnio 2 dalis... 38. Iš gincijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, jog teismas UAB... 39. Teiseju kolegija pažymi, jog tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra... 40. Vadovaujantis tuo, kas išdestyta, darytina išvada, jog Vilniaus apygardos... 41. Kaip jau buvo nurodyta, šiuo atveju pareiškeja UAB „Kriptonika“ pateike... 42. Esant šioms aplinkybems, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m.... 43. Del UAB „Kapitalo valdymo grupe" ir UAB „Universalios valdymo... 44. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog pirmosios instancijos teismas atmete... 45. Vertinant šia aplinkybe pažymetina, jog pareiškejai UAB „Kapitalo valdymo... 46. Atkreiptinas demesys, jog tokiu komisiju sudarymo tvarka ir ju veikla... 47. Nagrinejamu atveju, kaip apeliaciniame skunde nurodo pacios pareiškejos UAB... 48. Taciau, kaip jau buvo mineta, Tvarka nenumato, kad i komisijos del statinio... 49. Atsižvelgiant i tai, pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškejos... 50. Vadovaujantis tuo, kas išdestyta pareiškeju UAB „Kapitalo valdymo... 51. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 52. pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Kapitalo valdymo grupe" ir... 53. Pareiškejos uždarosios akcines bendroves „Kriptonika“ apeliacini skunda... 54. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendima... 55. Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 26...