Byla e2-504-790/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti valstybės institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti valstybės institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti, kad tarptautinės vertės pirkimo „Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio darbo projekto parengimas ir įgyvendinimas“ (toliau – pirkimas) sąlygos (pirkimo sąlygų 2.2, 3.1, 9.3.9, 10.7, 18.6, 18.9 papunkčiai) yra neteisėtos, nepakankamai apibrėžtos, neaiškios, dviprasmiškos.

72.

8Ieškovės teigimu, pirkimo sąlygų 9.3.9 papunktyje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas turi būti per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai įvykdęs bent vieną sutartį, susijusią su ypatingos statinių kategorijos negyvenamojo pastato statyba, kurią vykdant buvo statomas ne mažesnio kaip 2 000 kv. m ypatingų statinių kategorijos negyvenamosios paskirties pastatas, neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 straipsnio 7 dalies ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 21.1.6, 21.1 – 21.4 papunkčių, todėl yra neteisėtas.

93.

10Ieškovės teigimu, pirkimo sąlygų 2.2 papunktyje įtvirtinta sąlyga, kad pirkimas į dalis neskaidomas, yra neteisėta. Darbų pirkimas kartu su projektavimo paslaugomis galėtų būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai kitaip racionaliai naudodamas lėšas pirkimo vykdytojas nepasiektų reikiamo rezultato. Ieškovės teigimu, šiuo atveju be projekto neįmanoma aiškiai, tiksliai, nedviprasmiškai apibrėžti pirkimo objekto, todėl nėra jokio objektyvaus pagrindo projektavimo ir statybos darbus pirkti kartu. Apjungiant projektavimo paslaugas ir statybos darbus nepagrįstai ribojama tiekėjų konkurencija ir taip nesilaikoma VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų proporcingumo, skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų bei VPĮ 17 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos dirbtinai nesumažinti konkurencijos.

114.

12Pirkimo sąlygose nustatyta derybų procedūra neatitinka VPĮ 35 straipsnio 4 dalies, taip pat VPĮ 55 straipsnio 5 dalies nuostatų, kadangi nėra aiški derybų eiga ir vertinimo kriterijai. Pirkimo sąlygose nenustatyta, kaip bus lyginami tiekėjų pasiūlymai dėl pirkimo objekto charakteristikų derybų metu, kaip bus nustatomi pranašumai ir kaip pranašumai bus palyginami (kokie balai ir už kokias derybų pozicijas bus suteikiami). Tai, kad tiekėjai nežino aiškios pasiūlymų vertinimo ir laimėtojo nustatymo tvarkos, patvirtina ir pirkimo sąlygų 18.9 papunktis, kuriame nustatyta, kad derybų eigoje perkančioji organizacija turi teisę koreguoti pirkimo dokumentus (išskyrus pirkimo sąlygų 18.7 papunktyje nurodytas esmines sąlygas, kurios nekeičiamos) iki galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

135.

14Pirkimo sąlygų 10.7 papunktyje nustatyta: „Tiekėjas turi atsakingai įvertinti savo pajėgumą ir siūlyti protingą įgyvendinimo terminą. Kilus abejonėms dėl pasiūlyto darbų atlikimo termino įgyvendinimo realumo, perkančioji organizacija gali paprašyti pagrįsti darbų atlikimo terminą techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais ar kita. Tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlytas terminas nebus pagrįstas techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais arba technologiškai neįgyvendinamas, toks pasiūlymas bus atmestas“. Ieškovės teigimu, visiškai neaišku, kas yra „protingas“ terminas, kokiomis sąlygomis perkančiajai organizacijai „kils abejonės“, neaišku kokiais kriterijais remiantis bus vertinamas tiekėjo pasiūlyto darbų atlikimo termino įgyvendinimo realumas, jo pagrindimas.

156.

16Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija skelbiamų derybų procedūrą pasirinko nesivadovaudama VPĮ nuostatomis (nepagrįsdama pirkimo būdo pasirinkimo priežasčių), kadangi pirkimo objektas nėra išskirtinis, reikalaujantis ypatingų, sunkiai prieinamų sprendinių, neapima jokių inovatyvių sprendinių, nėra specifinių aplinkybių, dėl kurių sutartis negali būti sudaryta be išankstinių derybų ir panašiai.

177.

18Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad vykdydama pirkimą 2019 m. lapkričio 7 d. gavo Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą dėl pirkimo dokumentų atitikties VPĮ ir su juo įgyvendinimu susijusių teisės aktų peržiūros. Viešųjų pirkimų tarnybos prašymu atsakovė pateikė papildomus dokumentus bei paaiškinimus dėl vykdomo pirkimo procedūrų. Viešųjų pirkimų tarnyba 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė atsakovei klausimus, pastabas ir rekomendacijas dėl pirkimo, rekomendavo pirkimo procedūras nutraukti. Atsakovės viešojo pirkimo komisija 2019 m. lapkričio 14 d. nutarė nutraukti pirkimo procedūras, apie šį sprendimą ieškovė buvo informuota Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2019 m. lapkričio 19 d. raštu, kuris buvo paskelbtas 8 val. 42 min., o ieškovė jį perskaitė 8 val. 49 min., taigi ieškinio pateikimo metu ji jau žinojo apie pirkimo nutraukimą. Atsakovė nurodė, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, neprisiimdama jokios atsakomybės tiekėjų atžvilgiu.

19II.

20Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

218.

22Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. sausio 17 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „VERSLO“ ieškinį atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, netenkino ieškovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

239.

24Teismas sprendė, kad ieškovė nuo 2019 m. lapkričio 19 d. neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, kadangi 2019 m. lapkričio 19 d. 08 val. 49 min. sužinojo, jog atsakovė nutraukė pirkimo procedūras. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad pirkimo objektas yra aktualus atsakovei, nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas dėl šio objekto, o jei ir bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas, kad jo pirkimo sąlygos išliks tokios pačios.

2510.

26Teismas pažymėjo, kad atsakovė sutiko su Viešųjų pirkimų tarnyba pozicija, taigi sutiko su rekomendacijoje nurodytais VPĮ ir kitų teisės aktų pažeidimais. Teismas sprendė, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacija, perkančiajai organizacijai nekyla objektyvių teisinių padarinių, ginčas dėl tokio akto, kaip nebeturinčio objekto, praranda prasmę. Ieškovė, siekianti panaikinti perkančiosios organizacijos veiksmus – pirkimo procedūrų nutraukimą, turi nuginčyti ir sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pagrindus, tai yra įrodyti, kad Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų pažeidimų nėra arba jie nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras.

2711.

28Teismas, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, ieškovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė.

29III.

30Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3112.

32Ieškovė UAB „VERSLO“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimus tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3312.1.

34Ieškovė nežinojo ir neturėjo galimybių žinoti apie atsakovės sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, kadangi pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą CVP IS priemonėmis buvo išsiųstas 2019 m. lapkričio 19 d. 8 val. 42 min., o ieškinys teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 18 d. 23 val. 32 min. Ieškovė nurodė, kad atsakovė viešojo pirkimo komisijos protokolą ir pranešimą apie pirkimo nutraukimą galėjo sudaryti atgaline data, kadangi tai išimtinai priklauso nuo pačios ieškovės. Be to, ieškovė nurodo, kad savivaldybės administracijos direktoriaus A. B. parašas ant 2019 m. lapkričio 14 d. viešojo pirkimo komisijos protokolo (jį tvirtinant) ir parašas ant 2019 m. lapkričio 18 d. rašto kelia pagrįstų abejonių dėl parašų autentiškumo.

3512.2.

36Viešųjų pirkimų tarnyba tik rekomendavo, o ne įpareigojo atsakovę nutraukti pirkimo procedūras.

3712.3.

38Atsakovė neįrodė, kad poreikis pirkimo objektui ateityje išnyko. Priešingai, atsakovė pirkimo sąlygų 9 priede nurodė, kad objektas yra reikalingas Gargždų miestui siekiant užtikrinti mokyklinio amžiaus vaikų neformaliojo (sporto) ugdymo procesą ir miesto sporto komandų dalyvavimą įvairiose lygose.

3912.4.

40Dalis atsakovės viešojo pirkimo komisijos narių nėra pateikę privačių interesų deklaracijų, todėl jie neturėjo teisės dalyvauti komisijos posėdyje ir priimti sprendimų. Sprendimas nutraukti pirkimo procedūrą yra sustabdytas Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi. Ieškovės manymu, toks sprendimas neteisėtas, nes jį priėmė 2 viešojo pirkimo komisijos nariai, t. y. yra mažiau nei pusė viešojo pirkimo komisijos narių.

4112.5.

42Pirkimo procedūrų nutraukimas dėl nenumatytų aplinkybių, atsižvelgiant į VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą ir tiekėjų interesą sudaryti sutartį – ultima ratio (paskutinė priemonė), pagrįstai taikytina tik tada, kai perkančioji organizacija yra išnaudojusi (kiek, tai nuo jos priklauso) visas kitas įmanomas teisėtas priemones (pavyzdžiui, kreipėsi dėl papildomo finansavimo ar kitaip siekė jo gauti, taip pat prireikus kreipėsi bei siekė atitinkamo projekto, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinės paramos, įgyvendinimo sutarties sąlygų, dėl terminų ir sumos, pakeitimo ir panašiai).

4312.6.

44Pirkimo procedūrų nutraukimas nėra formali procedūra. Atsakovės CVP IS priemonėmis 2019 m. lapkričio 19 d. pateikta informacija apie pirkimo procedūrų nutraukimą yra formali, be argumentų ir konkrečių aplinkybių, dėl to tiekėjai praranda teisę į savo interesų gynybą, kadangi nežino, kokiu pagrindu ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo procedūras. Viešojo pirkimo komisijos 2019 m. lapkričio 14 d. protokole taip pat nėra jokių motyvų dėl pirkimo sąlygų galimo (ne)atitikimo VPĮ, o argumentas „atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas“ niekaip nepagrindžia VPĮ 29 straipsnio 3 dalies nuostatų, yra formalus ir netinkamas.

4512.7.

46Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atsiradimą lėmė atsakovės nesąžiningi veiksmai pirkime, kuris dėl neaiškių, neteisėtų pirkimo sąlygų pačios atsakovės iniciatyva buvo nutrauktas.

4713.

48Atsakovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, pažymi, kad nutraukė pirkimo procedūras vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. AV-2121 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir pirkimo dokumentų tvirtinimo“, kurio pagrįstumo ir teisėtumo ieškovė neginčijo, 1.16 papunkčiu, kuriame numatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, neprisiimdama jokios atsakomybės tiekėjų atžvilgiu. Atsakovės teigimu, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai taikė proceso bei materialines teisės normas, todėl skundžiamos nutarties naikinti nėra pagrindo.

49Teismas

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5214.

53Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas nutraukė civilinę bylą ir netenkino ieškovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5415.

55Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nutraukė civilinę bylą dėl to, kad ieškovė prarado teisinį suinteresuotumą perkančiajai organizacijai nutraukus pirkimą, kurio sąlygų teisėtumas buvo ginčijamas. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir nurodo, kad tikslinga bylą nagrinėti iš esmės ir pasisakyti dėl ginčijamų pirkimo sąlygų teisėtumo.

5616.

57Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, nepriklausomai nuo to, kokiu VPĮ įtvirtintu pirkimo procedūrų pabaigos pagrindu bylos nagrinėjimo teisme metu ginčo pirkimas pasibaigė, tai įprastai negalėtų būti pakankama priežastis pripažinti, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015). Dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių išskirtinumo teismai šalių nesutarimus turi spręsti kaip peržengiančius privačių ginčų ribas, be kita ko, siekdami užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir kt.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirkimo procedūrų pabaiga galėtų būti pripažinta kaip pagrindas konstatuoti tiekėjo teisinio suinteresuotumo pabaigą tik tuo atveju, kai būtų visiškai aišku, kad naujas analogiškas pirkimas nebus skelbiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015).

5817.

59Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui nebuvo pakankamo pagrindo spręsti, kad perkančioji organizacija, nutraukusi pirkimą, nebeturi poreikio iš naujo įsigyti pirkimo objekto. Atsakovės 2019 m. spalio 3 d. rašte pažymėta, kad perkančioji organizacija siekia objektą pastatyti per kuo įmanomai trumpiausią laiką, nes turi užtikrinti mokyklinio amžiaus vaikų neformaliojo (sporto) ugdymo procesą ir miesto sporto komandų dalyvavimą įvairiose lygose (pirkimo sąlygų 9 priedas, 1 t., b. l. 41). Be to, pati atsakovė neįrodinėjo, kad pirkimo objektas jai yra neaktualus ir ji neketina skelbti naujo pirkimo dėl to paties objekto, nežiūrint į tai, kad, viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, atsakovė šiuo metu dar nėra paskelbusi naujo pirkimo tam pačiam objektui įsigyti.

6018.

61Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš atsakovės sprendimo nutraukti pirkimo procedūras faktinio ir teisinio pagrindo galima daryti išvadą, kad atsakovė, siekdama įsigyti tą patį objektą, analogiško pirkimo (tomis pat pirkimo sąlygomis) neskelbs. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, prevenciniais tikslais atlikdama pirkimo dokumentų atitikties VPĮ ir poįstatyminiams teisės aktams peržiūrą, 2019 m. lapkričio 8 d. elektroniniame laiške pateikė atsakovei rekomendacijas ir nurodė, jog perkančiosios organizacijos argumentai dėl pirkimo neskaidymo į dalis nepriskirtini prie pirkimo objekto sujungimą pateisinančių pagrindų ir toks perkančiosios organizacijos sprendimas grindžiamas tik teorinėmis prielaidomis. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat pažymėjo, kad tam tikri nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai (pirkimo sąlygų 9.3.10, 9.3.11 papunkčiai) neatitinka Metodikos nuostatų. Rekomendacijoje atkreiptas dėmesys ir į ekonominio naudingumo kriterijus, teikiamas siūlymas perkančiajai organizacijai konsultuotis su Lietuvos architektų rūmais. Pirkimo procedūros buvo nutrauktos 2019 m. lapkričio 14 d. atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimu atsižvelgus į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, su kuriomis viešojo pirkimo komisijos nariai sutiko (1 t., b. l. 62). Taigi atsakovė, siekdama iš naujo įsigyti tą patį objektą, pirkimą privalės modifikuoti iš esmės, t. y. privalės pakeisti objektą (išskaidyti į dalis), pakeisti ekonominio naudingumo kriterijus, pasiūlymų vertinimą, kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pažeidimai, su kuriais atsakovė sutiko, iš esmės analogiški tiems, kuriais savo ieškinio reikalavimus grindžia ieškovė. Taigi atsakovei sutikus su Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis ir nutraukus pirkimą, ieškovė faktiškai pasiekė teisinį rezultatą, kurio siekė nagrinėjamoje byloje ir dėl to prarado teisinį suinteresuotumą byloje.

6219.

63Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra tikslinga toliau nagrinėti civilinės bylos, kadangi ieškiniu keliamų reikalavimų patenkinimas nesukels teisinių pasekmių. Šiuo atveju nėra pagrindo spręsti, kad pasibaigusio pirkimo sąlygų teisėtumo vertinimas reikalingas siekiant užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas prarado teisinį suinteresuotumą civilinėje byloje, todėl pagrįstai ir teisėtai nutraukė civilinę bylą.

6420.

65Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovės sprendimas nutraukti pirkimo procedūrą yra neteisėtas, nes yra nemotyvuotas, o dalis tokį sprendimą priėmusios atsakovės komisijos narių nebuvo pateikę privačių interesų deklaracijos, be to, pirkimo procedūros buvo sustabdytos Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi, neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis, nenustatė, kad atsakovės sprendimas nutraukti pirkimo procedūras būtų ginčijamas teismine tvarka. Taigi vertintina, kad šis atsakovės sprendimas galioja ir sukelia teisines pasekmes.

6621.

67Ieškovė nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria teismas netenkino jos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas sutinka.

6822.

69CPK 94 straipsnis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija, lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014).

7023.

71Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl pirkimo sąlygų neteisėtumo ir neaiškumo, tačiau atsakovė su pretenzija nesutiko ir ją atmetė, todėl ieškovė teisėtai, sąžiningai ir pagrįstai kreipėsi į teismą teisminės gynybos. Ieškovė padavė ieškinį 2019 m. lapkričio 18 d., dar nežinodama apie tai, kad atsakovė priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras. Apie tokį atsakovės sprendimą ieškovei buvo pranešta CVP IS priemonėmis 2019 m. lapkričio 19 d., jau po ieškinio padavimo teismui. Atsakovės sprendimą nutraukti pirkimo procedūras lėmė Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos dėl netinkamų pirkimo sąlygų, už kurių parengimą buvo atsakinga atsakovė. Kaip minėta, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti pažeidimai iš esmės analogiški tiems, kuriais savo ieškinio reikalavimus grindė ieškovė. Todėl šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, remdamasis CPK 94 straipsniu, privalėjo ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės, nes jų susidarymą nulėmė nuo atsakovės priklausančios priežastys.

7224.

73Iš 2020 m. sausio 15 d. sąskaitos ir 2020 m. sausio 16 d. atlikto apmokėjimo pagal sąskaitą matyti, kad ieškovė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė 2 000 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1 300 Eur už ieškinio ir 700 Eur už dubliko parengimą, šios išlaidos yra priteistinos iš atsakovės.

7425.

75Pirmosios instancijos teismas, nutraukęs bylą, privalėjo ieškovei grąžinti už ieškinį jos sumokėtą 2 288 Eur žyminį mokestį. Kadangi pirmosios instancijos teismas šio klausimo neišsprendė, žyminis mokestis grąžinamas ieškovei šia nutartimi, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalis).

7626.

77Ieškovė nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl tokių išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

78Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais,

Nutarė

79Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla nutraukta, palikti nepakeistą.

80Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983) iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188773688) 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

81Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983) už ieškinį sumokėtą 2 288 Eur žyminį mokestį (2019 m. lapkričio 18 d. mokėjimo nurodymas Nr. 34202122).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Ieškovės teigimu, pirkimo sąlygų 9.3.9 papunktyje nustatytas kvalifikacinis... 9. 3.... 10. Ieškovės teigimu, pirkimo sąlygų 2.2 papunktyje įtvirtinta sąlyga, kad... 11. 4.... 12. Pirkimo sąlygose nustatyta derybų procedūra neatitinka VPĮ 35 straipsnio 4... 13. 5.... 14. Pirkimo sąlygų 10.7 papunktyje nustatyta: „Tiekėjas turi atsakingai... 15. 6.... 16. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija skelbiamų derybų procedūrą... 17. 7.... 18. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė civilinę bylą nutraukti. Nurodė,... 19. II.... 20. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 21. 8.... 22. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. sausio 17 d. nutartimi nutraukė civilinę... 23. 9.... 24. Teismas sprendė, kad ieškovė nuo 2019 m. lapkričio 19 d. neturi teisinio... 25. 10.... 26. Teismas pažymėjo, kad atsakovė sutiko su Viešųjų pirkimų tarnyba... 27. 11.... 28. Teismas, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais,... 29. III.... 30. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 31. 12.... 32. Ieškovė UAB „VERSLO“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 33. 12.1.... 34. Ieškovė nežinojo ir neturėjo galimybių žinoti apie atsakovės sprendimą... 35. 12.2.... 36. Viešųjų pirkimų tarnyba tik rekomendavo, o ne įpareigojo atsakovę... 37. 12.3.... 38. Atsakovė neįrodė, kad poreikis pirkimo objektui ateityje išnyko.... 39. 12.4.... 40. Dalis atsakovės viešojo pirkimo komisijos narių nėra pateikę privačių... 41. 12.5.... 42. Pirkimo procedūrų nutraukimas dėl nenumatytų aplinkybių, atsižvelgiant į... 43. 12.6.... 44. Pirkimo procedūrų nutraukimas nėra formali procedūra. Atsakovės CVP IS... 45. 12.7.... 46. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės prašymą priteisti bylinėjimosi... 47. 13.... 48. Atsakovė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo jį... 49. Teismas... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 14.... 53. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 54. 15.... 55. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nutraukė civilinę bylą... 56. 16.... 57. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, nepriklausomai nuo to, kokiu VPĮ... 58. 17.... 59. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui nebuvo pakankamo pagrindo... 60. 18.... 61. Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš atsakovės sprendimo... 62. 19.... 63. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė,... 64. 20.... 65. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovės sprendimas nutraukti pirkimo... 66. 21.... 67. Ieškovė nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria... 68. 22.... 69. CPK 94 straipsnis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 70. 23.... 71. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė pateikė atsakovei... 72. 24.... 73. Iš 2020 m. sausio 15 d. sąskaitos ir 2020 m. sausio 16 d. atlikto apmokėjimo... 74. 25.... 75. Pirmosios instancijos teismas, nutraukęs bylą, privalėjo ieškovei... 76. 26.... 77. Ieškovė nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas bylą... 78. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 79. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutarties dalį, kuria... 80. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutarties dalį, kuria... 81. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ (juridinio...