Byla A-525-178-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Dinai Jarusalimskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB „Metalplast Vilnius“ atstovei advokatei Ingai Martinkutei,

4atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Robertui Dumbliauskui,

5trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atstovui advokatui Andriui Norkūnui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007 01 10 sprendimo Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) panaikinimo ir įpareigojimo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėja prašė panaikinti atsakovo 2007 01 10 sprendimą Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) bei įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjai administracinio pastato (unikalus Nr. 1097-4010-8021), adresu Pelesos g. 1/Dariaus ir Girėno g. 2, Vilnius, projektavimo sąlygų sąvadą.

10Paaiškino, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas, kuris yra jos nuomojamame 1651 kv. m. ploto žemės sklypo dalyje, esančioje 21700 kv. m. ploto žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei. Siekdama rekonstruoti jai priklausantį administracinį pastatą, 2007 01 03 pateikė prašymą atsakovui dėl administracinio pastato projektavimo sąlygų išdavimo. Prie prašymo pridėjo visus dokumentus, kurie turi būti pateikiami pagal Statybos įstatymo 20 str. 2 d. ir STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 punktą. Atsakovas 2007 01 10 sprendimu atsisakė nagrinėti prašymą, nes pagal pateiktus dokumentus nėra aišku, kas yra žemės sklypo bendraturčiai ir kam priklauso kiti pastatai, esantys tame pačiame žemės sklype. Mano, kad atsakovo argumentai nepagrįsti, nes buvo pateikti Nekilnojamojo turto registro duomenys, kurie yra teisingi ir išsamūs, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nesutinka su atsakovo reikalavimu pateikti UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ sutikimą dėl pareiškėjai priklausančio pastato rekonstrukcijos. Teigia, kad žemės sklypo savininkas tėra tik Lietuvos Respublika. Jokių kitų žemės bendraturčių nėra, todėl projektavimo sąlygų gavimui yra pakankamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimas. Pastato rekonstrukcija nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei interesų, nes pastatas priklauso nuosavybės teise tik pareiškėjai. Paaiškino, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja pateikti vidinį žemės sklypo padalijimo planą, kuris nėra privalomas pagal minėtas statybos įstatymo ir STR nuostatas. Teisę vykdyti rekonstrukciją pareiškėja turi, jai būtina tik pirminė procedūra – sąlygų išdavimas. Gavus projektavimo sąlygas, jose ir bus numatyta, kokių dokumentų reikia projektavimo procese. Pareiškėjos statinys turi bendrą sieną su UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ pastatu, tačiau mano, kad ši aplinkybė šioje stadijoje nereikšminga, nes tik sąlygose galės būti numatyta, kaip leidžiama rekonstruoti pastatą.

11Atsakovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad žemės sklypas, kuriame yra pareiškėjos pastatas, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikėjimo teise sklypą valdo Vilniaus apskrities viršininko administracija. Remiantis STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 p. bei Statybos įstatymo 20 str., pareiškėja privalėjo pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus. Pareiškėja pateikė žemės sklypo dalies nuomos sutartį bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA) sutikimą dėl pastato rekonstrukcijos. Tačiau pareiškėja nepateikė kitų žemės sklypo naudotojų sutikimo. Naudotojais pagal pateiktą nuomos sutartį yra UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“. VAVA savo sutikime nurodė, kad reikalingas kitų žemės naudotojų neprieštaravimas rekonstrukcijai, todėl pareiškėjos teiginiai, kad kitų žemės naudotojų sutikimas nereikalingas yra nepagrįsti. Nors pareiškėja teigia, jog pastato rekonstrukcija neturės jokios įtakos trečiųjų asmenų interesams ir jų nepažeis, tačiau prieš pateikiant projektavimo sąlygų sąvadą, savivaldybės administracija taip pat turi įvertinti, ar rekonstrukcija neįtakos trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Be to, pareiškėja nepateikė pastatų išdėstymo plano arba schemos, tuo tarpu iš VĮ Registrų centras išrašo matosi, kad žemės sklype yra ir kitų pastatų.

12Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ su skundu nesutiko. Nurodė, kad skundas nepagrįstas. Paaiškino, kad 2006 06 01 valstybinės žemės nuomos sutartimi Vilniaus apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi Vilniaus apskrities viršininko 2006 05 29 įsakymu Nr. 2.3-5084-01, išnuomojo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ 19 983 kv.m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 21 700 kv.m. ploto žemės sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0071:179, adresas Pelesos g. 1/Dariaus ir Girėno g. 2 Vilniuje. Pareiškėjai pagal žemės nuomos sutartį išnuomota 1651 kv.m. ploto žemės sklypo dalis. Žemės sklypo naudotojai nėra susitarę dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos. VAVA, vadovaudamasi Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 patvirtintomis taisyklėmis, 2006 10 26 raštu sutiko, kad pareiškėja nuomojamoje sklypo dalyje rekonstruotų statinį, jeigu tokia rekonstrukcija atitinka sklypo nuomos sutartyje nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei su sąlyga, kad tam neprieštaraus kiti šio sklypo naudotojai. Pareiškėja neįvykdė sąlygos, negavo trečiojo suinteresuoto asmens sutikimo dėl rekonstrukcijos. Teigia, kad pareiškėjos motyvas, jog planuojama rekonstrukcija nepažeis trečiojo suinteresuoto asmens interesų, yra nepagrįstas įrodymais. Pareiškėja pateikė tik Z. D. ir A. D. sutikimą dėl rekonstrukcijos. Statybos įstatymo 20 str. 5 d. ir STR 1.05.07:2002 „Statybos projektavimo sąlygų sąvadas“ 13 p. nustato, jog išduotos projektavimo sąlygos turi tenkinti statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus. Statytojo interesai turi būti suderinti su trečiųjų asmenų interesais projektavimo sąlygų sąvado rengimo ir svarstymo eigoje. Pabrėžė, kad atsakovas, negavęs būtinų dokumentų, reikalingų projektavimo sąlygų nagrinėjimui, skundžiamu sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjos prašymą. Jokio sprendimo dėl projektavimo sąlygų išdavimo atsakovas skundžiamu sprendimu nepriėmė. Todėl skundo reikalavimas, kad teismas įpareigotų atsakovą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pareiškėjai, yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pareiškėja reikšdama tokį reikalavimą siekia išvengti prašymo nagrinėjimo nustatyta tvarka.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino iš dalies: 1) panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2007 01 10 raštą Nr. A51-522-(11.4)-MPD-0); 2) įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo spręsti pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ 2007 01 03 paduoto prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimą, prašymo priede nurodytų kartu su prašymu pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo klausimą, raštu pateikiant pareiškėjai pateiktų dokumentų motyvuotą įvertinimą; 3) įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją raštu pateikti pareiškėjai tikslų reikalaujamų dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti sąrašą, atitinkantį Statybos įstatymo 2 str. 32 ir 33 dalies, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių ir Aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymu Nr. 215 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 10 ir 11 punktų reikalavimus, nurodant kiekvieno dokumento pareikalavimo teisinį pagrindą. Taip pat netenkino trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ prašymo atlyginti bylos nagrinėjimo išlaidas.

15Teismas nurodė, kad teisės aktai nesuteikia savivaldybės administracijai teisės atsisakyti nagrinėti pateiktą paraišką statinio projektavimo sąlygoms išduoti. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 5 dalį savivaldybės administracija tik atlikusi derinimo procedūrą per 15 dienų gali statytojui pranešti, kad projektavimo sąlygų sąvadas nebus išduotas. Šiuo atveju derinimo procedūra netgi nebuvo pradėta, todėl dokumentai pareiškėjai grąžinti neteisėtai.

16Teismas taip pat nurodė, kad iš Statybos įstatymo 2 str. 32 d. matyti, kad statinio projektavimo sąlygos, tai privalomieji reikalavimai, kurie yra susiję ne vien su statinio statyba, bet didele dalimi jie susiję ir su teritorijos planavimo dokumentais bei atitinkama veikla sklype, kuriame yra pastatas. Taip pat ši norma reikalauja, kad savivaldybės administracija atsižvelgtų į statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą. Akivaizdu, kad norint išduoti statinio projektavimo sąlygas, būtina įvertinti ir išspręsti visus Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje nurodytus klausimus, o tam būtina žinoti su kokiais subjektais derintinos projektavimo sąlygos, kam savivaldybės administracija turės teikti paraišką sąlygoms gauti derinimui, kaip tai numato Statybos įstatymo 20 str. 3 dalis. Šio ginčo atveju atsakovė skundžiamu raštu ne atsisakė išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, bet iš esmės pareikalavo papildomų dokumentų ir pasisakė, kad tik pateikus reikalaujamus dokumentus, bus sprendžiamas prašymas dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, t.y. bus pradėta sąlygų išdavimo procedūra. Nei Statybos įstatymas, nei STR 1.05.07:2002 nereglamentuoja procedūros, kaip savivaldybės administracijos direktorius ar įgaliotas tarnautojas turi pareikalauti trūkstamų dokumentų. Tačiau Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje pasakyta, kad tik gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės tarnautojas per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje, parengti šios dalies 1-5 punktuose nurodytiems subjektams (inžinierinių tinklų savininkams ir kt.). Dėl šio reglamentavimo darytina išvada, kad savivaldybės administracija negali grąžinti gauto prašymo dėl statinio projektavimo sąlygų išdavimo jį pateikusiam asmeniui jo neišsprendusi iš esmės, tačiau gali reikalauti papildomų dokumentų, o grąžindama pateiktus dokumentus tokį veiksmą privalo motyvuoti. Kadangi papildomų dokumentų pareikalavimas nereglamentuojamas nurodytuose teisės aktuose, teismo manymu, šiuo atveju reikia vadovautis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, kurios taip pat neleidžia grąžinti prašymo jo neišnagrinėjus vien dėl to, kad trūksta dokumentų, tačiau leidžia svarstant prašymus pareikalauti papildomos medžiagos (Viešojo administravimo įstatymo 14 str., 26 str.).

17Teismas pažymėjo, kad rašto pirmu punktu pareikalauta pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, nes iš pateikto registro centrinio duomenų banko išrašo neaišku, kas yra bendraturčiai. Nors iš pareiškėjo pateiktų 2006 09 27 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti (b.l. 11-12), kas yra viso žemės sklypo savininkas, kas žemės sklypą valdo patikėjimo teise (VAVA), kokie subjektai dar nuomoja žemę, tačiau išrašas yra senas, o nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie pareiškėjos valdomą sklypą savivaldybės administratoriui, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 3 dalimi, yra neprieinami. Dėl to, nors rašte ir neteisingai nurodyta, kad iš išrašo neaišku, kas yra bendraturčiai, tačiau pareiškėja turėjo pateikti naujausius duomenis iš registro apie sklypo valdymo ir naudojimo teisę. Pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį pareikalavimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punkte nurodytai dokumentų rūšiai.

18Dėl rašto 2 punkte nurodyto reikalavimo teismas nurodė, kad tiek pareiškėja, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ tėra tik valstybinės žemės sklypo nuomininkai, o ne bendraturčiai. Tačiau, kadangi nuomojama valstybinė žemė, šiuo atveju, sprendžiant statybos klausimus, reikia vadovautis Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ (toliau Taisyklės) 30.7 punktu, kuris numato, kad išnuomotose žemės sklypuose rekonstruoti esamus statinius galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje arba gavus nuomotojo sutikimą ir jeigu tokia rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Taigi Vilniaus apskrities viršininko administracijos, kaip valstybinės žemės nuomotojo (Valstybinės žemės nuomos sutartis, b.l. 24-25) sutikimas rekonstrukcijai yra būtinas, o tokio sutikimo reikalavimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 punkte nurodytų dokumentų rūšiai (žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas), t.y. būtinas dokumentas, kuris patvirtina ne tik, kad žemė nuomojama, bet ir kad nuomos sutarties sąlygos leidžia rekonstrukciją. Tuo tarpu pareiškėjos iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos gautas 2006 10 26 raštas (b.l. 26), kurį pareiškėja prilygina nuomotojo sutikimui, yra sąlyginis – jeigu rekonstrukcijai neprieštaraus kiti šio sklypo naudotojai. Tokio rašto negalima laikyti nuomotojo sutikimu, nes prasidėjus statinio projektavimo sąlygų išdavimo procesui jau nebus galimybės pareikalauti kitų žemės sklypo naudotojų sutikimo, nes to nenumato Statybos įstatymo 20 str. 3 – 9 dalis. Taigi ši žemės nuomotojo sąlyga turi būti įvykdyta iki pradedant sąlygų išdavimo procedūrą.

19Dėl rašto 3 punkte nurodyto reikalavimo – reikia pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (patalpas) ir teises į juos. Teismas su šiuo reikalavimu sutiko iš dalies, nes iš esmės reikalavimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 1 punkte nurodytiems duomenims apie statinį. 2006 09 28 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas yra pasenęs. Duomenyse apie statinį turi būti matyti ir statinio gretimybės, bendros sienos su kitais savininkais, duomenys apie tuos savininkus, t.y. duomenys apie statinį turi būti išsamūs.

20Tesimas konstatavo, kad rašto 4 punkte keliamas reikalavimas yra nepagrįstas, nes kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 13), pareiškėjos nuosavybės teise valdomas administracinis pastatas. Tuo tarpu pagal Statybos įstatymo 20 str. 2 d. pastato bendraturčių sutikimas turi būti pateikiamas tik kartu su prašymu išduoti projektavimo sąlygas tuo atveju, kai numatoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus.

21Rašto 5 punkte pateiktas reikalavimas iš dalies atitinka 1 ir 2 rašto punktuose nurodytiems reikalavimams, tačiau šis reikalavimas nėra konkretus, be to tokio dokumento pareikalavimas neatitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 dalyje numatytam dokumentų sąrašui, todėl jis negali būti keliamas.

22Dėl išdėstytų argumentų teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimas atsakovo 2007 01 10 raštu Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) išspręstas netinkamai, nes papildomų dokumentų reikalaujama netiksliai bei klaidingai nurodant, kokių dokumentų trūksta tam, kad administracija galėtų pradėti Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje bei kitose dalyse numatytą procedūrą.

23III.

24Atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundą atmesti.

25Atsakovas nesutinka su teismo motyvais, kuriais teigiama, kad atsakovas neturi teisės grąžinti gauto prašymo dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo jį pateikusiam asmeniui jo neišsprendusi iš esmės, tačiau gali reikalauti papildomų dokumentų, grąžindama pateiktus dokumentus tokį veiksmą privalo motyvuoti. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 21 p. jei statytojas (užsakovas) prie prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pridėjo ne visus dokumentus, nurodytus Reglamento 10 punkte, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta. Pats teismas priėjo išvados, kad atsakovo 2007-01-10 rašte nurodyta, jog prašymas bus svarstomas, kai bus gauti nauji, šiame rašte nurodyti dokumentai, t.y. prašymas nėra grąžintas pareiškėjui. Atsakovas mano, kad grąžinant visus pareiškėjo dokumentus joks norminis teisės aktas nepažeistas. Toks dokumentų grąžinimas yra pagrįstas tuo, kad nėra aišku kiek pareiškėjui reiks laiko gauti reikiamus dokumentus, šioje byloje akivaizdu, kad bus reikalingas bendro žemės sklypo naudotojo sutikimas, todėl neatmetama galimybė, kad praeis didelis laiko tarpas ir pasikeitus faktinei situacijai kiti pateikti dokumentai taip pat gali būti pripažinti kaip netinkamais.

26Nurodė, kad teismas nepagrįstai (nėra pagrindų, numatytų ABTĮ 89 str.) pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo 2007-01-10 raštą, kadangi sprendime pats teismas pripažino, kad pareiškėja nepateikė visų reikiamų dokumentų arba pateikti dokumentai neišsamūs. Todėl atsakovas vadovaudamasis STR 1.05.07:2002 21 p. teisėtai atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą.

27Paaiškino, kad 2006 m. spalio 25 d. nutartimi Lietuvos vyriausiais administracinis teismas byloje Nr.A4-1736/2006, kategorijos: 11.4.2; 11.6.1.4 (S) pasisakė, kad teismo veiklos ribas apibrėžia skundo reikalavimai ir motyvai, todėl nagrinėdamas bylą, teismas privalo įsigilinti į reikalavimą, ginčo dalyką, pagrindą ir neperžengti reikalavimo ribų. Tai įpareigoja Administracinių bylų teisenos įstatymo normų visetas (5 str. 1 d., 22 str.l d., 23 str. 2 d. 5, 6 ir 7 p.,57 str. 1 d., 68 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 69 str., 71, 72 str., 79 str. 1 d., 82 str. 6 p., 86 str. 2 d., 87 str. 2 d. 4 p., 5 d. 1 p. ir t. t.). Pareiškėjas savo skunde reiškė du neatsiejamus vienas nuo kito reikalavimus - panaikinti atsakovo 2007-01-10 raštą bei įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygas pareiškėjai priklausančiam pastatui, Pelesos g. 1/Dariaus ir Girėno g. 2. Teismas sprendime konstatavo, jog su pareiškėjo prašymu pateiktų dokumentų nepakanka projektavimo sąlygų išdavimo procedūrai pradėti, todėl įpareigojimas iš naujo spręsti pareiškėjos prašymą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo yra nepagrįstas ir peržengia skundo reikalavimo ribas.

28Taip pat mano, kad yra nepagrįstas teismo įpareigojimas atsakovą raštu pateikti pareiškėjai tikslų reikalaujamų dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti sąrašą, atitinkanti LR Statybos ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 reikalavimus. Remiantis aukščiau išdėstyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuomone, mano, kad toks reikalavimas taip pat peržengia skundo reikalavimo ribas, atsižvelgiant į tą faktą, jog pareiškėjas skunde reikalauja išduoti projektavimo sąlygų sąvadą tik pagal jo pateiktus dokumentus.

29Pareiškėja su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

30Nurodo, kad atsakovo nurodomas STR 1.05.07:2002 21 punktas nereglamentuoja pateiktų netinkamų dokumentų grąžinimo klausimo. Atsakovo 2007-01-10 raštas Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) yra administracinis aktas, kuriam taikytini bendrieji viešojo administravimo subjektų priimamų administracinių aktų turinio ir formos reikalavimai. Nors prašymų dėl projektavimo sąlygų išdavimo ir dokumentų grąžinimo bei reikalavimų dėl papildomų dokumentų pateikimo tvarka nėra atskirai reglamentuota teisės aktuose, tačiau ir šiuo atveju galioja bendra taisyklė, įtvirtinta Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje, kad bet koks atsisakymas priimti dokumentus ir jų grąžinimas ar reikalavimas pateikti papildomus dokumentus turi būti pakankamai motyvuotas ir pagrįstas teisės aktų nuostatomis, kurios turi būti konkrečiai įvardijamos viešojo administravimo subjekto priimtame administraciniame akte.

31Atmesdama atsakovo argumentą, kad teismas peržengė pareiškėjo skundo reikalavimo ribas, pareiškėja paaiškino, kad ji skunde dėl 2007-01-10 rašto neteisėtumo, nurodė šio rašto neteisėtumo motyvus, susijusius su nepagrįstu atsakovo atsisakymu nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl planavimo sąlygų sąvado gavimo ir nepagrįstu dokumentų grąžinimu bei įpareigojimu pateikti papildomus dokumentus, nenumatytus teisės aktuose. Būtent šiuo pagrindu pareiškėjas grindė savo reikalavimą pripažinti skundžiamą atsakovo raštą neteisėtu ir jį panaikinti. Teismas sprendime analizavo minėtus pareiškėjo argumentus ir su jais susijusias teisės aktų nuostatas, bei jų pagrindu konstatavo, kad skundžiamas atsakovo raštas, kuriuo atsisakyta pradėti statinio projektavimo sąlygų išdavimo procedūrą, yra neteisėtas ir dėl to atsakovas įpareigotinas prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvado priėmimo klausimą išspręsti iš naujo, tiksliai ir konkrečiai nurodant, kokių dokumentų reikia procedūrai pradėti. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą yra savarankiškas ir teismas pagrįstai sprendime dėl jo pasisakė atskirai. Šio reikalavimo patenkinimas priklauso ne tik nuo atsakovo rašto, kuriuo buvo svarstomas ne pats projektavimo sąlygų išdavimo klausimas, o tik prašymo projektavimo sąlygų sąvado išduoti priėmimo ir nagrinėjimo klausimas, teisėtumo, bet ir nuo pareiškėjo pateiktų dokumentų, būtinų projektavimo sąlygų sąvadui išduoti, pakankamumo bei privalomų derinimo procedūrų atlikimo teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 str. administraciniam teismui suteikta ne tik teisė, bet ir įtvirtinta pareiga, skirtingai nei civilinio proceso atveju, aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant visas bylai reikšmingas aplinkybes administracinės bylos nagrinėjimo metu. Taigi teismas tinkamai įsigilino į šalių ginčo esmę ir nepasisakė dėl jokių aplinkybių, kurios nebūtų svarbios šios administracinės bylos nagrinėjimo procese. Todėl skundžiamu sprendimu teismas neperžengė pareiškėjo reikalavimų ribos.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

35Dėl rašto panaikinimo.

36Pareiškėja ginčija atsakovo 2007 01 10 raštą Nr. A51-522-(11.4-MPD-0). Teismas šį raštą įvertino kaip individualų viešojo administravimo aktą ir priėmė dėl jo sprendimą.

37Ginčijamu atsakovo raštu pareiškėjai pranešama, kad jos prašymas dėl projektavimo sąlygų išdavimo bus nagrinėjamas tik pilnai pateikus rašte nurodytus dokumentus, taip pat rašte išvardijami būtini pateikti dokumentai. Vertinant šio rašto turinį bei aplinkybes dėl kurių jis buvo surašytas, kolegija konstatuoja, kad šis raštas yra pranešimas apie neveikimą. Tokių pranešimų surašymas reglamentuotas LR Aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymu Nr. 215 patvirtinto Statybos Techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (toliau – Statinio projektavimo sąlygų sąvadas) 21 punktu (2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-138 redakcija), numatančiu, kad jei statytojas (užsakovas) prie prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pridėjo ne visus dokumentus, nurodytus Reglamento 10 punkte, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta.

38Pranešimas apie neveikimą nėra individualus viešojo administravimo aktas Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, todėl pareiškėjos iškeltas ginčas dėl atsakovo 2007 01 10 rašto Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) panaikinimo nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimas dalyje, kuria jis panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2007 01 10 raštą Nr. A51-522-(11.4)-MPD-0), naikintinas, nes teismas išnagrinėjo neteismingą ginčą (ABTĮ 142 str. 2 d. 1p.), ir byla šioje dalyje nutrauktina ABTĮ 101 str. 1p. pagrindu.

39Dėl įpareigojimo atlikti viešojo administravimo veiksmus.

40Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad teisės aktai nesuteikia savivaldybės administracijai teisės atsisakyti nagrinėti pateiktą paraišką statinio projektavimo sąlygoms išduoti, todėl įpareigojo atsakovą iš naujo spręsti pareiškėjos paduoto prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimą.

41Kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Kaip jau nurodyta virš, Statinio projektavimo sąlygų sąvado 21 punktas suteikia teisę atsakovui nenagrinėti prašymo dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, nepradėti projektavimo sąlygų sąvado parengimo procedūros, jei statytojas (užsakovas) prie prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pridėjo ne visus dokumentus, nurodytus Reglamento 10 punkte, arba juose trūksta reikalingų duomenų.

42Kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas konstatavo, jog pareiškėja pateikė ne visus Statinio projektavimo sąlygų sąvado 10 punkte nurodytus dokumentus, taip pat kad pateiktuose dokumentuose trūksta reikalingų duomenų, todėl darytina išvada, kad atsakovas teisėtai pareiškėjos prašymo nenagrinėjo.

43Vertinant ar atsakovas pagrįstai nenagrinėjo pareiškėjos prašymo, ar pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja pateikė ne visus Statinio projektavimo sąlygų sąvado 10 punkte nurodytus dokumentus, taip pat, kad pateiktuose dokumentuose trūksta reikalingų duomenų, kolegija pažymi, kad pirmos instancijos teismas iš dalies teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus bei tinkamai taikė ir aiškino įstatymus.

44Pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog pareiškėja kartu su prašymu atsakovui pateikė per senus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus tiek dėl žemės sklypo, tiek dėl statinių, nes išrašai padaryti daugiau nei prieš tris mėnesius iki pateikiant prašymą. Trys mėnesiai yra pakankamas laiko tarpas, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose pateikiami duomenys nebeatitiktų faktinės padėties. Remiantis Statybos įstatymo 20 str. 2d. 1 ir 2 p. bei atsižvelgiant į tai, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 3 d. nuostatas atsakovui nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie pareiškėjos valdomą sklypą bei statinius yra neprieinami, konstatuotina, kad atsakovas pagrįstai pareikalavo pateikti pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą bei statinis ir teises į juos.

45Pirmos instancijos teismas taip pat teisingai aiškino Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 punktą bei pagrįstai įvertino Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 10 26 rašte išreikštą sutikimą pareikėjui vykdyti statinio rekonstrukciją – kad tai tik sąlyginis sutikimas, kad būtina gauti sutikimą iš trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“. Kolegija pilnai sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais, išdėstytais nurodytų klausimu.

46Teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad atsakovo rašto 4 punkte keliamas reikalavimas pateikti statinio bendrosios nuosavybės bendratučių sutikimą yra nepagrįstas, nes toks sutikimas pagal Statybos įstatymo 20 str. 2d. (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1924 redakcija) 3 punkto nuostatas buvo būtinas tik kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ketina rekonstruoti kitokios paskirties statinį, todėl bendratučių sutikimas nebuvo būtinas. Tačiau po pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo Statybos įstatymo 20 str. 2 dalis buvo pakeista. Šiuo metu galiojantis Statybos įstatymo 20 str. 2d. 3p. (2007 m. gegužės 3 d. įstatymo Nr. X-1111 redakcija) nustato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui statinio bendrosios nuosavybės bendratučių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas. Atsižvelgiant į tai, kad projektavimo sąlygų sąvado išdavimo klausimas spręstinas pagal jo išdavimo dieną galiojančius teisės aktų reikalavimus, darytina išvada, kad atsakovo 2007 01 10 rašto 4 punkte suformuluotas reikalavimas šiuo metu jau yra aktualus.

47Vertinant atsakovo rašto 5 punkte pateiktą reikalavimą konstatuotina, kad jis iš dalies atitinka rašto 1 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams, tačiau plačiau paaiškina dokumentų reikalavimo faktinį pagrindą. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 11-12) tvirtina, kad ginčo vietoje yra suformuotas 2,17 ha žemės sklypas iš kurio 0,1651 ha nuomoja pareiškėja ir 1,9983 ha nuomoja tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“. Duomenų kas naudojasi likusiais 66 m2 byloje nėra pateikta. Todėl pripažintinas pagrįstu atsakovo rašte nurodytas reikalavimas pateikti duomenis kas naudojasi 66 m2 žemės sklypo dalimi, taip pat pripažintinas pagrįstu nurodymas pateikti duomenis apie vidinį žemės sklypo padalijimą, nes šie duomenys patenka į Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 punkte numatytų dokumentų sąrašą ir yra reikšmingi derinant projektavimo sąlygų sąvadą bei siekiant užtikrinti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

48Tokiu būtų kolegija konstatuoja, kad atsakovo 2007 01 10 rašte suformuluoti nurodymai pateikti atitinkamus dokumentus yra pagrįsti Statybos įstatymo reikalavimais.

49Vertinant ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai 2007 01 10 raštu pareiškėjai grąžino visus su jos prašymu dėl projektavimo sąlygų sąvado pateiktus dokumentus (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, valstybinės žemės nuomos sutartį ir kt.) pažymėtina, kad teisės aktai dokumentų, pateiktų su prašymu dėl projektavimo sąlygų sąvado, grąžinimo ar saugojimo nereglamentuoja. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog kiekvienas statytojas (užsakovas) yra laisvas pasirinkti prašyti ar neprašyti išduoti projektavimų sąlygų sąvadą, pakartotinai kreiptis ar nesikreipti su atnaujintais duomenis ir naujais dokumentais pas atsakovą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai nereglamentuoja jokių terminų, per kuriuos statytojas (užsakovas) gali pakartotinai kreiptis pas atsakovą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, kolegija daro išvadą, jog nebūtų protinga reikalauti iš atsakovo saugoti statytojo (užsakovo) pateiktus dokumentus ir jų negrąžinti statytojui, jei projektavimo sąlygų sąvado rengimo procedūra nėra pradėta, nes statytojas (užsakovas) gali pakartotinai iš viso nebesikreipti.

50Apibendrinant išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas (ABTĮ 143 str.), nes atsakovas teisėtai ir pagrįstai nepradėjo statinio projektavimo sąlygų sąvado parengimo procedūros ir 2007 01 10 raštu Nr. A51-522-(11.4-MPD-0), teisėtai ir pagrįstai apie savo neveikimą pranešė pareiškėjai bei šiame pranešime nurodė pagrįstas neveikimo priežastis. Todėl pirmos instancijos teismo sprendimo dalis, kuria teismas įpareigojo atsakovą iš naujo spręsti pareiškėjos 2007 01 03 paduoto prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimą, taip pat įpareigojo atsakovą raštu pateikti pareiškėjai tikslų reikalaujamų dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti sąrašą, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Likusioje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistu.

51Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 142 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 143 straipsniu,

Nutarė

52Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

53Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą pakeisti:

  • sprendimo dalį, kuria panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2007 01 10 raštas Nr. A51-522-(11.4)-MPD-0) panaikinti ir administracinę bylą šioje dalyje nutraukti.
  • sprendimo dalį, kuria Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota iš naujo spręsti pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ 2007 01 03 paduoto prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimą, prašymo priede nurodytų kartu su prašymu pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo klausimą, raštu pateikiant pareiškėjai pateiktų dokumentų motyvuotą įvertinimą, taip pat, kuria Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota raštu pateikti pareiškėjai tikslų reikalaujamų dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti sąrašą, atitinkantį Statybos įstatymo 2 str. 32 ir 33 dalies, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių ir Aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymu Nr. 215 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 10 ir 11 punktų reikalavimus, nurodant kiekvieno dokumento pareikalavimo teisinį pagrindą, panaikinti ir šioje dalyje priimti sprendimą pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ skundą atmesti.

54Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

55Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Dinai Jarusalimskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Metalplast Vilnius“ atstovei advokatei Ingai... 4. atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Robertui... 5. trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėja prašė panaikinti atsakovo 2007 01 10 sprendimą Nr.... 10. Paaiškino, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso administracinis... 11. Atsakovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad žemės... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ su... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu... 15. Teismas nurodė, kad teisės aktai nesuteikia savivaldybės administracijai... 16. Teismas taip pat nurodė, kad iš Statybos įstatymo 2 str. 32 d. matyti, kad... 17. Teismas pažymėjo, kad rašto pirmu punktu pareikalauta pažymėjimo apie... 18. Dėl rašto 2 punkte nurodyto reikalavimo teismas nurodė, kad tiek... 19. Dėl rašto 3 punkte nurodyto reikalavimo – reikia pažymėjimo apie... 20. Tesimas konstatavo, kad rašto 4 punkte keliamas reikalavimas yra nepagrįstas,... 21. Rašto 5 punkte pateiktas reikalavimas iš dalies atitinka 1 ir 2 rašto... 22. Dėl išdėstytų argumentų teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos... 23. III.... 24. Atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 25. Atsakovas nesutinka su teismo motyvais, kuriais teigiama, kad atsakovas neturi... 26. Nurodė, kad teismas nepagrįstai (nėra pagrindų, numatytų ABTĮ 89 str.)... 27. Paaiškino, kad 2006 m. spalio 25 d. nutartimi Lietuvos vyriausiais... 28. Taip pat mano, kad yra nepagrįstas teismo įpareigojimas atsakovą raštu... 29. Pareiškėja su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, pirmosios... 30. Nurodo, kad atsakovo nurodomas STR 1.05.07:2002 21 punktas nereglamentuoja... 31. Atmesdama atsakovo argumentą, kad teismas peržengė pareiškėjo skundo... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 35. Dėl rašto panaikinimo.... 36. Pareiškėja ginčija atsakovo 2007 01 10 raštą Nr. A51-522-(11.4-MPD-0).... 37. Ginčijamu atsakovo raštu pareiškėjai pranešama, kad jos prašymas dėl... 38. Pranešimas apie neveikimą nėra individualus viešojo administravimo aktas... 39. Dėl įpareigojimo atlikti viešojo administravimo veiksmus.... 40. Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad teisės aktai nesuteikia... 41. Kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 42. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas konstatavo, jog... 43. Vertinant ar atsakovas pagrįstai nenagrinėjo pareiškėjos prašymo, ar... 44. Pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog pareiškėja kartu su... 45. Pirmos instancijos teismas taip pat teisingai aiškino Statybos įstatymo 20... 46. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad atsakovo rašto 4 punkte keliamas... 47. Vertinant atsakovo rašto 5 punkte pateiktą reikalavimą konstatuotina, kad... 48. Tokiu būtų kolegija konstatuoja, kad atsakovo 2007 01 10 rašte suformuluoti... 49. Vertinant ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai 2007 01 10 raštu pareiškėjai... 50. Apibendrinant išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmos instancijos... 51. Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101... 52. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 53. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą... 54. Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2... 55. Nutartis neskundžiama....